Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orientering - marts JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi JA - Dialogtema: Aktivering og revalidering, som beskæftigelsespolitisk redskaber JA - Opsamlingsnotat fra LBR ungetemakonference den 4. februar 2014 og opsamling af strategiområder JA - Carsten Koch Udvalgets anbefalinger JA - Virksomhedspris JA - Eventuelt...15

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. JA - Orientering - marts Sagsnr.: 14/218 Resumé: a) Orientering om status på nyttejob inden for CVO Frit Valg Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2013 efter indstilling fra udvalget for Job & Arbejdsmarked - at oprette 24 faste nyttejob i Lejre Kommune fra januar pladser i Center for Veje og trafik og 12 pladser i Center for Velfærd og omsorg (Frit Valg). Visiteringen fra Jobcenter Lejre af borgere i de 2 centre skulle starte primo februar De opgaver nyttejobberne skulle udføre i de 2 centre er i den forbindelse blevet beskrevet. FOA har efterfølgende på et møde den 10. februar 2014 med udvalgsformand Christian Plank bl.a. rejst tvivl om de opgaver, der var beskrevet for nyttejobbere inden for CVO Frit Valg, lever op til lovens intentioner om nyttejob. Det blev derfor aftalt, at visiteringen af borgere til nyttejob i CVO Frit Valg skal stilles i bero indtil der har været afholdt et møde mellem FOA, udvalgsformand Christian Plank, Jobcenter Ledelsen og ledelsen fra CVO og Frit Valg. Dette møde afholdes mandag den 3. marts 2014, kl vil på sit møde den 3. marts 2014 få en mundtlig orientering om udfaldet af fællesmødet mellem FOA, Udvalgsformand, jobcenter og CVO. b) Siden sidste møde i er følgende publiceret på Politikerportalen: Borgmesterbrev fra beskæftigelsesministeren om udfordringerne på beskæftigelsesområdet Indstilling: Referat af møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre tirsdag den 28. januar 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender 3. februar orienteringsbrev over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne Beslutning den : Taget til efterretning med de ekstra punkter. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik:

5 Side 3 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Målgrupper og ledighedstal i Lejre 2. Dialogtema

6 Side 4 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi Sagsnr.: 14/2275 Resumé: Forslag til aktiverings- og revalideringsstrategi 2014 forlægges Udvalget for Job & Arbejdsmarked på baggrund af de vedtagne mål for beskæftigelsesindsatsen samt ud fra nye reformer, love og regler. Strategien tager endvidere afsæt i Lejre kommunes særlige udfordringer i især forhold til langtidsledige og unge Lejreborgere, men også udfordringer for øvrige målgrupper for Jobcenter Lejres indsatser. Forslaget til strategien er udarbejdet ud fra et borger- og virksomhedshensyn, der samtidig har konstruktivt indflydelse på Lejre kommunes økonomi. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til aktiverings- og revalideringsstrategi 2014 drøftes og sendes i høring i handicaprådet. Beslutning den : Indstillingen tiltrædes med den rettelse at der foretages en konkret vurdering af om borgenre har behov for en læsetest. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommune har de seneste år fra 2011 til og med 2013 vedtaget en aktiverings- og revalideringsstrategi. En strategi som løbende er blevet evalueret og revideret. Der er behov for at strategien løbende bliver revideret blandt andet grundet nye reformer og lovgivning. I 2013 blev der implementeret ændringer som følge af fleksjob- og førtidspensionsreform. Reformerne havde stor betydning for hvorledes, Jobcenter Lejre strategisk, men også organisatorisk, skulle gennemføre den beskæftigelsespolitiske indsats i Hertil kom, at der i 2013 blev indgået en række politiske aftaler rettet mod dagpengeforsikrede, som mistede deres dagpengeret i første halvår Det drejer sig om særlig uddannelsesydelse først for 1. halvår 2013 og senere forlænget i 2. halvår Endvidere Indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse med virkning fra 1. januar Disse aftaler har indflydelse på hvordan indsatsen for de dagpengeforsikrede skal tilrettelægges i Senest er der ultimo 2013 vedtaget en ny kontanthjælpsreform med ikrafttræden den 1. januar Desuden at der er indgået politisk aftale om en ny sygedagpengereform, der skal træde i kraft den 1. juli Lovgivning og bekendtgørelser for denne nye reform er endnu ikke på plads. Den 21. januar 2014 kom udspil fra Karsten Koch Udvalget med anbefalinger til en reformering af indsatsen for de dagpengeforsikrede. Et udspil som nu er i politisk

7 Side 5 behandling, og som alt afhængig af hvilke aftale der politisk konfirmeres kan få konsekvenser for Jobcentrets indsatser og organisatoriske tilgang til opgaveløsningen. Hertil kommer at Beskæftigelsesministeren for 2014 har udmeldt et særligt skærpet resultatmål omkring jobcentrenes koordinering af virksomhedskontakten, herunder at der skal arbejdes strategisk med den lokale virksomhedskontakt. Endelig er der i budgetaftalen for Lejre Kommune 2014 sat særlig fokus på Ungdomsledigheden, herunder midler til videreførelse af en ungeindsats via Karriererfinder. Ovennævnte betyder, at der er behov for udarbejdelse af en ny aktiverings- og revalideringsstrategi for En strategi som relaterer sig til de beskæftigelsespolitiske rammer, men også tager afsæt i de kommunaløkonomiske incitamentsstrukturer samt de enkelte borgere og virksomheders behov. En strategi som giver menig for borgere og virksomheder. Vigtig er det i denne forbindelse, at strategien forholder sig på det overordnede strategiske niveau og udstikker strategiske sigtelinier for jobcentrets indsats ikke kun i 2014 men også i Implementeringen og den taktiske udførelse af de politiske mål er præciseret i Beskæftigelsesplan Der henvises til medsendte bilag med administrationens forslag til strategiske sigtelinjer for Jobcentrets indsatser på forskellige målgrupper Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen finder det væsentligt for omsætningen af borgere på overførselsindkomst, at der tilrettelægges en virkningsfuld aktiveringsstrategi, hvor der ydes en indsats ud over lovgivningens krav til minimums aktivering. En revalideringsstrategi ses som et vigtigt element i indsatsen for at bringe borgere med kroniske helbredsproblematikker eller sociale problemer til selvforsørgelse. Endvidere at forebygge tilgangen til varig forsørgelse i fleksjob eller førtidspension. Handicappolitik: En del af målgruppen for aktiveringsstrategien og revalideringsstrategien er handicappede borgere. Strategien har derved stor betydning for handicappedes fastholdelse i beskæftigelse samt muligheder for at komme i beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Bilag Aktiverings og revalideringsstrategi

8 Side 6 4. JA - Dialogtema: Aktivering og revalidering, som beskæftigelsespolitisk redskaber Sagsnr.: 14/2206 Resumé: introduceres til de beskæftigelsespolitiske indsatser, som anvendes i jobcentret, med henblik på at få arbejdsløse og borgere med begrænsninger ind på arbejdsmarkedet eller fastholdt og integreret på arbejdsmarkedet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: At udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter de beskæftigelsespolitiske aktiverings og revalideringsredskaber tager introduktionen til efterretning. Beslutning den : Taget til efterretning. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: En af jobcentrets hovedopgaver er at tilrettelægge aktiveringsindsats -rettidigt ifølge loven - indenfor de forskellige målgrupper. Endvidere at bevilge revalidering til borgere, der har brug for en særlig uddannelse eller optræning for i fremtiden at kunne forsørge sig selv og familien. Udvalget vil blive introduceret til intentionerne bag aktivering og revalidering samt: Aktiveringsmuligheder, som anvendes indenfor følgende målgrupper: o Forsikrede ledige o Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere o Uddannelseshjælpsmodtagere ( åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate) o Kontanthjælpsmodtagere jobparate eller aktivitetsparate. o Sygedagpengemodtagere, der aktiveres i kombination med sundhedsbehandling. o Ledighedsydelsesmodtagere, der har begrænsninger og står til rådighed for et fleksjob. o o Kontanthjælpsmodtagere indenfor integrationsperioden. Revalideringsmuligheder: o Erhvervs og uddannelsesmodnende (forrevalideringsforløb) o Optræningsforløb i virksomheder i kombinations med kurser og sidemandsoplæring. ( virksomhedsrevalideringsforløb) o Ordinær uddannelse ( bruttorevalidering)

9 Side 7 Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der findes brede rammer og muligheder for at understøtte borgernes kompetenceudvikling og derved muligheder for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Handicappolitik: Mange borgere med betydelige begrænsninger i arbejdsevnen vil være i målgruppen for revalideringsindsats samt en særlig tilrettelagt aktiveringsindsats. Det at have et handicap vil ikke automatisk berettige borgeren til revalidering eller særlig tilrettelagte forløb. Det vil altid være en individuel vurdering set i forhold til, hvorvidt borgeren vil kunne inkluderes på en uddannelse eller i et job med eksempelvis støtte og hjælpemidler. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:

10 Side 8 5. JA - Opsamlingsnotat fra LBR ungetemakonference den 4. februar 2014 og opsamling af strategiområder Sagsnr.: 14/2134 Resumé: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune var den 4. februar 2014 vært for en ungetemakonference. Der forelægger nu et opsamlingsnotat fra denne konference som Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt udvalget for Børn og unge skal drøfte med henblik på opsamling af strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1) At og Udvalget for Børn & Ungdom drøfter opsamlingsnotat fra LBR s ungetemakonference og opsamler strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi, 2) At udvalgene godkender tids- og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi 2014/15. 3) at udvalgene beslutter at strategi skal evalueres i september Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt. Beslutning den : Tiltrådt. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune var den 4. februar 2014 vært for en ungetemakonference. Ungetemakonferencen tog sit afsæt i en ungeanalyse, som Det lokale Beskæftigelsesråd afsluttede i efteråret Administrationen havde indgået kontrakt med Konsulentvirksomheden Mploy, der bidrog som oplægsholdere og proceskonsulenter på konferencen, hvor der deltog et bredt udsnit af aktører omkring de unge. Heriblandt: Skoleledere, erhvervsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler, Ungdommens uddannelsesvejledning-roskilde/lejre, Kommunalpolitikkere og sagsbehandlerede fra forskellige centre: Jobcenter, Center for skoletilbud, Center for Social og Familie. Temaerne for konferencen var afrapportering af LBR s ungeanalyse, resultater af ungeindsatsen i Lejre, afsluttende med workshops omkring følgende problemstillinger: Klargøring af unge til uddannelse, fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af unge 15 til 17 årige. Der forelægger nu et opsamlingsnotat fra denne konference som Udvalget for Job & Arbejdsmarked og udvalget for Børn & Ungdom skal drøfte med henblik på opsamling af strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre. Herunder fastlæggelse af tidsog handleplan for en tværpolitisk ungestrategi. Administrationen foreslår følgende tids og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi:

11 Side 9 Opsamling af strategiområder ved drøftelse af opsamlingsnotat fra ungetemakonference på Udvalgsmøder Udarbejdelse af oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 Forelæggelse af oplæg til tværpolitisk ungestrategi i udvalget for Børn & Ungdom samt Job & Arbejdsmarked 3. marts marts 11. april maj 2014 og 6. maj 2015 Evt. justeret oplæg fremsendes til høring i handicaprådet Oplæg med høringssvar til tværpolitisk ungestrategi forelægges udvalgene for Børn & ungdom samt Job & Arbejdsmarked med endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen 6. maj 23. maj 2014 Juni 2014 Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Ingen Handicappolitik: Målgruppen af handicappede vil være omfattet af en tværpolitisk ungestrategi og flere vil indgå i inkluderende miljøer indenfor normalområdet. En mindre målgruppe af de unge, med forskellige handicaps, har svært ved at klare en uddannelse på almindelige vilkår trods specialpædagogisk støtte og andre former for hjælpeforanstaltninger. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:. Udvalget for Børn & Ungdom Bilag: 1. JA-Bilag. Opsamling på ungekonference den 4. februar 2014

12 Side JA - Carsten Koch Udvalgets anbefalinger Sagsnr.: 14/2133 Resumé: orienteres om Carsten Koch Udvalgets anbefalinger for en beskæftigelsesindsats for dagpengeforsikrede. Anbefalingerne fremgår af rapport af 21. januar 2014, som er lækket til diverse medier. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at udvalget tager orienteringen om Carsten Koch udvalgets anbefalinger til efterretning. Beslutning den : Udvalget tager orienteringen til efterretning Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Tirsdag den 21. januar 2014 modtog arbejdsmarkedets parter Carsten Koch-udvalgets rapport om beskæftigelsessystemet for de forsikrede ledige. Allerede dagen inden blev rapporten lækket til en række medier. Arbejdsmarkedets parter har nu mulighed for at komme med feedback til Koch-udvalget, som først i februar kommer med sine endelige anbefalinger til regeringen. Derefter vil regeringen på baggrund af anbefalingerne komme med sit eget udspil til en reform. Den skal så forhandles på plads i løbet af foråret med de borgerlige forligspartier. Nedenfor ses de væsentligste anbefalinger: Jobsøgning og aktivering Vejleding og opkvalificering skal fremover kun være et tilbud, ikke en pligt. Ledige med gode muligheder for at komme hurtigt i job skal kunne vælge, om de vil have jobsøgningsstøtte fra a-kassen eller fra jobcentret i de første 6 måneder. Ledige, der vurderes at have sværere ved at finde job, skal tilknyttes jobcentret. Alle ledige tilknyttes jobcentret efter mere end 6 måneders ledighed. Ret og pligt til aktive virksomshedsrettede tilbud for ledige over 30 år bør fremrykkes fra ni måneders ledighed til 6 måneders ledighed. Ledige under 30 år bør have ret og pligt til aktive tilbud allerede efter 3 måneders ledighed. Ledige under 30 år skal tilknyttes jobcentrets jobsøgningsforløb. I de sidste 6 måneder af dagpengeperioden får alle ledige ret til en personlig jobformidler. Den maksimale varighed af et jobrotationsvikariat sættes ned fra 12 til 6 måneder.

13 Side 11 Etablering af joblog for alle ledige på tværs af a-kasser og jobcentre til dokumentation af jobsøgningsaktivitet. Rådighedsvurderingen skal fortsat ligge hos a-kasserne. Men jobcentrene skal have bedre indblik i a-kassernes afgørelser og mulighed for at klage over dem. Uddannelse Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for alle ledige afskaffes. Ret til jobrettet uddannelse og kurser af op til 3 måneders varighed efter 6 måneders ledighed, hvis der er skriftlig tilkendegivelse om job i en virksomhed, hvis den ledige får pågældende uddannelse. Ret til 6 ugers uddannelse og kurser efter 6 måneders ledighed. Valg af uddannelse træffes i samarbejde med jobcentret. Uddannelse kan først påbegyndes, når den ledige har været i virksomhedspraktik eller lignende aktivt tilbud. Ufaglærte ledige over 30 år får fra første ledighedsdag ret til at deltage i en erhvervsuddannelse på reduceret dagpengesats. Det kræver dog, at den ledige kan få merit for praktikken, og at uddannelsen kan gennemføres i løbet af dagpengeperioden. Den ledige skal have mulighed for at tage et lån, så den enkelte kan få fuld dagpengesats under uddannelsen, men betale lånet tilbage bagefter. Ret til læse-, skrive- og regnekurser samt ordblindekurser for ledige, der mangler basale færdigheder. Voksenlærlingeordningen afskaffes for beskæftigede med en kompetencegivende uddannelse, men kan uændret benyttes af alle ufaglærte. Alle ledige skal efter 6 måneders ledighed have mulighed for at benytte sig af voksenlærlingeordningen. Incitamentet til at ansætte voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, skal styrkes ved enten at forlænge eller forøge tilskuddet til arbejdsgiveren. Færre proceskrav Afskaffelse af proceskrav til jobcentre og a-kasse om indkaldelse til samtaler. Afskaffelse af reglerne om gentagen aktivering. Afskaffelse af det særlige beskæftigelsestilskud til fordel for kompensation via det generelle bloktilskud. Nye regionale arbejdsmarkedsråd De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd (LBR) og 4 regionale beskæftigelsesråd (RBR) nedlægges. Der etableres 8-12 nye tværgående arbejdsmarkedsråd, der dækker regionale arbejdskraftsoplande. De nye arbejdsmarkedsråd skal bestå af arbejdsmarkedets parter, kommuner, handicaporganisationer, Vækstforum og uddannelsesinstitutioner. Styrket virksomhedskontakt Alle jobcentre skal have en strategi for en opsøgende og systematisk virksomhedskontakt.

14 Side 12 Jobcentrene skal tilbyde virksomhederne hjælp til at rekruttere arbejdskraft eksempelvis via jobopslag på jobnet.dk. Kommunerne forpligtes til at drøfte muligheden for samarbejde på tværs af kommunegrænser om virksomhedskontakten. Virksomheder med større rekrutteringsopgaver skal kunne kontakte en hotline og anmode om håndholdt jobformidling. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:.

15 Side JA - Virksomhedspris 2013 Sagsnr.: 13/17936 Resumé: besluttede på sit møde den 4. november 2013 at der skal uddeles en virksomhedspris til en offentlig eller privat virksomhed der har iværksat initiativer og løsninger, der er med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Fristen for indstilling af virksomheder til virksomhedspris 2013 er nu udløbet. skal derfor træffe beslutning om hvilken virksomhed der skal tildeles virksomhedspris Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1 at drøfter de indkomne indstillinger og træffe beslutning om hvilken virksomhed der skal modtage virksomhedspris At beslutter form og dato for prisuddelingen. Beslutning den : Udvalget beslutter, at DKT A/S modtager virksomhedsprisen for Udvalget beslutter, at overrækkelsen planlægges i samarbejde med virksomheden. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: godkendte på sit møde den 8. april 2013 en strategi for virksomhedsindsatsen i Strategien blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 27. maj Et af strategiens 9 strategielementer, var at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. Udvalget besluttede derfor på sit møde den 4. november 2013 at der skal uddeles en virksomhedspris til en offentlig eller privat virksomhed der har iværksat initiativer og løsninger, der er med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Prisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt kunst fra en lokal kunstner. Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget til at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. vurderer indstillingerne ud fra, om indsatsen har medvirket til: - at fastholde medarbejdere som eller var i fare for at miste jobbet - at integrere personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet - oprettelsen af uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune - at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, fleksjob eller skånejob.

16 Side 14 Der er ved fristen for indstilling af virksomhedspris 2013 indkommet 10 indstillinger. Nogle af indstillingerne peger på samme virksomhed. Udvalget skal nu drøfte de 10 indstillinger og træffe beslutning om hvilken virkomhed, der skal modtage virksomhedspris Indstillingerne til virksomhedspris 2013 er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Tildelingen af en virksomhedspris til en lokal virksomhed vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre. Prisen gives netop som en anerkendelse af en virksomhed, som samt aktivt arbejder for at fastholde eller inkludere borgere med handicap eller begrænsninger i arbejdsevnen på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering: - kunstværk af lokal kunstner kr. - gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere kr. - Annoncering kr kr. - Traktement kr. I alt kr. Udgiften kan afholdes under 7 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Udgiften konteres på konto: Der er jf. 117 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats ingen refusion på denne udgift Beslutningskompetence:. Bilag: 1. JA-Bilag. Indstillinger til virksomhedspris 2013

17 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Der er social temamøde d. 22 og 23.maj. Tilmelding ønskes hurtigt muligt. Afbud: Jens K. Jensen Indstilling: Beslutning den : Der er social temamøde d. 22 og 23.maj. Tilmelding ønskes hurtigt muligt. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - marts...2 3. JA - Aktiverings-

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. februar 2013. Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Referat mandag den 4. februar 2013 Kl. 15:30 i Ungdommens Uddannelsesvejledning Astersvej 150, 4000 Roskilde Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i februar...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. april Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. april Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. april 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - april...2 3. JA - Dialogtema Beskæftigelsesindsatser overfor

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. februar Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. februar Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 3. februar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering - februar...2 3. JA - Dialogtema "kontanthjælpsreform"...3

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Tirsdag den 3. december 2013, Kl. 15.00 17.00 Drejergården, Roskildevej 34-38, 4330 Hvalsø.

Tirsdag den 3. december 2013, Kl. 15.00 17.00 Drejergården, Roskildevej 34-38, 4330 Hvalsø. Medlemmer af Beskæftigelsesrådet i Lejre Lejre 22. november 2013 Christian Plank, Lejre kommune Henrik Theill, FTF Dorthe Sørensen, DH- Ása Abildgaard, DH - Charlotte Frølund, Praktiserende Lægers Organisation

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013

Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Bilag dagsordenspunkt 2. Økonomisk og aktivitetsmæssig status over LBR-projekter ultimo november 2013 Status ultimo november 2013 over LBR-projekter (Bevilling 2013: 367.887 kr. + overført fra 2012: 81.125

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 30. november 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 30. november 2015 Referat mandag den 30. november 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Allerslev Afbud: Martin Stokholm (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg.

Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. Strategi 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken er i uddannelse eller i job.

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk JOBCENTERCHEFSEMINAR Den 4. og 5. marts 2014 Hotel

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 (version 18. juni 2014 / 2. udgave) Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Beskæftigelsesministerens mål... 1 3 Arbejdsmarkedet i Hørsholm... 2 3.1 Borgere på offentlig forsørgelse

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 30 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holder møde Mandag den 11. november 2013 kl. 8.30 til 9.45 på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød i lokale F. (Ring tlf. 22 47

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere