Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. marts 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø"

Transkript

1 Referat mandag den 3. marts 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden JA - Orientering - marts JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi JA - Dialogtema: Aktivering og revalidering, som beskæftigelsespolitisk redskaber JA - Opsamlingsnotat fra LBR ungetemakonference den 4. februar 2014 og opsamling af strategiområder JA - Carsten Koch Udvalgets anbefalinger JA - Virksomhedspris JA - Eventuelt...15

3 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. JA - Orientering - marts Sagsnr.: 14/218 Resumé: a) Orientering om status på nyttejob inden for CVO Frit Valg Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2013 efter indstilling fra udvalget for Job & Arbejdsmarked - at oprette 24 faste nyttejob i Lejre Kommune fra januar pladser i Center for Veje og trafik og 12 pladser i Center for Velfærd og omsorg (Frit Valg). Visiteringen fra Jobcenter Lejre af borgere i de 2 centre skulle starte primo februar De opgaver nyttejobberne skulle udføre i de 2 centre er i den forbindelse blevet beskrevet. FOA har efterfølgende på et møde den 10. februar 2014 med udvalgsformand Christian Plank bl.a. rejst tvivl om de opgaver, der var beskrevet for nyttejobbere inden for CVO Frit Valg, lever op til lovens intentioner om nyttejob. Det blev derfor aftalt, at visiteringen af borgere til nyttejob i CVO Frit Valg skal stilles i bero indtil der har været afholdt et møde mellem FOA, udvalgsformand Christian Plank, Jobcenter Ledelsen og ledelsen fra CVO og Frit Valg. Dette møde afholdes mandag den 3. marts 2014, kl vil på sit møde den 3. marts 2014 få en mundtlig orientering om udfaldet af fællesmødet mellem FOA, Udvalgsformand, jobcenter og CVO. b) Siden sidste møde i er følgende publiceret på Politikerportalen: Borgmesterbrev fra beskæftigelsesministeren om udfordringerne på beskæftigelsesområdet Indstilling: Referat af møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre tirsdag den 28. januar 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender 3. februar orienteringsbrev over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne Beslutning den : Taget til efterretning med de ekstra punkter. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik:

5 Side 3 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Målgrupper og ledighedstal i Lejre 2. Dialogtema

6 Side 4 3. JA - Aktiverings- og revalideringsstrategi Sagsnr.: 14/2275 Resumé: Forslag til aktiverings- og revalideringsstrategi 2014 forlægges Udvalget for Job & Arbejdsmarked på baggrund af de vedtagne mål for beskæftigelsesindsatsen samt ud fra nye reformer, love og regler. Strategien tager endvidere afsæt i Lejre kommunes særlige udfordringer i især forhold til langtidsledige og unge Lejreborgere, men også udfordringer for øvrige målgrupper for Jobcenter Lejres indsatser. Forslaget til strategien er udarbejdet ud fra et borger- og virksomhedshensyn, der samtidig har konstruktivt indflydelse på Lejre kommunes økonomi. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til aktiverings- og revalideringsstrategi 2014 drøftes og sendes i høring i handicaprådet. Beslutning den : Indstillingen tiltrædes med den rettelse at der foretages en konkret vurdering af om borgenre har behov for en læsetest. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Lejre Kommune har de seneste år fra 2011 til og med 2013 vedtaget en aktiverings- og revalideringsstrategi. En strategi som løbende er blevet evalueret og revideret. Der er behov for at strategien løbende bliver revideret blandt andet grundet nye reformer og lovgivning. I 2013 blev der implementeret ændringer som følge af fleksjob- og førtidspensionsreform. Reformerne havde stor betydning for hvorledes, Jobcenter Lejre strategisk, men også organisatorisk, skulle gennemføre den beskæftigelsespolitiske indsats i Hertil kom, at der i 2013 blev indgået en række politiske aftaler rettet mod dagpengeforsikrede, som mistede deres dagpengeret i første halvår Det drejer sig om særlig uddannelsesydelse først for 1. halvår 2013 og senere forlænget i 2. halvår Endvidere Indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse med virkning fra 1. januar Disse aftaler har indflydelse på hvordan indsatsen for de dagpengeforsikrede skal tilrettelægges i Senest er der ultimo 2013 vedtaget en ny kontanthjælpsreform med ikrafttræden den 1. januar Desuden at der er indgået politisk aftale om en ny sygedagpengereform, der skal træde i kraft den 1. juli Lovgivning og bekendtgørelser for denne nye reform er endnu ikke på plads. Den 21. januar 2014 kom udspil fra Karsten Koch Udvalget med anbefalinger til en reformering af indsatsen for de dagpengeforsikrede. Et udspil som nu er i politisk

7 Side 5 behandling, og som alt afhængig af hvilke aftale der politisk konfirmeres kan få konsekvenser for Jobcentrets indsatser og organisatoriske tilgang til opgaveløsningen. Hertil kommer at Beskæftigelsesministeren for 2014 har udmeldt et særligt skærpet resultatmål omkring jobcentrenes koordinering af virksomhedskontakten, herunder at der skal arbejdes strategisk med den lokale virksomhedskontakt. Endelig er der i budgetaftalen for Lejre Kommune 2014 sat særlig fokus på Ungdomsledigheden, herunder midler til videreførelse af en ungeindsats via Karriererfinder. Ovennævnte betyder, at der er behov for udarbejdelse af en ny aktiverings- og revalideringsstrategi for En strategi som relaterer sig til de beskæftigelsespolitiske rammer, men også tager afsæt i de kommunaløkonomiske incitamentsstrukturer samt de enkelte borgere og virksomheders behov. En strategi som giver menig for borgere og virksomheder. Vigtig er det i denne forbindelse, at strategien forholder sig på det overordnede strategiske niveau og udstikker strategiske sigtelinier for jobcentrets indsats ikke kun i 2014 men også i Implementeringen og den taktiske udførelse af de politiske mål er præciseret i Beskæftigelsesplan Der henvises til medsendte bilag med administrationens forslag til strategiske sigtelinjer for Jobcentrets indsatser på forskellige målgrupper Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen finder det væsentligt for omsætningen af borgere på overførselsindkomst, at der tilrettelægges en virkningsfuld aktiveringsstrategi, hvor der ydes en indsats ud over lovgivningens krav til minimums aktivering. En revalideringsstrategi ses som et vigtigt element i indsatsen for at bringe borgere med kroniske helbredsproblematikker eller sociale problemer til selvforsørgelse. Endvidere at forebygge tilgangen til varig forsørgelse i fleksjob eller førtidspension. Handicappolitik: En del af målgruppen for aktiveringsstrategien og revalideringsstrategien er handicappede borgere. Strategien har derved stor betydning for handicappedes fastholdelse i beskæftigelse samt muligheder for at komme i beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:. Bilag: 1. Bilag Aktiverings og revalideringsstrategi

8 Side 6 4. JA - Dialogtema: Aktivering og revalidering, som beskæftigelsespolitisk redskaber Sagsnr.: 14/2206 Resumé: introduceres til de beskæftigelsespolitiske indsatser, som anvendes i jobcentret, med henblik på at få arbejdsløse og borgere med begrænsninger ind på arbejdsmarkedet eller fastholdt og integreret på arbejdsmarkedet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: At udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter de beskæftigelsespolitiske aktiverings og revalideringsredskaber tager introduktionen til efterretning. Beslutning den : Taget til efterretning. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: En af jobcentrets hovedopgaver er at tilrettelægge aktiveringsindsats -rettidigt ifølge loven - indenfor de forskellige målgrupper. Endvidere at bevilge revalidering til borgere, der har brug for en særlig uddannelse eller optræning for i fremtiden at kunne forsørge sig selv og familien. Udvalget vil blive introduceret til intentionerne bag aktivering og revalidering samt: Aktiveringsmuligheder, som anvendes indenfor følgende målgrupper: o Forsikrede ledige o Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere o Uddannelseshjælpsmodtagere ( åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate) o Kontanthjælpsmodtagere jobparate eller aktivitetsparate. o Sygedagpengemodtagere, der aktiveres i kombination med sundhedsbehandling. o Ledighedsydelsesmodtagere, der har begrænsninger og står til rådighed for et fleksjob. o o Kontanthjælpsmodtagere indenfor integrationsperioden. Revalideringsmuligheder: o Erhvervs og uddannelsesmodnende (forrevalideringsforløb) o Optræningsforløb i virksomheder i kombinations med kurser og sidemandsoplæring. ( virksomhedsrevalideringsforløb) o Ordinær uddannelse ( bruttorevalidering)

9 Side 7 Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der findes brede rammer og muligheder for at understøtte borgernes kompetenceudvikling og derved muligheder for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Handicappolitik: Mange borgere med betydelige begrænsninger i arbejdsevnen vil være i målgruppen for revalideringsindsats samt en særlig tilrettelagt aktiveringsindsats. Det at have et handicap vil ikke automatisk berettige borgeren til revalidering eller særlig tilrettelagte forløb. Det vil altid være en individuel vurdering set i forhold til, hvorvidt borgeren vil kunne inkluderes på en uddannelse eller i et job med eksempelvis støtte og hjælpemidler. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:

10 Side 8 5. JA - Opsamlingsnotat fra LBR ungetemakonference den 4. februar 2014 og opsamling af strategiområder Sagsnr.: 14/2134 Resumé: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune var den 4. februar 2014 vært for en ungetemakonference. Der forelægger nu et opsamlingsnotat fra denne konference som Udvalget for Job & Arbejdsmarked samt udvalget for Børn og unge skal drøfte med henblik på opsamling af strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1) At og Udvalget for Børn & Ungdom drøfter opsamlingsnotat fra LBR s ungetemakonference og opsamler strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi, 2) At udvalgene godkender tids- og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi 2014/15. 3) at udvalgene beslutter at strategi skal evalueres i september Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt. Beslutning den : Tiltrådt. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Kommune var den 4. februar 2014 vært for en ungetemakonference. Ungetemakonferencen tog sit afsæt i en ungeanalyse, som Det lokale Beskæftigelsesråd afsluttede i efteråret Administrationen havde indgået kontrakt med Konsulentvirksomheden Mploy, der bidrog som oplægsholdere og proceskonsulenter på konferencen, hvor der deltog et bredt udsnit af aktører omkring de unge. Heriblandt: Skoleledere, erhvervsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler, Ungdommens uddannelsesvejledning-roskilde/lejre, Kommunalpolitikkere og sagsbehandlerede fra forskellige centre: Jobcenter, Center for skoletilbud, Center for Social og Familie. Temaerne for konferencen var afrapportering af LBR s ungeanalyse, resultater af ungeindsatsen i Lejre, afsluttende med workshops omkring følgende problemstillinger: Klargøring af unge til uddannelse, fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af unge 15 til 17 årige. Der forelægger nu et opsamlingsnotat fra denne konference som Udvalget for Job & Arbejdsmarked og udvalget for Børn & Ungdom skal drøfte med henblik på opsamling af strategiområder for en tværpolitisk ungestrategi i Lejre. Herunder fastlæggelse af tidsog handleplan for en tværpolitisk ungestrategi. Administrationen foreslår følgende tids og handleplan for en tværpolitisk ungestrategi:

11 Side 9 Opsamling af strategiområder ved drøftelse af opsamlingsnotat fra ungetemakonference på Udvalgsmøder Udarbejdelse af oplæg til tværpolitisk ungestrategi 2014/15 Forelæggelse af oplæg til tværpolitisk ungestrategi i udvalget for Børn & Ungdom samt Job & Arbejdsmarked 3. marts marts 11. april maj 2014 og 6. maj 2015 Evt. justeret oplæg fremsendes til høring i handicaprådet Oplæg med høringssvar til tværpolitisk ungestrategi forelægges udvalgene for Børn & ungdom samt Job & Arbejdsmarked med endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen 6. maj 23. maj 2014 Juni 2014 Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Ingen Handicappolitik: Målgruppen af handicappede vil være omfattet af en tværpolitisk ungestrategi og flere vil indgå i inkluderende miljøer indenfor normalområdet. En mindre målgruppe af de unge, med forskellige handicaps, har svært ved at klare en uddannelse på almindelige vilkår trods specialpædagogisk støtte og andre former for hjælpeforanstaltninger. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:. Udvalget for Børn & Ungdom Bilag: 1. JA-Bilag. Opsamling på ungekonference den 4. februar 2014

12 Side JA - Carsten Koch Udvalgets anbefalinger Sagsnr.: 14/2133 Resumé: orienteres om Carsten Koch Udvalgets anbefalinger for en beskæftigelsesindsats for dagpengeforsikrede. Anbefalingerne fremgår af rapport af 21. januar 2014, som er lækket til diverse medier. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at udvalget tager orienteringen om Carsten Koch udvalgets anbefalinger til efterretning. Beslutning den : Udvalget tager orienteringen til efterretning Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: Tirsdag den 21. januar 2014 modtog arbejdsmarkedets parter Carsten Koch-udvalgets rapport om beskæftigelsessystemet for de forsikrede ledige. Allerede dagen inden blev rapporten lækket til en række medier. Arbejdsmarkedets parter har nu mulighed for at komme med feedback til Koch-udvalget, som først i februar kommer med sine endelige anbefalinger til regeringen. Derefter vil regeringen på baggrund af anbefalingerne komme med sit eget udspil til en reform. Den skal så forhandles på plads i løbet af foråret med de borgerlige forligspartier. Nedenfor ses de væsentligste anbefalinger: Jobsøgning og aktivering Vejleding og opkvalificering skal fremover kun være et tilbud, ikke en pligt. Ledige med gode muligheder for at komme hurtigt i job skal kunne vælge, om de vil have jobsøgningsstøtte fra a-kassen eller fra jobcentret i de første 6 måneder. Ledige, der vurderes at have sværere ved at finde job, skal tilknyttes jobcentret. Alle ledige tilknyttes jobcentret efter mere end 6 måneders ledighed. Ret og pligt til aktive virksomshedsrettede tilbud for ledige over 30 år bør fremrykkes fra ni måneders ledighed til 6 måneders ledighed. Ledige under 30 år bør have ret og pligt til aktive tilbud allerede efter 3 måneders ledighed. Ledige under 30 år skal tilknyttes jobcentrets jobsøgningsforløb. I de sidste 6 måneder af dagpengeperioden får alle ledige ret til en personlig jobformidler. Den maksimale varighed af et jobrotationsvikariat sættes ned fra 12 til 6 måneder.

13 Side 11 Etablering af joblog for alle ledige på tværs af a-kasser og jobcentre til dokumentation af jobsøgningsaktivitet. Rådighedsvurderingen skal fortsat ligge hos a-kasserne. Men jobcentrene skal have bedre indblik i a-kassernes afgørelser og mulighed for at klage over dem. Uddannelse Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for alle ledige afskaffes. Ret til jobrettet uddannelse og kurser af op til 3 måneders varighed efter 6 måneders ledighed, hvis der er skriftlig tilkendegivelse om job i en virksomhed, hvis den ledige får pågældende uddannelse. Ret til 6 ugers uddannelse og kurser efter 6 måneders ledighed. Valg af uddannelse træffes i samarbejde med jobcentret. Uddannelse kan først påbegyndes, når den ledige har været i virksomhedspraktik eller lignende aktivt tilbud. Ufaglærte ledige over 30 år får fra første ledighedsdag ret til at deltage i en erhvervsuddannelse på reduceret dagpengesats. Det kræver dog, at den ledige kan få merit for praktikken, og at uddannelsen kan gennemføres i løbet af dagpengeperioden. Den ledige skal have mulighed for at tage et lån, så den enkelte kan få fuld dagpengesats under uddannelsen, men betale lånet tilbage bagefter. Ret til læse-, skrive- og regnekurser samt ordblindekurser for ledige, der mangler basale færdigheder. Voksenlærlingeordningen afskaffes for beskæftigede med en kompetencegivende uddannelse, men kan uændret benyttes af alle ufaglærte. Alle ledige skal efter 6 måneders ledighed have mulighed for at benytte sig af voksenlærlingeordningen. Incitamentet til at ansætte voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, skal styrkes ved enten at forlænge eller forøge tilskuddet til arbejdsgiveren. Færre proceskrav Afskaffelse af proceskrav til jobcentre og a-kasse om indkaldelse til samtaler. Afskaffelse af reglerne om gentagen aktivering. Afskaffelse af det særlige beskæftigelsestilskud til fordel for kompensation via det generelle bloktilskud. Nye regionale arbejdsmarkedsråd De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd (LBR) og 4 regionale beskæftigelsesråd (RBR) nedlægges. Der etableres 8-12 nye tværgående arbejdsmarkedsråd, der dækker regionale arbejdskraftsoplande. De nye arbejdsmarkedsråd skal bestå af arbejdsmarkedets parter, kommuner, handicaporganisationer, Vækstforum og uddannelsesinstitutioner. Styrket virksomhedskontakt Alle jobcentre skal have en strategi for en opsøgende og systematisk virksomhedskontakt.

14 Side 12 Jobcentrene skal tilbyde virksomhederne hjælp til at rekruttere arbejdskraft eksempelvis via jobopslag på jobnet.dk. Kommunerne forpligtes til at drøfte muligheden for samarbejde på tværs af kommunegrænser om virksomhedskontakten. Virksomheder med større rekrutteringsopgaver skal kunne kontakte en hotline og anmode om håndholdt jobformidling. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:.

15 Side JA - Virksomhedspris 2013 Sagsnr.: 13/17936 Resumé: besluttede på sit møde den 4. november 2013 at der skal uddeles en virksomhedspris til en offentlig eller privat virksomhed der har iværksat initiativer og løsninger, der er med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Fristen for indstilling af virksomheder til virksomhedspris 2013 er nu udløbet. skal derfor træffe beslutning om hvilken virksomhed der skal tildeles virksomhedspris Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1 at drøfter de indkomne indstillinger og træffe beslutning om hvilken virksomhed der skal modtage virksomhedspris At beslutter form og dato for prisuddelingen. Beslutning den : Udvalget beslutter, at DKT A/S modtager virksomhedsprisen for Udvalget beslutter, at overrækkelsen planlægges i samarbejde med virksomheden. Afbud: Jens K. Jensen (V) Sagsfremstilling: godkendte på sit møde den 8. april 2013 en strategi for virksomhedsindsatsen i Strategien blev efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen på et møde den 27. maj Et af strategiens 9 strategielementer, var at synliggøre lokale virksomheder, f.eks. ved uddeling af en virksomhedspris. Udvalget besluttede derfor på sit møde den 4. november 2013 at der skal uddeles en virksomhedspris til en offentlig eller privat virksomhed der har iværksat initiativer og løsninger, der er med til at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Prisen er på kr. til fælles aktiviteter for virksomhedens ansatte samt kunst fra en lokal kunstner. Virksomhedsprisen uddeles til en privat/offentlig virksomhed, der har gjort en indsats for at fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet. Det behøver ikke at være store projekter. Det vigtigste er, at indsatsen har bidraget til at en eller flere personer er fastholdt eller integreret i ansættelsesforhold, der har gjort de pågældende helt eller delvist selvforsørgende. vurderer indstillingerne ud fra, om indsatsen har medvirket til: - at fastholde medarbejdere som eller var i fare for at miste jobbet - at integrere personer, der ellers har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet - oprettelsen af uddannelsesplads(er) for unge bosiddende i Lejre Kommune - at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, fleksjob eller skånejob.

16 Side 14 Der er ved fristen for indstilling af virksomhedspris 2013 indkommet 10 indstillinger. Nogle af indstillingerne peger på samme virksomhed. Udvalget skal nu drøfte de 10 indstillinger og træffe beslutning om hvilken virkomhed, der skal modtage virksomhedspris Indstillingerne til virksomhedspris 2013 er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Tildelingen af en virksomhedspris til en lokal virksomhed vil medvirke til at synliggøre aspekterne omkring rummelighed og hermed socialt engagement blandt virksomheder i Lejre. Prisen gives netop som en anerkendelse af en virksomhed, som samt aktivt arbejder for at fastholde eller inkludere borgere med handicap eller begrænsninger i arbejdsevnen på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering: - kunstværk af lokal kunstner kr. - gave til fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere kr. - Annoncering kr kr. - Traktement kr. I alt kr. Udgiften kan afholdes under 7 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats. Udgiften konteres på konto: Der er jf. 117 i Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats ingen refusion på denne udgift Beslutningskompetence:. Bilag: 1. JA-Bilag. Indstillinger til virksomhedspris 2013

17 Side JA - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Der er social temamøde d. 22 og 23.maj. Tilmelding ønskes hurtigt muligt. Afbud: Jens K. Jensen Indstilling: Beslutning den : Der er social temamøde d. 22 og 23.maj. Tilmelding ønskes hurtigt muligt. Afbud: Jens K. Jensen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere