Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Tirsdag kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune 5 Nuværende erhvervsstrategi 7 Bilagsoversigt 9 Fraværende Bemærkninger til dagsorden I forbindelse med mødets afslutning vil der være besigtigelse af Team Jobsøgning og "Styrkeprøven" ved Kokkedal Station

2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Camilla Victoria Gøthger Petersen Meddelelser Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Der afholdes havnefest i Rungsted Havn den 16. og 17. juli Erhvervs- og Beskæftigelsesudvikling blev orienteret om de seneste aktiviteter i Hørsholm Erhvervs Netværk. Der er blevet stillet en VEU-vejleder til rådighed for vejledning af Hørsholm Kommunes borgere om mulighederne for efteruddannelse. Vejlederen er forankret i Center Job og Arbejdsmarked. Hørsholm Jobcenter har indgået en samarbejdsaftale med Statoil om praktikpladser til unge ledige. Hørsholm Jobcenter er tilmeldt Global Network og har deltaget i et netværksarrangement med formidling af kandidater til virksomhederne. Der er etableret nye klynger i Beskæftigelsesregionens regi. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bliver orienteret om den nye struktur på næste udvalgsmøde. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede perspektiver på samarbejde med andre kommuner på området. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bliver orienteret om Sygedagpengereformen på et kommende møde. Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetTirsdag den Side 2

3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 14/73 Journalnr.: S00 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Bygballe Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område Resume Årsregnskab 2013 er udarbejdet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget er primært indenfor politikområde 70 Arbejdsmarked og Job. Forslag Administrationen foreslår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2013 godkendes. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2013 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Politikområde 70 - Arbejdsmarked og job Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse skyldes primært flere borgere end forventet og dermed øget betaling for pladser samtidig med, at salget af produkter har været større end forventet. Der har været et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Dette skyldes flere kvoteflygtninge og flere arbejdsløse flygtninge. Merforbruget på 1,1 mio. kr. vedr. kontanthjælp skyldes, at antallet af kontanthjælpsmodtagere blev højere end budgetteret, bl.a. som følge af konjunkturudviklingen. Sygedagpengeområdet har haft et merforbrug på 1 mio. kr., som skyldes flere sygedagpengemodtagere end forventet, bl.a. på grund af implementeringen af førtidspensionsreformen. Der har været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. dagpenge til forsikrede ledige. Dette skyldes et lavere antal forsikrede ledige end forventet og hænger primært sammen med forkortelse af dagpengeperioden. Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetTirsdag den Side 3

4 Derudover har der været mindre udsving på andre områder, så der i alt er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på området. Politikområde 79 Erhverv og turisme Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. På turistområdet er der et lille mindreforbrug på 20 t.kr., og der er mindreforbrug på erhvervsområdet på 220 t.kr., som primært skyldes forskydning i betalingen til Iværksætterhuset og Væksthuset. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2013, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 15. maj 2014 og 26. maj Overførsler fra regnskab 2013 til budget 2014 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 10. april 2014 og kommunalbestyrelsesmødet den 28. april Bilag - Bilag 1 - Udvalgstabel EBU - Bilag 2-70 Arbejdsmarked og Job. Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen - Bilag 3-79 Erhverv og turisme. Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetTirsdag den Side 4

5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 13/6979 Journalnr.: P07 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Seniorjob i Hørsholm Kommune Resume På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25. februar besluttede udvalget at bede administrationen om en kort orientering om hvor mange borgere, der er ansat i seniorjob i Hørsholm Kommune samt inden for hvilke opgaveområder, de er ansat. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25. februar besluttede udvalget at administrationen giver en kort orientering om hvor mange borgere, der er ansat i seniorjob i Hørsholm Kommune samt inden for hvilke opgaveområder, de er ansat. Status pr. 10. marts 13 borgere er aktuelt berettiget til ansættelse i et seniorjob i Hørsholm Kommune, heraf er 10 ansat i seniorjob, mens 3 borgere afventer en konkret ansættelse og derfor modtager midlertidig kompensationsydelse, svarende til deres hidtidige dagpengesats. De 10 seniorjobbere er ansat følgende steder i følgende funktioner: Center Arbejdsmarked som kontorassistent Center for Børn og Voksne som assistent Center for Politik og Borgerservice som assistent Center for Sundhed og Omsorg som uuddannet medarbejder Center for Sundhed og omsorg som uuddannet medarbejder Center for Teknik som teknisk designer Center for Udvikling og Digitalisering som IT-medarbejder Center for Økonomi og Personale som assistent Musikskolen som kontorassistent Børnehave som pædagogisk assistent Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetTirsdag den Side 5

6 På nær to ansættelser som blev etableret i starten af seniorjob ordningen er det lykkedes at ansætte alle på nær en enkelt inden for de 5 nedennævnte lavest aflønnede områder, jævnfør beslutning på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29. maj Pædagogmedhjælper Teknisk service Uuddannet social og sundhedshjælper Specialarbejderområdet Ufaglært kontorområde Indsats for at begrænse tilgang til seniorjobordningen Jobcentret har særskilt fokus på ledige over 50 år, dels i forbindelse med bekæmpelse af langtidsledighed og dels i forhold til at undgå overgang til seniorjob. Afhængigt af behov tilbydes borgere et målrettet jobsøgningsforløb hos anden aktør, deltagelse i egen jobklub i jobcentret, henvisning til virksomhedskonsulent i jobcentret eller anden relevant aktivering. På nuværende tidspunkt skal borgere opfylde følgende kriterier, for at have ret til et seniorjob: Være fyldt mindst 55 år Være berettiget til efterløn Have mistet retten til dagpenge Have afsluttet evt. ret til arbejdsmarkedsydelse, hvor borgerne skal tilbydes enten nyttejob eller anden virksomhedsrettet aktivering. Hvor mange borgere, der i løbet af 2014 reelt vil søge om at blive ansat i seniorjob, kan ikke præcist beregnes, i og med borgerne som nævnt ovenfor først skal have været igennem et forløb under arbejdsmarkedsydelse, inden de vil være berettiget til et seniorjob. Formålet med indsatsen under arbejdsmarkedsydelsesperioden er at iværksætte en ekstra indsats for at få borgerne i ordinær og ustøttet beskæftigelse. Indsats for at sikre afgang fra seniorjobordningen Retten til seniorjob ophører den dag borgerne har ret til efterløn. For nogle af de borgere vi har ansat i seniorjob betyder det, at de har en ansættelse her i kommunen på op til 5 år. Borgere i seniorjob skal fortsat være aktivt jobsøgende. Jobcentret vil derfor indkalde de borgere, der pt. er ansat i seniorjob, til en samtale om deres strategier for jobsøgning samt tilbyde hjælp til jobsøgning i en fælles jobklub for ansatte i seniorjob. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Administrationens orientering blev taget til efterretning. Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetTirsdag den Side 6

7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 14/5566 Journalnr.: P22 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Betina Bojesen Nuværende erhvervsstrategi Resume Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har bedt administrationen om at lægge en sag op til orientering vedr. den gældende erhvervsstrategi, således at udvalget er bekendt med denne, inden ny proces for erhvervsstrategi igangsættes. Forslag Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I 2007 godkendte det daværende Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg og Kommunalbestyrelsen en erhvervsstrategi, som skulle fungere som et strategisk redskab for det erhvervspolitiske arbejde i kommunen. Strategien blev til på baggrund af en proces, som har involveret flere parter: En konsulent fra NIRAS konsulenterne A/S afholdte rundbordssamtaler og foretog interviews med virksomheder i Hørsholm. Over 60 virksomheder og interessenter blev inviteret til at deltage, hvoraf knap halvdelen faktisk deltog. Med udgangspunkt i kommunens øvrige planlægning og de input, der kom frem ved rundbordssamtalerne og interviewsene blev der udarbejdet et udkast til erhvervsudviklingsstrategi. Udkastet blev behandlet i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i maj Herefter blev strategien i juni måned 2007 sendt i høring i samtlige fagudvalg samt det midlertidige udvalg, der var politisk styregruppe for Bymidten. Primo september 2007 var Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget vært for et cafemøde, hvor erhvervs- og handelslivet blev indbudt til at drøfte, hvorledes kommunen kan være med til at fremme vilkårene for det lokale erhvervsliv. På mødet blev det drøftet, hvordan der skabes de bedste rammer for samarbejde og dialog mellem virksomheder og kommune. Endelig fik deltagerne mulighed for at kommentere på udkastet til strategien. Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetTirsdag den Side 7

8 Den endelige strategi reflekterede de synspunkter, som kom frem under høringen hos dels de politiske udvalg, dels på cafemøder med Hørsholms virksomheder. Hensigten var, at strategien skulle fungere som et strategisk redskab for kommunens erhvervspolitiske tiltag. Strategien som den ser ud i dag er med dette punkt sendt til orientering således, at udvalget er bekendte med strategien og den dermed kan indgå i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets kommende arbejde med en ny strategi/politik. Bilag - Erhvervspolitik.pdf Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning, og ser frem til den videre proces med opdatering af dokumentet sammen med erhvervslivet i Hørsholm. Administrationen fremlægger oplæg til proces. Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetTirsdag den Side 8

9 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Bilag 1 - Udvalgstabel EBU Åben Bilag 2-70 Arbejdsmarked og Job. Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen Åben Bilag 3-79 Erhverv og turisme. Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen 4 Åben Erhvervspolitik.pdf Erhvervs- og BeskæftigelsesudvalgetTirsdag den Side 9

10 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Henrik Klitgaard (B) Formand Henrik Peulicke (C) Næstformand Anne Ehrenreich (V) Medlem Anders Vestergaard (C) Medlem Alexander Jonsbak (V) Medlem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Side 10

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere