Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet"

Transkript

1 Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14 Høring om kravspecifikation til levering af ortopædisk fodtøj i Struer Kommune 5 15 Orientering vedr udbud og kravspecifikation af ortopædisk fodtøj i Struer Kommune v/ Gert Lund og Anna Marie Brix Poulsen 6 16 Orientering om TROIA Center for Psykiatri og Rehabilitering V/ Lene Hornstrup 6 17 Orientering om projektet "Idræt for alle" V/ Lene Hornstrup 6 18 Handicappolitiske indsatser samt generelle indsatsområder i Struer Kommune 2013/ Evt. 7

2 11. Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension Resumé Nedenfor er beskæftigelsesministeriets orientering vedr. ændrede førtidspensions og fleksjobsregler gengivet til orientering. Der kan læses mere på beskæftigelsesministeriets hjemmeside Sagsfremstilling Hvad sker der på førtidspensionsområdet? Udgangspunktet i reformen er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Rehabiliteringsteam og ressourceforløb er derfor kernen i reformen, så der kan blive arbejdet sammen på tværs og tænkes tværfagligt. Førtidspension hvem kan modtage førtidspension fremover? Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en reform, der indebærer betydelige ændringer på førtidspensionsområdet først og fremmest for unge mennesker. For alle nuværende førtidspensionister sker der ingen ændringer. De kan modtage førtidspension, som de hele tiden har gjort, medmindre de flytter uden for EU/EØS. Flytter førtidspensionister uden for EU/EØS efter den 1. januar 2013 og er på ny førtidspension, kan de kun tage en del af deres førtidspension med. For unge mennesker er aftalepartierne blevet enige om, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke få tilkendt førtidspension. De får i stedet en helhedsorienteret indsats i et eller flere ressourceforløb, som skal udvikle arbejdsevnen og hjælpe dem videre i livet. Hvis det er åbenlyst, at de ikke kan komme til at arbejde igen, har kommunen fortsat mulighed for at tilkende førtidspension. Det gælder fx, hvis man er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension. Men som udgangspunkt skal de først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb. Grundlæggende ændringer for unge Udgangspunktet for reformen er, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Et ressourceforløb kan vare i op til fem år ad gangen, men det vil i nogle tilfælde være nødvendigt med en mere langvarig hjælp. Derfor bliver det muligt at få flere forløb. Målet med ressourceforløbet er at hjælpe unge videre i livet, så de på længere sigt kan komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. På kort sigt skal ressourceforløbet udvikle den enkeltes arbejdsevne gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Alle får under ressourceforløbet én gennemgående sagsbehandler i kommunen, og i alle kommuner bliver der etableret et rehabiliteringsteam. Teamet skal sikre, at borgere med Handicaprådet, 18. marts 2013 Side 1

3 komplekse problemer får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. I ressourceforløbet modtager alle den samme ydelse, som de modtog, inden de startede i forløbet. Hvis man fx modtog kontanthjælp inden ressourceforløbet, vil man fortsætte med at få en ydelse, der beløbsmæssigt svarer til det, man modtog i kontanthjælp. Ydelsen kan blive justeret undervejs. Hvis man fx får børn under forløbet, så bliver ydelsen hævet, så den svarer til kontanthjælp på forsørgersats. Ydelsen i ressourceforløbet afhænger ikke af formue eller ægtefællens indkomst. Det er aftalt, at der kommer en minimumssats, så alle er sikret en ydelse, der svarer til kontanthjælpssatsen for voksne. Det er cirka kroner om måneden (60 procent af højeste dagpengesats, 2013-priser) for ikke-forsørgere og cirka kroner om måneden (80 procent af højeste dagpegesats, 2013-priser) for forsørgere. Minimumssatsen gælder dog ikke for unge under 25 år, der bor hjemme, som fortsat får kontanthjælpssatsen for unge hjemmeboende. Fleksjobområdet hvad sker der? Den 1. januar 2013 træder nye regler om fleksjob i kraft, der sikrer en ny og målrettet fleksjobordning. Der sker to væsentlige ændringer af ordningen. Fleksjob bliver midlertidige, og tilskuddet bliver ændret, så man fremover får løn for den arbejdsindsats, man reelt yder. Fleksjobordningen bliver fremtidssikret De nye regler om fleksjob udspringer af en politisk aftale, hvor aftalepartierne blev enige om, at fleksjobordningen skal bevares, men at det er nødvendigt at fremtidssikre den, så ordningen også fremover er med til at sikre, at mennesker med en nedsat arbejdsevne får adgang til arbejdsmarkedet. Samtidig er det afgørende, at ordningen giver fleksjobansatte en større tilskyndelse til at øge antallet af arbejdstimer, hvis de er i stand til det. Det er baggrunden for den nye og målrettede fleksjobordning, hvor det offentlige tilskud bliver lagt om, og hvor fleksjob som udgangspunkt bliver midlertidige. Den nye fleksjobordning gælder for alle, der fra den 1. januar 2013 bliver visiteret til et fleksjob, eller som skifter fleksjob. For de personer, der før den 1. januar 2013 i dag er ansat i et fleksjob, sker der ingen ændringer, så længe de er ansat i det samme fleksjob. Fleksjob bliver bevilliget for en femårig periode Kommunen bevilliger efter den 1. januar 2013 fleksjobbet for op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om borgeren fortsat har ret til et fleksjob. Midlertidige fleksjob betyder ikke, at borgeren skal skifte fleksjob hver femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om den enkelte fortsat er berettiget til et fleksjob. Personer over 40 år kan efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår. Tilskuddet bliver målrettet personer med færrest ressourcer Tilskudsmodellen er ændret, så tilskuddet fremover bliver reguleret med lønnen. Det betyder, at det ikke længere er de højest lønnede, der får de største tilskud, men omvendt. Fremover bliver de største tilskud målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne, så det bedre kan betale sig for virksomheder at ansætte personer i et fleksjob, selvom de kun kan arbejde få timer om ugen. Den nye fleksjobordning indebærer, at de fleksjobansatte får løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, de reelt yder. Derudover får de et tilskud til lønnen fra kommu- Handicaprådet, 18. marts 2013 Side 2

4 nen, som kan udgøre op til cirka kroner om måneden (98 procent af den højeste dagpengesats). Der reserveres en andel heraf til obligatorisk pension. Størrelsen på tilskuddet afhænger af lønnen. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til kroner om måneden før skat. Når månedslønnen før skat overstiger det beløb, bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af lønnen. Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension på cirka kroner om måneden. Alle modtager ledighedsydelse, mens de søger fleksjob Alle, der er visiteret til et fleksjob og er ledige, kan fremover få ledighedsydelse. Ydelsen kan enten udgøre cirka kroner om måneden (89 procent af højeste dagpengesats) eller cirka kroner om måneden for forsørgere (80 procent af højeste dagpengesats) og cirka kroner om måneden for ikke forsørgere (60 procent af højeste dagpengesats). Hvis man er visiteret til et fleksjob og er ledig, får man ledighedsydelse som enten kan udgøre cirka kroner om måneden (89 procent af højeste dagpengesats) eller cirka kroner om måneden (80 procent af højeste dagpengesats), hvis man har børn eller cirka kroner om måneden (60 procent af højeste dagpengesats), hvis man ikke har børn. De to sidstnævnte ydelser svarer til kontanthjælpssatsen for voksne forsørgere eller ikke-forsørgere. Man modtager cirka kroner om måneden, hvis man fx kan modtage syge- eller barseldagpenge, eller man har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder. Hvis man ikke har ret til den høje sats, modtager man den lavere ydelse (enten kroner om måneden, hvis man har børn eller kroner om måneden, hvis man ikke har børn). Det er tilfældet, hvis man er blevet visiteret til et fleksjob, men fx ikke har ret til sygedagpenge. Ledige fleksjobvisiterede, der har nået fleksydelsesalderen, modtager ledighedsydelse svarende til 60 procent af højeste dagpengesats frem til folkepensionsalderen, eller til at de overgår til fleksydelse. Hvis man modtager ledighedsydelse, får man fra 1. januar 2013 en aktiv indsats blandt andet i form af kontaktsamtaler hver tredje måned og ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Indsatsen indebærer også, at den enkelte selv aktivt skal søge fleksjob og deltage i de tilbud, som kommunen giver. Arbejdsgivere skal være med til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked Fremover bliver det først muligt at blive ansat i et fleksjob på ens hidtidige arbejdsplads, når man har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst fx fordi man har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom. Fleksjobordningen er også for selvstændige Det er fortsat muligt for selvstændige at få tilskud til et fleksjob i egen virksomhed. Men ordningen bliver justeret, så den fremover adskiller sig fra fleksjobordningen for lønmodtagere. I ordningen for selvstændige bliver der alene set på arbejdsevnen i forhold til arbejdet i egen virksomhed, og tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af årsindkomsten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst. Handicaprådet, 18. marts 2013 Side 3

5 23. januar 2013, pkt. 7: reformen til orientering. Handicaprådet, 23. januar 2013, pkt. 7: Punktet udsættes og repr fra Jobcentret inviteres med til oplægget, da den nye reform handler om helhedsorienterede indsatser. Oplæg ved Søren K Nielsen. 12. Godkendelse af referat at referatet godkendes. Godkendt. M 13. Indkommet post følgende post til orientering: Nyhedsbrev fra Det centrale Handicapråd 12. marts 2013 omhandlende bla. Konference om medborgerskab. Evt tilmelding sker til Susanne Strunk inden påske. Anne Marie Brix Poulsen deltager. Ingen yderligere post. Handicaprådet, 18. marts 2013 Side 4

6 14. Høring om kravspecifikation til levering af ortopædisk fodtøj i Struer Kommune Vedlagte kravspecifikation til høring Sagsfremstilling Høring om kravspecifikation til levering af ortopædisk fodtøj i Struer Kommune Struer kommune har bestemt at Levering af Ortopædisk fodtøj skal i udbud. Struer og Morsø kommuner har i samarbejde udarbejdet udbudsmaterialet. Der har derfor været nedsat en fælles brugergruppe. Fra Struer Kommune har brugerne været repræsenteret ved Gert Lund og Anna Marie Brix Poulsen. Brugergruppens opgave har været at udarbejde kravspecifikation til leveringen af ortopædisk fodtøj. Struer og Morsø går dog grundet forskellige krav til leverandørens lokalitet/forretningssted ud med hvert sit udbud. Det samlede forbrug for kontraktperioden er ca. 2 mio. kr. for Struer Kommune. Den udarbejdede kravspecifikation sendes hermed i høring. Der ønskes svar tilbage senest den 25. marts Struer Kommune Økonomiafdelingen Østergade sal 7600 Struer Kravene vedr. bevilling pkt 1: rådet er i tvivl om hvorvidt væsentlighedskriteriet som nævnt opfylder intensionen i loven. Pkt 2: præciseres. Der er tvivl om leverandørens rolle i forhold til vejledning til brugeren. pkt 3: rådet er usikker på at der kan gå for lang tid fra specifikation modtaget til at ordren udarbejdes (skoen laves) Pkt 4: der er bekymring om hvorvidt det kan betyde en lang ventetid på en sko (leveringstiden bliver unødig lang)eks en borger har kun et par sko og kan derfor gå længe uden det rette fodtøj. Rådet anbefaler, at der udmeldes et frist på maks en uge. Kravene vedr. Kvalitet og service pkt 6: Rådet ønsker præciseret for hvilken leverence de 18 mdr er gældende. Kravene til tilgængelighed pkt 16: Rådet forventer at der er mulighed for lukkede prøverum. pkt 17: ordregiver meddeler også borgerne at der afvikles ferie og der skal kunne henvises til akut mulighed for hjælp. Kravene til pris: Handicaprådet, 18. marts 2013 Side 5

7 ... Kravene til sortimentsbredde: Kravene til leveringsbetingelser. Kravene til leveringsbetingelser: Øvrige Krav: sprocessen omkring sko og støttestrømper skal hænge sammen. 15. Orientering vedr udbud og kravspecifikation af ortopædisk fodtøj i Struer Kommune v/ Gert Lund og Anna Marie Brix Poulsen punktet til orientering ved brugere som har deltaget i den nedsatte brugergruppe. Kritik af oplevelsen af deltagelse som bruger i brugergruppen. Brugerne oplever, at de ikke bliver hørt og er i tvivl om hvorvidt de rette lovmæssige krav til processen omkring udbud er i orden. Brugerne henvises til at rette henvendelse til udvalgsformanden for området. Brugerne mener ikke at det udsendte materiale er/var tilstrækkligt i forhold til at indgå i arbejdet. 16. Orientering om TROIA Center for Psykiatri og Rehabilitering V/ Lene Hornstrup punktet til orientering 17. Orientering om projektet "Idræt for alle" V/ Lene Hornstrup punktet til orientering Handicaprådet, 18. marts 2013 Side 6

8 18. Handicappolitiske indsatser samt generelle indsatsområder i Struer Kommune 2013/2014 punktet til orientering 19. Evt. Handicaprådet, 18. marts 2013 Side 7

9 Handicaprådet, 18. marts 2013 Side 8

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2015 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Journalist Nanna Kathrine Riiber Cand. jur. Lars Kofoed

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere