Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet"

Transkript

1 Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud, herunder fordeling af praktikpladser 10 Sporskiftere på EUD og grundforløbsvarighed 18 Nuværende tilskudsordninger og incitamenter i eud- og VEU-systemet 22 Tilbud i VEU-systemet på faglært niveau 28 GVU og eud for personer på 25 år og derover 35 Beskrivelse af nuværende regler og muligheder for realkompetencevurdering i VEU 43 Merit og godskrivning i erhvervsuddannelserne (regler og omfang) 45 Tværgående udfordringer på ungdomsuddannelserne 48 Fællesindgange, grundforløb, speciale- og trindeling 56 Vedlæg 1 til: Fællesindgange, grundforløb, speciale- og trindeling 61 Vedlæg 2 til: Indgange, grundforløb, speciale- og trindeling 66 Geografisk fordeling af udbud af indgange og hovedforløb 83 Højere faglige niveauer, innovation, iværksætteri og studiekompetencer 91 Gældende regler mv for optag af elever i adgangsbegrænsede uddannelser 95 Regeringens folkeskoleudspil 99 Rammer for adgangskrav (optagelseskrav) til grundforløb og hovedforløb, herunder uddannelsesparathedsvurdering 102 Sammenfatning af erfaringer med forsøg vedrørende EMMA-kriterier 111 Incitamenter ift virksomhedspraktik og praktik i praktikcenter 121 Elevernes retsstilling i skoleaftaler 124 Elevers prøvetid i korterevarende uddannelsesaftaler 125 Behandling af tvistighedssager i de faglige udvalg og Tvistighedsnævnet 127 Resultater ved folkeskolens afgangsprøve 134 Trin på erhvervsuddannelserne 138 Adgangsbegrænsning nationale rammer for optagelse 151 Virksomhesforlagt undervisning 152

2 Side2af153 Bilag 1: Kommissorium Kommissorium for udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser på faglært niveau i voksen- og efteruddannelsessystemet En ungdomsuddannelse er den bedste vej til videre uddannelse og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet Det er derfor regeringens målsætning, at 95 pct af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse i 2015, og at der samtidig sker en styrkelse af ungdomsuddannelserne Erhvervsuddannelserne er tiltænkt en central rolle i forhold til at indfri 95-pct-målsætningen På erhvervsuddannelsesområdet er der en stærk tradition for, at finansiering og udvikling af uddannelserne er et fælles ansvar for staten og arbejdsmarkedets parter Det tætte samarbejde har sikret et unikt praktikbaseret erhvervsuddannelsessystem, hvor eleverne skifter mellem at være i praktik og på skoleophold Der er imidlertid en række udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet, der skal håndteres: Vigende søgning Andelen af elever fra 9 og 10 klasse, som tilmelder sig en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, er faldet fra ca 32 pct i 2001 til ca 20 pct i 2011 Samtidig er andelen, der tilmelder sig en gymnasial uddannelse, i samme periode steget fra ca 59 pct til ca 72 pct Den vigende søgning kan skyldes en række forhold, herunder fx en mangelfuld uddannelsesgaranti og et dårligt omdømme Sen påbegyndelses- og færdiggørelsesalder Eleverne er i gennemsnit 21 år, når de påbegynder en erhvervsuddannelse, og over 27 år, når de afslutter den, selvom de har direkte adgang efter afsluttet 9 klasse Det betyder, at de kommer senere ud på arbejdsmarkedet og dermed opnår en lavere livsindkomst og bidrager mindre til samfundsøkonomien, end hvis de havde påbegyndt og afsluttet deres uddannelse tidligere end i dag Højt frafald især i grundforløbet Samlet set er det kun 54 pct af dem, der påbegynder et grundforløb i erhvervsuddannelserne, der ender med at fuldføre et hovedforløb Frafaldet er især stort i erhvervsuddannelsernes grundforløb med 28 pct, mens frafaldet er 19 pct i hovedforløbet Årsagerne til det store frafald er mange og forskelligartede, og der har i de seneste år været iværksat en markant indsats for at nedbringe frafaldet Fortsat mangel på praktikpladser trods flere ekstraordinære initiativer Erhvervsuddannelser veksler mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, som gensidigt understøtter hinanden, hvilket stiller krav om at tilvejebringe praktikpladser også i perioder med lav beskæftigelse Der er løbende taget en række ekstraordinære initiativer for at sikre et tilstrækkeligt antal praktikpladser i en tid, hvor dansk økonomi er udfordret I juni 2012 havde ca 3700 praktikpladssø-

3 Side3af153 gende elever hverken en ordinær praktikplads eller en skolepraktikplads Praktikplads situationen er sammen med elevernes uddannelsesparathed og motivation for uddannelse en af de primære årsager til erhvervsuddannelsernes dårlige omdømme og det store frafald på erhvervsuddannelserne Et stort antal voksne over 25 år på EUD I dag optager voksenelever omkring en tredjedel af de ordinære praktikpladser, ligesom knap en tredjedel af eleverne i skolepraktik typisk er over 25 år Det skyldes ikke mindst, at de nuværende tilskudsordninger på erhvervsuddannelsesområdet tilgodeser voksne, selvom en stor del af de voksne elever må formodes at have tilstrækkelig relevant erhvervserfaring til at gennemføre en uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau som efteruddannelse i VEU-systemet De nuværende tilskudsordninger udgør dermed en barriere for, at unge kan få en praktikplads Virksomheder inden for udvalgte brancher mangler elever Flere virksomheder har problemer med at få besat ledige praktikpladser En undersøgelse blandt 900 virksomheder viser, at fire ud af ti virksomheder har haft problemer med at skaffe kvalificerede elever og lærlinge inden for de seneste år * * * Regeringen vil gennemføre en finansieringsomlægning af AER, hvor arbejdsgiverne overtager det fulde finansieringsansvar for VEU-godtgørelse fra 1 januar 2014 og skolepraktikydelse på erhvervsuddannelserne fra 1 januar 2013 AER-bidraget omlægges på den baggrund til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), hvorved det formålsbestemte bidrag til VEU-godtgørelse ophæves, mens AERordningens elementer inden for erhvervsuddannelsesområdet videreføres som en del af AUB Derved sikres den mest fleksible udnyttelse af arbejdsgivernes bidrag til uddannelse I forbindelse med arbejdsgivernes overtagelse af finansieringen af VEUgodtgørelse og skolepraktikydelse nedlægges den nuværende præmie- og bonusordningen til EUD og løntilskuddet til EGU bortfalder med udgangen af 2012 Der etableres en midlertidig overgangsordning for præmie og bonus til nye uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne i 2013 med henblik på at sikre en gradvis aftrapning af den nuværende ordning frem mod 2014 * * * Regeringen nedsætter på den baggrund et udvalg, der i efteråret 2012 skal se på følgende: 1 Mere grundlæggende og langsigtede løsninger på praktikpladsområdet, herunder hvordan uddannelsesaftalerne i højere grad målrettes unge uden forudgående erfaring på arbejdsmarkedet samt videreførelse af udvalgte initiativer i praktikpladsaftalen for 2012 Som led i en målretning af EUD mod unge skal der sikres attraktive tilbud til ufaglærte voksne i VEU-systemet 2 Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne med henblik på at gøre dem til mere attraktive uddannelsestilbud, så flere uddannelsesparate unge gennemfører en erhvervsuddannelse i en tidligere alder, og frafaldet reduceres

4 Side4af153 1 Mere grundlæggende og langsigtede løsninger på praktikpladsområdet Udvalget skal se på, hvordan der kan skabes mere grundlæggende og langsigtede løsninger på praktikpladsområdet, så flere unge med de nødvendige forudsætninger kan afslutte en påbegyndt erhvervsuddannelse Med henblik på at sikre en reel uddannelsesgaranti er målet, at flere unge under 25 år skal have adgang til en praktikplads Udvalget skal komme med konkrete forslag til: Hvordan der sikres flere uddannelsesaftaler i virksomheder til understøtning af en reel uddannelsesgaranti, herunder: a) Hvordan der sikres flere praktikpladser til unge, bla gennem muligheder for mere fleksibel afholdelse af praktik, herunder hvordan en evt videreførelse af praktikpladscentre i forlængelse af praktikpladsaftalen for 2012 kan bidrage hertil b) Hvordan det praktikpladsopsøgende arbejde kan samles og styrkes gennem mere målrettet anvendelse af de afsatte midler til formålet samt et mere forpligtende samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, erhvervsskolerne og andre aktører for tilvejebringelse af praktikpladser med henblik på at sikre optimal udnyttelse af praktikpladskapaciteten, herunder undgå ikke-besatte praktikpladser c) Hvordan der sikres klare incitamenter for uddannelsesinstitutionerne til, at eleverne i videst muligt omfang kommer i virksomhedspraktik Hvordan der sikres skolepraktikpladser bla i perioder med svage økonomiske konjunkturer, der understøtter arbejdsmarkedets behov og regeringens mål om, at unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet (også unge, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale), herunder: a) Om styringen af skolepraktik kan gøres mere fleksibel, hvor fx styring med adgangsbegrænsning til skolepraktik i højere grad erstattes af adgangsbegrænsning for, hvor mange elever der kan optages på de pågældende uddannelser b) Hvordan muligheden for, at elever, der påbegynder trin 1 i skolepraktik, får adgang til skolepraktik i uddannelsens øvrige trin, kan indgå i styringen fremadrettet c) Hvordan kvaliteten af skolepraktik kan styrkes ved, at der arbejdes med reelle opgaver under hensyntagen til, at det ikke må have en konkurrenceforvridende effekter for virksomhederne d) Om kravene til den enkelte elev i forhold til faglig mobilitet, geografisk mobilitet og egen indsats for at søge praktikpladser kan justeres, så de understøtter bedre gennemførelse, og hvordan øvrige regler for skolepraktik tilsvarende kan justeres Hvordan erhvervsuddannelserne og i særlig grad praktikpladserne i højere grad målrettes de unge, samtidig med at der sikres bedre tilbud til voksne, herunder:

5 Side5af153 e) Hvordan de nuværende tilskudsordninger på erhvervsuddannelsesområdet i højere grad tilgodeser unge, så det sikres, at både unge og voksne får den hurtigste vej til en erhvervsuddannelse f) Hvordan der kan ske en øget udvikling og anvendelse af kompetencegivende uddannelser i VEU-systemet, der giver kompetencer på faglært niveau Dette skal sikre et mere attraktivt alternativ til ungdomsuddannelsessystemet for virksomheder, udbydere og deltagere Udvalget skal derfor se på mulighederne for at sikre attraktive tilbud i VEU-systemet målrettet ufaglærte voksne, herunder udvikling af de nuværende modeller i form af GVU og AMU-forløb Herunder skal der ses på, hvordan kompetenceforløbene fremadrettet kan forankres i de formelle organer, der eksisterer på feltet (råd og faglige udvalg/efteruddannelsesudvalg) g) Hvordan merit og godskrivning i erhvervsuddannelserne og anerkendelse af realkompetencer i voksen- og efteruddannelserne kan styrkes, så ufaglærte voksne med erfaring på arbejdsmarkedet sikres den hurtigste vej til en faglært uddannelse Det skal herunder undersøges, hvordan de faglige udvalg kan inddrages i arbejdet med realkompetencevurderinger Derfor skal udvalget bla undersøge: Karakteristika af eleverne i erhvervsuddannelserne, herunder særligt elever i søgekøen i forhold til alder, kvalifikationer og beskæftigelsesbaggrund Karakteristika for og sammensætningen af personer over 25 år i erhvervsuddannelserne med henblik på at afdække, i hvor høj grad voksne med relevant erhvervserfaring optager pladser på erhvervsuddannelserne til unge Kortlægning af skolepraktikområdet, herunder: a) Fordeling af aktivitet i erhvervsuddannelserne henholdsvis med og uden skolepraktik samt skolepraktik med adgangsbegrænsning i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet b) Konsekvenser af nuværende regler for elevernes faktiske og mulige adgang til skolepraktik (karensperiode, EMMA-kriterier, negativliste, kvoter og adgangsbegrænsning til skolepraktik på forskellige trin i forhold til praktikpladssituationen i dag mv) Omfanget og brugen af merit på skolerne, skolernes incitamenter i forhold til praktikpladsopsøgende arbejde, virkning af kampagne for flere praktikpladser, virkning af forsøg med praktikpladscentre mv samt kommunernes indsats i forhold til ledige unge mv Praktikpladspotentialer blandt virksomhederne, herunder karakteristika for de virksomheder, som ikke indgår uddannelsesaftaler Kortlægning af grupper med risiko for frafald Med henblik på at følge udviklingen i anvendelsen af skolepraktikken kan den offentlige praktikpladsstatistik omlægges, så den dels bedre belyser de elever, der er i gang med uddannelse, dels giver et mere retvisende billede af uddannelsesgarantien inden for erhvervsuddannelserne, herunder at den reelt afspejler elever, der opfylder kriterierne for at blive optaget i skolepraktik, men som ikke er i gang med uddannelsen umiddelbart efter grundforløbet

6 Side6af153 2 Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Som supplement til en mere grundlæggende og langsigtet løsning på praktikpladsområdet skal udvalget fremlægge konkrete forslag til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne med henblik på at gøre dem til mere attraktive uddannelsestilbud Udvalget skal komme med konkrete forslag til: Hvordan adgangskrav på et dokumenteret, evidensbaseret og administrerbart grundlag kan bidrage til at understøtte, at flere unge med de nødvendige forudsætninger kan afslutte en påbegyndt erhvervsuddannelse Hvordan en ændring af indgange, grundforløb, speciale- og trindeling kan fremme en i praksis mere effektiv vej gennem erhvervsuddannelsessystemet, så unge i gennemsnit er yngre, når de færdiggør en erhvervsuddannelse Hvordan uddannelsernes kvalitet styrkes gennem bedre muligheder for, at eleverne opnår højere faglige niveauer, kompetencer inden for innovation og iværksætteri samt studiekompetencer med henblik på eventuel videreuddannelse i fx erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser For alle ovenstående forslag gælder: At de skal være i overensstemmelse med regeringens målsætning om, at erhvervsuddannelserne er tiltænkt en nøglerolle i forhold til at indfri regeringens målsætning om, at 95 pct af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse i 2015 At de skal være i overensstemmelse med regeringens pejlemærker fra Ministerudvalget for Ungdomsuddannelser At de skal være evidensbaserede og omkostningseffektive At de skal basere sig på den nuværende skolestruktur Regeringen vil fremlægge et udspil til en folkeskolereform, hvis overordnede målsætning er at forbedre alle elevers faglige niveau med særlig fokus på dansk og matematik For de unge, der ikke har forudsætningerne for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, vil regeringen endvidere indføre en fleksuddannelse, der skal tænkes sammen med og i videst muligt omfang integreres i de eksisterende tilbud til denne gruppe En styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen samt indførelsen af en fleksuddannelse skal bidrage til, at eleverne har et stærkere grundlag for at klare sig videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, herunder bla i erhvervsuddannelserne * * * Økonomi Initiativerne på erhvervsuddannelsesområdet finansieres inden for de nuværende økonomiske rammer, således at der sikres den bedst mulige udnyttelse af de nuværende ressourcer Nye initiativer skal derfor holdes inden for den afsatte ramme for staten og for AUB Nye initiativer må derfor ikke medføre stigninger i de samlede udgifter Proces

7 Side7af153 Der etableres et embedsmandsudvalg med følgende deltagere: LO (1 repræsentant), DA (1 repræsentant), KL og Danske Regioner (1 repræsentant) Fra regeringen deltager repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning og Finansministeriet Øvrige ministerier inddrages efter behov Udvalget afslutter sit arbejde om en mere langsigtet og grundlæggende løsning på praktikpladsområdet, udvalgte initiativer om øget kvalitet i erhvervsuddannelserne samt en overgangsordning i 2013 for præmie- og bonusordningen i oktober 2012 med henblik på at kunne indgå som en del af finanslovsaftalen for 2013 De øvrige elementer i udvalgsarbejdet afsluttes i foråret 2013 Udvalgets sekretariat varetages af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning (formand) og Finansministeriet Øvrige ministerier inddrages efter behov

8 Side8af153 Bilag 2: Udvalgets medlemmer Udvalget er sammensat af repræsentanter fra Landsorganisationen (LO), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner (DR)Finansministeriet (FM) og Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) Udvalgets medlemmer i fase 1 omfatter følgende repræsentanter: MBU: Afdelingschef Lars Mortensen (formand) FM: Kontorchef Maria Schack Vindum LO: LO-sekretær Ejner K Holst DA: Direktør Henrik Bach Mortensen KL: Centerchef Mikkel Haarder DR: Kontorchef Janet Samuel

9 Side9af153 Bilag 3: Faktapapirer Som grundlag for udvalgets drøftelser er udarbejdet en række faktapapirer Faktapapirerne er vedlagt i vilkårlig rækkefølge

10 Side10af153 Unge og voksne i eud, herunder fordeling af praktikpladser 1 februar 2013 Aktivitet i erhvervsuddannelserne De voksne i eud, defineret som elever på 25 år og derover, udgør ca ⅓ af alle elever på eud, jf tabel 1 Tabel 1 Tilgang, bestand, afbrud og fuldførte på eud, 2011 Til og med årige Uoplyst I alt Antal elever år Tilgang i alt* (67 %) (32 %) 411 (1 %) (100 %) - heraf grundforløb (80 %) 9445 (20 %) 283 (1 %) (100 %) - heraf hovedforløb (63 %) (37 %) 160 (0 %) (100 %) Bestand (72 %) (28 %) 527 (0 %) (100 %) Afbrudte (74 %) 8602 (25 %) 289 (1 %) (100 %) Fuldførte (56 %) (44 %) 120 (1 %) (100 %) Anm: Data er eksklusive erhvervsgrunduddannelsen * Samme elev kan have tilgang på såvel grund- som hovedforløb i samme år men tælles kun som én tilgang under Tilgang i alt Tilgangen af grund- og hovedforløb kan derfor ikke summeres I forlængelse heraf bemærkes det, at der er tale om to forskellige populationer, dvs at der i mange, men ikke i alle tilfælde vil være et flow fra grundforløbet til hovedforløbet På SOSU er grundforløbet fx ikke obligatorisk for alle Kilde: MBU s Databank Uddannelsesbaggrund Hovedparten af eleverne har grundskole som højst fuldførte uddannelse Dog har 41 pct af de voksne elever i eud enten en erhvervsuddannelse (33 pct) eller en videregående uddannelse (8 pct) som højeste fuldførte uddannelse i 2011, jf tabel 2 Der henvises til selvstændigt bilag med opgørelse over, hvor mange af dem, der har en eud i forvejen, der tager en uddannelse inden for deres oprindelige indgang Tabel 2 Eud-elevernes højeste fuldførte uddannelse fordelt på aldersgrupper, 2011 Antal elever Op til 24 år 25+ årige Uoplyst I alt Uoplyst/ukendt 1022 (1 %) 2158 (6 %) 527 (1 %) 3707 Grundskolen (87 %) (39 %) 0 (0 %) Gymnasial uddannelse 8222 (9 %) 4861 (14 %) 0 (0 %) Erhvervsfaglig uddannelse 2122 (2 %) (33 %) 0 (0 %) Kort videregående uddannelse 188 (0 %) 1061 (3 %) 0 (0 %) 1249 Mellemlang videregående uddannelse 23 (0 %) 1336 (4 %) 0 (0 %) 1359 Lang videregående uddannelse 0 (0 %) 262 (1 %) 0 (0 %) 262 I alt (100 %) (100 %) 527 (100%) Anm: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet De indgår dog i totaler Kilde: MBU s Databank

11 Side11af153 EVA har fulgt elever over 25 år ved EUD, som var i beskæftigelse i 2005 og 2012, og som gennemførte en EUD i 2009 De konkluderer, at der er flere, som skifter branche, end der er blevet i samme branche, og at dette billede er ensartet på tværs af uddannelsesgrupper Blandt ufaglærte skiftede 66 pct således branche, mens 63 pct af de faglærte skiftede branche For så vidt angår personer med en videregående uddannelse skiftede 68 pct branche 1 Gennemførelsestid De voksne i eud gennemfører i gennemsnit en eud lidt hurtigere end de unge under 25 år, jf tabel 3 Gennemførelsestiden afhænger af en række faktorer, herunder uddannelsesretning mv Det kan bla dække over, at flere af eleverne på 25 år og derover får tildelt merit for nogle fag i deres eud-forløb Den kortere gennemførelsestid er dog forholdsvis begrænset, når det ses i lyset af, at ca ⅓ af de voksne allerede har gennemført en erhvervsuddannelse Tabel 3 Eud-elevernes gennemsnitlige gennemførelsestid i måneder fordelt på aldersgrupper, 2011 Til og med 24 år +25 år Uoplyst Hovedtotal Grundforløb: 11,9 8,8 3,5 11,2 - Merkantil 17,9 9,9 1,5 16,0 - Bil, fly og anden transport 8,4 7,6 4,2 8,3 - Bygge og anlæg 8,8 7,6 2,8 8,5 - Medieproduktion 9,0 9,3 6,8 9,1 - Produktion og udvikling 8,1 6,6 2,6 7,6 - Strøm, styring og it 8,8 7,7 2,1 8,4 - Transport og logistik 6,4 6,2 0,0 6,4 - Sundhed, omsorg og pædagogik 6,7 7,8 0,0 6,9 - Bygnings- og brugerservice 6,6 4,8 0,0 5,7 - Dyr, planter og natur 7,9 8,0 6,5 7,9 - Krop og stil 6,3 5,9 0,0 6,3 - Mad til mennesker 9,4 8,1 3,8 9,0 Hovedforløb: 30,4 24,2 26,8 27,7 - Merkantil 23,6 24,0 30,4 23,7 - Bil, fly og anden transport 38,9 38,6 30,7 38,8 - Bygge og anlæg 37,2 36,8 0,0 37,1 - Medieproduktion 23,8 32,3 0,0 27,4 - Produktion og udvikling 37,6 28,6 0,0 34,0 - Strøm, styring og it 40,1 39,7 0,0 39,9 - Transport og logistik 28,8 17,6 12,6 20,6 - Sundhed og pædagogik 20,1 18,4 14,9 18,9 - Bygnings- og brugerservice 20,7 12,5 0,0 13,0 - Dyr, planter og natur 24,8 30,2 31,7 26,3 - Krop og stil 37,9 35,6 0,0 37,3 - Mad til mennesker 33,8 32,5 20,5 33,3 1 GVU og EUD for personer på 25 år og derover, EVA, januar 2013

12 Side12af153 Erhvervsfaglige uddannelser i alt 41,9 29,2 26,8 36,3 Anm: Den gennemsnitlige studietid for hver indgang dækker også over omvalg inden for indgangen Det bemærkes, at den gennemsnitlige gennemførselstid for nogle uddannelsesingange, feks medieproduktion hovedforløb samt dyr, planter og natur hovedforløb, er længere for de voksne end for de unge Den omvendte tendens kan skyldes, at hver indgang dækker over flere uddannelser med forskellig længde I de tilfælde hvor voksne er mere tilbøjelige til at vælge de længere uddannelser inden for en indgang end de unge, kan det komme til at fremstå, som om de voksne tager længere tid om at gennemføre en uddannelse Kilde: MBU s Databank Igangværende uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever Antallet af igangværende uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever er opgjort ultimo juni 2012 og fordelt på henholdsvis unge og voksne elever, jf tabel 4 Tabel 4 Antal uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever på EUD, ultimo oktober 2012 Antal elever Til og med 24 år +25 år Uoplyst I alt Igangværende uddannelsesaftaler Praktikpladssøgende elever i alt Heraf: - Praktikpladssøgende elever 0-2 mdr efter afsluttet grundforløb 308 (5 %) 113 (5 %) 0 (0 %) PP-søgende elever > 2 mdr efter afsluttet grundforløb 1194 ( i skolepraktik 2639 (42 %) %) 0 (0 %) - PP-søgende elever > 2 mdr efter afsluttet grundforløb uden for skolepraktik 3380 (53 %) 989 (43 %) 8 (89 %) 4377 Anm: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet De indgår dog i totaler Tabellen er opstillet efter de nuværende principper for opgørelse af praktikpladssøgende Opgørelsesmetoden vil blive ændret på baggrund af forslag fra Erhvervsuddannelsesudvalgets fase I og finanslovsaftalen for 2013 Kilde: MBU s Databank For gruppen under 25 år er der ca 8 igangværende aftaler for hver praktikpladssøgende elev, mens det samme tal for gruppen på 25 år eller derover er 11, jf bilag A, tabel 5 Det tyder på, at det er lettere for de voksne over 25 år at finde en praktikplads

13 Side13af153 Bilag A: Antal uddannelsesaftaler pr praktikpladssøgende elev I tabel 5 ses en oversigt over igangværende uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever fordelt på igangværende uddannelse og alder ultimo oktober 2012 Derudover er der for hver uddannelse og aldersgruppe beregnet, hvor mange igangværende aftaler der er for hver praktikpladssøgende elev Tabel 5 Antal uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende (p-søgende) elever på EUD fordelt på uddannelser og alder samt forholdet mellem antallet af igangværende aftaler for hver praktikpladssøgende elev, ultimo oktober 2012 Til og med I alt P- søgende Igangv aftaler P- søgende P- søgende Igangv aftaler Forhold Igangv Aftaler Forhold Forhold Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel-og motorcykeluddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Mekaniker Personvognsmekaniker Vognmaler Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Boligmonteringsuddannelsen Bygningsmaler Glarmester Maskinsnedker Murer Skorstensfejer Snedkeruddannelsen Stenhugger Tagdækker Teknisk isolatør Træfagenes byggeuddannelse VVS-energiuddannelsen Bygnings- og brugerservice Ejendomsserviceteknikker Individuel EUD, bygnings- og brugerservice

14 Side14af153 Serviceassistent Sikkerhedsvagt Dyr, planter og natur Anlægsgartner Dyrepasser Greenkeeper Landbrugsuddannelsen Produktionsgartner Skov- og naturtekniker Veterinærsygeplejerske Væksthusgartner Krop og stil Fitnessinstruktør Frisør Kosmetiker Mad til mennesker Bager og konditor Detailslagter Ernæringsassistent Gastronom Industrislagter Mejerist Receptionist Tarmrenser Tjener Medieproduktion Digital media Film- og tvproduktionsuddannelsen Fotograf Grafisk tekniker Mediegrafiker Skiltetekniker Web-integrator Merkantil Detailhandel med specialer Eventkoordinator Finansuddannelsen Handelsuddannelse med specialer Individuel EUD, merkantil Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse, generel Produktion og udvikling Beklædningshåndværker

15 Side15af153 Beslagsmed Cnc-teknikeruddannelsen Elektronikoperatør Finmekanikeruddannelsen Guld- og sølvsmedeuddannelsen Individuel EUD, produktion og udvikling Industrioperatør Industriteknikeruddannelsen Køletekniker Laboratorietandtekniker Maritime håndværksfag Metalsmed Ortopædist Overfladebehandler Plastmager Procesoperatør Produktør Skibsmontør Skibstekniker Smedeuddannelsen Teknisk designer Urmager Vindmølleoperatør Værktøjsuddannelsen Strøm, styring og it Automatik- og procesuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Forsyningsoperatør Teater-, udstillings- og eventtekniker Sundhed, omsorg og pædagogik Den pædagogiske assistentuddannelse Hospitalsteknisk assistent Individuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogik Social- og sundhedsuddannelsen Tandklinikassistent

16 Side16af153 Transport og logistik Havne- og terminaluddannelsen Lager- og terminaluddannelsen Lufthavnsuddannelsen Personbefordringsuddannelsen Postuddannelsen Redderuddannelsen Vejgodstransportuddannelsen I alt Anm: Tallene for praktikpladssøgende dækker over praktikpladssøgende i alt (bruttosøgende) Personer med uoplyst/ukendt alder er udeladt af tabellen, hvilket i alt vedrører 36 igangværende aftaler og 9 praktikpladssøgende elever Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet De indgår dog i totaler Kilde: MBU s Databank Tabel 6 viser en opgørelse over antal igangværende uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende elever på EUD fordelt på højeste fuldførte uddannelse og alder, ultimo oktober 2012 Derudover er der for hver kategori af højest fuldførte uddannelse og aldersgruppe beregnet, hvor mange igangværende aftaler der er for hver praktikpladssøgende elev Tabel 6 Antal igangværende uddannelsesaftaler og praktikpladssøgende (p-søgende) elever på EUD fordelt på højeste fuldførte uddannelse og alder samt forholdet mellem antallet af igangværende aftaler for hver praktikpladssøgende elev, ultimo oktober 2012, ultimo oktober 2012 Uoplyst/ukendt Gymnasiale udd Erhvervsfaglige udd Videregående udd Grundskolen I alt år Igangv aftaler P-søgende elever Forhold år Igangv aftaler P-søgende elever Forhold Igangv aftaler P-søgende elever Forhold Uoplyst Igangv aftaler P-søgende elever Forhold I alt

17 Side17af153 Igangv aftaler P-søgende elever Forhold Anm: Tallene for praktikpladssøgende dækker over praktikpladssøgende i alt (bruttosøgende) Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet De indgår dog i totaler Kilde: MBU s Databank Af tabel 6 ses, at der er samlet set for gruppen med grundskolen som højeste fuldførte uddannelse er ca 6 igangværende aftaler for hver praktikpladssøgende elev, mens det samme tal for gruppen med en gymnasial uddannelse og gruppen med en videregående uddannelse er 9 Bedst ligger dem med en EUD som højeste fuldførte uddannelse, hvor der er ca 14 igangværende aftaler for hver praktikpladssøgende elev

18 Side18af153 Sporskiftere på EUD og grundforløbsvarighed 1 februar 2013 Sporskiftere på EUD Jf bilag 6 havde ca 11 pct af eleverne på EUD i 2011 (13816 ud af elever) en erhvervsfaglig uddannelse i forvejen Af disse elever startede ca 60 pct af gruppen under 25 år på en anden indgang end den hovedindgang, som de tidligere har taget en EUD inden for Der var samtidig 70 pct af dem på 25 år eller derover, som tog en anden indgang end den hovedindgang, som de tidligere har taget en EUD inden for, jf tabel 1 Tabel 1 Eud-elever med eud som højeste fuldførte uddannelse fordelt på om de går på samme indgang som deres fuldførte eud-uddannelse eller ny indgang, 2011 Grundforløb Op til 24 år Samme indgang Ny indgang Fra 25 år og op Samme indgang Ny indgang Merkantil % 6 3% % % 918 Bil, fly og anden transport % 0 0% % - 0% 68 Bygge og anlæg 47 80% 12 20% % 18 12% 207 Medieproduktion 22 71% 9 29% % - 0% 106 Produktion og udvikling 28 78% 8 22% % 25 16% 189 Strøm, styring og it 38 88% 5 12% % 11 7% 193 Transport og logistik % 0 0% % - 0% 41 Sundhed og pædagogik 30 73% 11 27% % 36 22% 206 Bygnings- og brugerservice 6 100% 0% % - 0% 36 Dyr, planter og natur 28 82% 6 18% % - 0% 95 Krop og stil 8 100% 0 0% % - 0% 23 Mad til mennesker 57 90% 6 10% % 17 10% 234 I alt Hovedforløb Merkantil % % % % 1919 Bil, fly og anden transport 28 61% 18 39% % 38 26% 190 Bygge og anlæg 90 53% 81 47% % 55 10% 713 Medieproduktion 17 46% 20 54% % 7 6% 160 Produktion og udvikling 53 93% 4 7% % % 621 Strøm, styring og it 46 85% 8 15% % 42 10% 469 Transport og logistik 66 94% 4 6% % 19 6% 397 Sundhed og pædagogik % % % % 5973 Bygnings- og brugerser % 0% % - 0% 277

19 Side19af153 vice Dyr, planter og natur 59 87% 9 13% % 28 12% 309 Krop og stil % 0 0% % - 0% 90 Mad til mennesker 54 63% 32 37% % 79 27% 380 I alt % % % % Anm: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet De indgår dog i totaler Tabellen kan ikke opdeles på trin 1 og trin 2 Generelt vil der dog ikke være tale om, at højeste fuldførte uddannelse for en elev på trin 2 er elevens trin 1 uddannelser Men der kan være enkelte undtagelser fx i det tilfælde, hvor en elev har holdt en pause på mere end 15 måneder fra eleven har afsluttet trin 1 til eleven starter trin 2 Tabellen viser kun skift mellem indgange, der kan stadigvæk være sporskiftere inden for samme indgang Kilde: MBU s Databank I tabel 2 ses en oversigt over, hvor mange pct af eleverne fra de forskellige grundforløb, der er overgået til et nyt grundforløb inden for 15 måneder efter afbrud/fuldførelse af deres grundforløb Tabel 2 Overgang efter 15 måneder fra et grundforløb til et nyt grundforløb Grundforløb hvorfra der overgås til nyt grundforløb Merkantil Bil, fly mv Byg & anlæg Mediep Produktion og udv Nyt grundforløb Merkantil 0% 4% 3% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 2% 4% 4% Bil, fly og anden transport 0% 0% 1% 0% 1% 2% 2% 0% 0% 1% 0% 1% Bygge og anlæg 1% 3% 0% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% Medieproduktion 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Produktion og udvikling 0% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% Strøm, styring og it 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% Transport og logistik 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Sundhed og pædagogik 2% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% Bygnings- og brugerservice 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% Dyr, planter 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% Strøm, styring og it Transport og logi Sundhed og pæd Bygnings- og brug Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker

20 Side20af153 og natur Krop og stil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Mad til mennesker 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% I alt 6% 15% 10% 9% 11% 13% 12% 8% 10% 9% 6% 10% Anm: Skift inden for 15 måneder på samme grundforløb er sammensat Kilde: MBU s Databank Grundforløbsvarighed Af de elever, der fuldførte et merkantilt grundforløb i 2011 brugte 54 pct 1-2 år, mens der både var 18 pct, der brugte op til ½ år, og 18 pct der brugte mellem ½- 1 år Af de elever, der fuldførte et teknisk mv grundforløb i 2011, brugte 44 pct op til ½ år og ligeledes 44 pct mellem ½ og 1 år, jf tabel 3 Tabel 3 Tidsforbrug på grundforløb for elever, der har fuldført grundforløb Merkantil Op til ½ år 22% 25% 24% 26% 18% ½-1 år 18% 16% 17% 18% 18% 1-2 år 53% 50% 49% 47% 54% Over 2 år 8% 9% 10% 9% 10% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% Teknik mv Op til ½ år 49% 51% 53% 50% 44% ½-1 år 38% 36% 38% 38% 44% Over 1 år 13% 13% 9% 12% 12% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% Kilde: MBU s Databank Af de elever, der afbrød et merkantilt grundforløb i 2011, brugte 43 pct op til ½ år på grundforløbet, mens 30 pct brugte mellem ½ og 1 år Af de elever, der afbrød et teknisk mv grundforløb i 2011, brugte 66 pct op til ½ år, mens 23 pct brugte mellem ½ og 1 år, jf tabel 4 Tabel 4 Tidsforbrug på grundforløb for elever, der har afbrudt grundforløb Merkantil Op til ½ år 49% 50% 53% 48% 43% ½-1 år 28% 29% 27% 29% 30% 1-2 år 18% 16% 16% 18% 19% Over 2 år 5% 5% 5% 5% 7% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% Teknik mv Op til ½ år 65% 66% 65% 71% 66% ½-1 år 23% 22% 24% 23% 23% Over 1 år 12% 11% 6% 11% 12% Hovedtotal 100% 100% 100% 100% 100% Kilde: MBU s Databank

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Erhvervsuddannelser (EUD)

Erhvervsuddannelser (EUD) Erhvervsuddannelser (EUD) Tre måder at gennemføre en EUD på 1 Skoleadgangsvejen Grundskole 10. klasse Grundforløb (Skole) Hovedforløb (Praktik og skole) Efterskole Egu Produktionsskole Ungdomsskole Forpraktik/trainee

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Aftaler om Finansloven for

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

1. Intro til erhvervsuddannelserne

1. Intro til erhvervsuddannelserne 1. Intro til erhvervsuddannelserne 1.1 Sammenfatning 31 1.2 Erhvervsuddannelserne 32 1.3 Partsstyring af erhvervsuddannelserne 43 1.4 Erhvervsuddannelser i Sverige, Tyskland og Danmark 45 Appendiks 1.1

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav

Reform 2015 Grundforløb 1. Overgangskrav Reform 2015 Grundforløb 1 Overgangskrav Dansk Matematik Engelsk Fysik Naturfag Teknologi Informationsteknologi Psykologi Biologi Afsætning Erhvervsøkonomi Design Kemi Samfundsfag Fremmedsprog Organisation

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD)

Oplæg 1: 13.00 14.15. Education on demand. Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Oplæg 1: 13.00 14.15 Education on demand Erfaringer med Individuelt tilrettelagte Erhvervsuddannelser (IEUD) Per Buron Udviklingschef TEC pb@tec.dk Michael Jensen Uddannelseschef, souschef EUD CPH WEST

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) 1 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011,

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder

DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB. - en start med flere muligheder DET FLEKSIBLE GRUNDFORLØB - en start med flere muligheder » DER ER ALTID MANGE VEJE TIL DET, DU GERNE VIL « Det fleksible grundforløb giver dig muligheder for unge 16-25 år Du får tid og mulighed for at

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere