VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder"

Transkript

1 VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder 1

2 Program Morgenmad Velkomst v/virksomhedsnetværkcabi Strategisk kompetenceløft af hele virksomheden v/ Lars Lorenzen Jensen, løn- og Personalechef i Odense Renovation Pause Strategisk brug af Uddannelsesfonde og IKV Individuel Kompetence Vurdering v/ tillidsrepræsentant og koncernuddannelsesmedlem Jane Hansen og Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF Kompetencegivende uddannelser til alle v/anette Barnhøj, Uddannelseschef, Tietgen KompetenceCenter Afsluttende spørgsmål til oplægsholderne Afrunding og introduktion af Den Rejsende Pølsevogn v/netværkslokomotivet Den Rejsende Pølsevogn byder på en pølse og en snak om kompetenceudvikling Side 2

3 VirksomhedsnetværkCabi Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder Et netværk for både virksomheder og jobcentre Gratis medlemskab Viden via arrangementer, erfagrupper og nyhedsbreve Side 3

4 Hvad er Cabi Cabi er en selvejende institution med egen bestyrelse under Beskæftigelsesministeriet. Landsdækkende netværks- og videnshus med fokus på den aktive beskæftigelsesindsats, det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement. Side 4

5 Mission At inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar. Vi vil i et tæt samspil med virksomhederne arbejde for at styrke indsatserne for at flest muligt, på trods af begrænsninger eller udfordringer, kan opnå eller fastholde deres plads på det danske arbejdsmarked. Vores fokusområder er derfor; fastholdelse, forebyggelse og indslusning på virksomhederne. Side 5

6 Hvad får du som medlem? Arrangementer Konferencer Erfagrupper Nyhedsbreve Netværk Fordelagtig medlemspris på kompetencegivende kurser Gratis hotline om virksomhedens sociale ansvar Side 6

7 Nye medlemmer Ikke kun én person pr. virksomhed men gerne fx TR, HR, ledere og AMO etc. Meld jer eller andre ind på Side 7

8 Nyt værktøj til at få overblik over virksomhedernes muligheder for støtte gennem jobcentret Side 8

9 Arrangementer i oktober, Middelfart: Den svære samtale (kursus) 28. oktober, Vejle: Fra grænseløst til fleksibelt arbejdsliv oktober: CSR AWARDS i Holstebro 20. november, Billund: Sygedagpengereformen December, Esbjerg: Virksomheder bag tremmer Side 9 Side 9

10 360 graders kompetenceløft Onsdag den 17. september 2014 Vestre Engvej 56, Vejle Poul Erik Faarkrog, Formand for Mejeribrugets Uddannelsesfond Jane Hansen, Fællestillidsrepræsentant, Arla Foods, Korsvej Mejeri

11 Overenskomstens bestemmelser 27. Efter- og videreuddannelse Stk. 1. Anbefaling Efter- og videreuddannelse er af væsentlig betydning for såvel virksomhedernes som medarbejdernes fortsatte udvikling. Overenskomstens parter anbefaler derfor, at den enkelte medarbejder får mulighed for at forbedre og udvikle sine kvalifikationer. Stk. 2. Udredning af forskel mellem kursusgodtgørelse og normal løn Deltager en medarbejder på virksomhedens foranledning i en uddannelse, der er godkendt af organisationerne, udredes forskellen mellem kursusgodtgørelse og medarbejderens normale løn af arbejdsgiveren. Under uddannelsesforløbet betales feriepenge og pension. Stk. 3. Betaling som arbejde Aftalt uddannelse planlægges og betales som arbejde, jfr. overenskomstens bestemmelser herom.

12 Overenskomstens bestemmelser Stk. 4. Frihed uden løn Det anbefales, at der gives medarbejderne frihed - uden løn - til at deltage i ønskede uddannelsesforløb under den forudsætning, at uddannelsen kan tilrettelægges under hensyn til virksomhedens forhold. Stk. 5. Ret til 2 ugers frihed Den enkelte medarbejder har - placeret under fornødent hensyn til virksomhedens forhold - efter 9 måneders uafbrudt ansættelse ret til indtil 2 ugers frihed uden løn om året til deltagelse i selvvalgt efterog/eller videreuddannelse. Arbejdsgiveren kan dog yde løn, svarende til 100% af normal timeløn ekskl. tillæg Stk. 6. Akkumulering i 3 år Medarbejdere har ret til at afvikle ikke forbrugt frihed til uddannelse, jfr. stk. 5 fra de to forudgående kalenderår. De ældste uger forbruges først.

13 Overenskomstens bestemmelser Stk. 7. Screening / FVU-undervisning Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en afklaring af, om de har tilstrækkelige grundlæggende læse-, skrive- eller regnefærdigheder, og der gives under samme betingelser ret til at deltage i relevante læse-, skrive- eller regneuddannelsesforløb. Stk. 8. Individuel Kompetence Vurdering Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn til virksomhedens forhold at deltage i en individuel kompetenceudvikling (IKV), og der gives under samme betingelser ret til at deltage i uddannelsesaktiviteter, der leder frem til uddannelse på faglært niveau.

14 Muligheder i Mejeribrugets Uddannelsesfond

15 Mejeribrugets Uddannelsesfond Protokollat C - om Mejeribrugets Uddannelsesfond Formål Med det formål at medvirke til kompetenceudvikling af medarbejderne etableres en uddannelsesfond. Fondens bestyrelse beslutter i hvilket omfang, der kan ydes økonomisk støtte til uddannelsesaktiviteter, således at virksomhedens omkostninger herved afholdes ved, at medarbejderen betales normal timeløn, ekskl. tillæg, jfr. stk. 3, hvorefter eventuel offentlig støtte samt tilskud fra Mejeribrugets Uddannelsesfond eller virksomhedens uddannelsesudvalg tilgår virksomheden. Økonomisk grundlag Virksomhederne indbetaler et beløb svarende til kr ,00 pr. fuldtidsansat medarbejder.

16 Mejeribrugets Uddannelsesfond Virksomhedens forlods disponering Koncernvirksomheder med flere arbejdssteder, kan vælge at etablere et koncernuddannelsesudvalg. Forudsætningen herfor er dog, at virksomheden årligt afholder en konference med deltagelse af en medarbejder- og ledelsesrepræsentant fra hvert arbejdssted. Formålet med denne konference er - gennem dialog - at sikre forbindelsen mellem de enkelte arbejdssteder og koncernuddannelsesudvalget Regler for tilskud Reglerne for tildeling af tilskud fra fondsmidler i virksomhedernes uddannelsesudvalg skal følge retningslinjerne fra Fondens bestyrelse. Hvis et virksomhedsuddannelsesudvalg har disponeret over alle egne midler, kan der søges om midler til yderligere aktiviteter i den centrale fond.

17 Koncern Arla Foods Nøgletal mælkeproducenter 12,7 milliarder kilo mælk 74 milliarder kroner i omsætning Verdens 6. største mejerikoncern Ansatte i 10 lande Heraf: ca i Danmark Timelønnede i Danmark: ca

18 Formål for koncernuddannelsesudvalget Koncernuddannelsesudvalget skal, for alle medarbejdere i Danmark, der er dækket af fællesoverenskomsten, følge og dække fremtidige kompetencebehov. Vi skal prioritere rækkefølge, områder og driftssteder samt leverandører for uddannelse, for at sikre en optimal anvendelse af uddannelsesmidlerne fra mejeribrugets uddannelsesfond

19 Mål 1. Inden sep udarbejdet kommissorium for koncern- uddannelsesudvalg / uddannelsesambassadører (DK) - roller/ansvar - mødeplan - informationsplan - status opgaver/drift - effektiv implementering af udvalgets beslutninger 2. Afsluttet screening FVU inden for nuværende ansatte

20 Mål - fortsat 3. Efter er alle screenet FVU ca. 9 mdr. efter ansættelse 4. Prioritering af aktiviteter, antal medarbejdere, område et ensartet kvalificeret udbud af: 2. screening 3. IKV 4. meritforløb inkl. definition af behov for de faglærte grupper, hvortil der ydes støtte fra fonden 5. Økonomisk overblik fremadrettet i forhold til indsats og prioriteringer

21 Status FVU Arla Foods Der er ansøgt for 3727 screeninger Der er ansøgt for 637 FVU/OBU forløb Der er mange planlagte FVU/OBU forløb i 2014 Der er endnu ikke ansøgt om IKV forløb (sker automatisk via Efteruddannelse.dk / Uddannelsesfonde.dk) IKV aktiviteter er igangsat for områderne: transport, lager og logistik, mejeriproduktion. Der har kørt en pilot på IKV for operatører hos Nr. Vium i januar 2014 med stor succes. Der arbejdes nu på at resten af mejeriet bliver IKV afklaret. Lignende pilot udvides nu til Bislev, og herefter resten af Arlas driftssteder. Koncernuddannelsesudvalget undersøger i øjeblikket muligheden for sprog og IT uddannelse via Mejeribrugets Uddannelsesfond, samt uddannelse til faglærte mejerister.

22 DRIFTSSTED: AKAFA mejeri Antal medarbejdere: 170 Aktiviteter Antal i alt Beskrivelse / kommentarer Status Screeninger 112 Afklaring er gennemført for alle medarbejdere omfattet af fællesoverenskomsten. Vi tager fremtidige afklaringer løbende. OBU (Ordblindeundervisning) 4 OBU 2 hold er gennemført i samarbejde mellem AKAFA, Bislev og Kørsels afd. FVU-forløb (forberedende voksen undervisning) 20 4 hold er gennemført i samarbejde mellem AKAFA, Bislev og Kørsels afd. 3 personer er stoppet inden endelig afslutning. 1 deltager fra AKAFA på 1 FVU hold. Forventes afsluttet 15. maj IKV (individuel kompetence vurdering) 0 Vi forventer at gå i gang med IKV ultimo 2014 eller primo 2015 Andre aktiviteter 0 Ingen aktiviteter planlagt Aktiviteter på standby eller ikke igangsat endnu Aktiviteter gennemført eller i gang 19 September 2014 Source:

23 Bestyrelsesmøde i Uddannelsesfonden, 18. august 2014 Beslutninger at støtte Skills 2015 med et beløb på op til kr. at de hidtidige tilskudsmuligheder fra fonden opretholdes at en IKV er en forudsætning for at fonden kan støtte yderligere efteruddannelse for ikke-faglærte at et IKV-lignende redskab skal etableres for faglærte og chauffører og være en forudsætning for fondens støtte til yderligere efteruddannelse for faglærte/chauffører 16

24 Beslutninger den 18. august 2014 at visitering til uddannelse sker som hidtil på det enkelte driftssted/den enkelte virksomhed på baggrund af uddannelsesplaner el. lign. Her skal det være parterne på de enkelte driftssteder, der har ansvaret med at visitere, hvilke medarbejdere der skal på kurser. at positivlisten udvides i henhold til de gennemførte IKV er og dertil hørende kompetenceplaner, herunder muligheden for selvvalgte fag (IT og sprog, f.eks.) at fonden højst yder tilskud til to ugers efteruddannelse pr. medarbejder pr. år. 17

25 Beslutninger, den 18. august 2014 at fonden som hidtil ikke yder tilskud til obligatoriske kurser (f.eks. EU-chaufførkurser, hygiejnekurser, truckkurser, m.m.) at tilskud til efteruddannelse for faglærte og chauffører kræver, at medarbejderen har gennemgået et IKV-lignende forløb, herunder har deltaget i efteruddannelse af nærmere bestemt omfang uden fondens medvirken at fondens bestyrelse i særlige tilfælde efter konkret ansøgning fra en virksomhed/uddannelsesudvalg kan fravige to-ugers reglen at der i disse særlige tilfælde skal hjemsøges størst muligt offentligt tilskud, hvorefter fonden kan yde tilskud op til det sædvanlige tilskudsniveau 18

26 Mejeribrugets Uddannelsesfond Positivlisten Der er på nuværende tidspunkt ca. 12,2 mio. kr. i Mejeribrugets Uddannelsesfond (incl. HK). Bestyrelsen har besluttet, at der for medarbejdere ansat under Fællesoverenskomsten kan ydes tilskud til: FVU-screening FVU-kurser i matematik og læsning Test/visitation af ordblinde (3 timer) Ordblinde-undervisning IKV ( Individuel Kompetence Vurdering ) Uddannelsesplanlæggerkursus Fagrettet efteruddannelse jfr. udd.plan ( max 2 uger pr. kalenderår ) ( Der skal forinden foretages en IKV / IKV-lignende redskab ) Ved deltagelse i ovennævnte er tilskudssatsen 126,64 kr. per time

27 Særlige uddannelsesbehov Særlige uddannelsesbehov ( der skal fremsendes en konkret ansøgning som behandles i Uddannelsesfondens Bestyrelse ). Der skal i forbindelse med ovennævnte hjemsøges størst muligt offentlig finansiering. Uddannelsesfondens bestyrelse beslutter en eventuel tilskudssats til ovennævnte.

28 Tak for opmærksomheden Poul Erik Faarkrog, Formand for Mejeribrugets Uddannelsesfond Jane Hansen, Fællestillidsrepræsentant, Arla Foods, Korsvej Mejeri 21

29 360 graders kompetenceløft Netværkslokomotivet og VirksomhedsnetværkCabi 17. september 2014 Anette Barnhøj Uddannelseschef Mobil

30 Hvad er ArbejdsMarkedsUddannelser? AMU Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde Intet læsestof Eventuelt relevante avisartikler eller notater Øvelser Egen praksis diskuteres Refleksion over egen praksis Operationelt niveau 2

31 Hvad er Akademiuddannelse AU Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde Ca. 300 sider pr 10 ECTS. Typisk én lærebog Redskaber og modeller Én teori som sættes over for egen praksis Redskabsrefleksion Taktisk niveau 3

32 Hvad er diplomuddannelse? Diplom Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde Ca sider pr 10 ECTS Flere lærebøger, uddrag af bøger og udvalgte artikler Teorier Flere teorier sættes over for hinanden og derefter over for egen praksis Teorirefleksion Videnskabs -teori Strategisk niveau 4

33 Hvad er Masteruddannelser? Master Læsestof Teoretisk niveau Teorier Refleksions niveau Læsebelastning Handleområde timer pr. ECTS Udenlandske lærebøger og udvalgte artikler Teorier Flere teorier sættes over for hinanden og derefter over for egen praksis Teorirefleksion Videnskabs -teori Strategisk niveau 5

34 Realkompetencevurdering RKV og voksenuddannelse Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Realkompetence kan opnås fx - i arbejdslivet - i fritiden via deltagelse i foreningslivet - som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation - gennem et udlandsophold RKV er en vurdering af en persons individuelle realkompetence ift. en relevant, aktuel uddannelse med det formål at få anerkendelse for kompetencen i det formelle uddannelsessystem og på den måde spare uddannelse 6

35 Kompetencevurdering og voksenuddannelse Grundlæggende VoksenUddannelse (GVU) Fra ufaglært til faglært GVU er en mulighed for voksne over 25 år, der er eller har været beskæftiget som ufaglærte medarbejder i mindst 2 år inden for et fag / erhvervsuddannelser, og som ønsker at få faglært status GVU giver mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse ved at kombinere erhvervserfaring med konkrete uddannelse 7

36 Hvad er VEU-godtgørelse VEU-godtgørelse er en støtte til kortuddannede lønmodtagere i arbejde og selvstændige erhvervsdrivende, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse fx AMU eller GVU Ingen alderskrav VEU-godtgørelsen svarer til 80% af højeste dagpengesats Der kan også søges befordringstilskud til deltagelse i erhvervsrettet VEU Se mere: 8

37 Hvad er SVU? SVU er en økonomisk støtte til beskæftigede, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau i arbejdstiden. SVU søges som dækning for den arbejdsindtægt, man taber ved at uddanne sig i arbejdstiden. Får man løn under uddannelsen, kan SVU søges som refusion til arbejdspladsen. Man kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, man kan få SU til. SVU svarer til 80% af højeste dagpengesats Betingelserne for at få SVU er forskellige alt efter, om man vil tage en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller på videregående niveau se mere på 9

38 Få hjælp til strategisk uddannelsesplanlægning 1. Afdækning af hvilke kompetencer, der understøtter virksomhedernes vækstmuligheder 2. Afdækning af kortuddannedes aktuelle og fremadrettede kompetenceudviklingsbehov 3. Udarbejdelse af uddannelsesplaner 4. Opkvalificering af medarbejdere Projektet støttes af 10

39 Relevante links

40 UDDANNELSESOVERSIGT OG -UDBUD FOR TIETGEN KOMPETENCECENTER OG LEDELSESAKADEMIET LILLEBÆLT ORDINÆRE UDDANNELSER Fuldtidsstudier EFTER- UDDANNELSER Deltidsstudier KANDIDAT Lang Videregående Uddannelse MASTER BACHELOR Mellemlang Videregående Uddannelse DIPLOM DIPLOMUDDANNELSER International Handel & Markedsføring Ledelse Leisure Management Softwareudvikling Vurdering Webudvikling Økonomi KVU Kort Videregående Uddannelse AU AkademiUddannelse AKADEMIUDDANNELSER Finansiel Rådgivning Human Ressource Informationsteknologi Innovation, Produkt & Produktion International Handel & Markedsføring International Transport & Logistik Kommunikation & Formidling Ledelse Retail Sundhedspraksis Velfærdsteknologi Økonomi & Ressourcestyring STX, HHX, HTX & HF Gymnasial Uddannelse EUD & EUX ErhvervsUddannelse GRUNDSKOLEN AMU ArbejdsMarkedsUddannelse GVU Grundlæggende VoksenUddannelse FVU Forberedende VoksenUndervisning OBU Ordblindeundervisning ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Administration Detail Handel & Logistik IT Kommunikation & Formidling Ledelse & HR Markedsføring Salg & Kundeservice Sprog Økonomi & Regnskab FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Dansk Matematik

41 Netværkslokomotivet Netværk af private og offentlige virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesregioner Uafhængige og uvildige - godt 600 medl. Styregruppe, hvor arbejdsgiverog arbejdstagerrepræsentanter, udd. institutioner + organisationer er repræsenteret

42 Netværkslokomotivet Er opsøgende i 13 øst/vestjyske kommuner + Middelfart Ide-og formidlingscenter, så vi kan også yde starthjælp i andre kommuner Finansieres af Folketinget og kommunerne

43 Netværkslokomotivet Vi opsøger, informerer, inspirerer virksomhederne og medarbejderne til at sætte de almene kundskaber på dagsordenen Starthjælp trække på andres erfaringer, nøglepersonkurser. Holder informationsmøder på virksomhederne

44 Netværkslokomotivet 360 gr. Kompetenceudvikling dertil hører også et servicetjek i dansk, regning og måske IT! FVU, OBU og dansk for tosprogede er gode, fleksible og omkostningsfrie tilbud Lige nu kører vi bl,a. forløb hos Meldgaard, Kirkerne, Statens uddannelsesinstitutioner og Arla servicerer vi løbende Informationsmøder på virksomhederne incl. pølsevogn. Velbekomme

45 Tietgen KompetenceCenter & LedelsesAkademiet Lillebælt UDDANNELSER PÅ MANGE NIVEAUER Der findes et hav af muligheder inden for efter- og videreuddannelse, og det kan være svært at skabe sig et overblik, når man står med et konkret behov eller ønske fx i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Det overblik kan vi hjælpe virksomheder og medarbejdere med at få. Du er velkommen til at kontakte en af vores uddannelsesvejledere for at høre nærmere. Vi flytter også gerne vejledningen ud til din virksomhed, hvis du ønsker det. Realkompetencevurdering, herunder Gundlæggende VoksenUddannelse (GVU) Realkompetencer er summen af alt det, du kan og ved. Ikke kun det du har papir på fra din uddannelse, men også det, du har lært i arbejds- og fritidslivet. Du kan have brug for en RealKompetenceVurdering (RKV), når du søger ind på en voksen- og efteruddannelse, da du kan bruge den til en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb. En RKV kan også komme dig til gode, hvis du søger nyt job. Med en GVU Grundlæggende VoksenUddannelse kan du blive faglært og få papir på din erhvervserfaring. GVU er for ufaglærte, som er over 25 år med mindst 2 års erfaring inden for det område, man ønsker faglært status på. En GVU er individuel og tager udgangspunkt i en vurdering af dine realkompetencer. Forberedende VoksenUndervisning (FVU) Forberedende VoksenUndervisning (FVU) henvender sig til dig, der er over 18 år, og som ønsker at blive bedre til dansk eller matematik. På Tietgen KompetenceCenter giver vi dig et personligt servicetjek og finder ud af, hvordan du kan blive bedre til at læse, skrive og regne. Servicetjekket og undervisningen er gratis. Ordblindeundervisning Ordblindeundervisning henvender sig til alle, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og regne ved hjælp af it og specialuddannede undervisere. Undervisningen er gratis og foregår på små hold med 3-6 deltagere. Hvad oplever kursisterne: Jeg kan forklare det, jeg tænker. Der er kommet struktur på min verden. Jeg er god nok. Jeg er ikke dum - bare ordblind. Jeg har nu en realistisk plan for fremtiden. Jeg har fået selvtillid. ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) ArbejdsMarkedsUddannelser henvender sig primært til dig, der har en kort uddannelse, fx en erhvervsuddannelse. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være tilrettelagt på fuld tid eller deltid. ArbejdsMarkedsUddannelser består af korte og intensive kursusforløb, som du kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan du få din efteruddannelse til at passe ind i en travl hverdag. Alle kurser er kompetencegivende og kan give merit til erhvervsuddannelserne. Du modtager et uddannelsesbevis for hvert kursus, du gennemfører. AkademiUddannelser (AU) AkademiUddannelser er videregående deltidsuddannelser for dig, der ønsker at blive bedre til dit fag. Når du styrker dine kompetencer, styrker du samtidig din position på jobmarkedet. Undervisningen foregår både på dag- og aftenhold. Der veksles mellem teori, diskussion, øvelser, cases og projektopgaver, og dine egne arbejdserfaringer bliver i vid udstrækning inddraget i undervisningen. AkademiUddannelserne er praksisnære og målrettet erhvervslivets behov. Diplomuddannelser Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en akademiuddannelse, en kort eller en mellemlang videregående uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over to til tre år, og der opkræves deltagerbetaling. Nogle diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år. Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen. Der findes diplomuddannelser inden for en lang række fagområder. Uddannelsernes opbygning varierer, men består typisk af et antal moduler samt et afgangsprojekt. SVU & VEU Du kan søge om Statens VoksenUddannelsesstøtte SVU hvis du deltager i FVU i arbejdstiden, hvis du deltager på et AU-forløb eller hvis du tager en Diplomuddannelse, der er tilrettelagt som en fuldtidsuddannelse. Du har mulighed for at søge VEU-godtgørelse (løntabsrefusion), når du deltager i ArbejdsMarkedsUddannelser, forudsat at du opfylder de gældende betingelser. KONTAKT Realkompetencevurdering herunder GVU Jørgen Houge Laursen Tlf Forberedende VoksenUndervisning og Ordblindeundervisning Britt Toxværd-Larsen Tlf ArbejdsMarkedsUddannelser Anette Barnhøj Tlf Akademi- & Diplom- Uddannelser Birger Brandt Tlf TIETGEN KOMPETENCECENTER EJLSKOVSGADE ODENSE C TLF LEDELSESAKADEMIET LILLEBÆLT RUGÅRDSVEJ ODENSE NV TLF

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013

Efteruddannelse. Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Efteruddannelse Det Grønne Område Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Morten Gass, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks uddannelsesindsats Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet NNF: Mejeribrugets

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora

Idékataloget suppleres af vejledninger om aftalens dækningsområde, sammensætning af beslutningsfora 08-1073 - JOPA - 07.10.2008 Kontakt: Jørgen Pater - jopa@ftf.dk - Tlf: 3336 8816 Idékatalog FTF har udarbejdet et idékatalog om anvendelse af trepartsaftalens kompetenceudviklingsmidler til brug for de

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Vi gør gode medarbejdere bedre!

Vi gør gode medarbejdere bedre! Hver 5. dansker har utilstrækkelige danskfærdigheder, som gør at de ikke matcher de krav som arbejdsmarkedet stiller i dag Kilde: OECD Vi gør gode medarbejdere bedre! Netværkslokomotivet er med til at

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere

Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Erhvervspædagogisk diplomuddannelse for yrkesfaglærere - og kompetenceløft af lærere og ledere Nasjonalt Råd for lærerutdanning i Norge, maj 2015 NCE / Metropol Side 1 Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

10 råd til virksomheder

10 råd til virksomheder MERE VIDEN ER MERE MOD PÅ LIVET 10 råd til virksomheder om planlægning af uddannelse V E STSJ Æ LLA ND MERE VIDEN ER MERE MOD PÅ LIVET 10 råd til virksomheder om planlægning af uddannelse 1. Uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU?

Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Hvorfor individuel kompetencevurdering i AMU? Inspirationskonference om IKV i AMU Transporterhvervets Uddannelser 23. september 2014 Lizzie Mærsk Nielsen Hvad er IKV i AMU? En MEGET stor hemmelighed for

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse

VEU-Center MidtØst. Én indgang til voksen- og efteruddannelse VEU-Center MidtØst Én indgang til voksen- og efteruddannelse Vi hjælper dig bl.a. med : Uddannelsesplanlægning Grundlæggende Voksenuddannelse ( GVU ) Almene uddannelser Jobrotation Realkompetencevurdering

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College

Referat. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Referat af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg den 25. marts 2014 kl. 10 på Kold College Tilstede var: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Vagn Henriksen Lars Gram Nils Lange Jørgensen Jens Ingvardsen

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere