Indleje af medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indleje af medarbejdere"

Transkript

1 Indleje af medarbejdere Råd og vejledning til dig, der skal indleje medarbejdere fra en kollega eller vikarbureau. Indledning Hvad enten du har det som forretningsstrategi, pludselig har kapacitetsproblemer eller midlertidig har brug for medarbejdere med andre kvalifikationer end dine fastansatte, så er der en række forhold, som du kan / bør overveje, inden du sætter din underskrift på en aftale om indleje af personale. Dels er det nok en god idé først at vende blikket indad og mærke efter, om du har den fornødne ledelsesmæssige kapacitet til at håndtere ekstra mandskab og afklare situationen med dine faste medarbejdere, så handlingen ikke bliver årsag til unødige spekulationer, og de faste medarbejdere bliver klar til at tage imod de nye midlertidige medarbejdere, så det bliver en god oplevelse for alle. Dernæst vil det være en god idé at se nærmere på den virksomhed, hvorfra du påtænker at indleje de nye medarbejdere. Og hvis du ikke har prøvet det før, så er det også godt at bruge noget tid på at sætte sig ind i de regler, der gælder for indleje af personale. Det kan få store konsekvenser for dig som brugervirksomhed, hvis regelsættet ikke følges, eller udlejningsvirksomheden ikke har orden i sagerne. I det følgende giver vi derfor en række vejledninger i, hvilke pligter og rettigheder de involverede parter har og skal følge, samt råd om hvad du kan gøre for at sikre dig mod alt for mange overraskelser. Listen er ikke et udtryk for, at alle råd absolut skal følges. Det afhænger naturligvis af situationen, og hvor godt du kender udlejningsvirksomheden, men desværre må vi konstatere, at hver gang der opstår et kapacitetsbehov i branchen, så dukker der mere eller mindre brodne kar op i udlejningsbranchen, som du skal være varsom med at indgå aftaler med. Dertil kommer, at der med den stigende internationalisering og den frie bevægelighed over grænserne kommer mere eller mindre tvivlsomme udlejningsfirmaer på banen, som ikke altid har rent mel i posen. Her kan du som virksomhed hurtigt ende op med at være involveret i en sag om social dumpning. Udover at det rent menneskeligt ikke er til at bære, så kan det også have fatale konsekvenser for dig og din virksomheds ry og fremtidige virke. Brug derfor din sunde fornuft og vælg de råd ud, som du synes, passer bedst til din situation. Det gælder her, som i alle andre situationer, at hvis tilbuddet ser for godt ud til at være sandt, så er der nok et eller andet, der ikke stemmer. Og det ville jo være ærgerligt, hvis du efter aftalens udløb ender med at få en skattesag eller en fagretslig sag på nakken, eller at du ender med at blive indblandet i sort arbejde eller beskæftigelse af illegal arbejdskraft. Har du spørgsmål eller problemstillinger i forbindelse med indleje af mandskab, som vejledningen ikke umiddelbart giver dig svar på, så finder du sidst i vejledningen navn og kontaktinformation på medarbejdere i Dansk Byggeri, der er klar til at hjælpe dig. God fornøjelse og held og lykke med dine nye midlertidige medarbejdere. Dansk Byggeri. 1

2 Inden du indgår kontrakt Stand: Inden du indgår kontrakt eller aftale om indleje af medarbejdere, er der nogle forhold omkring udlejningsvirksomheden, som du kan sikre dig er i orden. Er virksomheden korrekt registreret hos myndighederne? Du kan bede virksomheden fremlægge registreringsbeviser, der dokumenterer, at virksomheden er registreret hos skattemyndigheden i Danmark eller i sit hjemland efter gældende afgift- og skattelovgivning. Ved danske virksomheder gøres det lettest ved at stille krav om fremskaffelse af en serviceattest, som virksomheden kan bestille på følgende link: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/erst/anmodning_om_servi ceattest_-_ny) Ved udenlandske virksomheder må du bede om kopi af deres registreringsattester, og du kan tjekke både danske og udenlandske EU-momsnumre via følgende link: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=71454 Social sikring Arbejdsskadeforsikring Arbejds- og opholdstilladelser Identifikationspligt Registrering og anmeldelse Arbejdsudlejeskat Informér udlejningsvirksomheden om, at du som en del af kontraktforholdet vil se dokumentation på, at hver enkelt af de indlejede medarbejdere er omfattet af social sikring, inden de påbegynder det aftalte arbejde. Ansatte i en dansk registreret virksomhed skal have et sundhedskort. Udstationerede medarbejdere (EU / EØS) skal have en blanket, der hedder A1, og har de ikke den, skal de have et dansk sundhedskort. Bed om dokumentation for, at virksomheden har tegnet en arbejdsskadeforsikring, der gælder i kontraktperioden, selv om du også selv skal have en. Få en skriftlig garanti og bekræftelse fra udlejningsvirksomheden på, at alle indlejede medarbejdere har lovligt opholds- og arbejdsgrundlag i Danmark, så du ikke lige pludselig risikerer at få en sag på nakken om beskæftigelse af illegal arbejdskraft. Gør udlejningsvirksomheden opmærksom på, at alle indlejede medarbejdere skal kunne identificere sig med billeddokumentation, hvis der kommer myndighedskontrol på arbejdspladsen. Udstationerede medarbejdere skal være registreret i RUT-registeret (www.virk.dk/rut) inden opstart, og du skal se dokumentation herfor. Udenlandske medarbejdere ansat i dansk udlejningsvirksomhed skal ikke registreres i RUT-registeret. Ved indleje af udstationerede medarbejdere bliver du omfattet af reglerne for arbejdsudlejebeskatning og har pligt og ansvar for at 2

3 indeholde og afregne senest den 10 ende i hver følgemåned 8,0 % AM-bidrag og 30,0 % arbejdsudlejeskat af det bruttovederlag, som de indlejede medarbejdere oppebære for at levere den aftalte arbejdsydelse for dig. Du skal derfor gøre udlejningsvirksomheden opmærksom på, at du skal have oplyst på fakturaen, hvad den enkelte medarbejder tjener i løn samt have en liste over medarbejderne med navn, adresse og fødselsdato, så du kan indberette og afregne korrekt. Overenskomstforhold Du kan tjekke om udlejningsvirksomheden er overenskomstdækket i Danmark ved at bede om dokumentation for medlemskab af en dansk arbejdsgiverforening eller indgåelse af en tiltrædelsesoverenskomst. Derudover skal du sikre dig, at vikarbureauet bliver bekendt med de vilkår som iflg. lovgivning, kollektive overenskomster, lokalaftaler eller andre bindende, generelle bestemmelser er gældende for dine egne ansatte til udførelse af samme slags arbejdsopgaver. Dette gælder særligt arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning. Du kan eventuelt betinge dig ret til stikprøvekontrol af ansættelsesbeviser og lønsedler for at sikre dig, at ovenstående overholdes. Her skal du være opmærksom på persondatalovens bestemmelser om at oplysningerne skal være relevante og tilstrækkelige og ikke må omfatte mere end, hvad der kræves til opfyldelse af kontrollens formål, samt at vikarbureauet er forpligtet til senest samtidig at give vikaren / den udlejede medarbejder oplysninger om, at du har fået informationerne, hvad formålet er med udleveringen og hvilken type oplysninger det drejer sig om. Lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser Det er dig som brugervirksomhed, der ved, hvilke lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser der kræves for det arbejde, som den indlejede medarbejder skal udøve hos dig. Det er også dig, der har ansvaret for, at de indlejede medarbejdere har de nødvendige lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser. Gør det derfor til en del af kontraktforholdet, at udlejningsfirmaet skal dokumentere, at medarbejderne har de lovpligtige uddannelser, eller at udenlandske medarbejderes uddannelser er annerkendt i Danmark. Efterfølgende en liste over funktionsknyttede arbejdsmiljøuddannelser. Tårn- og svingkran A-certifikat Mobilkran B-certifikat Certifikat uddannelse C for kranførere Lastbilmonteret kran certifikat D Lastbilmonteret kran D-certifikat udvidelse 3

4 Lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter E-certifikat Entreprenørmaskiner, der bruges som kran G-certifikat Gaffeltruck som føreren skal stå eller sidde på. Certifikattype A Teleskoplæsser med gafler. Certifikattype A Teleskoplæsser med kranfunktion. Certifikattype B Rulle- og bukkestilladser opstilling m.v. Systemstilladser opstilling m.v. Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Fugning personlig sikkerhed ved fugning m.v. Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning/termisk skæring Sikkerhed ved arbejde med fjernelse af asbestholdige materialer Sikkerhed ved polyesterstøbning Vejasfalt varetagelse af sikkerhed og sundhed Tagdækning sikkerhed ved bitumen og asfaltmaterialer Du kan læse mere på følgende link: Anerkendelse af udenlandske kvalifikationer Bemærk, at der kræves dansk anerkendelse af følgende uddannelser - Arbejde med asbest - Fører af teleskoplæsser - Arbejde som elevatormontør - Arbejde som gaffeltruckfører - Arbejde som kranfører (mobilkraner, tårnkraner og lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter) - Arbejde som kølemontør - Arbejde med opstilling at stilladser undtagen opstilling af rulleog bukkestilladser - Arbejde med svejsning efter kræftbekendtgørelsen Anerkendelse foretages af Kontor for Videngrundlag hos Arbejdstilsynet. Læs eventuel nærmere på: anerkendelse-af-kvalifikationer-fra-udlandet.aspx Indlejningsperioden Da det er dig som brugervirksomhed, der under indlejningsperioden har instruktionsbeføjelse, ansvaret og risikoen for det arbejde, som den indlejede medarbejder udføre hos dig, skal du være opmærksom på følgende: Arbejdsmiljø og sikkerhed I langt de fleste tilfælde er det dig, der har ansvaret for: - at hensigtsmæssige og godkendte hjælpemidler og materialer stilles til rådighed 4

5 - at der instrueres og oplæres i arbejdets udførelse - at der føres kontrol med at arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og efter instruktion Instruktion om arbejdsmiljø og sikkerhed Det er dig, der har det absolutte ansvar for, at den indlejede medarbejder (også den udenlandske ikke-dansktalende medarbejder) forstår instruktionen. Der er frit valg af metode, så længe instruktionen bliver forstået. Der er f.eks. hjælp at hente på: og Arbejdsulykke Arbejdsskadeforsikring Overenskomstforhold Hvis der indtræffer en arbejdsulykke, så har du og ikke vikarbureauet ansvaret for at anmelde ulykken. Så længe den indlejede medarbejder arbejder under din instruktionsbeføjelse, tæller han med i opgørelse til din arbejdsskadeforsikring Du bør i din kontrakt med udlejningsvirksomheden sikre dig ret til stikprøvekontrol af, at den indlejede medarbejder aflønnes i henhold til den gældende overenskomst eller lokalaftale. Efter hver lønperiode bør denne kontrol håndhæves. Du skal her især være opmærksom på, at der ikke må være misforhold i forhold til lønniveauet mellem dine faste ansatte og de indlejede medarbejdere, de gældende arbejdstidsregler, samt at der afregnes korrekt ferie, SH og pensionsopsparing. Dag / ugelister Betaling / afregning Det anbefales, at der føres en dags / ugeliste med angivelse af arbejdstider, der løbende udfyldes og underskrives af den indlejede medarbejder og den ledende medarbejder i brugervirksomheden. Betaling skal kun ske mod korrekt faktura, der indeholder: - udstedelsesdato - fakturanummer - vikarbureauets CVR-nr / udenlandsk registreringsnummer - vikarbureauets og din virksomheds navn og adresse - arten af det udførte arbejde - momssats samt momsgrundlag og det beløb, der skal betales i moms. Fakturaer fra udenlandske vikarbureauer skal være uden moms, men være forsynet med din virksomheds momsnummer (omvendt momspligt) Husk kun elektronisk betaling til konto i pengeinstitut. Forskelsbehandling Med mindre det kan begrundes sagligt, så skal du sikre dig, at de indlejede medarbejdere har samme adgang til din virksomheds 5

6 kollektive faciliteter og goder på samme vilkår, som direkte ansatte i din virksomhed. Ledige stillinger Kontaktpersoner i Dansk Byggeri Du skal sikre dig, at de indlejede medarbejder informeres om eventuelle ledige stillinger i din virksomhed, så de har samme mulighed for at opnå fast beskæftigelse i din virksomhed som andre lønmodtagere Overenskomstforhold: Konsulent Rannvá Næss Nönfjall, , Arbejdsmiljø og sikkerhed: Chefkonsulent Jacob Ugelvig Christiansen, , Skat, socialsikring og andre spørgsmål om udenlandsk arbejdskraft: Chefkonsulent Søren Lange Nielsen, , 6

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere)

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) I den efterfølgende vejledning har vi fremhævet en række forhold, som du kan / bør / skal tjekke op på, inden du indgår aftale

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere