Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orientering - marts JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi JA - Dialogtema: Aktivering og revalidering, som beskæftigelsespolitisk redskaber JA - Opsamlingsnotat fra LBR ungetemakonference den 4. februar 2014 og opsamling af strategiområder JA - Carsten Koch Udvalgets anbefalinger JA - Virksomhedspris JA - Eventuelt...15

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. JA - Orientering - marts Sagsnr.: 14/218 Resumé: a) Orientering om status på nyttejob inden for CVO Frit Valg Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2013 efter indstilling fra udvalget for Job & Arbejdsmarked - at oprette 24 faste nyttejob i Lejre Kommune fra januar pladser i Center for Veje og trafik og 12 pladser i Center for Velfærd og omsorg (Frit Valg). Visiteringen fra Jobcenter Lejre af borgere i de 2 centre skulle starte primo februar De opgaver nyttejobberne skulle udføre i de 2 centre er i den forbindelse blevet beskrevet. FOA har efterfølgende på et møde den 10. februar 2014 med udvalgsformand Christian Plank bl.a. rejst tvivl om de opgaver, der var beskrevet for nyttejobbere inden for CVO Frit Valg, lever op til lovens intentioner om nyttejob. Det blev derfor aftalt, at visiteringen af borgere til nyttejob i CVO Frit Valg skal stilles i bero indtil der har været afholdt et møde mellem FOA, udvalgsformand Christian Plank, Jobcenter Ledelsen og ledelsen fra CVO og Frit Valg. Dette møde afholdes mandag den 3. marts 2014, kl vil på sit møde den 3. marts 2014 få en mundtlig orientering om udfaldet af fællesmødet mellem FOA, Udvalgsformand, jobcenter og CVO. b) Siden sidste møde i er følgende publiceret på Politikerportalen: Borgmesterbrev fra beskæftigelsesministeren om udfordringerne på beskæftigelsesområdet Indstilling: Referat af møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre tirsdag den 28. januar 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender 3. februar orienteringsbrev over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne Beslutning den : Taget til efterretning med de ekstra punkter. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik:

5 Side 3 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Målgrupper og ledighedstal i Lejre 2. Dialogtema

6 Side 4 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi Sagsnr.: 14/2275 Resumé: Forslag til aktiverings- og revalideringsstrategi 2014 forlægges Udvalget for Job & Arbejdsmarked på baggrund af de vedtagne mål for beskæftigelsesindsatsen samt ud fra nye reformer, love og regler. Strategien tager endvidere afsæt i Lejre kommunes særlige udfordringer i især forhold til langtidsledige og unge Lejreborgere, men også udfordringer for øvrige målgrupper for Jobcenter Lejres indsatser. Forslaget til strategien er udarbejdet ud fra et borger- og virksomhedshensyn, der samtidig har konstruktivt indflydelse på Lejre kommunes økonomi. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til aktiverings- og revalideringsstrategi 2014 drøftes og sendes i høring i handicaprådet. Beslutning den : Indstillingen tiltrædes med den rettelse at der foretages en konkret vurdering af om borgenre har behov for en læsetest. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommune har de seneste år fra 2011 til og med 2013 vedtaget en aktiverings- og revalideringsstrategi. En strategi som løbende er blevet evalueret og revideret. Der er behov for at strategien løbende bliver revideret blandt andet grundet nye reformer og lovgivning. I 2013 blev der implementeret ændringer som følge af fleksjob- og førtidspensionsreform. Reformerne havde stor betydning for hvorledes, Jobcenter Lejre strategisk, men også organisatorisk, skulle gennemføre den beskæftigelsespolitiske indsats i Hertil kom, at der i 2013 blev indgået en række politiske aftaler rettet mod dagpengeforsikrede, som mistede deres dagpengeret i første halvår Det drejer sig om særlig uddannelsesydelse først for 1. halvår 2013 og senere forlænget i 2. halvår Endvidere Indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse med virkning fra 1. januar Disse aftaler har indflydelse på hvordan indsatsen for de dagpengeforsikrede skal tilrettelægges i Senest er der ultimo 2013 vedtaget en ny kontanthjælpsreform med ikrafttræden den 1. januar Desuden at der er indgået politisk aftale om en ny sygedagpengereform, der skal træde i kraft den 1. juli Lovgivning og bekendtgørelser for denne nye reform er endnu ikke på plads. Den 21. januar 2014 kom udspil fra Karsten Koch Udvalget med anbefalinger til en reformering af indsatsen for de dagpengeforsikrede. Et udspil som nu er i politisk

7 Side 5 behandling, og som alt afhængig af hvilke aftale der politisk konfirmeres kan få konsekvenser for Jobcentrets indsatser og organisatoriske tilgang til opgaveløsningen. Hertil kommer at Beskæftigelsesministeren for 2014 har udmeldt et særligt skærpet resultatmål omkring jobcentrenes koordinering af virksomhedskontakten, herunder at der skal arbejdes strategisk med den lokale virksomhedskontakt. Endelig er der i budgetaftalen for Lejre Kommune 2014 sat særlig fokus på Ungdomsledigheden, herunder midler til videreførelse af en ungeindsats via Karriererfinder. Ovennævnte betyder, at der er behov for udarbejdelse af en ny aktiverings- og revalideringsstrategi for En strategi som relaterer sig til de beskæftigelsespolitiske rammer, men også tager afsæt i de kommunaløkonomiske incitamentsstrukturer samt de enkelte borgere og virksomheders behov. En strategi som giver menig for borgere og virksomheder. Vigtig er det i denne forbindelse, at strategien forholder sig på det overordnede strategiske niveau og udstikker strategiske sigtelinier for jobcentrets indsats ikke kun i 2014 men også i Implementeringen og den taktiske udførelse af de politiske mål er præciseret i Beskæftigelsesplan Der henvises til medsendte bilag med administrationens forslag til strategiske sigtelinjer for Jobcentrets indsatser på forskellige målgrupper Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen finder det væsentligt for omsætningen af borgere på overførselsindkomst, at der tilrettelægges en virkningsfuld aktiveringsstrategi, hvor der ydes en indsats ud over lovgivningens krav til minimums aktivering. En revalideringsstrategi ses som et vigtigt element i indsatsen for at bringe borgere med kroniske helbredsproblematikker eller sociale problemer til selvforsørgelse. Endvidere at forebygge tilgangen til varig forsørgelse i fleksjob eller førtidspension. Handicappolitik: En del af målgruppen for aktiveringsstrategien og revalideringsstrategien er handicappede borgere. Strategien har derved stor betydning for handicappedes fastholdelse i beskæftigelse samt muligheder for at komme i beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Bilag Aktiverings og revalideringsstrategi

8 Side 6 4. JA - Dialogtema: Aktivering og revalidering, som beskæftigelsespolitisk redskaber Sagsnr.: 14/2206 Resumé: introduceres til de beskæftigelsespolitiske indsatser, som anvendes i jobcentret, med henblik på at få arbejdsløse og borgere med begrænsninger ind på arbejdsmarkedet eller fastholdt og integreret på arbejdsmarkedet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: At udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter de beskæftigelsespolitiske aktiverings og revalideringsredskaber tager introduktionen til efterretning. Beslutning den : Taget til efterretning. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: En af jobcentrets hovedopgaver er at tilrettelægge aktiveringsindsats -rettidigt ifølge loven - indenfor de forskellige målgrupper. Endvidere at bevilge revalidering til borgere, der har brug for en særlig uddannelse eller optræning for i fremtiden at kunne forsørge sig selv og familien. Udvalget vil blive introduceret til intentionerne bag aktivering og revalidering samt: Aktiveringsmuligheder, som anvendes indenfor følgende målgrupper: o Forsikrede ledige o Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere o Uddannelseshjælpsmodtagere ( åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate) o Kontanthjælpsmodtagere jobparate eller aktivitetsparate. o Sygedagpengemodtagere, der aktiveres i kombination med sundhedsbehandling. o Ledighedsydelsesmodtagere, der har begrænsninger og står til rådighed for et fleksjob. o o Kontanthjælpsmodtagere indenfor integrationsperioden. Revalideringsmuligheder: o Erhvervs og uddannelsesmodnende (forrevalideringsforløb) o Optræningsforløb i virksomheder i kombinations med kurser og sidemandsoplæring. ( virksomhedsrevalideringsforløb) o Ordinær uddannelse ( bruttorevalidering)

9 Side 7 Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der findes brede rammer og muligheder for at understøtte borgernes kompetenceudvikling og derved muligheder for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Handicappolitik: Mange borgere med betydelige begrænsninger i arbejdsevnen vil være i målgruppen for revalideringsindsats samt en særlig tilrettelagt aktiveringsindsats. Det at have et handicap vil ikke automatisk berettige borgeren til revalidering eller særlig tilrettelagte forløb. Det vil altid være en individuel vurdering set i forhold til, hvorvidt borgeren vil kunne inkluderes på en uddannelse eller i et job med eksempelvis støtte og hjælpemidler. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:

10 Side 8 5. JA - Opsamlingsnotat fra LBR ungetemakonference den 4. februar 2014 og opsamling af strategiområder Sagsnr.: 14/2134 Resumé: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune var den 4. februar 2014 vært for en ungetemakonference. Der forelægger nu et opsamlingsnotat fra denne konference som Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt udvalget for Børn og unge skal drøfte med henblik på opsamling af strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1) At og Udvalget for Børn & Ungdom drøfter opsamlingsnotat fra LBR s ungetemakonference og opsamler strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi, 2) At udvalgene godkender tids- og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi 2014/15. 3) at udvalgene beslutter at strategi skal evalueres i september Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt. Beslutning den : Tiltrådt. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune var den 4. februar 2014 vært for en ungetemakonference. Ungetemakonferencen tog sit afsæt i en ungeanalyse, som Det lokale Beskæftigelsesråd afsluttede i efteråret Administrationen havde indgået kontrakt med Konsulentvirksomheden Mploy, der bidrog som oplægsholdere og proceskonsulenter på konferencen, hvor der deltog et bredt udsnit af aktører omkring de unge. Heriblandt: Skoleledere, erhvervsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler, Ungdommens uddannelsesvejledning-roskilde/lejre, Kommunalpolitikkere og sagsbehandlerede fra forskellige centre: Jobcenter, Center for skoletilbud, Center for Social og Familie. Temaerne for konferencen var afrapportering af LBR s ungeanalyse, resultater af ungeindsatsen i Lejre, afsluttende med workshops omkring følgende problemstillinger: Klargøring af unge til uddannelse, fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af unge 15 til 17 årige. Der forelægger nu et opsamlingsnotat fra denne konference som Udvalget for Job & Arbejdsmarked og udvalget for Børn & Ungdom skal drøfte med henblik på opsamling af strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre. Herunder fastlæggelse af tidsog handleplan for en tværpolitisk ungestrategi. Administrationen foreslår følgende tids og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi:

11 Side 9 Opsamling af strategiområder ved drøftelse af opsamlingsnotat fra ungetemakonference på Udvalgsmøder Udarbejdelse af oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 Forelæggelse af oplæg til tværpolitisk ungestrategi i udvalget for Børn & Ungdom samt Job & Arbejdsmarked 3. marts marts 11. april maj 2014 og 6. maj 2015 Evt. justeret oplæg fremsendes til høring i handicaprådet Oplæg med høringssvar til tværpolitisk ungestrategi forelægges udvalgene for Børn & ungdom samt Job & Arbejdsmarked med endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen 6. maj 23. maj 2014 Juni 2014 Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Ingen Handicappolitik: Målgruppen af handicappede vil være omfattet af en tværpolitisk ungestrategi og flere vil indgå i inkluderende miljøer indenfor normalområdet. En mindre målgruppe af de unge, med forskellige handicaps, har svært ved at klare en uddannelse på almindelige vilkår trods specialpædagogisk støtte og andre former for hjælpeforanstaltninger. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:. Udvalget for Børn & Ungdom Bilag: 1. JA-Bilag. Opsamling på ungekonference den 4. februar 2014

12 Side JA - Carsten Koch Udvalgets anbefalinger Sagsnr.: 14/2133 Resumé: orienteres om Carsten Koch Udvalgets anbefalinger for en beskæftigelsesindsats for dagpengeforsikrede. Anbefalingerne fremgår af rapport af 21. januar 2014, som er lækket til diverse medier. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at udvalget tager orienteringen om Carsten Koch udvalgets anbefalinger til efterretning. Beslutning den : Udvalget tager orienteringen til efterretning Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Tirsdag den 21. januar 2014 modtog arbejdsmarkedets parter Carsten Koch-udvalgets rapport om beskæftigelsessystemet for de forsikrede ledige. Allerede dagen inden blev rapporten lækket til en række medier. Arbejdsmarkedets parter har nu mulighed for at komme med feedback til Koch-udvalget, som først i februar kommer med sine endelige anbefalinger til regeringen. Derefter vil regeringen på baggrund af anbefalingerne komme med sit eget udspil til en reform. Den skal så forhandles på plads i løbet af foråret med de borgerlige forligspartier. Nedenfor ses de væsentligste anbefalinger: Jobsøgning og aktivering Vejleding og opkvalificering skal fremover kun være et tilbud, ikke en pligt. Ledige med gode muligheder for at komme hurtigt i job skal kunne vælge, om de vil have jobsøgningsstøtte fra a-kassen eller fra jobcentret i de første 6 måneder. Ledige, der vurderes at have sværere ved at finde job, skal tilknyttes jobcentret. Alle ledige tilknyttes jobcentret efter mere end 6 måneders ledighed. Ret og pligt til aktive virksomshedsrettede tilbud for ledige over 30 år bør fremrykkes fra ni måneders ledighed til 6 måneders ledighed. Ledige under 30 år bør have ret og pligt til aktive tilbud allerede efter 3 måneders ledighed. Ledige under 30 år skal tilknyttes jobcentrets jobsøgningsforløb. I de sidste 6 måneder af dagpengeperioden får alle ledige ret til en personlig jobformidler. Den maksimale varighed af et jobrotationsvikariat sættes ned fra 12 til 6 måneder.

13 Side 11 Etablering af joblog for alle ledige på tværs af a-kasser og jobcentre til dokumentation af jobsøgningsaktivitet. Rådighedsvurderingen skal fortsat ligge hos a-kasserne. Men jobcentrene skal have bedre indblik i a-kassernes afgørelser og mulighed for at klage over dem. Uddannelse Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for alle ledige afskaffes. Ret til jobrettet uddannelse og kurser af op til 3 måneders varighed efter 6 måneders ledighed, hvis der er skriftlig tilkendegivelse om job i en virksomhed, hvis den ledige får pågældende uddannelse. Ret til 6 ugers uddannelse og kurser efter 6 måneders ledighed. Valg af uddannelse træffes i samarbejde med jobcentret. Uddannelse kan først påbegyndes, når den ledige har været i virksomhedspraktik eller lignende aktivt tilbud. Ufaglærte ledige over 30 år får fra første ledighedsdag ret til at deltage i en erhvervsuddannelse på reduceret dagpengesats. Det kræver dog, at den ledige kan få merit for praktikken, og at uddannelsen kan gennemføres i løbet af dagpengeperioden. Den ledige skal have mulighed for at tage et lån, så den enkelte kan få fuld dagpengesats under uddannelsen, men betale lånet tilbage bagefter. Ret til læse-, skrive- og regnekurser samt ordblindekurser for ledige, der mangler basale færdigheder. Voksenlærlingeordningen afskaffes for beskæftigede med en kompetencegivende uddannelse, men kan uændret benyttes af alle ufaglærte. Alle ledige skal efter 6 måneders ledighed have mulighed for at benytte sig af voksenlærlingeordningen. Incitamentet til at ansætte voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, skal styrkes ved enten at forlænge eller forøge tilskuddet til arbejdsgiveren. Færre proceskrav Afskaffelse af proceskrav til jobcentre og a-kasse om indkaldelse til samtaler. Afskaffelse af reglerne om gentagen aktivering. Afskaffelse af det særlige beskæftigelsestilskud til fordel for kompensation via det generelle bloktilskud. Nye regionale arbejdsmarkedsråd De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd (LBR) og 4 regionale beskæftigelsesråd (RBR) nedlægges. Der etableres 8-12 nye tværgående arbejdsmarkedsråd, der dækker regionale arbejdskraftsoplande. De nye arbejdsmarkedsråd skal bestå af arbejdsmarkedets parter, kommuner, handicaporganisationer, Vækstforum og uddannelsesinstitutioner. Styrket virksomhedskontakt Alle jobcentre skal have en strategi for en opsøgende og systematisk virksomhedskontakt.

14 Side 12 Jobcentrene skal tilbyde virksomhederne hjælp til at rekruttere arbejdskraft eksempelvis via jobopslag på jobnet.dk. Kommunerne forpligtes til at drøfte muligheden for samarbejde på tværs af kommunegrænser om virksomhedskontakten. Virksomheder med større rekrutteringsopgaver skal kunne kontakte en hotline og anmode om håndholdt jobformidling. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:.

15 Side JA - Virksomhedspris 2013 Sagsnr.: 13/17936 Resumé: besluttede på sit møde den 4. november 2013 at der skal uddeles en virksomhedspris til en offentlig eller privat virksomhed der har iværksat initiativer og løsninger, der er med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Fristen for indstilling af virksomheder til virksomhedspris 2013 er nu udløbet. skal derfor træffe beslutning om hvilken virksomhed der skal tildeles virksomhedspris Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1 at drøfter de indkomne indstillinger og træffe beslutning om hvilken virksomhed der skal modtage virksomhedspris At beslutter form og dato for prisuddelingen. Beslutning den : Udvalget beslutter, at DKT A/S modtager virksomhedsprisen for Udvalget beslutter, at overrækkelsen planlægges i samarbejde med virksomheden. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: godkendte på sit møde den 8. april 2013 en strategi for virksomhedsindsatsen i Strategien blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 27. maj Et af strategiens 9 strategielementer, var at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. Udvalget besluttede derfor på sit møde den 4. november 2013 at der skal uddeles en virksomhedspris til en offentlig eller privat virksomhed der har iværksat initiativer og løsninger, der er med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Prisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt kunst fra en lokal kunstner. Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget til at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. vurderer indstillingerne ud fra, om indsatsen har medvirket til: - at fastholde medarbejdere som eller var i fare for at miste jobbet - at integrere personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet - oprettelsen af uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune - at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, fleksjob eller skånejob.

16 Side 14 Der er ved fristen for indstilling af virksomhedspris 2013 indkommet 10 indstillinger. Nogle af indstillingerne peger på samme virksomhed. Udvalget skal nu drøfte de 10 indstillinger og træffe beslutning om hvilken virkomhed, der skal modtage virksomhedspris Indstillingerne til virksomhedspris 2013 er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Tildelingen af en virksomhedspris til en lokal virksomhed vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre. Prisen gives netop som en anerkendelse af en virksomhed, som samt aktivt arbejder for at fastholde eller inkludere borgere med handicap eller begrænsninger i arbejdsevnen på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering: - kunstværk af lokal kunstner kr. - gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere kr. - Annoncering kr kr. - Traktement kr. I alt kr. Udgiften kan afholdes under 7 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Udgiften konteres på konto: Der er jf. 117 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats ingen refusion på denne udgift Beslutningskompetence:. Bilag: 1. JA-Bilag. Indstillinger til virksomhedspris 2013

17 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Der er social temamøde d. 22 og 23.maj. Tilmelding ønskes hurtigt muligt. Afbud: Jens K. Jensen Indstilling: Beslutning den : Der er social temamøde d. 22 og 23.maj. Tilmelding ønskes hurtigt muligt. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 1. december 2014 Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - December 2014...2 3. ET - Fjordsamarbejde

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere