Skimmelsvamp hvis skyld?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skimmelsvamp hvis skyld?"

Transkript

1 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire vidt forskellige afgørelser (en dom og tre ankenævnsafgørelser) vedrørende skimmelsvamp og et spørgsmål til Velfærdsministeren angående samme. I stil med Velfærdsministeriets vejledning angående vedligeholdelse af lejemål, herunder skimmelsvampbekæmpelse (se Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar af 31. oktober 2007 til vejledningen på under presserum ) mener ministeriet, at det er landets udlejere, som skal foranstalte (ofte kostbare) undersøgelser efter svamp ved lejers blotte mistanke. Det sker uden lovhjemmel. Hverken lejelovgivningen eller anden lovgivning pålægger udlejer en sådan pligt. Ministeriet bløder dog lidt op i svaret og angiver, at det udelukkende er udlejer, som vurderer om en undersøgelse er nødvendig, samtidig med at det anføres, at landets kommuner ikke kan påbyde en ejendomsejer at foretage undersøgelse for skimmelsvamp.... fortsættes side 3 Indholdsfortegnelse Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? Nyt fra myndighederne Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige... 3 Udkast til bekendtgørelse - Energimærkning... 3 Ændring af byfornyelsesloven... 4 Nyt fra Christiansborg Ændring af lov om registrering af lednings ejere (gebyrregler og kortere frist for fremsendelse af oplysninger) Spørgsmål til ministeren Omfanget af udlejers undersøgelsespligt ved mistanke om skimmelsvamp Diverse GD 2007/29 Ø indbragt for Højesteret... 5 Grundejernes Domssamling GD 2008/08 Ø - Ingen lejeforhøjelse for forbedringer udført før lejeaftalens indgåelse. Ikke forbehold om lejeforhøjelse GD 2008/09 V - Indvendig vedligeholdelse påhvilede L ifølge lejeaftalen. L havde krav på tilbagebetalng af hensættelser til vedligeholdelse... 7 GD 2008/10 B - U berettiget til at kræve efterregulering af lejen. Glemt opkrævning af en del af lejeforhøjelsen efter varsling... 8 GD 2008/11 Ø - Ikke forholdsmæssigt afslag for fugtproblemer i et erhvervslejemål. Ejendommens konstruktion og L s brug var årsag til fugtproblemerne GD 2008/12 Ø - Andelsbolig. Ikke lovbestemt ret til efter købet af ejendommen at blive medlem af A/B, hvis man ikke trods lovligt indkaldt møder op på stiftende generalforsamling GD 2008/13 Ø - Andelsbolig. Parkeringspladser tilknyttet en erhvervsandel kunne ikke opsiges særskilt, ej heller via generalforsamlingsbeslutning GD 2008/14 V - Ikke indtrædelsesret for løsørepanthaver. Ingen branchekyndighed. U berettiget til at fjerne pantsat løsøre efter L s konkurs. Panthaver havde hverken erstatningskrav eller berigelseskrav mod U for nægtelse af indtrædelse eller for genudlejning af lejemålet med pantsatte løsøreeffekter Administrative afgørelser GA 2008/03 HAN - Ankenævn ikke kompetent til at behandle spørgsmål om betaling for undersøgelse om skimmelsvamp GA 2008/04 HAN - U ikke pålagt at udbedre konstateret skimmelsvamp, da forhold ikke skyldtes U s manglende vedligeholdelse (dissens) GA 2008/05 HAN - U pålagt at udbedre konstateret skimmelsvamp, da forhold ikke skyldtes L s forhold (dissens) Skattehjørnet Mulighed for genoptagelse med henblik på at opnå fradrag efter lingningslovens 8 J. (SKM SKAT) Bygninger opført efter stormskader blev ikke anset som værende en del af privatboligen selv om der var sammenhæng imellem privatboligen og de nye driftsbygninger (SKM ØLR) Der kan ved indgåelse af aftaler om køb og salg af fast ejendom knyttes suspensive betingelser til overdragelsen, dermed udskydes beskatningstidspunktet til disse betingelser er opfyldt. (SKM SR) Det ville være i strid med diskriminationsforbuddet inden for EU, at reglerne for indeksering af anskaffelsessummen af en landbrugsejendom kun gjaldt for ejendomme beliggende i Danmark. (SKM LSR)....23

2 Faste forkortelser i Huset Jura 17. årgang nr. 2 marts 2008 ISSN Udgivet af Ejendomsforeningen Danmark Redaktør Kristin Jonasson, ansvarshavende I redaktionen Kristin Jonasson Mogens Dürr Timmy Lund Redaktion Nørre Voldgade 2, 4. sal 1358 København K Telefon: Telefax: Girokonto: Hjemmeside: Huset Jura udkommer otte gange om året Huset Jura og Huset udsendes gratis til alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark. Ikke-medlemmer kan tegne et samlet årsabonnement på Huset Jura og Huset for 705 kr., inkl. moms. ABL ABLL Aftl. EJL ELL ERL GA GD H HAN KL L LL ML Rpl TL U V Ø Andelsboligloven Lov om leje af almene boliger Aftaleloven Ejerlejlighedsloven Erhvervslejeloven Erhvervslejeregulerings lov en (ophævet 1. januar 2000) Grundejernes administrative afgørelser Grundejernes domssamling Højesteret Huslejeankenævnsafgørelse Konkursloven Lejer Lejeloven Boligreguleringsloven Retsplejeloven Tinglyningsloven Udlejer Vestre Landsret Østre Landsret Abonnement Egon Petersen Ejendomsforeningen Danmark Telefon: Grundejernyt Layout Anita T. Damkier Hansen Ejendomsforeningen Danmark Økonomiske nøgletal Prisudvikling (Indeks 2000 = 100) Procentvis ændring Tryk Datagraf Auning AS Redaktionen er afsluttet den 19. februar 2008 Forbrugerprisindeks december 2006/2007 = 112,4 / 115,7 2,9 % Nettoprisindeks december 2006/2007 = 113,3 / 117,1 3,4 % Husleje december 2006/2007 = 116,3 / 118,8 2,1 % Effektiv rente/ydelsesprocent 1) 10-årige realkreditlån 5. februar 2008 = 4,4 % / 13,0 % 20-årige realkreditlån 5. februar 2008 = 5,2 % / 8,6 % 30-årige realkreditlån 5. februar 2008 = 5,3 % / 7,3 % 30-årige A-lån i GI 5. februar 2008 = 4,5 % / 6,1 % 30-årige B-lån i GI 2) 5. februar 2008 = 2,5 % / 4,7 % Nationalbankens udlånsrente 3) 7. juni 2007 = 4,25 % A- og B-lån i GI kan også optages som 10- eller 20-årige. 1) Inkl. bidrag, ekskl. engangsomkostninger i forbindelse med låneoptagelsen. 2) Grundejernes Investeringsfond yder kun lån af denne type til bevaringsværdige ejendomme. 3) Rentesatser anvendes ved beregning af morarentesatser efter rentelovens 5. Morarentesatser svarer til Nationalbankens udlånsrente pr. 1. januar/juli med tillæg af 7 %. Tallene bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik, Nykredit og egne beregninger.

3 Skimmelsvamp hvis skyld?... fortsat fra forsiden Det mener det københavnske huslejeankenævn derimod godt, at det kan ud fra en vurdering af, at nævnet baseret på en konkret vurdering og uden sagkyndig bistand i forbindelse med besigtigelsen af de enkelte lejemål kan fastslå, hvem af udlejer eller lejer, der er årsag til skimmelsvampforekomsten. Helt grundlæggende er dette efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse forkert. Huslejeankenævnet og de enkelte huslejenævn for den sags skyld har ikke kompetence til at tage stilling til forhold i en tvist, som kræver bevisførelse. Hvorvidt skimmelsvampforekomst fremkommer som følge af lejers brug af lejemålet eller ejendommens beskaffenhed generelt, kan alene afgøres efter en grundig bevisførelse for Boligretten, hvorfor hverken Velfærdsministeriet eller Ankenævnet for de Københavnske huslejenævn kan tage stilling til dette. Måtte ét eller flere af foreningens medlemmer opleve at få en afgørelse af ovennævnte karakter imod sig, bør sagen efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse prøves i boligretten. I fald det sker, vil Ejendomsforeningen Danmark gerne orienteres herom. GD2008/11Ø, GA2008/03, GA2008/04, GA2008/05 og spørgsmål 12 & 13 fra Folketingets Boligudvalg til Velfærdsministeren. TIL Bekendtgørelse Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Justitsministeriet har pr. 12. december 2007 udstedt bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Helt overordnet set medfører reglerne, at alle advokater og advokatfuldmægtige i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011 skal have deltaget i mindst 54 lektioners efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokaterhvervet (svarende til 18 lektioners efteruddannelse om året i perioden). Efter nævnte 3 års periode begynder en ny 3 års periode. Undervisningsog forfattervirksomhed kan i nærmere begrænset omfang medregnes i lektionsantallet. Overskrides lektionsantallet for en 3 årig periode, kan de overskydende lektioner efter ansøgning overføres til en ny 3 årig periode. Opfyldelse af pligten skal dokumenteres overfor Advokatrådet. Advokatrådet udarbejder en formular/erklæring til brug for dokumentationspligten. Ejendomsforeningen Danmarks juridiske efteruddannelseskurser opfylder alle kvalitetskravene i bekendtgørelsens 2 og 3, herunder undervisernes faglige kompetence. Der udleveres ved hvert kursus et kursusbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner, som det pågældende kursus udgør. Generelt set udgør Ejendomsforeningen Danmarks kurser enten 4 lektioner (halvdagskurser) eller 6 lektioner (heldagskurser). Bekendtgørelse nr af 12. december 2007 om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige trådte i kraft den 1. januar TIL Udkast til bekendtgørelse Energimærkning Energistyrelsen har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om energimærkning i høring hos bl.a. Ejendomsforeningen Danmark. Udkastet til bekendtgørelse indeholder en række nye regler om certificeringsordningen for energikonsulenter, men i øvrigt ikke ændringer, som får direkte betydning for ejere af ejendomme, som skal energimærkes. Ejendomsforeningen Danmark har afgivet et kort høringssvar til Energistyrelsen. Høringssvaret kan læses på MD Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 2/2008 3

4 Nyt fra myndighederne Udkast til lovforslag Ændring af byfornyelsesloven Velfærdsministeriet har udarbejdet et udkast til ændring af byfornyelsesloven og fremsendt det til høring hos bl.a. Ejendomsforeningen Danmark. Lovforslaget vil bl.a. medføre - at der kan ydes støtte efter byfornyelsesloven til nedrivning af bygninger, når det er begrundet i bygningens fysiske tilstand - at kommunerne får ret til at foretage indgreb i en bygnings konstruktioner såkaldte destruktive indgreb med henblik på at konstatere, om der foreligger sundheds- eller brandfare i ejendommen - at kommunerne får mulighed for at give ejendomsejere, herunder private udlejere, påbud om udførelse af forbedringsog vedligeholdelsesarbejder, hvis ejendommens benyttelse er forbundet med sundhedsfare eller brandfare - at private udlejere vil få støtte til udførelse af påbudte arbejder, hvis gennemførelsen af arbejderne ikke kan dækkes via en forbedringsforhøjelse - at kommunerne kan udføre arbejderne for udlejers regning eller ekspropriere ejendommen, hvis udlejerne ikke udfører de påbudte arbejder, samt - at der kan ydes andelshavere en erstatning for kondemnering, der er mindre end den formelle andelsværdi efter andelsboligforeningens regnskab, hvis andelens værdi i handel og vandel er mindre end den officielle værdi. Lovændringerne skal ifølge lovforslaget træde i kraft den 1. juli Ejendomsforeningen Danmark har afgivet et udførligt høringssvar til Velfærdsministeriet, idet Ejendomsforeningen Danmark har en række indvendinger imod indholdet af lovforslaget. Høringssvaret kan læses på MD Lovforslag Ændring af lov om registrering af ledningsejere (gebyrregler og kortere frist for fremsendelse af oplysninger) Økonomi- og Erhvervsministeren har den 9. januar 2008 fremsat lovforslag nr. 44 om ændrede gebyrregler (om adgang til oplysninger fra Ledningsregisteret) samt mere relevant for Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer en forkortelse af fristen til at give ledningsoplysninger fra 14 dage til 5 dage. Begrundelsen for forslaget lyder således: Det internetbaserede ledningsejerregister LER blev etableret ved lov i 2004 og er 100 pct. brugerfinansieret. LER har fungeret godt, men der har vist sig behov for enkelte justeringer: - Regeringen foreslår, at brugergebyret, som nu er lovfæstet, fremover fastsættes i LER-bekendtgørelsen, så det løbende kan tilpasses virksomhedernes aktuelle forbrug. - Erfaringer har vist, at den nuværende 14 dages frist for udlevering af ledningsoplysninger kan medføre unødige forsinkelser i gravearbejdet. På baggrund af dialog med branchen ønsker regeringen derfor at nedsætte fristen til 5 hverdage. Derudover ønskes det præciseret i lovteksten, at graveaktørerne skal afvente oplysninger fra ledningsejerne, før de graver. - Endelig foreslår regeringen, at der indsættes en henvisning til reglerne i opkrævnings- og inddrivelsesloven. Det angives i forslaget, at det skal træde i kraft 1. marts Lovforslag nr. 51 af 9. januar 2008 om ændring i lov om registrering af ledningsejere. TIL 4 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 2/2008

5 Omfanget af udlejers undersøgelsespligt ved mistanke om skimmelsvamp Folketingets Boligudvalg har den 6. december 2007 forespurgt Velfærdsministeren om omfanget af udlejers undersøgelsespligt ved mistanke om skimmelsvamp, herunder hvem der vælger rådgivere til at forestå undersøgelserne (BOU Alm. del, spm. 12 og 13). Spørgsmål nr. 12 Vil ministeren oplyse, hvilke krav der fra lejers side kan stilles til den byggetekniske og sundhedsfaglige vurdering af en bolig for at forhindre den situation, hvor en kommune beder udlejer iværksætte en undersøgelse, og udlejer derefter vælger en virksomhed til at varetage opgaven der skal udføres for udlejers regning som giver de resultater, der passer udlejer, og dermed ikke nødvendigvis de korrekte resultater, som kan have meget vidtgående konsekvenser for udlejer? Spørgsmål nr. 13 Vil ministeren oplyse, om valg af eksperter til undersøgelse af forekomst af skimmelsvamp samt valg af metode til og omfang af evt. fjernelse heraf kan foretages suverænt af udlejer? Velfærdsministeren svarede den 8. januar 2008, at det udelukkende er udlejer der udpeger rådgivere: Hvis en lejer henvender sig til udlejeren om skimmelsvamp i det lejede, er det som udgangspunkt udlejeren, der skal sørge for at undersøge lejerens påstand om skimmelsvamp og afholde udgifterne til de nødvendige undersøgelser. Det er derfor også udlejeren, der tager stilling til niveauet for undersøgelserne. Samtidig er det udlejeren, der bærer risikoen for, om der er foretaget det fornødne til at sikre, at det lejede kan anvendes til beboelse. Lejelovgivningen indeholder derfor ikke regler for, hvorledes udlejeren skal tilrettelægge sin undersøgelse, herunder i hvilket omfang der skal indhentes sagkyndig bistand. Lejeren kan således ikke stille krav om, at den byggetekniske og sundhedsfaglige vurdering af forholdet skal ske på en bestemt måde. Hvis en lejer henvender sig til kommunen, er det efter byfornyelseslovens regler kommunalbestyrelsen, der iværksætter eventuelle fornødne undersøgelser af problemet. Undersøgelser, som iværksættes af kommunalbestyrelsen, betales af kommunen, ligesom det er kommunalbestyrelsen, der vælger leverandøren. Kommunalbestyrelsen kan ikke med hjemmel i byfornyelsesloven eller byggeloven pålægge udlejeren at foretage undersøgelsen eller lade undersøgelsen foretage. Karen Jespersen GD 2007/29 Ø indbragt for Højesteret I Huset Jura, nr. 5, september 2007 blev GD 2007/29 Ø omtalt, på side 1 og 3, og selve dommen er refereret på side 15 i nyhedsbrevet. Som nævnt i omtalen af dommen i Huset Jura, var dommen nyskabende, idet den fastslog, at forbedringsforhøjelser i ejendomme i regulerede kommuner kan varsles efter de mere lempelige regler i lejelovens 58-59, hvis blot forbedringsforhøjelsen ikke overskrider de beløbsgrænser i boligreguleringslovens 23/24, som indebærer, at der også skal varsles iværksættelse af arbejderne. For yderligere omtale af dommen henvises til Huset Jura, nr. 5, september I omtalen af dommen var også nævnt, at der var indgivet ansøgning til Procesbevillingsnævnet om tilladelse til indbringelse af dommen for Højesteret. Ejendomsforeningen Danmark har nu erfaret, at Procesbevillingsnævnet har givet 3. instansbevilling, og at dommen nu er indbragt for Højesteret. Det er endnu uvist, hvornår Højesteret afsiger dom i sagen. Indbringelsen af dommen for Højesteret indebærer, at udlejere bør overveje, om man vil varsle forbedringsforhøjelser efter lejelovens 58-59, eller om man for en sikkerheds skyld vil følge den mere omfattende varslingsprocedure i boligreguleringslovens 27, jf. 12/13. Hvis Højesteret måtte ændre dommen og fastslå, at varsling af forbedringsforhøjelser i regulerede kommuner skal ske efter boligreguleringslovens 27, jf. 12/13, vil det formentlig medføre, at forbedringsforhøjelser varslet efter lejelovens vil være ugyldige. Hvis Højesteret måtte stadfæste dommen, vil det naturligvis ingen betydning få for forbedringsforhøjelser, uanset om de er varslet efter lejelovens eller boligreguleringslovens 27, jf. 12/13. MD Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 2/2008 5

6 GD 2008/08 Ø LL 58 ML 27 ABLL Ingen lejeforhøjelse for forbedringer udført før lejeaftalens indgåelse. Ikke forbehold om lejeforhøjelse U og L indgik en lejekontrakt om et lejemål. U havde ikke taget forbehold om, at den aftalte leje ville blive forhøjet på grund af et nyt køkken, som var etableret inden indgåelsen af lejekontrakten med L. Inden indgåelsen af lejekontrakten havde L besigtiget lejligheden og konstateret, at lejligheden var udstyret med nyt køkken. U var ikke berettiget til at varsle lejeforhøjelse for køkkenet U, som var et alment boligselskab, og L indgik i maj 2005 en lejekontrakt om et lejemål. Datoen for L s indflytning blev fastsat til den 1. oktober 2005, og lejen blev fastsat til kr. pr. måned med tillæg af a contovarme. I september 2005 varslede U en lejeforhøjelse på 352 kr. pr. måned overfor L for etablering af nyt køkken i lejligheden. L fremsatte indsigelse imod varslingen med henvisning til, at køkkenet var etableret i lejligheden ved indgåelsen af lejekontrakten. På baggrund af indsigelsen, rettede U henvendelse til L. U beklagede, at L i forbindelse med indgåelsen af lejeaftalen ikke var blevet orienteret om, at lejen for lejligheden ville stige på grund af køkkenet. U forklarede samtidig, at dette skyldtes, at køkkenet ikke var blevet færdigmonteret, da den tidligere lejer opsagde sit lejemål. U forslog samtidig et kompromis om, at lejeforhøjelsen blev gennemført med 100 kr. pr. måned hver den 1. januar i årene , samt at lejeforhøjelsen skulle bortfalde, når køkkenet var betalt. L fastholdt imidlertid sin indsigelse, hvorefter tvisten blev indbragt for beboerklagenævnet, som traf afgørelse om, at varslingen var ugyldig. U varslede herefter på ny lejeforhøjelse for køkkenet i februar 2006, hvorefter sagen på ny blev indbragt for beboerklagenævnet. Beboerklagenævnet fandt, at denne varsling var gyldig, men nævnet afviste at tage stilling til forhøjelsen med henvisning til, at nævnet ikke havde kompetence hertil. L indbragte herefter sagen for boligretten og nedlagde påstand om, at U skulle anerkende, at lejen for lejemålet udgjorde kr. pr. måned. U nedlagde påstand om, at L skulle anerkende, at lejen for lejemålet udgjorde kr. pr. måned. L forklarede, at hun boede i samme afdeling af boligselskabet, da hun fik tilbudt lejligheden, og at hun fik fremvist den af den tidligere lejer. På det tidspunkt var der nyt køkken i lejligheden, som den tidligere lejer havde taget i brug, og der manglede kun et par overskabe. L gik ud fra, at det nye køkken var indeholdt i den husleje, der var angivet i kontrakten. Boligretten udtalte: Det lægges til grund, at parterne i maj 2005 indgik aftale om lejemålet til en husleje på 4.895,00 kr. månedligt eksklusiv forbrugsafgifter. Det lægges videre til grund, at L forinden lejeaftalens indgåelse havde besigtiget lejemålet og var bekendt med, at der var installeret et nyt køkken. L har forklaret, at den tidligere lejer da havde taget køkkenet i brug, og at der alene manglede opsætning af 2-3 ovenskabe. Endelig lægges det til grund, at L den 14. september 2005 flyttede ind i lejligheden og samme dag modtog brev fra U med varsling af huslejestigning pr. 1. januar 2006 i forbindelse med etablering af nyt køkken i lejligheden. To af retten medlemmer finder på baggrund af lejeaftalen mellem parterne og det oplyste om, at køkkenet i det store og hele var færdiginstalleret på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, at L har haft en berettiget forventning om, at den aftalte husleje omfattede installation af det nye køkken. Det forhold at U på grund af interne regler først varsler lejeforhøjelse, efter at arbejdet er afleveret og faktura betalt, findes U at være den nærmeste til at bære risikoen for. Da U ikke i forbindelse med lejeaftalens indgåelse har gjort L opmærksom på, at L kunne forvente en lejeforhøjelse på grund af installation af nyt køkken, findes U på denne baggrund at være afskåret fra at gennemføre en lejeforhøjelse af den aftalte leje på grund af moderniseringen af køkkenet. Et af rettens medlemmer fandt, at den varslede lejeforhøjelse var berettiget. Landsretten stadfæstede afgørelsen. Dom afsagt den 10. august 2007 af Retten i Århus (BS /2006). Dom afsagt den 14. november 2007 af Vestre Landsret (VL B ). MD 6 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 2/2008

7 GD 2008/09 V LL ML 17 Indvendig vedligeholdelse påhvilede L ifølge lejeaftalen. L havde krav på tilbagebetaling af hensættelser til vedligeholdelse Ifølge lejeaftalen mellem U og L påhvilede den indvendige vedligeholdelse L. Uanset dette opkrævede U i en årrække hensættelser til indvendig vedligeholdelse hos L. Da L blev opmærksom på fejlen, krævede L, at de indbetalte hensættelser blev tilbagebetalt, samt at lejen blev nedsat for fremtiden. L fik medhold i, at den indvendige vedligeholdelse påhvilede L, og at U havde været uberettiget til at opkræve hensættelserne. L s krav på tilbagebetaling var ikke forældet, og U skulle derfor tilbagebetale hensættelserne og nedsætte lejen for fremtiden. I 1998 indgik U og L en lejeaftale om et beboelseslejemål. Det fremgik af lejeaftalens 4, at den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhvilede L, og kontraktens 4, pkt. 3, vedrørende indeståendet på vedligeholdelseskontoen var ikke udfyldt. I de efterfølgende år modtog L jævnligt varslinger af lejeforhøjelse fra U, og ved varslingerne af lejeforhøjelse var det lagt til grund, at L skulle betale hensættelser til kontoen for indvendig vedligeholdelse. I de senere år modtog L i nogle perioder oplysninger fra U om indeståendet på den indvendige vedligeholdelseskonto samt meddelelse om, at L skulle kontakte U inden igangsætning af eventuelle vedligeholdelsesarbejder. I august 2004 fremsendte L et tilbud på kr. for malerarbejder til U, som L ønskede at udføre i lejemålet. Uden at have fået svar fra U fik L udført arbejdet i perioden 20. august til 27. august 2004, og den 30. august 2004 fremsendte malerfirmaet regningen for arbejderne til U. U meddelte imidlertid samme dato til L, at U ikke ville betale for malerarbejdet, da U havde dårlige erfaringer med det pågældende malerfirma. U henviste i stedet L til at kontakte det malerfirma, som U sædvanligvis anvendte i ejendommen. I december 2004 indbragte L lejens størrelse for huslejenævnet, som traf afgørelse om, at den indvendige vedligeholdelse påhvilede L, hvorfor L ikke havde krav på nedsættelse af lejen. L indbragte derefter sagen for boligretten og nedlagde en principal påstand om, at U skulle betale malerregningen på kr. samt en subsidiær påstand om, dels at L s leje skulle nedsættes med kr. årligt svarende til hensættelserne til den indvendige vedligeholdelseskonto, dels at U skulle tilbagebetale indeståendet på vedligeholdelseskontoen, ,04 kr., med tillæg af renter fra sagens anlæg til L. U nedlagde påstand om frifindelse. L gjorde bl.a. gældende, at den indvendige vedligeholdelse ifølge lejekontrakten påhvilede L, og at U derfor havde været uberettiget til at opkræve hensættelser til vedligeholdelseskontoen. U gjorde bl.a. gældende, at den indvendige vedligeholdelse af lejemålet påhvilede U, at anvendelsen af hensættelserne på vedligeholdelseskontoen krævede U s samtykke, og at L ikke havde godtgjort, at U havde givet tilsagn om at afholde udgiften til malerarbejdet. U gjorde endvidere gældende, at L s krav på tilbagebetaling af hensættelserne til indvendig vedligeholdelse var bortfaldet på grund af passivitet samt forældelse for så vidt angik indbetalinger foretaget for mere end 5 år siden. To af boligrettens dommere udtalte: Lejekontrakten typeformular A fremstår som udfyldt af U. I 4, punkt 2 er anført, at den indvendige vedligeholdelse påhviler L. Disse dommere finder ikke, at U har godtgjort, at denne aftale senere er ændret således, at U har overtaget pligten til at sørge for indvendig vedligeholdelse af lejligheden. Disse dommere finder efter L s forklaring og den omstændighed, at U som professionel udlejer årligt har fremsendt specifiserede varslingsskrivelser til L, at L med føje er gået ud fra, at hun var forpligtet til at lade en del af huslejen indbetale til kontoen for indvendig vedligeholdelse. Det må herefter lægges til grund, at L først efter, at parternes tvist var opstået blev klar over, at hun løbende havde ladet indbetale penge til den indvendige vedligeholdelseskonto, uanset at U ikke var berettiget til at opkræve sådanne beløb sammen med huslejen. L har således været i utilregnelig uvidenhed om sit krav jf. forældelsesloven af 1908, 3. Disse dommere finder således ikke, at L s krav på tilbagebetaling er helt eller delvist bortfaldet ved passivitet eller forældelse. Disse dommere stemmer således for at tage L s subsidiære påstand til følge. En dommer ville frifinde U. Afgørelsen blev indbragt for landsretten. Under landsretssagen forklarede L, at hun gik ud fra, at den indvendige vedligeholdelse påhvilede hende som anført i lejekontrakten, og at den indvendige vedligeholdelseskonto skulle betragtes som hendes opsparingskonto til brug for vedligeholdelse af lejemålet. Hun oplyste Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 2/2008 7

8 Grundejernes Domssamling endvidere, at hun efter 1991 ikke fik opgørelser over kontoen for indvendig vedligeholdelse, men at hun igen fik opgørelser over kontoen fra 2000 til 2003, hvorefter hun på ny ikke fik opgørelser over kontoen. Landsretten udtalte: Efter indholdet af lejekontraktens 4, punkt 2, påhvilede den indvendige vedligeholdelse L. Efter hendes forklaring havde hun også denne opfattelse. Af U s forklaring kan det udledes, at også U oprindelig havde den opfattelse, som havde fundet udtryk i den nævnte bestemmelse i lejekontrakten. Efter U s forklaring kan det lægges til grund, at han, da hans firma overtog administrationen af ejendommen, gjorde L opmærksom på, at den aftalte ordning ikke harmonerede med, at efter lejelovgivningen knytter opkrævningen af beløb til en indvendig vedligeholdelseskonto sig til en ordning, hvor det er U, der har pligten til indvendig vedligeholdelse. U gjorde imidlertid intet for udtrykkeligt at gøre L opmærksom herpå med henblik på en ændring af aftalegrundlaget, og de løbende varslinger af lejeforhøjelse samt eventuel tilsendelse af årlige saldooplysninger kan ikke medføre, at det kan lægges til grund, at det i strid med den indgåede aftale ikke var L, der havde pligten til indvendig vedligeholdelse. Den omstændighed, at L efter anmodning i 1993/94 fik udbetalt et beløb fra kontoen til dækning af indkøb af maling, kan heller ikke tages til indtægt for, at L havde accepteret en anden ordning. Det tiltrædes derfor, at de pågældende beløb er opkrævet med urette, og af de grunde, som boligrettens flertal har anført, er L s krav på tilbagebetaling ikke bortfaldet ved forældelse eller passivitet. Landsretten stadfæster derfor dommen. U skulle således anerkende, at lejen for lejemålet skulle nedsættes med kr., svarende til det beløb, der årligt blev hensat på den indvendige vedligeholdelseskonto, samt tilbagebetale ,04 kr. til L med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg. Dom afsagt den 11. december 2006 af Retten i Århus (BS /2005). Dom afsagt den 6. november 2007 af Vestre Landsret (VL B ). MD GD 2008/10 B ELL 13 U berettiget til at kræve efterregulering af lejen. Glemt opkrævning af en del af lejeforhøjelsen efter varsling U varslede lejeforhøjelse efter det lejedes værdi i et erhvervslejemål i 2000 og fordelte lejeforhøjelsen over 4 år. U fik opkrævet den første del af regulering af lejeforhøjelsen i 2000 og 2001 og en del af lejeforhøjelsen i I 2006 opdagede U fejlen og krævede efterbetaling af den manglende lejebetaling for perioden 2002 til U fik medhold i sit krav om efterbetaling af lejen. I 2000 varslede U lejeforhøjelse overfor L med henvisning til, at den gældende leje var væsentligt lavere end det lejedes værdi. Ved varslingen blev L s leje forhøjet med kr. fra kr. årligt til kr. årligt. Af varslingen fremgik, at lejeforhøjelsen ville blive fordelt over fire år med en stigning på ,96 kr. pr. den 1. juni 2000, den 1. juni 2001, den 1. juni 2002 og den 1. juni U fik opkrævet lejeforhøjelsen i 2000 og 2001, men på grund af fejl ved administrationen af ejendommen blev lejeforhøjelsen i 2002 kun opkrævet delvist og de efterfølgende lejeforhøjelser blev ikke opkrævet. I 2006 blev U opmærksom på, at der var blevet opkrævet for lidt i leje hos L, og i et brev af 29. marts 2006 krævede U, at L efterbetalte følgende beløb: ,98 kr. for perioden 1. august 2002 til 31. maj ,92 kr. for perioden 1. juni 2003 til 31. maj ,92 kr. for perioden 1. juni 2004 til 31. maj ,92 kr. for perioden 1. juni 2005 til 30. april 2006 og U meddelte samtidig, at der pr. 1. maj 2006 ville blive opkrævet en leje på ,84 kr. årligt. L indbetalte de krævede lejebeløb under protest, da U truede med at ophæve lejemålet, hvis L ikke betalte. L anlagde herefter sag imod U og krævede at U tilbagebetalte i alt ,94 kr. med tillæg af renter fra den 16. august U nedlagde påstand om frifindelse evt. mod betaling af et mindre beløb. L gjorde bl.a. gældende, at det var U s risiko, at U havde undladt at opkræve lejereguleringerne, at L var i god tro ved betalingen af den opkrævede leje, og at U havde udvist retsfortabende passivitet og dermed fortabt sit krav på huslejereguleringen. U gjorde bl.a. gældende, at der ikke var udvist retsfortabende passivitet, at L ikke havde været berettiget til at antage, at U ikke ville opkræve den resterende del af den gennemførte lejeforhøjelse og at U ikke på noget grundlag havde mistet sit krav på at opkræve den varslede, gennemførte og ikrafttrådte lejeforhøjelse. 8 Ejendomsforeningen Danmark Huset Jura 2/2008

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben Høyrup Reventlowsvej 11 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 12. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig.

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig. DOM Afsagt den 5. april 2016 i sag nr. BS 6-1047/2015: Rokkevænget Middelfart ApS Sjællandsgade 67 7100 Vejle mod Elly Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart og Aage Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. september 2011 Sag 204/2010 Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS (advokat Kristian Mølgaard) mod Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen (advokat Lars Langkjær) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere