Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/ oktober 2014, Toldbodgade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/ oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup Henrik Mathiasen Birthe Povlsen Trine Quist Susanne Grove Susanne Lyngsø Rasmus Balslev Flemming Bo Hansen Mette Blauenfeldt Mette Valentin, afbud Nanna Viborg Olesen Mie Backmann Anne Hegelund Louise Dülch Kristiansen, 1. suppleant Gæst: Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening Øvrige Rasmus Meyer, sekretariatschef Per Vagnby, kontorleder, region Nord John Nielsen, kontorleder, region Syd Aase Madsen, sekretær Charlotte Holmershøj, under pkt. 5,8,9,10,11,12,13,14,15,16 Henrik Egelund Nielsen, under pkt. 2,3,7,17,18

2 Dansk Socialrådgiverforening side 2 af 16 1 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. O-4 kommende HB-møder. 2 Samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening om udvikling af virksomhedsservice Et af de vigtige punkter i beskæftigelsesreformen fra juni i år er en udvikling af jobcentrenes samarbejde med virksomhederne om rekruttering, ansættelse på særlige vilkår og fastholdelse af medarbejdere, der pga. sygdom eller andre forhold er i fare for at miste deres job. Dette samarbejde udbygges i det lovforslag om beskæftigelsesreformen, der netop nu er på vej til Folketinget, men det skal også udvikles grundlæggende i de enkelte jobcentre. DS har siden Folkemødet haft en dialog med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. Begge parter ønsker dette samarbejde udviklet, fordi det ikke fungerer optimalt i dag, og der er en fælles forståelse af, at det er en udviklingsopgave, der vil tage lang tid, fordi den til en vis grad skal bryde nyt land fagligt og organisatorisk. DA og DS har som led i denne dialog skrevet en fælles kronik om emnet, som er sendt til Berlingske. Vi ved ikke, om den optages. Der er også enighed om i fællesskab at sende kronikken til Carsten Kochudvalget, fordi samarbejdet med virksomhederne indgår i udvalgets arbejde. Senere kan dialogen mellem DS og DA muligvis udmøntes i andre konkrete aktiviteter med henblik på at fremme udviklingen af samspillet mellem jobcentre og virksomheder. DS har prioriteret dialogen med DA, fordi vi kan se, at samarbejdet med virksomhederne ikke fungerer optimalt, og at det vil spille en stor rolle i udviklingen af jobcentrene. Det er særdeles vigtigt, at socialrådgiverne placeres rigtigt i den proces. Vi mener, at dialogen med DA er en god indgang til en udvikling, som vi kan forudse vil være prioriteret i lang tid både nationalt og lokalt. Som led i dialogen med DA er det aftalt, at DS administrerende direktør Henrik Bach Mortensen deltager i HB-mødet med henblik på at fortælle, hvordan DA ser situationen, og hvad de mener, der skal gøres for at udvikle samarbejdet med virksomhederne og dermed udvide arbejdsmarkedets rummelighed ift. mennesker, der står på kanten af arbejdsmarkedet eller pt. uden for det. Forslag til beslutning Det indstilles at HB med udgangspunkt i oplægget fra direktør Henrik Bach Mortensen drøfter udviklingen af jobcentrenes samarbejde med virksomhederne og mulighederne for at samarbejde med DA om det. Indstiller Henrik Egelund Nielsen Hovedbestyrelsen havde en debat med Henrik Bach Mortensen, DA. 3 Medlemsundersøgelsen 2013 Medlemsundersøgelsen 2013 har til formål at kende medlemmernes tilfredshed med DS på en række områder samt at vide hvilke forhold ved medlemsskabet medlemmerne tillægger størst værdi. Dette giver et grundlag for at identificere, hvad der skal til for at øge medlemstilfredsheden i DS fremover. Undersøgelsens resultater er blevet fortolket af HB i løbet af Emnerne for temadebatterne på HB-møderne var baseret på hvilke område DS scorede dårligst på og hvor DS kan få mest ud af at forbedre medlemmernes oplevelse set i forhold til medlemstilfredshed.

3 Dansk Socialrådgiverforening side 3 af 16 Af bilaget Medlemsundersøgelsen Temadebatterne - Kort fortalt fremgår en kondenseret udgave af afrapporteringen på temadebatterne med oversigter over de tiltag, der er blevet foreslået af HB ifm. debatterne. Langt størstedelen af forslagene har et længere sigte og falder under organisationsudvikling. Disse forslag vurderes at kunne indeholdes af DS2022. Ideerne kan bruges som videre inspiration i udviklingen af de udviklingsprojekter, der foreslås på Repræsentantskabsmødet 14. Der er nogle få forslag (i kursiv) af mindre omfang, som allerede nu kan føres ud i livet og som kan videregives som forslag til de respektive afdelinger/regioner. Bilaget Medlemsundersøgelsen Temadebatter - fortolkning af resultaterne og omsætning til handling. Afrapportering er den lange version af ovenstående pixi-notat. Dette notat indeholder opsummeringerne af temadebatterne inkl. idekataloger for hvert tema. Dette notat indeholder også baggrunden for de forskellige forslag og kan dermed bruges fremover til at forstå baggrunden for forslagene og vurdere værdien af ændringer i forhold til medlemstilfredsheden. Det er dette notat, det foreslås at videregive til DS2022-udvalget, som kan bringe ideerne, generet på baggrund af medlemsundersøgelsens resultater og HB s tolkning, videre i organisationsudviklingen af DS. Forslag til beslutning HB beslutter, at forslagene fra temadiskussionerne går videre i DS2022 arbejdet i næste repræsentantskabsperiode. HB beslutter, at forslag af mindre omfang lægges ud til de respektive afdelinger/regioner til videre drøftelse og evt. implementering. HB godkender at DS også i den kommende periode gennemfører en medlemsundersøgelse, men at HB inddrages i forbindelse med udviklingen af medlemsundersøgelsens design og indhold. Indstiller Forretningsudvalget Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 4 OK15 DS ved Forhandlingsdelegationen har nu udtaget og oversendt generelle krav på det kommunale og regionale område til OAO. Oversigten over de generelle krav vedlægges til orientering. Medlemmerne er ved DS-nyhedsmail ligeledes orienteret om DS forslag til generelle krav til OK15. Næste skridt er at kravene koordineres i OAO-regi med henblik på oversendelse til Forhandlingsfællesskabet (tidligere KTO, som nu formelt er gået sammen med Sundhedskartellet i Forhandlingsfællesskabet). Der er desuden indgået forhandlingsaftale mellem Forhandlingsfællesskabets organisationer. I forhandlingsaftalerne er der givet politisk håndslag på, at ingen efterlades på perronen, at alle skal opnå et tilfredsstillende resultat og samtidig at man heller ikke vil forhindre nogle i at indgå en aftale. Forhandlingsaftalerne indebærer desuden at der skal tages stilling til konfliktudløsende pejlemærker, drøftes og debatteres hvordan Forhandlingsfællesskabet vil forholde sig i en konfliktsituation. Der er ligeledes opnået enighed om en køreplansaftale med hhv. KL og RLTN. Køreplansaftalerne skitserer, hvordan forhandlingerne forløber, herunder hvornår der udveksles krav mellem parterne. Der udveksles krav med arbejdsgiverne medio december. Til brug herfor vil DS udtage de specielle krav, dvs. krav som udelukkende vedrører vores egne overenskomster.

4 Dansk Socialrådgiverforening side 4 af 16 På det statslige område blev der på CO10 repræsentantskabsmøde den 22. oktober udtaget overenskomst og aftalekrav til OK15. Som tidligere oplyst er disse begrænset til fokus på de generelle krav, idet der ikke forventes midler til organisationsforhandlingerne. Forslag til beslutning Det indstilles, at HB tager orienteringen om status vedr. OK15 til efterretning. Indstiller Forretningsudvalget Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5 Jubilæumslegatet, lukket punkt 6 Udskiftning af tag, Toldbodgade Hovedbestyrelsen er tidligere blevet orienteret om renoveringsarbejderne på taget i Toldbodgade 19A, senest ved HB 4/14 i september Efterfølgende har det vist sig, at der bl.a. er råd i etageadskillelsen mellem tagetagen og underliggende etage. Der er udført endnu en Svampeundersøgelse og ingeniører og arkitekter har foretaget beregninger over omfanget. Det økonomiske overslag pr. 10. oktober 2014 udviser en samlet sum på ca. 3,2 mio. kr., hvilket er 0,7 mio.kr. mere end sidste overslag fra den 3. september Forretningsudvalget blev på HB 4/14 bemyndiget til at træffe beslutninger om nødvendige opgaver og forbedringsopgaver som kan have et økonomisk rationale og/eller et miljømæssigt hensyn. Denne bemyndigelse opretholdes, og hovedbestyrelsen godkender den økonomiske ramme på 3,2 mio. kr. til tagrenovering af Toldbodgade 19A Administrationsafdelingen Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 7 Ansøgning, Kirgisistanprojektet Budgettet for ansøgningen til CISU om støtte til projekt Uddannelses- og kapacitetsopbygningsindsats for socialarbejdere i Kirgistan, der gennemføres i samarbejde med den kirgisiske socialarbejderforening ASWKR, er i alt på kr. Beløbet fremkommer ud fra de aftaler, der er indgået om projektet ved møder i sommeren 2014 mellem ASWKR og Birthe Poulsen og Liv Hansson. Det har ikke været muligt at skære aktiviteter og udgifter længere ned. Der kan søges om et beløb på max kr. til et projekt om Partnerskabsindsats i CISU, og der kan ikke søges om støtte til en offentlig institution. Da ansøgningen omfatter kr. til et center, der er placeret på Bishkek Universitet, så skal denne del af udgifterne dækkes på anden måde. Det samme gælder de danske udgifter til monitorering af projektet på kr. Dermed er der i alt trukket udgifter på kr. ud, samt den tilsvarende andel af budgetmarginen ( kr.), således at der kun søges om udgifter på i alt kr. hos CISU.

5 Dansk Socialrådgiverforening side 5 af 16 Udgifterne til centret på Bishkek Universitet, til monitoreringen i Danmark samt til en budgetmargin på kr., beløber sig til kr. Dette beløb søges dækket ved en bevilling fra Solidaritetsfonden. Der er ikke hidtil trukket fra denne konto til dette projekt, alle udgifter til sommerens rejse til Kirgistan blev betalt ved en bevilling til Fælles færdiggørelse fra CISU. Der står lige nu kr. på Solidaritetsfonden. Det indstilles, at de kr. bevilges fra denne konto. Til orientering vedlægges den afsluttende rapport om den Fælles færdiggørelse af projektansøgningen, som Liv har skrevet efter rejsen i sommer. CISU bevilligede kr. til færdiggørelsen, så hele rejsen samt oversættelse af undervisningsmateriale kunne finansieres på den måde. Det indstilles, at de kr., der går til centret på Bishkek Universitet og til monitoreringen fra Danmark, bevilges fra Solidaritetsfonden. International koordinationsgruppe Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Projektet skal formidles i fagbladet. 8 REP14 Lønforsikring På HB-møde den september 2014 behandlede Hovedbestyrelsen spørgsmålet om en obligatorisk lønforsikringsordning for DS medlemmer. HB blev præsenteret for dels de beregningsmæssige forudsætninger, dels kriterier for at kunne modtage en forsikringsydelse udover dagpengesatsen og endelig for beregningseksempler. HB vedtog at bede Repræsentantskabet forholde sig til de principielle spørgsmål i relation til obligatorisk lønforsikring med henblik på at tage stilling til en medlemsundersøgelse/markedsanalyse, som der kan arbejdes videre med i perioden. Det indstilles, at HB godkender (tager) indstilling samt baggrundsnotat vedr. lønforsikring til brug for Repræsentantskabet 2014 (til efterretning). Forretningsudvalget Hovedbestyrelsen besluttede, at FU gennemarbejder notatet og sender det til godkendelse i Hovedbestyrelsen. Repræsentantskabet skal tage en principiel diskussion af, om de ønsker lønforsikring. 9 REP14 Resolutionsforslag DS2022 På Rep14 afrapporteres resolutionen fra 2012 om DS Dette resolutionsforslag beskriver hvorledes der skal arbejdes videre med projekt DS2022 i perioden Udviklingsprojekterne gennemføres med sigte på at kunne fremlægge en samlet strategi for Dansk Socialrådgiverforening Strategi DS 2022 for Repræsentantskabet HB beslutter om resolutionsforslaget skal fremsættes til Rep14.

6 Dansk Socialrådgiverforening side 6 af 16 Forretningsudvalget Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 10 REP14 Foreløbig tidsplan Andet udkast til tidsplan for afvikling af repræsentantskabsmødet. Tidsplanen ændrer sig erfaringsmæssigt flere gange undervejs. Første dag har vi lagt et oplæg og diskussion med socialminister Manu Sareen om formiddagen inden den egentlige start på mødet. Om eftermiddagen er der afsat tid til afrapportering af DS 2022 og de indledende drøftelser af ny resolution. I forhold til de pt. kendte lovændringsforslag kan forslaget om udvidet forretningsudvalg nok afstedkomme en del diskussion. Det samme gælder muligvis forslagene fra Syd og HB vedr. selvstændige. HB drøfter tidsplanen og tager stilling til om der er andre debatter som skal lægges ind i programmet. Sekretariatet Hovedbestyrelsen godkendte tidsplanen. 11 REP14 Mødeudvalg HB vælger traditionelt at nedsætte tre mødeudvalg til repræsentantskabsmødet. Til mødeudvalgene knyttes relevante sekretariatsmedarbejdere samt et antal HBmedlemmer og repræsentanter. Udvalgenes kommissorium: Et mødeudvalg har til opgave om nødvendigt efter en politisk forhandling at sammenskrive og redigere de forslag/ændringsforslag som er oversendt til udvalget og herefter at udarbejde og fremlægge et egentligt forslag til debat/vedtagelse på repræsentantskabsmødet. Dirigenterne kan sende et forslag i mødeudvalg. Formanden leder udvalgets arbejde. Det er ikke sikkert at udvalgene kommer i arbejde. Mødeudvalg 1: organisatoriske forhold, herunder love, vedtægter og resolutioner Mødeudvalg 2: Budget og kontingent Mødeudvalg 3: Øvrige forslag (socialpolitik, udtalelser, principprogram) Der skal tages beslutning om, hvilke HB medlemmer, der ønsker at sidde i mødeudvalgene. At HB drøfter og beslutter forslag til mødeudvalg Sekretariatet Hovedbestyrelsen besluttede: Mødeudvalg 1: Anne Jørgensen, Sune Kirketerp, Rikke Helk Mødeudvalg 2: Majbrit Berlau, Susanne Lyngsø, Jesper Nissen, Maiken Tingstrøm Mødeudvalg 3: Niels Chr. Barkholt, Ida Louise Jervidalo, Birthe Povlsen, Kathrine Gudmandsen.

7 Dansk Socialrådgiverforening side 7 af REP14 Ordførerskaber Der har udviklet sig en tradition for, at Hovedbestyrelsen fordeler ordførerskaber på de forskellige politikområder i forhold til debatterne på repræsentantskabsmødet. Det kan, udover at give repræsentanterne indtryk af den samlede bestyrelse, også lette dirigenterne. Derfor anbefales det, at der fordeles ordførerskaber. Sekretariatet hjælper de enkelte ordførere, hvis det ønskes. Forslag til fordeling af politikområder, som erfaringsmæssigt fordrer ordførerskaber vedlægges. HB beslutter, at bruge ordførerskaber og fordele disse på politikområder Forretningsudvalget Hovedbestyrelsen fordelte ordførerskaber på politikområder. FU kommer med indstilling til ordførerskab på lønforsikring til HB-mødet 27. nov. Område Ordfører Sekr.medarbj. Beretning Majbrit Berlau Rasmus Meyer Generel politik Majbrit Berlau Socialpolitik Majbrit Berlau Henrik Egelund Beskæftigelsespolitik Majbrit Berlau Henrik Egelund Uddannelsespolitik Niels Chr. Barkholt Nicolai Paulsen Arbejdsmiljø Majbrit Berlau Elisabeth Huus Forhandlingsområdet/OK15 Majbrit Berlau Dorte Gotthjælp Gunda Herlufsen Studerende Mie Backmann Nicolai Paulsen Lederområdet Majbrit Berlau Charlotte Holmershøj Selvstændige socialrådgivere Anne Jørgensen Charlotte Holmershøj 2 forslag Det internationale område Trine Quist Henrik Egelund Regnskab samt budget Majbrit Berlau Lars Madsen Område Ordfører Sekr. medarbj. Lov og Vedtægtsændringer Lønningsvedtægt Susanne Lyngsø Lars Madsen 2 forslag Aktionsfond 4 forslag Mads Bilstrup Gunda Herlufsen Udvidet FU Annemette El-Azem Charlotte Holmershøj Kontingentkategorier Birte Poulsen Lars Madsen Andre forslag/projekter DS 2022 Niels Chr. Barkholt Rasmus Meyer Udtalelse om ydelser Mette Blauenfeldt Henrik Egelund Lønforsikring? Lars Madsen

8 Dansk Socialrådgiverforening side 8 af REP14 Stemmeudvalg Traditionelt nedsætter vi 2 stemmeudvalg, der varetager optælling at stemmer ved afstemninger. Det foreslås, at vi nedsætter 2 stemmeudvalg, som bemandes med repræsentanter. At HB beslutter at nedsætte stemmeudvalg og at HB kommer med forslag til bemanding af udvalgene. Sekretariatet Hovedbestyrelsen besluttede: Stemmeudvalg 1: Line Moth, Niels Skinnerup, Mai Birk Anderen Stemmeudvalg 2: Karen Falck Hansen, Hanne Sørensen, Lykke Frederiksen Suppleant: Sune Kirketerp 14 REP14 Valg af revisorer Der skal vælges revisorer på repræsentantskabsmødet: 1. Valg af ekstern revisor 2. Valg af intern, kritisk revisor 3. Valg af intern, kritisk revisorsuppleant. Ad 1. Det foreslås, at genvælge Deloitte som ekstern revisor. Ad 2. Der skal genvælges eller vælges kritisk revisor. Mads Edwards blev valgt på Rep12 og genopstiller. Ad. 3 Der skal desuden vælges en kritisk revisorsuppleant. Dennis Ørsted Petersen blev valgt på Rep12, men er ikke længere valgbar, da han ikke er medlem af foreningen. HB opfordres til at komme med forslag til kandidater til posterne. At HB kommer med forslag til kandidater til intern, kritisk revisor og suppleant samt godkender Deloitte som forslag til ekstern revisor. Sekretariatet Hovedbestyrelsen indstiller til Repræsentantskabet at vælge Deloitte som ekstern revisor Hovedbestyrelsen indstiller Majken Tingstrøm som intern kritisk revisor. Hovedbestyrelsen indstiller Mads Edwards som intern kritisk revisorsuppleant. 15 REP14 Oversigt over lov- og vedtægtsændringsforslag Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over de forslag til lovændringer og vedtægtsændringer, som var fremsat inden udløbet af fristen den 15. oktober. Fristen for at fremsætte andre forslag er den 24. oktober. HB drøfter om der er kendte ændringsforslag til de allerede fremsendte forslag og at oversigten i øvrigt tages til efterretning.

9 Dansk Socialrådgiverforening side 9 af 16 Sekretariatet Henrik Mathiasen udarbejder organisatoriske udtalelser som omhandler en ændret sammensætning af Repræsentantskabet i DS samt en udtalelse om nedsættelse af en etikgruppe. Forretningsudvalget fik til opgave at udarbejde en udtalelse til REP14 vedr. lave ydelser. Mette Blauenfeldt er ordfører på udtalelsen. 16 Evaluering af Folkemødet 2014 Dansk Socialrådgiverforening deltog i Folkemødet i Der er udarbejdet et notat om deltagelsen på baggrund af tilbagemeldinger på en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne. Med henblik på at samle erfaringer til den fremadrettede tilrettelæggelse af HB s deltagelse på næste års Folkemøde, er der brug for at HB drøfter følgende emner: 1. Indkvartering 2. Telt 3. HB s deltagelse i debatter og egne debatter 4. Fremtidige indsatsområder På baggrund af evalueringen vil HB 1/15 få et oplæg til diskussion af Folkemødet 2015 herunder også forslag til økonomi og ressourcer. Forslag til beslutning HB drøfter evalueringen af deltagelse i Folkemødet i forhold til de nævnte punkter og giver input til drøftelsen på HB 1/15 Forretningsudvalget Hovedbestyrelsen havde en debat om Folkemødet. Der var enighed om at mødet skal forberedes godt hjemmefra, og at det er for sent at starte i marts. Der er tilbud om at få en plads i Cirkusteltet. MBB taler med Perter Westersø. Punktet skal på HB-mødet i december. Det bemærkes at der foregår Nordisk Konference i Finland på samme tidspunkt som Folkemødet. 17 Organizing som metode HB 4/14 besluttede, at HB i forbindelse med drøftelserne om DS 2022 havde brug for et oplæg om organizing. Der vedlægges kort skriftligt oplæg, folder samt powerpoint som baggrund for et mundtligt oplæg. På den baggrund bedes HB drøfte, om foreningen kan gøre brug af de principper der ligger bag tankerne om organizing, herunder de muligheder og risici organizing som metode rummer. Forslag til beslutning HB drøfter, om foreningen kan gøre brug af de principper, der ligger bag tankerne om organizing herunder de muligheder og risici organizing som metode rummer. Sekretariatet Hovedbestyrelsen drøftede organizing som metode.

10 Dansk Socialrådgiverforening side 10 af Socialrådgiverdage 2015, nedsættelse af programgruppe Der skal nedsættes en programgruppe til Socialrådgiverdage 2015, som skal bistå projektgruppen i at udforme program til Socialrådgiverdage. Programgruppen skal være med til at vælge det overordnede tema for Socialrådgiverdage og være med til at beslutte, hvilke hovedoplægsholdere samt konkrete konferencer og workshops, der skal være på programmet. Programgruppen skal bestå af 8 personer. Udover 2 personer fra hovedbestyrelsen, indstiller sekretariatet, at følgende personer bliver inviteret til at deltage i programgruppen: Jeppe Bülow Sørensen (Leder/integration) Rikke Helk (Fagbevægelsen) Nina Særkjær Olsen (Beskæftigelse) Katrine Heglund Veje (Sundhed) Bente Falk Nielsen (Efter- og videreuddannelse) Rikke Ludvigsen (Børn og unge) Programgruppen skal mødes en gang i foråret 2015, hvor de indkomne forslag til workshops og konferencer skal vurderes i forhold til, om de skal med i programmet eller ej. Herudover skal programgruppen aktivt deltage i løbende debat via mail. Projektgruppen bag Socialrådgiverdage regner med at der vil være ca. fire debatrunder via mail, som deltagerne i programgruppen forventes at deltage aktivt i: en runde hvor konferencens overordnede tema fastlægges, en runde med hovedoplægsholdere, en runde om gode ideer til konferencer samt en runder om struktur samt ideer til underholdning. Sekretariatet laver med udgangspunkt i programgruppens diskussioner og beslutninger det endelige program. Deltagerne i programgruppen får en friplads til Socialrådgiverdage 2015 som tak for hjælpen. Det foreslås at udpegningen af de to HB-medlemmer, der skal sidde i programgruppen først sker på HB-mødet i december, hvor den nye hovedbestyrelse samles og skal konstituere sig selv. Det betyder at programgruppens arbejde vil begynde midt i december. Det indstilles at HB vedtager sekretariatets indstilling til sammensætning af programgruppen. HB godkender, at udpegningen af to nye HB medlemmer vil ske på HB-mødet i december, hvor det nye HB skal konstituere sig. Sekretariatet Hovedbestyrelsen mente der manglede deltagere fra socialområdet, voksen, og foreslog Pia Mathiasen, TR i København og Tina Petersen, TR i Esbjerg. Sekretariatet tager kontakt til dem. Efterretningspunkter: E-1 FU-referat 9/14, 21. august E-2 FU-referat 10/14, 15. september Hovedbestyrelsen tog referaterne til efterretning

11 Dansk Socialrådgiverforening side 11 af 16 Orienteringspunkter: O-1 Aktuelle politiske emner Høringssvar vedr. lovforslag om reform af beskæftigelsesindsatsen samt forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Dansk Socialrådgiverforening takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslaget om reform af beskæftigelsesindsatsen samt forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen. Dansk Socialrådgiverforening tilslutter sig de høringssvar, LO og FTF sammen har afgivet om en række generelle forhold vedr. de to lovforslag. Derudover er der en række konkrete forhold, vi ønsker at knytte nogle kommentarer til. Ikrafttræden og høringsfrist: Vi finder det meget kritisabelt, at lovforslagene skal færdigbehandles i efteråret, og at store dele af lovkomplekset skal træde i kraft omkring 1. januar De senere års store reformer på beskæftigelsesområdet er stort set alle sat i gang med meget kort varsel, ofte uden at tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger har været færdige. Det har medført problemer ved opstarten, både for borgerne, der har oplevet en usikker retstilstand, fordi reformerne faktisk ikke var kommet op at stå i kommunerne, og for de ansatte, der er blevet udsat for et særdeles stort arbejdspres. Et arbejdspres, som har skabt en forøget arbejdsmiljøbelastning for socialrådgiverne. På den baggrund finder vi det urimeligt, at vi igen skal igennem en forhastet vedtagelse og igangsætning af en stor reform på beskæftigelsesområdet. Dansk Socialrådgiverforening mener også, at høringsfristen til så omfattende lovforslag som de foreliggende er for kort, hvis man skal kunne nå en grundig vurdering af dem. Det nedsætter kvaliteten i det lovforberedende arbejde. Den korte frist hænger selvfølgelig sammen med lovenes pressede tilblivelsesproces. Beskæftigelsessystemets struktur: Dansk Socialrådgiverforening hilser velkommen, at beskæftigelsessystemets hidtidige struktur ikke er blevet brudt op, fx med en opsplitning af jobcentrene, men at der kun er foretaget specifikke justeringer. Vi ser afskaffelsen af styrelseslovens 15, stk. 1 om en organisatorisk afgrænsning af jobcentret fra andre kommunale forvaltninger som et markant fremskridt. Denne afgrænsning har i høj grad fordrejet indsatsen, især fordi den har styrket tendensen til at oprette adskilte siloer i den kommunale forvaltning. Det har skadet bestræbelserne på at etablere en samlet og koordineret indsats, og Dansk Socialrådgiverforening har da også konstant påpeget, at denne afgrænsning skulle fjernes. Vi er meget glade for, at det nu sker. Det kan sammen med bl.a. forslaget om én plan (se nedenfor) åbne for, at vi kan udvikle den sammenhæng og koordination, der er absolut nødvendig i indsatsen ift. borgere med flersidede problemer. Dansk Socialrådgiverforening støtter, at a-kasserne får en styrket rolle i det samlede system. Vi mener, at en god indsats for de ledige forudsætter et godt samarbejde mellem de to instanser, så det er vigtigt, at såvel lov som efterfølgende bekendtgørelser og vejledninger lægger op til det. Den nye konstruktion med et fastlagt samspil omkring samtalerne må ikke blive til en kampplads mellem A-kasse og Jobcenter om kompetenceforhold i den enkelte sag. Vi frygter, at bl.a. de nye regler om rådighedsafprøvende tilbud (se nedenfor), hvor a-kassens rådighedsprøvning meget bastant kan blive underkendt, når jobcentret pålægger den ledige en rådighedsafprøvende aktivitet, kan medføre uenighed og i værste fald konflikt mellem jobcentre og a-kasser. Samtidig

12 Dansk Socialrådgiverforening side 12 af 16 vil vi advare mod, at den nye ordning medfører mere bureaukrati. Vi er i den forbindelse usikre på, om der er behov for at udforme en særskilt bekendtgørelse om a- kassernes deltagelse i samtalerne, som der åbnes for i forslaget til 21, stk. 3 i LAB. Dansk Socialrådgiverforening mener ikke, at organiseringsloven giver tilstrækkelige muligheder for at koordinere mellem kommunerne ift. tværgående problemstillinger vedr. virksomhedsarbejdet, særlige grupper af ledige mv. Der vil være mange situationer, hvor der kan være meget gode grunde til at koordinere på tværs af kommunerne, men det er svært at forestille sig, at bestemmelsen i organiseringslovens 2 om en fælles drøftelse i Kommunekontaktrådene (KKR) vil sikre nogen forpligtende og relevant koordinering. Samtidig er lovforslagets kapitel 5 udformet, så De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) heller ikke får mulighed for at sikre det. Det fremgår tydeligt af såvel lovtekst som af bemærkningerne i afsnit , hvor det slås fast, at rådene skal gå i dialog med kommunerne og kun har en rådgivende funktion i den forbindelse. Vi vurderer, at det kan blive svært på den måde at sikre et tværkommunalt samarbejde. Partsinddragelse: Dansk Socialrådgiverforening bakker op om styrkelsen af partinddragelsen i organisationsloven. Den er velbegrundet og tiltrængt. Vi støtter også, at de nye regionale organer kaldes Regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), fordi det viser, at de har et bredere mål end blot at få ledige i (kortvarig) beskæftigelse. Det peger på en bredere arbejdsmarkedspolitisk ambition. Det er en af grundene til, at vi er skeptiske ift. den svage kompetence, RAR har fået ift. koordineringen mellem kommunerne. Det er vigtigt, at der er kompetence og kraft i RAR til at føre en sammenhængende udviklings- og arbejdsmarkedspolitik i det enkelte arbejdsmarkedsopland. Vi hilser også med glæde den afbureaukratisering, der foreslås i organiseringen af RAR og ift. kommunernes forpligtelser mht. beskæftigelsesplaner og resultatrevision af dem. Det er betydelige forenklinger i konstruktionen. Ydermere slipper kommunerne for statslige rammeudbud og for pålæg om at bruge andre aktører, og Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål reduceres til noget, kommunerne kan lade sig inspirere af og ikke vil blive pålagt. Alt i alt er der elementer af en tillidsdagsorden ift. kommunerne. Det støtter vi, men vi efterlyser, at der etableres en tilsvarende dagsorden ift. socialrådgiverne. Den mangler. Det intensiverede kontaktforløb: Dansk Socialrådgiverforening bakker op om skiftet fra en aktiveringspræget indsats til et meget stærkere fokus på kontakt og samtaler. Det kan give de ledige en bedre hjælp, hvis samtaler og rådgivning får kvalitet og afpasses efter forholdene. Vi er dog skeptiske over den ret rigide form, kontaktforløbet har fået. Vi er bange for, at de ret faste tidsrammer kan gøre nogle af samtalerne unødvendige eller i værste fald meningsløse. Det kan også føre til yderligere bureaukrati at lægge så faste rammer om samtalerne. Vi mener, at kontaktforløbet i højere grad bør tilrettelægges i form og indhold ud fra en faglig vurdering af, hvad der er nødvendigt for at hjælpe den enkelte ledige videre. Der bør derfor være en større fleksibilitet i, hvornår samtalerne skal afholdes, og hvad de skal indeholde. Man kunne fx gøre det muligt at undlade at afholde en samtale eller i stedet at erstatte den med andre aktiviteter, der kan fremme den lediges jobsøgning, hvis jobloggen er korrekt og fyldestgørende udfyldt. Formmæssigt skal samtalerne være fremadrettede, individuelle og præget af dialog med den ledige. Indførelsen af faste værktøjer vedr. afklaring og dialog (se nedenfor) må ikke lægge en ramme over samtalerne, der udhuler deres individuelle grundtræk.

13 Dansk Socialrådgiverforening side 13 af 16 Virksomhedsservice: Dansk Socialrådgiverforening bakker op om målsætningen om at styrke jobcentrenes virksomhedsservice. Netop samarbejdet med virksomheder og offentlige arbejdspladser om at sikre ledige en plads på arbejdsmarkedet eller hjælp til at blive der, hvis man er i fare for at falde ud har været overset i de hidtidige beskæftigelsesreformer. Dermed risikerer man, at reformerne ikke kan realisere det egentlige mål at borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet får fodfæste på det selvom der arbejdes kvalificeret med at realisere reformerne i kommunerne. Det gælder især ift. de mange borgere med problemer, som kræver en ekstra indsats, hvis de skal have en plads på arbejdsmarkedet. Et mere rummeligt arbejdsmarked forudsætter, at jobcentrenes samarbejde med virksomhederne udvikles og udbygges. Der skal udvikles metoder og organisering, så man kan hjælpe virksomhederne med at udrede og fastholde de medarbejdere, der er i fare for at falde ud af arbejdspladsen. Tilsvarende skal jobcentrene medvirke til at udrede borgere, der skal have ansættelse på særlige vilkår, og jobcentrene skal sammen med arbejdspladserne kunne sikre, at de pågældende efter ansættelsen får den nødvendige støtte i hverdagen. Dansk Socialrådgiverforening mener ikke, at bemærkningerne i forslaget til organisationslov (afsnit og kommentarerne til 7 på side 69) i tilstrækkeligt omfang lægger op til en udvikling, der kan styrke jobcentrenes virksomhedsservice. Det anføres, at kommunerne skal informere virksomhederne om mulighederne for at få hjælp til fastholdelse, og at der skal opbygges digitale løsninger til at understøtte en styrket virksomhedsservice. Sådanne skridt vil slet ikke være nok. En forbedret hjælp til både rekruttering af borgere med begrænsninger ift. arbejdsmarkedet og til fastholdelse af medarbejdere vil forudsætte mere vidtgående skridt. Der er brug for metodeudvikling, en fremskudt sagsbehandling ude på virksomhederne, og for at kommunerne organiserer sig sådan, at det faktisk bliver muligt at hjælpe virksomhederne. Det vil sige med én indgang og et tæt samarbejde mellem de instanser i kommunen, som sammen skal stå for denne service. Socialrådgiverne er absolut indstillet på at medvirke i denne udvikling, og vi ser i øjnene, at det vil være en omstilling over tage lang tid, som både vil omfatte organisation, metoder og kultur. Dansk Socialrådgiverforening opfordrer til, at bemærkningerne til organisationsloven formuleres, så dette udviklingsperspektiv bliver tydeligt. En forstærket uddannelsesindsats: Dansk Socialrådgiverforening bakker helt op om de langt bedre muligheder for uddannelse, som forslagene til ændringer i LAB indeholder. Det er vigtigt at gå fra et snævert og måske kortsigtet beskæftigelsesfokus og gentagen brug af mere eller mindre meningsløs aktivering til et klart uddannelsesfokus, der er rettet mod de ledige, som har den dårligste uddannelse. Vi er dog uforstående over for, at ledige, der får mulighed for et egentligt uddannelsesløft efter 33 a kun skal have en ydelse, der er max. 80 % af højeste dagpengesats. Det vil afskrække mange fra at gå i gang med en sådan uddannelse, ikke mindst fordi reglerne om supplerende lån forekommer meget uoverskuelige og bureaukratiske. Vi er glade for, at der afsættes midler til uddannelsesløft på i alt 152 mio. kr. årligt, men vi er meget uforstående over for, at 20 % af disse penge går til budgetgaranterede udgifter, der tildeles kommunerne over bloktilskuddet. Det udhuler den samlede bevilling, og der er ingen garanti for, at kommunerne faktisk bruger pengene til dette formål. Umiddelbart vurderer vi det positivt at dagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere side-

14 Dansk Socialrådgiverforening side 14 af 16 stilles mht. 6 ugers selvvalgt uddannelse. Man skal dog være opmærksom på, at der kun vil være få reelle uddannelsesmuligheder til de ledige fleksjobbere idet deres arbejdsevne ved nye visiteringer vil være begrænset, og dermed vil uddannelsestilbuddene også være meget færre. Vi finder det i den forbindelse uhensigtsmæssigt at begrænse ledighedsydelsesmodtageres ret til selvvalgt uddannelse, hvis de allerede har erhvervs- eller videregående uddannelse, som det foreslår i 73 b i LAB. Mange fleksjobvisiterede er i en situation, hvor de af helbredsmæssige årsager skal skifte erhverv. Disse borgere kan have glæde af muligheden for mini-omskoling i en selvvalgt uddannelse for at kvalificere sig til de fleksjobs de nu skal ud og søge. Det er derfor meget uheldigt at fratage dem den mulighed. Afbureaukratisering: Gennem mange år er der udviklet af yderst bureaukratisk system på beskæftigelsesområdet. Det er måske det mest bureaukratiske område overhovedet, og Dansk Socialrådgiverforening har igen og igen foreslået en radikal afbureaukratisering. Vi glæder os derfor over, at beskæftigelsesforliget lægger op til konkrete skridt i den retning, ikke mindst med løftet om en gennemskrivning af de vigtigste beskæftigelseslove. Det ser vi meget frem til. Vi hilser også med glæde de konkrete ændringer i de to lovforslag med henblik på afbureaukratisering. Herunder de vigtige ændringer i styringen og i partsinddragelsen i RAR og BER, som er nævnt ovenfor. Der er også forslag om forenkling af reglerne om befordringsgodtgørelse, om selvbookning og om digitalisering af voksenlærlingeordningen, som skal mindske bureaukratiet. Endelig er der indførelsen af én plan i form af Min plan efter 27 i LAB, som er nævnt nedenfor. Vi hilser disse konkrete skridt meget velkommen. Men samtidig kan vi se, at bureaukratiet også sniger sig ind i de to lovforslag. Som nævnt frygter vi, at de stive regler om samtaler kan blive bureaukratiske, men vi ser det også i de nye værktøjer til afklaring og dialog med de ledige. Vi har meget svært ved at se behovet for disse værktøjer, fordi vi mener, at formålet kvalitet i den indledende afklaring og i den løbende dialog med de ledige kan nås ved at ansætte medarbejdere med de rigtige kvalifikationer og ved at uddanne dem løbende. Indførelsen af obligatoriske systemer vil blive mere bureaukratisk og stift, og vi vil kraftigt henstille, at det kun bliver vejledende for kommunerne. Til inspiration, som det gælder Beskæftigelsesministerens formulering af beskæftigelsespolitiske mål til kommunerne. Forslaget om obligatoriske værktøjer til medarbejderne netop understreger vores pointe, at lovforslagene måske lægger op til en tillidsdagsorden ift. kommunerne, men at der ikke er tilløb til det samme ift. medarbejderne. Dansk Socialrådgiverforening mener, at der er behov for en tillidsstyret dagsorden, som kan skabe en kvalificeret faglig proces med et selvdrevet udviklingsarbejde med base i det faglige personale. Endelig er der de særlige bureaukratiserende forhold, der knytter sig til joblog og selvbookning, som er nævnt nedenfor. Én plan - Min plan: Vi kan kraftigt bakke op om forslaget om Min plan som én plan for indsatsen over for den ledige. Grebet rigtigt an kan den både forbedre koordineringen i sagerne og medføre vigtig afbureaukratisering. Min plan kan forhåbentlig erstatte det vildnis af planer, som en borger i dag kan have fra forskellige forvaltninger. Det vil være en stor gevinst for både borgerne og systemet selv, og så må kommunerne overvinde besværet med at koordinere planlægningen efter de forskellige lovkomplekser. Dansk Socialrådgiverforening har meget længe foreslået, at der åbnes for en samlet planlægning af indsatsen til borgere, der får hjælp fra flere forvaltninger og lovkom-

15 Dansk Socialrådgiverforening side 15 af 16 plekser. Forslaget om Min plan er et vigtigt skridt i den retning. Men man må gå endnu længere, idet også planer fra Serviceloven, Sundhedsloven, Psykiatriloven og andre love, som kan være relevante for ledige borgere, skal inddrages. Det fremgår i afsnit i bemærkningerne til forslaget om ændringer i LAB, at man er opmærksomme på dette forhold, og det nævnes, at planen på sigt ud over beskæftigelsesindsatsen også vil indeholde en oversigt over sociale og sundhedsmæssige indsatser. Det afspejler en erkendelse af problemet med de mange, usammenhængende planer, men formuleringen er alt for svag til at løse det. Netop beskæftigelsesreformen er en oplagt anledning til at tage fat på den større og mere krævende opgave at skabe en model for koordinering af alle de mange planer, som borgerne kan have. Det bør formuleres meget tydeligere og i en form, der efterfølgende forpligter regeringen til at følge det op. Vi vil også pege på, at der skal arbejdes bevidst med IT-udbyderne for at sikre, at det ikke bliver begrænsningerne i IT-systemerne, der sætter rammer for indholdet i planerne. Det er en erfaring fra kommunerne i frikommuneforsøgene, og det er meget uhensigtsmæssigt. Det stiller store faglige krav at lave en samlet plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet, og der bør afsættes tid en kvalificeret udvikling af rammen for en samlet plan, måske svarende til den proces der førte op til indførelse af ressourceprofilerne. Indførelsen af Min plan stiller faglige krav, som må imødekommes, men det fremgår ikke af lovforslagets bemærkninger, at der er bevidsthed om det. Selvregistrering i jobblog og selvbookning: Umiddelbart kan selvregistrering i jobblog og selvbookning virke indlysende og i bedste fald have et skær af empowerment over sig, fordi borgerne selv får mere ansvar for elementer i sagsbehandlingen. Men konsekvenserne af disse nye instrumenter er ret uforudsigelige, og de kan ramme nogle borgere hårdt. Generelt skal nogle borgere have meget hjælp for at kunne bruge disse muligheder. Det giver et stort ekstraarbejde for de ansatte, men hvis de ikke yder det, så kan det hægte nogle borgere alvorligt af. De hidtidige erfaringer med jobblog for jobparate kontanthjælpsmodtagere er, at en optimal brug kræver, at borgeren har gode IT-kompetencer og ikke har svære læseog skrivevanskeligheder. Socialrådgiverne ser allerede nu på jobcentrene mange, som har så lavt funktionsniveau og så lave IT-kompetencer, at oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobnet må foregå med sagsbehandleren enten lige ved siden eller selv ved tasterne. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning O-2 Lovkataloget Regeringen har samtidig med åbningstalen fremlagt lovkataloget for I vedhæftede notat er der samlet de annoncerede lovforslag, som kan have relevans for DS og socialrådgiverne. De er kommenteret i den udstrækning, vi har viden om eller kommentarer til dem. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-3 Ændring af vedtægter, Ledersektionen Ledersektionen holdt generalforsamling den 2. oktober 2014 og vedtog på dette møde en ændring af formålsparagraffen. Formålet med ændringen er at få tydeliggjort og adskilt formålet med Ledersektionen fra driftsopgaver. Driftsopgaven omkring bidrag til overenskomstforhandlingerne er flyttet til et nyt stk. 2. Der er med ændringerne ikke tilsigtet en egentlig ændring af formålet.

16 Dansk Socialrådgiverforening side 16 af 16 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. O-4 HB-mødeplan for /15: 16. december 2014 (konstituerende møde) Politikerskole for HB- og RB-medlemmer: januar 2/15: marts 3/15: april 4/15: juni 5/15: september ( november, Socialrådgiverdage) 6/15: november 2016: 1/16: januar 2/16: april 3/16: 2. juni (en-dagsmøde) 4/16: august 5/16: oktober november: Repræsentantskabsmøde Hovedbestyrelsen foreslog ændringer til mødeplanen. Mødeplanen er nu opdateret efter HB s ønsker. Referatet er udsendt 6. november Referent: Aase Madsen

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner

Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Notat Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Dansk Socialrådgiverforenings holdning til aktuelle social- og beskæftigelsespolitiske emner Socialpolitik: Forebyggelse Dansk Socialrådgiverforening er meget optaget

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 referat RB-møde 160824 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. august 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30 Mødet begynder

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/16

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/16 Referat HB-møde 5/16, 25.-26. oktober 2016 Side 1 af 12 Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/16 Deltagere: Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Anne Jørgensen Mads

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer. 4.1 1/6 EMNE Forslag til budget for 2017-18 FORSLAGSSTILLER Hovedbestyrelsen REGNSKAB X BUDGET RESOLUTION LOVÆNDRING ÆNDRINGSFORSLAG VEDTÆGTSÆNDRING UDTALELSE ØVRIGE FORSLAG ANDET Forslag til budget 2017-18

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014 Referat - godkendt RB-møde 141209 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 9. december 2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 12. november 2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 12. november 2014 referat - godkendt RB-møde 141112 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 12. november 2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Mødet begynder kl. 12.30 Der vil være

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Nye formålsbestemmelser i LAB

Nye formålsbestemmelser i LAB Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 6 Nye formålsbestemmelser i LAB Formålsparagraffen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er ikke blevet ændret siden 2003 og er dermed ikke blevet opdateret

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015 Referat - godkendt RB-møde 150427 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 27. april 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Holstebro, Fredericiagade 27-29, 7500 Holstebro Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede har med tak modtaget ovennævnte lovforslag til høring.

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede har med tak modtaget ovennævnte lovforslag til høring. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K. København den 07-01-2005 J.nr.: 70-022 Lene Maj Pedersen Høringssvar vedrørende

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE REFERAT. Tidspunkt : Lørdag, den 26. februar kl

EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE REFERAT. Tidspunkt : Lørdag, den 26. februar kl EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE REFERAT Den 9. marts 2005 Tidspunkt : Lørdag, den 26. februar kl. 13.00 14.00 Sted : Dir.s kontor, Arkitekternes Hus 3.sal NB! Indgang gennem gavldøren Tilstede : Mette Carstad,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014

Stiftende repræsentantskabsmøde. onsdag den 8. oktober 2014 Stiftende repræsentantskabsmøde onsdag den 8. oktober 2014 - 2 - Referat af stiftende repræsentantskabsmøde den 8. oktober 2014 1. Velkomst v. formand for KTO Anders Bondo Christensen og formand for Sundhedskartellet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland 26. oktober 2016 kl. 13.30 15.30 HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand Deltagere RAR: Jakob B. Wätjen, Viggo Thinggaard og Hans Halvorsen AMK: Schmidt, Henrik

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD VELKOMMEN PÅ BANEN VELKOMMEN 03 til samarbejdet i det lokale beskæftigelsesråd Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere