Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit"

Transkript

1 19. mødedag, onsdag den 12. november Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne) (1. behandling) Dagsordenens punkt 135 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at iværksætte et udredningsarbejde, med henblik på at få klarlagt hvordan og efter hvilke kriterier, der kan fastlægges fattigdomsgrænser i Grønland. (Landstingsmedlem Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit) (Punkt 118 og punkt 135 behandles samlet) Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Jørgen Ole Nybo Olsen fra Demokraterne fremlægger på vegne af forslagsstilleren landstingsmedlem Palle Christiansen. Jørgen Ole Nybo Olsen, forslagsstiller, Demokraterne. Forskellige lande har forskellige definitioner af, hvornår man er fattig. Det kaldes fattigdomsgrænsen og er fastsat som den mindste indkomst, man kan opretholde et ikke-fattigt liv for i det pågældende land. Når Verdensbanken definerer fattigdom på tværs af regioner og lande, går de ud fra en absolut fattigdomsgrænse svarende til 1 dollar, eller ca. fem kroner pr. dag. FN opererer også med en grænse for ekstrem fattigdom på 1 dollar om dagen til at leve for og har som et af sine 2015-mål at halvere antallet af mennesker i verden, som lever under denne grænse. I Grønland er der ingen, der lever for under fem kroner om dagen, og derfor er der ifølge denne definition ingen fattige. I EU opererer man med en definition, der siger, at man er fattig, hvis man tjener mindre end 60 procent af den gennemsnitlige landsindkomst. I Grønland ville denne definition betyde følgende: 1

2 I 2006 var den gennemsnitlige skattepligtige indkomst på kroner om året eller kroner om måneden. Det vil sige, at man er fattig, hvis man tjener mindre end om året eller mindre end kroner om måneden. Vort land er på mange måder specielt, og derfor mener Demokraterne ikke, at det er muligt at bruge nogle af de ovennævnte fattigdomsdefinitioner her i landet. En del af vores kultur er at fiske og fange en stor del af vores mad, og denne del af en indkomst er der ikke taget hensyn til i FN s, Verdensbankens eller EU s fattigdomsdefinitioner. Det er derfor nødvendigt, at vi i Grønland får defineret vores egen fattigdomsgrænse. Demokraterne foreslår derfor, at Landsstyret pålægges at igangsætte det nødvendige arbejde for at få defineret og indført en grønlandsk fattigdomsgrænse, der tager hensyn til de specielle forhold i vort land. Ved at indføre en fattigdomsgrænse vil det blive enklere for det offentligt at finde ud af, hvem der har mest behov for hjælp. Med disse indledende bemærkninger håber jeg, at forslagets intentioner forstås og imødekommes af Landstinget. Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Jeg vil fra mødeledelsen gerne foreslå, at vi behandler næste punkt, altså punkt 135, bliver behandlet sammen med nærværende punkt. Er der nogen protester. Det er godt. Forslag punkt 135 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at iværksætte et udredningsarbejde, med henblik på at få klarlagt hvordan og efter hvilke kriterier, der kan fastlægges fattigdomsgrænser i Grønland. Kuupik Kleist, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit. Det synes nødvendigt formelt at definere fattigdom i vort land med henblik på at vide hvilke grupper der anses som fattige, hvor mange fattige, der er, og hvor de er. I mange lande er det er ikke et særsyn at have minimumsstandarder for levevilkårene, og kriterierne for disse grænser er forholdene i vedkommende land, levemåde, traditioner og andre faktorer, som kan medvirke til at gøre livet lettere. 2

3 Ved at fastlægge en fattigdomsgrænse kan vi få viden om lighed og ulighed i samfundet, og det bliver muligt at lave status over, hvor mange i samfundet, der lever under minimumsstandarderne. Myndighederne kan få bedre redskaber til at afdække hvem og hvor mange, der bør understøttes, og får derved bedre instrumenter til minimering af fattigdommen. Eksempelvis kan det blandt andet nævnes, at der i visse lande debatteres, hvilke afvejninger man skal have i forhold til levevilkårene, hvis familier / husstande ikke skal defineres som fattige. Nogle af afvejningerne kan ud over tilstrækkelig daglige måltider, være evnen til at betale husleje, hvor mange midler der er til beklædning, om børnene har muligheder til at kunne deltage i fritidsaktiviteter, mulighed for invitation i forbindelse med fødselsdage og meget mere. Alle disse forhold skal selvfølgelig afvejes i forhold til vilkårene og mulighederne i vedkommende land og samfund; forholdene er forskellige fra land til land. Med udgangspunkt med blandt andet i disse forhold foreslår jeg, at Landstinget beslutter, at Landsstyret pålægges til at undersøge mulighederne med henblik på at formelt at fastlægge fattigdomsgrænser i vort land. Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Således fremlagde Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit, sit beslutningsforslag. Landsstyremedlem for Familier og Sundhed besvarer beslutningsforslaget. Naja Petersen, Landsstyremedlem for Familier og Sundhed, Atassut. Jeg vil gerne takke Landstingsmedlem, Palle Christiansen, fra Demokraterne for at fremsætte et godt og fornuftigt forslag. Fra Landsstyrets side har vi fuld forståelse for intentionerne bag forslaget og bakker op om hensigtserklæringerne i forslaget. Det er Landsstyrets klare holdning, at borgerne i vort land har krav på en god og værdig tilværelse. Yderligere skal ingen borgere være i tvivl om, at vi som Landsstyre står bag deres ret til uddannelse, arbejde og sundhed. Set fra vores side er dette ufravigelige rettigheder, som vi bestandigt må udbygge og værne om. Landsstyret er som sagt enigt i intentionerne bag forslaget om at indføre en officiel fattigdomsgrænse i Grønland. Men som Palle Christiansen selv er inde omkring, er det en 3

4 kompliceret sag, der kræver et grundigt forarbejde og et omfattende vidensgrundlag. Fattigdom handler ikke kun om, hvor mange penge man har til rådighed, men også om adgang til sundhedsydelser, uddannelse, sociale ydelser, basal infrastruktur og sårbarhed i forhold til økonomiske kriser og social udstødelse. Som Palle Christiansen nævner, opererer blandt andet Verdensbanken med en række forskellige metoder til at beregne fattigdomsgrænser i henhold til forholdene i forskellige regioner og lande. I Grønland har vi en udbredt ikke-monetær økonomi, der skal medtænkes i bestemmelsen af en fattigdomsgrænse. Dette kan gøres ved at omregne forbrug til penge, så de madvarer, borgerne selv fanger og spiser, indgår i beregningerne. Det er dog Landsstyrets vurdering, at denne beregningsmetode ikke nødvendigvis kan favne forholdene i vort land, hvor blandt andet store regionale udsving i levestandarder og opfattelser af fattigdom må tænkes med. Landsstyret ønsker at satserne på offentlig hjælp-området bliver undersøgt med henblik på at fastslå, om det er muligt at sætte en fast sats, så administrationen af området bliver lettere og mere gennemskuelig. I den forbindelse skal der nedsættes nogle arbejdsgrupper, der skal søge at nå frem til et passende niveau. Af indlysende årsager vil diskussionen blandt andet komme til at dreje sig om, hvad der er et rimeligt og passende niveau, og på den måde kan drøftelserne vedrørende en fattigdomsgrænse også blive åbnet. Overordnet set er Landsstyrets positivt indstillet i forhold til at fastsætte en arbejdsgruppe, der skal klarlægge under hvilke kriterier, der kan fastsættes en fattigdomsgrænse i Grønland. Men samtidig er det vores vurdering, at det tids - og ressourcemæssigt ikke vil være forsvarligt at lægge sig fast på, hvornår et sådant arbejde kan igangsættes og realiseres. Landsstyret anbefaler på den baggrund, at forslaget i den foreliggende form ikke imødekommes. Tak til Landstingsmedlem, Kuupik Kleist, fra Inuit Ataqatigiit for at fremsætte et velovervejet forslag, der fortjener et imødekommende svar. Fra Landsstyrets side har vi den grundholdning, at enhver borger i Grønland skal have mulighed for at opretholde en værdig og tryg tilværelse med adgang til sundhedsydelser, uddannelse og arbejde. Ligeledes er det Landsstyrets holdning, at alle borgere gives de samme rettigheder og muligheder for at bestemme over deres eget liv. Fattigdom er i den henseende en barriere, der implicerer samfundsproblemer som social isolation og negativ social arv. Forebyggelse og bekæmpelse af 4

5 fattigdom er derfor højt prioriteret på Landsstyrets dagsorden, da det både er i samfundet og den enkelte borgers interesse, at vi når vores mål på dette område. Landsstyret støtter Kuupik Kleist i synspunktet, at vi altid skal bestræbe os på at opnå større viden om sociale uligheder i samfundet og udvikle redskaber til at minimere social og økonomisk fattigdom. Det er dog vigtigt at understrege, at en fastsættelse af en fattigdomsgrænse er en kompliceret proces, der kræver en tilbundsgående diskussion og et omfattende vidensgrundlag. For en fast standard vil uvilkårligt komme til at dominere i debatterne vedrørende fremtidige initiativer og satser på især det sociale område. Derfor er det af afgørende betydning, at vi tager os tid til at finder frem til det helt rigtige niveau. Særligt i vores land er det at fastsætte en fattigdomsgrænse et kompliceret anliggende. Der er mange forskellige metoder, der kan benyttes, og der er mange forskellige opfattelser af, hvad fattigdom egentlig er. En fattigdomsgrænse vil altid være en arbitrær standard, der sættes på grundlag af lokalt forankrede sociale normer. Dette må anses som særligt relevant i Grønland, hvor der er store regionale udsving i levestandarder og opfattelser af, hvad fattigdom er. Det er således afgørende, at vi får alle nuancer med - eksempelvis den ikke-monetære økonomi, der er udbredt i fangersamfundene. Landsstyret ønsker at satserne på offentlig hjælp-området bliver undersøgt med henblik på at fastslå, om det er muligt at sætte en fast sats, så administrationen af området bliver lettere og mere gennemskuelig. I den forbindelse skal der nedsættes nogle arbejdsgrupper, der skal søge at nå frem til et passende niveau. Af indlysende årsager vil diskussionen blandt andet komme til at dreje sig om, hvad der er et rimeligt og passende niveau, og på den måde kan drøftelserne vedrørende en fattigdomsgrænse også blive åbnet. Overordnet set er Landsstyrets positivt indstillet i forhold til at fastsætte en arbejdsgruppe, der skal klarlægge hvordan og under hvilke kriterier, der kan fastsættes en fattigdomsgrænse i Grønland. Men samtidig er det vores vurdering, at det tids - og ressourcemæssigt ikke vil være forsvarligt at lægge sig fast på, hvornår et sådant arbejde kan igangsættes og realiseres. Landsstyret anbefaler på den baggrund, at forslaget i den foreliggende form imødekommes. Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Landsstyremedlem for Familier og Sundhed. Så er det partiernes ordførere, den første bliver Vittus Mikaelsen fra Siumut. 5

6 Vittus Mikaelsen, Siumuts ordfører. Siumut har følgende kommentarer til forslagene fra Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit og Palle Christiansen, Demokraterne. Vi fra Siumut er enige med forslagsstillerne i, at der skal undersøges om, hvordan man definerer fattigdom, hvem vi skal stemple som fattige og at vi bør klarligge hvordan og efter hvilke kriterier der skal fastlægges fattigdomsgrænse. Siumut skal hermed klart udmelde, at vi fuldt ud respekterer, hvordan hvert enkelt menneske vil bruge sit liv. Vi vil gerne vide, hvordan og med hvilke sammenligningsgrundlag, der er brugt for at måle niveauet med hensyn til en fattigdomsgrænse, og bør undersøge tilstandene i de lande, vi gerne vil sammenligne os med. Siumut gør opmærksom på, at vi ikke kan sætte grænser efter hvor mange eller hvor lidt penge, vi har, men vil gerne sætte grænse, hvor vi medtager, i hvor høj grad hver person kan forsyne sig selv og sin familie af naturalier. Siumut er enig i den ene forslagsstiller, da han siger: Ved at sætte en fattigdomsgrænse, kan vi måle hvor lige vi er i samfundet. Med denne in mente må vi sige, vi er enige i Landsstyrets udtalelser i deres svarnotat. Siumut indstiller forslagene til Familieudvalget inden 2. behandling. Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det var ordene fra Vittus Mikaelsen, Siumut. Den næste taler er Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiits ordfører. Vi tilslutter Landstingsmedlem Palle Christiansens forslag. Det er vigtigt, at vi udformer en fattigdomsgrænse her i vort land. Ved at fastlægge en fattigdomsgrænse vil vi få bedre mulighed og uden at tvivle, at forbedre vort arbejde i Landstinget til gavn for vore mindrebemidlede medborgeres levevilkår. Forslaget er meget lig med næste punkt på dagsorden, som er foreslået af Landstingsmedlem Kuupik Kleist. Kuupik Kleists beslutningstema er: 6

7 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at iværksætte et udredningsarbejde, med henblik på at få klarlagt hvordan og efter hvilke kriterier, der kan fastlægges fattigdomsgrænser i Grønland. Forskelligheder er, at Palle Christiansen foreslog, at Landsstyret pålægges at indføre en officiel fattigdomsgrænse i Grønland og Kuupik Kleist foreslog, at Landsstyret pålægges at iværksætte et udredningsarbejde, med henblik på at få klarlagt hvordan og efter hvilke kriterier, der kan fastlægges fattigdomsgrænser i Grønland. Vi i Inuit Ataqatigiit mener, at forslagene kan behandles samlet, hvorfor vi med henvisning til foregående ord til næste punkt henstiller, at begge forslag behandles i relevant udvalg før anden behandling. Det synes nødvendigt formelt at definere fattigdom i vort land med henblik på at vide hvilke grupper der anses som fattige, hvor mange fattige, der er, og hvor de er. I mange lande er det er ikke et særsyn at have minimumsstandarder for levevilkårene, og kriterierne for disse grænser er forholdene i vedkommende land, levemåde, traditioner og andre faktorer, som kan medvirke til at gøre livet lettere. Ved at fastlægge en fattigdomsgrænse kan vi få viden om lighed og ulighed i samfundet, og det bliver muligt at lave status over, hvor mange i samfundet, der lever under minimumsstandarderne. Myndighederne kan få bedre redskaber til at afdække hvem og hvor mange, der bør understøttes, og får derved bedre instrumenter til minimering af fattigdommen. Eksempelvis kan det blandt andet nævnes, at der i visse lande debatteres, hvilke afvejninger man skal have i forhold til levevilkårene, hvis familier / husstande ikke skal defineres som fattige. Nogle af afvejningerne kan ud over tilstrækkelig daglige måltider, være evnen til at betale husleje, hvor mange midler der er til beklædning, om børnene har muligheder til at kunne deltage i fritidsaktiviteter, mulighed for invitation i forbindelse med fødselsdage og meget mere. Alle disse forhold skal selvfølgelig afvejes i forhold til vilkårene og mulighederne i vedkommende land og samfund; forholdene er forskellige fra land til land. 7

8 Med udgangspunkt med blandt andet i disse forhold foreslår jeg, at Landstinget beslutter, at Landsstyret pålægges til at undersøge mulighederne med henblik på at formelt at fastlægge fattigdomsgrænser i vort land. Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Tak til Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Den næste taler er Atassuts ordfører Emilie Olsen. Emilie Olsen, Atassuts ordfører. Demokraternes Landstingsmedlem Palle Christiansen fremkommer med forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officiel fattigdomsgrænse i Grønland. Inuit Ataqatigiits Landstingsmedlem Kuupik Kleist fremkommer med lignende forslag, dog med den forskel at Kuupik Kleist foreslår at der skal igangsættes udredningsarbejde. Vi har fra ATASSUT meget svært ved at se hvilke fordele der skulle være ved at man evt. skulle begynde at bruge en fattigdomsgrænse som sagsbehandlingsværktøj til at løse sociale opgaver. For vores holdning i ATASSUT er, at der i vort land er gode sociale lovgivningsværktøjer til at understøtte de socialt udsatte borgere og som derfor har behov for hjælp. Vi fastholder i ATASSUT at det er meget vigtigt at det offentlige ikke fratager borgerens pligt og ret til at have ansvar for eget liv samt ret og pligt til selv at stå for sine økonomiske dispositioner. Såfremt man fremmer det offentliges forsørgelse af raske og arbejdsdygtige mennesker, vil man samtidigt fratage dem lysten til selv at komme videre fra det stadie de opholder sig i, i livet. Derfor bør der være meget klar afgrænsning, såfremt der skal indføres officiel fattigdomsgrænse, der må være klare og retvisende måleredskaber og målet for grænselægningen samt hvordan denne skal bruges skal være defineret meget klart. Såfremt vi skal vurdere vor udvikling og status som en befolkning, har vi ifølge vores mening i ATASSUT mange gode grunde til at være stolte af os selv, for på trods af at vi befolkningsmæssigt er en lille samfund har vi meget gode uddannelsesmuligheder, dette samtidigt med at vi som enkelte borgere har mange gode redskaber og en god retsbeskyttelse at trække på i forbindelse med vores udvikling, og det er ifølge vores mening, mange gange blot et spørgsmål om hvordan og hvor meget vi benytter os af de muligheder der eksisterer. 8

9 Men når dette er sagt, skal vi fra ATASSUT understrege, at det for os er meget vigtigt at børnefamilierne i Grønland har optimale rammer både lovgivningsmæssigt og økonomisk, det er derfor meget vigtigt at vi på politisk plan kontinuerligt evaluerer og reviderer de rammer børnefamilierne lever under, dette vil sikre retvisende billede af hvorvidt der føres forsvarlig familiepolitik, samtidig med at det giver os indblik i hvilke yderligere tiltag der er behov for. Hos vore rigsfæller i Danmark har især den politiske venstrefløj fremkommet med krav om at der sættes en officiel fattigdomsgrænse, men der er indtil dato ikke blevet indført officiel fattigdomsgrænse, blandt andet fordi fortalerne for en fattigdomsgrænse ikke har været i stand til at fremkomme med klare afgrænsninger for hvilke kriterier der skal danne rammerne for grænsen samt hvad denne skal bruges til. Såfremt den grønlandske befolkning skal indføre en officiel fattigdomsgrænse, skal vi fra ATASSUT forlange at man for enhver pris skal sørge for at undgå incitamenter til passivitet, og at man derfor for enhver pris skal værne om borgernes frihed og ansvar for eget liv. Landstingsmedlem Palle Christiansen vil have at Landsstyret skal pålægges at indføre en officiel fattigdomsgrænse i Grønland, idet forslagsstilleren ikke fremkommer med forslag til kriterier for hvilke måleinstrumenter der skal bruges, vil vi fra ATASSUT ikke uden videre deltage i at gennemtrumfe en fattigdomsgrænse, for såfremt der skal indføres en officiel fattigdomsgrænse skal der forud for sådan en indførsel, være meget omfattende undersøgelser der lægger til grund for sådan en beslutning. Derimod fremkommer Landstingsmedlem Kuupik Kleist fra Inuit Ataqatigiit forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at iværksætte et udredningsarbejde, med henblik på at få klarlagt hvordan og efter hvilke kriterier, der kan fastlægges fattigdomsgrænser i Grønland. Såfremt der skal arbejdes videre med spørgsmålet, vurderer vi i ATASSUT at det vil være mere passende at man gennemfører et udredningsarbejde, derfor skal vi fra ATASSUT indstille Landstingsmedlem Palle Christiansens forslag, pkt. nr. 118 til forkastelse i dens nuværende form, men indstille Landstingsmedlem Kuupik Kleist s forslag, pkt. nr. 135 til behandling hos Landstingets Familieudvalg, således at udvalget kan udarbejde en vurdering af nødvendigheden af en evt. indførsel af officiel fattigdomsgrænse. Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 9

10 Det var så Emilie Olsen, Atassut. Den næste taler bliver Demokraternes ordfører Ane Marie Schmidt Hansen. Ane Marie Schmidt Hansen, Demokraternes ordfører. Fra Demokraterne har vi aldrig været bange for at sætte fokus på de emner, som måske ikke altid er så rare at snakke om, men som er en del af vores virkelighed og hverdag om vi vil det eller ej. At få så mange samfundsmæssige definitioner defineret som muligt anser Demokraterne som et krav, så man kan få et klart billede af dagens Grønland og omfanget af et givent problem. Landstingsmedlem Palle Christiansen fra Demokraterne foreslår her, at vi skal have indført en veldefineret fattigdomsgrænse i Grønland. Det har vi fra Demokraterne naturligvis fuld forståelse for og vi støtter også forslaget fuldt ud. Selvom det kan virke svært at bruge de internationale fattigdomsgrænser i Grønland, så skal vi huske på, at rigtig mange i vores land IKKE selv har muligheden for at gå på jagt eller tage på fiskeri. Disse personer kan sagtens defineres i forhold til de internationale fattigdomsgrænser. Vanskeligere er det for de personer, hvis hovedbeskæftigelse er fiskeri og fangst, men hvor deres årsindkomst alligevel er forsvindende lille. Hvordan falder de ind i diverse kategorier? Det skal vi have fundet en løsning på, og derfor bør dette forslag støttes og undergå en seriøs behandling. Det er vigtigt for Demokraterne at få slået fast, at dette forslag ikke er skabt for at få sat fokus på et problem som ingen kan være stolte af og derfor få har lyst til at tale om, men at forslaget skal bruges fremadrettet, så vi kan skaffe os viden om problemets størrelse og dermed bedre kan få sat en målrettet indsats ind imod fattigdom i samfundet. Med disse indledende bemærkninger tilslutter Demokraterne sig forslaget og henstiller det til videre behandling i Familieudvalget, med mulighed for høring i Finansudvalget. Demokraterne har fuld forståelse for det stillede forslag, som indholdsmæssigt vil kunne blive opfyldt, hvis Demokraternes dagsordensforslag nr. 118 bliver tiltrådt af Landstinget. For ikke at gentage os selv, så vil vi her blot henvise til ordførerindlægget til dagsordenspunkt nr. 118 og tilslutte os det foreliggende forslag, hvis intention vil blive dækket fuldt ud ved vedtagelse af Demokraternes forslag. 10

11 Forslaget henvises hermed til Familieudvalget og med høring af Finansudvalget. Jens B. Frederiksen, suppleant til 3. næstformand for Landstingets Formandskab, Demokraterne. Nu er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Vi vil fra Kattusseqatigiit Parti kommentere Landstingsmedlem Palle Christiansen og Landstingsmedlem Kuupik Kleist s forslag samlet, idet de ligger hinanden nært i deres grundlag, således: Indledningsvis vil vi indskærpe fra Kattusseqatigiit Parti at penge sandsynligvis dukker op i tankerne hos de fleste, når man siger fattig eller fattigdom. Det er mærkbart at forslagsstillerne har brugt disse som primære retningslinier. Kattusseqatigiit Parti vil derfor påminde, at der i vort land findes folk der ikke har alverdens penge, men har dog forståelse for tilpasning af deres økonomi med fornuftigt forbrug og ikke mindst vigtigheden af menneskelig værd, hvorfor disse fysisk og psykisk stærke personer ikke kan vurderes som fattige. Der findes jo mennesker, der trods deres utilstrækkelige økonomi, sætter gode eksempler for opdragelse og har ægte kærlighed især til deres familie og medmennesker. Vi ønsker atter at indskærpe at disse mennesker er stærke indeni, såvel som udvendig og aldeles ikke fattige. Kattusseqatigiit Parti sætter derfor spørgsmålstegn ved om fattigdom virkelig er passende at bruge i vort land. Idet ordet fattig i dets grundlag betyder ifølge vores forståelse: den der absolut intet har og ejer slet ingenting. Forslagsstillerne mener åbenbart noget andet, dog har vi forstået at indskærpelse af grænsen for den daglige økonomi til fornødenheder eller hvor stor forskellen er mellem de mindre bemidlede og velhavende i samfundet, efterlyses. Dette er vores vurdering på grundlag af realiteterne og vi beder om tilgivelse, hvis vi har taget fejl. Vi mener ligeledes at lavkonjunkturen i de seneste år har anstrengende følger for mange familiers økonomi. 11

12 Dette har uden tvivl tilknytning til den politiske styrelse i hele landet, idet vi kan forestille os fra Kattusseqatigiit Parti at de mindre bemidlede i samfundet i højere grad rammes, såfremt den manglende evne til prioritering i forhold til politiske behov fortsætter. Det er derfor yderst nødvendigt for landet og dets indbyggere at have et Landsstyre med stabilitet, heri med hensyn til de talrige udskiftninger og fejltagelser, med evne til vise vurderinger og overblik udover snæversynethed, hvorfor Kattusseqatigiit Parti mener og kræver, at det bør være et krav at have et Landsstyre der kan varetage den politiske styrelse ved prioritering og koordination. Vi vil indstille sagerne til behandling i relevante udvalg inden anden behandling, selvom forslagene ikke er helt ens, mener vi der er lighedspunkter, idet grundigere undersøgelser af forholdene og ikke mindst hvilke tiltag der skal til for at mindre bemidlede bedre kan følge med, søges indskærpet. Vi mener man kan udnytte eksisterende oplysninger, for hidtil har man mangfoldige oplysninger og tal, tal fra grønlands statistiske kontor, mange forskellige redegørelser, omkring undersøgelse af ældre og handicappede, undersøgelse af børn og unges vilkår m.m. Kattusseqatigiit Parti har derfor stor interesse i undersøgelse af behovet for den gennemsnitlige økonomi der er tiltrængt for at kunne føre en nogenlunde tilfredsstillende hverdag, hvor man medtager undersøgelse af hvorledes behovet for familier med børn, i henhold til antallet af børn, ser ud. Med disse bemærkninger indstiller vi sagen til behandling i relevant udvalg inden anden behandling. Jens B. Frederiksen, suppleant til 3. næstformand for Landstingets Formandskab, Demokraterne. Vi siger tak til Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Den næste taler er Kuupik Kleist, Inuit Ataqatigiit, vær så god. Kuupik Kleist, forslagsstiller, Inuit Ataqatigiit. Først vil jeg sige tak til alle ordførerne, der lød til at støtte dette mål. Jeg vil også regne med, at det andet forslag også bliver behandlet sammen med mit forslag i udvalget for familier. De har begge samme grundlag, selv om selve forslagene er lidt forskellige. Foruden min begrundelser for at fremlægge dette forslag, vil jeg gerne tilføje, at der de seneste år, når man deltager i debatten og høre talt om fattigdom i Grønland, så er jeg begyndt at føle, at 12

13 ordene om fattigdom er blevet for almindelige. Især når man politisk vil finde værktøjer, og man taler om fattige mennesker og børn eller et fattigt samfund, så føler jeg til tider, at de ord man benytter er sårende. Jeg føler også, at hvis forholdene er så alvorlige, at man fra det offentlige bør lave ordninger, som jeg føler er nødvendige. Blandt andet ordføreren fra Inuit Ataqatigiit har ret i ved at sige, at nogle undersøgelse de senere år om fattigdom blandt børn i det grønlandske samfund, at det måske har startet debatten om fattige børn. Man foranlediges til at tænke, at disse børn senere bliver forældre, og når disse børn bliver betragtet som fattige, så vi deres børn også blive betragtet som fattige. På den anden side skal man ikke tænke, at disse børn selv får problemer på det økonomiske. Således bliver brugen af ord og vendinger forvirrende, og i søgen efter grundlag for fremtidigt arbejde, måske ikke kan bruges som helhed, og al det der er blevet sagt, har fået mig til at stille sådan et forslag. Men det vigtigste mål må være, at man finder udveje for, at man i Grønland får mere lige levevilkår. Undersøgelsen i sig selv og vurdering af hvilke bestemmelser der skal være, er ikke det vigtigste som formål, selv om det lyder interessant i sig selv. Det vigtigste er dog, at det offentlige og de, der arbejder med politik, skal have mere klare værktøjer for at bekæmpe den store ulighed i Grønland. Naturligvis vil vi også deltage i en mere åben dialog om sådanne problemer. Vi må diskutere, hvordan vi kan komme over sådanne problemer. Jeg mener også, selv om det ikke er så morsomt at tale om sådanne emner, at det kan være en ære for et samfund, hvis man mere direkte kan tale om, hvilke problemer, man har at slås med. Uden at komme med en længere tale om de enkelte indlæg, så har jeg bidt mærke i Atassuts ordfører, der sagde, at det vil være svært at sætte en fattigdomsgrænse i det sociale arbejde. Det synes jeg, er lidt svært at forstå. Efter min mening bør formålet være, når man ser på samfundet generelt, at vi klart forstår, hvor udtalt nøden er. Der var flere indslag, blandt andet fra forslagsstilleren fra Demokraterne, at der i EU, Verdensbanken, OECD og andre internationale organisationer findes en målestok for disse. Men fakta er dog, at hvis vi skal til at lave en grænse for disse, at vi må tage forholdene i Grønland som udgangspunkt. 13

14 Der var også flere, der kom ind på vigtigheden af at ernære sig som fanger. Landstinget har for nylig selv lavet en undersøgelse om emnet, og hvis jeg ikke husker forkert, som blev offentliggjort for to år siden, hvori man klarlagde, hvor meget fangererhvervet har betydning på det økonomiske. Med hensyn til Landsstyrets planer om at nedsætte en arbejdsgruppe for at undersøge en officiel målestok, så mener jeg, at arbejdsgruppen allerede har store hjælpemidler af undersøgelser, som Anthon Frederiksen nævnte, er der allerede flere, man kan benytte. Det vil sige, at det nok ikke bliver nødvendigt med yderligere store undersøgelser. Det blev også nævnt, at der snart udkommer en rapport om store undersøgelser af levevilkår i flere arktiske lande, og det mener jeg, kan danne et godt grundlag. Til sidst vil jeg nævne, hvilke målestok vi selv skal benytte herfra. Hvad anser vi som værdier med hensyn til familier og husstande, og hvornår kan man sige, at man ikke er fattig, når man til et vist punkt i levevilkårene. Og på den anden side, skal man måles som fattig eller nødlidende, når man når et vist punkt i levevilkårene. Når vi når dertil, så vil vi kunne se, hvilke klare forpligtelser vi har i det offentlige. Jeg siger tak til de fremkomne indlæg. Jens B. Frederiksen, suppleant til 3. næstformand for Landstingets Formandskab, Demokraterne. Vi siger tak til Kuupik Kleist. Nu er det Jørgen Ole N. Nielsen fra Demokraterne, der kommer med indlæg på vegne af den anden forslagsstiller, Palle Christiansen fra Demokraterne. Jørgen Ole N. Nielsen, forslagsstiller, Demokraterne. Mange tak. Jeg vil bare sige tak for min korte deltagelse, og håber, at udvalget gør et godt stykke arbejde. Jens B. Frederiksen, suppleant til 3. næstformand for Landstingets Formandskab, Demokraterne. Vi siger tak til Jørgen Ole N Nielsen. Nu har Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, ordet. Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiits ordfører. Tak. Jeg skal ikke holde tale om noget som helst emne. Jeg vil bare komme med nogle orienteringer. I forbindelse med Inuit Ataqatigiits indlæg om punkt 135, er den danske tekst den danske version af forslagsstillerens tale. Det skyldes teknisk uheld. Derfor har vores indlæg til

15 fået en helt anden oversættelse. Det skal vi beklage og siger undskyld, og vi vil love, at indlægget bliver udsendt til Landstinget og direktorater og andre pr. mail. Tak. Jens B. Frederiksen, suppleant til 3. næstformand for Landstingets Formandskab, Demokraterne. Tak til Olga P. Berthelsen. Så er det Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Tak. De undersøgelser, der blev godkendt af Landstinget er meget interessante. Den anden forslagsstiller spurgte i sit andet indlæg, hvor grænsen skal gå, når man skal vurdere fattigdom hos mennesker eller familier, som jeg sagde, er interessant og spændende. Når vi kigger på vores lovgivning om hjælp, siger denne, at enhver, der trænger til at få hjælp alle skal hjælpes. Men hvis vi ser på de faktiske forhold, at disse love, som vi benytter, ved vi, at det ikke altid overholdt helt. Jeg kan tage som eksempel med familier eller enkelte personer, der bliver smidt ud fra deres bolig, er blevet flere og flere i de senere år, hvor der blandt dem ellers har behov for at få hjælp i henhold til loven om hjælp, men komme i sådanne situationer, fordi man ikke har fulgt loven i dens helhed. Der er mange muligheder, der gives muligheder for i de forskellige love, bliver vi ved med at tale om det meget omfattende bureaukrati og hvor meget det koster generelt i Grønland. Kunne man ikke forestille sig, at der i forbindelse med disse opgaver, at mindrebemidlede personer, eller personer, der mister deres arbejde, om det offentlige kunne hjælpe noget mere fleksibelt, og finde ordninger, der ikke behøver så megen administration, som man kunne søge ved at gøre det mere fleksibelt, så kunne der være bedre muligheder, når man taler om fattigdom, og det er sikkert, at man kunne opnå det bedre, hvis man etablerer nye ordninger. Når vi forestiller os, at der inden for retningslinjer og love om hjælp, der er gældende, som vi bare har indført til Grønland, som om man bare har hældt dem ud, hvornår det så end er sket, men selvfølgelig lidt efter lidt. Men hvis sådanne ordninger kunne organiseres i forhold til grønlandske forhold, så mener jeg, at vi kunne opnå ordninger inden for det emne vi debatterer nu. Som eksempel får vi i Landstinget et brev, at en person er blevet sagt op fra sit arbejde for nogle dage siden, ægtefællen er under uddannelse, de har et antal børn, og han henvender sig til kommunen, da han ikke længere får løn. Han får besked på, at de ikke kan få hjælp, da hans 15

16 samlever er under uddannelse. Sådanne forhold kan man ikke bare acceptere, vi må lave ordninger til folk, især til børnefamilier, så de kan få bedre vilkår, og for at sikre, at de fortsat kan blive i deres bolig. Derfor er sagen spændende og er sikkert ikke sådan ligetil. Jeg ønsker jer god arbejdslyst i udvalget. Tak. Jens B. Frederiksen, suppleant til 3. næstformand for Landstingets Formandskab, Demokraterne. Ja, den sidste taler var Anthon Frederiksen; Kattusseqatigit Partiiat. Så er punkt 118 og punkt 135 færdige. Efter flertallets ønske, skal disse to forslag til udvalgsbehandling i udvalget for familier. Jeg skal lige meddele, at det er blevet besluttet, at alle sagerne skal behandles færdig i dag. Der er blevet bestilt mad, og de skulle snart være på trapperne. Desuden har Formandskabet besluttet, at mødet på fredag den 14. november klokken ti morgen, således alle sagerne bliver behandlet færdigt. 16

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69

12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27. Dagsordens punkt 69 12. mødedag, onsdag den 30. april 2008, kl. 16.27 Dagsordens punkt 69 Forslag til forespørgselsdebat om hvilke tiltag der kan fremme uddannelsesmulighederne for de grønlandsk sprogede borgere, samt hvordan

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 9. mødedag, onsdag den 8. oktober 2008. Dagsordenens punkt 103 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for en forebyggende indsats mod senil demens samt en regulering, der

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103.

4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. 4. mødedag, fredag den 10. marts 2008. Dagsordens punkt 103. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at finde en løsning på problemerne med ræve, krage og måger, som bl.a. er blevet

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1.

Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. 14. mødedag, onsdag den 30. april 2008. Dagsordens punkt 75 Forslag til forespørgselsdebat om modernisering af Landstingets arbejdsform. (Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit) (1. behandling)

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33.

Dernæst behandles punkterne 112, 72, 76, 80, 108, 109, 125 og 33. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. 6. mødedag, torsdag den 13. marts 2008. Dagsordens punkt 31. Forslag til forespørgsel om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysiske aktive. (Landstingsmedlem Lene, Knüppel,

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/36 og FM 2015/37 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/36 og FM 2015/37 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, senest i forbindelse med FM 2016, pålægges at fastsætte en fattigdomsgrænse. (Fremsat

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit og Emilie Olsen, Atassut. 5. mødedag, onsdag den 12. marts 2008. Dagsordens punkt 10. Forslag til forespørgselsdebat om hvilke initiativer Landsstyret agter at igangsætte for at afhjælpe den massive lærermangel parallelt med den

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut 4. mødedag tirsdag den 11. Marts 2008 Dagsordenens punkt 81. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at indlede forhandlinger med vore nabolande vedrørende beredskabet

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2014 Rejsby Europæiske Efterskole november 2014 1 Undervisningsmiljøvurdering November 2014 Beskrivelse af processen for indsamling af data I uge 39-40 har vi gennemført den

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling Mandag d. 12. april 2010 kl. 19.00 I mødelokalet ved Kantinen i HEI

Læs mere

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 1. oktober 2007 FM 2007/79 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Fraværende: Mira Pavlovic, Natassa Zmiro, Hülya Kocak, Brian Lund Madsen, Özcan Kocak

Fraværende: Mira Pavlovic, Natassa Zmiro, Hülya Kocak, Brian Lund Madsen, Özcan Kocak Referat af møde i 12. august 2004. Tilstede: Anselme Bankambona, Nimer Shama, Jette Garder, Ena Juhl (til kl.18), Lolan Ottesen, Janne Jørgensen, Musse Sheikh Ahmed, Kåre Harder Olesen, Omid Azari, Susse

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

På hvilke måder vil man forbedre servicen af bygderne og bygdebeboerne?

På hvilke måder vil man forbedre servicen af bygderne og bygdebeboerne? 11. mødedag, torsdag den 25. april 2002 kl. 13:00 Daniel Skifte, Landstingsformand. Mødet er åbent. Formandskabet har modtaget nogen flere henvendelser fra flere landstingsmedlemmer, som er forhindret

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Det kystnære rejefiskeri har store problemer, og hvis der ikke gøres noget for at forbedre fiskeriet, så vil flere selskaber fremover gå konkurs.

Det kystnære rejefiskeri har store problemer, og hvis der ikke gøres noget for at forbedre fiskeriet, så vil flere selskaber fremover gå konkurs. 16. mødedag, onsdag den 5. november, 2008. Dagsordenens punkt 116 Forslag til landstingsbeslutning om, at landsstyret pålægges senest ved forårssamlingen 2009 at fremkomme med et forslag til strukturændring

Læs mere

Svar på spørgsmål nr. 95 til Landsstyret på baggrund af deltagelse i seminar vedrørende sælskind d. 13. oktober 2008

Svar på spørgsmål nr. 95 til Landsstyret på baggrund af deltagelse i seminar vedrørende sælskind d. 13. oktober 2008 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Hr. Landstingsmedlem Ane Hansen HER

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012.

Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Beretning til afdelingsmøde Baunebjerghuse den 18. september 2012. Atter er vi i gang med at gennemgå afdelingsbestyrelsens protokol, for at kunne berette om hvad der er sket i perioden fra den 20. september

Læs mere

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

6. maj 2016 FM2016/54 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2016 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde,

Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det enorme arbejde, Indvielsen af Anstændighedens Plads i Roskilde. Tale af Sara Glerup 16.04.16. Intro: Anstændigheden mangler plads Tillykke! Tillykke med, at Roskilde har fået en plads for anstændighed. Tillykke med det

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Vejledning omkring. behandling af anmodning om kirkeasyl

Vejledning omkring. behandling af anmodning om kirkeasyl Vejledning omkring behandling af anmodning om kirkeasyl 2 Udgivet af Peter Skov-Jakobsen, Biskop i København, og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Kirken som tilflugtssted 3 Menigheder i Københavns Stift

Læs mere

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland.

21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. 21. november 2009 EM2009/120 BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget Forslag til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer i Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget har under behandlingen bestået

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq

Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Handlingsplan for kampagnen om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer Januar 2003 Tulugaq Tusagassiivik Landsstyrets Sekretariat Postboks 1015 3900 Nuuk www.nanoq.gl/tulugaq Indhold 1. Formålet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere