Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner"

Transkript

1 området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud til pasning af egne børn og tilskud til frit-valg ordningen. Frit-valg ordningen henvender sig til forældre med børn i alderen fra 24 uger og op til start i børnehaveklasse, som ønsker at benytte en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud. Endvidere kan der gives tilskud til pasning af eget barn. Daginstitutionstilbuddet skal give børnene en omsorgsfuld og udfordrende hverdag, hvor der lægges vægt på tætte kontakter mellem det enkelte barn og de voksne, således at børn får en god og tryg opvækst, udvikling og læring. 1

2 Tabel 1: Specifikation af bevilling (brutto) Hele kr. Regnskab Dagpleje og Udgift Oprindeligt budget Indtægt Netto Pædagogisk Grunduddannelse Udgift Fælles formål Udgift Indtægt Dagpleje til særligt sårbare børn Udgift Indtægt Vuggestuer Udgift Indtægt Børnehaver Udgift Indtægt Integrerede Udgift Indtægt Klubber og andre socialpædagogiske Udgift fritidstilbud Indtægt Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgift Indtægt Tilskud til privatinstitutioner Udgift Servicejob Indtægt Stigning eller fald imellem budgetårene er en følge af tidligere års regulering af mængder og pensioner samt konsekvenser af politiske beslutninger område 515 består af en række totalrammer. De enkelte totalrammer indeholder budget til det rammestyrede område. jf. tabel 2. Tabel 2: Specifikation af totalrammeenheder 2

3 Driftsbevilling Hele 1000 kr Dagpleje og Dagpleje m.v. PAU- Uddannelsen Fællesudgifter, dagområdet Forældrebetaling og fripladser Dagpleje til særligt sårbare børn Vuggestuer Vuggestuen Kringlen Børnehaver Børnehaven Krible Krable Børnehaven ved Vandtårnet Børnehuset Nyrup Børnehaven Mariahjemmet Hornbæk Børnehave Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Integreret institutioner Børnehuset Møllen Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Tusindfryd Børnehuset Stauninggården Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Søstjernen Børnehuset Himmelblå Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilden Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøj Børnehuset Globus Børnehuset Snekkersten Børnehuset Stjernedrys

4 Driftsbevilling Hele 1000 kr Fritidsklubber Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Bølgen Villa Fem Fritidsklubben Abildtræet Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben PUK Andet Specialbørnehaven Himmelhuset I alt Lovgrundlaget Daginstitutionsområdet styres af Dagtilbudsloven, vedtaget d. 24. maj 2007, og trådt i kraft d.1.august 2007, Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Daginstitutionsområdet vedrører pasningstilbud til børn og unge i førskolealderen, samt i skolealderen fra 4. klasse og til det klassetrin hvori den unge fylder 15 år. Området tilbyder dagpleje til særligt sårbare børn, vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, fritidsklubber, privatinstitutioner, fritvalgsordninger, pasning af eget barn og plads i en specialbørnehave samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Fra børnehaveklasse til og med 3. klasse er der SFO-ordninger på alle skoler. Disse hører budgetmæssigt og organisatorisk under budgetområde 13 Skoler. Daginstitutionerne arbejder med pædagogiske handleplaner for at udvikle børnenes selvstændighed, tolerance og forståelse for menneskers forskellighed. Der arbejdes for: at barnet tilegner sig evner i at kunne forstå sig selv og andre i et samspil. at barnet kan magte at sætte sig ind i andres situation og være ansvarlig for sig selv og andre. at barnet kan opleve og selv forstå at udvise hensyn og tolerance. at barnet udvikler sig i forhold til sine iboende muligheder, socialt, motorisk og intellektuelt. at barnet får muligheder til at lege, til at lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne. Følgende viser udviklingen i befolkningstallet i de relevante aldersgrupper for daginstitutionsområdet. Udviklingen i de relevante aldersgrupper ifølge befolkningsprognosen 2014 År År År År År 4

5 år år år år I alt Ifølge Befolkningsprognose 2014 forventes alle aldersgrupper at falde. Antallet af år - årige forventes at være nogenlunde uændret over årrækken. Helsingør Kommune har pasningsgaranti på daginstitutionsområdet fra barnet er 26 uger og indtil skolestart (se under info fra Pladsanvisningen/store skiftedag). Der tilbydes en institutionsplads i kommunen på barnets behovsdato, hvis behovsdatoen skriftligt har været oplyst Pladsanvisningen i 4 uger. Aldershenvisningerne er vejledende. Der beregnes takster ud fra relevant institutionstype. Fra 1. januar 2006 er loftet for forældrebetaling for børn i alderen 0-5 år maksimalt 25 % af driftsudgifterne. Taksten på klubpladser beregnes som 20 % af bruttodriftsudgifterne. På SFO-området udgør forældrebetalingsandelen 49 %. Tilskud til pasning af eget barn henvender sig til forældre med børn i alderen fra 24 uger og op til start i børnehaveklasse. Tilskud til pasning af eget barn kan efter ansøgning ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år på det enkelte barn, og der kan maksimalt udbetales 3 tilskud pr. husstand ad gangen. Dog må det samlede beløb ikke overstige den maksimale dagpengesats. Der ydes 75 % af nettodriftsudgifterne excl. støttepædagoger af det billigste pasningstilbud for den relevante aldersgruppe. Tilskud til privat pasning under frit-valgsordningen udgør 75% af nettodriftsudgifterne excl. støttepædagoger af det billigste pasningstilbud for den relevante aldersgruppe. Tilskuddet gradueres i forhold til åbningstid og omfanget af institutionens egen administration af faktorer som løn, revision m.v. 3. korrektioner 5

6 I forhold til budgetoverslagsår i vedtaget budget 2013 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 4. Tabel 3: Specifikation af ændringer (drift) Hele kr Dagpleje og Drift Rammestyret Pl regulering februar Klubbudget overført til skoler Norm og mængderegulering Søskendetilskud og fripladser Pasning af eget barn Frit Valg på dagområdet Forældrebetaling Daginstitutioner Norm og mængderegulering private Søskendetilskud og fripladser private institutioner område 515 i alt Det ses af tabel 3, at der samlet set er indarbejdet driftskorrektioner for 0,3 mio. kr. i Driftskorrektionerne består hovedsageligt af norm og mængderegulering af børnetallet, overførsel af klubbudget til skolerne til budgetområde forudsætninger Der anvendes den vedtagne model for tilretning af budgetforslaget ud fra norm- og mængder, hvor der bl.a. sker regulering ved budgetårets start og ved regnskabsafslutningen. Oversigt over budgetterede mængder Navn Mængder Mængder Gennemsnits pris (kr.) 2015 Dagpleje og vuggestuer Børnehaver SFO (budgetområde 513) Fritidsklubber Frit-valg / * ** Pasning af egne børn 22 16/ * ** * Gennemsnits pris for de 0-2 årige. **I budgettet er indarbejdet tilskud til både de 0-2 årige og de 3-5 årige. Bemærkninger: Der er norm og mængderegulering på dagområdet. Følgende parametre indgår i norm og mængde beregningen: 6

7 Befolkningsprognosen på enkeltaldersklasser. Efterspørgselsprocenterne pr xx (indeværende år) pr. enkelt aldersklasse og pr. pladstype. Pladstyperne omfatter: dagpleje og vuggestue, børnehave, skolefritidsordning, fritidsklub, frit valg, pasning af eget barn, børn i fremmed kommune. Variabel driftsudgift (variabel løn og rådighedsbeløb) pr. pladstype. tet reguleres efter det faktiske børnetal pr. 1.1.xx (indeværende år) 7

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Nøgletalsrapport 2010

Nøgletalsrapport 2010 Nøgletalsrapport 2010 En sammenligning af nøgletal for serviceniveau og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner. Rapporten er udarbejdet af en tværgående

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere