VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder"

Transkript

1 VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder 1

2 Program Morgenmad Velkomst v/virksomhedsnetværkcabi Strategisk kompetenceløft af hele virksomheden v/ Lars Lorenzen Jensen, løn- og Personalechef i Odense Renovation Pause Strategisk brug af Uddannelsesfonde og IKV Individuel Kompetence Vurdering v/ tillidsrepræsentant og koncernuddannelsesmedlem Jane Hansen og Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF Kompetencegivende uddannelser til alle v/anette Barnhøj, Uddannelseschef, Tietgen KompetenceCenter Afsluttende spørgsmål til oplægsholderne Afrunding og introduktion af Den Rejsende Pølsevogn v/netværkslokomotivet Den Rejsende Pølsevogn byder på en pølse og en snak om kompetenceudvikling Side 2

3 VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder Et netværk for både virksomheder og jobcentre Gratis medlemskab Viden via arrangementer, erfagrupper og nyhedsbreve Side 3

4 Hvad er Cabi Cabi er en selvejende institution med egen bestyrelse under Beskæftigelsesministeriet. Landsdækkende netværks- og videnshus med fokus på den aktive beskæftigelsesindsats, det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement. Side 4

5 Mission At inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar. Vi vil i et tæt samspil med virksomhederne arbejde for at styrke indsatserne for at flest muligt, på trods af begrænsninger eller udfordringer, kan opnå eller fastholde deres plads på det danske arbejdsmarked. Vores fokusområder er derfor; fastholdelse, forebyggelse og indslusning på virksomhederne. Side 5

6 Hvad får du som medlem? Arrangementer Konferencer Erfagrupper Nyhedsbreve Netværk Fordelagtig medlemspris på kompetencegivende kurser Gratis hotline om virksomhedens sociale ansvar Side 6

7 Nye medlemmer Ikke kun én person pr. virksomhed men gerne fx TR, HR, ledere og AMO etc. Meld jer eller andre ind på Side 7

8 Nyt værktøj til at få overblik over virksomhedernes muligheder for støtte gennem jobcentret Side 8

9 Arrangementer i oktober, Middelfart: Den svære samtale (kursus) 28. oktober, Vejle: Fra grænseløst til fleksibelt arbejdsliv oktober: CSR AWARDS i Holstebro 20. november, Billund: Sygedagpengereformen December, Esbjerg: Virksomheder bag tremmer Side 9 Side 9

10 360 graders kompetenceløft Onsdag den 17. september 2014 Vestre Engvej 56, Vejle Poul Erik Faarkrog, Formand for Mejeribrugets Uddannelsesfond Jane Hansen, Fællestillidsrepræsentant, Arla Foods, Korsvej Mejeri

11 Overenskomstens bestemmelser 27. Efter- og videreuddannelse Stk. 1. Anbefaling Efter- og videreuddannelse er af væsentlig betydning for såvel virksomhedernes som medarbejdernes fortsatte udvikling. Overenskomstens parter anbefaler derfor, at den enkelte medarbejder får mulighed for at forbedre og udvikle sine kvalifikationer. Stk. 2. Udredning af forskel mellem kursusgodtgørelse og normal løn Deltager en medarbejder på virksomhedens foranledning i en uddannelse, der er godkendt af organisationerne, udredes forskellen mellem kursusgodtgørelse og medarbejderens normale løn af arbejdsgiveren. Under uddannelsesforløbet betales feriepenge og pension. Stk. 3. Betaling som arbejde Aftalt uddannelse planlægges og betales som arbejde, jfr. overenskomstens bestemmelser herom.

12 Overenskomstens bestemmelser Stk. 4. Frihed uden løn Det anbefales, at der gives medarbejderne frihed - uden løn - til at deltage i ønskede uddannelsesforløb under den forudsætning, at uddannelsen kan tilrettelægges under hensyn til virksomhedens forhold. Stk. 5. Ret til 2 ugers frihed Den enkelte medarbejder har - placeret under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - efter 9 måneders uafbrudt ansættelse ret til indtil 2 ugers frihed uden løn om året til deltagelse i selvvalgt efterog/eller videreuddannelse. Arbejdsgiveren kan dog yde løn, svarende til 100% af normal timeløn ekskl. tillæg Stk. 6. Akkumulering i 3 år Medarbejdere har ret til at afvikle ikke forbrugt frihed til uddannelse, jfr. stk. 5 fra de to forudgående kalenderår. De ældste uger forbruges først.

13 Overenskomstens bestemmelser Stk. 7. Screening / FVU-undervisning Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende læse-, skrive- eller regnefærdigheder, og der gives under samme betingelser ret til at deltage i relevante læse-, skrive- eller regneuddannelsesforløb. Stk. 8. Individuel Kompetence Vurdering Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en individuel kompetenceudvikling (IKV), og der gives under samme betingelser ret til at deltage i uddannelsesaktiviteter, der leder frem til uddannelse på faglært niveau.

14 Muligheder i Mejeribrugets Uddannelsesfond

15 Mejeribrugets Uddannelsesfond Protokollat C - om Mejeribrugets Uddannelsesfond Formål Med det formål at medvirke til kompetenceudvikling af medarbejderne etableres en uddannelsesfond. Fondens bestyrelse beslutter i hvilket omfang, der kan ydes økonomisk støtte til uddannelsesaktiviteter, således at virksomhedens omkostninger herved afholdes ved, at medarbejderen betales normal timeløn, ekskl. tillæg, jfr. stk. 3, hvorefter eventuel offentlig støtte samt tilskud fra Mejeribrugets Uddannelsesfond eller virksomhedens uddannelsesudvalg tilgår virksomheden. Økonomisk grundlag Virksomhederne indbetaler et beløb svarende til kr ,00 pr. fuldtidsansat medarbejder.

16 Mejeribrugets Uddannelsesfond Virksomhedens forlods disponering Koncernvirksomheder med flere arbejdssteder, kan vælge at etablere et koncernuddannelsesudvalg. Forudsætningen herfor er dog, at virksomheden årligt afholder en konference med deltagelse af en medarbejder- og ledelsesrepræsentant fra hvert arbejdssted. Formålet med denne konference er - gennem dialog - at sikre forbindelsen mellem de enkelte arbejdssteder og koncernuddannelsesudvalget Regler for tilskud Reglerne for tildeling af tilskud fra fondsmidler i virksomhedernes uddannelsesudvalg skal følge retningslinjerne fra Fondens bestyrelse. Hvis et virksomhedsuddannelsesudvalg har disponeret over alle egne midler, kan der søges om midler til yderligere aktiviteter i den centrale fond.

17 Koncern Arla Foods Nøgletal mælkeproducenter 12,7 milliarder kilo mælk 74 milliarder kroner i omsætning Verdens 6. største mejerikoncern Ansatte i 10 lande Heraf: ca i Danmark Timelønnede i Danmark: ca

18 Formål for koncernuddannelsesudvalget Koncernuddannelsesudvalget skal, for alle medarbejdere i Danmark, der er dækket af fællesoverenskomsten, følge og dække fremtidige kompetencebehov. Vi skal prioritere rækkefølge, områder og driftssteder samt leverandører for uddannelse, for at sikre en optimal anvendelse af uddannelsesmidlerne fra mejeribrugets uddannelsesfond

19 Mål 1. Inden sep udarbejdet kommissorium for koncern- uddannelsesudvalg / uddannelsesambassadører (DK) - roller/ansvar - mødeplan - informationsplan - status opgaver/drift - effektiv implementering af udvalgets beslutninger 2. Afsluttet screening FVU inden for nuværende ansatte

20 Mål - fortsat 3. Efter er alle screenet FVU ca. 9 mdr. efter ansættelse 4. Prioritering af aktiviteter, antal medarbejdere, område et ensartet kvalificeret udbud af: 2. screening 3. IKV 4. meritforløb inkl. definition af behov for de faglærte grupper, hvortil der ydes støtte fra fonden 5. Økonomisk overblik fremadrettet i forhold til indsats og prioriteringer

21 Status FVU Arla Foods Der er ansøgt for 3727 screeninger Der er ansøgt for 637 FVU/OBU forløb Der er mange planlagte FVU/OBU forløb i 2014 Der er endnu ikke ansøgt om IKV forløb (sker automatisk via Efteruddannelse.dk / Uddannelsesfonde.dk) IKV aktiviteter er igangsat for områderne: transport, lager og logistik, mejeriproduktion. Der har kørt en pilot på IKV for operatører hos Nr. Vium i januar 2014 med stor succes. Der arbejdes nu på at resten af mejeriet bliver IKV afklaret. Lignende pilot udvides nu til Bislev, og herefter resten af Arlas driftssteder. Koncernuddannelsesudvalget undersøger i øjeblikket muligheden for sprog og IT uddannelse via Mejeribrugets Uddannelsesfond, samt uddannelse til faglærte mejerister.

22 DRIFTSSTED: AKAFA mejeri Antal medarbejdere: 170 Aktiviteter Antal i alt Beskrivelse / kommentarer Status Screeninger 112 Afklaring er gennemført for alle medarbejdere omfattet af fællesoverenskomsten. Vi tager fremtidige afklaringer løbende. OBU (Ordblindeundervisning) 4 OBU 2 hold er gennemført i samarbejde mellem AKAFA, Bislev og Kørsels afd. FVU-forløb (forberedende voksen undervisning) 20 4 hold er gennemført i samarbejde mellem AKAFA, Bislev og Kørsels afd. 3 personer er stoppet inden endelig afslutning. 1 deltager fra AKAFA på 1 FVU hold. Forventes afsluttet 15. maj IKV (individuel kompetence vurdering) 0 Vi forventer at gå i gang med IKV ultimo 2014 eller primo 2015 Andre aktiviteter 0 Ingen aktiviteter planlagt Aktiviteter på standby eller ikke igangsat endnu Aktiviteter gennemført eller i gang 19 September 2014 Source:

23 Bestyrelsesmøde i Uddannelsesfonden, 18. august 2014 Beslutninger at støtte Skills 2015 med et beløb på op til kr. at de hidtidige tilskudsmuligheder fra fonden opretholdes at en IKV er en forudsætning for at fonden kan støtte yderligere efteruddannelse for ikke-faglærte at et IKV-lignende redskab skal etableres for faglærte og chauffører og være en forudsætning for fondens støtte til yderligere efteruddannelse for faglærte/chauffører 16

24 Beslutninger den 18. august 2014 at visitering til uddannelse sker som hidtil på det enkelte driftssted/den enkelte virksomhed på baggrund af uddannelsesplaner el. lign. Her skal det være parterne på de enkelte driftssteder, der har ansvaret med at visitere, hvilke medarbejdere der skal på kurser. at positivlisten udvides i henhold til de gennemførte IKV er og dertil hørende kompetenceplaner, herunder muligheden for selvvalgte fag (IT og sprog, f.eks.) at fonden højst yder tilskud til to ugers efteruddannelse pr. medarbejder pr. år. 17

25 Beslutninger, den 18. august 2014 at fonden som hidtil ikke yder tilskud til obligatoriske kurser (f.eks. EU-chaufførkurser, hygiejnekurser, truckkurser, m.m.) at tilskud til efteruddannelse for faglærte og chauffører kræver, at medarbejderen har gennemgået et IKV-lignende forløb, herunder har deltaget i efteruddannelse af nærmere bestemt omfang uden fondens medvirken at fondens bestyrelse i særlige tilfælde efter konkret ansøgning fra en virksomhed/uddannelsesudvalg kan fravige to-ugers reglen at der i disse særlige tilfælde skal hjemsøges størst muligt offentligt tilskud, hvorefter fonden kan yde tilskud op til det sædvanlige tilskudsniveau 18

26 Mejeribrugets Uddannelsesfond Positivlisten Der er på nuværende tidspunkt ca. 12,2 mio. kr. i Mejeribrugets Uddannelsesfond (incl. HK). Bestyrelsen har besluttet, at der for medarbejdere ansat under Fællesoverenskomsten kan ydes tilskud til: FVU-screening FVU-kurser i matematik og læsning Test/visitation af ordblinde (3 timer) Ordblinde-undervisning IKV ( Individuel Kompetence Vurdering ) Uddannelsesplanlæggerkursus Fagrettet efteruddannelse jfr. udd.plan ( max 2 uger pr. kalenderår ) ( Der skal forinden foretages en IKV / IKV-lignende redskab ) Ved deltagelse i ovennævnte er tilskudssatsen 126,64 kr. per time

27 Særlige uddannelsesbehov Særlige uddannelsesbehov ( der skal fremsendes en konkret ansøgning som behandles i Uddannelsesfondens Bestyrelse ). Der skal i forbindelse med ovennævnte hjemsøges størst muligt offentlig finansiering. Uddannelsesfondens bestyrelse beslutter en eventuel tilskudssats til ovennævnte.

28 Tak for opmærksomheden Poul Erik Faarkrog, Formand for Mejeribrugets Uddannelsesfond Jane Hansen, Fællestillidsrepræsentant, Arla Foods, Korsvej Mejeri 21

29 360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 17. september 2014 Anette Barnhøj Uddannelseschef Mobil

30 Hvad er ArbejdsMarkedsUddannelser? AMU Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde Intet læsestof Eventuelt relevante avisartikler eller notater Øvelser Egen praksis diskuteres Refleksion over egen praksis Operationelt niveau 2

31 Hvad er Akademiuddannelse AU Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde Ca. 300 sider pr 10 ECTS. Typisk én lærebog Redskaber og modeller Én teori som sættes over for egen praksis Redskabsrefleksion Taktisk niveau 3

32 Hvad er diplomuddannelse? Diplom Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde Ca sider pr 10 ECTS Flere lærebøger, uddrag af bøger og udvalgte artikler Teorier Flere teorier sættes over for hinanden og derefter over for egen praksis Teorirefleksion Videnskabs -teori Strategisk niveau 4

33 Hvad er Masteruddannelser? Master Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde timer pr. ECTS Udenlandske lærebøger og udvalgte artikler Teorier Flere teorier sættes over for hinanden og derefter over for egen praksis Teorirefleksion Videnskabs -teori Strategisk niveau 5

34 Realkompetencevurdering RKV og voksenuddannelse Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Realkompetence kan opnås fx - i arbejdslivet - i fritiden via deltagelse i foreningslivet - som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation - gennem et udlandsophold RKV er en vurdering af en persons individuelle realkompetence ift. en relevant, aktuel uddannelse med det formål at få anerkendelse for kompetencen i det formelle uddannelsessystem og på den måde spare uddannelse 6

35 Kompetencevurdering og voksenuddannelse Grundlæggende VoksenUddannelse (GVU) Fra ufaglært til faglært GVU er en mulighed for voksne over 25 år, der er eller har været beskæftiget som ufaglærte medarbejder i mindst 2 år inden for et fag / erhvervsuddannelser, og som ønsker at få faglært status GVU giver mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse ved at kombinere erhvervserfaring med konkrete uddannelse 7

36 Hvad er VEU-godtgørelse VEU-godtgørelse er en støtte til kortuddannede lønmodtagere i arbejde og selvstændige erhvervsdrivende, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse fx AMU eller GVU Ingen alderskrav VEU-godtgørelsen svarer til 80% af højeste dagpengesats Der kan også søges befordringstilskud til deltagelse i erhvervsrettet VEU Se mere: 8

37 Hvad er SVU? SVU er en økonomisk støtte til beskæftigede, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau i arbejdstiden. SVU søges som dækning for den arbejdsindtægt, man taber ved at uddanne sig i arbejdstiden. Får man løn under uddannelsen, kan SVU søges som refusion til arbejdspladsen. Man kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, man kan få SU til. SVU svarer til 80% af højeste dagpengesats Betingelserne for at få SVU er forskellige alt efter, om man vil tage en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller på videregående niveau se mere på 9

38 Få hjælp til strategisk uddannelsesplanlægning 1. Afdækning af hvilke kompetencer, der understøtter virksomhedernes vækstmuligheder 2. Afdækning af kortuddannedes aktuelle og fremadrettede kompetenceudviklingsbehov 3. Udarbejdelse af uddannelsesplaner 4. Opkvalificering af medarbejdere Projektet støttes af 10

39 Relevante links

40 UDDANNELSESOVERSIGT OG -UDBUD FOR TIETGEN KOMPETENCECENTER OG LEDELSESAKADEMIET LILLEBÆLT ORDINÆRE UDDANNELSER Fuldtidsstudier EFTER- UDDANNELSER Deltidsstudier KANDIDAT Lang Videregående Uddannelse MASTER BACHELOR Mellemlang Videregående Uddannelse DIPLOM DIPLOMUDDANNELSER International Handel & Markedsføring Ledelse Leisure Management Softwareudvikling Vurdering Webudvikling Økonomi KVU Kort Videregående Uddannelse AU AkademiUddannelse AKADEMIUDDANNELSER Finansiel Rådgivning Human Ressource Informationsteknologi Innovation, Produkt & Produktion International Handel & Markedsføring International Transport & Logistik Kommunikation & Formidling Ledelse Retail Sundhedspraksis Velfærdsteknologi Økonomi & Ressourcestyring STX, HHX, HTX & HF Gymnasial Uddannelse EUD & EUX ErhvervsUddannelse GRUNDSKOLEN AMU ArbejdsMarkedsUddannelse GVU Grundlæggende VoksenUddannelse FVU Forberedende VoksenUndervisning OBU Ordblindeundervisning ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Administration Detail Handel & Logistik IT Kommunikation & Formidling Ledelse & HR Markedsføring Salg & Kundeservice Sprog Økonomi & Regnskab FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Dansk Matematik

41 Netværkslokomotivet Netværk af private og offentlige virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesregioner Uafhængige og uvildige - godt 600 medl. Styregruppe, hvor arbejdsgiverog arbejdstagerrepræsentanter, udd. institutioner + organisationer er repræsenteret

42 Netværkslokomotivet Er opsøgende i 13 øst/vestjyske kommuner + Middelfart Ide-og formidlingscenter, så vi kan også yde starthjælp i andre kommuner Finansieres af Folketinget og kommunerne

43 Netværkslokomotivet Vi opsøger, informerer, inspirerer virksomhederne og medarbejderne til at sætte de almene kundskaber på dagsordenen Starthjælp trække på andres erfaringer, nøglepersonkurser. Holder informationsmøder på virksomhederne

44 Netværkslokomotivet 360 gr. Kompetenceudvikling dertil hører også et servicetjek i dansk, regning og måske IT! FVU, OBU og dansk for tosprogede er gode, fleksible og omkostningsfrie tilbud Lige nu kører vi bl,a. forløb hos Meldgaard, Kirkerne, Statens uddannelsesinstitutioner og Arla servicerer vi løbende Informationsmøder på virksomhederne incl. pølsevogn. Velbekomme

45 Tietgen KompetenceCenter & LedelsesAkademiet Lillebælt UDDANNELSER PÅ MANGE NIVEAUER Der findes et hav af muligheder inden for efter- og videreuddannelse, og det kan være svært at skabe sig et overblik, når man står med et konkret behov eller ønske fx i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Det overblik kan vi hjælpe virksomheder og medarbejdere med at få. Du er velkommen til at kontakte en af vores uddannelsesvejledere for at høre nærmere. Vi flytter også gerne vejledningen ud til din virksomhed, hvis du ønsker det. Realkompetencevurdering, herunder Gundlæggende VoksenUddannelse (GVU) Realkompetencer er summen af alt det, du kan og ved. Ikke kun det du har papir på fra din uddannelse, men også det, du har lært i arbejds- og fritidslivet. Du kan have brug for en RealKompetenceVurdering (RKV), når du søger ind på en voksen- og efteruddannelse, da du kan bruge den til en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb. En RKV kan også komme dig til gode, hvis du søger nyt job. Med en GVU Grundlæggende VoksenUddannelse kan du blive faglært og få papir på din erhvervserfaring. GVU er for ufaglærte, som er over 25 år med mindst 2 års erfaring inden for det område, man ønsker faglært status på. En GVU er individuel og tager udgangspunkt i en vurdering af dine realkompetencer. Forberedende VoksenUndervisning (FVU) Forberedende VoksenUndervisning (FVU) henvender sig til dig, der er over 18 år, og som ønsker at blive bedre til dansk eller matematik. På Tietgen KompetenceCenter giver vi dig et personligt servicetjek og finder ud af, hvordan du kan blive bedre til at læse, skrive og regne. Servicetjekket og undervisningen er gratis. Ordblindeundervisning Ordblindeundervisning henvender sig til alle, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og regne ved hjælp af it og specialuddannede undervisere. Undervisningen er gratis og foregår på små hold med 3-6 deltagere. Hvad oplever kursisterne: Jeg kan forklare det, jeg tænker. Der er kommet struktur på min verden. Jeg er god nok. Jeg er ikke dum - bare ordblind. Jeg har nu en realistisk plan for fremtiden. Jeg har fået selvtillid. ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) ArbejdsMarkedsUddannelser henvender sig primært til dig, der har en kort uddannelse, fx en erhvervsuddannelse. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller deltid. ArbejdsMarkedsUddannelser består af korte og intensive kursusforløb, som du kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan du få din efteruddannelse til at passe ind i en travl hverdag. Alle kurser er kompetencegivende og kan give merit til erhvervsuddannelserne. Du modtager et uddannelsesbevis for hvert kursus, du gennemfører. AkademiUddannelser (AU) AkademiUddannelser er videregående deltidsuddannelser for dig, der ønsker at blive bedre til dit fag. Når du styrker dine kompetencer, styrker du samtidig din position på jobmarkedet. Undervisningen foregår både på dag- og aftenhold. Der veksles mellem teori, diskussion, øvelser, cases og projektopgaver, og dine egne arbejdserfaringer bliver i vid udstrækning inddraget i undervisningen. AkademiUddannelserne er praksisnære og målrettet erhvervslivets behov. Diplomuddannelser Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en akademiuddannelse, en kort eller en mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over to til tre år, og der opkræves deltagerbetaling. Nogle diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen. Der findes diplomuddannelser inden for en lang række fagområder. Uddannelsernes opbygning varierer, men består typisk af et antal moduler samt et afgangsprojekt. SVU & VEU Du kan søge om Statens VoksenUddannelsesstøtte SVU hvis du deltager i FVU i arbejdstiden, hvis du deltager på et AU-forløb eller hvis du tager en Diplomuddannelse, der er tilrettelagt som en fuldtidsuddannelse. Du har mulighed for at søge VEU-godtgørelse (løntabsrefusion), når du deltager i ArbejdsMarkedsUddannelser, forudsat at du opfylder de gældende betingelser. KONTAKT Realkompetencevurdering herunder GVU Jørgen Houge Laursen Tlf Forberedende VoksenUndervisning og Ordblindeundervisning Britt Toxværd-Larsen Tlf ArbejdsMarkedsUddannelser Anette Barnhøj Tlf Akademi- & Diplom- Uddannelser Birger Brandt Tlf TIETGEN KOMPETENCECENTER EJLSKOVSGADE ODENSE C TLF LEDELSESAKADEMIET LILLEBÆLT RUGÅRDSVEJ ODENSE NV TLF

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28

Nyhedsbrev. Stram op. December 2010 nr. 28 Nyhedsbrev December 2010 nr. 28 Stram op Foto: Netværkslokomotivet Selv om man har svært ved at læse og skrive, kan man godt få succes med et arbejde, der baserer sig på ord og tekst. Dét var skuespiller

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere