Rengøring uden sort arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøring uden sort arbejde"

Transkript

1 Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus på sort arbejde inden for rengøringsbranchen, men du skal være opmærksom på, at samme problem også kan forekomme inden for andre brancher. Du kan opnå en god sikkerhed mod sort arbejde, hvis du stiller nogle krav til den virksomhed, du handler med, og du jævnligt kontrollerer, at kravene bliver overholdt. Sort arbejdskraft Illegal arbejdskraft Underleverandør Underleverandør Underleverandør Rengøringsvirksomhed Din virksomhed Sort rengøringsarbejde Sort arbejde forekommer oftest når rengøringsarbejdet ikke udføres af rengøringsvirksomhedens egne ansatte, men af underleverandører og deres ansatte. Derfor er det en problemstilling, du bør være opmærksom på, også selvom du har et godt og tillidsfuldt samarbejde med din rengøringsvirksomhed. Vær opmærksom på underleverandører Det er SKATs erfaring, at risikoen for sort eller illegal arbejdskraft er større, når arbejdet udføres gennem et eller flere led af underleverandører. Derfor bør du overveje, hvilke krav du vil stille til din rengøringsvirksomheds brug af underleverandører. Får du hvad du betaler for Hvis du betaler for hvidt arbejde, men i virkeligheden får leveret sort arbejde, har du ikke fået den ydelse, du betaler for. Du løber derimod en risiko for negativ omtale af din virksomhed, hvis den bliver sat i forbindelse med brug af sort arbejdskraft. Handler du kun med anerkendte virksomheder Selvom du som kunde handler med en anerkendt rengøringsvirksomhed, kan det være underleverandører der udfører en del af arbejdet. Derfor bør du også være opmærksom på problemstillingen, selvom du har tillid til samarbejdet med din rengø - ringsvirksomhed. Stil krav til din rengøringsvirksomhed På de følgende sider giver vi en vejledning til hvad du kan overveje at indføje i kontrakten med din rengøringsvirksomhed. Det er krav, som kan være med til at sikre din virksomhed mod sort eller illegal arbejdskraft. Sæt problemstillingerne på dagsordenen i din løbende kontakt med rengøringsvirksomheden. Selvom du har en kontrakt med en rengøringsvirksomhed, kan du allerede nu tilkendegive din virksomheds holdning til sort og illegalt arbejde, og dine forventninger til indholdet af en fremtidig kontrakt. Følg op på kravene Du bør følge op på, at din rengøringsvirksomhed lever op til de krav, du har stillet. Du har sikkert allerede aftalt procedurer for den løbende opfølgning på rengøringsarbejdets kvalitet og du bør overveje, om opfølgningen på kravene kan lægges ind som en fast del af sådanne procedurer. Du kan selv risikere straf Hvis du køber ydelser på så fordelagtige vilkår, at du burde indse at leverandøren ikke vil opfylde sin pligt til at angive og afregne skatter m.v., kan du straffes med bøde eller fængsel. 1

2 Inden du indgår kontrakt Inden du indgår kontrakt eller aftale med en rengøringsvirksomhed, er der nogle forhold omkring virksomheden, som du kan sikre dig er i orden. Er virksomheden registreret hos SKAT? Du kan bede rengøringsvirksomheden fremlægge registreringsbeviser, der viser at virksomheden er registreret hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven. Serviceattest Du kan bede rengøringsvirksomheden fremlægge en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller fremlægge dokumentation, der indeholder tilsvarende oplysninger. Serviceattesten bør højst være 6 måneder gammel. Indholdet af serviceattesten er beskrevet nedenfor. Serviceattest Ved at stille krav om fremskaffelse af en serviceattest, får du sikkerhed for en række forhold omkring rengøringsvirksomheden. Det er forhold, der altid skal afdækkes i forbindelse med virksomheders deltagelse i offentlige udbud. Rengøringsvirksomheden kan bestille serviceattesten hos Erhvervsstyrelsen på: Myndigheder Erhvervsstyrelsen Anmodning om Serviceattest. For at kunne få en serviceattest skal virksomheden opfylde følgende betingelser: Virksomheden må ikke være dømt for strafbare forhold eller have en straffesag kørende. Virksomheden skal overholde sine betalingsforpligtelser overfor det offentlige (sociale sikringsordninger, skatter og afgifter m.m.). Virksomheden må ikke være taget under konkurs eller lignende. 2

3 Opmærksomhedspunkter ved kontraktindgåelse Når du indgår aftale med en rengøringsvirksomhed, har du i kontrakten mulighed for at sikre dig mod sort eller illegal arbejdskraft. Til inspiration har vi nedenfor anført en række punkter, du kan overveje når du indgår aftale med din leverandør. Leverandørens forpligtelser Leverandøren sikrer, at alle lov- og myndighedskrav, der er gældende for virksomheden og for serviceydelsens udførelse, overholdes. Rengøringsmedarbejdere Leverandøren ansætter og aflønner rengøringsmedarbejderne og påtager sig dermed sædvanligt arbejdsgiveransvar. Alle rengøringsmedarbejdere skal inden arbejdets påbegyndelse have modtaget ansættelsesbevis efter ansættelsesbevisloven. På kundens anmodning sender leverandøren indenfor fx to hverdage kopi af ansættelsesbevis til kunden. Alle rengøringsmedarbejdere skal være ansat af leverandøren eller af en af kunden godkendt underleverandør. Det er ikke tilladt for rengøringsmedarbejderne at gøre brug af egne medhjælpere, familiemedlemmer m.fl. ved arbejdets udførelse. Rengøringsmedarbejderne skal bære synligt ID-kort, udstedt af leverandøren eller en af kunden godkendt underleverandør. IDkortet skal være forsynet med medarbejderens billede, og en entydig identifikation af medarbejderen (medarbejdernummer, fødselsdato eller lignende). Kunden har uden varsel ret til at rette henvendelse til leverandørens ansatte for at få oplyst en medarbejders identitet (ID-kort), med henblik på efterfølgende at sikre, at der er sket korrekt indberetning til skattemyndighederne. Leverandøren er ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. For at sikre identifikation af medarbejderne skal leverandøren tage kopi af pas eller anden form for dokumenteret billede-id samt evt. arbejds- og opholdstilladelse på medarbejdere fra lande uden for EU. Denne dokumentation skal på kundens forlangende kunne fremvises inden for fx to hverdage. Leverandøren er ansvarlig for, at der til skattemyndighederne sker indberetning af løn samt indeholdelse af A-skat og AM-bidrag for det udførte arbejde efter de regler, der påhviler arbejdsgiveren. Rengøringsmedarbejderne skal bære ensartet og let genkendeligt arbejdstøj. Nye rengøringsmedarbejdere skal introduceres for en kontaktperson i kundens virksomhed. 3

4 Underleverandører (vælg punkt a, b eller c): a. De medarbejdere, der udfører opgaven, skal være ansat direkte af leverandøren. Der kan ikke gøres brug af underleverandører. b. Der gælder følgende begrænsninger for leverandørens brug af underleverandører (begrænsningerne indføjes). c. Leverandøren har mulighed for at lade underleverandører varetage hele eller dele af opgaven i nærværende kontrakt. Der kan kun gøres brug af underleverandører, som skriftligt er godkendt af kunden. Til brug for godkendelsen fremlægger leverandøren underleverandørens registreringsbeviser, serviceattest m.v. for kunden. Leverandøren er i forhold til kunden ansvarlig for, at eventuelle underleverandører opfylder samme krav og forpligtelser, som påhviler leverandøren ifølge denne kontrakt. Kunden kan til enhver tid afkræve leverandøren dokumentation for, at disse krav og forpligtelser er opfyldt. Leverandøren skal sikre, at underleverandøren fremlægger registreringsbeviser, der viser, at underleverandøren er registreret hos SKAT efter momsloven og kildeskatteloven. Leverandøren skal sikre, at underleverandøren fremlægger serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der højst er seks måneder gam mel, eller kan fremlægge dokumentation, der indeholder tilsvarende oplysninger. Kunden kan anmode leverandøren om, indenfor fx to hverdage at fremsende kopi af underleverandørens regnskab for de seneste tre år, dog tidligst fra underleverandørens startdato. 4

5 Betaling/afregning Betaling sker mod korrekt faktura, der indeholder: Udstedelsesdato Fakturanummer Leverandørens CVR-nummer Leverandørens og din virksomheds navn og adresse Arten af det udførte arbejde Momssats og momsgrundlag og det beløb som betales i moms. Såfremt der sker afregning pr. time skal fakturaen også indeholde: Timepris Antal timer som er anvendt. Betaling kan kun ske til leverandørens konto i pengeinstitut eller via leverandørens NemKonto. Der kan ikke ske kontant betaling. Opfølgning Kunden forbeholder sig, at rengøringsarbejdet udføres af legal arbejdskraft, samt at leverandøren og eventuelle underleverandører foretager korrekt indberetning og afregning af skatter, bidrag, afgifter m.v. Leverandøren anerkender kundens ønske om løbende opfølgning på, om dette overholdes, og bidrager loyalt med at fremlægge oplysninger og dokumentation, som kan give kunden en sikker overbevisning. På forlangende fremlægger leverandøren indenfor fx to hverdage dokumentation for, at der er sket indberetning af A-indkomst og A-skat for de medarbejdere, der udfører arbejde for kunden. Dokumentation fremlægges i form af udskrift fra E-indkomstsystemet. 5

6 Følg op på kravene Løbende opfølgning på, om der udføres sort arbejde/forekommer illegal arbejdskraft i din virksomhed, foretages som stikprøver på samme måde, som der sker opfølgning på rengøringens kvalitet. Procedure for opfølgning Du bør tage en beslutning om, hvor mange gange årligt du behøver at foretage opfølgning på, om der udføres sort arbejde. Tilfældige stikprøver I lighed med den almindelige opfølgning af rengøringens standard, udføres der opfølgning på rengøringsmedarbejderne. Medarbejderne identificeres og fremviser eventuelt gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Du anmoder leverandøren om at fremlægge ansættelsesbevis samt en kvittering fra E-indkomstsystemet. 6

7 Nyttige links Kontrol af momsregistrering Erhverv Moms Søg på momsnumre Regler om opholds- og arbejdstilladelse for ikke danske statsborgere Fakturakrav Jura Den juridiske vejledning A.B Fakturering Eksempler på udskrift fra E-indkomst 7

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere)

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) I den efterfølgende vejledning har vi fremhævet en række forhold, som du kan / bør / skal tjekke op på, inden du indgår aftale

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere