Næssund Jernstøberi. Den første jernindustrivirksomhed i Sydthy. af Esben Graugaard, Holstebro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næssund Jernstøberi. Den første jernindustrivirksomhed i Sydthy. af Esben Graugaard, Holstebro"

Transkript

1 Næssund Jernstøberi Den første jernindustrivirksomhed i Sydthy af Esben Graugaard, Holstebro Endnu er Sydthy et udpræget landbrugsområde, selv om antallet af selvstændige landbrug også her som i det øvrige Danmark er blevet færre. Men også denne egn med noget af landets bedste landbrugsjord deltog i forrige århundrede i den industrielle revolution. Ikke med omvæltningers sædvanligvis store fagter, der ville have misklædt landet og thyboerne, men med et lille jernstøberi. Netop jernstøberierne med deres snavsede mænd, det glødende, farlige jern og buldrende dampmaskiner blev symbolet på industriens komme fra midt i1800årene. Også i den vestjyske provins. Denne beretning handler ikke om Hurup Jernstøberi, hvis mørke indre på én og samme tid tiltrak os skolebørn og gjorde os en smule betænkelige, når vi passerede virksomheden på vej til skole så sent som først i 1960erne. Støberiet i Hurup blev grundlagt omkring 1898, men da var det allerede flere årtier siden egnens industrielle vugge blev skabt øst for stationsbyen nede ved Næssund i Heltborg sogn Eftertidens viden om denne foregangsvirksomhed har vel stort set indskrænket sig til, at nogle vidste den engang havde eksisteret. I den trykte litteratur omtales jernstøberiet kun i Trap Danmarks 2. udgave fra 1875, hvor der ved Næssund nævnes færgegården og kroen,»hvorved et mindre Jernstøberi«. (1). Allerede i den næste udgave af Trap fra 1901 er støberiet forsvundet; til gengæld havde Hurup nu såvel maskinfabrik som jernstøberi. (2). Denne artikel kan derfor betragtes som en form for industriel arkæologi, der viser hvad man kan finde om en tidlig industrivirksomhed i en egn langt fra magtens centrum i København. Samtidig bliver beretningen også et eksempel på de begrænsninger et tyndt kildemateriale til enhver tid sætter for den historiske nysgerrighed. Fysiske genstande kan akkurat som spor i landskabet også betragtes som kildemateriale til den fortid, som vi for længst har ladt bagude. Og når det drejer sig om et jernstøberi, må produkterne fra en sådan virksomhed betragtes som de vigtigste levn overhovedet. Derfor bragte et besøg på Boddum kirkegård denne artikels forfatter i en nærmest ekstaselignende tilstand. Langs med det vestlige kirkegårdsdige står tre vel vedligeholdte støbejernskors - sydligst et kors uden angivelse af fabrikationssted, nordligst et med navnet»thy«på foden, og endelig er der korset i midten med følgende tekst støbt ved foden:»j.p. Jensen Nessund«. Dette kors er i dag det eneste fysiske bevis for, at der nogensinde har eksisteret et jernstøberi i Næssund. Måske man ude i fjorden kan finde slaggerester, hvis man søger ihærdigt. Men hvem var J. P.Jensen, og hvad er det i det hele taget for en historie med det støberi han åbenbart engang drev nede ved færgestedet? Foretagsomme folk i Heltborg Lige indtil Thybanen blev etableret i1882 lå Hurup så underligt der midt imellem sognene Vestervig og Heltborg, som hver især havde adgang til fjorden, der dengang var egnens primære transportvej, når ses bort fra tidens miserable landeveje. Vestervig var fra gammel tid egnens administrative centrum; her boede herredsfogeden og provsten, her var tinghus og apotek. Egentlig kan det ikke undre, at nogle af egnens første industrielle tiltag fandt sted i Heltborg med den bekvemme placering ved Limfjorden. Ikke blot var herfra overfart til 37

2 Det midterste af de tre støbejernskors på Boddum Kirkegård. Rejst som minde over Christen Sloth Hansen, der døde den 30. august 1868 af brystsvaghed. Den kun 22-årige Christen var søn af gårdmand Hans Christensen i Boddum. Korset er imidlertid også det hidtil eneste kendte mindesmærke fra jernstøberiet i Næssund. var det et tegn på en kommende radikal omfordeling af rollerne sognene Hurup, Vestervig og Heltborg imellem. Allerede fra 1840 erne og 50erne tiltrak Heltborg foretagsomme mænd. I første omgang resulterede deres indsats i etableringen af betydelige teglværker. Det første blev grundlagt i 1845 ved gården Futtrup, de næste to i 1852 ved henholdsvis Ginnerupgård og Næssund. Disse teglværker producerede mursten og drænrør. Futtrup teglværk var det største, her beskæftigedes i faste arbejdere, mens der ved Ginnerupgård og Næssundteglværkerne arbejdede henholdsvis tre og seks fastansatte. (3). Værkernes størrelse kan illustreres med at teglværket i Næssund i 1860 havde ca mursten på lager - en af tidens typiske bondeteglovne kunne sædvanligvis kun brænde sten årligt. (4). Næssund teglværk blev i 1860erne drevet af Jens Christian Lund, der også drev krohold i færgegården siden 1849, hvor han havde købt gården af Jacob Christensen Balle. Om han var den egentlige initiativtager til denne virksomhed vides ikke. Teglværket ved Futtrup var anlagt af Peter Severin Hjardemaal, som overtog gården i Han var født i 1819 på Bubbel som søn af kammerråd Ole Brorson Hjardemaal og hustru Maren Teglbrænder. Initiativtageren i Futtrup var således dattersøn af Mors ved Næssund, men fra midt i1800årene sejlede ugentligt dampskibe ned gennem Limfjorden; de lagde bl.a. til ved anløbsbroerne i Visby Å og Doverodde. På den måde kom Heltborg til at ligge centralt for ikke blot udskibning men også import af de råstoffer enhver industri kræver - for jernstøberiernes vedkommende primært koks, cinders og råjern. Derfor kom Sydthys første jernstøberi til at ligge ved Næssund i Heltborg og ikke inde midt i Sydthy i Hurup, der endnu kun var en landsby, der ikke på nogen måde adskilte sig fra egnes andre småsamfund. Først da storkøbmændene Hundahl & Bach i 1883 fik næringstilladelse til købmandshandel i Hurup, Her nederst på støbejernskorset på Boddum Kirkegård ses dokumentationen for dets oprindelse. Der står»j. P. Jensen Nessund«. Da Jens Peder Jensen først kom til Næssund-støberiet i foråret 1869, er dette kors noget af det første den unge jernstøber har fremstillet. 38

3 Preben Bille Brahe Dahl Fabricius, som herefter ejede Futtrup med teglværket indtil1904. (6). Da Fabricius i 1849 overtog Futtrup teglværk lå virksomheden stille, for som sognefoged Ville Rasmussen det år indberettede til herredsfogeden:» I mangel af Folk er bemælte Fabriket eller Thæglværk ikke bleven afbenyttet eller brugt dette afvigte aar«. Det foregående år havde man brændt ca teglsten med et forbrug af 100 læs tørv.(7). Teglværket ved Ginnerupgård var etableret af Christen Sindbjerg, som i 1860 solgte gården med teglværket til Martin Hjardemaal, en bror til P.S.Hjardemaal i Futtrup - også han havde således teglbrændingen i generne fra sin morfar. Han var i øvrigt svoger til kammerråd Edvard Neergaard i Dovergård. Martin Hjardemaal ejede dette teglværk indtil han i 1900 solgte Ginnerupgård til Peder Poulsen Houe, hvis efterslægt stadig ejer gården. Snedker Peder Jensens officielle næringsbevis, som gav ham ret til at drive jernstøberi i Næssund. Selv om det først er dateret den 30. juli 1868, kan virksomheden sagtens have været i drift et år eller to tidligere. Original i Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg. (B ). Peder Pedersen Teglbrænder, der havde drevet det store teglværk ved Teglgården i Vestervig. (5). Samme år som Peter Severin grundlagde det nye teglværk giftede han sig standsmæssigt med Ane Margrethe Ebbensgaard, en datter af proprietær og studehandler Christen Ebbensgaard og Maren Breinholt til Pallisbjerg i Staby sogn. Broderen Peder Teglbrænder Hjardemaal, der havde overtaget fødegården Bubbel, giftede sig samme dag med en søster til broderens kone - Karen Ebbensgaard. Desværre døde den foretagsomme Peter Severin Hjardemaal kun 28 år gammel, hvorefter den blot 20-årige enke i 1849 giftede sig med en mand med det imponerende navn Der tegner sig således et billede af disse foretagere eller iværksættere i Heltborg sogn tilhørende kredse, der socialt udgjorde egnens bondearistokrati. Ganske anderledes var det med jernstøberiet i Næssund. I det hele taget var der intet aristokratisk over de tidlige jernstøberier, endsige jernstøberne selv. Dertil var deres verden for snavset, larmende og farlig. Ikke desto mindre blev jernstøberen et symbol på det nye Danmark, der så småt begyndte at formes sidst i 1800årene - også i Sydthy. Grundlæggeren: snedker Peder Jensen fra Visby Jernstøberiet i Næssund skal være grundlagt i 1866 og dernæst betydeligt udvidet allerede i (8). Bevillingen er dog først udstedt den 30. juli 1868 til snedker Peder Jensen, der fik»tilladelse til at drive et Jernstøberi I Neessund i Heltborg Sogn«, uagtet han endnu ikke var fyldt de lovkrævede 25 år. Den 13.januar 1869 kvitterede herredsfogeden i Vestervig for de 50 rigsdaler Peder Jensen havde indbetalt til sognerådet i Heltborg for sit næringsbevis. (9). Det nye støberi optræder ikke i hverken skøde- og panteprotokoller eller i brandforsikringsarkivalier, hvorfor vi må antage det har 39

4 Ginnerup Maskinfabrik. T.v. ejeren Poul Jeppesen, t.h. vindmotor-montør Karl Klausen (senere Klausens Maskinfabrik). Fra venstre: Aksel til halmpakker, vindmotor, stabilisator til petroleumsmotor (holdes af dreng over skilt), længst til højre bukkemaskine, længst til venstre aksel til vindmotor. fungeret i lejede bygninger, måske tilhørende krovært og købmand Lund i Færgegården? Et indicium herfor er, at Lund ganske bemærkelsesværdigt netop i 1866 meddeler herredsfogeden, at han ikke længere agter at benytte sig af sin bevilling til at drive krohold i Færgegården. (10). Sammenhængen forekommer snublende nær. Den unge jernstøber Peder Jensen var født i 1844 i Visby sogn som søn af gårdejer Jens Christensen og Maren Pedersdatter. Det kan forekomme én og anden underligt, at netop en snedker etablerede sig som jernstøber. Forklaringen er den enkle, at netop snedkeren fremstillede de træmodeller, der var forudsætningen for formerens støbearbejde - i støberibranchen kaldtes de derfor for modelsnedkere. Snedkeren måtte naturligvis alliere sig med en formersvend, der kunne udføre arbejdet med jernet. I 1866 kom den første af disse fagfolk da også netop til Heltborg - altså det år støberiet angives at være startet. Da kom den 30-årige Mads Peder Sørensen Korsgaard fra Stagstrup til støberiet i Næssund, og han betegnes udtrykkeligt som»jernstøber«- altså har han været formersvend. Året efter må endnu en former haft arbejde på støberiet ved Næssund, for da optræder»jernstøber«christen Madsen Hummelshøi i Heltborg sogns kirkebog. Endelig den 22. april 1869 kom den 27-årige Jens Peter Jensen til Næssund jernstøberi fra Stagstrup sammen med sin 24årige kone Johanne Abelone Jensen. Han skulle blive den næste jernstøber ved Næssund. Snedker Peder Jensen var således grundlæggeren, der efter blot to-tre år ved roret overlod støberiet til en anden; desværre kender vi ikke hans videre skæbne. Smedesvend Jens P. Jensen bliver jernstøber Den 24.maj 1870 indbetalte Jens Peter Jensen 50 rigsdaler til sognerådet i Heltborg for sit borgerskab som jernstøber i Næssund, så han har overtaget virksomheden i løbet af et årstid efter sin ankomst til støberiet. (11). Endnu engang er der noget underligt ved bevillingssy- 40

5 stemet i Hassing-Revs herreder, for ni år senere, den 24.maj 1879 udstedte man endnu engang bevilling til Jens Peter Jensen til»at drive et Jernstøberi imod at han holder sig lovgivningens Forskrifter om Udøvelse af dette Næringsbrug nøie efterrettelig«. (12). Eller er der en antydning i bevillingens ordbrug om, at Jens Peter Jensen ikke har fulgt reglerne og derfor har været frataget sit næringsbrev? Hvem var han denne jernstøber, hvis virksomhed de kommende årtier trak spændende folk til Heltborg? Som sin forgænger var også han thybo, og havde overhovedet ingen rødder i et industri- endsige håndværkermiljø. Jens Peter Jensen blev født den 11.juni 1842 i Stagstrup sogn syd for Thisted, hvor faderen Jens Christian Nielsen var gårdmand. Faderen døde i 1855 kun 46 år gammel, og allerede samme år giftede moderen Maren Christensdatter Morsing sig igen med den 12 år yngre Jens Christensen, som overtog hendes gård. I 1857 konfirmeredes Jens Peter Nielsen i Stagstrup kirke, og omtrent samtidig er drengen blevet sat i lære hos en lokal smed - formodentlig maskinfabrikant Jens Christian Svankjær, som han i 1860 som udlært smedesvend boede hos. Ikke noget ringe sted for en ung mand, der dengang ville andet og mere end være landsbysmed. Jens Christian Svankjær var født i 1818 i Sønderhaa som søn af degnen Thomas Svankjær. Netop i 1857, altså omkring den tid Jens Peder Jensen kom i lære hos Svankjær, fik han bevilling til at starte et jernstøberi i Sundby, hvor han hidtil havde drevet maskinfabrik. Her havde han bl.a. fremstillet selvkonstruerede kornkastere og rensemaskiner. Støberiet kom i de kommende årtier til at høre blandt Thys foregangsvirksomheder, for disse tidlige støberier må betragtes som spydspidser indenfor datidens tekniske udvikling. Sundby Jernstøberi kom således til at konkurrere med Thys første jernstøberi, der var grundlagt i Thisted i1845 og senere blev kendt som Bonnes Jernstøberi. (13). Arbejdere på Hurup Jernstøberi og Maskinfabrik. 41

6 Rækkefølgen i Thys jernstøberier: 1845: Thisted Jernstøberi 1857: Sundby Jernstøberi 1866: Næssund Jernstøberi 1875: Jernstøberiet Thy (Thisted) 1898: Hurup Jernstøberi Som nævnt var Jens Peder Jensen gift med Johanne Abelone, da han kom til Heltborg. I 1870 fødte hun her deres første barn - Marie Kirstine Jensen. Blandt hendes faddere var»jomfru«ottilde Lund i Næssundgård. De følgende år fødte hun flere børn, men hun døde kun 34 år gammel i Jernstøber Jensen giftede sig samme år med sin tjenestepige, Elisabeth Frederikke Olsen fra Heltborg, der kun var 21 år gammel. Hun fødte de følgende år børnene Jensine Kirstine, Sofie Nikoline, Jens Kristian, Oline Laura, Ingvar Kristian og endelig i 1890 Valdemar Jensen. Sidstnævnte fødsel har taget livet af Elisabeth, der døde kun 32 år gammel den 21.maj en måned efter den ulyksalige fødsel - barnet døde 14 dage før moderen. To gange havde jernstøberen i Næssund således oplevet det tragiske at miste en kone først i 30 erne, og det kan have fået tilværelsen til at falde fra hinanden for ham. I hvert fald rejste han i 1900 fra Heltborg, hvorefter støberiet i Næssund lukkede, hvis det da ikke allerede var lukket efter starten på jernstøberiet i Hurup to år tidligere. Børnene er blevet sat i pleje rundt omkring, Jensine Kirstine således hos gårdejer Mogens Steensgaard og hustru Inger Christine i Refs. Her døde hun i1902, og efterlod sig kun lige tilstrækkeligt til at dække omkostningerne ved begravelsen. Hvad hændte med jernstøberen fra Næssund, som har været ca. 55 år gammel, da han forlod egnen? Han flyttede til Fjerritslev i Han herred. Her drev Laurids Jørgensen et jernstøberi. Laurids Jørgensen var næsten jævnaldrende med Jens Peder Jensen - født 1849 i Lomborg sogn i Ringkøbing amt - og han havde tidligere arbejdet for netop Jens Peder Jensen. I hvert fald var han i 1889 kommet til Fjerritslev fra Heltborg. (14). Den tidligere Hurup Jernstøberi (tilflyttet fra Ginnerup 1898). Foran dele af vindmotor prøvesamlet. 42

7 2 vindroser fra Hurup Jernstøberi opstillet ved Lammefjord. jernstøber i Næssund fik således nu plads hos sin tidligere svend som former i støberiet. Her var Jens Peter Jensen endnu i 1906, men nu som arbejdsmand. (15). Hvor Næssunds gamle jernstøber døde vides ikke - tilsyneladende ikke i Fjerritslev - måske han er rejst til et af sine børn? Formersvende i Heltborg - og fuld fart på i Hurup Virksomheder som teglværker og jernstøberier trak fremmede fugle til egnen, der ikke selv har kunnet levere den nødvendige faglærte arbejdskraft. I Sydthy arbejdede især mange tyskere fra Lippe-Detmold på teglværkerne, således Frits Grave der i 1871»Arbeider ved Futtrup Teglværk. Havde ellers hjemme i Lippe Detmold«, som der står i kirkebogen, hvor Frits fik sin plads, fordi han døde blot 44 år gammel. Jernstøberiet i Næssund skulle naturligvis bruge faglærte formersvende til arbejdet i støberiet. I 1872 var der således beskæftiget seks faste og ti løstansatte i støberiet. (16). Allerede i 1866 flyttede Mads Peder Sørensen Korsgaard som nævnt ovenfor til Heltborg - tilfældigvis fra Stagstrup. Han nævnes som»jernstøber ved Neessund«, hvilket betyder han var formersvend. I 1870 flyttede Poul Andersen fra Bedsted til Næssund, 1871 Johannes Jensen fra Stagstrup, og i 1873 Anton Kristensen fra Skjoldborg - Stagstrups nabosogn. Året efter var det former Rudolf Kjær Larsen, som flyttede fra Ydby til Næssund, og i 1875 kom endnu en Stagstrup-mand i skikkelse af Jens Thorsted Krabbe til støberiet, der således i høj grad har trukket på arbejdskraft fra»moderstøberiet«i Sundby. Det var mænd som i kraft af deres uddannelse og virke tilførte dette udprægede landsogn nye synsvinkler og sikkert større perspektiver på mange forhold. De fleste rejste hurtigt videre, og utvivlsomt har de fleste formersvende i Næssund betragtet det som et væsentligt fremskridt, da de kunne flytte til stationsbyen Hurup, hvor livet var noget hurtigere og mere broget end dernede ved sundet. Her skød udover Hurup Jernstøberi hurtigt 43

8 nye arbejdspladser op for jernets folk. Allerede så tidligt som i 1898 kaldte Anders Andersen, der var født 1871 i Ettrup, sig for maskinfabrikant. Det samme gjorde Martin Christensen lige efter århundredeskiftet, hvor også maskinarbejder Karl Klausen snart kunne kalde sig for maskinfabrikant. Klausen, der var født 1876 i Ydby, kom til Hurup fra netop Heltborg i måske har han arbejdet i Næssund-støberiet i dets sidste tid? Og i1901 kom Jacob Kristian Nørgaard til Hurup helt fra Nordamerika for at starte som maskinfabrikant. Endelig i 1908 kom Niels Peter Jensen Grønkjær til Hurup fra Bedsted, hvor han var født i Han var maskinsmed og startede som svend på Hurup Maskinfabrik, men blev senere selvstændig. Allerede da var Sydthys første jernstøberi i Næssund sikkert en fjern parentes - tiden var hurtig og uden sans for nostalgi. Og dog havde det været her i Næssund en ny tids produktion for første gang markerede sig i denne del af landet. Derfor er historien om et ellers ukendt provinsstøberi værd at erindre. Noter og kilder: 1:»Trap Danmark«, 2.udgave, 1875, s :»Trap Danmark«, 3.udgave, 1901, s : Rigsarkivet, Statistisk Bureau, tælling af fabrikker og fabriksmæssig drevne håndværk : LAN, Br.D.6-32, Branddirektorater. Landbygninger Thisted Amt , taksationsprotokol Refs herred : Damgaard E. og Graugaard E.(ed.), Vestjyde og verdensmand. Niels B. Breinholts erindringer«, Holstebro 1994, s.76, s , s : LAN, B , Hassing-Revs herreder, indberetninger fra sognefogeder : Note 3 ibid.. 9: LAN, B , Hassing-Revs herreder, Næringsbeviser og bevillinger : Ibid.. 11: Ibid. 12: Ibid.. 13: Sørensen, Svend og Holm, Erik,»Udvikling i støbeskeen«, Museet for Thy og Vester Hanherred, Thisted : Folketællingen 1901, Kollerup sogn. 15: Folketællingen 1906, Kollerup sogn. 16: Note 3 ibid. 5: Herom se: Graugaard, Esben:»Peder Teglbrænders teglværk i Vestervig«, i Sydthy Årbog

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x

Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Forældre FØDESTED Bisgaard Nørgaard Tølbøll Pedersen 2 Peter Kristian Bisgaard 1915-2005 Skyum x x 3 Anna Tølbøll 1919-1985 Villerslev x x Bedsteforældre 4 Laurits Peter Bisgaard 1881-1956 Skyum x 5 Ottomine

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Anebog for Anders Liisbergs plejefar Jens Pedersen Bøge

Anebog for Anders Liisbergs plejefar Jens Pedersen Bøge Anebog for Anders Liisbergs plejefar Jens Pedersen Bøge Udført af Karsten Thorborg, 2009 http://kt.mono.net Introduktion 1 Anders Liisberg var resultat af et møde i Randers mellem dyrlægen Niels Peter

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset,, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset, Fattighuset matr. 3b syd for Vandborg kirkegård, (der ved lågen ind til den sidste anlagte kirkegård er). FT.1834 Johanne Jensdatter,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

No. 79. : Anne Christensdatter.

No. 79. : Anne Christensdatter. No. 79 Anne Christensdatter Anne Christensdatter Forældre Børn : nr. 158 Christen Mortensen og nr. 159 Anna Christensdatter : Mette Kirstine Christensen (39), Ane Cathrine Christensen, Maren Christensen

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone)

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Else Jensdatter Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Forældre Børn : nr. 134 Jens Christensen og nr. 135 Anna Nielsdatter. : Anna Andersdatter, Kjiersten Andersdatter,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Nørgaardhus, matr. 12d m.fl., Råbjerghøj

Nørgaardhus, matr. 12d m.fl., Råbjerghøj FT.1834 Nørgaardstoer, Råbjerghøj Niels Christensen Kragelund, 39 år, gift, tømmermand. Bodil Marie Nielsdatter, 40 år, gift, hans kone. Niels Chr. Kragelund, 14 år, søn. Peder Kragelund, 11 år, søn. Maren

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645

1745 K158 Moust Madsen Peder Mikkelsen ægter enken ~Maren Nielsdt. her 1768/645 En gård i Skinnerup, hk. 5.6.0.2. M.1664, hk. 9.2.1.1., ejer Corfits Ulfeldt, bruger Mikkel Nielsen M.1688 no 21, hk. 5.6.0.2., ejer Københavns Hospital, samme bruger M.1688b, sm. no og hk., ejer Envold

Læs mere

st. Husbond Fæstehusmand lever af sin jord Svigersøn Træskomand Kone Barnebarn Træskomand Husbond Brors enke Almisselem

st. Husbond Fæstehusmand lever af sin jord Svigersøn Træskomand Kone Barnebarn Træskomand Husbond Brors enke Almisselem Folketælling 0 Sejs hede Husnr. Familie Navn Peter Anders Kjersten Sørensen Hans Sørensen Jens Sørensen Sørensen Søren Elisabeth Laursdatter Mette Morten Johansen Mariane datter Nielsine Familiær st. Svigersøn

Læs mere

Personrapport for Jeppe Christensen HA12 Side 1 Jeppe Christensen 1

Personrapport for Jeppe Christensen HA12 Side 1 Jeppe Christensen 1 Personrapport for Jeppe Christensen - 1388 - HA12 Side 1 Jeppe Christensen 1 Navn: Køn: M Også kendt som: Født dato: 1781 Sted: Udby, Tuse, Holbæk 2 Adresse: Udby, landsby i Udby sogn Dåbsdato: 23 dec.

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Boelsmand Peder Kristian Pedersen, søn af Indsidder Peder Pedersen og Mariane Michelsen, blev født den 5 Jun. 1883 i Gjerlev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 10 Jun. 1883 i Hjemmet,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

No. 66. : Anders Nielsen (Smed). Tegning fra ca F. Larsen prospect.

No. 66. : Anders Nielsen (Smed). Tegning fra ca F. Larsen prospect. Anders Nielsen (Smed) Tegning fra ca. 1800 - F. Larsen prospect. Frihedsstøtten rejst i perioden 1792-1797 af Kong Frederik den 6. som monument til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788. Forældre Børn

Læs mere

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002 Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002 Af Lisbeth Ejlersen, Hurup Personregister årbog/sidetal Andersen Eigil T., Grurup, Leo Estvad 100 år den 29.07.02 02/8 Andersen Eigil T.,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Hvoraf kom navnet Bransholmvej i Hurup

Hvoraf kom navnet Bransholmvej i Hurup Side 1-136 01/11/06 14:48 Side 72 Hvoraf kom navnet Bransholmvej i Hurup Af Betzy Bransholm Jeppesen, Gadstrup Forord Jeg er født og opvokset i Grejsdalen ved Vejle, hvortil min far Harald Bransholm Nielsen

Læs mere

Fakta- ark for nr. 60 Laurs Jensen (navnene Laurs, Laust, Lars, Laurits mv. blev i ældre tid brugt i en sammenblanding)

Fakta- ark for nr. 60 Laurs Jensen (navnene Laurs, Laust, Lars, Laurits mv. blev i ældre tid brugt i en sammenblanding) Fakta- ark for nr. 60 Laurs Jensen (navnene Laurs, Laust, Lars, Laurits mv. blev i ældre tid brugt i en sammenblanding) 09-11- 1843 0 år Fødsel KB 1838-1853 mandkøn, side 21 og 22, nr. 10 for 1843, opslag

Læs mere

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk.

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. Møllegade 82 boel 58 1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. 1590 Står der i opgørelse over Nordborg præstegårds jorde

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Efterslægt Jens Pedersen

Efterslægt Jens Pedersen Efterslægt Jens Pedersen 1. generation 1. Jens Pedersen blev født omkring 1781, døde den 7 Okt. 1831 i Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk, og blev begravet den 9 Okt. 1831 i Kirke Eskilstrup, Jens blev

Læs mere

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup.

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup. 1864 1864 1. 4. januar 11. januar Christen Pedersen Tjenestekarl i Præstegaard, født i 33 56-8 Hesselager 2. 24. januar 31. januar Hans Rasmussen Skovfoged Lars Rasmussens Søn i Skov ¾ Aar 90-14 3. 2.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850

Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 Uægte børn og ugifte forældre i 1750-1850 v. Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker og arkivar v. Rigsarkivet, Viborg. Definition af begrebet uægte børn: Danske Lov 1683: Uægte børn er født af forældre,

Læs mere

Boel 39 Ramsdam 7. Viet 9.okt Enkemand Peter Petersen Sandvei ( * 1707.

Boel 39 Ramsdam 7. Viet 9.okt Enkemand Peter Petersen Sandvei ( * 1707. Boel 39 Ramsdam 7 Christen Hansen Sandvad, stamfader til efterfølgende slægt, levede i det 17. århundrede, gift før 1663 med N.N. Af deres børn kendes en søn, Peder. Peder Christensen (Sandvej.) Født i

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

No. 8. : Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen

No. 8. : Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen Forældre Børn : nr. 16 Jens Nielsen og nr. 17 Nielssine Christine Jensen : nr. 4 Egon Christensen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling Død Dødsårsag : Rejnhardt

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Efterslægt Maren Jensdatter

Efterslægt Maren Jensdatter Efterslægt Maren Jensdatter Indholdsfortegnelse 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation Navneindeks 1 1 2 4 6 7 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Maren Jensdatter [35613], datter af

Læs mere

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a.

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. (E-R) 1779 Søndag den 18 Juli KNUD døbt, Mads Ottesens liden Søn i Errindlev, båren af Mads Dues Hustru ibid: Faddere: Rasmus Marqvorsen i Errindlev, Hans Krog

Læs mere

Damgaard, Vandborgvej 45

Damgaard, Vandborgvej 45 , Vandborgvej 45 FT.1787 Peder Olufsen, 42 år, gift, madfader, fæstebonde. Magrethe Christensdatter, 36 år, madmoder. Poul Pedersen, 8 år, søn. Jens Gregersen, 44 år, tjenestekarl. Inger Christensdatter,

Læs mere

Lønsømadevej 44 Boel nr. 65 ( gammel boel 5 før 1772 )

Lønsømadevej 44 Boel nr. 65 ( gammel boel 5 før 1772 ) Lønsømadevej 44 Boel nr. 65 ( gammel boel 5 før 1772 ) Viet den 22. jul. 1722. Christen Paulsen * okt. 1695 Mette Pedersdatter, begge fra Holm 1. Poul Christensen Poulsen * 1722. 2. Anna Sophie Christensdatter

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Sørensen og Anne Kirstine Olsdatter Mand Hans Sørensen 1

Familiegrupperapport for Hans Sørensen og Anne Kirstine Olsdatter Mand Hans Sørensen 1 Mand Hans Sørensen 1 Født 4 Aug. 1845 Soderup, Merløse, Holbæk 2 Dåb 12 Okt. 1845 Soderup, Merløse, Holbæk 2 Død 6 Jul. 1913 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 13 Jul. 1913 Nykøbing Sjælland, Ods,

Læs mere