Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte Kristensen, Morten Heilskov, Marwan Zobi Dagsordenen godkendtes.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 2 Sagsnr. Side 1. LBR budget og regnskab og oversigt over projekter Anvendelse af praktikker, løntilskud, voksenlærlinge mv Orientering om den nye fleksjob- og førtidspensionsreform Pixiudgave af beskæftigelsesplan Beskæftigelsesregion Syddanmarks analyse af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen Integrationspolitik på arbejdsmarkedsområdet Det Regionale Beskæftigelsesråds analyserapport for Orientering om finanslovens indvirkning på beskæftigelsesområdet Indledende drøftelser af beskæftigelsesplan Nyt fra forvaltningen Nyt fra medlemmerne... 29

3 Sidenr LBR budget og regnskab og oversigt over projekter Sagsid.: 12/21023 Resumé Orientering om s budget pr. 1. februar 2013 samt en oversigt over igangsatte projekter. De igangsatte projekter omhandler de projekter, som har bevilget midler til. Herudover fremsendes orientering fra Arbejdsmarkedsstyrelsen omkring bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd i Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Jytte Kristensen, Morten Heilskov, Marwan Zobi Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt bevillingen og fordelingen af bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd. For 2013 udgør den samlede bevilling kr., men som følge af en strammere økonomistyring i staten, vil der blive tilbageholdt kr. Disse midler udmeldes senere på året. Derfor udgør bevillingen her og nu kr. hvoraf LBR i Kolding modtager kr. Sidste år modtog LBR kr., så bevillingen er altså reduceret med kr. Når (og hvis) de kr. sendes ud, betyder det, at LBR i Kolding vil modtage yderligere ,80 kr., så den samlede bevilling for 2013 kommer op på kr.

4 Sidenr. 4 Bilag: /13 Åben Endelig bevillingsudmelding LBR 2013.pdf /13 Åben Endelig fordeling af LBR-bevilling 2013.pdf /13 Åben LBR budget pr /13 Åben Oversigt over LBR-projekter pr. 1. februar 2013

5 Sidenr Anvendelse af praktikker, løntilskud, voksenlærlinge mv. Sagsid.: 06/17126 Resumé Der er udarbejdet en oversigt over kommunens anvendelse af virksomhedspraktikker, ansættelser med løntilskud mv. i perioden 9. september januar Oversigten indeholder navn på de virksomheder, der har borgere ansat i praktik eller løntilskud. Dette gælder både private, kommunale, regionale og statslige arbejdspladser samt foreninger, organisationer og selvejende institutioner. Herudover bliver også orienteret om kommunens anvendelse af voksenlærlinge pr. 18. januar Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Jytte Kristensen, Morten Heilskov, Marwan Zobi Sagsfremstilling Af nedenstående tabel, ses en oversigt over hvor mange der er i løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlingeforløb i hhv. private og offentlige virksomheder. Arbejdsplads I Privat og Kommunal Regional Statslig alt selv. inst. Løntilskud Virksomhedspraktik Voksenlærlinge I alt

6 Sidenr. 6 Herudover oplyses det, at der pr. 29. januar 2013 er 10 personer i en jobrotationsordning i Kolding Kommune. I forhold til sidste opgørelse, der dækkede perioden 16. august 16. november 2012, er der sket en svag stigning i forhold til voksenlærlinge (fra ). I forhold til virksomhedspraktikker, er der en stigning på 23,5 % (fra 383 til 473). I forhold til løntilskud, er antallet også steget (fra 357 til 376). Tidligere har det vist sig, at det er svært at bevare antallet af virksomhedsrettede tilbud over jul og nytår, så derfor er ovenstående tal en positiv udvikling. For 2013 er kvoten for offentlige løntilskudspladser på 285 helårspladser for Kolding Kommune. Pladserne kan anvendes til både forsikrede ledige og starthjælp- og kontanthjælpsmodtagere. Løntilskudskvoten er en overordnet ramme, som kommunen har pligt til at opfylde, såfremt der er behov for pladserne. Når man har opnået 90 pct. har man administrativt opfyldt sin kvote, hvilket betyder at man så ikke kan sanktioneres herefter. Man har dog stadig pligt til at stille 100 pct. af pladserne til rådighed. For januar 2013 er der en bestand på 92,8 helårspladser, svarende til en udnyttelsesgrad på 32,6% af kvoten. Bilag: /13 Åben Voksenlærlinge pr pdf /13 Åben Ansættelser med løntilskud, virksomhedspraktik mv.pdf

7 Sidenr Orientering om den nye fleksjob- og førtidspensionsreform Sagsid.: 12/18108 Resumé Den 19. december 2012 vedtog regeringen en ny reform af fleksjob- og førtidspensionsområdet. Den nye reform betyder, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan bevilges førtidspension og kun bevilges midlertidige fleksjob. Alle, uanset alder, skal desuden som minimum deltage i ét ressourceforløb af 1-5 års varighed, før der kan bevilges førtidspension. Den nye reform kan få betydning for LBR s formål og strategi. Som det fremgår af 48, stk. 2 af LBK nr. 731 af , skal LBR s midler anvendes til at udvikle nye tilbud og nye jobtyper til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, eller som i øvrigt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I den nye reform lægges der op til, at der også skal findes arbejde til fleksjobbere med en lavere arbejdsevne end i dag. Arbejdsmarkedschefen vil på mødet orientere yderligere om den nye reform med særlig fokus på fleksjobområdet. Sagen behandles i. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende Jytte Kristensen, Morten Heilskov, Marwan Zobi

8 Sidenr Pixiudgave af beskæftigelsesplan 2013 Sagsid.: 12/6702 Resumé På s møde den 16. august 2012 bevilgede rådet midler til udarbejdelse af en kort version af beskæftigelsesplan Denne korte version er nu udarbejdet i samarbejde med reklamebureauet Corbiz. Sagen behandles i, Arbejdsmarkedsudvalget Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at pixiudgaven af beskæftigelsesplan 2013 godkendes. Beslutning den Godkendt. Fraværende Jytte Kristensen, Morten Heilskov, Marwan Zobi Sagsfremstilling Jobcenter Kolding har i samarbejde med reklamebureauet Corbiz, udarbejdet en kort og mere læsevenlig version af Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for Pixiudgaven er udarbejdet med økonomisk støtte fra. Jobcenter Kolding ønsker med pixiudgaven, at præsentere Kolding Kommunes beskæftigelsesplan til et så bredt publikum som muligt. Bilag: /13 Åben Pixiudgave af beskæftigelsesplan 2013

9 Sidenr Beskæftigelsesregion Syddanmarks analyse af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen Sagsid.: 13/46 Resumé I perioden iværksættes en række større offentlige bygge- og anlægsprojekter i Region Syddanmark. Projekterne vil betyde mange muligheder og udfordringer for arbejdsmarkedet i regionen i de kommende år. På den ene side vil projekterne være forbundet med øgede beskæftigelsesmuligheder. På den anden side stiller projekterne en række krav til det regionale arbejdsmarked for, at efterspørgslen efter arbejdskraft kan imødekommes. Beskæftigelsesregion Syddanmark har sammen med COWI udarbejdet en analyse af udbuddet og efterspørgslen på arbejdskraft de kommende 10 år i bygge- og anlægsbranchen. Analysen undersøger de direkte beskæftigelseseffekter, det vil sige, hvilken arbejdskraftefterspørgsel vil bygge- og anlægsprojekterne medføre, hvilke uddannelsesgrupper vil det omfatte og hvornår vil efterspørgslen forventes at finde sted. Den samlede skønnede direkte beskæftigelseseffekt af de analyserede projekter er på ca mandår fordelt over perioden Herudover har regeringen netop givet kommunerne tilladelse til at hæve det kommunale anlægsloft med 2. mia. kr. i Kolding Kommune øger ikke anlægsinvesteringerne i 2013, men nabokommuners eventuelt øgede anlægsinvesteringer kan også medføre øget arbejdskraftefterspørgsel. Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget og (orientering). Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at analysen tages til efterretning Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Fraværende Lis Ravn Ebbesen, Christian Kloppenborg-Skrumsager

10 Sidenr. 10 Beslutning den Godkendt. Fraværende Jytte Kristensen, Morten Heilskov, Marwan Zobi Sagsfremstilling Analysen viser som nævnt, at den samlede skønnede direkte beskæftigelseseffekt er på ca mandår fordelt over perioden En del af projekterne er langt fremme i planlægningen og enkelte projekter er allerede påbegyndt. Derfor topper beskæftigelseseffekten af projekterne tidligt i den analyserede periode. Omvendt kan der forventes iværksat yderligere offentlige bygge- og anlægsinvesteringer, hvorfor det heller ikke kan udelukkes, at der vil komme yderligere beskæftigelseseffekter som følge af offentlige bygge- og anlægsinvesteringer frem mod I forhold til de øgede beskæftigelsesmuligheder i Region Syddanmark, som følge af byggeog anlægsprojekterne, konkluderer analysen nedenstående. På kort sigt: Er der fortsat udsigt til relativ høj ledighed for murere, tømrere/snedkere, bygningsmalere, VVS ere, smede, øvrige EUD-uddannede og ikke-faglærte Blandt gruppen af chauffører (EUD), udvalgte mekanikere (lastvognsmekanikere) og elektrikere vil ledigheden være relativt lav i starten af analyseperioden Blandt gruppen af teknikere, ingeniører/bachelorer, civilingeniører og øvrige LVU (arkitekter og landinspektører) vil ledigheden i udgangspunktet være så lav, at der er mangel på arbejdskraft for disse grupper allerede ved periodens start. På lidt længere sigt: Der forventes mangel på arbejdskraft for de fleste grupper - også når der ses bort fra effekten af de besluttede bygge- og anlægsprojekter For elektrikere forventes der mangel på arbejdskraft omkring 2013, for murere forventes der mangel på arbejdskraft omkring 2015, for bygningsmalere forventes der mangel på arbejdskraft omkring 2016, for tømrere/snedkere forventes der mangel omkring 2017 og for smede forventes der mangel omkring 2019 Fremskrivningen tyder på, at der kan opstå rekrutteringsproblemer blandt VVS ere og evt. også EUD-uddannede chauffører i løbet af perioden, fordi overskuddet af arbejdskraft bliver meget lavt I forhold til kravene til det regionale arbejdsmarked, som følge af bygge- og anlægsprojekterne, konkluderer analysen, at der er en generel stigning i kompetencekravene til arbejdskraften. Nye kompetencekrav kommer som følge af den teknologiske udvikling (nye materialer mv.), større og mere komplekse organisationer på byggepladserne, som stiller krav om bedre kommunikation mv. og et behov for kundeorientering og forretningsmæssigt fokus hos hele arbejdsstyrken. I forhold til indsatsmulighederne for at imødekomme behovet for arbejdskraft forbundet med de store offentlige bygge- og anlægsprojekter konkluderer analysen nedenstående.

11 Sidenr. 11 På kort sigt: Der er behov for at gennemføre målrettet efteruddannelse rettet mod de behov for arbejdskraft, som vil opstå de næste 1-2 år I relation til behovet for arbejdskraft til betonområdet vil det være muligt at gennemføre relevant efteruddannelse blandt de uddannelsesgrupper, hvor der på kort sigt fortsat forventes ledighed. Det vil eksempelvis være murere, tømrere og snedkere Der er behov for at fokusere den aktuelle rekrutteringsindsats mod arbejdskraft, som mister beskæftigelse i industrien. En del af denne arbejdskraft har erfaring eller uddannelse fra bygge- og anlægsfagene og vil derfor forholdsvist nemt kunne efteruddannes til at påtage sig beskæftigelse på området Der er behov for at gennemføre mere grundlæggende efteruddannelse, og det bør nøje drøftes med potentielle arbejdsgivere, hvor de realistiske beskæftigelsesmuligheder for disse grupper er henne Brancherne bør opfordres til at drøfte mulighederne for substitution på arbejdspladserne. På flere fagområder for faglærte bygningsarbejdere er der arbejdsfunktioner, som vil kunne varetages af tillært arbejdskraft På længere sigt: Det vurderes, at efterspørgslen efter arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen kun kan imødekommes via en række mere grundlæggende tiltag. Analysen peger på, at der er behov for at øge tilgangen til en række af uddannelserne Overveje indførelse af sociale klausuler i forbindelse med udbud af opgaver. Klausulerne kan blandt andet indeholde krav om oprettelse af praktikpladser hos virksomheder, som skal opnå kontrakt med en offentlig bygherre. Her afventer Kolding i første omgang resultatet af KL s forhandlinger med regeringen om økonomiaftalen for I visse situationer vil det være aktuelt at gennemføre efteruddannelse rettet mod bygge- og anlægsbranchen for ingeniører, som har en uddannelse inden for områder med færre beskæftigelsesmuligheder Fokusere på fastholdelsen af arbejdskraft i branchen. Initiativer til at fastholde og eventuelt tilbagerekruttere bygge- og anlægsuddannet arbejdskraft vil kunne medvirke til at reducere branchens eventuelle rekrutteringsproblemer Jobcenter Kolding har medvirket i 3F s JOBTJEK uddannelsesindsats, som var målrettet opkvalificering af både beskæftigede og arbejdsløse 3F medlemmer til et arbejde i byggeog anlægssektoren. På nuværende tidspunkt har ca. 20 3F medlemmer fra Kolding Kommune gennemgået forløbet, men desværre er ingen af disse efterfølgende kommet i arbejde. Fremadrettet vil Jobcenter Kolding fortsætte samarbejdet med fagforeningerne ved at styrke den virksomhedsopsøgende indsats. I den forbindelse vil Jobcenter Kolding også fokusere yderligere på at få arbejdsgiverne i tale via ekspertpanelerne, som Jobcenter Kolding etablerer i Ekspertpanelerne giver bl.a. mulighed for en mere brancheorienteret virksomhedsindsats rettet imod bygge- og anlægsbranchen. I den forbindelse vil Jobcenter Kolding henlede virksomhedernes opmærksomhed på, at jobrotationsprojekter giver virksomhederne muligheder for at lade ufaglærte løse arbejdsopgaver, som ellers løses af faglærte.

12 Sidenr. 12 Jobcenter Kolding vil også forsøge at sætte yderligere fokus på lediges faglige og geografiske mobilitet i forbindelse med møder i Det Lokale a-kasseudvalg og på de månedlige dialogmøder med a-kasserne. Herudover forventer Jobcenter Kolding, at den nye tidlige indsats med screening af nyledige a-dagpengemodtagere gør det muligt hurtigere at spotte de ledige, som f.eks. via kurser og enkeltfag på grunduddannelsen for voksne, kan gøres kvalificerede til at varetage forskellige arbejdsopgaver inden for bygge- og anlægssektoren. Bilag: 1 244/13 Åben Analyse af beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen.pdf

13 Sidenr Integrationspolitik på arbejdsmarkedsområdet Sagsid.: 13/1266 Resumé På Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 12. december 2012 blev det besluttet, at Arbejdsmarkedsudvalget igangsætter udarbejdelse af bidrag til Kolding Kommunes integrationspolitik og efterfølgende fremsender disse til social- og sundhedsdirektøren. Kommunaldirektøren præsenterer her et forslag til bidrag til integrationspolitikken. Forslaget består af en overordnet målsætning og 6 fokusområder. Forslag til den overordnede målsætning for integrationspolitikken på arbejdsmarkedsområdet er: at alle borgere i Kolding Kommune, uanset etnisk eller kulturel baggrund, bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet, enten på eget initiativ eller med den nødvendige støtte. Hovedmålet med integrationspolitikken på arbejdsmarkedsområdet er, at borgere med anden etnisk eller kulturel baggrund så hurtigt som muligt kommer i arbejde eller påbegynder en relevant uddannelse. Derfor skal den nødvendige indsats for at opfylde hovedmålet igangsættes så hurtigt som muligt. Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget, (høring) og Socialudvalget. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at integrationspolitikken på arbejdsmarkedsområdet indstilles til godkendelse. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Fraværende Lis Ravn Ebbesen, Christian Kloppenborg-Skrumsager Beslutning den Godkendt.

14 Sidenr. 14 Fraværende Jytte Kristensen, Morten Heilskov, Marwan Zobi Sagsfremstilling Forslaget til den overordnede målsætning for integrationspolitikken på arbejdsmarkedsområdet er som nævnt ovenfor: At alle borgere i Kolding Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund bliver en aktiv del af arbejdsmarkedet, enten på eget initiativ eller med den nødvendige støtte Målsætningen indebærer, at integrationen af borgere på arbejdsmarkedet med en anden etnisk eller kulturel baggrund ikke alene er et ansvar for det offentlige, men er en fælles opgave for både de berørte borgere, arbejdsmarkedets parter, Jobcenter Kolding og andre frivillige organisationer. Hovedmålet for hele integrationspolitikken i Kolding Kommune er, at borgere med anden etnisk eller kulturel baggrund så hurtigt som muligt kommer i arbejde eller påbegynder en relevant uddannelse. Den nødvendige indsats for at opfylde hovedmålet skal derfor igangsættes så hurtigt som muligt. Udgangspunktet for integrationspolitikken på arbejdsmarkedsområdet er en anerkendelse af, at forskellige grupper af borgere har forskellige forudsætninger og behov. Denne forskellighed nødvendiggør en differentieret indsats og tilgang til borgeren. Derfor skal borgeren også aktivt inddrages i alle de beslutninger, der har betydning for vedkommende, så borgeren føler medansvar for at blive en del af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Af de områder, som det vil være nærliggende at inddrage i en integrationspolitik, og som Jobcenter Kolding allerede har fokus på, kan nævnes: 1) Virksomhedsrettet aktivering Det er Jobcenter Koldings strategi, at kvalificeringen af borgere med anden etnisk eller kulturel baggrund til arbejdsmarkedet bedst sker ude i virksomhederne. Derfor skal alle arbejdsmarkedsparate, så vidt det er muligt, være i et aktivt, virksomhedsrettet tilbud. 2) Inddrage og involvere virksomheder bedre Virksomheder som er parate til at gøre en indsats skal støttes bedst muligt via gode eksempler, sparring, vejledning og samarbejde fra Jobcenter Koldings side. Derfor skal Jobcenter Kolding hele tiden fokusere på, hvorledes virksomhederne bedst er klædt på til at løse udfordringerne forbundet med at have borgere med anden etnisk eller kulturel baggrund i virksomhedsrettet aktivering eller virksomhedspraktik. 3) Erhvervsrettet sprogundervisning (virksomhedsdansk) kombineret med virksomhedsrettede tilbud For gruppen af arbejdsmarkedsparate skal der være fokus på jobformidling og hurtig indsats. I den forbindelse er det væsentligt, at eventuelle sprogproblemer ikke ses som en hindring herfor. Derfor skal sprogundervisningen især fokusere på de sproglige færdigheder, som er nødvendige for at kunne gebærde sig på det danske arbejdsmarked og undervisningen skal kombineres med deltagelse i virksomhedsrettede tilbud.

15 Sidenr. 15 4) Uddannelse til de unge En vigtig og stadig mere afgørende forudsætning for at være en del af arbejdsmarkedet er uddannelse. Derfor vil Jobcenter Kolding også have fokus på, at alle unge med anden etnisk eller kulturel baggrund begynder på og gennemfører en relevant uddannelse. 5) Fokus på ressourcer, udvikling og progression Jobcenter Kolding vil i mødet med borgere af anden etnisk eller kulturel herkomst fokusere på deres ressourcer, udvikling og progression i forhold til at blive en del af arbejdsmarkedet og/eller uddannelses-systemet. I samtalerne med borgeren og i aktiveringen vil der således være et systematisk fokus på, hvorledes borgerne udvikler deres ressourcer og om borgerne nærmer sig arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet. I den forbindelse kan det være en fordel for hele integrationsindsatsen, hvis Kolding Kommune tilegner sig særlig viden og erfaringer som følge af, at de kommunale aktører i integrationsindsatsen kan fokusere integrationsindsatsen på færre grupper og målrette indsatsen yderligere i forhold til disse gruppers konkrete behov. 6) Frivillighed og foreningslivet Integrationen på arbejdsmarkedet hjælpes på vej, hvis borgere med anden etnisk eller kulturel baggrund involverer sig i det frivillige sociale arbejde og foreningslivet i Kolding Kommune. Derfor opfordrer Jobcenter Kolding altid borgere med anden etnisk eller kulturel baggrund til at deltage i lokale aktiviteter.

16 Sidenr Det Regionale Beskæftigelsesråds analyserapport for 2013 Sagsid.: 13/721 Resumé Det Regionale Beskæftigelsesråd har udarbejdet Analyserapport for Analyserapporten redegør for udviklingstendenser, udfordringer og resultater på det syddanske arbejdsmarked. Rapporten er udarbejdet med henblik på at understøtte den lokale tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen, herunder udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for De vigtigste konklusioner fra rapporten er: I 2012 er beskæftigelsen i Syddanmark faldet med ca personer (0,7 %), og faldet i beskæftigelse aftager løbende. Det er Beskæftigelsesregionens prognose, at ledigheden i regionen vil falde ca. 0,6 procentpoint i løbet af 2013 og I august 2012 modtog 20,1 % i den erhvervsaktive alder i Syddanmark en form for offentlig forsørgelse. Sammenlignet med de andre kommuner i Syddanmark er andelen af offentligt forsørgede lav i Kolding, ca. 18 %. Andelen af unge på offentlig forsørgelse i Syddanmark var i august 2012 ca. 14,5 %, i Kolding var andelen 12,7 %, og i regionen har kun 2 andre kommuner en lavere andel end Kolding. Kolding er én ud af tre kommuner i regionen, hvor andelen af førtidspensionister i den arbejdsdygtige alder er lavere end på landsplan. Sammenlignet med resten af Syddanmark er risikoen for at blive ledig i Kolding lav, men den efterfølgende risiko for at blive langtidsledig er relativ høj. Kolding er en af 10 kommuner i regionen, som er kendetegnet ved at have en mere intensiv indsats for de langtidsledige både i forhold til samtaler og aktivering sammenlignet med Syddanmark som helhed. Kolding er en af 10 kommuner i regionen, som har oplevet et fald i langtidsledigheden på mindst 10 %. Sagen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget og Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at orientering tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt.

17 Sidenr. 17 Fraværende Lis Ravn Ebbesen, Christian Kloppenborg-Skrumsager Beslutning den Godkendt. Fraværende Jytte Kristensen, Morten Heilskov, Marwan Zobi Sagsfremstilling Inden analyserapportens hovedkonklusioner præsenteres følger først en kort begrebsafklaring. Beskæftigelse Beskæftigelse er en statusopgørelse over, hvor mange mennesker (hoveder) i aldersgruppen år, der er beskæftiget på et givet tidspunkt. Man er beskæftiget, hvis man har en tilknytning til en arbejdsplads i form af et job, hvor man som minimum har én times betalt arbejde i referenceperioden. Beskæftigelsesfrekvensen - Angiver de beskæftigedes andel af befolkningen mellem år. Ledige Den registrerede ledighed er baseret på en totaloptælling fra de offentlige registre og viser hvor mange personer i aldersgruppen år, der er registeret som ledige hos myndighederne og modtager dagpenge eller kontanthjælp. Ledigheden i den registrerede ledighed opgøres som fuldtidspersoner i en given periode. Hvis en person er ledig i halvdelen af tiden i f.eks. en given måned, tæller personen kun som en halv fuldtidsperson. Arbejdsstyrken - Er den del af befolkningen i aldersgruppen år, som enten er i beskæftigelse eller er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Erhvervsfrekvensen - Angiver den andel af befolkningen mellem år, der er i arbejdsstyrken (det vil sige enten er beskæftiget eller ledige). Langtidsledige De langtidsledige udgøres af de ledige, (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge og kontanthjælp i matchgruppe 1 omregnet til fuldtidspersoner, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Offentligt forsørgede Omfatter samtlige årige, som er på en offentlig forsørgelsesydelse, dog ikke SU og fleksydelse. Ydelserne opdeles, i syv grupper; nettoledige, personer i vejledning og opkvalificering, personer i støttet beskæftigelse, personer på barselsdagpenge m.v., førtidspensionister, efterlønsmodtagere og øvrige offentligt forsørgede. Uddannelsesgraden Er en opgørelse over den andel af en periode, som a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året.

18 Sidenr. 18 Analyserapporten er opdelt i 6 afsnit og hovedkonklusionerne til hvert afsnit præsenteres nedenfor. 1. Situationen på arbejdsmarkedet i Syddanmark I 2012 er antallet af beskæftigede i Syddanmark faldet med ca personer (0,7 %), og beskæftigelsesfaldet aftager løbende, hvor faldet i 2011 var ca personer (1,7 %). Med et fald på mindre end 1 % i antallet af beskæftigede er Kolding en af de kommuner, hvor faldet i beskæftigelse er mindst i Syddanmark. Industrien og bygge- og anlægssektoren er de brancher, som er hårdest ramt af krisen. Inden for det seneste år har beskæftigelsesfaldet været kraftigst inden for finans/forsikring og transportområdet. De positive tendenser på det syddanske arbejdsmarked er kommet fra landbruget, videnservice, IT og medier, hotel/restaurant og operationel service. Nedenstående graf viser udviklingen i erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen i hhv. Kolding og hele landet fra 2003 til Jobindsats.dk) (Kilde: Det er Beskæftigelsesregionens prognose, at ledigheden i regionen vil falde ca. 0,6 procentpoint i løbet af 2013 og Siden starten af 2010 har den sæsonkorrigerede ledighed i Syddanmark været nogenlunde konstant på ca. 6,5 % af arbejdsstyrken, til sammenligning er den sæsonkorrigerede ledighedsprocent i Kolding ca. 5,7 %. På trods af krisen er der fortsat muligheder på arbejdsmarkedet. Ca. 33 % af de ny-ledige i Syddanmark får job inden for 3 måneder og ca. hver fjerde lønmodtager i Syddanmark skifter branche i løbet af et år, hvilket vidner om et fleksibelt arbejdsmarked. Men på længere sigt er udfordringen i Syddanmark fortsat, at arbejdsstyrken falder. Alene som følge af demografien forventes den syddanske arbejdsstyrke at falde med ca personer frem mod 2030, mens antallet af borgere over 66 år forventes at stige med knap personer. Denne udvikling rammer skævt i Syddanmark, hvor der i Kolding kun forventes et fald på ca. 1,6 % i arbejdsstyrken sammenlignet med mere end 10 % i flere af regionens sydlige kommuner.

19 Sidenr. 19 Nedenstående tabel viser udviklingen i befolkningsstørrelsen, arbejdsstyrken, beskæftigede og borgere udenfor arbejdsstyrken i Kolding i perioden fra 2003 til (Kilde: Jobindsats.dk) 2. Udviklingen i jobcentrenes målgrupper og indsats Antallet af offentligt forsørgede i Syddanmark udgjorde i august 2012 ca personer, og antallet af offentligt forsørgede har efter en periode med kraftige stigninger stabiliseret sig i løbet af 2011 og I august 2012 modtager hver femte borger (20,1 %) i den erhvervsaktive alder i Syddanmark en form for offentlig forsørgelse, hvilket er højere end på landsplan (18,2 %). Sammenlignet med de andre kommuner i Syddanmark er andelen af offentligt forsørgede lav i Kolding, ca. 18 %. Der er ligeledes forskelle på resultaterne af beskæftigelsesindsatsen for jobcentrenes målgrupper på tværs af de syddanske kommuner. Andelen af borgere blandt jobcentrenes målgrupper, som er i job eller uddannelse et år efter (August 2012) Dagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp Sygedagpenge -Match 1 Match 2/3 Jobcenter 45 % 34 % 8 % 35 % Kolding Syddanmark 42 % 34 % 9 % 35 % Hele 42 % 32 % 8 % 35 % landet (Kilde: Beskæftigelsesregion Syddanmarks analyserapport for 2013) 3. Uddannelsesindsatsen over for unge (18 29 år) Siden finanskrisen satte ind i 2008 er antallet af offentligt forsørgede unge steget markant i Syddanmark fra ca i august 2008 til ca i august Andelen af unge

20 Sidenr. 20 på offentlig forsørgelse i Syddanmark var i august 2012 ca. 14,5 %, mens andelen på landsplan var 12,5. I Kolding var andelen 12,7 %, og i regionen har kun 2 andre kommuner en lavere andel end Kolding. Endvidere er andelen af unge, der debuterer tidligt på kontanthjælp som 18 årige lavere i Kolding (8 %) end i Syddanmark (9,6 %) og i resten af landet (10,3 %) Uddannelsesgraden for de ufaglærte ledige unge i Syddanmark er mindre i 2012 end i I august 2011 var uddannelsesgraden 18 %, mens uddannelsesgraden i august 2012 var på 13 %. I forhold til uddannelsesgrad placerer Kolding sig i den bedste fjerdedel blandt kommunerne i Syddanmark. Herudover er aktiveringsgraden for de ledige ufaglærte unge i Syddanmark ca. 45 %, mens landsgennemsnittet er ca. 48 %. I Kolding er aktiveringsgraden over 50 %. 4. Indsatsen for at begrænse tilgangen til førtidspension Andelen af førtidspensionister i Syddanmark er større og yngre sammenlignet med resten af landet. I Syddanmark modtager ca. 8,4 % af befolkningen i den arbejdsdygtige alder førtidspension, mens det tilsvarende tal på landsplan er 7,1 %. Kolding er én ud af tre kommuner i regionen, hvor andelen af førtidspensionister i den arbejdsdygtige alder er lavere end på landsplan. I de senere år har tilgangen til førtidspension været faldende. Fra 2010 til 2012 er den årlige tilgang i Syddanmark faldet med ca. 32 %, og Kolding er en af 6 kommuner i regionen, hvor tilgangen til førtidspension er mindre end resten af landet. Endvidere er gennemsnitsalderen ved tildeling af førtidspension højere i Kolding (48 år) end både på landsplan og i regionen (begge 46 år). Endelig er andelen, som tildeles førtidspension i alderen år en smule lavere i Kolding end på landsplan og i regionen. De fleste nye førtidspensionister i Syddanmark kommer enten fra kontanthjælp og sygedagpenge, ca. 75 %, mens ca. 12 % kommer fra ledighedsydelse og 4 % kommer fra fleksjob. Der er ofte en eller flere diagnoser tilknyttet de personer, der tilkendes førtidspension. Hovedparten af de lidelser, der i Syddanmark tildeles førtidspension på baggrund af, er psykiske lidelser (49 %) og bevægeapparatsygdomme (20 %). Der er en klar tendens til, at de psykiske diagnoser fylder mere, jo yngre de nye førtidspensionister er, mens tildelingen af førtidspension som følge af diagnoser vedrørende bevægeapparatet er stigende med alderen. 5. Bekæmpelse af langtidsledigheden Siden januar 2011 har antallet af langtidsledige været faldende i Syddanmark. Samlet set er antallet af langtidsledige faldet med ca personer til ca langtidsledige, hvilket svarer til ca. 1,9 % af arbejdsstyrken i Syddanmark. Kolding er en af 10 kommuner i regionen, som har oplevet et fald i langtidsledigheden på mindst 10 %. Når der ses på tværs af køn, alder og uddannelse viser det sig, at langtidsledigheden er højest blandt ufaglærte mænd og kvinder i alderen år og blandt uddannede unge under 30 år. Langtidsledigheden falder generelt med uddannelsesniveauet, men den lave langtidsledighed blandt uddannede skjuler, at langtidsledigheden er høj blandt nyuddannede og det gælder på tværs af alle uddannelsesniveauer. Herudover oplever a- kasser med mange privat ansatte medlemmer en faldende langtidsledighed, men a-kasser med mange offentligt ansatte oplever en stigende langtidsledighed. Sammenlignet med resten af Syddanmark er risikoen for at blive ledig i Kolding lav, men den efterfølgende risiko for at blive langtidsledig er relativ høj. Endvidere er Kolding en af 10 kommuner i regionen, som er kendetegnet ved at have en mere intensiv indsats for de

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014.

Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. Høringssvar fra FTF & LO & til Jobcenter Faxes Beskæftigelsesplan for 2014. FTF & LO skal kvittere for en beskæftigelsesplan med mange gode elementer. Faxe bruger en stor del af planen til at drage sammenligninger

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune

Arbejdsmarkedet i Skive Kommune 2013 Arbejdsmarkedet i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR SKIVE...3 SITUATIONEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I SKIVE...4 BESKÆFTIGELSEN ER STABILISERET I SKIVE...

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere