Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015"

Transkript

1 Bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015 Herværende bilag til Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2015 giver en oversigt over regeringens initiativer på det regional- og landdistriktspolitiske område. Oversigten indeholder således en lang række relevante politiske initiativer, som i forskellig grad har betydning for landdistrikter og yderområder. Initiativerne er fordelt under de respektive ressortministerier med henblik at gøre fremstillingen overskuelig. Indhold Beskæftigelsesministeriet... 4 Regional uddannelsespulje... 4 Pulje til uddannelsesløft... 4 Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse... 4 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter... 4 Yderligere midler til nedrivning af misligholdte huse på landet... 4 Indsats mod boligspekulanter... 5 Målretning af byfornyelsesindsatsen... 5 Udbredelse af viden... 5 Femernforbindelsen og turisme... 5 Liv og udvikling i problemramte bymidter, handelsgader og mindre byer... 5 Nedrivning af hele almene boligafdelinger... 6 Flexboliger... 6 Lokalstyret udvikling i landdistrikter og fiskeriområder... 6 Landdistriktspuljen... 6 Ø-turismeambassadør for småøerne... 6

2 Erhvervs- og Vækstministeriet... 7 Vækstplanen for dansk turisme... 7 Kulturturismeprojekt... 7 Udviklingspakke... 7 Styrket finansiering til små og mellemstore virksomheder (Kreditpakken)... 7 Bedre adgang til finansiering og likviditet Vækstplan DK... 8 Finansieringsinitiativer i aftale om vækstpakke... 8 Vækstplan for fødevarer... 8 Bedre adgang til finansiering og kapital for landbruget... 8 Vækstplan for digitalisering i Danmark... 8 Bedre bredbånd på Bornholm... 9 Mulighed for kommunalt wifi til turisme... 9 Regionale vækstpartnerskaber for Strategi for Danmark som produktionsland Socialfondsprogrammet og regionalfondsprogrammet Fødevareministeriet Landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet Vision om lyst- og fritidsfiskeri Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klimatjek af husdyrbrug Midler til grøn omstilling i bl.a. ø-kommuner som foregangskommuner Natur- og klimagenopretning i Store Åmose, Vestsjælland Strategisk energiplanlægning i landdistrikter Rejsehold for varmepumper Kulturministeriet Arkitekturpolitik Miljøministeriet Miljøregulering af landbruget National friluftspolitik Landsplanredegørelse Kystbeskyttelse Ændring af planloven Planlovsudvalget og Vækstpakke af 19

3 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Udtagning af lavbundsjorde i landbruget Skatteministeriet Forhøjet befordringsfradrag i yderområderne Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bedre muligheder for at sikre lægedækning med alment praktiserende læger i alle egne af landet National akutlægehelikopterordning Transportministeriet Togfonden DK Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder Luftfart Post Uddannelses- og Forskningsministeriet Social mobilitet Dansk-tysk uddannelsessamarbejde Kystturisme Fleksibel tilpasning af videregående uddannelser til det regionale arbejdsmarked Øget befordringsgodtgørelse til studerende Undervisningsministeriet Etablering af 50 praktikcentre over hele landet Geografisk spredning af den nye kombinerede ungdomsuddannelse mv Økonomi- og Indenrigsministeriet Lånepulje til bredbånd mv. i yderområderne Justering af den kommunale udligning Lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne af 19

4 Beskæftigelsesministeriet Regeringen (S-R) har i juni 2014 indgået forlig med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om at reformere beskæftigelsesindsatsen. Med forliget får kommunerne bedre muligheder for og større frihedsgrader til at tilrettelægge og prioritere beskæftigelsesindsatsen, så den passer til de muligheder og de udfordringer, som man har lokalt. Regional uddannelsespulje. Der er afsat en regional uddannelsespulje på samlet 102 mio. kr. årligt (2015-niveau), så flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Kommunerne kan indenfor puljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en positivliste, som godkendes af de otte nye regionale arbejdsmarkedsråd. Pulje til uddannelsesløft. Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller har en forældet uddannelse, får fra 1. juli 2015 mulighed for at få et reelt uddannelsesløft på 80 procent af dagpengesatsen med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats. Det er kommunen, der på baggrund af dialog med den arbejdsløse beslutter, om uddannelsesløftet skal sættes i værk. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på to år. Kommunen kan få dækket 100 procent af udgifter til forløb, som er igangsat i 2015 og 2016, herefter 80 procent, via en central pulje på årligt 152 mio. kr. årligt. Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Den nye ordning med seks ugers jobrettet uddannelse erstatter den tidligere ordning med seks ugers selvvalgt uddannelse. Den nye ordning er målrettet ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere samt dagpengemodtagere med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Ledige får fra første ledighedsdag ret til seks ugers jobrettet uddannelse. For at sikre reelt jobrettede tilbud udarbejdes der en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse, der fastsætter, hvilke kurser det er muligt at få i ordningen. Positivlisten fastlægges med afsæt i de nuværende AMU-kurser samt udvalgte kurser på akademiniveau. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Yderligere midler til nedrivning af misligholdte huse på landet. Regeringen (S-R-SF) har i april 2013 indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om at afsætte en pulje til nedrivning og istandsættelse af dårlige boliger i byer med færre end indbyggere og i landdistrikter. Puljen er samlet på 400 mio. kr. i 2014 og 2015 (2014-priser). Aftalen indgår som en delaftale om Vækstplan DK. Puljen forstærker mulighederne for at imødegå problemer med faldefærdige huse og bidrager til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats. Ordningen er blevet justeret i forlængelse af Aftale om vækstpakke juni 2014, hvor regeringen (S-R) har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten samt ved den seneste ændring af byfornyelsesloven i Hermed er udgifter forbundet med kondemnable boliger også omfattet af puljen, ligesom 4 af 19

5 forsamlingshuse fremover vil kunne få støtte til istandsættelse i forhold til alle udgiftsposter i en energimærkning. Endvidere er puljen forlænget til og med 2020 med 55 mio. kr. om året (2014- priser). Der er således sikret et grundlag for en langsigtet kommunal planlægning. Indsats mod boligspekulanter. Regeringen (S-R-SF) har sammen med Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af lejeloven. Lovændringen giver blandt andet kommunerne mulighed for at indbringe sager om vedligeholdelsesmangler i meget dårlige lejeboliger og derved modvirke spekulativ udlejning af sådanne boliger. Målretning af byfornyelsesindsatsen. Regeringen (S-R) har sammen med alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance vedtaget en ændring af byfornyelsesloven, der fra 1. januar 2015 giver kommunerne endnu bedre mulighed for at rydde op i og forskønne de mindre byer og dermed sætte ind med en målrettet indsats i de konkrete områder, hvor der er problemer, og hvor tilpasning og udvikling ikke sker af sig selv. Eksempelvis afsættes der 20 mio. kr. til områdefornyelse i små byer under indbyggere og 20 mio. kr. til mindre byer mellem og indbyggere, mod tidligere 35 mio. kr. Derudover kan kommunerne (fra januar 2016) også få dækket hele 60 procent af omkostningerne til nedrivning ikke kun af forfaldne boliger, men også til nedrivning af boliger, som er kondemnable. Endvidere giver ændringer af loven nu kommunerne mulighed for at få støtte til at opkøbe og nedrive tomme erhvervsejendomme, som ligger og skæmmer i de mindre byer med beboere. Udbredelse af viden. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har etableret internetportalen livogland.dk, som deler viden om indsatser i landdistrikter og yderområder, så man på tværs af landet kan få glæde af gode lokale erfaringer. Endvidere afholdes der årligt en Landdistriktskonference, der giver lejlighed til at drøfte landdistriktspolitik med deltagelse af lokale aktører, erhvervsfolk, interesseorganisationer, forskere og andre, der til daglig arbejder med udvikling af landdistriktsinitiativer. Femernforbindelsen og turisme. Regeringen bidrager som led i vækstplanen for dansk turisme til et arbejdsforløb mellem kommuner, Region Sjælland, erhvervsliv, turismeaktører og fagbevægelsen om konkrete samarbejdsmuligheder for at udnytte turismepotentialet ved den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Liv og udvikling i problemramte bymidter, handelsgader og mindre byer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i 2014 uddelt 30 mio. kr. til syv kommuner, der skal gennemføre forsøgsprojekter, som udvikler og afprøver nye metoder eller redskaber til at understøtte en positiv udvikling i de mindre byer. Fem kommuner har fået støtte til at udvikle handelsgader og bymidter i fem provinsbyer. Derudover har to af kommunerne fået penge til at gennemføre forsøg med strategisk tilpasning og udtynding af små byer, der er præget af økonomisk afmatning og affolkning. Det sker som opfølgning på Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikters udsendelse af rapporten Nye planer for Skrumpelev. Rapporten har fokus på og lægger op til debat om, hvordan de små vejkantsbyer med faldende befolkningstal kan skrumpes eller afvikles på bedste vis for alle parter. 5 af 19

6 Nedrivning af hele almene boligafdelinger. I Boligaftalen 2014 mellem regeringen (S-R), Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten blev der afsat 600 mio. kr. i årene til nedrivning af dele af almene boligafdelinger. I forlængelse af boligaftalen og som opfølgning på initiativ i Vækstpakken 2014 indgik et udvidet flertal bestående af de ovenstående partier og Venstre en aftale om, at indtil 200 mio. kr. af denne pulje i perioden kan anvendes til nedrivning af hele almene boligafdelinger. Ordningen er primært møntet på afhjælpning af problemer med vigende efterspørgsel på almene boliger i landets yderområder. Flexboliger. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af boligreguleringsloven, som præciserer kommunernes mulighed for at tillade, at boligejere midlertidigt anvender en helårsbolig til fritidsformål med mulighed for senere at genoptage helårsbeboelsen. Flexboligordningen trådte i kraft den 1. maj Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter har fået udarbejdet en analyse af interessen for flexboligordningen og omfanget af udstedte flexboligtilladelser i landets yder- og landkommuner i perioden fra 1. maj 2013 til 31. december I henhold til analysen har de adspurgte kommuner udstedt i alt ca. 384 tilladelser i perioden. Det er i Vækstpakken 2014 aftalt at udvide ordningen, så kommunerne fremover får mulighed for at meddele en flexboligtilladelse, der knytter sig til selve boligen og dermed kan overdrages ved et senere salg. Lokalstyret udvikling i landdistrikter og fiskeriområder. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter yder tilskud til projekter, der gennemføres i regi af lokale aktionsgrupper (LAG/FLAG) i særligt udpegede geografiske områder. Formålet er at fremme lokal erhvervsudvikling og forbedring af rammevilkårerne. Tilskud kan bl.a. ydes til etablering og udvikling af mikro- og små virksomheder samt basale servicefaciliteter, etablering af netværk og samarbejde. Projekterne skal hver især bidrage til opfyldelse af de målsætninger, som den lokale aktionsgruppe har fastsat i deres lokale udviklingsstrategi. Foreninger, organisationer, enkeltpersoner, virksomheder, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder kan være tilskudsmodtagere. Indsatsen medfinansieres af EU via landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammet. Der er afsat 92,4 mio. kr. til LAG og 16 mio. kr. til FLAG i Landdistriktspuljen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje uddeler hvert år støtte til forsøgsprojekter i landdistrikterne og på de små øer. Derudover tildeles støtte til forsknings- og informationsprojekter, der belyser levevilkår og udvikling i landdistrikterne. Landdistriktspuljen har som overordnet målsætning at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder gennem tilskud til lokalt forankrede projekter, mens den særlige ø-støtte sigter på at sikre levevilkårene i de små ø- samfund. Der tildeles støtte gennem tre årlige ansøgningsrunder, og den samlede økonomiske ramme er på godt 22 mio. kr. årligt. Ø-turismeambassadør for småøerne. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gav i 2012 ø-støttemidler fra Landdistriktspuljen til gennemførelsen af projektet 27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turismeambassadør 6 af 19

7 under Sammenslutningen af Danske Småøer. Ministeriet har sidenhen ligeledes tildelt projektet LAGstøtte. Projektets formål er at skabe mersalg for småøernes turismeaktører bl.a. ved at arbejde med business-to-business markedsføring og at skabe synlighed og salg mellem ø-aktørerne og relevante aftagere. Projektet fokuserer særligt på salg af pakketure til grupper. Projektet har samlet set som mål at øge kendskabet til turismeoplevelser på de 27 danske småøer blandt relevante målgrupper og samtidig at øge forbruget blandt turister og dermed sikre øget omsætning for øernes turismeaktører. Projektet omhandler endvidere kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling af turistvirksomhederne. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af juni Erhvervs- og Vækstministeriet Vækstplanen for dansk turisme. Regeringen (S-R) indgik den 20. juni 2014 en aftale med alle Folketingets partier, undtagen Liberal Alliance, om vækstplanen for dansk turisme. Derefter indgik regeringen (S-R) en aftale med Danske Regioner om en ny og styrket organisering af turismeindsatsen via tre regionale udviklingsselskaber for turisme, hhv. Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme. Den nye organisering af turismeindsatsen er implementeret gennem en lov om dansk turisme, som blev vedtaget i december Loven etablerer, udover de tre regionale selskaber, et nationalt turismeforum og et advisory board, som skal styre og koordinere den offentlige turismeindsats og udarbejde en fælles national turismestrategi. Udover den nye organisering af turismeindsatsen indeholder den politiske aftale en forsøgsordning til fremme af den fysiske udvikling af dansk kyst- og naturturisme. Kulturturismeprojekt. I forbindelse med aftalen om vækstplan for turisme er der afsat 5 mio. kr. til at styrke kulturturismen i Danmark i 2014 og Midlerne skal styrke produktudvikling i kulturturismen i Danmark gennem øget samarbejde mellem kulturinstitutioner og turismeaktører på lokalt, regionalt og nationalt plan. Formålet er bl.a. at øge antallet af udenlandske besøgende på kulturinstitutionerne og styrke fortællingen om Danmark og lokalområderne for turisterne. Udviklingspakke. Regeringen (S-R-SF) indgik i marts 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en udviklingspakke, der forbedrer små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering. Det kommer virksomheder i hele landet til gode. Styrket finansiering til små og mellemstore virksomheder (Kreditpakken). Regeringen (S-R-SF) indgik i november 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en kreditpakke, der styrker især små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. Samlet set danner initiativerne basis for et øget udlån på over 12 mia. kr. fra Det understøtter virksomhedernes udvikling, vækst og jobskabelse. Initiativerne i Kreditpakken er igangsat, og de første lån er bevilliget. 7 af 19

8 Bedre adgang til finansiering og likviditet Vækstplan DK. Regeringen (S-R-SF) indgik i april 2013 en aftale med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden , der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i hele landet gennem blandt andet en forlængelse af momskreditter for virksomheder, vækstlån til iværksættere, små vækstauktioner, erhvervsobligationer og mulighed for nye EKF-eksportgarantier. Regeringens udlånsredegørelse fra december 2014 viser i øvrigt, at det samlede udlån fra banker og realkreditinstitutter til erhvervskunder er steget med 18 mia. kr. fra 2013 til Finansieringsinitiativer i aftale om vækstpakke. Med vækstpakken styrkes adgangen til finansiering for blandt andet små og mellemstore virksomheder yderligere således, at sunde virksomheder og investeringsprojekter har adgang til finansiering. Det skal bl.a. ske med en ny accelerationspulje målrettet virksomheder med særligt vækstpotentiale, mens mulighederne for at oprette en Dansk Vækstkapital II undersøges i samarbejde med den danske pensionssektor. Vækstplan for fødevarer. Regeringen (S-R), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. april 2014 en aftale om en vækstplan for fødevarer. Aftalen skal sikre en bæredygtig udvikling i det danske råvaregrundlag samt styrke landbrugets og fødevaresektorens konkurrenceevne. Med aftalen styrkes sektorens muligheder for at øge eksporten og dermed få del i den fremtidige globale vækst, som kan give flere arbejdspladser. Udviklingen af fødevaresektoren er central for landdistrikter og yderområder, fordi den tegner sig for en væsentlig del af erhverv og arbejdspladser. Fødevaresektoren har derfor stor betydning for levevilkårene i landområder. Med aftalen er der igangsat initiativer, der skal give bedre adgang til finansiering og kapital, give vækst og arbejdspladser gennem løsningsorienteret regulering samt styrke uddannelse og den internationale markedsføring. Bedre adgang til finansiering og kapital for landbruget. Som følge af aftale om vækstplan for fødevarer er der foretaget en modernisering af landbrugsloven, så barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet begrænses. Det betyder, at der ikke stilles krav om, at én bestemt person skal have bestemmende indflydelse i selskabet. Samtidig er kredsen af godkendte selskabsformer, der kan erhverve landbrugsejendomme uden tilladelse, blevet udvidet. Endvidere har Vækstfonden i september 2014 lanceret et nyt produkt etableringslån til landbrug i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Finansrådet. Etableringslån til landbrug er et særlig risikovilligt lån, som henvender sig til yngre landmænd med ambitioner om at overtage og udvikle en eksisterende bedrift. Lånet kan dække den yderste del af investeringen (i praksis den del som overstiger 90 pct. af aktivværdierne), så det også bliver mere attraktivt for banker og realkreditinstitutter at låne til landbruget. Endelig er der åbnet op for, at Landbrugets FinansieringsBank stiller garanti på op til 75 pct. af pengeinstituttets udlån til investeringer eller ejerskifter i et landbrug, samt at Landbrugets FinansieringsBank yder lån med en mere attraktiv afdragsprofil til investeringer og ejerskifter. Vækstplan for digitalisering i Danmark. Regeringen (S-R) har i februar 2015 indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for 8 af 19

9 digitalisering i Danmark. Vækstplanen skal blandt andet understøtte, at virksomheder, borgere og det offentlige har en velfungerende digital infrastruktur. Som led i vækstplanen vil regeringen frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd i 2020 for at give bedre kapacitet i mobilnettet og for at opnå markant bedre dækning for borgere og virksomheder i tyndt befolkede områder. Regeringen vil også have fokus på bedre dækning ved at stille dækningskrav om mobilt bredbånd og mobiltale ved de kommende frekvensauktioner over 1800 MHz, 900 MHz og 700 MHz i perioden 2016 til Regeringen vil gøre det nemmere og billigere for teleselskaberne at etablere digital infrastruktur både for fastnet og mobile løsninger. Det sker bl.a. ved en ændring af graveloven, så det bliver billigere at etablere bredbånd og ved at gøre det muligt at opnå realkreditfinansiering af investeringer i digital infrastruktur. Regeringen vil desuden søge at indgå aftale med teleselskaberne om en forbedret mobildækning i yderområderne, for eksempel ved at selskaberne anvender hinandens net, hvor de ikke selv har dækning. Kommunerne vil blive tilbudt en startpakke med hjælp og rådgivning til samarbejde med lokale interessenter og teleselskaber om at skabe dækning i små sammenhængende lokalområder. Der er også lanceret en ny hjemmeside, tjekditnet.dk, hvor forbrugere, virksomheder og kommuner kan se, hvilken mobil- og bredbåndsdækning der udbydes på den enkelte adresse. Det skal forbedre gennemsigtigheden ved køb af bredbåndsforbindelser og mobiltelefoni og gøre det lettere for forbrugerne at spille en aktiv rolle i at efterspørge god dækning i deres lokalområde. Endelig er det en del af aftalen, at såfremt det viser sig, at efterspørgslen i kommunerne overstiger de allerede afsatte lånepuljer på 150 mio. kr. til bl.a. kommunale dækningskrav, kan det inden udgangen af 2016 drøftes, hvorvidt der kan findes finansiering til yderligere lånemidler til formålet (se under Økonomi- og Indenrigsministeriet for yderligere om lånepuljen til bl.a. kommunale dækningskrav). Bedre bredbånd på Bornholm. Regeringen (S-R-SF) har som led i aftalen om Vækstplan DK indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti og afsat i alt 60 mio. kr. til at skabe bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm. På baggrund af en ansøgningsrunde i 2014 er der givet tilsagn til selskabet GlobalConnect om at modtage midlerne. Mulighed for kommunalt wifi til turisme. Som udmøntning af aftalen om vækstplan for dansk turisme og kommuneaftalerne for 2015 har regeringen (S-R) i februar fremsat lovforslag, der giver kommuner i hele landet mulighed for at tilbyde gratis wifi i 1 time om dagen i områder med internationale turismeaktiviteter. En tidsbegrænsning på gratis adgang til bredbånd kendes også fra andre lande, bl.a. Berlin. Lovforslaget vil bidrage til at forbedre kvaliteten og servicen i dansk turisme og kan være med til at skabe vækst i yderområderne, hvor turisterne fremover nemt vil kunne komme online og få mulighed for at få en digital og endnu bedre oplevelse af de mange turistaktiviteter, som Danmark tilbyder. Regionale vækstpartnerskaber for af 19

10 Regeringen (S-R) har i november/december 2014 indgået en aftale om et regionalt vækstpartnerskab med hvert af de regionale vækstfora. Aftalerne omfatter blandt andet fælles initiativer, der understøtter Danmark som produktionsland, adgang til kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark, en bedre mobil- og bredbåndsdækning samt initiativer, som sætter fokus på samarbejde om eksekvering af vækstplaner på større erhvervsområder med særlig relevans for hver enkelt region. Som led i vækstpartnerskaberne indgik regeringen en aftale med Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune om en vækstplan for Bornholm, der skal bidrage til at styrke rammerne for erhvervsudvikling og beskæftigelse på øen. Strategi for Danmark som produktionsland. Som del af vækstudspillet Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst, offentliggjorde regeringen (S-R) i maj 2014 en strategi for Danmark som produktionsland. Sigtelinjen for regeringens indsats er, at Danmark skal være et attraktivt produktionsland også om 10 år. Særligt i Nord-, Vest-, og Sydjylland udgør produktionserhvervene en høj andel af beskæftigelsen. Bedre vilkår for produktion i Danmark kan dermed understøtte vækstmulighederne i alle dele af landet. Med Aftale om en Vækstpakke 2014 blev bl.a. aftalt et Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder, som gennemføres sammen med de regionale vækstfora. Socialfondsprogrammet og regionalfondsprogrammet. Danmark fik som det første land i EU i august 2014 godkendt programmer for Regionalfonden og Socialfonden for perioden Dermed er vi blandt de første lande i EU til at sætte gang i konkrete strukturfondsprojekter, der skal gøre en forskel for vækst og beskæftigelse, herunder særligt i forhold til små og mellemstore virksomheder i hele landet. I Danmark udmøntes hovedparten af regional- og socialfondsmidlerne af de regionale vækstfora. Regeringen har lagt vægt på, at de regionale vækstfora fortsat har et særligt ansvar for udvikling af yderområderne samtidig med, at der opnås den størst mulige effekt af indsatsen. Lov om erhvervsfremme er revideret som opfølgning på evaluering af kommunalreformen. Med ændringen er det besluttet, at de regionale vækstforas bidrag om de erhvervs- og vækstrettede dele til de nye regionale vækst- og udviklingsstrategier skal beskrive indsatsen for yderområderne inden for regionen. Ifølge en ny bekendtgørelse fra 2014 skal der hvert fjerde år første gang i 2017 foretages en ekstern evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne. Evalueringerne skal bl.a. bruges som afsæt for at benchmarke yderområdeindsatsen på tværs af vækstfora og styrke viden om, hvilke indsatser der er mest effektfulde. I strukturfondsprogrammerne er der taget højde for yderområdernes strukturelle udfordringer i forhold til at skabe vækst og udvikling. Eksempelvis er der muligheder for at yde særlig statsstøtte til visse anlægsinvesteringer under regionalfondsprogrammet på Læsø, Ærø, Langeland, Lolland Kommune, Samsø og Bornholm samt de 27 danske småøer. 10 af 19

11 Fødevareministeriet Landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet. Landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet skal bidrage til Europa 2020-strategien for smart, bæredygtig og inkluderende vækst. Regeringen lægger vægt på, at begge programmer styrker og fastholder fødevareerhvervenes store betydning for vækst og arbejdspladser i landdistrikter og yderområder. Landdistriktsprogrammet skal således understøtte landbrugets konkurrenceevne, bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimaindsats samt udvikling i landdistrikterne. I Danmark er programmet fokuseret på fire overordnede temaer: Vækst og konkurrenceevne, økologi, natur, miljø og klima samt landdistriktsudvikling. Der er afsat 1,2 mia. kr. årligt i gennemsnit i 2014 og 2015 til indsatserne i landdistriktsprogrammet. Landdistriktsprogrammet er fremsendt til EU-Kommissionen i foråret 2014, og EU-Kommissionen har godkendt programmet i december Fiskeriudviklingsprogrammet understøtter EU s fiskeripolitik og skal bidrage til vækst og beskæftigelse og støtte udviklingsprojekter og innovation, der kan begrænse miljøpåvirkning fra fiskeri og akvakultur. Derudover skal programmet understøtte forpligtelserne i medfør af EU s havstrategidirektiv og udvikle forvaltningen af Natura 2000-områder i relation til fiskeri og akvakultur samt forbedre vandmiljøet i relation til vandrammedirektivet. Der er afsat i gennemsnit 330 mio. kr. årligt i perioden til indsatserne i fiskeriudviklingsprogrammet. Fiskeriudviklingsprogrammet blev sendt til EU-Kommissionen i marts 2015 med henblik på forventet EU-godkendelse i sommeren Vision om lyst- og fritidsfiskeri. I november 2014 lancerede Fødevareministeriet en ny vision for lyst- og fritidsfiskeri. Visionen indeholder en række initiativer til at styrke det rekreative fiskeri, samfundsøkonomien og naturoplevelsen. Lystfiskerturismen er en unik mulighed for at skabe vækst i landdistrikter. I en rapport fra task-force om lystfiskerturisme sættes fokus på at styrke turismen gennem bedre service, nye organisationsformer, målrettet markedsføring og udvikling af lystfiskerdestinationer med særligt potentiale. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klimatjek af husdyrbrug. I puljen til klimatiltag fra Finansloven 2015 er der afsat 29,4 mio. kr. til en rådgivningsordning vedrørende klimatjek af husdyrbrug. Ordningen løber i perioden af 19

12 Rådgivning om klimavenlig produktion tilbydes ikke i dag bredt i landbrugets rådgivningssystemer. Erfaringer med klimatjek blandt landmænd, der leverer mælk til Arla, har imidlertid vist, at der er en stor efterspørgsel efter klimarådgivning i landbruget. Derfor etableres der en rådgivningsordning, hvor kødkvæg-, malkekvæg- og svineproducerende landmænd tilbydes et rådgivningsbesøg af en landbrugskonsulent, der har modtaget uddannelse i klimarådgivning. Ved besøget kortlægges bedriftens udledninger af drivhusgasser på forskellige områder. Der udarbejdes desuden en handlingsplan for, hvordan landmanden kan reducere sine drivhusgasudledninger. Ordningen kan være med til at fremme en både grøn og bæredygtig produktion, såvel som en omkostningseffektiv produktion. Midler til grøn omstilling i bl.a. ø-kommuner som foregangskommuner. Regeringen (S-R-SF) har i 2013 indgået aftale med Enhedslisten om den grønne superpulje. Ifølge aftalen skal 6 mio. kr. fra puljen bruges til at støtte foregangskommuner i den grønne omstilling med henblik på at vise, hvordan kommunerne bedst reducerer deres CO2-udledning. Ifølge aftalen skal puljen fordeles imellem ø-kommuner og såkaldt almindelige kommuner. Puljen blev uddelt december 2013 til Ærø og Bornholm som repræsentanter for ø-kommunerne. Kommuner får bl.a. støtte fra superpuljen til at udvikle deres transportsektor i en grønnere retning, herunder udvikling af el-færgedrift til Ærø. Natur- og klimagenopretning i Store Åmose, Vestsjælland. I puljen til klimatiltag fra Finansloven 2015 er der afsat 45 mio. kr. til at naturgenoprette dele af Store Åmose. Landbrugsdriften på Store Åmoses kulstofrige jorde udleder store mængder drivhusgasser til atmosfæren samtidig med, at Store Åmoses unikke kulturhistoriske levn nedbrydes. De 45 mio. kr. skal bruges til at opkøbe og genoprette ca. 270 hektar af Store Åmose. Dette svarer til, at man kan skabe ny natur på størrelse med næsten 400 fodboldbaner. Der er en sandsynlighed for, at projektet kan opnå LIFE-finansiering fra EU. Hvis der opnås LIFE-midler til projektet, kan der udtages og genoprettes op til 530 hektar højmose. Projektet vil gøre Store Åmose til et enestående naturområde. Det kan dermed være med til at fremme landdistriktets fysiske miljø og underbygge den særlige tiltrækningskraft, som landdistriktsområderne har i forbindelse med beslutninger om bosættelse. Derudover lægges der i projektet vægt på frivillighed for at sikre lokal opbakning og medejerskab. Hvis projektet mod forventning ikke kan realiseres, vil midlerne blive anvendt til et andet stort naturgenopretningsprojekt på arealer med tilsvarende klima- og kvælstofeffekter. Strategisk energiplanlægning i landdistrikter. Regeringen (S-R-SF) indgik 22. marts 2012 en energipolitisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden Som led i energiaftalen er der i 2013 afsat en pulje på 19 mio. kr. til fremme af partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber (SEP-puljen). Konceptet for strategisk energiplanlægning i kommunerne er helhedsorienteret og omfatter alle former for energiforbrug og 12 af 19

13 energiforsyning inden for hele kommunens geografiske område. På varmeområdet lægges der op til, at kommunerne også gør en indsats i områder, der ligger uden for fjernvarme- og gasforsynede områder, hvor kommunerne i henhold til varmeforsyningsloven ikke har handlepligt. Puljens midler støtter på denne måde, at kommunerne yder en indsats i landdistrikter og yderområder. Rejsehold for varmepumper. På Finansloven for 2015 indgår en pulje på 27,5 mio. kr. i 2015 og 27,7 mio. kr. i 2016 til at etablere og udbrede kendskabet til anvendelse af store el-drevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Endvidere er afsat 4,0 mio. kr. om året i perioden til et rejsehold, der har til formål at hjælpe fjernvarmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger. Rejseholdet skal rådgive værkerne om de konkrete muligheder for at etablere en stor varmepumpe til fjernvarmeproduktion ud fra de energiressourcer, der er tilgængelige i nærområdet. Den primære målgruppe for rejsehold og demonstrationsprogram vil være mindre og mellemstore fjernvarmeværker, som i dag er baseret på naturgasfyret kraftvarme, og som er karakteriseret ved forholdsvis høje varmepriser. En stor del af disse fjernvarmeværker er geografisk placeret i yderområder. Kulturministeriet Arkitekturpolitik. Regeringen (S-R) offentliggjorde i februar 2014 arkitekturpolitikken Mennesker i centrum, som via 68 konkrete initiativer på tværs af 10 ministeriers områder skal skabe gode rammer for, at dansk arkitektur fortsat udvikler kvaliteten i bygninger, bymiljøer og landskaber, og er med til at løfte samfundets udfordringer vedrørende klimaforandringer, omstilling til grøn energi og bevidsthed om begrænsning af ressourceforbrug. Initiativerne sætter blandt andet fokus på urbanisering og affolkning af landdistrikter samt på kulturarvens betydning for en bæredygtig forandring af de mindre bysamfund. Opfølgningen omfattede bl.a. konferencen Arkitektur og demokrati kommunale arkitekturpolitikker, hvor alle kommuner var inviteret. Miljøministeriet Miljøregulering af landbruget. Det indgår i aftale om en Vækstplan for Fødevarer fra april 2014, at der skal gennemføres en ny målrettet og differentieret miljøregulering, baseret på principper om omkostningseffektivitet og målrettet opfyldelse af miljø- og naturmål fremfor generelle restriktioner og regulering på landbrugsproduktionens størrelse. Det skal bl.a. skabe mere gennemskuelighed og fleksibilitet for den enkelte landmand. Samtidig skal der fastholdes et højt miljøbeskyttelsesniveau. Endvidere indgår initiativer om mere effektiv sagsbehandling af husdyrgodkendelser, hvilket vil give landbrugserhvervet en administrativ lettelse. National friluftspolitik. 13 af 19

14 Friluftsmuligheder i den danske natur er et vigtigt aktiv i mange landdistrikter og yderområder. Derfor har regeringen (S-R-SF) i gennemført en proces med henblik på at udarbejde Danmarks første nationale friluftspolitik. I perioden 2012 til 2015 blev der endvidere afsat 20 mio. kr. af finanslovens midler til friluftsliv til at fremme friluftsliv i hele Danmark. Samtidig er det i regeringens vækstplan for turisme fastlagt, at statens naturarealer (fx hos Miljø-, Transport-, Fødevare- og Forsvarsministerierne) til erhvervsmæssig brug kan ske på markedsvilkår under forudsætning af, at naturbeskyttelsen ikke sættes over styr. Etablering af samarbejder og projekter mellem lokale aktionsgrupper (LAG), private lodsejere, kommuner og de statslige arealer kan bidrage til at skabe et attraktivt friluftsliv i landdistrikterne. Landsplanredegørelse. Regeringen (S-R-SF) offentliggjorde i december 2013 Landsplanredegørelsen 2013, der kan inspirere kommunerne i både byerne og landdistrikterne. Som opfølgning på Landsplanredegørelsen 2013 har regeringen (S-R) bl.a. igangsat partnerskabet Yderområder på forkant sammen med KL og Realdania. Projektet skal frem til sommeren med et samlet budget på 20 mio. kr. - styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de større byer, bl.a. ved udarbejdelse af strategiplaner for yderkommuner, netværk og erfaringsudveksling. Kystbeskyttelse. Som led i Vækstplan DK har regeringen (S-R-SF) med støtte fra Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti prioriteret den fortsatte kystbeskyttelses- og oprensningsindsats på den jyske vestkyst med samlet set 200 mio. kr. i 2014 og Dette sker primært på kyststrækningen Lodbjerg og Nymindegab. Et EU-udbud for oprensningsopgaven i forbindelse med kystbeskyttelsen er afsluttet, og kontrakt er indgået. Ændring af planloven. I 2013 har regeringen (S-R-SF) med støtte fra Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti gennemført en ændring af planloven, så der blandt andet indføres en landdistriktsbestemmelse, der giver kommunerne enklere og forbedrede muligheder for at stimulere bosætning og realisere erhvervsinitiativer i landdistrikts- og yderområder. Endvidere kræves der med ændringen af planloven ikke længere landzonetilladelse til opsætning af mobilantenner på eksisterende master til mobiltelefoni m.v. i landzoner. Dette giver mobilselskaberne bedre muligheder for at udbygge mobilnettene i tyndt befolkede områder, hvilket gavner både mobil- og bredbåndsdækningen. Folketinget vedtog i december 2014 endvidere en ændring af planloven, der fra 1. januar 2015 giver de relevante kommuner mulighed for at give dispensation til en ejers udlejning til helårsbeboelse af et sommerhus i et sommerhusområde på de 27 små øer. Det vil understøtte helårsbosætning på de små øer, der er særlig hårdt ramt af affolkning. Planlovsudvalget og Vækstpakke Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har regeringen (S-R) og KL igangsat et udvalgsarbejde, der skal se på rammerne for kommunernes fysiske planlægning, herunder planloven og udmøntningen af denne med udgangspunkt i et notat fra Kommunernes Landsforening om barrierer for vækst i den fysiske planlægning. Emnerne, som udvalget behandler, omfatter bl.a. byudvikling i landzone og eksisterende erhverv i landzone. 14 af 19

15 Udvalgets arbejde skal ses i forlængelse af Vækstplan for dansk turisme, hvori der indgår en forsøgsordning til fremme af den fysiske udvikling af dansk turisme inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. Herudover blev regeringen (S-R), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti i juni 2014 enige om en aftale om en vækstpakke, der bl.a. indebærer, at der er igangsat en analyse af kystzonelovgivningen for at afdække, om reglerne vedr. kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen indeholder barrierer for strukturudviklingen og værditilvæksten i kystnære erhverv, der går længere end hensynet til natur og miljø tilsiger. Endvidere skal der foretages en analyse af lokalplaners bestemmelser om æstetik, bebyggelsesprocent og højde. Analyserne indgår i udvalgets arbejde. Forsøgsordning for kyst- og naturturisme. Lov nr af 27. december 2015 om forsøgsordning for kyst- og naturturisme mv. blev vedtaget den 19. december 2014 og trådte i kraft den 1. januar Forsøgsordningen skal gøre det muligt på udvalgte steder at etablere faciliteter og anlæg, som kan styrke kvaliteten i turismeproduktet i dansk kyst- og naturturisme under hensyntagen til naturen og landskabet. Forsøgsordningen skal give kommunerne mulighed for, i samarbejde med private aktører, at ansøge om og gennemføre projekter, der giver turisterne et bredere udbud af oplevelser og faciliteter ved de danske kyster. Loven indeholder hjemmel i planloven og naturbeskyttelsesloven til, at miljøministeren kan tillade, at kommunerne i alt iværksætter op til 10 forsøg, som vurderes at have potentiale for udvikling af kystog naturturismen også i situationer, hvor en række nærmere angivne bestemmelser i de to love fraviges. Udtagning af lavbundsjorde i landbruget. Regeringen (S-R) indgik i juli 2014 en vækstdelaftalen på energiområdet med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Her blev det bl.a. aftalt at afsætte 86 mio. kr. i perioden til en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorde fra landbrugsdrift. Der er medfinansiering via Landdistriktsprogrammet, hvilket medfører, at der samlet set afsættes 165 mio. kr. til indsatsen. Skatteministeriet Forhøjet befordringsfradrag i yderområderne. Regeringen (S-R) har som led i Vækstaftalen for 2014 gennemført en udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag. Det forhøjede befordringsfradrag går ud på, at pendlere, der bor i en yderkommune kan anvende den høje sats for befordringsfradrag for pendling ud over 120 km dagligt. Kredsen af yderkommuner er udvidet fra 16 til 25. Udvidelsen med de ni nye yderkommuner betyder, at yderligere ca pendlere har adgang til det forhøjede befordringsfradrag. Ordningen gør det attraktivt for flere pendlere at bosætte sig eller blive boende i en yderkommune, selvom de arbejder længere væk. 15 af 19

16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bedre muligheder for at sikre lægedækning med alment praktiserende læger i alle egne af landet. Regeringen (S-R-SF) foretog med støtte fra Venstre en ændring af sundhedsloven, som trådte i kraft i september Ændringen skal medvirke til at sikre, at borgere i alle egne af landet kan være tilmeldt en alment praktiserende læge. Med lovændringen har regionerne bl.a. fået nye muligheder for selv at etablere og drive almene praksisklinikker og at udbyde driften af praksis til private aktører. Denne mulighed for at drive almene praksisklinikker er således relativt ny, men ministeriet er bekendt med, at regionerne er gået i gang med at etablere klinikker inden for disse nye rammer. National akutlægehelikopterordning. Som en del af finanslovsaftalen for 2013 aftalte regeringen (S-R-SF) og Enhedslisten at prioritere 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. kr. fra 2014 og fremefter til etablering af en national akutlægehelikopterordning, som gik i drift den 1. oktober Ordningen består af tre døgndækkende akutlægehelikoptere med base i Skive, Billund og Ringsted og administreres af regionerne i fællesskab. Helikopterordningen skal sikre hurtig og kvalificeret hjælp i form af avanceret lægelig præhospital behandling særligt til landets yderområder. I perioden fra den 1. oktober december 2014 har lægehelikopterne gennemført i alt 448 missioner og gennemsnitligt været i luften fem gange i døgnet. Transportministeriet Togfonden DK. I september 2013 indgik regeringen (S-R-SF) en politisk aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om, at merprovenuet på 28,5 mia. kr. fra harmonisering af skatteindtægter fra olieudvindingen i Nordsøen blev afsat til Togfonden DK. Med udmøntningen af Togfonden er der lagt op til massive investeringer i nye jernbaner og hurtigere togforbindelser. Med investeringerne vil man bl.a. gennemføre timemodellen, elektrificer fjernbanen, anlægge en ny forbindelse til Billund og give kortere rejsetider på de fleste regionalbanestrækninger. Hertil kommer øget mulighed for transport af jernbanegods. Danskerne vil spare tid. Ikke kun de passagerer, som rejser mellem de største byer. Effekten af de hurtigere forbindelser vil takket være en smartere tilrettelæggelse af køreplanerne med korte skiftetider til Timemodellens Superlyn-tog sprede sig til hele landet. Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 mellem regeringen (S-R-SF), Enhedslisten og Dansk Folkeparti, er der etableret en Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder på 57 mio. kr. årligt for perioden Trafikstyrelsen administrerer puljen med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Puljemidlerne udmøntes politisk efter indstilling fra Trafikstyrelsen på baggrund af indkomne ansøgninger fra offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentlige selskaber. Andre parter kan også indgå i et samarbejde med en eller flere ansøgningsberettigede parter om et projekt. 16 af 19

17 Luftfart. Danmark har set i lyset af sin størrelse og sit indbyggertal et forholdsmæssigt stort antal lufthavne og indenrigsruter. Lufthavnene i Aalborg, Aarhus, Karup, Billund, Bornholm og Sønderborg har daglige ruter til København. De 4 største provinslufthavne har endvidere udenrigsruter. Den statslige Bornholms Lufthavn har renoveret og moderniseret sin terminal i perioden for ca. 6 mio. kr. Hertil kommer, at Folketinget har bevilget midler til en renovering af landingsbanen, hvor udgifterne er estimeret til ca. 26,5 mio. kr. Landingsbanen forventes at kunne åbnes i oktober Post. Regeringen (S-R-SF) indgik i juni 2013 en politisk aftale om postservice i Danmark med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftalen indebærer bl.a., at der skal etableres flere betjeningssteder - kaldet postshops - som tilbyder de mest almindelige postydelser: at kunne sende og modtage breve og pakker, samt købe frimærker. Det er noget nyt, som vil resultere i samlet set flere betjeningssteder. Post Danmark gik i 2014 i gang med at etablere disse postshops. Uddannelses- og Forskningsministeriet Social mobilitet. Undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem postnummeret og om unge søger ind på en videregående uddannelse. Regeringen har derfor igangsat en række initiativer for at øge den sociale mobilitet og give alle, uanset baggrund og opvækst, mulighed for at udnytte deres talent. Blandt andet er alle 37 videregående uddannelsesinstitutioner i deres udviklingskontrakter for forpligtet til at arbejde målrettet med at tiltrække og fastholde flere unge fra ikke-uddannelsesvante hjem, f.eks. ved at satse på brobygningsforløb eller ved særlige indsatser målrettet unge fra områder, hvor få unge søger videregående uddannelse. Dansk-tysk uddannelsessamarbejde. Regeringen og Vækstforum Syddanmark har indgået en regional vækstpartnerskabsaftale for 2015 med en række elementer, der skal styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling i den syddanske region, hvor samarbejdet med Tyskland og tyske virksomheder er vigtigt. Blandt elementerne er en national kampagne for at styrke jobmulighederne i offshorebranchen og styrkede muligheder for praktikplads i Tyskland samt at styrke det grænseoverskridende uddannelsessamarbejde i regionen. Kystturisme. Regeringen (S-R) har med aftalen om fordeling af forskningsreserven for 2015 sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsat 10 mio. kr. til etablering af ErhvervsPh.d er inden for kystturismeforskning. Midlerne uddeles af Danmarks Innovationsfond inden for rammerne af en styrket innovationsindsats i små og mellemstore virksomheder. 17 af 19

18 Fleksibel tilpasning af videregående uddannelser til det regionale arbejdsmarked. Som led i Aftale om en vækstpakke af 2. juli 2014 er der taget to initiativer, der giver erhvervsakademierne og professionshøjskolerne forøgede muligheder for fleksibel tilpasning til de lokale og regionale arbejdsmarkedsbehov inden for det område, hvor institutionen hører hjemme. Initiativerne indebærer, at institutionerne får bedre muligheder for lokal differentiering af indholdet i de landsdækkende uddannelser og for at gennemføre undervisning på flere forskellige udbudssteder. Øget befordringsgodtgørelse til studerende. Regeringen (S-R-SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har i april 2013 indgået Aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse. Med aftalen er det sikret, at studerende, der er bosat i områder med begrænset adgang til offentlig transport, i højere grad end i dag kompenseres for deres omkostninger til transport i egen bil til og fra deres uddannelsessted. Fra 1. januar 2016 øges satsen for kilometerpenge med 27 procent. Undervisningsministeriet Etablering af 50 praktikcentre over hele landet. I 2012 indgik regeringen (S-R-SF), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, som bl.a. har ført til etablering af praktikcentre over hele landet. Liberal Alliance har efterfølgende tilsluttet sig aftalen. Med oprettelsen af praktikcentrene har unge fået bedre muligheder for at gennemføre deres uddannelse. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har for Undervisningsministeriet gennemført en foreløbig evaluering af centrene, som er offentliggjort den 27. januar Evalueringen viser, at der er sket et kvalitetsløft i tilrettelæggelsen af skolepraktikken efter etableringen af centrene, og evalueringen giver samlet set et positivt indtryk af forbedringspotentialet for skolepraktikken gennem praktikcentrene og for mulighederne for yderligere at udbygge disse forbedringer. Evalueringen vil blive fortsat i Geografisk spredning af den nye kombinerede ungdomsuddannelse mv. Regeringen (S-R), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i februar 2014 indgået Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Det fremgår af aftalen, at der skal oprettes en ny kombineret ungdomsuddannelse. Heri indgår, at der vil blive sikret geografisk spredning ved udbuddet af den nye ungdomsuddannelse. Uddannelsen oprettes igennem en række institutionsfællesskaber. Konkret vil uddannelsen blive oprettet på ca. 90 såkaldte hjemstedsskoler, der er spredt ud over landet, med uddannelsesstart pr. 1. august Geografi vil endvidere være ét af kriterierne ved den kommende udbudsrunde for erhvervsuddannelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriet Lånepulje til bredbånd mv. i yderområderne. 18 af 19

19 Regeringen (S-R) har afsat kommunale lånepuljer til at stille dækningskrav og etablere passiv infrastruktur i områder med dårlig dækning på i alt 150 mio. kr. i Overstiger efterspørgslen i kommunerne de allerede afsatte lånepuljer kan det inden udgangen af 2016 drøftes, hvorvidt der kan findes finansiering til yderligere lånemidler. Lånepuljerne giver kommunerne bedre mulighed for at gennemføre lokale projekter. Justering af den kommunale udligning. Regeringen (S-R-SF) har med støtte fra Enhedslisten gennemført en lovændring, der indebærer, at den kommunale udligning i højere grad afspejler forholdene for kommunerne i landdistrikter og yderområder. Overordnet er der flyttet ca. 400 mio. kr. fra de større bykommuner til landdistrikts- og yderkommuner. Med justeringen af den kommunale udligning er der endvidere gennemført en forhøjelse af tilskuddet til kommuner med små øer på 15 mio. kr., som blandt andet er anvendt til flere afgange samt til etablering af et fælles færgesekretariat på Ærø. Lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne. Regeringen (S-R) har som led i aftalen med Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre om vækstpakke 2014 afsat en ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent nedsættelse af færgetakster på godstransport til og fra de små øer samt Læsø, Samsø, Ærø, Fanø og Bornholm. Ordningen har til formål at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene. Regeringen har den 11. marts 2015 fremsat lovforslag til udmøntning af aftalen, som vil betyde, at billetprisen på godstransport til og fra de små øer samt ø-kommunerne reduceres med 80 pct. 19 af 19

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Bilag: Ressortmæssig fordeling af lovgivning, regler samt puljer der er specifikt målrettet-

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2015 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2015 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2015 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Demografiske forskydninger og udfordringer

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

VÆKSTPLAN FOR TURISME

VÆKSTPLAN FOR TURISME VÆKSTPLAN FOR TURISME MINISTERUDVALG FOR NY ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK To kerneelementer i vækstpolitikken: De generelle vækstvilkår skal sikres: Arbejdsudbud, uddannelse, forskning, konkurrencevilkår,

Læs mere

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN Dato: 2. juli 2013 Kære borgmester Som opfølgning på borgmestermødet den 24. maj her i ministeriet vil jeg gerne udtrykke min store glæde over den positive

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK Vækst og udvikling i hele Danmark Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark Derfor vil regeringen udarbejde en samlet strategi for udviklingen

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Carsten Hansens tale til Landdistrikternes Dag

Carsten Hansens tale til Landdistrikternes Dag Carsten Hansens tale til Landdistrikternes Dag Det talte ord gælder Jeg vil gerne starte med at takke Landdistrikternes Fællesråd for invitationen til at komme her i dag. Dagen i dag er en god anledning

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014 UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG VÆKSTPARTNERSKAB 2014 KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI SEPTEMBER 2014 LAV VÆKST I EUROPA OG DANMARK Gennemsnitlig årlig vækst i real BNP, 2000-2013 Pct. 2,5 2,5 Larry Summers

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015.

2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016. Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015. 2014/1 BRB 17 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015 Beretning om Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 82 Offentligt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Hanne Tanvig, seniorrådgiver, PhD Sektion

Læs mere

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes.

Talenote. Indledning. For regeringen handler visionen om det gode liv på landet. Det kommer ikke af sig selv, men skal skabes. Det talte ord gælder Talenote Indledning Tak for invitationen til at tale om landdistriktsudvikling og regeringens målsætninger og visioner. Landdistrikternes dag er en markering af, at vi vil noget med

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Bedre vilkår for at drive virksomhed

Bedre vilkår for at drive virksomhed Vækstinitiativer 2015 fm.dk Bedre vilkår for at drive virksomhed i yder- og landkommunerne Erhvervsaktiviteten er helt central for udviklingen i yder- og landkommunerne. Det er derfor vigtigt, at virksomheder

Læs mere