Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet"

Transkript

1 Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud, herunder fordeling af praktikpladser 10 Sporskiftere på EUD og grundforløbsvarighed 18 Nuværende tilskudsordninger og incitamenter i eud- og VEU-systemet 22 Tilbud i VEU-systemet på faglært niveau 28 GVU og eud for personer på 25 år og derover 35 Beskrivelse af nuværende regler og muligheder for realkompetencevurdering i VEU 43 Merit og godskrivning i erhvervsuddannelserne (regler og omfang) 45 Tværgående udfordringer på ungdomsuddannelserne 48 Fællesindgange, grundforløb, speciale- og trindeling 56 Vedlæg 1 til: Fællesindgange, grundforløb, speciale- og trindeling 61 Vedlæg 2 til: Indgange, grundforløb, speciale- og trindeling 66 Geografisk fordeling af udbud af indgange og hovedforløb 83 Højere faglige niveauer, innovation, iværksætteri og studiekompetencer 91 Gældende regler mv for optag af elever i adgangsbegrænsede uddannelser 95 Regeringens folkeskoleudspil 99 Rammer for adgangskrav (optagelseskrav) til grundforløb og hovedforløb, herunder uddannelsesparathedsvurdering 102 Sammenfatning af erfaringer med forsøg vedrørende EMMA-kriterier 111 Incitamenter ift virksomhedspraktik og praktik i praktikcenter 121 Elevernes retsstilling i skoleaftaler 124 Elevers prøvetid i korterevarende uddannelsesaftaler 125 Behandling af tvistighedssager i de faglige udvalg og Tvistighedsnævnet 127 Resultater ved folkeskolens afgangsprøve 134 Trin på erhvervsuddannelserne 138 Adgangsbegrænsning nationale rammer for optagelse 151 Virksomhesforlagt undervisning 152

2 Side2af153 Bilag 1: Kommissorium Kommissorium for udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser på faglært niveau i voksen- og efteruddannelsessystemet En ungdomsuddannelse er den bedste vej til videre uddannelse og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet Det er derfor regeringens målsætning, at 95 pct af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse i 2015, og at der samtidig sker en styrkelse af ungdomsuddannelserne Erhvervsuddannelserne er tiltænkt en central rolle i forhold til at indfri 95-pct-målsætningen På erhvervsuddannelsesområdet er der en stærk tradition for, at finansiering og udvikling af uddannelserne er et fælles ansvar for staten og arbejdsmarkedets parter Det tætte samarbejde har sikret et unikt praktikbaseret erhvervsuddannelsessystem, hvor eleverne skifter mellem at være i praktik og på skoleophold Der er imidlertid en række udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet, der skal håndteres: Vigende søgning Andelen af elever fra 9 og 10 klasse, som tilmelder sig en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er faldet fra ca 32 pct i 2001 til ca 20 pct i 2011 Samtidig er andelen, der tilmelder sig en gymnasial uddannelse, i samme periode steget fra ca 59 pct til ca 72 pct Den vigende søgning kan skyldes en række forhold, herunder fx en mangelfuld uddannelsesgaranti og et dårligt omdømme Sen påbegyndelses- og færdiggørelsesalder Eleverne er i gennemsnit 21 år, når de påbegynder en erhvervsuddannelse, og over 27 år, når de afslutter den, selvom de har direkte adgang efter afsluttet 9 klasse Det betyder, at de kommer senere ud på arbejdsmarkedet og dermed opnår en lavere livsindkomst og bidrager mindre til samfundsøkonomien, end hvis de havde påbegyndt og afsluttet deres uddannelse tidligere end i dag Højt frafald især i grundforløbet Samlet set er det kun 54 pct af dem, der påbegynder et grundforløb i erhvervsuddannelserne, der ender med at fuldføre et hovedforløb Frafaldet er især stort i erhvervsuddannelsernes grundforløb med 28 pct, mens frafaldet er 19 pct i hovedforløbet Årsagerne til det store frafald er mange og forskelligartede, og der har i de seneste år været iværksat en markant indsats for at nedbringe frafaldet Fortsat mangel på praktikpladser trods flere ekstraordinære initiativer Erhvervsuddannelser veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, som gensidigt understøtter hinanden, hvilket stiller krav om at tilvejebringe praktikpladser også i perioder med lav beskæftigelse Der er løbende taget en række ekstraordinære initiativer for at sikre et tilstrækkeligt antal praktikpladser i en tid, hvor dansk økonomi er udfordret I juni 2012 havde ca 3700 praktikpladssø-

3 Side3af153 gende elever hverken en ordinær praktikplads eller en skolepraktikplads Praktikplads situationen er sammen med elevernes uddannelsesparathed og motivation for uddannelse en af de primære årsager til erhvervsuddannelsernes dårlige omdømme og det store frafald på erhvervsuddannelserne Et stort antal voksne over 25 år på EUD I dag optager voksenelever omkring en tredjedel af de ordinære praktikpladser, ligesom knap en tredjedel af eleverne i skolepraktik typisk er over 25 år Det skyldes ikke mindst, at de nuværende tilskudsordninger på erhvervsuddannelsesområdet tilgodeser voksne, selvom en stor del af de voksne elever må formodes at have tilstrækkelig relevant erhvervserfaring til at gennemføre en uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau som efteruddannelse i VEU-systemet De nuværende tilskudsordninger udgør dermed en barriere for, at unge kan få en praktikplads Virksomheder inden for udvalgte brancher mangler elever Flere virksomheder har problemer med at få besat ledige praktikpladser En undersøgelse blandt 900 virksomheder viser, at fire ud af ti virksomheder har haft problemer med at skaffe kvalificerede elever og lærlinge inden for de seneste år * * * Regeringen vil gennemføre en finansieringsomlægning af AER, hvor arbejdsgiverne overtager det fulde finansieringsansvar for VEU-godtgørelse fra 1 januar 2014 og skolepraktikydelse på erhvervsuddannelserne fra 1 januar 2013 AER-bidraget omlægges på den baggrund til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), hvorved det formålsbestemte bidrag til VEU-godtgørelse ophæves, mens AERordningens elementer inden for erhvervsuddannelsesområdet videreføres som en del af AUB Derved sikres den mest fleksible udnyttelse af arbejdsgivernes bidrag til uddannelse I forbindelse med arbejdsgivernes overtagelse af finansieringen af VEUgodtgørelse og skolepraktikydelse nedlægges den nuværende præmie- og bonusordningen til EUD og løntilskuddet til EGU bortfalder med udgangen af 2012 Der etableres en midlertidig overgangsordning for præmie og bonus til nye uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne i 2013 med henblik på at sikre en gradvis aftrapning af den nuværende ordning frem mod 2014 * * * Regeringen nedsætter på den baggrund et udvalg, der i efteråret 2012 skal se på følgende: 1 Mere grundlæggende og langsigtede løsninger på praktikpladsområdet, herunder hvordan uddannelsesaftalerne i højere grad målrettes unge uden forudgående erfaring på arbejdsmarkedet samt videreførelse af udvalgte initiativer i praktikpladsaftalen for 2012 Som led i en målretning af EUD mod unge skal der sikres attraktive tilbud til ufaglærte voksne i VEU-systemet 2 Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne med henblik på at gøre dem til mere attraktive uddannelsestilbud, så flere uddannelsesparate unge gennemfører en erhvervsuddannelse i en tidligere alder, og frafaldet reduceres

4 Side4af153 1 Mere grundlæggende og langsigtede løsninger på praktikpladsområdet Udvalget skal se på, hvordan der kan skabes mere grundlæggende og langsigtede løsninger på praktikpladsområdet, så flere unge med de nødvendige forudsætninger kan afslutte en påbegyndt erhvervsuddannelse Med henblik på at sikre en reel uddannelsesgaranti er målet, at flere unge under 25 år skal have adgang til en praktikplads Udvalget skal komme med konkrete forslag til: Hvordan der sikres flere uddannelsesaftaler i virksomheder til understøtning af en reel uddannelsesgaranti, herunder: a) Hvordan der sikres flere praktikpladser til unge, bla gennem muligheder for mere fleksibel afholdelse af praktik, herunder hvordan en evt videreførelse af praktikpladscentre i forlængelse af praktikpladsaftalen for 2012 kan bidrage hertil b) Hvordan det praktikpladsopsøgende arbejde kan samles og styrkes gennem mere målrettet anvendelse af de afsatte midler til formålet samt et mere forpligtende samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne og andre aktører for tilvejebringelse af praktikpladser med henblik på at sikre optimal udnyttelse af praktikpladskapaciteten, herunder undgå ikke-besatte praktikpladser c) Hvordan der sikres klare incitamenter for uddannelsesinstitutionerne til, at eleverne i videst muligt omfang kommer i virksomhedspraktik Hvordan der sikres skolepraktikpladser bla i perioder med svage økonomiske konjunkturer, der understøtter arbejdsmarkedets behov og regeringens mål om, at unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet (også unge, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale), herunder: a) Om styringen af skolepraktik kan gøres mere fleksibel, hvor fx styring med adgangsbegrænsning til skolepraktik i højere grad erstattes af adgangsbegrænsning for, hvor mange elever der kan optages på de pågældende uddannelser b) Hvordan muligheden for, at elever, der påbegynder trin 1 i skolepraktik, får adgang til skolepraktik i uddannelsens øvrige trin, kan indgå i styringen fremadrettet c) Hvordan kvaliteten af skolepraktik kan styrkes ved, at der arbejdes med reelle opgaver under hensyntagen til, at det ikke må have en konkurrenceforvridende effekter for virksomhederne d) Om kravene til den enkelte elev i forhold til faglig mobilitet, geografisk mobilitet og egen indsats for at søge praktikpladser kan justeres, så de understøtter bedre gennemførelse, og hvordan øvrige regler for skolepraktik tilsvarende kan justeres Hvordan erhvervsuddannelserne og i særlig grad praktikpladserne i højere grad målrettes de unge, samtidig med at der sikres bedre tilbud til voksne, herunder:

5 Side5af153 e) Hvordan de nuværende tilskudsordninger på erhvervsuddannelsesområdet i højere grad tilgodeser unge, så det sikres, at både unge og voksne får den hurtigste vej til en erhvervsuddannelse f) Hvordan der kan ske en øget udvikling og anvendelse af kompetencegivende uddannelser i VEU-systemet, der giver kompetencer på faglært niveau Dette skal sikre et mere attraktivt alternativ til ungdomsuddannelsessystemet for virksomheder, udbydere og deltagere Udvalget skal derfor se på mulighederne for at sikre attraktive tilbud i VEU-systemet målrettet ufaglærte voksne, herunder udvikling af de nuværende modeller i form af GVU og AMU-forløb Herunder skal der ses på, hvordan kompetenceforløbene fremadrettet kan forankres i de formelle organer, der eksisterer på feltet (råd og faglige udvalg/efteruddannelsesudvalg) g) Hvordan merit og godskrivning i erhvervsuddannelserne og anerkendelse af realkompetencer i voksen- og efteruddannelserne kan styrkes, så ufaglærte voksne med erfaring på arbejdsmarkedet sikres den hurtigste vej til en faglært uddannelse Det skal herunder undersøges, hvordan de faglige udvalg kan inddrages i arbejdet med realkompetencevurderinger Derfor skal udvalget bla undersøge: Karakteristika af eleverne i erhvervsuddannelserne, herunder særligt elever i søgekøen i forhold til alder, kvalifikationer og beskæftigelsesbaggrund Karakteristika for og sammensætningen af personer over 25 år i erhvervsuddannelserne med henblik på at afdække, i hvor høj grad voksne med relevant erhvervserfaring optager pladser på erhvervsuddannelserne til unge Kortlægning af skolepraktikområdet, herunder: a) Fordeling af aktivitet i erhvervsuddannelserne henholdsvis med og uden skolepraktik samt skolepraktik med adgangsbegrænsning i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet b) Konsekvenser af nuværende regler for elevernes faktiske og mulige adgang til skolepraktik (karensperiode, EMMA-kriterier, negativliste, kvoter og adgangsbegrænsning til skolepraktik på forskellige trin i forhold til praktikpladssituationen i dag mv) Omfanget og brugen af merit på skolerne, skolernes incitamenter i forhold til praktikpladsopsøgende arbejde, virkning af kampagne for flere praktikpladser, virkning af forsøg med praktikpladscentre mv samt kommunernes indsats i forhold til ledige unge mv Praktikpladspotentialer blandt virksomhederne, herunder karakteristika for de virksomheder, som ikke indgår uddannelsesaftaler Kortlægning af grupper med risiko for frafald Med henblik på at følge udviklingen i anvendelsen af skolepraktikken kan den offentlige praktikpladsstatistik omlægges, så den dels bedre belyser de elever, der er i gang med uddannelse, dels giver et mere retvisende billede af uddannelsesgarantien inden for erhvervsuddannelserne, herunder at den reelt afspejler elever, der opfylder kriterierne for at blive optaget i skolepraktik, men som ikke er i gang med uddannelsen umiddelbart efter grundforløbet

6 Side6af153 2 Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Som supplement til en mere grundlæggende og langsigtet løsning på praktikpladsområdet skal udvalget fremlægge konkrete forslag til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne med henblik på at gøre dem til mere attraktive uddannelsestilbud Udvalget skal komme med konkrete forslag til: Hvordan adgangskrav på et dokumenteret, evidensbaseret og administrerbart grundlag kan bidrage til at understøtte, at flere unge med de nødvendige forudsætninger kan afslutte en påbegyndt erhvervsuddannelse Hvordan en ændring af indgange, grundforløb, speciale- og trindeling kan fremme en i praksis mere effektiv vej gennem erhvervsuddannelsessystemet, så unge i gennemsnit er yngre, når de færdiggør en erhvervsuddannelse Hvordan uddannelsernes kvalitet styrkes gennem bedre muligheder for, at eleverne opnår højere faglige niveauer, kompetencer inden for innovation og iværksætteri samt studiekompetencer med henblik på eventuel videreuddannelse i fx erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser For alle ovenstående forslag gælder: At de skal være i overensstemmelse med regeringens målsætning om, at erhvervsuddannelserne er tiltænkt en nøglerolle i forhold til at indfri regeringens målsætning om, at 95 pct af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse i 2015 At de skal være i overensstemmelse med regeringens pejlemærker fra Ministerudvalget for Ungdomsuddannelser At de skal være evidensbaserede og omkostningseffektive At de skal basere sig på den nuværende skolestruktur Regeringen vil fremlægge et udspil til en folkeskolereform, hvis overordnede målsætning er at forbedre alle elevers faglige niveau med særlig fokus på dansk og matematik For de unge, der ikke har forudsætningerne for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, vil regeringen endvidere indføre en fleksuddannelse, der skal tænkes sammen med og i videst muligt omfang integreres i de eksisterende tilbud til denne gruppe En styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen samt indførelsen af en fleksuddannelse skal bidrage til, at eleverne har et stærkere grundlag for at klare sig videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, herunder bla i erhvervsuddannelserne * * * Økonomi Initiativerne på erhvervsuddannelsesområdet finansieres inden for de nuværende økonomiske rammer, således at der sikres den bedst mulige udnyttelse af de nuværende ressourcer Nye initiativer skal derfor holdes inden for den afsatte ramme for staten og for AUB Nye initiativer må derfor ikke medføre stigninger i de samlede udgifter Proces

7 Side7af153 Der etableres et embedsmandsudvalg med følgende deltagere: LO (1 repræsentant), DA (1 repræsentant), KL og Danske Regioner (1 repræsentant) Fra regeringen deltager repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning og Finansministeriet Øvrige ministerier inddrages efter behov Udvalget afslutter sit arbejde om en mere langsigtet og grundlæggende løsning på praktikpladsområdet, udvalgte initiativer om øget kvalitet i erhvervsuddannelserne samt en overgangsordning i 2013 for præmie- og bonusordningen i oktober 2012 med henblik på at kunne indgå som en del af finanslovsaftalen for 2013 De øvrige elementer i udvalgsarbejdet afsluttes i foråret 2013 Udvalgets sekretariat varetages af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning (formand) og Finansministeriet Øvrige ministerier inddrages efter behov

8 Side8af153 Bilag 2: Udvalgets medlemmer Udvalget er sammensat af repræsentanter fra Landsorganisationen (LO), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (DR)Finansministeriet (FM) og Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) Udvalgets medlemmer i fase 1 omfatter følgende repræsentanter: MBU: Afdelingschef Lars Mortensen (formand) FM: Kontorchef Maria Schack Vindum LO: LO-sekretær Ejner K Holst DA: Direktør Henrik Bach Mortensen KL: Centerchef Mikkel Haarder DR: Kontorchef Janet Samuel

9 Side9af153 Bilag 3: Faktapapirer Som grundlag for udvalgets drøftelser er udarbejdet en række faktapapirer Faktapapirerne er vedlagt i vilkårlig rækkefølge

10 Side10af153 Unge og voksne i eud, herunder fordeling af praktikpladser 1 februar 2013 Aktivitet i erhvervsuddannelserne De voksne i eud, defineret som elever på 25 år og derover, udgør ca ⅓ af alle elever på eud, jf tabel 1 Tabel 1 Tilgang, bestand, afbrud og fuldførte på eud, 2011 Til og med årige Uoplyst I alt Antal elever år Tilgang i alt* (67 %) (32 %) 411 (1 %) (100 %) - heraf grundforløb (80 %) 9445 (20 %) 283 (1 %) (100 %) - heraf hovedforløb (63 %) (37 %) 160 (0 %) (100 %) Bestand (72 %) (28 %) 527 (0 %) (100 %) Afbrudte (74 %) 8602 (25 %) 289 (1 %) (100 %) Fuldførte (56 %) (44 %) 120 (1 %) (100 %) Anm: Data er eksklusive erhvervsgrunduddannelsen * Samme elev kan have tilgang på såvel grund- som hovedforløb i samme år men tælles kun som én tilgang under Tilgang i alt Tilgangen af grund- og hovedforløb kan derfor ikke summeres I forlængelse heraf bemærkes det, at der er tale om to forskellige populationer, dvs at der i mange, men ikke i alle tilfælde vil være et flow fra grundforløbet til hovedforløbet På SOSU er grundforløbet fx ikke obligatorisk for alle Kilde: MBU s Databank Uddannelsesbaggrund Hovedparten af eleverne har grundskole som højst fuldførte uddannelse Dog har 41 pct af de voksne elever i eud enten en erhvervsuddannelse (33 pct) eller en videregående uddannelse (8 pct) som højeste fuldførte uddannelse i 2011, jf tabel 2 Der henvises til selvstændigt bilag med opgørelse over, hvor mange af dem, der har en eud i forvejen, der tager en uddannelse inden for deres oprindelige indgang Tabel 2 Eud-elevernes højeste fuldførte uddannelse fordelt på aldersgrupper, 2011 Antal elever Op til 24 år 25+ årige Uoplyst I alt Uoplyst/ukendt 1022 (1 %) 2158 (6 %) 527 (1 %) 3707 Grundskolen (87 %) (39 %) 0 (0 %) Gymnasial uddannelse 8222 (9 %) 4861 (14 %) 0 (0 %) Erhvervsfaglig uddannelse 2122 (2 %) (33 %) 0 (0 %) Kort videregående uddannelse 188 (0 %) 1061 (3 %) 0 (0 %) 1249 Mellemlang videregående uddannelse 23 (0 %) 1336 (4 %) 0 (0 %) 1359 Lang videregående uddannelse 0 (0 %) 262 (1 %) 0 (0 %) 262 I alt (100 %) (100 %) 527 (100%) Anm: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet De indgår dog i totaler Kilde: MBU s Databank

11 Side11af153 EVA har fulgt elever over 25 år ved EUD, som var i beskæftigelse i 2005 og 2012, og som gennemførte en EUD i 2009 De konkluderer, at der er flere, som skifter branche, end der er blevet i samme branche, og at dette billede er ensartet på tværs af uddannelsesgrupper Blandt ufaglærte skiftede 66 pct således branche, mens 63 pct af de faglærte skiftede branche For så vidt angår personer med en videregående uddannelse skiftede 68 pct branche 1 Gennemførelsestid De voksne i eud gennemfører i gennemsnit en eud lidt hurtigere end de unge under 25 år, jf tabel 3 Gennemførelsestiden afhænger af en række faktorer, herunder uddannelsesretning mv Det kan bla dække over, at flere af eleverne på 25 år og derover får tildelt merit for nogle fag i deres eud-forløb Den kortere gennemførelsestid er dog forholdsvis begrænset, når det ses i lyset af, at ca ⅓ af de voksne allerede har gennemført en erhvervsuddannelse Tabel 3 Eud-elevernes gennemsnitlige gennemførelsestid i måneder fordelt på aldersgrupper, 2011 Til og med 24 år +25 år Uoplyst Hovedtotal Grundforløb: 11,9 8,8 3,5 11,2 - Merkantil 17,9 9,9 1,5 16,0 - Bil, fly og anden transport 8,4 7,6 4,2 8,3 - Bygge og anlæg 8,8 7,6 2,8 8,5 - Medieproduktion 9,0 9,3 6,8 9,1 - Produktion og udvikling 8,1 6,6 2,6 7,6 - Strøm, styring og it 8,8 7,7 2,1 8,4 - Transport og logistik 6,4 6,2 0,0 6,4 - Sundhed, omsorg og pædagogik 6,7 7,8 0,0 6,9 - Bygnings- og brugerservice 6,6 4,8 0,0 5,7 - Dyr, planter og natur 7,9 8,0 6,5 7,9 - Krop og stil 6,3 5,9 0,0 6,3 - Mad til mennesker 9,4 8,1 3,8 9,0 Hovedforløb: 30,4 24,2 26,8 27,7 - Merkantil 23,6 24,0 30,4 23,7 - Bil, fly og anden transport 38,9 38,6 30,7 38,8 - Bygge og anlæg 37,2 36,8 0,0 37,1 - Medieproduktion 23,8 32,3 0,0 27,4 - Produktion og udvikling 37,6 28,6 0,0 34,0 - Strøm, styring og it 40,1 39,7 0,0 39,9 - Transport og logistik 28,8 17,6 12,6 20,6 - Sundhed og pædagogik 20,1 18,4 14,9 18,9 - Bygnings- og brugerservice 20,7 12,5 0,0 13,0 - Dyr, planter og natur 24,8 30,2 31,7 26,3 - Krop og stil 37,9 35,6 0,0 37,3 - Mad til mennesker 33,8 32,5 20,5 33,3 1 GVU og EUD for personer på 25 år og derover, EVA, januar 2013

12 Side12af153 Erhvervsfaglige uddannelser i alt 41,9 29,2 26,8 36,3 Anm: Den gennemsnitlige studietid for hver indgang dækker også over omvalg inden for indgangen Det bemærkes, at den gennemsnitlige gennemførselstid for nogle uddannelsesingange, feks medieproduktion hovedforløb samt dyr, planter og natur hovedforløb, er længere for de voksne end for de unge Den omvendte tendens kan skyldes, at hver indgang dækker over flere uddannelser med forskellig længde I de tilfælde hvor voksne er mere tilbøjelige til at vælge de længere uddannelser inden for en indgang end de unge, kan det komme til at fremstå, som om de voksne tager længere tid om at gennemføre en uddannelse Kilde: MBU s Databank Igangværende uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever Antallet af igangværende uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever er opgjort ultimo juni 2012 og fordelt på henholdsvis unge og voksne elever, jf tabel 4 Tabel 4 Antal uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever på EUD, ultimo oktober 2012 Antal elever Til og med 24 år +25 år Uoplyst I alt Igangværende uddannelsesaftaler Praktikpladssøgende elever i alt Heraf: - Praktikpladssøgende elever 0-2 mdr efter afsluttet grundforløb 308 (5 %) 113 (5 %) 0 (0 %) PP-søgende elever > 2 mdr efter afsluttet grundforløb 1194 ( i skolepraktik 2639 (42 %) %) 0 (0 %) - PP-søgende elever > 2 mdr efter afsluttet grundforløb uden for skolepraktik 3380 (53 %) 989 (43 %) 8 (89 %) 4377 Anm: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet De indgår dog i totaler Tabellen er opstillet efter de nuværende principper for opgørelse af praktikpladssøgende Opgørelsesmetoden vil blive ændret på baggrund af forslag fra Erhvervsuddannelsesudvalgets fase I og finanslovsaftalen for 2013 Kilde: MBU s Databank For gruppen under 25 år er der ca 8 igangværende aftaler for hver praktikpladssøgende elev, mens det samme tal for gruppen på 25 år eller derover er 11, jf bilag A, tabel 5 Det tyder på, at det er lettere for de voksne over 25 år at finde en praktikplads

13 Side13af153 Bilag A: Antal uddannelsesaftaler pr praktikpladssøgende elev I tabel 5 ses en oversigt over igangværende uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever fordelt på igangværende uddannelse og alder ultimo oktober 2012 Derudover er der for hver uddannelse og aldersgruppe beregnet, hvor mange igangværende aftaler der er for hver praktikpladssøgende elev Tabel 5 Antal uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende (p-søgende) elever på EUD fordelt på uddannelser og alder samt forholdet mellem antallet af igangværende aftaler for hver praktikpladssøgende elev, ultimo oktober 2012 Til og med I alt P- søgende Igangv aftaler P- søgende P- søgende Igangv aftaler Forhold Igangv Aftaler Forhold Forhold Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel-og motorcykeluddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Mekaniker Personvognsmekaniker Vognmaler Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Boligmonteringsuddannelsen Bygningsmaler Glarmester Maskinsnedker Murer Skorstensfejer Snedkeruddannelsen Stenhugger Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS-energiuddannelsen Bygnings- og brugerservice Ejendomsserviceteknikker Individuel EUD, bygnings- og brugerservice

14 Side14af153 Serviceassistent Sikkerhedsvagt Dyr, planter og natur Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeper Landbrugsuddannelsen Produktionsgartner Skov- og naturtekniker Veterinærsygeplejerske Væksthusgartner Krop og stil Fitnessinstruktør Frisør Kosmetiker Mad til mennesker Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent Gastronom Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener Medieproduktion Digital media Film- og tvproduktionsuddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Mediegrafiker Skiltetekniker Web-integrator Merkantil Detailhandel med specialer Eventkoordinator Finansuddannelsen Handelsuddannelse med specialer Individuel EUD, merkantil Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Produktion og udvikling Beklædningshåndværker

15 Side15af153 Beslagsmed Cnc-teknikeruddannelsen Elektronikoperatør Finmekanikeruddannelsen Guld- og sølvsmedeuddannelsen Individuel EUD, produktion og udvikling Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Køletekniker Laboratorietandtekniker Maritime håndværksfag Metalsmed Ortopædist Overfladebehandler Plastmager Procesoperatør Produktør Skibsmontør Skibstekniker Smedeuddannelsen Teknisk designer Urmager Vindmølleoperatør Værktøjsuddannelsen Strøm, styring og it Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Forsyningsoperatør Teater-, udstillings- og eventtekniker Sundhed, omsorg og pædagogik Den pædagogiske assistentuddannelse Hospitalsteknisk assistent Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik Social- og sundhedsuddannelsen Tandklinikassistent

16 Side16af153 Transport og logistik Havne- og terminaluddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Lufthavnsuddannelsen Personbefordringsuddannelsen Postuddannelsen Redderuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen I alt Anm: Tallene for praktikpladssøgende dækker over praktikpladssøgende i alt (bruttosøgende) Personer med uoplyst/ukendt alder er udeladt af tabellen, hvilket i alt vedrører 36 igangværende aftaler og 9 praktikpladssøgende elever Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet De indgår dog i totaler Kilde: MBU s Databank Tabel 6 viser en opgørelse over antal igangværende uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever på EUD fordelt på højeste fuldførte uddannelse og alder, ultimo oktober 2012 Derudover er der for hver kategori af højest fuldførte uddannelse og aldersgruppe beregnet, hvor mange igangværende aftaler der er for hver praktikpladssøgende elev Tabel 6 Antal igangværende uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende (p-søgende) elever på EUD fordelt på højeste fuldførte uddannelse og alder samt forholdet mellem antallet af igangværende aftaler for hver praktikpladssøgende elev, ultimo oktober 2012, ultimo oktober 2012 Uoplyst/ukendt Gymnasiale udd Erhvervsfaglige udd Videregående udd Grundskolen I alt år Igangv aftaler P-søgende elever Forhold år Igangv aftaler P-søgende elever Forhold Igangv aftaler P-søgende elever Forhold Uoplyst Igangv aftaler P-søgende elever Forhold I alt

17 Side17af153 Igangv aftaler P-søgende elever Forhold Anm: Tallene for praktikpladssøgende dækker over praktikpladssøgende i alt (bruttosøgende) Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet De indgår dog i totaler Kilde: MBU s Databank Af tabel 6 ses, at der er samlet set for gruppen med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse er ca 6 igangværende aftaler for hver praktikpladssøgende elev, mens det samme tal for gruppen med en gymnasial uddannelse og gruppen med en videregående uddannelse er 9 Bedst ligger dem med en EUD som højeste fuldførte uddannelse, hvor der er ca 14 igangværende aftaler for hver praktikpladssøgende elev

18 Side18af153 Sporskiftere på EUD og grundforløbsvarighed 1 februar 2013 Sporskiftere på EUD Jf bilag 6 havde ca 11 pct af eleverne på EUD i 2011 (13816 ud af elever) en erhvervsfaglig uddannelse i forvejen Af disse elever startede ca 60 pct af gruppen under 25 år på en anden indgang end den hovedindgang, som de tidligere har taget en EUD inden for Der var samtidig 70 pct af dem på 25 år eller derover, som tog en anden indgang end den hovedindgang, som de tidligere har taget en EUD inden for, jf tabel 1 Tabel 1 Eud-elever med eud som højeste fuldførte uddannelse fordelt på om de går på samme indgang som deres fuldførte eud-uddannelse eller ny indgang, 2011 Grundforløb Op til 24 år Samme indgang Ny indgang Fra 25 år og op Samme indgang Ny indgang Merkantil % 6 3% % % 918 Bil, fly og anden transport % 0 0% % - 0% 68 Bygge og anlæg 47 80% 12 20% % 18 12% 207 Medieproduktion 22 71% 9 29% % - 0% 106 Produktion og udvikling 28 78% 8 22% % 25 16% 189 Strøm, styring og it 38 88% 5 12% % 11 7% 193 Transport og logistik % 0 0% % - 0% 41 Sundhed og pædagogik 30 73% 11 27% % 36 22% 206 Bygnings- og brugerservice 6 100% 0% % - 0% 36 Dyr, planter og natur 28 82% 6 18% % - 0% 95 Krop og stil 8 100% 0 0% % - 0% 23 Mad til mennesker 57 90% 6 10% % 17 10% 234 I alt Hovedforløb Merkantil % % % % 1919 Bil, fly og anden transport 28 61% 18 39% % 38 26% 190 Bygge og anlæg 90 53% 81 47% % 55 10% 713 Medieproduktion 17 46% 20 54% % 7 6% 160 Produktion og udvikling 53 93% 4 7% % % 621 Strøm, styring og it 46 85% 8 15% % 42 10% 469 Transport og logistik 66 94% 4 6% % 19 6% 397 Sundhed og pædagogik % % % % 5973 Bygnings- og brugerser % 0% % - 0% 277

19 Side19af153 vice Dyr, planter og natur 59 87% 9 13% % 28 12% 309 Krop og stil % 0 0% % - 0% 90 Mad til mennesker 54 63% 32 37% % 79 27% 380 I alt % % % % Anm: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet De indgår dog i totaler Tabellen kan ikke opdeles på trin 1 og trin 2 Generelt vil der dog ikke være tale om, at højeste fuldførte uddannelse for en elev på trin 2 er elevens trin 1 uddannelser Men der kan være enkelte undtagelser fx i det tilfælde, hvor en elev har holdt en pause på mere end 15 måneder fra eleven har afsluttet trin 1 til eleven starter trin 2 Tabellen viser kun skift mellem indgange, der kan stadigvæk være sporskiftere inden for samme indgang Kilde: MBU s Databank I tabel 2 ses en oversigt over, hvor mange pct af eleverne fra de forskellige grundforløb, der er overgået til et nyt grundforløb inden for 15 måneder efter afbrud/fuldførelse af deres grundforløb Tabel 2 Overgang efter 15 måneder fra et grundforløb til et nyt grundforløb Grundforløb hvorfra der overgås til nyt grundforløb Merkantil Bil, fly mv Byg & anlæg Mediep Produktion og udv Nyt grundforløb Merkantil 0% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 2% 4% 4% Bil, fly og anden transport 0% 0% 1% 0% 1% 2% 2% 0% 0% 1% 0% 1% Bygge og anlæg 1% 3% 0% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% Medieproduktion 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Produktion og udvikling 0% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% Strøm, styring og it 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% Transport og logistik 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Sundhed og pædagogik 2% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% Bygnings- og brugerservice 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% Dyr, planter 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% Strøm, styring og it Transport og logi Sundhed og pæd Bygnings- og brug Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker

20 Side20af153 og natur Krop og stil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Mad til mennesker 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% I alt 6% 15% 10% 9% 11% 13% 12% 8% 10% 9% 6% 10% Anm: Skift inden for 15 måneder på samme grundforløb er sammensat Kilde: MBU s Databank Grundforløbsvarighed Af de elever, der fuldførte et merkantilt grundforløb i 2011 brugte 54 pct 1-2 år, mens der både var 18 pct, der brugte op til ½ år, og 18 pct der brugte mellem ½- 1 år Af de elever, der fuldførte et teknisk mv grundforløb i 2011, brugte 44 pct op til ½ år og ligeledes 44 pct mellem ½ og 1 år, jf tabel 3 Tabel 3 Tidsforbrug på grundforløb for elever, der har fuldført grundforløb Merkantil Op til ½ år 22% 25% 24% 26% 18% ½-1 år 18% 16% 17% 18% 18% 1-2 år 53% 50% 49% 47% 54% Over 2 år 8% 9% 10% 9% 10% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% Teknik mv Op til ½ år 49% 51% 53% 50% 44% ½-1 år 38% 36% 38% 38% 44% Over 1 år 13% 13% 9% 12% 12% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% Kilde: MBU s Databank Af de elever, der afbrød et merkantilt grundforløb i 2011, brugte 43 pct op til ½ år på grundforløbet, mens 30 pct brugte mellem ½ og 1 år Af de elever, der afbrød et teknisk mv grundforløb i 2011, brugte 66 pct op til ½ år, mens 23 pct brugte mellem ½ og 1 år, jf tabel 4 Tabel 4 Tidsforbrug på grundforløb for elever, der har afbrudt grundforløb Merkantil Op til ½ år 49% 50% 53% 48% 43% ½-1 år 28% 29% 27% 29% 30% 1-2 år 18% 16% 16% 18% 19% Over 2 år 5% 5% 5% 5% 7% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% Teknik mv Op til ½ år 65% 66% 65% 71% 66% ½-1 år 23% 22% 24% 23% 23% Over 1 år 12% 11% 6% 11% 12% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% Kilde: MBU s Databank

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler

Herkomst. Igangværende uddannelsesaftaler Uddannelsesudvalget UDU alm del - Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesaftale, og andelen der søger Herkomst Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE

Krav efter Grundforløb 2 NIVEAU BETEGNELSE UDD_TXT NIVEAU BETEGNELSE GÆRDE Anlægsgartner F Matematik gennemført Anlægsgartner F Naturfag Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen F Matematik Bestået Anlægsstruktør-, bygningsstruktør-

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler

S 2466 - Offentligt. Igangværende uddannelsesaftaler S 2466 - Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2006 Oversigt over andelen af indvandrere og efterkommere, der har en uddannelsesftale, og andelen der søger praktikplads, inden for hver enkelt

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet

22. maj 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet 22. maj 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Supplerende analyse Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Baggrund metode 3 2. Praktikpladspotentialet opdelt

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3

Tabelrapport. Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Tabelrapport Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre,

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland

Udkast. Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Udkast Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kortlægning af praktikpladsindsats - Region Midtjylland Praktikpladsansvaret

Læs mere

EUD - Erhvervsuddannelser

EUD - Erhvervsuddannelser EUD - Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser En typisk erhvervsuddannelse varer mellem 2 og 5 år (de fleste varer 4 år) består af grundforløb og hovedforløb skifter mellem praktik og skoleophold Forløbet

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015

U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 Nyheder SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.007-80 erstatning for briller - gradvis ødelæggelse under arbejdet (DSA 30-10-1980) (Historisk) SM-U (Arbejdsskade) Arkiveret 31-08-2015 U-MEDD.033-03

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik Forfatter: CDA Styrelsen for IT og Læring, maj 2016 Indhold Forord... 5 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2015 Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. 1 Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. januar 2009 Se tidligere versioner på www.brsyddanmark.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det

Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det praktikpladsopsøgende arbejde... 10 Forslagspapir: Fleksibel

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter

10807 C Erhvervsøkonomi Bundne gennemført 10801 C Afsætning Bundne gennemført 10815 C Informationsteknologi Bundne gennemført 1670 Detailslagter EUD. Udd.bek. 3, kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet. Bemærk herudover krav 3 stk. 2, 3 og 4 viden, færdigheder og kompetencer CosaformåUDD_TXT UVM_FAG NIVEAU BETEGNELSE

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at:

Der skal derfor gennemføres en udbudsrunde, hvor det bliver muligt at: Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser De faglige udvalg Regionerne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Vejlederkonference. 7. december Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser

Vejlederkonference. 7. december Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser Vejlederkonference 7. december 2016 Signe Philip, kontorchef, Kontor for erhvervs- og voksenuddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Flere praktikpladser flere faglærte Tilstrækkeligt

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Gældende fra 1. januar 2013 Hovedforløb Speciale Gældende til Bil, fly

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser

Baggrundsoplysninger til ansøgning om erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Bilag til udbudsbrev Bilag 1. 9. december

Læs mere

Elever på virksomhederne

Elever på virksomhederne 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på virksomhederne 2.1 Indledning og sammenfatning... side 63 2.2 Praktikpladser på virksomhederne... side 64 2.3 Elever på DA-området... side 66 2.4 Elever, der søger

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Aftaler om Finansloven for

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet...

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle. Hvis du vil bruge mere end hovedet... SYDDANSK ERHVERVSSKOLE odense-vejle Hvis du vil bruge mere end hovedet... Syddansk erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Odense og Vejle tekniske skoler. Danmarks største

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Ufaglært til Faglært

Ufaglært til Faglært Ufaglært til Faglært 1 1. marts 2017 2. udgave Indhold Vejledning om tilskud fra Ufaglært til Faglært puljen på det kommunale område (KL, 3F og FOA)... 3 Baggrund, formål og anvendelse af Ufaglært til

Læs mere

Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser

Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser Udmøntning af trepartsaftalen om flere faglærte og flere praktikpladser I forlængelse af den trepartsaftale om flere faglærte og flere praktikpladser, der blev indgået den 19. august 2016, har en teknisk

Læs mere