Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015"

Transkript

1 Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015 Herværende bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015 giver en oversigt over regeringens initiativer på det regional- og landdistriktspolitiske område. Oversigten indeholder således en lang række relevante politiske initiativer, som i forskellig grad har betydning for landdistrikter og yderområder. Initiativerne er fordelt under de respektive ressortministerier med henblik at gøre fremstillingen overskuelig. Indhold Beskæftigelsesministeriet... 4 Regional uddannelsespulje... 4 Pulje til uddannelsesløft... 4 Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse... 4 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter... 4 Yderligere midler til nedrivning af misligholdte huse på landet... 4 Indsats mod boligspekulanter... 5 Målretning af byfornyelsesindsatsen... 5 Udbredelse af viden... 5 Femernforbindelsen og turisme... 5 Liv og udvikling i problemramte bymidter, handelsgader og mindre byer... 5 Nedrivning af hele almene boligafdelinger... 6 Flexboliger... 6 Lokalstyret udvikling i landdistrikter og fiskeriområder... 6 Landdistriktspuljen... 6 Ø-turismeambassadør for småøerne... 6

2 Erhvervs- og Vækstministeriet... 7 Vækstplanen for dansk turisme... 7 Kulturturismeprojekt... 7 Udviklingspakke... 7 Styrket finansiering til små og mellemstore virksomheder (Kreditpakken)... 7 Bedre adgang til finansiering og likviditet Vækstplan DK... 8 Finansieringsinitiativer i aftale om vækstpakke... 8 Vækstplan for fødevarer... 8 Bedre adgang til finansiering og kapital for landbruget... 8 Vækstplan for digitalisering i Danmark... 8 Bedre bredbånd på Bornholm... 9 Mulighed for kommunalt wifi til turisme... 9 Regionale vækstpartnerskaber for Strategi for Danmark som produktionsland Socialfondsprogrammet og regionalfondsprogrammet Fødevareministeriet Landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet Vision om lyst- og fritidsfiskeri Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klimatjek af husdyrbrug Midler til grøn omstilling i bl.a. ø-kommuner som foregangskommuner Natur- og klimagenopretning i Store Åmose, Vestsjælland Strategisk energiplanlægning i landdistrikter Rejsehold for varmepumper Kulturministeriet Arkitekturpolitik Miljøministeriet Miljøregulering af landbruget National friluftspolitik Landsplanredegørelse Kystbeskyttelse Ændring af planloven Planlovsudvalget og Vækstpakke af 19

3 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Udtagning af lavbundsjorde i landbruget Skatteministeriet Forhøjet befordringsfradrag i yderområderne Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bedre muligheder for at sikre lægedækning med alment praktiserende læger i alle egne af landet National akutlægehelikopterordning Transportministeriet Togfonden DK Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder Luftfart Post Uddannelses- og Forskningsministeriet Social mobilitet Dansk-tysk uddannelsessamarbejde Kystturisme Fleksibel tilpasning af videregående uddannelser til det regionale arbejdsmarked Øget befordringsgodtgørelse til studerende Undervisningsministeriet Etablering af 50 praktikcentre over hele landet Geografisk spredning af den nye kombinerede ungdomsuddannelse mv Økonomi- og Indenrigsministeriet Lånepulje til bredbånd mv. i yderområderne Justering af den kommunale udligning Lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne af 19

4 Beskæftigelsesministeriet Regeringen (S-R) har i juni 2014 indgået forlig med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om at reformere beskæftigelsesindsatsen. Med forliget får kommunerne bedre muligheder for og større frihedsgrader til at tilrettelægge og prioritere beskæftigelsesindsatsen, så den passer til de muligheder og de udfordringer, som man har lokalt. Regional uddannelsespulje. Der er afsat en regional uddannelsespulje på samlet 102 mio. kr. årligt (2015-niveau), så flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Kommunerne kan indenfor puljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, som godkendes af de otte nye regionale arbejdsmarkedsråd. Pulje til uddannelsesløft. Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller har en forældet uddannelse, får fra 1. juli 2015 mulighed for at få et reelt uddannelsesløft på 80 procent af dagpengesatsen med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Det er kommunen, der på baggrund af dialog med den arbejdsløse beslutter, om uddannelsesløftet skal sættes i værk. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på to år. Kommunen kan få dækket 100 procent af udgifter til forløb, som er igangsat i 2015 og 2016, herefter 80 procent, via en central pulje på årligt 152 mio. kr. årligt. Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Den nye ordning med seks ugers jobrettet uddannelse erstatter den tidligere ordning med seks ugers selvvalgt uddannelse. Den nye ordning er målrettet ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere samt dagpengemodtagere med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Ledige får fra første ledighedsdag ret til seks ugers jobrettet uddannelse. For at sikre reelt jobrettede tilbud udarbejdes der en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse, der fastsætter, hvilke kurser det er muligt at få i ordningen. Positivlisten fastlægges med afsæt i de nuværende AMU-kurser samt udvalgte kurser på akademiniveau. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Yderligere midler til nedrivning af misligholdte huse på landet. Regeringen (S-R-SF) har i april 2013 indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at afsætte en pulje til nedrivning og istandsættelse af dårlige boliger i byer med færre end indbyggere og i landdistrikter. Puljen er samlet på 400 mio. kr. i 2014 og 2015 (2014-priser). Aftalen indgår som en delaftale om Vækstplan DK. Puljen forstærker mulighederne for at imødegå problemer med faldefærdige huse og bidrager til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats. Ordningen er blevet justeret i forlængelse af Aftale om vækstpakke juni 2014, hvor regeringen (S-R) har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten samt ved den seneste ændring af byfornyelsesloven i Hermed er udgifter forbundet med kondemnable boliger også omfattet af puljen, ligesom 4 af 19

5 forsamlingshuse fremover vil kunne få støtte til istandsættelse i forhold til alle udgiftsposter i en energimærkning. Endvidere er puljen forlænget til og med 2020 med 55 mio. kr. om året (2014- priser). Der er således sikret et grundlag for en langsigtet kommunal planlægning. Indsats mod boligspekulanter. Regeringen (S-R-SF) har sammen med Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af lejeloven. Lovændringen giver blandt andet kommunerne mulighed for at indbringe sager om vedligeholdelsesmangler i meget dårlige lejeboliger og derved modvirke spekulativ udlejning af sådanne boliger. Målretning af byfornyelsesindsatsen. Regeringen (S-R) har sammen med alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance vedtaget en ændring af byfornyelsesloven, der fra 1. januar 2015 giver kommunerne endnu bedre mulighed for at rydde op i og forskønne de mindre byer og dermed sætte ind med en målrettet indsats i de konkrete områder, hvor der er problemer, og hvor tilpasning og udvikling ikke sker af sig selv. Eksempelvis afsættes der 20 mio. kr. til områdefornyelse i små byer under indbyggere og 20 mio. kr. til mindre byer mellem og indbyggere, mod tidligere 35 mio. kr. Derudover kan kommunerne (fra januar 2016) også få dækket hele 60 procent af omkostningerne til nedrivning ikke kun af forfaldne boliger, men også til nedrivning af boliger, som er kondemnable. Endvidere giver ændringer af loven nu kommunerne mulighed for at få støtte til at opkøbe og nedrive tomme erhvervsejendomme, som ligger og skæmmer i de mindre byer med beboere. Udbredelse af viden. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har etableret internetportalen livogland.dk, som deler viden om indsatser i landdistrikter og yderområder, så man på tværs af landet kan få glæde af gode lokale erfaringer. Endvidere afholdes der årligt en Landdistriktskonference, der giver lejlighed til at drøfte landdistriktspolitik med deltagelse af lokale aktører, erhvervsfolk, interesseorganisationer, forskere og andre, der til daglig arbejder med udvikling af landdistriktsinitiativer. Femernforbindelsen og turisme. Regeringen bidrager som led i vækstplanen for dansk turisme til et arbejdsforløb mellem kommuner, Region Sjælland, erhvervsliv, turismeaktører og fagbevægelsen om konkrete samarbejdsmuligheder for at udnytte turismepotentialet ved den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Liv og udvikling i problemramte bymidter, handelsgader og mindre byer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i 2014 uddelt 30 mio. kr. til syv kommuner, der skal gennemføre forsøgsprojekter, som udvikler og afprøver nye metoder eller redskaber til at understøtte en positiv udvikling i de mindre byer. Fem kommuner har fået støtte til at udvikle handelsgader og bymidter i fem provinsbyer. Derudover har to af kommunerne fået penge til at gennemføre forsøg med strategisk tilpasning og udtynding af små byer, der er præget af økonomisk afmatning og affolkning. Det sker som opfølgning på Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikters udsendelse af rapporten Nye planer for Skrumpelev. Rapporten har fokus på og lægger op til debat om, hvordan de små vejkantsbyer med faldende befolkningstal kan skrumpes eller afvikles på bedste vis for alle parter. 5 af 19

6 Nedrivning af hele almene boligafdelinger. I Boligaftalen 2014 mellem regeringen (S-R), Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten blev der afsat 600 mio. kr. i årene til nedrivning af dele af almene boligafdelinger. I forlængelse af boligaftalen og som opfølgning på initiativ i Vækstpakken 2014 indgik et udvidet flertal bestående af de ovenstående partier og Venstre en aftale om, at indtil 200 mio. kr. af denne pulje i perioden kan anvendes til nedrivning af hele almene boligafdelinger. Ordningen er primært møntet på afhjælpning af problemer med vigende efterspørgsel på almene boliger i landets yderområder. Flexboliger. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af boligreguleringsloven, som præciserer kommunernes mulighed for at tillade, at boligejere midlertidigt anvender en helårsbolig til fritidsformål med mulighed for senere at genoptage helårsbeboelsen. Flexboligordningen trådte i kraft den 1. maj Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter har fået udarbejdet en analyse af interessen for flexboligordningen og omfanget af udstedte flexboligtilladelser i landets yder- og landkommuner i perioden fra 1. maj 2013 til 31. december I henhold til analysen har de adspurgte kommuner udstedt i alt ca. 384 tilladelser i perioden. Det er i Vækstpakken 2014 aftalt at udvide ordningen, så kommunerne fremover får mulighed for at meddele en flexboligtilladelse, der knytter sig til selve boligen og dermed kan overdrages ved et senere salg. Lokalstyret udvikling i landdistrikter og fiskeriområder. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter yder tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG/FLAG) i særligt udpegede geografiske områder. Formålet er at fremme lokal erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårerne. Tilskud kan bl.a. ydes til etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder samt basale servicefaciliteter, etablering af netværk og samarbejde. Projekterne skal hver især bidrage til opfyldelse af de målsætninger, som den lokale aktionsgruppe har fastsat i deres lokale udviklingsstrategi. Foreninger, organisationer, enkeltpersoner, virksomheder, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder kan være tilskudsmodtagere. Indsatsen medfinansieres af EU via landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet. Der er afsat 92,4 mio. kr. til LAG og 16 mio. kr. til FLAG i Landdistriktspuljen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje uddeler hvert år støtte til forsøgsprojekter i landdistrikterne og på de små øer. Derudover tildeles støtte til forsknings- og informationsprojekter, der belyser levevilkår og udvikling i landdistrikterne. Landdistriktspuljen har som overordnet målsætning at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder gennem tilskud til lokalt forankrede projekter, mens den særlige ø-støtte sigter på at sikre levevilkårene i de små ø- samfund. Der tildeles støtte gennem tre årlige ansøgningsrunder, og den samlede økonomiske ramme er på godt 22 mio. kr. årligt. Ø-turismeambassadør for småøerne. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gav i 2012 ø-støttemidler fra Landdistriktspuljen til gennemførelsen af projektet 27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turismeambassadør 6 af 19

7 under Sammenslutningen af Danske Småøer. Ministeriet har sidenhen ligeledes tildelt projektet LAGstøtte. Projektets formål er at skabe mersalg for småøernes turismeaktører bl.a. ved at arbejde med business-to-business markedsføring og at skabe synlighed og salg mellem ø-aktørerne og relevante aftagere. Projektet fokuserer særligt på salg af pakketure til grupper. Projektet har samlet set som mål at øge kendskabet til turismeoplevelser på de 27 danske småøer blandt relevante målgrupper og samtidig at øge forbruget blandt turister og dermed sikre øget omsætning for øernes turismeaktører. Projektet omhandler endvidere kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling af turistvirksomhederne. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af juni Erhvervs- og Vækstministeriet Vækstplanen for dansk turisme. Regeringen (S-R) indgik den 20. juni 2014 en aftale med alle Folketingets partier, undtagen Liberal Alliance, om vækstplanen for dansk turisme. Derefter indgik regeringen (S-R) en aftale med Danske Regioner om en ny og styrket organisering af turismeindsatsen via tre regionale udviklingsselskaber for turisme, hhv. Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme. Den nye organisering af turismeindsatsen er implementeret gennem en lov om dansk turisme, som blev vedtaget i december Loven etablerer, udover de tre regionale selskaber, et nationalt turismeforum og et advisory board, som skal styre og koordinere den offentlige turismeindsats og udarbejde en fælles national turismestrategi. Udover den nye organisering af turismeindsatsen indeholder den politiske aftale en forsøgsordning til fremme af den fysiske udvikling af dansk kyst- og naturturisme. Kulturturismeprojekt. I forbindelse med aftalen om vækstplan for turisme er der afsat 5 mio. kr. til at styrke kulturturismen i Danmark i 2014 og Midlerne skal styrke produktudvikling i kulturturismen i Danmark gennem øget samarbejde mellem kulturinstitutioner og turismeaktører på lokalt, regionalt og nationalt plan. Formålet er bl.a. at øge antallet af udenlandske besøgende på kulturinstitutionerne og styrke fortællingen om Danmark og lokalområderne for turisterne. Udviklingspakke. Regeringen (S-R-SF) indgik i marts 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en udviklingspakke, der forbedrer små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Det kommer virksomheder i hele landet til gode. Styrket finansiering til små og mellemstore virksomheder (Kreditpakken). Regeringen (S-R-SF) indgik i november 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en kreditpakke, der styrker især små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. Samlet set danner initiativerne basis for et øget udlån på over 12 mia. kr. fra Det understøtter virksomhedernes udvikling, vækst og jobskabelse. Initiativerne i Kreditpakken er igangsat, og de første lån er bevilliget. 7 af 19

8 Bedre adgang til finansiering og likviditet Vækstplan DK. Regeringen (S-R-SF) indgik i april 2013 en aftale med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden , der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i hele landet gennem blandt andet en forlængelse af momskreditter for virksomheder, vækstlån til iværksættere, små vækstauktioner, erhvervsobligationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier. Regeringens udlånsredegørelse fra december 2014 viser i øvrigt, at det samlede udlån fra banker og realkreditinstitutter til erhvervskunder er steget med 18 mia. kr. fra 2013 til Finansieringsinitiativer i aftale om vækstpakke. Med vækstpakken styrkes adgangen til finansiering for blandt andet små og mellemstore virksomheder yderligere således, at sunde virksomheder og investeringsprojekter har adgang til finansiering. Det skal bl.a. ske med en ny accelerationspulje målrettet virksomheder med særligt vækstpotentiale, mens mulighederne for at oprette en Dansk Vækstkapital II undersøges i samarbejde med den danske pensionssektor. Vækstplan for fødevarer. Regeringen (S-R), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. april 2014 en aftale om en vækstplan for fødevarer. Aftalen skal sikre en bæredygtig udvikling i det danske råvaregrundlag samt styrke landbrugets og fødevaresektorens konkurrenceevne. Med aftalen styrkes sektorens muligheder for at øge eksporten og dermed få del i den fremtidige globale vækst, som kan give flere arbejdspladser. Udviklingen af fødevaresektoren er central for landdistrikter og yderområder, fordi den tegner sig for en væsentlig del af erhverv og arbejdspladser. Fødevaresektoren har derfor stor betydning for levevilkårene i landområder. Med aftalen er der igangsat initiativer, der skal give bedre adgang til finansiering og kapital, give vækst og arbejdspladser gennem løsningsorienteret regulering samt styrke uddannelse og den internationale markedsføring. Bedre adgang til finansiering og kapital for landbruget. Som følge af aftale om vækstplan for fødevarer er der foretaget en modernisering af landbrugsloven, så barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet begrænses. Det betyder, at der ikke stilles krav om, at én bestemt person skal have bestemmende indflydelse i selskabet. Samtidig er kredsen af godkendte selskabsformer, der kan erhverve landbrugsejendomme uden tilladelse, blevet udvidet. Endvidere har Vækstfonden i september 2014 lanceret et nyt produkt etableringslån til landbrug i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Finansrådet. Etableringslån til landbrug er et særlig risikovilligt lån, som henvender sig til yngre landmænd med ambitioner om at overtage og udvikle en eksisterende bedrift. Lånet kan dække den yderste del af investeringen (i praksis den del som overstiger 90 pct. af aktivværdierne), så det også bliver mere attraktivt for banker og realkreditinstitutter at låne til landbruget. Endelig er der åbnet op for, at Landbrugets FinansieringsBank stiller garanti på op til 75 pct. af pengeinstituttets udlån til investeringer eller ejerskifter i et landbrug, samt at Landbrugets FinansieringsBank yder lån med en mere attraktiv afdragsprofil til investeringer og ejerskifter. Vækstplan for digitalisering i Danmark. Regeringen (S-R) har i februar 2015 indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for 8 af 19

9 digitalisering i Danmark. Vækstplanen skal blandt andet understøtte, at virksomheder, borgere og det offentlige har en velfungerende digital infrastruktur. Som led i vækstplanen vil regeringen frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd i 2020 for at give bedre kapacitet i mobilnettet og for at opnå markant bedre dækning for borgere og virksomheder i tyndt befolkede områder. Regeringen vil også have fokus på bedre dækning ved at stille dækningskrav om mobilt bredbånd og mobiltale ved de kommende frekvensauktioner over 1800 MHz, 900 MHz og 700 MHz i perioden 2016 til Regeringen vil gøre det nemmere og billigere for teleselskaberne at etablere digital infrastruktur både for fastnet og mobile løsninger. Det sker bl.a. ved en ændring af graveloven, så det bliver billigere at etablere bredbånd og ved at gøre det muligt at opnå realkreditfinansiering af investeringer i digital infrastruktur. Regeringen vil desuden søge at indgå aftale med teleselskaberne om en forbedret mobildækning i yderområderne, for eksempel ved at selskaberne anvender hinandens net, hvor de ikke selv har dækning. Kommunerne vil blive tilbudt en startpakke med hjælp og rådgivning til samarbejde med lokale interessenter og teleselskaber om at skabe dækning i små sammenhængende lokalområder. Der er også lanceret en ny hjemmeside, tjekditnet.dk, hvor forbrugere, virksomheder og kommuner kan se, hvilken mobil- og bredbåndsdækning der udbydes på den enkelte adresse. Det skal forbedre gennemsigtigheden ved køb af bredbåndsforbindelser og mobiltelefoni og gøre det lettere for forbrugerne at spille en aktiv rolle i at efterspørge god dækning i deres lokalområde. Endelig er det en del af aftalen, at såfremt det viser sig, at efterspørgslen i kommunerne overstiger de allerede afsatte lånepuljer på 150 mio. kr. til bl.a. kommunale dækningskrav, kan det inden udgangen af 2016 drøftes, hvorvidt der kan findes finansiering til yderligere lånemidler til formålet (se under Økonomi- og Indenrigsministeriet for yderligere om lånepuljen til bl.a. kommunale dækningskrav). Bedre bredbånd på Bornholm. Regeringen (S-R-SF) har som led i aftalen om Vækstplan DK indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og afsat i alt 60 mio. kr. til at skabe bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm. På baggrund af en ansøgningsrunde i 2014 er der givet tilsagn til selskabet GlobalConnect om at modtage midlerne. Mulighed for kommunalt wifi til turisme. Som udmøntning af aftalen om vækstplan for dansk turisme og kommuneaftalerne for 2015 har regeringen (S-R) i februar fremsat lovforslag, der giver kommuner i hele landet mulighed for at tilbyde gratis wifi i 1 time om dagen i områder med internationale turismeaktiviteter. En tidsbegrænsning på gratis adgang til bredbånd kendes også fra andre lande, bl.a. Berlin. Lovforslaget vil bidrage til at forbedre kvaliteten og servicen i dansk turisme og kan være med til at skabe vækst i yderområderne, hvor turisterne fremover nemt vil kunne komme online og få mulighed for at få en digital og endnu bedre oplevelse af de mange turistaktiviteter, som Danmark tilbyder. Regionale vækstpartnerskaber for af 19

10 Regeringen (S-R) har i november/december 2014 indgået en aftale om et regionalt vækstpartnerskab med hvert af de regionale vækstfora. Aftalerne omfatter blandt andet fælles initiativer, der understøtter Danmark som produktionsland, adgang til kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark, en bedre mobil- og bredbåndsdækning samt initiativer, som sætter fokus på samarbejde om eksekvering af vækstplaner på større erhvervsområder med særlig relevans for hver enkelt region. Som led i vækstpartnerskaberne indgik regeringen en aftale med Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune om en vækstplan for Bornholm, der skal bidrage til at styrke rammerne for erhvervsudvikling og beskæftigelse på øen. Strategi for Danmark som produktionsland. Som del af vækstudspillet Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst, offentliggjorde regeringen (S-R) i maj 2014 en strategi for Danmark som produktionsland. Sigtelinjen for regeringens indsats er, at Danmark skal være et attraktivt produktionsland også om 10 år. Særligt i Nord-, Vest-, og Sydjylland udgør produktionserhvervene en høj andel af beskæftigelsen. Bedre vilkår for produktion i Danmark kan dermed understøtte vækstmulighederne i alle dele af landet. Med Aftale om en Vækstpakke 2014 blev bl.a. aftalt et Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder, som gennemføres sammen med de regionale vækstfora. Socialfondsprogrammet og regionalfondsprogrammet. Danmark fik som det første land i EU i august 2014 godkendt programmer for Regionalfonden og Socialfonden for perioden Dermed er vi blandt de første lande i EU til at sætte gang i konkrete strukturfondsprojekter, der skal gøre en forskel for vækst og beskæftigelse, herunder særligt i forhold til små og mellemstore virksomheder i hele landet. I Danmark udmøntes hovedparten af regional- og socialfondsmidlerne af de regionale vækstfora. Regeringen har lagt vægt på, at de regionale vækstfora fortsat har et særligt ansvar for udvikling af yderområderne samtidig med, at der opnås den størst mulige effekt af indsatsen. Lov om erhvervsfremme er revideret som opfølgning på evaluering af kommunalreformen. Med ændringen er det besluttet, at de regionale vækstforas bidrag om de erhvervs- og vækstrettede dele til de nye regionale vækst- og udviklingsstrategier skal beskrive indsatsen for yderområderne inden for regionen. Ifølge en ny bekendtgørelse fra 2014 skal der hvert fjerde år første gang i 2017 foretages en ekstern evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne. Evalueringerne skal bl.a. bruges som afsæt for at benchmarke yderområdeindsatsen på tværs af vækstfora og styrke viden om, hvilke indsatser der er mest effektfulde. I strukturfondsprogrammerne er der taget højde for yderområdernes strukturelle udfordringer i forhold til at skabe vækst og udvikling. Eksempelvis er der muligheder for at yde særlig statsstøtte til visse anlægsinvesteringer under regionalfondsprogrammet på Læsø, Ærø, Langeland, Lolland Kommune, Samsø og Bornholm samt de 27 danske småøer. 10 af 19

11 Fødevareministeriet Landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet. Landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet skal bidrage til Europa 2020-strategien for smart, bæredygtig og inkluderende vækst. Regeringen lægger vægt på, at begge programmer styrker og fastholder fødevareerhvervenes store betydning for vækst og arbejdspladser i landdistrikter og yderområder. Landdistriktsprogrammet skal således understøtte landbrugets konkurrenceevne, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaindsats samt udvikling i landdistrikterne. I Danmark er programmet fokuseret på fire overordnede temaer: Vækst og konkurrenceevne, økologi, natur, miljø og klima samt landdistriktsudvikling. Der er afsat 1,2 mia. kr. årligt i gennemsnit i 2014 og 2015 til indsatserne i landdistriktsprogrammet. Landdistriktsprogrammet er fremsendt til EU-Kommissionen i foråret 2014, og EU-Kommissionen har godkendt programmet i december Fiskeriudviklingsprogrammet understøtter EU s fiskeripolitik og skal bidrage til vækst og beskæftigelse og støtte udviklingsprojekter og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Derudover skal programmet understøtte forpligtelserne i medfør af EU s havstrategidirektiv og udvikle forvaltningen af Natura 2000-områder i relation til fiskeri og akvakultur samt forbedre vandmiljøet i relation til vandrammedirektivet. Der er afsat i gennemsnit 330 mio. kr. årligt i perioden til indsatserne i fiskeriudviklingsprogrammet. Fiskeriudviklingsprogrammet blev sendt til EU-Kommissionen i marts 2015 med henblik på forventet EU-godkendelse i sommeren Vision om lyst- og fritidsfiskeri. I november 2014 lancerede Fødevareministeriet en ny vision for lyst- og fritidsfiskeri. Visionen indeholder en række initiativer til at styrke det rekreative fiskeri, samfundsøkonomien og naturoplevelsen. Lystfiskerturismen er en unik mulighed for at skabe vækst i landdistrikter. I en rapport fra task-force om lystfiskerturisme sættes fokus på at styrke turismen gennem bedre service, nye organisationsformer, målrettet markedsføring og udvikling af lystfiskerdestinationer med særligt potentiale. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klimatjek af husdyrbrug. I puljen til klimatiltag fra Finansloven 2015 er der afsat 29,4 mio. kr. til en rådgivningsordning vedrørende klimatjek af husdyrbrug. Ordningen løber i perioden af 19

12 Rådgivning om klimavenlig produktion tilbydes ikke i dag bredt i landbrugets rådgivningssystemer. Erfaringer med klimatjek blandt landmænd, der leverer mælk til Arla, har imidlertid vist, at der er en stor efterspørgsel efter klimarådgivning i landbruget. Derfor etableres der en rådgivningsordning, hvor kødkvæg-, malkekvæg- og svineproducerende landmænd tilbydes et rådgivningsbesøg af en landbrugskonsulent, der har modtaget uddannelse i klimarådgivning. Ved besøget kortlægges bedriftens udledninger af drivhusgasser på forskellige områder. Der udarbejdes desuden en handlingsplan for, hvordan landmanden kan reducere sine drivhusgasudledninger. Ordningen kan være med til at fremme en både grøn og bæredygtig produktion, såvel som en omkostningseffektiv produktion. Midler til grøn omstilling i bl.a. ø-kommuner som foregangskommuner. Regeringen (S-R-SF) har i 2013 indgået aftale med Enhedslisten om den grønne superpulje. Ifølge aftalen skal 6 mio. kr. fra puljen bruges til at støtte foregangskommuner i den grønne omstilling med henblik på at vise, hvordan kommunerne bedst reducerer deres CO2-udledning. Ifølge aftalen skal puljen fordeles imellem ø-kommuner og såkaldt almindelige kommuner. Puljen blev uddelt december 2013 til Ærø og Bornholm som repræsentanter for ø-kommunerne. Kommuner får bl.a. støtte fra superpuljen til at udvikle deres transportsektor i en grønnere retning, herunder udvikling af el-færgedrift til Ærø. Natur- og klimagenopretning i Store Åmose, Vestsjælland. I puljen til klimatiltag fra Finansloven 2015 er der afsat 45 mio. kr. til at naturgenoprette dele af Store Åmose. Landbrugsdriften på Store Åmoses kulstofrige jorde udleder store mængder drivhusgasser til atmosfæren samtidig med, at Store Åmoses unikke kulturhistoriske levn nedbrydes. De 45 mio. kr. skal bruges til at opkøbe og genoprette ca. 270 hektar af Store Åmose. Dette svarer til, at man kan skabe ny natur på størrelse med næsten 400 fodboldbaner. Der er en sandsynlighed for, at projektet kan opnå LIFE-finansiering fra EU. Hvis der opnås LIFE-midler til projektet, kan der udtages og genoprettes op til 530 hektar højmose. Projektet vil gøre Store Åmose til et enestående naturområde. Det kan dermed være med til at fremme landdistriktets fysiske miljø og underbygge den særlige tiltrækningskraft, som landdistriktsområderne har i forbindelse med beslutninger om bosættelse. Derudover lægges der i projektet vægt på frivillighed for at sikre lokal opbakning og medejerskab. Hvis projektet mod forventning ikke kan realiseres, vil midlerne blive anvendt til et andet stort naturgenopretningsprojekt på arealer med tilsvarende klima- og kvælstofeffekter. Strategisk energiplanlægning i landdistrikter. Regeringen (S-R-SF) indgik 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden Som led i energiaftalen er der i 2013 afsat en pulje på 19 mio. kr. til fremme af partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber (SEP-puljen). Konceptet for strategisk energiplanlægning i kommunerne er helhedsorienteret og omfatter alle former for energiforbrug og 12 af 19

13 energiforsyning inden for hele kommunens geografiske område. På varmeområdet lægges der op til, at kommunerne også gør en indsats i områder, der ligger uden for fjernvarme- og gasforsynede områder, hvor kommunerne i henhold til varmeforsyningsloven ikke har handlepligt. Puljens midler støtter på denne måde, at kommunerne yder en indsats i landdistrikter og yderområder. Rejsehold for varmepumper. På Finansloven for 2015 indgår en pulje på 27,5 mio. kr. i 2015 og 27,7 mio. kr. i 2016 til at etablere og udbrede kendskabet til anvendelse af store el-drevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Endvidere er afsat 4,0 mio. kr. om året i perioden til et rejsehold, der har til formål at hjælpe fjernvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger. Rejseholdet skal rådgive værkerne om de konkrete muligheder for at etablere en stor varmepumpe til fjernvarmeproduktion ud fra de energiressourcer, der er tilgængelige i nærområdet. Den primære målgruppe for rejsehold og demonstrationsprogram vil være mindre og mellemstore fjernvarmeværker, som i dag er baseret på naturgasfyret kraftvarme, og som er karakteriseret ved forholdsvis høje varmepriser. En stor del af disse fjernvarmeværker er geografisk placeret i yderområder. Kulturministeriet Arkitekturpolitik. Regeringen (S-R) offentliggjorde i februar 2014 arkitekturpolitikken Mennesker i centrum, som via 68 konkrete initiativer på tværs af 10 ministeriers områder skal skabe gode rammer for, at dansk arkitektur fortsat udvikler kvaliteten i bygninger, bymiljøer og landskaber, og er med til at løfte samfundets udfordringer vedrørende klimaforandringer, omstilling til grøn energi og bevidsthed om begrænsning af ressourceforbrug. Initiativerne sætter blandt andet fokus på urbanisering og affolkning af landdistrikter samt på kulturarvens betydning for en bæredygtig forandring af de mindre bysamfund. Opfølgningen omfattede bl.a. konferencen Arkitektur og demokrati kommunale arkitekturpolitikker, hvor alle kommuner var inviteret. Miljøministeriet Miljøregulering af landbruget. Det indgår i aftale om en Vækstplan for Fødevarer fra april 2014, at der skal gennemføres en ny målrettet og differentieret miljøregulering, baseret på principper om omkostningseffektivitet og målrettet opfyldelse af miljø- og naturmål fremfor generelle restriktioner og regulering på landbrugsproduktionens størrelse. Det skal bl.a. skabe mere gennemskuelighed og fleksibilitet for den enkelte landmand. Samtidig skal der fastholdes et højt miljøbeskyttelsesniveau. Endvidere indgår initiativer om mere effektiv sagsbehandling af husdyrgodkendelser, hvilket vil give landbrugserhvervet en administrativ lettelse. National friluftspolitik. 13 af 19

14 Friluftsmuligheder i den danske natur er et vigtigt aktiv i mange landdistrikter og yderområder. Derfor har regeringen (S-R-SF) i gennemført en proces med henblik på at udarbejde Danmarks første nationale friluftspolitik. I perioden 2012 til 2015 blev der endvidere afsat 20 mio. kr. af finanslovens midler til friluftsliv til at fremme friluftsliv i hele Danmark. Samtidig er det i regeringens vækstplan for turisme fastlagt, at statens naturarealer (fx hos Miljø-, Transport-, Fødevare- og Forsvarsministerierne) til erhvervsmæssig brug kan ske på markedsvilkår under forudsætning af, at naturbeskyttelsen ikke sættes over styr. Etablering af samarbejder og projekter mellem lokale aktionsgrupper (LAG), private lodsejere, kommuner og de statslige arealer kan bidrage til at skabe et attraktivt friluftsliv i landdistrikterne. Landsplanredegørelse. Regeringen (S-R-SF) offentliggjorde i december 2013 Landsplanredegørelsen 2013, der kan inspirere kommunerne i både byerne og landdistrikterne. Som opfølgning på Landsplanredegørelsen 2013 har regeringen (S-R) bl.a. igangsat partnerskabet Yderområder på forkant sammen med KL og Realdania. Projektet skal frem til sommeren med et samlet budget på 20 mio. kr. - styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer, bl.a. ved udarbejdelse af strategiplaner for yderkommuner, netværk og erfaringsudveksling. Kystbeskyttelse. Som led i Vækstplan DK har regeringen (S-R-SF) med støtte fra Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti prioriteret den fortsatte kystbeskyttelses- og oprensningsindsats på den jyske vestkyst med samlet set 200 mio. kr. i 2014 og Dette sker primært på kyststrækningen Lodbjerg og Nymindegab. Et EU-udbud for oprensningsopgaven i forbindelse med kystbeskyttelsen er afsluttet, og kontrakt er indgået. Ændring af planloven. I 2013 har regeringen (S-R-SF) med støtte fra Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af planloven, så der blandt andet indføres en landdistriktsbestemmelse, der giver kommunerne enklere og forbedrede muligheder for at stimulere bosætning og realisere erhvervsinitiativer i landdistrikts- og yderområder. Endvidere kræves der med ændringen af planloven ikke længere landzonetilladelse til opsætning af mobilantenner på eksisterende master til mobiltelefoni m.v. i landzoner. Dette giver mobilselskaberne bedre muligheder for at udbygge mobilnettene i tyndt befolkede områder, hvilket gavner både mobil- og bredbåndsdækningen. Folketinget vedtog i december 2014 endvidere en ændring af planloven, der fra 1. januar 2015 giver de relevante kommuner mulighed for at give dispensation til en ejers udlejning til helårsbeboelse af et sommerhus i et sommerhusområde på de 27 små øer. Det vil understøtte helårsbosætning på de små øer, der er særlig hårdt ramt af affolkning. Planlovsudvalget og Vækstpakke Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen (S-R) og KL igangsat et udvalgsarbejde, der skal se på rammerne for kommunernes fysiske planlægning, herunder planloven og udmøntningen af denne med udgangspunkt i et notat fra Kommunernes Landsforening om barrierer for vækst i den fysiske planlægning. Emnerne, som udvalget behandler, omfatter bl.a. byudvikling i landzone og eksisterende erhverv i landzone. 14 af 19

15 Udvalgets arbejde skal ses i forlængelse af Vækstplan for dansk turisme, hvori der indgår en forsøgsordning til fremme af den fysiske udvikling af dansk turisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Herudover blev regeringen (S-R), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti i juni 2014 enige om en aftale om en vækstpakke, der bl.a. indebærer, at der er igangsat en analyse af kystzonelovgivningen for at afdække, om reglerne vedr. kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen indeholder barrierer for strukturudviklingen og værditilvæksten i kystnære erhverv, der går længere end hensynet til natur og miljø tilsiger. Endvidere skal der foretages en analyse af lokalplaners bestemmelser om æstetik, bebyggelsesprocent og højde. Analyserne indgår i udvalgets arbejde. Forsøgsordning for kyst- og naturturisme. Lov nr af 27. december 2015 om forsøgsordning for kyst- og naturturisme mv. blev vedtaget den 19. december 2014 og trådte i kraft den 1. januar Forsøgsordningen skal gøre det muligt på udvalgte steder at etablere faciliteter og anlæg, som kan styrke kvaliteten i turismeproduktet i dansk kyst- og naturturisme under hensyntagen til naturen og landskabet. Forsøgsordningen skal give kommunerne mulighed for, i samarbejde med private aktører, at ansøge om og gennemføre projekter, der giver turisterne et bredere udbud af oplevelser og faciliteter ved de danske kyster. Loven indeholder hjemmel i planloven og naturbeskyttelsesloven til, at miljøministeren kan tillade, at kommunerne i alt iværksætter op til 10 forsøg, som vurderes at have potentiale for udvikling af kystog naturturismen også i situationer, hvor en række nærmere angivne bestemmelser i de to love fraviges. Udtagning af lavbundsjorde i landbruget. Regeringen (S-R) indgik i juli 2014 en vækstdelaftalen på energiområdet med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Her blev det bl.a. aftalt at afsætte 86 mio. kr. i perioden til en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorde fra landbrugsdrift. Der er medfinansiering via Landdistriktsprogrammet, hvilket medfører, at der samlet set afsættes 165 mio. kr. til indsatsen. Skatteministeriet Forhøjet befordringsfradrag i yderområderne. Regeringen (S-R) har som led i Vækstaftalen for 2014 gennemført en udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag. Det forhøjede befordringsfradrag går ud på, at pendlere, der bor i en yderkommune kan anvende den høje sats for befordringsfradrag for pendling ud over 120 km dagligt. Kredsen af yderkommuner er udvidet fra 16 til 25. Udvidelsen med de ni nye yderkommuner betyder, at yderligere ca pendlere har adgang til det forhøjede befordringsfradrag. Ordningen gør det attraktivt for flere pendlere at bosætte sig eller blive boende i en yderkommune, selvom de arbejder længere væk. 15 af 19

16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bedre muligheder for at sikre lægedækning med alment praktiserende læger i alle egne af landet. Regeringen (S-R-SF) foretog med støtte fra Venstre en ændring af sundhedsloven, som trådte i kraft i september Ændringen skal medvirke til at sikre, at borgere i alle egne af landet kan være tilmeldt en alment praktiserende læge. Med lovændringen har regionerne bl.a. fået nye muligheder for selv at etablere og drive almene praksisklinikker og at udbyde driften af praksis til private aktører. Denne mulighed for at drive almene praksisklinikker er således relativt ny, men ministeriet er bekendt med, at regionerne er gået i gang med at etablere klinikker inden for disse nye rammer. National akutlægehelikopterordning. Som en del af finanslovsaftalen for 2013 aftalte regeringen (S-R-SF) og Enhedslisten at prioritere 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. kr. fra 2014 og fremefter til etablering af en national akutlægehelikopterordning, som gik i drift den 1. oktober Ordningen består af tre døgndækkende akutlægehelikoptere med base i Skive, Billund og Ringsted og administreres af regionerne i fællesskab. Helikopterordningen skal sikre hurtig og kvalificeret hjælp i form af avanceret lægelig præhospital behandling særligt til landets yderområder. I perioden fra den 1. oktober december 2014 har lægehelikopterne gennemført i alt 448 missioner og gennemsnitligt været i luften fem gange i døgnet. Transportministeriet Togfonden DK. I september 2013 indgik regeringen (S-R-SF) en politisk aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om, at merprovenuet på 28,5 mia. kr. fra harmonisering af skatteindtægter fra olieudvindingen i Nordsøen blev afsat til Togfonden DK. Med udmøntningen af Togfonden er der lagt op til massive investeringer i nye jernbaner og hurtigere togforbindelser. Med investeringerne vil man bl.a. gennemføre timemodellen, elektrificer fjernbanen, anlægge en ny forbindelse til Billund og give kortere rejsetider på de fleste regionalbanestrækninger. Hertil kommer øget mulighed for transport af jernbanegods. Danskerne vil spare tid. Ikke kun de passagerer, som rejser mellem de største byer. Effekten af de hurtigere forbindelser vil takket være en smartere tilrettelæggelse af køreplanerne med korte skiftetider til Timemodellens Superlyn-tog sprede sig til hele landet. Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 mellem regeringen (S-R-SF), Enhedslisten og Dansk Folkeparti, er der etableret en Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder på 57 mio. kr. årligt for perioden Trafikstyrelsen administrerer puljen med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Puljemidlerne udmøntes politisk efter indstilling fra Trafikstyrelsen på baggrund af indkomne ansøgninger fra offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentlige selskaber. Andre parter kan også indgå i et samarbejde med en eller flere ansøgningsberettigede parter om et projekt. 16 af 19

17 Luftfart. Danmark har set i lyset af sin størrelse og sit indbyggertal et forholdsmæssigt stort antal lufthavne og indenrigsruter. Lufthavnene i Aalborg, Aarhus, Karup, Billund, Bornholm og Sønderborg har daglige ruter til København. De 4 største provinslufthavne har endvidere udenrigsruter. Den statslige Bornholms Lufthavn har renoveret og moderniseret sin terminal i perioden for ca. 6 mio. kr. Hertil kommer, at Folketinget har bevilget midler til en renovering af landingsbanen, hvor udgifterne er estimeret til ca. 26,5 mio. kr. Landingsbanen forventes at kunne åbnes i oktober Post. Regeringen (S-R-SF) indgik i juni 2013 en politisk aftale om postservice i Danmark med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftalen indebærer bl.a., at der skal etableres flere betjeningssteder - kaldet postshops - som tilbyder de mest almindelige postydelser: at kunne sende og modtage breve og pakker, samt købe frimærker. Det er noget nyt, som vil resultere i samlet set flere betjeningssteder. Post Danmark gik i 2014 i gang med at etablere disse postshops. Uddannelses- og Forskningsministeriet Social mobilitet. Undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem postnummeret og om unge søger ind på en videregående uddannelse. Regeringen har derfor igangsat en række initiativer for at øge den sociale mobilitet og give alle, uanset baggrund og opvækst, mulighed for at udnytte deres talent. Blandt andet er alle 37 videregående uddannelsesinstitutioner i deres udviklingskontrakter for forpligtet til at arbejde målrettet med at tiltrække og fastholde flere unge fra ikke-uddannelsesvante hjem, f.eks. ved at satse på brobygningsforløb eller ved særlige indsatser målrettet unge fra områder, hvor få unge søger videregående uddannelse. Dansk-tysk uddannelsessamarbejde. Regeringen og Vækstforum Syddanmark har indgået en regional vækstpartnerskabsaftale for 2015 med en række elementer, der skal styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling i den syddanske region, hvor samarbejdet med Tyskland og tyske virksomheder er vigtigt. Blandt elementerne er en national kampagne for at styrke jobmulighederne i offshorebranchen og styrkede muligheder for praktikplads i Tyskland samt at styrke det grænseoverskridende uddannelsessamarbejde i regionen. Kystturisme. Regeringen (S-R) har med aftalen om fordeling af forskningsreserven for 2015 sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsat 10 mio. kr. til etablering af ErhvervsPh.d er inden for kystturismeforskning. Midlerne uddeles af Danmarks Innovationsfond inden for rammerne af en styrket innovationsindsats i små og mellemstore virksomheder. 17 af 19

18 Fleksibel tilpasning af videregående uddannelser til det regionale arbejdsmarked. Som led i Aftale om en vækstpakke af 2. juli 2014 er der taget to initiativer, der giver erhvervsakademierne og professionshøjskolerne forøgede muligheder for fleksibel tilpasning til de lokale og regionale arbejdsmarkedsbehov inden for det område, hvor institutionen hører hjemme. Initiativerne indebærer, at institutionerne får bedre muligheder for lokal differentiering af indholdet i de landsdækkende uddannelser og for at gennemføre undervisning på flere forskellige udbudssteder. Øget befordringsgodtgørelse til studerende. Regeringen (S-R-SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har i april 2013 indgået Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse. Med aftalen er det sikret, at studerende, der er bosat i områder med begrænset adgang til offentlig transport, i højere grad end i dag kompenseres for deres omkostninger til transport i egen bil til og fra deres uddannelsessted. Fra 1. januar 2016 øges satsen for kilometerpenge med 27 procent. Undervisningsministeriet Etablering af 50 praktikcentre over hele landet. I 2012 indgik regeringen (S-R-SF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som bl.a. har ført til etablering af praktikcentre over hele landet. Liberal Alliance har efterfølgende tilsluttet sig aftalen. Med oprettelsen af praktikcentrene har unge fået bedre muligheder for at gennemføre deres uddannelse. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har for Undervisningsministeriet gennemført en foreløbig evaluering af centrene, som er offentliggjort den 27. januar Evalueringen viser, at der er sket et kvalitetsløft i tilrettelæggelsen af skolepraktikken efter etableringen af centrene, og evalueringen giver samlet set et positivt indtryk af forbedringspotentialet for skolepraktikken gennem praktikcentrene og for mulighederne for yderligere at udbygge disse forbedringer. Evalueringen vil blive fortsat i Geografisk spredning af den nye kombinerede ungdomsuddannelse mv. Regeringen (S-R), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i februar 2014 indgået Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Det fremgår af aftalen, at der skal oprettes en ny kombineret ungdomsuddannelse. Heri indgår, at der vil blive sikret geografisk spredning ved udbuddet af den nye ungdomsuddannelse. Uddannelsen oprettes igennem en række institutionsfællesskaber. Konkret vil uddannelsen blive oprettet på ca. 90 såkaldte hjemstedsskoler, der er spredt ud over landet, med uddannelsesstart pr. 1. august Geografi vil endvidere være ét af kriterierne ved den kommende udbudsrunde for erhvervsuddannelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriet Lånepulje til bredbånd mv. i yderområderne. 18 af 19

19 Regeringen (S-R) har afsat kommunale lånepuljer til at stille dækningskrav og etablere passiv infrastruktur i områder med dårlig dækning på i alt 150 mio. kr. i Overstiger efterspørgslen i kommunerne de allerede afsatte lånepuljer kan det inden udgangen af 2016 drøftes, hvorvidt der kan findes finansiering til yderligere lånemidler. Lånepuljerne giver kommunerne bedre mulighed for at gennemføre lokale projekter. Justering af den kommunale udligning. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Enhedslisten gennemført en lovændring, der indebærer, at den kommunale udligning i højere grad afspejler forholdene for kommunerne i landdistrikter og yderområder. Overordnet er der flyttet ca. 400 mio. kr. fra de større bykommuner til landdistrikts- og yderkommuner. Med justeringen af den kommunale udligning er der endvidere gennemført en forhøjelse af tilskuddet til kommuner med små øer på 15 mio. kr., som blandt andet er anvendt til flere afgange samt til etablering af et fælles færgesekretariat på Ærø. Lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne. Regeringen (S-R) har som led i aftalen med Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre om vækstpakke 2014 afsat en ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent nedsættelse af færgetakster på godstransport til og fra de små øer samt Læsø, Samsø, Ærø, Fanø og Bornholm. Ordningen har til formål at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene. Regeringen har den 11. marts 2015 fremsat lovforslag til udmøntning af aftalen, som vil betyde, at billetprisen på godstransport til og fra de små øer samt ø-kommunerne reduceres med 80 pct. 19 af 19

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN Dato: 2. juli 2013 Kære borgmester Som opfølgning på borgmestermødet den 24. maj her i ministeriet vil jeg gerne udtrykke min store glæde over den positive

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget Landdistrikter Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013

Vordingborg Kommunes høringssvar til Landsplanredegørelse 2013 Valdemarsgade Naturstyrelsen 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/19691 Dokumentnr.: 88338/13 Sagsbehandler: Anja Valhøj Dir. 55 36 26 86 E-mail: anv@vordingborg.dk

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Redegørelse om de små øer Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere