Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere"

Transkript

1 Indendørsbeplantningsfirmaer Overenskomst løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F)

2 Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Islands Brygge København S. Tlf.: Fax: Hjemmeside: Fagligt Fælles Forbund (3F) Kampmannsgade København V. Tlf.: Fax: Hjemmeside: 2

3 Indhold 1 Arbejdstid Løn Andre tillæg Pension Betaling for søgnehelligdage samt fridage og særlig opsparing Overarbejde Opsigelsesvarsel Ferie Seniorordning Sygdom/tilskadekomst/barsel og børns sygdom Arbejdstøj og værktøj Efteruddannelse og kompetenceudvikling Sikkerhed og miljø Sikkerhedsorganisation Tillidsrepræsentantbestemmelser Elever (Erhvervsuddannelse) Velfærdsforanstaltninger Organisationsbestemmelser Uddannelsesfonde ATP Faglig strid Overenskomstens varighed PROTOKOLLATER Lokal forhandling om personlig løn Deltidsbeskæftigelse Omgåelse af overenskomsten Ansættelse på funktionærlignende vilkår Seniorpolitik Uddannelse Lokale aftaler om fravigelse af særlige overenskomstbestemmelser Implementering af ligelønsloven Lokalafdelingers medvirken i lokale aftaler

4 10. Barselsregler i forhold til ansatte i ægteskabslignende samleverforhold Udenlandske arbejdere Social dumping (protokollat nr. 17 af 9. marts 2010 og protokollat nr. 10 af 28. februar 2012) Sundhedsordning Protokollat vedr. pension og pensionsindfasning Forslag til etablering af et ligelønsnævn inden for DA s og LO s fælles område Fornyelsesaftalens fortolkning Bidrag til DA/LO s Udviklingsfond Protokollat om Anlægsgartnerfagets uddannelsesfond Ferieregulativ mellem Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre og Specialarbejderforbundet i Danmark Protokollat om elektroniske dokumenter Protokollat om tillidsrepræsentanter IMPLEMENTERING AF EU-DIREKTIVER Implementering af forældreorlovsdirektivet Implementering af direktivet om deltidsbeskæftigelse Fagretlig behandling Implementering af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde Generel implementering

5 1 Arbejdstid. Stk. 1. Arbejdstiden beregnes fra det sted, hvor virksomheden har sit normale tilhørsforhold / stilleplads eller andet aftalt mødested. Stk. 2. Ved start hos kunden, beregnes arbejdstidens begyndelse normalt fra det tidspunkt, hvor den første kunde besøges og indtil den sidste kunde er forladt. Det vil sige, at transporten til og fra kunderne ved arbejdstidens start og afslutning ikke medregnes i arbejdstiden. Hvis der opstår en situation, der nødvendiggør at virksomheden påfører medarbejderen en væsentlig ulempe udover det normale ved transporttidsudvidelsen uden for arbejdstiden, skal der i den konkrete situation optages forhandling mellem arbejdsgiveren og medarbejderen for kompensering for denne ulempe. Hvis der er valgt en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, skal denne deltage i forhandlingerne. Stk. 3. A. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt på ugens 5-6 første dage. Den daglige arbejdstid kan lægges mellem kl og kl Fredag mellem kl og kl og fastsættes i øvrigt af virksomheden efter drøftelse med medarbejderne. Arbejde på lørdage slutter senest kl B. Der kan indgås aftale om deltidsansættelse, dog min. 15 timer pr. uge. Der skal foreligge en skriftlig aftale om arbejdstiden. Se protokollat vedr. deltidsbeskæftigelse. C. Ved 4 timers arbejde har medarbejderen ret og pligt til 30 minutters spisepause uden løn. Stk. 4. Varierende ugentlig arbejdstid A. Der kan træffes aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderne om, at den ugentlige arbejdstid kan varieres således, at gennemsnittet over en 26 ugers periode ikke overstiger 37 timer. Dog kan den ugentlige arbejdstid ikke overskride 42 timer. Ugen kan øges til i alt 44 timer, hvis aftalen godkendes af tillidsmand eller lokal 3F-afdeling. B. Det er en forudsætning for anvendelse af varierende ugentlige arbejdstider, at der i virksomheden forefindes et opslag, hvoraf det fremgår, hvorledes arbejdstiden er fordelt over perioden, samt at 26 ugers planen udleveres til medarbejderne. C. Såfremt enighed ikke kan opnås lokalt kan spørgsmålet overgives organisationerne til behandling, og den eventuelle nye arbejdstid kan ikke træde i kraft, før behandlingen er afsluttet. D. Såfremt der i en fastlagt periode med varierende ugentlig arbejdstid placeres arbejdstimer på lørdage, afregnes der for disse timer, som for overarbejde på hverdage jf. 6 E. Ved arbejdsophør i virksomheden træffes aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om den opsparede afspadsering skal udbetales eller afspadseres. 5

6 Stk. 5. Forskudt tid Det er muligt for virksomheden at omlægge arbejdstiden. Omlægningen af arbejdstiden skal varsles med minimum 3 X 24 timers varsel. Normal omlægning af arbejdstiden udløser følgende tillæg: Pr. 1. marts 2012 Aftentillæg ( ) kr. 36,50 Nattillæg ( ) kr. 73,03 Weekend fra lørdag kl til søndag kl kr. 73,03 Akut omlægning af arbejdstiden (uden varsel) udløse et tillæg på kr. 127,79. Pr. 1. marts 2013 Aftentillæg ( ) kr. 37,01 Nattillæg ( ) kr. 74,05 Weekend fra lørdag kl til søndag kl kr. 74,05 Akut omlægning af arbejdstiden (uden varsel) udløse et tillæg på kr. 129,58 2 Løn. A. Timelønninger 1. Faglærte gartnere og blomsterbindere. a. faglærte gartnere og blomsterbindere. b. Medarbejdere som har gennemgået Blomster- og Havecenteruddannelsen til og med Blomsterbinding teknik B: 1/ / a) Normal Timeløn 128,15 130,00 b) Normal Timeløn 124,70 126,55 2. Øvrige medarbejdere. 1/ / Normal timeløn 122,60 124,45 Beløbene er eksklusiv søgnehelligdagsgodtgørelse. 6

7 B. Særlige tillæg (pr. time) Til faglærte gartnere og blomsterbindere og andre som har gennemført relevant faglig uddannelse, ydes et særligt kvalifikationstillæg, kr., 1/ / ,15 3,19 Til alle voksne medarbejdere ydes et tillæg på kr., 1/ / ,42 5,50 Parterne er enige om at anbefale indførelse af produktivitetsfremmende lønsystemer i form af bonusordninger, jobvurderingsordninger og lignende. Udbredelsen af sådanne lønsystemer kan ske med teknisk bistand fra organisationerne. 3 Andre tillæg Der udbetales parkeringsafgifter for de dokumenterede udgifter, dog ikke ved ulovlig parkering. Der kan stilles firmabil til rådighed efter nærmere angivne regler. 4 Pension. Det samlede pensionsbidrag udgør 12 %. Heraf betaler arbejdsgiveren 2/3 og lønmodtageren 1/3. Beløbet indbetales månedsvis til Pension Danmark. Lønmodtagere med 2 måneders erhvervsarbejde er omfattet af denne ordning fra deres fyldte 20. år (pr. 1. maj 2012 deres fyldte 18. år). Lærlinge og elever er ikke berettiget til pensionsbidrag, men indtræder uanset alder i ordningen fra uddannelsens færdiggørelse (voksenelever se dog Anlægsgartneroverenskomstens 21, stk. 4) (se protokollat vedr. pensionsindfasning på side 27 i overenskomsten) Forhøjet pensionsbidrag Under de 14 ugers overenskomstbestemt barselsorlov indbetales et ekstra bidrag til medarbejdere med 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder på det forventede fødselstidspunkt. Arbejdsgivers bidrag udgør kr. 5,20 pr. time, arbejdstager kr. 2,60 pr. time (pr. 1. juli 2012 forhøjes dette til kr. 7,00 og kr. 3,50 pr. time). For månedslønnede udgør disse beløb kr. 820 og 410/måned (pr. 1. juli 2012 forhøjes dette til kr og 560/måned). 5 Betaling for søgnehelligdage samt fridage og særlig opsparing. Til udbetaling på søgnehelligdage og fridage henlægger arbejdsgiver et beløb svarende til 8,05 % af den samlede ferieberettigede løn. Pågældende beløb omfatter endvidere særlig opsparing på 1 %. Feriegodtgørelse er indeholdt i beløbet. 7

8 Forskudsbeløbene kommer til udbetaling sammen med lønnen i den periode, hvor søgnehelligdagene falder. Beløbet for 1. og 2. juledag og nytårsdag udbetales dog sammen med lønnen før jul. Der ydes ikke forskudsbetaling på dage, der falder på en søndag. Forskudsbeløbene andrager kr. 850,00 pr. dag for voksne og kr. 425,00 for ungarbejdere. Forskuddet modregnes efterfølgende på den ansattes søn- og helligdagskonto. Forskuddet må dog ikke andrage mere end det løntilgodehavende som er optjent i virksomheden Restbeløbet udbetales i forbindelse med feriepengerestbetaling. A. Ansatte optjener 5 årlige fridage. Der optjenes ret til en fridag for hver 2,4 måneders beskæftigelse (svarende til 0,7115 timer pr. uges beskæftigelse for fuldtidsansatte). B. 1. maj er fridag uden løn. C. En ekstra hel fridag er enten d. 24. december eller d. 31. december. Fastlæggelse af fridagen sker efter drøftelse med den enkelte medarbejder og under hensyntagen til virksomhedens tarv. For deltidsansatte ydes forholdsmæssig betaling. D. Fridagen afvikles og placeres under hensyntagen til virksomhedens tarv og så vidt muligt efter den enkelte lønmodtagers ønske. E. Fridagen skal afholdes senest 1 år efter optjening. Fridagene skal afholdes inden for afviklingsperioden og senest inden fratræden sker. Frihed der ikke kan opgøres til hele dage, kan udbetales i forbindelse med fratræden. F. Opsparede fridage kan ikke afvikles i opsigelsesperioden. G. Evt. restbeløb udbetales medarbejdere ved afslutning af den lønningsperiode, som ligger nærmest d. 31. december samt ved fratræden. Fastlønnede herunder fastlønnede elever modtager sædvanlig løn på søgnehelligdage samt opsparede fridage. Disse betales ikke SH-betaling. I stedet beregnes til disse 1,6 % efter førstnævnte principper. Pågældende beløb lægges til ferietillægget. 6 Overarbejde. Stk. 1. Opstår der på en arbejdsplads en akut situation, kan overarbejde forlanges udført udover den daglige arbejdstid, og hvor ikke-tvingende grund forhindrer arbejderens forbliven på arbejdsstedet. Kontinuerligt overarbejde må ikke finde sted. Stk. 2. De første to timers overarbejde på hverdage i umiddelbar tilslutning til den normale arbejdstid beregnes med et tillæg på 50 procent af timelønnen i 2. 8

9 For øvrige timer på hverdage samt lørdage og søgnehelligdage beregnes et tillæg på 100 % af timelønnen i 2. Stk. 3. Overarbejdstimer afspadseres almindeligvis i fuldt omfang. Henholdsvis 1:1 1/2 timer og 1:2 timer. Afspadsering sker inden for 6 måneder. l specielle tilfælde f.eks. ved langvarig sygdom kan afspadsering overføres til næstkommende periode. Stk. 4. Når overarbejde udføres uden tilslutning til normal arbejdstid, beregnes der overtid for den faktiske arbejdstid med tillæg af transporttid til og fra arbejdsstedet. Eventuelle overarbejdstimer som ikke kan afspadseres - udbetales. Stk. 5. Overarbejdstillæg kan udbetales, mens merarbejde skal afspadseres. Se endvidere 1, stk. 5 Forskudt tid 7 Opsigelsesvarsel. A. Inden de første 4 ugers beskæftigelse er der et gensidigt opsigelsesvarsel fra dag til dag. B. Efter 4 ugers beskæftigelse er der et opsigelsesvarsel på 7 arbejdsdage fra arbejdsgiverside og 3 arbejdsdage fra arbejderside til en uges udgang. C. Efter 1 års beskæftigelse er opsigelsesvarslet 1 måned fra arbejdsgiverside og 14 dage fra arbejderside. Opsigelsesperioden forlænges med 2 uger, såfremt ugerne bruges til uddannelse (jf. 12, stk. 8). D. Efter 3 års beskæftigelse er opsigelsesvarslet 2 måneder fra arbejdsgiverside og 1 måned fra arbejderside. Opsigelsesperioden forlænges med 2 uger, såfremt ugerne bruges til uddannelse (jf. 12, stk. 8). 8 Ferie. Med hensyn til regler for afholdelse af ferie henvises til ferieloven. Endvidere henvises til ferieregulativet (se protokollat). Endvidere gælder følgende: Der er udarbejdet blanket til brug for aftale om overførsel af ferie. 1. Aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb og kan alene omfatte allerede optjent ferie. 2. Aftalen kan alene omfatte ferie ud over 20 feriedage. 3. Der kan maksimalt overføres 5 feriedage i et ferieår. Ferie herudover skal holdes i 9

10 ferieåret. Der kan på intet tidspunkt akkumuleres mere end en overført ferieuge. 4. Hvis der indgås aftale om ferieoverførsel, og der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal arbejdsgiveren samtidig hermed og senest inden ferieårets udløb give skriftlig meddelelse herom til den, der skal udbetale feriegodtgørelsen. 9 Seniorordning Medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. I en seniorordning konverteres hele eller en del af pensionsbidraget, jf. 4, til seniorfridage. Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen administrationsomkostningerne fortsat dækkes. Det konverterede pensionsbidrag indsættes for timelønnede medarbejdere på medarbejderens frihedskonto. Er medarbejderen fuldlønnet og ønsker at indgå i en seniorordning oprettes en seniorfrihedskonto, med mindre andet aftales lokalt. Seniorfrihedskontoen administreres efter samme regler som frihedskontoen for virksomhedens timelønnede medarbejdere, jf. 5. Konverteringen i en seniorordning ændrer ikke på bestående overenskomstmæssige beregningsgrundlag og er således omkostningsneutral for virksomheden. Medarbejderen skal senest den 1. november give virksomheden skriftlig meddelelse om, hvorvidt medarbejderen ønsker at indgå i en seniorordning i det kommende kalenderår og i så fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget vedkommende ønsker at konvertere. Dette valg er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende kalenderår. Medarbejderen kan dog hvert år inden 1. november meddele virksomheden om der ønskes ændringer for det kommende kalenderår. Ved seniorordningens første år sker konverteringen fra og med den lønningsperiode, hvori medarbejderen er 5 år fra den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Placeringen af seniorfridage sker under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for placeringen af feriefridage, jf. 5. For timelønnede følger reglerne for seniorfridage reglerne for feriefridage, jf. 5. Ved afholdelse af seniorfridage afkortes fuldlønnede medarbejdere i uge- eller månedslønnen og betales i stedet et beløb fra seniorfrihedskontoen. For fuldtidsbeskæftigede på 5-dages uge med 37 timer udgør en seniorfridag betaling svarende til 7,4 timer pr. dag. For andre foretages en forholdsmæssig beregning. Ved kalenderårets udløb og ved fratræden opgøres saldoen på seniorfrihedskontoen og restbeløbet udbetales. Etableringen af en seniorordning ændrer ikke på reglerne for frihed/feriefridage i øvrigt, jf

11 10 Sygdom/tilskadekomst/barsel og børns sygdom Stk. 1. Til arbejdere med 10 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder i virksomheden yder arbejdsgiveren løn i indtil 8 uger. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Maksimumbetalingen er kr. 140,50 pr. time. Endvidere er gældende: At den pågældende lønmodtager under fraværsperioden er berettiget til dagpenge iht. sygedagpengelovens regler. Retten til betaling stopper, såfremt refusionen fra kommunen ophører, og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i med-arbejderens løn. Ovennævnte regler gælder ikke for sygdomstilfælde omfattet af en mellem arbejdsgiver og arbejdstager indgået aftale iht. sygedagpengelovens regler om kronisk eller langvarig syge. Feriegodtgørelsen beregnes iht. reglerne i ferieloven. Ved tilbagefald af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med 1. arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra 1. fraværsdag i første fraværsperiode. Stk. 2. Ovennævnte regler gælder ikke for sygdomstilfælde omfattet af en mellem arbejdsgiveren og medarbejderen indgået aftalte i henhold til sygedagpengelovens regler om kronisk eller langvarigt syge. Stk. 3. Arbejdsgiveren betaler til arbejdere, der på fødselstidspunktet har 9 måneders beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder, løn under barsel/adoption i indtil 14 uger. Lønnen svarer til normal løn dog maksimalt kr. 135,50 pr. time (fra 1. juli 2012 kr. 140,50). Beløbet indeholder den i lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Se endvidere 4: Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov. Under samme betingelser betales der i indtil 2 uger løn under Fædreorlov. Arbejdsgiveren udbetaler til medarbejdere, der har ret til løn under barsel, løn under fravær fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil fødslen. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov (fra 1. juli 2012; Efter de 14 ugers barselsorlov og inden for 52 uger efter fødslen), yder arbejdsgiveren løn under forældreorlov i indtil 11 uger. Betalingen i disse 11 uger svarer til fuld løn, dog maksimalt kr. 140,50 pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende. Af de 11 uger har hver af forældrene ret til at holde 4 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de sidste 3 uger ydes enten til faderen eller moderen. Fravær og betaling for disse 3 uger kan deles mellem 11

12 forældrene og forudsætter, at forældrene ikke samtidig er på orlov. Det er en betingelse, at hver af forældrenes orlov tages i én uafbrudt periode; Fra 1. juli 2012 kan hver af forældrenes orlov maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger fra 1. juli 2012 varsles med 3 uger. Til adoptanter, der på modtagelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet, betales løn i 19 uger fra barnets modtagelse (barselsorlov). Lønnen svarer til den løn den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte dagpengesats. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren er berettiget til en refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Stk. 4. Medarbejderen har ret til frihed med sygedagpenge fra arbejdsgiveren, når det er nødvendigt af hensyn til pasning af den ansattes syge, hjemmeværende barn/børn under 12 år. Friheden gives indtil anden pasningsmulighed er etableret og kan højst omfatte barnets første sygedag. Fravær på grund af børns sygdom skal anmeldes ligesom egen sygdom og virksomheden kan kræve dokumentation, f.eks. i form af tro- og loveerklæring / sygemeldingsblanket. Stk. 5. Til medarbejdere og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet, når barnet er under 14 år. Denne frihed gælder alene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt en uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring kunne fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Der ydes betaling med samme sats som ved egen sygdom. 11 Arbejdstøj og værktøj. Værktøj og arbejdstøj udleveres efter behov. 12 Efteruddannelse og kompetenceudvikling. Parterne ønsker at styrke samarbejdet om uddannelse i virksomhederne med henblik på at forbedre medarbejdernes kompetencer og virksomhedernes konkurrencekraft. En styrket og mere systematisk dialog om kompetenceudvikling vil være et element for at møde de udfordringer, som opstår for medarbejdere og virksomheder i branchen. Stk. 1. Styrkelse af uddannelsesarbejdet i virksomhederne Det anbefales, at der gennemføres en kontinuerlig og systematisk uddannelsesplanlægning for virksomhedernes medarbejdere. 12

13 Samarbejdsudvalget (sekundært tillidsrepræsentant/ledelse) kan rekvirere besøg af organisationernes konsulenter for bistand til at igangsætte uddannelsesdialogen. Besøget kan rekvireres når én af partnerne ønsker det. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentant har medarbejderen ret til at blive bistået af den lokale 3F afdeling. Stk. 2. Uddannelsesaktiviteter med støtte Anlægsgartnerkompetencefonden Anlægsgartnerfonden yder støtte til kompetenceudvikling af medarbejdere til såvel selvvalgt som virksomhedspålagte kurser. Kompetencefondens bestyrelse udarbejder lister over kurser, der ydes tilskud til. På listen over tilskudsgivende kurser skal indgå: Individuel kompetencevurdering Forberedende voksenundervisning, ordblinde undervisning og dansk for indvandrere. Stk. 3. Medarbejderens ret til løn i forbindelse med kompetenceudvikling med støtte fra kompetencefonden Medarbejderen med 2 måneders ansættelse i virksomheden har ret til 4 ugers kompetenceudvikling pr. løbende år inklusiv det i stk. 7 nævnte virksomhedsrelevante efteruddannelse. Medarbejderen modtager sædvanlig overenskomstmæssig løn ved såvel virksomhedspålagt og selvvalgt kompetenceudvikling. Virksomheden modtager den af kompetencefonden besluttede støtte til dækning af udgifterne til sædvanlig overenskomstmæssig løn (jf. stk. 6). Eventuel offentlig løntabsgodtgørelse, eksempelvis VEU-godtgørelse eller anden offentlig støtte på samme niveau, tilfalder virksomheden. Stk. 4. Kursusgodtgørelse ved AMU-kurser Virksomheden kan desuden få refusion for kursusgodtgørelsen ved AMU-kurser. Stk. 5. Definition af sædvanlig overenskomstmæssig løn Sædvanlig overenskomstmæssig løn betyder den løn som medarbejderen ville have optjent, hvis der havde været tale om arbejde på samme tid, og samme varighed som den på pågældende uddannelse. Heri indgår således pension og personlige tillæg. Stk. 6. Kursusgodtgørelse ved uddannelse uden tilskud fra kompetencefond Såfremt kompetencefondens midler er opbrugt, kan en medarbejder på virksomhedens foranledning deltage i et af organisationerne godkendte kurser. Arbejdsgiver udreder forskellen mellem den offentlige kursusgodtgørelse og den ansattes normale løn, dog maksimalt kr. 125,00 kr. pr. time. Arbejdsgiveren betaler under kursusforløbet feriepenge og pension. Desuden kan den ansatte efter aftale med virksomheden efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse deltage i indtil to ugers efter- eller videreuddannelse, der er relevant for virksomheden. Stk. 7. Ret til frihed under selvvalgt uddannelse 13

14 Alle medarbejdere har efter 9 måneders beskæftigelse ret til, under fornødent hensyn til virksomheden forhold, yderligere at holde fri til deltagelse i selvvalgt uddannelse. Stk. 8. Uddannelse i opsigelsesperioden Afskedigede medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 1 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse. 13 Sikkerhed og miljø Uanset om virksomheden har pligt til at udpege sikkerhedsrepræsentanter, henvises til følgende regler: Arbejdsmiljø loven med tilhørende bekendtgørelser Regler om faste arbejdssteders indretning Skiftende arbejdssteders indretning Byggepladsers indretning Skurvogne, arbejdstøj og værnemidler Brug af kemiske bekæmpelsesmidler Brug af maskiner m.v. Love og bekendtgørelser skal være tilgængelige og skal løbende ajourføres. Relevant sikkerhedsudstyr som sikkerhedsfodtøj, arbejdshandsker m.v. udleveres af arbejdsgiveren. 14 Sikkerhedsorganisation I henhold til "Lov om arbejdsmiljø" angående intern sikkerhed er følgende gældende: Alle virksomheder skal udføre en form for sikkerhedsarbejde. Også virksomheder med 1 9 ansatte skal have en form for sikkerhedsarbejde. l virksomheder med 10 ansatte og derover skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres, det vil sige, at de ansatte blandt sig vælger en sikkerhedsrepræsentant, der sammen med virksomhedens arbejdsleder danner sikkerhedsgruppe. l virksomheder med 20 ansatte og derover, skal der oprettes et sikkerhedsudvalg hvor sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og ledelse er repræsenteret. Efter tiltrædelse som sikkerhedsrepræsentant skal denne snarest muligt have lejlighed til at deltage i et kursus i henhold til Arbejdsmiljølovens 9. Valg af sikkerhedsrepræsentant foretager af samtlige ansatte i virksomheden. Sikkerhedsrepræsentanten er beskyttet med afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanten. 14

15 15 Tillidsrepræsentantbestemmelser Stk. 1. Nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes et kursus af 2 x 2 dages varighed og har ret til at deltage i et sådant kursus inden for de første 18 måneder, efter vedkommende er valgt. Arbejdsgiveren yder i forbindelse med tillidsrepræsentantens deltagelse en betaling herfor svarende til det indtægtstab, den pågældende har lidt. I virksomheder hvor beskæftigelsen er på mindst 4 medarbejdere har de ansatte ret til at vælge en tillidsrepræsentant (TR). Denne vælges blandt de arbejdere, der så vidt muligt har arbejdet i virksomheden det sidste år. I virksomheder med flere geografiske adskilte afdelinger er der adgang til at vælge TR i hver afdeling, når overnævnte er opfyldt. Til afløsning for en TR, når denne er fraværende i længere tid på grund af sygdom, ferie, kursus m.v. vælges samtidig stedfortræder, der nyder samme beskyttelse som TR, jf. stk. 5 i den tid vedkommende er i funktion som TR. Stk. 2. Valg af TR finder sted i arbejdstiden i forbindelse med arbejdstidens begyndelse eller ophør på en sådan måde, at alle inden for det område, TR skal virke, for mulighed for at deltage i afstemning. Efter en funktionstid på 2 år foretages nyt valg, hvor genvalg kan finde sted. Valget skal godkendes af den lokale 3F afdeling, ligesom arbejdsgiveren eller denne repræsentant på stedet skal have meddelelse om, hvem der er valgt til TR. Stk. 3. TR har ret og pligt til at sikre, at de i overenskomstens fastsatte bestemmelser overholdes. TR skal omgående optage forhandlinger med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, når der opstår uoverensstemmelser på arbejdspladsen. Stk. 4. TR virksomhed udøves uden løntab. TR har uhindret adgang til de forskellige arbejdssteder. TR har adgang til en gang i kvartalet at indkalde til informationsmøde af indtil 2 timers varighed (inkl. evt. køretid) i arbejdstiden. Den lokale 3F afdeling har adgang til at deltage i disse møder. Kvartalsmøderne skal finde sted i forbindelse med arbejdstids begyndelse eller ophør. På virksomheder, hvor der ikke er valgt TR, kan den lokale 3F afdeling i årets første eller andet kvartal afholde et møde med henblik på at få valgt en TR i henhold til stk

16 Stk. 5. TR har ret til den nødvendige frihed i arbejdstiden, når denne bliver indkaldt til møder og forhandlinger af sin organisation. TR, dennes eller arbejdere med fagligt tillidshverv har efter afgivelse af et rimeligt varsel (min. 4 uger) ret til den fornødne frihed, når de skal deltage i faglige kurser eller anden oplysningsvirksomhed. Stk. 6. TR skal holdes orienteret om nyansættelser og afskedigelser. Stk. 7. Når det er nødvendigt, at TR for at opfylde sine forpligtelser som TR må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal denne meddele dette til arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant. Stk. 8. Såfremt, der lægges beslag på TR og/eller dennes stedfortræder i arbejdstiden i spørgsmål der angår arbejdsgiveren og arbejderne, skal denne for den tid, der medgår hertil, aflønnes med gennemsnitsfortjeneste. Parterne tilkendegiver, at man ikke vil modsætte sig, at der lokalt træffes aftale om hel eller delvis aflønning af TR. Stk. 9. Principielt må en TR ikke afskediges. Afskediges en TR, må afskedigelsen begrundes i tvingende årsager, og denne har da krav på 3 måneders varsel ud over sædvanlig overenskomstmæssig opsigelse, til ophør ved en lønningsperiodes afslutning. Skønner forbundet, at afskedigelsen er uberettiget, er arbejdsgiveren pligtig til at underkaste sig voldgiftretlig afgørelse af sagen. Skyldes afskedigelsen arbejdsmangel, herunder afvikling af en fjerntliggende arbejdsplads, bortfalder varslingsfristen, dog således at TR under skyldig hensyntagen til anciennitet m.v., er den sidste der afskediges. Fællestillidsrepræsentant Stk. 1. På virksomheder, hvor der er valgt 3 eller flere tillidsrepræsentanter inden for overenskomsten, kan tillidsrepræsentanterne af deres midte vælge en fællestillidsrepræsentant, der i fællesspørgsmål, f.eks. arbejdstid, ferie, fridage, velfærdsforhold og lignende, kan være samtlige medarbejderes repræsentant overfor ledelsen. Ledelsen orienteres skriftligt om valg af fællestillidsrepræsentant. Stk. 2. Fællestillidsrepræsentanten kan deltage i behandlingen af spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner inden for deres respektive afdelinger, hvis ledelsen eller de berørte tillidsrepræsentanter ønsker det. Stk. 3 På virksomheder med flere afdelinger, hvor der er valgt en tillidsrepræsentant, kan der ved lokal enighed vælges en fællestillidsrepræsentant til at repræsentere samtlige afdelinger. 16

17 16 Elever (Erhvervsuddannelse) For elever i virksomheder omfattet af nærværende overenskomst, henvises til bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven for den relevante uddannelse. 17 Velfærdsforanstaltninger Der henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning samt bekendtgørelse nr. 290 om skiftende arbejdssteders indretning. Arbejdsgiveren skal sikre, at frokost samt toiletbesøg kan foretages på aftalte steder. Medarbejderen kan på forlangende kræve listen over de aftalte steder udleveret. 18 Organisationsbestemmelser Stk. 1. Fagforeningerne har efter forudgående henvendelse til arbejdsgiveren ret til ved deres repræsentant at lade foretage kontrol på arbejdspladserne med henblik på overenskomstens overholdelse, dog må kontrollen ikke hindre arbejdsgangen. Stk. 2. Oplysninger om navn og adresse på de i virksomheden beskæftigede arbejdere under nærværende overenskomstområde skal på begæring af forbundet eller fagforeningens repræsentanter gives af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 19 Uddannelsesfonde Stk. 1. Til DA/LO s Udviklingsfond indbetales 36 øre pr. beskæftigelsestime, der fordeles med 3/4 til LO og 1/4 til DA. Pr. 1. januar 2013 reguleres beløbet til 40 øre pr. arbejdstime. Stk. 2. Der indbetales 18 øre pr. præsteret arbejdstime pr. overenskomstansat til Anlægsgartnerfagets Uddannelsesfond. For virksomheder på tiltrædelsesoverenskomst er beløbet 47 øre. Lig med 0,3359 % af den pensionsgivende lønsum. Stk. 3. Der indbetales årligt kr. 520 pr. fuldtidsansat medarbejder til kompetenceudviklingsfond (stiger til 780 kr. pr. 1. april 2012). Stk. 4. Virksomheden betaler 20 øre pr. præsteret arbejdstime til udvikling af uddannelses-, sikkerheds og samarbejdsforhold herunder tillidsrepræsentantinstitutionen, inden for 17

18 overenskomstens område. 20 ATP Arbejdsgiveren betaler et bidrag, der er fastsat mellem LO og DA. 21 Faglig strid Som regel for behandling af faglig strid, gælder Hovedaftalen mellem SALA og LO af 1974 med ændringer af 1. marts 1982 og 1. marts 1991 samt den sidst vedtagne herom. 22 Overenskomstens varighed Ændringerne træder i kraft pr. 1. marts 2012, og overenskomsten gælder, indtil den af en af parterne opsiges til ophør med 3 måneders varsel til en første marts, dog tidligst den 1. marts København, den 29. februar 2012 For Danske Anlægsgartnere: Ejvind Røge For Fagligt Fælles Forbund: Peter Kaae Holm 18

19 PROTOKOLLATER 1. Lokal forhandling om personlig løn Såfremt der sker faglig opkvalificering, ændring af arbejdsområde, forøgelse af ansvar eller andre væsentlige ændringer af medarbejderes arbejdsopgaver, kan medarbejderen kræve forhandling af særlige tillæg eller højere timelønninger. Aftaler indgås lokalt mellem virksomheden og medarbejderen. Tillidsrepræsentanten kan inddrages i disse forhandlinger. Tillæg og personlig løn fastsættes under hensyn til den pågældendes kvalifikation, anciennitet samt efter arbejdets karakter. Hvis enighed ikke opnås, kan spørgsmålet ikke videreføres. 2. Deltidsbeskæftigelse Der kan lokalt træffes aftale om deltidsbeskæftigelse. Den ugentlige arbejdstid for deltidsbeskæftigelse skal udgøre mindst 15 og højst 30 timer pr. uge. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigelse aftales i hvert enkelt tilfælde den normale ugentlige arbejdstid (længde og placering). Aflønning af deltidsbeskæftigelse sker i henhold til de gældende overenskomstmæssige bestemmelser. Der må ikke ydes lønmæssig kompensation, fordi arbejdstiden er kortere end den normale. Arbejdstimer ud over den aftalte arbejdstid aflønnes med vedkommende normale timeløn. Arbejdstimer ud over virksomhedens normale arbejdstid ved fuldtidsarbejde aflønnes som overarbejde som for de øvrige medarbejdere. Organisationerne her i henhold til Regler for behandling af faglig Strid påtaleret over for misbrug af den bestemmelse og herunder tilfælde, hvor antallet af deltidsbeskæftigelse skønnes urimeligt. Der er enighed om, at overenskomsternes bestemmelser om anciennitet gælder for deltidsarbejdere på samme måde som for fuldtidsarbejdere. Erhvervshæmmede 1. For arbejdere, hvis arbejdsevne er forringet på grund af alder, svagelighed eller tilskadekomst, kan der træffes aftale om forkortet arbejdstid. Delpension, delefterløn 2. For medarbejdere, der anmoder om nedsat arbejdstid som følge af overgang til delpension eller delefterløn, kan der aftales forkortet arbejdstid. Organisationerne har påtaleret over for misbrug af denne bestemmelse i henhold til Norm for behandling af faglig strid. 19

20 3. Omgåelse af overenskomsten Der er mellem parterne enighed om, at det kan betragtes som en omgåelse af overenskomsten, hvis selvstændige erhvervsvirksomheder udfører et bestemt angivet arbejde i et lønmodtagerlignende ansættelsesforhold (såkaldte arme og ben virksomheder ). Det betragtes dog ikke som en omgåelse af overenskomsten, når to eller flere virksomheder i et reelt forretningsforhold indgår aftale om et bestemt angivet arbejde, eller hvor en underentreprenør eller et specialfirma antager medarbejdere til at udføre arbejdet. Uoverensstemmelser om hvorvidt der er tale om en omgåelse af overenskomsten kan behandles i henhold til de fagretslige regler. Ved bedømmelsen af, om der er tale om en omgåelse af overenskomstens bestemmelser, indgår det som en vejledning, om den selvstændige udøver ledelsesretten ved udførelsen af arbejdet, om den selvstændige er ansvarlig for arbejdets kvalitet og om den selvstændige er økonomisk ansvarlig og bærer den økonomiske risiko ved arbejdet. 4. Ansættelse på funktionærlignende vilkår Parterne er enige om, at virksomhederne efter nærmere aftale med medarbejderen kan ansætte på funktionærlignende vilkår. Sådanne aftaler skal ske skriftligt. Det anbefales, at virksomheder, der ønsker at indføre sådanne ansættelsesforhold, gør det med henblik på at undgå afgrænsningstvister i forhold til funktionærloven: LØN Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår omregnes timelønnen til månedsløn med det aftalte timetal. Eventuelle tillæg ydes ud over den faste månedsløn. FRATRÆDEN Funktionærlovens 2a om fratrædelsesgodtgørelse er gældende. FERIE Der henvises til funktionærloven og ferieloven, idet feriepenge afregnes via Anlægsgartnerfagets Feriekortordning. Såfremt der holdes ferie med løn, beregnes der tillige feriepenge af eventuelt merarbejde, som udbetales sammen med ferietillæg. SH-DAGE Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår modtager fuld løn på SH-dage. Funktionærlignende ansatte skal for planlagt og udført arbejde på en SH-dag gives en erstatningsfridag, der afvikles på en planlagt arbejdsdag. SYGDOM Der ydes fuld løn under sygdom iht. funktionærlovens bestemmelser. 20

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 GASA Overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) - angående løn- og arbejdsforhold for beskæftigede på gartnernes salgsforeninger,

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under tilsynsfunktionærer overenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Landssammenslutningen Faglig Puls under Serviceforbundet DI nr. 794642 verenskomst TILSYNS- FUNKTIONÆRER- OVERENSKOMST

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA)

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Handicaphjælper (BPA) 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag Og Arbejde/ 3F Privat Service, Hotel og Restauration INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014

Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 Mejeriernes fællesoverenskomst 2013-2014 for Mejeripersonale og Chauffører mellem DI Overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund og Danske Mejeristers

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2010-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 KAPITEL A: ARBEJDSTID... 6

Læs mere