mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde"

Transkript

1 lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

2 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen med sine forældre. Filmen om Serhat har fokus på medborgerskab, dvs. hvordan man er eller bliver en del af det samfund, man lever i også udenfor skolen og det professionelle arbejdsliv. Filmens fokus er frivilligt arbejde, som er én måde at være aktiv medborger på. Opgavematerialet ser på, hvordan frivilligt arbejde kan bruges som et aktiv på ens CV. Opgavematerialet har desuden fokus på foreningsliv og demokratiske processer også allerede i skolen. Forløb: Oversigt over opgaver Udforskning af filmen via gruppearbejde --Hjemmearbejde: Slå op i ordbog / undersøg begreber --Brainstorm i klassen: Begreber Tema: Medborger allerede mens du går i skole! --Læsning og indblik Parvis undersøgelse på nettet - Besøg evt. Arbejdermuseet - Klassesamtale om demokratiske processer i skolen - Individuel hjemmeopgave: Interview forældre eller bedsteforældre Fortæl historierne i klassen. Lav en blog med historierne --Leg med holdninger. Argumenter i spil: Debatøvelse i klassen med afsluttende afstemning Tema: Frivilligt socialt arbejde --Læsning og indblik --Individuel opgave: Besvar spørgsmål, del i klassen --Arbejd ved computer individuelt eller parvis: Undersøg tre netsider Tema: Foreninger og foreningsdannelse --Læsning, indblik og klassesnak --Gruppearbejde: Dan en forening Fagrelevans og niveau Særlig relevant i dansk og samfundsfag. Niveau: Der er to temaer med øvelser om demokrati og foreningsdannelse. Den ene sætter fokus på elevrådsarbejde på skolen og er egnet til folkeskolen. Den anden handler bredere om foreningsarbejde og er egnet til elever, der er ældre end folkeskolens udskolingselever. side 1 af 4 lærersider

3 lærersider 79 Formål Filmserien I 7 sind har overordnet som mål at få de unge til at se sig selv som aktører i deres egne liv. Filmen om Serhat har som særligt mål at få de unge til at se sig selv som aktører i samfundslivet. I 7 sind handler overordnet om vejen fra uddannelse til arbejde, og særligt om de udfordringer, nogle unge kan møde fx i form af sprogvanskeligheder, besvær med at læse og skrive, følelsen af at være udenfor eller lignende. Frivilligt arbejde og foreningsliv kan være vejen til nye fællesskaber, og det kan være en anden vej til vigtige kompetencer og troen på sig selv, hvis skolevejen er skæv og bulet. Det kan også bare være en god måde at søge mening med livet og fritiden på! Med filmen om Serhat skabes der refleksioner over begreberne medborgerskab og demokrati, og der sås nysgerrighed og gives viden om forskellige former for frivilligt arbejde og foreningsliv. I opgavematerialet arbejdes der med at finde frem til fordelene ved frivilligt arbejde som fx kompetenceudvikling, selvudvikling, at gøre en forskel, at give andre succesoplevelser, selv at få oplevelser af inklusion osv. De unge får mulighed for at stifte bekendtskab med en række forskellige frivillighedsområder og gennemgår øvelser, der afklarer deres egne motivationer. Ud over opgaver, der giver indblik i foreningsarbejde, går en del opgaver i elevmaterialet ud på at skærpe oplevelsen af sig selv som aktiv deltager i et levende demokrati. Herunder øvelser, der træner de demokratiske processer, sådan som de allerede bruges i skolen med aktiv læring og elevrådsarbejde. Medborgerskab og etniske minoriteter Evaluering af frivilligkampagnen Skyd genvej til succes det er helt frivilligt 10 har fokus på frivilligt foreningsarbejde blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. Den konkluderer, at det har stor betydning for børn og unges dannelses- og identitetsskabelse at deltage i aktive fritidsaktiviteter og i kulturelle fællesskaber med andre børn, unge og voksne. Gennem leg, sport og fritidsaktiviteter opbygger de unge en række sociale, faglige og personlige kompetencer, ligesom de opnår en tolerance og respekt for individet og fællesskabet og for værdier og normer i samfundet. Det organiserede fritidssamfund i Danmark er kendetegnet ved, at det danner ramme om mange aktivitets- og foreningsformer, hvor mennesker med forskellig baggrund, alder, køn, uddannelse og erhverv mødes om fælles interesser i socialt samvær. Desværre viser flere undersøgelser, at unge med minoritetsbaggrund typisk kun i begrænset omfang er aktive i idræts- og foreningslivet. En del af disse unge (og deres forældre) kender ikke tilbudsviften, er ikke fristet af foreningernes tilbud, eller er ikke i stand til i praksis at indrette sig på de eksisterende fritids- og foreningstilbud. Evalueringen konkluderer dog, at unge med etnisk minoritetsbaggrund de senere år er blevet mere synlige i foreningerne. Det skyldes at flere unge er opvokset i Danmark og kender til foreningslivet, men også at foreningerne har gjort en særlig indsats for at hverve nye medlem- 10 LGInsight: Evaluering af frivilligkampagnen Skyd genvej til succes det er helt frivilligt. Præsentation af hovedresultater fra undersøgelse af frivilligt foreningsarbejde blandt unge nydanskere. Brug for alle unge, Integrationsministeriet, lærersider side 2 af 4

4 80 lærersider mer blandt disse unge. Selvom det i nogen grad er lykkedes at få flere unge med etnisk minoritetsbaggrund ind i foreningslivet som almindelige medlemmer, er der dog fortsat forholdsmæssigt få af dem, som er aktive i det frivillige arbejde i foreningslivet. Derved går foreningslivet glip dels af den kulturelle berigelse, som de unge med etnisk minoritetsbaggrund kunne tilføre, dels af de interessante kapaciteter og kompetencer, som findes i minoritetsgrupper. Samtidig får de unge med etnisk minoritetsbaggrund ikke de kompetencer og det netværk, som et aktivt foreningsliv kunne give dem, påpeger evalueringen. Ved frivilligt arbejde forstås den indsats, der: Ikke er lønnet. Det udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførelsen af opgaven, fx transport og telefonudgifter, eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde. Udføres for personer uden for den frivilliges familie, slægt eller vennekreds. Derved adskiller frivilligt arbejde sig fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for venner og familiemedlemmer. Er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, fx at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer eller lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde. Er aktiv engageret i foreningsarbejdet, hvilket vil sige arbejde, som ligger udover det almindelige medlemskab af en forening. Det frivillige arbejde kan ske som træner, instruktør, bestyrelsesmedlem, leder osv. 11 Definitionerne er fra evalueringsrapporten Skyd genvej til succes det er helt frivilligt, jf. forrige note Ved foreninger forstås: En forening, der er organiseret med vedtægter, bestyrelse og fast adresse. Det kan være en idrætsforening, spejderbevægelsen, en naturforening, et politisk parti eller en forening, der laver frivilligt socialt arbejde. Ikke-forretningsbaseret: Foreningen må ikke være en forretning som fx et fitnesscenter, et privat danseinstitut eller lignende. 11 Etnisk foreningsliv? Mange danskere med etnisk minoritetsbaggrund har tidligere typisk været organiseret i foreninger, der fulgte etniske, kulturelle og sproglige opdelinger fra deres oprindelseslande. Der er stadig mange etniske foreninger, men de er mere sammensatte end tidligere og afspejler den nye generation. De unge med etnisk minoritetsbaggrund tager i stigende grad del i, og tager initiativ til, foreninger. I dag er der øget fokus på en mere tværetnisk tilgang. Det betyder ikke nødvendigvis, at den kulturelle eller fx religiøse vinkel forsvinder, men at det specifikt etniske har fået mindre betydning. Det etniske foreningsbillede i dag består overordnet af: Ungdomsforeninger, idrætsorganisationer, politiske ungdomsforeninger, reli- side 3 af 4 lærersider

5 lærersider 81 giøse ungdomsorganisationer, politisk-religiøse ungdomsbevægelser og faglig-professionelle ungdomsorganisationer. Udover at være aktive i de etniske foreninger, er et stigende antal unge med etnisk minoritetsbaggrund aktive i det øvrige fritidsliv og i frivilligt socialt arbejde, hvor etnicitet, religion eller kultur ikke (nødvendigvis) spiller nogen rolle. Et stigende antal unge (og særligt kvinder) er herudover politisk engagerede og insisterer på at deltage i det danske demokrati uden at kræve særbehandling. Til gengæld forventer de typisk anerkendelse og respekt også for de særlige indsigter og kompetencer, deres flerkulturelle baggrunde kan give dem Jf. I Danmark er jeg født Etniske minoritetsunge i bevægelse kapitel 11 og 12. Mikkelsen, Fenger-Grøndahl og Shakoor, Frydenlund Rekvireres gratis via Trygfonden I arbejdet med filmen om Serhat er det målet, at både unge med dansk og etnisk minoritetsbaggrund inddrages og finder stoffet relevant. Der er ikke tanken, at unge med etnisk minoritetsbaggrund skal ses som en særlig gruppe, der har ekstra brug for at lære om eller inddrages i aktivt medborgerskab. Men hvis der skulle være elever i klassen, der er stødt på barrierer i forhold til frivilligt arbejde eller foreningsliv, kan det være brugbart at nævne de omtalte statistikker og undersøgelser, der peger fremad. Links og inspiration: Brug for alle unge helt frivilligt: heltfrivilligt.dk er sitet for en kampagne for frivillighed, som blev gennemført i 2009 af Brug for alle unge og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. På Brug for alle unges hjemmeside brugforalleunge.dk findes mere materiale og inspiration til arbejdet med medborgerskab og demokrati. På det digitale magasin SHORT CUT, som findes på heltfrivilligt.dk, kan I finde letlæste artikler og små filmspots om fordelene ved frivilligt arbejde I elevopgaverne henvises der desuden til frivillighed.dk og frivilligjob.dk Du kan orientere dig mere om forholdene for asylansøgere på: drk.dk/roede+kors+i+danmark/asyl/fakta+om+asylansoegere Filmen kan med fordel ses sammen med filmen om Khadije, som er aktiv i kultur- og foreningsliv, og som optræder som rollemodel for Brug for alle unge. I undervisningsmaterialet til filmen om Muhammad er der desuden øvelser til at arbejde endnu mere med demokrati og medborgerskab. Her ud fra en vinkel, hvor demokratiet trues af intolerance og ekstremisme. lærersider side 4 af 4

6 82

7 Elevsider 83 mandag efter arbejde

8 84 Elevsider Udforsk filmen! Se filmen i klassen: Se filmen igen fordelt i grupper. Hver gruppe er særligt opmærksom på ét eller flere aspekter: Noget der undrede jer Noget I godt kunne lide Noget I ikke brød jer om Noget I ville have gjort anderledes, hvis I havde lavet filmen Noget I ville have gjort anderledes, hvis I var hovedpersonen Præsenter jeres tanker og observationer i klassen. Find på spørgsmål til filmen: Find fem spørgsmål sammen med din sidemand, som I vil tale om i arbejdet med filmen og dens temaer. Skriv dem på papirlapper. Sæt lapperne på tavlen, så de passer sammen tematisk. Skriv overskrifter til hvert tema. I plenum: Diskuter spørgsmålene i klassen, tema for tema. Rundt om hovedpersonen Læs teksten to og to: Serhat har gået på gymnasiet og studerer i dag videre til civilingeniør. Han arbejder støt og roligt frem mod at realisere sine drømme om arbejde og livsform. Samtidig er det vigtigt for ham at deltage aktivt i det samfund, han lever i, og at hjælpe andre, der ikke er lige så heldigt stillet som ham selv. Han arbejder derfor som frivillig på asylcenteret. Kongelunden. For Serhat var det ikke svært at finde ud af, hvor han gerne ville lægge sin frivillige indsats, for han og hans familie boede selv på asylcentret, da de kom til Danmark. Serhats forældre flygtede fra Tyrkiet i forbindelse med et militærkup i Serhat har også prøvet at stille op til Integrationsrådet. Han ville arbejde for sine holdninger. Han blev ikke valgt ind, men han fandt ud af, at han var god til at argumentere, og at han kunne fungere i sammenhænge, hvor mange mennesker lyttede til ham. Det var vigtigt for ham at opdage. Serhat siger, at det ligefrem er idiotisk ikke at deltage som aktiv medborger i det samfund, man lever i! side 1 af 4 udforsk filmen!

9 Elevsider 85 Mandag efter arbejde Hver mandag eftermiddag tager Serhat ud på Kongelunden og bruger nogle timer på at være sammen med en gruppe flygtningedrenge. Kongelunden er et bosted for flygtninge, der venter på, at myndighederne afgør, om de kan få opholdstilladelse i Danmark. Det kan være svært at få tiden til at gå, mens man venter. Mange af familierne har oplevet krig i deres hjemland. Med sig har de indre rædselsbilleder af de oplevelser, der fik dem til at flygte fra deres land. Og de savner de venner og familiemedlemmer, som de har måttet forlade. I asylcentret oplever de en usikker tid. De ved ikke, om de bliver sendt tilbage eller videre, enten til et andet center eller et andet land. Hvis de er heldige, kan de indstille sig på at bo permanent i Danmark og skal derfor finde bolig, job og skole her. I Kongelunden og andre asylcentre er beboerne på en måde ikke medborgere nogen som helst steder. De er ikke en del af det danske samfund endnu, og bliver det måske aldrig, og samtidig har de forladt det land, de kommer fra. Der går som regel et år eller to, somme tider længere, før asylsøgerne får svar på, om de kan blive i Danmark. udforsk filmen! side 2 af 4

10 86 Elevsider Snak to og to: Hvad tror I, venskabet med Serhat betyder for børnene i Kongelunden? Hvorfor kan børnene ikke bare lege med deres forældre? Kender I nogle flygtninge, og har I talt med dem om, hvordan de kom hertil? Og om, hvor de nu føler sig hjemme? Giv eksempler på, hvad Serhat mener, og hvad han konkret gør sammen med børnene. Det giver en tilfredsstillelse selv at kunne lave ting, siger Serhat Som person er jeg sådan en, der gerne selv vil tage fat om tingene. Grafikken i starten af filmen henviser til det demokratiske valg ved stemmeboksen og til det sted og den kultur, hvor demokratiet opstod, nemlig det antikke Grækenland. side 3 af 4 udforsk filmen!

11 Elevsider 87 Lyt til, hvad Serhat siger om begrebet medborgerskab Hvad mener han hører med til at være aktiv medborger i et land? Hvad mener han, at begreberne medborger og idiot betyder? Hvordan lever han selv op til ikke at være en idiot? Arbejd med begreber Klassearbejde: Skriv nedenstående begreber på tavlen ét ad gangen. Notér de ord, I forbinder med begrebet. Hvad forstår I ved begrebet medborgerskab? Hvad forstår I ved begrebet dansker? Hvad forstår I ved begrebet frivilligt arbejde? Hvad forstår I ved begrebet forening? Hvad tror I, drengen i Kongelunden mener med sit hjemmestrikkede begreb om, at Serhat er en falsk dansker? Hvorfor tror I, at han siger sådan til Serhat? Lad begreberne stå på tavlen (eller skriv dem over på papir og hæng dem op på væggen). Kig på jeres begrebsassociationer igen, når I har arbejdet med hele opgavesættet. Se, om der er kommet flere ord til, og om der er ord, der skal slettes igen. I de følgende opgaver skal I arbejde videre med begreberne. Hjemmearbejde: Slå ordet demokrati op i fremmeordbogen eller på nettet. Se hvad der står om ordets oprindelse i det antikke Grækenland. Slå det antikke Grækenland op. Hvad var det? Og hvad betød det græske ord idiot for de antikke grækere? udforsk filmen! side 4 af 4

12 88 Elevsider Tema: Medborger allerede mens du går i skole! I gamle dage skulle man lære en masse udenad, når man gik i skole. Sådan er det ikke længere i Danmark. I dag er det vigtigere, at man bliver aktiv medborger i vores samfund. Det vil sige, at man lærer at søge viden, tænke selvstændigt, tage stilling og handle aktivt. Børn og unge skal lære at argumentere, forhandle og samarbejde. Vores samfund bygger på ideen om, at ALLE har en stemme! I gamle dage var der næsten altid et facit på alle spørgsmål. Læreren forventede et bestemt svar. Sådan er det heller ikke længere; læreren skal lægge op til diskussion, og hver elev har ret til at have sin egen holdning. Eleverne skal heller ikke længere sige hr. og frøken til lærerne eller rejse sig, når de træder ind i klassen, sådan som vores bedsteforældre gjorde. Tip: Læs mere om at gå i skole i Arbejdermuseets publikation Familiens liv og hverdag år 1900 side 4-5 på skoletjenesten.dk/sider/pdf/arbejdermuseet/sorensen.pdf Besøg gerne museet! Elevrådet Som elever deltager I også direkte i beslutningsprocesser omkring udvalgte ting på jeres skoler. Det har I mulighed for gennem jeres elevråd. I plenum: Tal med jeres elevrådsrepræsentant om, hvordan det er at arbejde for klassen i elevrådet. Hvad har han/hun lært af det? Hvornår er det sjovt, og hvornår er det måske svært? side 1 af 3 tema: medborger allerede mens du går i skole

13 Elevsider 89 Tal desuden med hinanden og jeres lærer om de demokratiske processer i jeres skole. Hvorfor tror I, at I skal lave gruppearbejde? Og hvorfor tror I, at læreren spørger jer om jeres vurdering af det, I oplever og lærer? Kunne læreren ikke bare hælde en masse viden på jer og fortælle jer, hvordan alting hænger sammen? Tal om, hvornår I sidst har været med til at bestemme, hvordan noget skulle være eller foregå: Hvordan gjorde I? Hvad bestemte I? Og hvordan var det? Tal om, hvornår der sidst var noget, I ikke var med til at bestemme. Hvad var det? Hvordan var det? Ville du have bestemt noget andet? Hvorfor var du ikke med til at bestemme? Det kan være svært at blive enige. Det er noget, man skal øve sig i! Kan du huske et eksempel fra klassen, hvor I havde svært ved at blive enige? Hvordan løste I det? Blev I enige? Kom I frem til en løsning, alle var tilfredse med? Drengene i Kongelunden kan ikke være med til at bestemme så meget om deres liv lige nu. Men når Serhat er sammen med dem, kan de måske være med til at bestemme, hvad de skal lave (fx om de skal tage i svømmehallen, spille fodbold eller hvilken mad, de vil lave). Individuel øvelse: Gå hjem og spørg din mor og far eller endnu bedre dine bedsteforældre om, hvordan det var at gå i skole for dem. Skulle de lære en masse udenad? Hvad fik de lov til at bestemme? Tal med dem om, hvordan de synes, din skolegang er i forhold til deres egen. Hvad synes de, at du får lov til at gøre i skolen, som de måske ikke måtte? Er der noget, der er nemmere for dig, end det var for dem? Eller omvendt? Skriv jeres historier ned. I kan oprette en klasseblog på blogspot.dk, hvor I kan lægge jeres fortællinger ind til glæde for hele klassen. tema: medborger allerede mens du går i skole side 2 af 3

14 90 Elevsider Klasseøvelse: Leg med holdninger. Argumenter i spil I skal nu diskutere en sag! I skal selvfølgelig forsøge at overbevise hinanden om, at jeres syn på sagen er det bedste. I skal helst ikke have samme holdning, men til gengæld SKAL I nå til enighed om en fælles beslutning i sidste ende. Måske kan I finde et kompromis det vil sige en løsning midt imellem. I kan eventuelt vælge en sag, som I allerede går og diskuterer på skolen. Eller I kan vælge følgende dilemma: Der bliver flere og flere rygere på skolen. Hvad skal vi gøre? Det skal gøres fuldstændig forbudt at ryge på skolens område. Det gælder både lærere og elever. Rygning er udvisningsgrund/fyringsgrund. Der skal opsættes en postkasse, hvor man kan angive dem, som man ser ryge. Hver måned læses navnene på synderne op ved morgensamling. Det skal være en privatsag, om man vil ryge. Der opsættes lukkede rygerum indenfor, og der bliver udendørs områder, hvor det gøres tilladt at ryge. Det er forbudt at mobbe rygere, ligesom det er forbudt at mobbe dem, der er for tykke, har en anden etnisk baggrund, en anden religion eller på anden måde er i mindretal. 1 Fem elever sætter sig på stole i en lille rundkreds. I andre sætter jer i en stor rundkreds rundt om dem. 2 Det første udsagn skrives på tavlen. 3 De fem i den lille kreds skal nu diskutere udsagnet. De skiftes til at argumentere. Ingen i den store kreds må sige noget. 4 Når en af de fem synes, at der ikke er mere at sige, så forlader han/hun den lille kreds og skifter plads med én fra den store, som nu kan deltage i diskussionen. Sådan vil der hele tiden være nye mennesker og nye argumenter i diskussionen i den lille kreds. 5 Jeres lærer vurderer, hvornår emnet er talt godt igennem. 6 Herefter laver I en afstemning i klassen. side 3 af 3 tema: medborger allerede mens du går i skole

15 Elevsider 91 Tema: Frivilligt socialt arbejde Serhat er en af de mange danskere, der udfører frivilligt socialt arbejde altså et arbejde, som er til gavn for andre, og som han ikke får løn for at udføre. Individuel opgave: Besvar spørgsmålene skriftligt. Skriv mindst to hele sætninger til hvert spørgsmål. I plenum: Fortæl hinanden om jeres svar i klassen. Hvad består Serhats frivillige arbejde i? Hvorfor gør han det? Kender du nogen, der udfører frivilligt arbejde? Hvilke årsager kan du finde til, at mennesker laver frivilligt arbejde? Kunne du selv forestille dig at udføre frivilligt arbejde? Hvilket og hvorfor? Du må gerne skrive flere ting. Eller, hvis du ikke kunne drømme om at udføre et stykket frivilligt arbejde, hvad er så din begrundelse? Fakta om frivilligt arbejde Frivilligt arbejde kan være alt lige fra at samle ind for Røde Kors til at være aktiv i en miljøorganisation, i en kulturel forening eller at hjælpe til i et spejderkorps. Frivilligt socialt arbejde er, når man udfører socialt eller sundhedsrettet arbejde uden at modtage betaling for det. Man mener, at cirka 35 % af alle danskere udfører frivilligt arbejde. Mænd er mest aktive i frivilligt arbejde indenfor idræt og politik. Kvinder er mere aktive end mænd på det sociale område. Unge mellem 16 og 29 år bruger flest timer, godt 20 timer om måneden i gennemsnit, på frivilligt socialt arbejde. De fleste er engagerede via en frivillig organisation eller forening. (Kilde: frivillighed.dk) tema: frivilligt socialt arbejde side 1 af 3

16 92 Elevsider Vidste du at Hvis du laver frivilligt arbejde, kan du skrive det på dit CV. En arbejdsgiver vil måske tænke, at du er et aktivt menneske, der vil bruge din tid på at hjælpe andre. Du kan også møde andre mennesker og få et netværk, der kan få betydning for, om du kan finde et arbejde eller en praktikplads. Mange vil tænke, at du er samvittighedsfuld, og at du nok også er god til lønnet arbejde! Gå på internettet Hjemmearbejde eller arbejde to og to: Gå ind på følgende tre hjemmesider og besvar spørgsmålene. Tal bagefter om jeres arbejde i klassen. Hvad tæller som frivilligt arbejde? Gå ind på frivillighed.dk og læs mere om frivilligt socialt arbejde. Find svar på følgende spørgsmål: Får man løn for arbejdet? Er det frivilligt socialt arbejde at hjælpe sin mormor med at male hendes stue? Er det frivilligt socialt arbejde at tilbyde sin gratis hjælp i Kvickly? Hvorfor lave frivilligt arbejde? Gå ind på heltfrivilligt.dk. Klik ind på e-magasinet Short cut side 2-3 og side 11. Her fortæller forskellige unge om deres argumenter for at lave frivilligt arbejde. Læs argumenterne højt for hinanden og se de små filmspots på side 11. Giv hvert argument overskrift på et stykke papir Føj jeres egne argumenter til Kan I blive enige om en rækkefølge, hvor det vigtigste argument står først? Test til sidst din frivilligtype! Er du Opinion Fighter, Heart Helper, Kids Coach eller? Giver det dig et kick at tale foran mange mennesker? Foretrækker du at lytte frem for at tale? Er det vigtigste for dig at få en gruppe til at fungere? Tag testen på websiden og find ud af, hvilken frivilligtype du er. (Gå ind på heltfrivilligt.dk). side 2 af 3 tema: frivilligt socialt arbejde

17 Elevsider 93 Find et frivilligt arbejde Gå ind på frivilligjob.dk. Det er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. Vil du være lektiehjælper, spejderleder, fodboldtræner, bestyrelsesmedlem, telefonrådgiver eller noget helt sjette? Gå ind på portalen og søg og find et eller flere jobs som frivillig, der ville passe til netop dig. Skriv en kort tekst om jobbet og om, hvorfor det ville passe til dig. Fremlæg for din makker eller for klassen. Plenum i klassen: Snak om de forskellige argumenter, I har listet op for at lave frivilligt arbejde. Skriv de forskellige frivilligtyper op på tavlen og tæl, hvor mange der er af hver i jeres klasse. Fortæl hinanden om de jobs, I har fundet. Er der nogle af jer, der allerede har et frivilligt arbejde? tema: frivilligt socialt arbejde side 3 af 3

18 94 Elevsider Tema: Foreninger og foreningsarbejde Læs højt i klassen: Cirka 35 % af danskerne udfører frivilligt arbejde på én eller anden måde. Der findes over frivillige organisationer i Danmark. 13 Cirka hver tredie dansker er medlem af en forening. Idrætsforeninger, haveforeninger, politiske foreninger, piberygerforeninger Der er faktisk ingen grænser for, hvad man kan forene sig om! Hvis man har en idé, nedsætter en bestyrelse, skriver foreningens vedtægter og bliver enige om dem på en generalforsamling, så har man en forening. Og så kan man fx søge støtte til aktiviteterne fra staten, kommunen eller private fonde, og låne lokaler på skoler, i kulturhuse eller lignende. 13 Fra rapporten Frivilligt arbejde den frivillige indsats i Danmark, af Inger Koch- Nielsen m.fl., SFI 05:20, En forening er et sted, hvor man deler interessefællesskab med nogle andre. Et sted, hvor man føler sig hjemme og måske særligt accepteret. Det kan fx være i en forening for homoseksuelle, en religiøs forening, en kulturel forening for kurdiske tyrkere. Eller en forening for fodboldspillere eller hestepiger. I alle foreninger har man mulighed for at få et netværk og lære om demokrati, og gennem foreninger kan man få en indflydelse, man måske ikke kan få som enkeltperson. Det vil sige, at hvis man har en idé eller en holdning, OG hvis man kan få andre med på den, så har man mulighed for selv at være med til skabe noget nyt. Der er mange muligheder for at få indflydelse, både på det danske samfund og på sit lokalsamfund. side 1 af 2 tema: foreninger og foreningsarbejde

19 Elevsider 95 Alle kan danne en forening! Gruppeøvelse: Dan en forening Det er ikke så svært som det kan lyde at danne en forening. Vedtægterne kan se ud på mange måder. Nu skal I arbejde på at opfinde en forening og give den et navn, et formål, en bestyrelse og nogle vedtægter. 1 Etablering af en forening og dens vedtægter: Find på foreningsforslag og fremlæg dem for resten af klassen. Det må gerne være sjove forslag! Vedtægter kan skrives på mange forskellige måder. Her er et skabeloneksempel til inspiration fra Salaam Film & Dialog: Vedtægter for foreningen FORENINGENS NAVN 2 Alle i klassen stemmer nu på den forening, de synes er den mest spændende. Den forening, der får flest stemmer, skal I arbejde videre med. 1 NAVN + HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLINGEN Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 1. Godkendelse af nye medlemmer, udtrædelser eller eksklusioner. 2. Fremlæggelse og godkendelse af den daglige ledelses beretning om foreningens aktiviteter siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sidste regnskabsår. 3 Giv den forening, der har vundet, et navn, og skriv så dens vedtægter! Før I ved af det, kan I stå og have brug for denne viden i virkeligheden! 4. Fremlæggelse og godkendelse af arbejdsprogram for perioden frem til næste generalforsamling. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår. 6. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår. 7. Valg af bestyrelse. 8. Valg af daglig ledelse 9. Evt. 5 BESTYRELSEN (hvor mange skal sidde i bestyrelsen, og hvor ofte skal bestyrelsesmedlemmerne på valg?) 6 DEN DAGLIGE LEDELSE / FORENINGSFØREREN (er der en daglig leder af foreningen? Hvem er det? Og hvem udpeger ham/ hun stemmes ind på generalforsamlingen?) hende? Er det fx bestyrelsen, der vælger den daglige leder? Eller skal han/ 7 VEDTÆGTSÆNDRINGER (hvordan kan man beslutte at ændre foreningens vedtægter? 8 OPLØSNING AF FORENINGEN (hvem beslutter, og hvordan beslutter I, at foreningen skal opløses?) tema: foreninger og foreningsarbejde side 2 af 2

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver

Forløb: Oversigt over opgaver lærersider 41 OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 42 lærersider Fokus Filmen om Omar handler om at kæmpe for det, man vil også når det er at finde en praktikplads! Opgavematerialet har bl.a. fokus på vigtigheden

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

og kærligheden Om traditioner i forandring

og kærligheden Om traditioner i forandring lærersider 97 og kærligheden Om traditioner i forandring 98 lærersider Fokus Filmen om Khadije og de tilhørende elevopgaver fokuserer på nogle af de kulturelt betingede traditioner, som unge typisk kan

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet

undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet velkommen 1 Undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet 2 indhold indhold 4 velkommen til i 7 sind 6 Produktionen 8 Fokus, formål

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

I 7 sind i filmkundskab og mediefag

I 7 sind i filmkundskab og mediefag lærersider ı ı 169 I 7 sind i filmkundskab og mediefag 170 ı ı lærersider Det følgende, sidste kapitel giver mulighed for at anlægge en filmanalytisk vinkel på filmserien I 7 SIND. Her tages genrer, billeder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Forundersøgelse i forbindelse med Brug for Alle Unges kampagne

Forundersøgelse i forbindelse med Brug for Alle Unges kampagne Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Forundersøgelse i forbindelse med Brug for Alle Unges kampagne Mangfoldigt Foreningsdanmark Integration gennem foreningslivet LG Insight 1 INDHOLD

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 1 MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 3 --- Blik for mangfoldighed i jeres interessepolitiske arbejde

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen Integrationsrådet Spørg os om alt - og vi vil svare så godt, vi kan! Brug os! Svendborg har et korps af rollemodeller. Vi kommer

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Sociale og kulturelle koder er svære at knække

Sociale og kulturelle koder er svære at knække Godt nok er jeg født her, men i mange situationer er det svært både for mig selv og andre at finde ud af, om min adfærd afviger fra normen på grund af noget kulturelt eller min funktionsnedsættelse. Sociale

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Facilitering af grupper

Facilitering af grupper Facilitering af grupper Schoug Psykologi & Pædagogik D. 11. marts 2015 UDVIKLING OG FORANDRING Gå efter guldet (30 min) 1. Beskriv en dag eller en situation, hvor du virkelig følte du gjorde en god indsats;

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere