VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder"

Transkript

1 VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder 1

2 Program Morgenmad Velkomst v/virksomhedsnetværkcabi Strategisk kompetenceløft af hele virksomheden v/ Lars Lorenzen Jensen, løn- og Personalechef i Odense Renovation Pause Strategisk brug af Uddannelsesfonde og IKV Individuel Kompetence Vurdering v/ tillidsrepræsentant og koncernuddannelsesmedlem Jane Hansen og Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF Kompetencegivende uddannelser til alle v/anette Barnhøj, Uddannelseschef, Tietgen KompetenceCenter Afsluttende spørgsmål til oplægsholderne Afrunding og introduktion af Den Rejsende Pølsevogn v/netværkslokomotivet Den Rejsende Pølsevogn byder på en pølse og en snak om kompetenceudvikling Side 2

3 VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder Et netværk for både virksomheder og jobcentre Gratis medlemskab Viden via arrangementer, erfagrupper og nyhedsbreve Side 3

4 Hvad er Cabi Cabi er en selvejende institution med egen bestyrelse under Beskæftigelsesministeriet. Landsdækkende netværks- og videnshus med fokus på den aktive beskæftigelsesindsats, det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement. Side 4

5 Mission At inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar. Vi vil i et tæt samspil med virksomhederne arbejde for at styrke indsatserne for at flest muligt, på trods af begrænsninger eller udfordringer, kan opnå eller fastholde deres plads på det danske arbejdsmarked. Vores fokusområder er derfor; fastholdelse, forebyggelse og indslusning på virksomhederne. Side 5

6 Hvad får du som medlem? Arrangementer Konferencer Erfagrupper Nyhedsbreve Netværk Fordelagtig medlemspris på kompetencegivende kurser Gratis hotline om virksomhedens sociale ansvar Side 6

7 Nye medlemmer Ikke kun én person pr. virksomhed men gerne fx TR, HR, ledere og AMO etc. Meld jer eller andre ind på Side 7

8 Nyt værktøj til at få overblik over virksomhedernes muligheder for støtte gennem jobcentret Side 8

9 Arrangementer i oktober, Middelfart: Den svære samtale (kursus) 28. oktober, Vejle: Fra grænseløst til fleksibelt arbejdsliv oktober: CSR AWARDS i Holstebro 20. november, Billund: Sygedagpengereformen December, Esbjerg: Virksomheder bag tremmer Side 9 Side 9

10 360 graders kompetenceløft Onsdag den 17. september 2014 Vestre Engvej 56, Vejle Poul Erik Faarkrog, Formand for Mejeribrugets Uddannelsesfond Jane Hansen, Fællestillidsrepræsentant, Arla Foods, Korsvej Mejeri

11 Overenskomstens bestemmelser 27. Efter- og videreuddannelse Stk. 1. Anbefaling Efter- og videreuddannelse er af væsentlig betydning for såvel virksomhedernes som medarbejdernes fortsatte udvikling. Overenskomstens parter anbefaler derfor, at den enkelte medarbejder får mulighed for at forbedre og udvikle sine kvalifikationer. Stk. 2. Udredning af forskel mellem kursusgodtgørelse og normal løn Deltager en medarbejder på virksomhedens foranledning i en uddannelse, der er godkendt af organisationerne, udredes forskellen mellem kursusgodtgørelse og medarbejderens normale løn af arbejdsgiveren. Under uddannelsesforløbet betales feriepenge og pension. Stk. 3. Betaling som arbejde Aftalt uddannelse planlægges og betales som arbejde, jfr. overenskomstens bestemmelser herom.

12 Overenskomstens bestemmelser Stk. 4. Frihed uden løn Det anbefales, at der gives medarbejderne frihed - uden løn - til at deltage i ønskede uddannelsesforløb under den forudsætning, at uddannelsen kan tilrettelægges under hensyn til virksomhedens forhold. Stk. 5. Ret til 2 ugers frihed Den enkelte medarbejder har - placeret under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - efter 9 måneders uafbrudt ansættelse ret til indtil 2 ugers frihed uden løn om året til deltagelse i selvvalgt efterog/eller videreuddannelse. Arbejdsgiveren kan dog yde løn, svarende til 100% af normal timeløn ekskl. tillæg Stk. 6. Akkumulering i 3 år Medarbejdere har ret til at afvikle ikke forbrugt frihed til uddannelse, jfr. stk. 5 fra de to forudgående kalenderår. De ældste uger forbruges først.

13 Overenskomstens bestemmelser Stk. 7. Screening / FVU-undervisning Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende læse-, skrive- eller regnefærdigheder, og der gives under samme betingelser ret til at deltage i relevante læse-, skrive- eller regneuddannelsesforløb. Stk. 8. Individuel Kompetence Vurdering Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en individuel kompetenceudvikling (IKV), og der gives under samme betingelser ret til at deltage i uddannelsesaktiviteter, der leder frem til uddannelse på faglært niveau.

14 Muligheder i Mejeribrugets Uddannelsesfond

15 Mejeribrugets Uddannelsesfond Protokollat C - om Mejeribrugets Uddannelsesfond Formål Med det formål at medvirke til kompetenceudvikling af medarbejderne etableres en uddannelsesfond. Fondens bestyrelse beslutter i hvilket omfang, der kan ydes økonomisk støtte til uddannelsesaktiviteter, således at virksomhedens omkostninger herved afholdes ved, at medarbejderen betales normal timeløn, ekskl. tillæg, jfr. stk. 3, hvorefter eventuel offentlig støtte samt tilskud fra Mejeribrugets Uddannelsesfond eller virksomhedens uddannelsesudvalg tilgår virksomheden. Økonomisk grundlag Virksomhederne indbetaler et beløb svarende til kr ,00 pr. fuldtidsansat medarbejder.

16 Mejeribrugets Uddannelsesfond Virksomhedens forlods disponering Koncernvirksomheder med flere arbejdssteder, kan vælge at etablere et koncernuddannelsesudvalg. Forudsætningen herfor er dog, at virksomheden årligt afholder en konference med deltagelse af en medarbejder- og ledelsesrepræsentant fra hvert arbejdssted. Formålet med denne konference er - gennem dialog - at sikre forbindelsen mellem de enkelte arbejdssteder og koncernuddannelsesudvalget Regler for tilskud Reglerne for tildeling af tilskud fra fondsmidler i virksomhedernes uddannelsesudvalg skal følge retningslinjerne fra Fondens bestyrelse. Hvis et virksomhedsuddannelsesudvalg har disponeret over alle egne midler, kan der søges om midler til yderligere aktiviteter i den centrale fond.

17 Koncern Arla Foods Nøgletal mælkeproducenter 12,7 milliarder kilo mælk 74 milliarder kroner i omsætning Verdens 6. største mejerikoncern Ansatte i 10 lande Heraf: ca i Danmark Timelønnede i Danmark: ca

18 Formål for koncernuddannelsesudvalget Koncernuddannelsesudvalget skal, for alle medarbejdere i Danmark, der er dækket af fællesoverenskomsten, følge og dække fremtidige kompetencebehov. Vi skal prioritere rækkefølge, områder og driftssteder samt leverandører for uddannelse, for at sikre en optimal anvendelse af uddannelsesmidlerne fra mejeribrugets uddannelsesfond

19 Mål 1. Inden sep udarbejdet kommissorium for koncern- uddannelsesudvalg / uddannelsesambassadører (DK) - roller/ansvar - mødeplan - informationsplan - status opgaver/drift - effektiv implementering af udvalgets beslutninger 2. Afsluttet screening FVU inden for nuværende ansatte

20 Mål - fortsat 3. Efter er alle screenet FVU ca. 9 mdr. efter ansættelse 4. Prioritering af aktiviteter, antal medarbejdere, område et ensartet kvalificeret udbud af: 2. screening 3. IKV 4. meritforløb inkl. definition af behov for de faglærte grupper, hvortil der ydes støtte fra fonden 5. Økonomisk overblik fremadrettet i forhold til indsats og prioriteringer

21 Status FVU Arla Foods Der er ansøgt for 3727 screeninger Der er ansøgt for 637 FVU/OBU forløb Der er mange planlagte FVU/OBU forløb i 2014 Der er endnu ikke ansøgt om IKV forløb (sker automatisk via Efteruddannelse.dk / Uddannelsesfonde.dk) IKV aktiviteter er igangsat for områderne: transport, lager og logistik, mejeriproduktion. Der har kørt en pilot på IKV for operatører hos Nr. Vium i januar 2014 med stor succes. Der arbejdes nu på at resten af mejeriet bliver IKV afklaret. Lignende pilot udvides nu til Bislev, og herefter resten af Arlas driftssteder. Koncernuddannelsesudvalget undersøger i øjeblikket muligheden for sprog og IT uddannelse via Mejeribrugets Uddannelsesfond, samt uddannelse til faglærte mejerister.

22 DRIFTSSTED: AKAFA mejeri Antal medarbejdere: 170 Aktiviteter Antal i alt Beskrivelse / kommentarer Status Screeninger 112 Afklaring er gennemført for alle medarbejdere omfattet af fællesoverenskomsten. Vi tager fremtidige afklaringer løbende. OBU (Ordblindeundervisning) 4 OBU 2 hold er gennemført i samarbejde mellem AKAFA, Bislev og Kørsels afd. FVU-forløb (forberedende voksen undervisning) 20 4 hold er gennemført i samarbejde mellem AKAFA, Bislev og Kørsels afd. 3 personer er stoppet inden endelig afslutning. 1 deltager fra AKAFA på 1 FVU hold. Forventes afsluttet 15. maj IKV (individuel kompetence vurdering) 0 Vi forventer at gå i gang med IKV ultimo 2014 eller primo 2015 Andre aktiviteter 0 Ingen aktiviteter planlagt Aktiviteter på standby eller ikke igangsat endnu Aktiviteter gennemført eller i gang 19 September 2014 Source:

23 Bestyrelsesmøde i Uddannelsesfonden, 18. august 2014 Beslutninger at støtte Skills 2015 med et beløb på op til kr. at de hidtidige tilskudsmuligheder fra fonden opretholdes at en IKV er en forudsætning for at fonden kan støtte yderligere efteruddannelse for ikke-faglærte at et IKV-lignende redskab skal etableres for faglærte og chauffører og være en forudsætning for fondens støtte til yderligere efteruddannelse for faglærte/chauffører 16

24 Beslutninger den 18. august 2014 at visitering til uddannelse sker som hidtil på det enkelte driftssted/den enkelte virksomhed på baggrund af uddannelsesplaner el. lign. Her skal det være parterne på de enkelte driftssteder, der har ansvaret med at visitere, hvilke medarbejdere der skal på kurser. at positivlisten udvides i henhold til de gennemførte IKV er og dertil hørende kompetenceplaner, herunder muligheden for selvvalgte fag (IT og sprog, f.eks.) at fonden højst yder tilskud til to ugers efteruddannelse pr. medarbejder pr. år. 17

25 Beslutninger, den 18. august 2014 at fonden som hidtil ikke yder tilskud til obligatoriske kurser (f.eks. EU-chaufførkurser, hygiejnekurser, truckkurser, m.m.) at tilskud til efteruddannelse for faglærte og chauffører kræver, at medarbejderen har gennemgået et IKV-lignende forløb, herunder har deltaget i efteruddannelse af nærmere bestemt omfang uden fondens medvirken at fondens bestyrelse i særlige tilfælde efter konkret ansøgning fra en virksomhed/uddannelsesudvalg kan fravige to-ugers reglen at der i disse særlige tilfælde skal hjemsøges størst muligt offentligt tilskud, hvorefter fonden kan yde tilskud op til det sædvanlige tilskudsniveau 18

26 Mejeribrugets Uddannelsesfond Positivlisten Der er på nuværende tidspunkt ca. 12,2 mio. kr. i Mejeribrugets Uddannelsesfond (incl. HK). Bestyrelsen har besluttet, at der for medarbejdere ansat under Fællesoverenskomsten kan ydes tilskud til: FVU-screening FVU-kurser i matematik og læsning Test/visitation af ordblinde (3 timer) Ordblinde-undervisning IKV ( Individuel Kompetence Vurdering ) Uddannelsesplanlæggerkursus Fagrettet efteruddannelse jfr. udd.plan ( max 2 uger pr. kalenderår ) ( Der skal forinden foretages en IKV / IKV-lignende redskab ) Ved deltagelse i ovennævnte er tilskudssatsen 126,64 kr. per time

27 Særlige uddannelsesbehov Særlige uddannelsesbehov ( der skal fremsendes en konkret ansøgning som behandles i Uddannelsesfondens Bestyrelse ). Der skal i forbindelse med ovennævnte hjemsøges størst muligt offentlig finansiering. Uddannelsesfondens bestyrelse beslutter en eventuel tilskudssats til ovennævnte.

28 Tak for opmærksomheden Poul Erik Faarkrog, Formand for Mejeribrugets Uddannelsesfond Jane Hansen, Fællestillidsrepræsentant, Arla Foods, Korsvej Mejeri 21

29 360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 17. september 2014 Anette Barnhøj Uddannelseschef Mobil

30 Hvad er ArbejdsMarkedsUddannelser? AMU Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde Intet læsestof Eventuelt relevante avisartikler eller notater Øvelser Egen praksis diskuteres Refleksion over egen praksis Operationelt niveau 2

31 Hvad er Akademiuddannelse AU Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde Ca. 300 sider pr 10 ECTS. Typisk én lærebog Redskaber og modeller Én teori som sættes over for egen praksis Redskabsrefleksion Taktisk niveau 3

32 Hvad er diplomuddannelse? Diplom Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde Ca sider pr 10 ECTS Flere lærebøger, uddrag af bøger og udvalgte artikler Teorier Flere teorier sættes over for hinanden og derefter over for egen praksis Teorirefleksion Videnskabs -teori Strategisk niveau 4

33 Hvad er Masteruddannelser? Master Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde timer pr. ECTS Udenlandske lærebøger og udvalgte artikler Teorier Flere teorier sættes over for hinanden og derefter over for egen praksis Teorirefleksion Videnskabs -teori Strategisk niveau 5

34 Realkompetencevurdering RKV og voksenuddannelse Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Realkompetence kan opnås fx - i arbejdslivet - i fritiden via deltagelse i foreningslivet - som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation - gennem et udlandsophold RKV er en vurdering af en persons individuelle realkompetence ift. en relevant, aktuel uddannelse med det formål at få anerkendelse for kompetencen i det formelle uddannelsessystem og på den måde spare uddannelse 6

35 Kompetencevurdering og voksenuddannelse Grundlæggende VoksenUddannelse (GVU) Fra ufaglært til faglært GVU er en mulighed for voksne over 25 år, der er eller har været beskæftiget som ufaglærte medarbejder i mindst 2 år inden for et fag / erhvervsuddannelser, og som ønsker at få faglært status GVU giver mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse ved at kombinere erhvervserfaring med konkrete uddannelse 7

36 Hvad er VEU-godtgørelse VEU-godtgørelse er en støtte til kortuddannede lønmodtagere i arbejde og selvstændige erhvervsdrivende, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse fx AMU eller GVU Ingen alderskrav VEU-godtgørelsen svarer til 80% af højeste dagpengesats Der kan også søges befordringstilskud til deltagelse i erhvervsrettet VEU Se mere: 8

37 Hvad er SVU? SVU er en økonomisk støtte til beskæftigede, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau i arbejdstiden. SVU søges som dækning for den arbejdsindtægt, man taber ved at uddanne sig i arbejdstiden. Får man løn under uddannelsen, kan SVU søges som refusion til arbejdspladsen. Man kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, man kan få SU til. SVU svarer til 80% af højeste dagpengesats Betingelserne for at få SVU er forskellige alt efter, om man vil tage en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller på videregående niveau se mere på 9

38 Få hjælp til strategisk uddannelsesplanlægning 1. Afdækning af hvilke kompetencer, der understøtter virksomhedernes vækstmuligheder 2. Afdækning af kortuddannedes aktuelle og fremadrettede kompetenceudviklingsbehov 3. Udarbejdelse af uddannelsesplaner 4. Opkvalificering af medarbejdere Projektet støttes af 10

39 Relevante links

40 UDDANNELSESOVERSIGT OG -UDBUD FOR TIETGEN KOMPETENCECENTER OG LEDELSESAKADEMIET LILLEBÆLT ORDINÆRE UDDANNELSER Fuldtidsstudier EFTER- UDDANNELSER Deltidsstudier KANDIDAT Lang Videregående Uddannelse MASTER BACHELOR Mellemlang Videregående Uddannelse DIPLOM DIPLOMUDDANNELSER International Handel & Markedsføring Ledelse Leisure Management Softwareudvikling Vurdering Webudvikling Økonomi KVU Kort Videregående Uddannelse AU AkademiUddannelse AKADEMIUDDANNELSER Finansiel Rådgivning Human Ressource Informationsteknologi Innovation, Produkt & Produktion International Handel & Markedsføring International Transport & Logistik Kommunikation & Formidling Ledelse Retail Sundhedspraksis Velfærdsteknologi Økonomi & Ressourcestyring STX, HHX, HTX & HF Gymnasial Uddannelse EUD & EUX ErhvervsUddannelse GRUNDSKOLEN AMU ArbejdsMarkedsUddannelse GVU Grundlæggende VoksenUddannelse FVU Forberedende VoksenUndervisning OBU Ordblindeundervisning ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Administration Detail Handel & Logistik IT Kommunikation & Formidling Ledelse & HR Markedsføring Salg & Kundeservice Sprog Økonomi & Regnskab FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Dansk Matematik

41 Netværkslokomotivet Netværk af private og offentlige virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesregioner Uafhængige og uvildige - godt 600 medl. Styregruppe, hvor arbejdsgiverog arbejdstagerrepræsentanter, udd. institutioner + organisationer er repræsenteret

42 Netværkslokomotivet Er opsøgende i 13 øst/vestjyske kommuner + Middelfart Ide-og formidlingscenter, så vi kan også yde starthjælp i andre kommuner Finansieres af Folketinget og kommunerne

43 Netværkslokomotivet Vi opsøger, informerer, inspirerer virksomhederne og medarbejderne til at sætte de almene kundskaber på dagsordenen Starthjælp trække på andres erfaringer, nøglepersonkurser. Holder informationsmøder på virksomhederne

44 Netværkslokomotivet 360 gr. Kompetenceudvikling dertil hører også et servicetjek i dansk, regning og måske IT! FVU, OBU og dansk for tosprogede er gode, fleksible og omkostningsfrie tilbud Lige nu kører vi bl,a. forløb hos Meldgaard, Kirkerne, Statens uddannelsesinstitutioner og Arla servicerer vi løbende Informationsmøder på virksomhederne incl. pølsevogn. Velbekomme

45 Tietgen KompetenceCenter & LedelsesAkademiet Lillebælt UDDANNELSER PÅ MANGE NIVEAUER Der findes et hav af muligheder inden for efter- og videreuddannelse, og det kan være svært at skabe sig et overblik, når man står med et konkret behov eller ønske fx i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Det overblik kan vi hjælpe virksomheder og medarbejdere med at få. Du er velkommen til at kontakte en af vores uddannelsesvejledere for at høre nærmere. Vi flytter også gerne vejledningen ud til din virksomhed, hvis du ønsker det. Realkompetencevurdering, herunder Gundlæggende VoksenUddannelse (GVU) Realkompetencer er summen af alt det, du kan og ved. Ikke kun det du har papir på fra din uddannelse, men også det, du har lært i arbejds- og fritidslivet. Du kan have brug for en RealKompetenceVurdering (RKV), når du søger ind på en voksen- og efteruddannelse, da du kan bruge den til en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb. En RKV kan også komme dig til gode, hvis du søger nyt job. Med en GVU Grundlæggende VoksenUddannelse kan du blive faglært og få papir på din erhvervserfaring. GVU er for ufaglærte, som er over 25 år med mindst 2 års erfaring inden for det område, man ønsker faglært status på. En GVU er individuel og tager udgangspunkt i en vurdering af dine realkompetencer. Forberedende VoksenUndervisning (FVU) Forberedende VoksenUndervisning (FVU) henvender sig til dig, der er over 18 år, og som ønsker at blive bedre til dansk eller matematik. På Tietgen KompetenceCenter giver vi dig et personligt servicetjek og finder ud af, hvordan du kan blive bedre til at læse, skrive og regne. Servicetjekket og undervisningen er gratis. Ordblindeundervisning Ordblindeundervisning henvender sig til alle, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og regne ved hjælp af it og specialuddannede undervisere. Undervisningen er gratis og foregår på små hold med 3-6 deltagere. Hvad oplever kursisterne: Jeg kan forklare det, jeg tænker. Der er kommet struktur på min verden. Jeg er god nok. Jeg er ikke dum - bare ordblind. Jeg har nu en realistisk plan for fremtiden. Jeg har fået selvtillid. ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) ArbejdsMarkedsUddannelser henvender sig primært til dig, der har en kort uddannelse, fx en erhvervsuddannelse. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller deltid. ArbejdsMarkedsUddannelser består af korte og intensive kursusforløb, som du kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan du få din efteruddannelse til at passe ind i en travl hverdag. Alle kurser er kompetencegivende og kan give merit til erhvervsuddannelserne. Du modtager et uddannelsesbevis for hvert kursus, du gennemfører. AkademiUddannelser (AU) AkademiUddannelser er videregående deltidsuddannelser for dig, der ønsker at blive bedre til dit fag. Når du styrker dine kompetencer, styrker du samtidig din position på jobmarkedet. Undervisningen foregår både på dag- og aftenhold. Der veksles mellem teori, diskussion, øvelser, cases og projektopgaver, og dine egne arbejdserfaringer bliver i vid udstrækning inddraget i undervisningen. AkademiUddannelserne er praksisnære og målrettet erhvervslivets behov. Diplomuddannelser Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en akademiuddannelse, en kort eller en mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over to til tre år, og der opkræves deltagerbetaling. Nogle diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen. Der findes diplomuddannelser inden for en lang række fagområder. Uddannelsernes opbygning varierer, men består typisk af et antal moduler samt et afgangsprojekt. SVU & VEU Du kan søge om Statens VoksenUddannelsesstøtte SVU hvis du deltager i FVU i arbejdstiden, hvis du deltager på et AU-forløb eller hvis du tager en Diplomuddannelse, der er tilrettelagt som en fuldtidsuddannelse. Du har mulighed for at søge VEU-godtgørelse (løntabsrefusion), når du deltager i ArbejdsMarkedsUddannelser, forudsat at du opfylder de gældende betingelser. KONTAKT Realkompetencevurdering herunder GVU Jørgen Houge Laursen Tlf Forberedende VoksenUndervisning og Ordblindeundervisning Britt Toxværd-Larsen Tlf ArbejdsMarkedsUddannelser Anette Barnhøj Tlf Akademi- & Diplom- Uddannelser Birger Brandt Tlf TIETGEN KOMPETENCECENTER EJLSKOVSGADE ODENSE C TLF LEDELSESAKADEMIET LILLEBÆLT RUGÅRDSVEJ ODENSE NV TLF

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015

360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 2. juni 2015 Anette Barnhøj Uddannelseschef Mobil 4013 4675 E-mail anje@tietgen.dk www.tietgen.dk/tkc www.tietgen.dk/tkc 2 Hvad

Læs mere

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis?

Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? Hvordan ser realkompetencearbejdet ud i praksis? NVR konference den 10. juni 2010 Ulla Nistrup, NVR www.nvr.nu Et overordnet billede Tilslutning til at det er en god ide, at give personer anerkendelse

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således:

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Virksomheden indbetaler et beløb svarende til 3 øre pr. time for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Med virkning fra 1. juli

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 23. marts 2015 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Gram Torben Andreasen Lindhardt Nils Lange Jørgensen

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse?

WORKSHOP TOPMØDE Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? WORKSHOP TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? TOPMØDE 2016 Hvad kan jeg med min efter- og videreuddannelse? Løbende efteruddannelse og/eller videreuddannelse forøger dine kompetencer

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 1. juni 2014. Nr. 578. Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne Herved bekendtgøres

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et Faktaark o vokse-, efter- og videreuddaelsessysteet Disruptionrådets sekretariat Juni 217 Executive summary Danmark har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at tilpasse sig til et arbejdsmarked i

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Protokollat om Udviklings- og Samarbejdsfond Udviklings- og Samarbejdsfond Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne i virksomheden er en væsentlig forudsætning for udvikling af virksomhedens

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Vi gør gode medarbejdere bedre!

Vi gør gode medarbejdere bedre! Vi gør gode medarbejdere bedre! Netværkslokomotivet er for arbejdspladsen, der har fokus på almen opkvalificering og efteruddannelse. er med til at nedbryde modstand mod uddannelse. skaber en positiv uddannelsesspiral.

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse

7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 7 Uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling og efteruddannelse 2. Selvvalgt uddannelse. Den enkelte medarbejder har dog efter 9 måneders beskæftigelse ret til 2 ugers frihed om året placeret under fornødent

Læs mere

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige

Styrk lederne i første række. Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Styrk lederne i første række Praksisnær lederuddannelse for førstelinjeledere i det offentlige Førstelinjeledere har vigtige poster i forreste række Danmark har brug for dygtige ledere i første række.

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere