Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet"

Transkript

1 Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014

2 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ)«. Der omtales 12 emner, hvor det er vurderet, at der er behov for uddybning/præcisering i forhold til regulativet. Se FAS-regulativet på regionens hjemmeside: via html. Bemærk, at der kan forekomme mere restriktive regler på den enkelte enhed i regionen. God adfærd i det offentlige Danske Regioner har sammen med Finansministeriet (Personalestyrelsen), KL, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og DJØF udarbejdet vejledningen»god adfærd i det offentlige«. Vejledningen har til formål at formidle en række af de grundlæggende vilkår og regler, som gælder i den offentlige sektor - både til ansættelsesmyndigheder og ansatte. Se mere på: Der er på forskningsområdet indgået samarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Aarhus Universitet kan have regler på området, som er anderledes end regionens. Appendix vil løbende blive opdateret. 2 Indledning

3 Indholdsfortegnelse 1. Habilitet Time- og dagpenge Rejser / transport Udlandsophold af længere varighed Eurocard Repræsentation Gaver Indkøb af it-udstyr, inventar mv Telefoner og internet Løn- og ansættelsesvilkår Dokumentation Anvisning Indholdsfortegnelse 3

4 1. Habilitet Det er et grundlæggende princip, at offentligt ansatte skal være upartiske. De skal træffe beslutninger og afgørelser ud fra saglige hensyn. En offentlig ansat, der træffer afgørelse på grundlag af egne hensyn, handler derfor i strid med sine tjenstlige pligter. Reglerne om inhabilitet er også med til at beskytte den enkelte ansatte. De sikrer, at der ikke er omstændigheder, som også over for omverdenen kan rejse tvivl om den pågældendes upartiskhed. Inhabilitet hvis Særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald Nær familiemæssig tilknytning til en person, der har en personlig/ økonomisk interesse I øvrigt omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om upartiskhed f.eks. nært venskab eller uvenskab i forhold til den, som sagen vedrører Underretningspligt Den ansatte skal underrette sin ledelse, hvis der kan rejses tvivl om habiliteten i forhold til en konkret sag. Læs mere på regionens hjemmeside Habilitet

5 2. Time- og dagpenge Time- og dagpenge mv. Udgangspunktet for at oppebære time-/dagpenge er, at der skal være tale om tjenesterejser, kurser mv. med overnatning. Som tjenesterejse defineres en rejse, som er et nødvendigt led i tjenesten, og som af tjenestestedet godkendes som en tjenesterejse. Ved udbetaling af time- og dagpenge mv. følger Region Midtjylland som udgangspunkt reglerne i statens Tjenesterejseaftale. Denne aftale kan findes i Danske Regioners overenskomstportal: okportal.dk Bemærk i forhold til time- og dagpenge kan der forekomme lokale retningslinjer, der præciserer, hvornår der kan ydes time- og dagpenge. Formål Formålet med Tjenesterejseaftalen er at dække de merudgifter, der er forbundet med en tjenesterejse. Ved merudgifter forstås alene de udgifter, som den ansatte påføres på en tjenesterejse, såsom små fornødenheder og lokal transport. For rejser i udlandet kan arbejdsstedet bestemme, at der i stedet refunderes rimelige merudgifter efter dokumentation. Det er derfor ikke et krav, at der udbetales time- og dagpenge. For så vidt angår kurser, skal det være aftalt på forhånd, hvis der skal ydes time- og dagpenge. De lokale HR-afdelinger eller Økonomiafdelinger vil kunne vejlede om anvendelse af reglerne i de konkrete situationer. Beregning af time- og dagpenge Ved beregning af time- og dagpenge foretages en opgørelse over rejsetid i antal dage og timer. Satsen pr. dag afhænger af, hvilket land der rejses til jf. Tjenesterejseaftalen (se link ovenfor). Satsen reduceres med 15 % for morgenmad. Der sker reduktion med 30 % for frokost og for aftensmåltid. Det er derfor vigtigt at notere, hvilke måltider der var inkluderet i opholdet. Det gælder både måltider indtaget på hotellet, men også måltider, hvor den ansatte har været inviteret ud og spise af samarbejdspartnere mv. For rejser i Danmark og på Færøerne er hovedreglen, at der udbetales time- og dagpenge. Det kræver en særskilt aftale mellem arbejdsstedet og medarbejderen at fravige kravet om time- og dagpenge. 2. Time- og dagpenge 5

6 3. Rejser / transport Rejser i Danmark og udlandet Udgifter til hotel dækkes som udgangspunkt efter de takster, der fremgår af Cirkulære om Satsregulering for tjenesterejser fra Moderniseringsstyrelsen. En eventuel overskridelse af hoteldisponeringsbeløb skal forhåndsgodkendes af ledelsen. Ved rejser over 24 timer kan medarbejderen søge time- og dagpenge. Se særlige bestemmelser om timedagpenge under punkt 2. Bemærk at der for kørsel i egen bil i udlandet kun gives laveste kilometertakst. Ledsager på rejser Ledsagere kan deltage på rejser, såfremt det IKKE påfører regionen ekstraomkostninger. Der bestilles som udgangspunkt enkeltværelse, hvis det er muligt. Der skal angives en begrundelse på bogføringsbilaget, hvis der ikke bestilles enkeltværelse. Eksempelvis hvis enkeltværelser er udsolgt eller hotellet ikke har enkeltværelser. Meromkostning til dobbeltværelse pga. ledsagers deltagelse på rejsen betales af ledsageren. Ledsageren afholder selv udgifter til fortæring og transportomkostninger. Ferie i forbindelse med rejser Der kan afholdes ferie i forbindelse med tjenesterejser, hvis det IKKE påfører regionen ekstraomkostninger. Ved afholdelse af ferie i forbindelse med tjenesterejser skal regionens forsikringsenhed kontaktes. Bonuspoint Bonuspoint, rabatter mv. optjent i forbindelse med tjenesterejser tilhører tjenestestedet og kan ikke anvendes til private rejser, men alene til tjenesterejser Rejser / transport

7 4. Udlandsophold af længere varighed Idet hver enkelt aftale om udenlandsophold laves individuelt, anbefales det i forbindelse med ansøgningen til bevillingsgiver at hente hjælp hos Forskningsstøtteenheden eller hos Økonomiafdelingen Forskningsstøtteenheden eller Økonomiafdelingen kan være behjælpelig med ansøgning og budget. De har kendskab til, hvor der kan søges støtte og til hvilke udgifter der kan søges. Det er sjældent, at der bevilliges penge til eksempelvis Husleje i Danmark Børnepasning Det er vigtigt, at ansøgning, budget, evt. revideret budget, samt bevillingsbrev følger projektets oprettelsesskema, som opbevares i regnskabsenheden. Dette for at sikre, at der ikke opstår tvivl om, hvad midlerne er bevilliget til. Da art og omfang af støtte er afhængig af den enkelte bevillingsgiver samt opholdets længde og karakter, er det vanskeligt at sige noget entydigt om acceptable udgiftsposter. Det bør dog altid overvejes at søge støtte til følgende udgifter Fly tur/retur evt. også til familie Opholdsudgifter ved korterevarende ophold Fragt af bohave ved længerevarende ophold Evt. forsikringer og vaccination Besøgsrejse til Danmark ved længerevarende udlandsophold Lokal transport ved korterevarende ophold 4. Udlandsophold af længere varighed 7

8 5. Eurocard Region Midtjylland kan godkende udstedelsen af Eurocard til personer, som enten har megen rejseaktivitet og / eller udlæg Ansvar for erhvervelsen af kort Ansøgninger om udstedelsen af Eurocard godkendes lokalt og sendes herefter til Koncernøkonomi. Ansvar korthaver Eurocard er strengt personlige og må ikke udleveres til andre end kortindehaveren. Kort skal opbevares på betryggende vis. Det vil sige, at kort og kode skal opbevares sikkert og hver for sig. Dokumentation Det er vigtigt, at samtlige kvitteringer/boner modtaget ved betaling med Eurocard gemmes. Kvitteringerne dateres og underskrives, hvorefter de scannes og vedhæftes i koncernøkonomisystemet inden betalingen godkendes. For yderligere information Blanketter til rekvirering af Eurocard og vejledning vedrørende Eurocard findes på intranet.rm.dk, se mere på: Kortet må ikke anvendes til privat brug Eurocard

9 6. Repræsentation Definition Repræsentation omfatter udgifter til bespisning og gaver i forbindelse med arrangementer med eksterne forretningsforbindelser og samarbejdspartnere. Arrangementer alene med deltagelse af regionens medarbejdere er ikke repræsentation. Beløbsgrænser Repræsentationsbilag med en kuvertpris over kr. 700 og/eller med en totaludgift på over kr skal forbi regionsdirektøren til påtegning. Henvisninger Der henvises til repræsentation, vejledning på intranet.rm.dk, se Gaver til regionens personale er en personaleomkostning og er ikke at betragte som repræsentation. Der henvises til punkt 7 på næste side. Lokalt kan der være aftalt mere restriktive regler. Dokumentationskrav Repræsentationsbilag er underlagt samme krav som øvrige bilag: Udgifter skal være afholdt til regionale formål Udgifter skal være afholdt på økonomisk forsvarlig vis Udgifter skal i økonomisystemet være dokumenteret Bilag skal i økonomisystemet indeholde formålsbeskrivelse og deltagerliste 6. Repræsentation 9

10 7. Gaver En offentlig arbejdsgiver kan i nogle situationer give medarbejdere mindre gaver. Gaver, der finansieres af forskningsmidler, er omfattet af samme regler som gaver finansieret af driftsmidler. Der kan kun gives gaver af arbejdsgiveren i forbindelse med begivenheder, der har relation til arbejdet: jubilæer, forfremmelser, fratrædelser o. lign. Der er også mulighed for ydelse af mindre gaver som udtryk for erkendtlighed i forbindelse med ydelse af en særlig arbejdsrelateret - indsats. (1.100 kr. i 2014). Medarbejderen har pligt til at selvangive den fulde værdi af alle skattepligtige gaver/goder, hvis bagatelgrænsen (1.100 kr. i 2014) overskrides indenfor et kalenderår. Henvisninger Gaver til regionens personale er en personaleomkostning og er ikke at betragte som repræsentation. Der henvises til regionens gaveregulativ. Se mere på Regionens hjemmeside via74599.html Der kan ikke gives gaver til jul. Der kan gives mindre erkendtligheder til f.eks. eksterne foredragsholdere ud fra lokale retningslinjer. Skattepligt Gaver til medarbejdere fra arbejdsgivere er skattepligtige, hvis værdien overstiger den årlige bagatelgrænse Gaver

11 8. Indkøb af it-udstyr, inventar mv. Indkøb af it-udstyr, inventar mv. til eksternt finansierede projekter følger regionens indkøbspolitik. Se mere på: To former for indkøbsaftaler Obligatoriske aftaler (O- aftaler) Købsaftaler (K-aftaler) Hvis der er indgået O-aftaler på et område, er det obligatorisk for alle enheder i Re gion Midtjylland at bruge disse aftaler ved indkøb. en keltpersoner. Rabatter og bonusser skal optræde i form af reducerede priser eller kreditnotaer. Regionens aftaler kan ikke anvendes til private køb. IT-udstyr Alt inventar IT-udstyr mv., der indkøbes i forbindelse med et forskningsprojekt, er regionens ejendom og skal afleveres til den relevante afdeling, når en medarbejder fratræder fra projektet eller når projektet ophører. K- aftalerne, er aftaler, hvor der er forhandlet en rabat med tilbudsgiverne, men hvor Region Midtjylland / regionens enheder ikke er forpligtet til at benytte aftalen. Økonomisk Hvis der ikke er indgået indkøbsaftaler, så skal indkøbet foretages, hvor det er mest hensigtsmæssigt økonomisk og kvalitativt. Desuden gælder, at enhver udbetaling eller tildeling af bonus skal tilfalde Region Midtjylland og ikke 8. Indkøb af it-udstyr, inventar mv. 11

12 9. Telefoner og internet Tildeling af elektronisk udstyr Ansatte kan få tildelt arbejdsmobiltelefon, smartphone og/eller andet elektronisk udstyr, hvis der er et arbejdsmæssigt behov for dette. Det er ledelsen lokalt, der tager beslutningen ud fra arbejdsmæssige hensyn. Når der tildeles en mobiltelefon/ smartphone, som kan anvendes privat, skal arbejdspladsen indberette dette til den lokale HR/lønafdeling, så den ansatte beskattes af fri telefon. Arbejdsmobiltelefoner, som kun bruges arbejdsmæssigt, skal ikke beskattes. Medarbejderen skal udfylde en tro og love erklæring og arbejdsgiveren skal føre kontrol med, at telefonen ikke anvendes privat. Aflevering af elektronisk udstyr generelt Den lokale ledelse kan beslutte, at udleveret udstyr skal tilbageleveres, hvis medarbejderen i en periode på 1 måned eller længere vil være fraværende fra arbejdspladsen. Hvis den lokale ledelse vurderer, at der ikke længere er et arbejdsmæssigt behov for det udleverede udstyr, skal det tilbageleveres. Det udleverede udstyr skal altid afleveres ved fratrædelse eller fritstilling. Dette gælder både udstyr, der kan anvendes privat, og udstyr, der kun anvendes arbejdsmæssigt. Se mere på regionens hjemmeside Anvendelse af mobilt udstyr i udlandet Anvendelse af mobilt udstyr i udlandet bør kun ske i arbejdsmæssig sammenhæng og (så vidt muligt) efter forudgående aftale med nærmeste leder. Skal telefonen anvendes til data i udlandet, anbefales det at anvende hotellets Wi-Fi eller tilkøbe en udlandspakke. Se mere på intranet.rm.dk/via52981.html Lokale retningslinjer Lokale retningslinjer kan være mere restriktive og det aftales lokalt, hvordan mobilt udstyr bestilles Telefoner og internet

13 10. Løn- og ansættelsesvilkår Ved ansættelse af forskningsmedarbejdere/eksternt finansieret personale gælder som udgangspunkt de samme regler mv. som ved ansættelse af andre medarbejdere i Region Midtjylland. Ansættelse i et forskningsprojekt giver således ikke mulighed for ansættelse på særlige fordelagtige (eller ringere) løn- og ansættelsesvilkår, end hvad der gælder for øvrige medarbejdere i Region Midtjylland. Afdelingsledelsen skal også sikre, at den internationale uddannelse er godkendt, og den udenlandske statsborger har en gyldig autorisation. Afdelingsledelsen skal undersøge dette, før fremsendelse af indstilling om ansættelse/indtastning i tiltrædelsessystemet. Kontakt altid den lokale HR afdeling i forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Læs mere i FAS-regulativet side 15, se via html. Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft Det er afdelingsledelsens ansvar at sikre, at en udenlandsk statsborger, der skal ansættes, har den fornødne arbejds- og opholdstilladelse. 10. Løn- og ansættelsesvilkår 13

14 11. Dokumentation Generelt Bilag og udbetaling skal beløbsmæssigt stemme til hinanden. Ved bilag forstås enhver nødvendig dokumentation for posteringer, der registreres i økonomisystemet. Al dokumentation skal være synlig. Den, der har afholdt udgifterne, har ansvaret for at skaffe den bedst mulige dokumentation Dokumentation er faktura, kassebon eller anden kvittering Leverandøren skal kunne idenficeres Beløb, ydelsens art og dato skal fremgå Kontoudtog eller dankortbon er ikke tilstrækkelig dokumentation Det er muligt at styrke dokumentationen i form af relevante bilag (eksempelvis deltagerliste) og kommentarer i noter/specifikationsfelt (eksempelvis angivelse af formål) Transportudgifter For flyrejser, tog og brobizz er faktura/billet/kvittering dokumentation for udgiften. Ønskes en rejse kombineret med ferie eller lignende, må dette ikke påføre regionen ekstraudgifter. Det skal dokumenteres i bilaget, at denne kombination ikke har medført en ekstraudgift for regionen. Kongresser og lignende Deltagelse i kongresser skal kunne dokumenteres. Dokumentation kan være program for kongressen samt andet materiale, som kan dokumentere deltagelsen. Fortæringsudgifter Dokumentation for fortæringsudgifter skal indeholde formålsbeskrivelse med at afholde udgiften samt deltagerliste. Det skal anføres, hvilken enhed i regionen som udgiften vedrører. Grænserne for fortæring må ikke overskride kr. 700 pr. person. Bilaget skal også kunne underlægges eksterne borgeres og journalisters opmærksomhed. Dokumentationen skal understøtte, hvorfor udgiften er afholdt Dokumentation

15 12. Anvisning Anvisning/Godkendelse Formålet med anvisning er beskrevet i regionens Kasse- og regnskabsregulativ. Se mere på: rm.dk/økonomi/k. Det er vigtigt, at anviseren er instrueret i reglerne. Hvilket ansvar ligger i anvisningen Anviseren har ansvaret for, at omkostningen er rimelig i forhold til sit formål Anviseren kan aldrig anvise udbetalinger til sig selv En underordnet må aldrig anvise udbetalinger til en overordnet Den anvisningsberettigede er den, der er ansvarlig for, at udgiften må afholdes af budgettet Dokumentationskrav inden anvisning Der skal være vedhæftet bilag i form af kasseboner, regninger, parkeringsbilletter, omposteringsbilag mv. Hvis der ikke er tilstrækkelig med dokumentation, må anviseren ikke anvise/godkende bilaget. Se mere om dokumentationskrav under punkt Anvisning 15

16 Grafisk Service 1296

Velkommen. 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen. 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler

Velkommen. 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen. 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler Velkommen 16.00 Velkomst og baggrunden for mødet v. Bo Johansen 16.15 Aarhus Universitets forvaltning af forskningsmidler samarbejdet mellem universitetet og regionen, v. Kristjar Skajaa 16.35 Regulativet

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk

Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk Revideret april 2013 Retningslinier for administration og betalinger ved ophold i Haderslev kommunes bosteder for personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Indhold: 1.0 Indledning 2.0 Administration

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til institutter, centre og andre disponerende enheder S A G S N O T A T 14. APRIL 2011 Vedr.:

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere