Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108"

Transkript

1 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven

2 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne længerevarende boform. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau, de konkrete afgørelser og den leverede hjælp. Tilbuddet gives ud fra en individuel helhedsvurdering af borgerens fysiske, psykiske og sociale ressourcer og med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Borgeren modtager en skriftlig afgørelse på ansøgning om længerevarende botilbud. Med venlig hilsen Fredensborg kommune

3 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter Lov om social service 108 Hvad er formålet med Hvem kan modtage Formålet med længerevarende botilbud er at skabe en fysisk boligmæssig ramme for at udvikle, opretholde og/eller vedligeholde borgernes fysiske og/ eller psykiske tilstand. Borgere som er fyldt 18 år og som har en funktionsnedsættelse der bevirker totale begrænsninger i borgerens liv og som er grundet i psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse, og hvor behovet for en særlig indsats i botilbud er længerevarende. Derudover skal omfanget af funktionsnedsættelsen være omfattende i en sådan grad, at det ikke skønnes muligt, at kompensere borgeren via mindre indgribende foranstaltninger. Efter princippet om mindst mulig indgriben i eget liv, skal Fredensborg Kommunes visitationsudvalg vurdere alle muligheder for en mindre indgribende foranstaltning. Fredensborg Kommune tildeler støtten efter en konkret og individuel vurdering og med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. Borgerens funktionsniveau bestemmes ud fra ISU vurderingsskalaen. Skalaen er delt op i fem funktionsniveauer. Borgerens funktionsniveau er det centrale element for tildeling af støtte, støttens omfang og karakter. Borgerens funktionsniveau bestemmes ud fra en funktionsudredning, som tager udgangspunkt i alle temaer, som har betydning for borgerens livssituation, kompetencer og begrænsninger. Funktionsudredningen bliver bestemmende for, hvilket funktionsniveau borgeren vurderes at være omfattet af. Funktionsniveau 1 Ingen begrænsninger Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. Borgeren kan overkomme, overskue og tage initiativ til aktiviteter indenfor vurderingsområdet. Funktionsniveau 2 Lette begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Borgeren kan næsten overkomme, overskue og tage initiativ til de fleste elementer indenfor vurderingsområdet, men kan have et lille behov for støtte. Funktionsniveau 3 Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Borgeren klarer stort set at overkomme, overskue og tage initiativ til en eller flere funktioner indenfor vurderingsområdet. Funktionsniveau 4 Svære begrænsninger Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Borgeren har vanskeligt ved at overkomme overskue og tage initiativ til de fleste funktioner indenfor vurderingsområdet. Funktionsniveau 5 Totale begrænsninger

4 Borgeren er ude af stand til at udfører aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. Borgeren er ude af stand til at overkomme, overskue, og tage initiativ til funktioner indenfor vurderingsområdet. Målgruppen for ydelser efter Servicelovens 108 længerevarende botilbud er borgere, som Fredensborg Kommunes myndighed har vurderet til at være i gruppen for: Funktionsniveau 5 Totale begrænsninger Såfremt borgeren vurderes berettiget til botilbud efter 108, skal der i forbindelse med bevillingen opstilles indsatsmål for myndighedens indsats i forhold til borgeren. Indsatsmålene er retningsangivende og benyttes som grundlag for en systematisk opfølgning og evaluering af, om de ønskede resultater er opnået. Når borgeren visiteres til et tilbud efter 108, skal som udgangspunkt følges op tre måneder efter, at borgeren er tilflyttet bostedet. Herefter følges der op på ydelsen minimum en gang årligt. Her vurderes effekten af ydelsen og der opstilles nye mål for den pædagogiske indsats. Ved opfølgningen foretages en vurdering af, om s indsatsmål i handleplanen er opfyldt. Såfremt Fredensborg Kommune vurdere, at der ikke sker den forventede udvikling eller opretholdelse i borgerens forløb, vil kommunen gå i dialog med borgeren og bo om et eventuelt andet tilbud. Hvis der sker ændringer i borgerens situation, som afstedkommer et ændret støttebehov, skal Center for Ældre og Handicap kontaktes. Længerevarende botilbud efter servicelovens 108 visiteres af Fredensborg Kommunes visitationsudvalg. Hvad er omfanget af Der kan ikke fastsættes bestemte tidsmæssige grænser for længerevarende botilbud. Indholdet af ydelsen i længerevarende botilbud dækker i udgangspunktet borgerens behov for personlig pleje og praktisk hjælp, aflastning og optræning, socialpædagogisk støtte, pædagogisk ledsagelse og aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet tilrettelægges ud fra borgerens individuelle behov, med udgangspunkt i indsatsmålene i handleplanen 141, og i samarbejde med borgeren og bo. Hvordan får man Ved henvendelse til myndighedsområdet, handicap og socialpsykiatri i Center for Ældre og Handicap. Telefontiden i afdelingen er:

5 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sagsbehandlingstiden er almindeligvis på mellem tre seks måneder. Hvad indgår ikke i Hvem kan levere : Opsigelse med leverandør (Re)habilitering og empowerment Hvad skal leverandøren leve op til Er der valgmuligheder Som udgangspunkt indgår selvvalgte fritidstilbud, kørselsordning og ledsagelse til selvvalgte ferierejser, kulturelle tilbud og større familiearrangementer ikke i. Borgeren betaler for egne og medarbejderens udgifter i forbindelse med aktiviteter og transport. Den enkelte borgers ansvars- og indbo-/familieforsikring indgår ikke i. Fredensborg kommunes egne tilbud (Lindegården) eller tilbud i andre kommuner, regioner og private leverandører, der har tilbud registreret på tilbudsportalen Opsigelsesfristen for aftale/kontrakt med leverandør er maks. løbende måned + en måned. I Fredensborg Kommune er ophold på midlertidige -og længerevarende botilbud altid tiltænkt som et habiliterende eller rehabiliterende ophold med udgangspunkt i borgerens vedligeholdelsesbehov og fysiske /psykiske mestringsevner af daglige opgaver. Leverandøren skal være registreret på tilbudsportalen. Der er ikke frit valg ved valg af midlertidigt botilbud. Fredensborg Kommune tilstræber at valget af botilbud sker i tæt samarbejde med borgeren. Krav til indhold af ydelsen: Se bilag 1 Der er ikke frit valg ved valg af længerevarende botilbud. Fredensborg Kommune tilstræber, at valget af botilbud sker i tæt samarbejde med borgeren. Hvordan følges der op under opholdet Når borgeren visiteres til et tilbud efter 108, skal som udgangspunkt følges op tre måneder efter at borgeren er tilflyttet bostedet. Herefter følges der op på ydelsen minimum en gang årligt. Her vurderes effekten af ydelsen og der opstilles nye mål for den pædagogiske indsats. Alle borgere bliver tilbudt at få lavet en social handleplan 141. Bo skal indenfor de første måneder af borgerens ophold,

6 udarbejde en pædagogisk handleplan, der løbende skal opdateres. Det er sagsbehandleren, som på baggrund funktionsudredningen og en faglig og individuel vurdering, fastsætter indsatsmål for borgeren i den sociale handleplan. Ved opfølgning på indsatsmålene i den sociale handleplan, skal bo fremlægge en skriftlig opfølgning. Den skriftlige opfølgning skal indeholde: 1) En kort og præcis beskrivelse af borgerens udvikling og opretholdelse af mestringsevne på baggrund af ophold på bo. 2) En kort og præcis beskrivelse af borgerens aktuelle livsituation. 3) Ændringer i borgerens livssituation og støttebehov. Den pædagogiske handleplan tilpasses efter indsatsmålene i den sociale handleplan 141. Bo har ansvaret for, at indkalde til det årlige opfølgningsmøde. Løbende dokumentation Hvad koster ydelsen Bo har pligt til løbende at notere og dokumentere ændringer i borgerens livs, som har betydning for borgerens livssituation og ophold på bo. Hvis der sker ændringer i borgerens livssituation er af en sådan karakter, at det kræver ændring eller justeringen af borgerens tilbud om botilbud eller andre ydelser, som borgeren modtager, skal kommunen kontaktes. Den fastsatte takst for bo betales af Fredensborg Kommune. Der vil almindeligvis være egenbetaling i forhold til husleje, kost og evt. andre ydelser. Lovgrundlag Tilsyn Pris Serviceloven 108 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Fredensborg Kommune har ret til i særlige tilfælde, at føre uanmeldt tilsyn med bos arbejde med borgere fra Fredensborg Kommune. Der aftales en pris, typisk årspris, mellem leverandøren og Fredensborg Kommune med baggrund i den konkrete opgave. Prisen fremgår af samarbejdsaftalen. Som udgangspunkt accepterer Fredensborg Kommune kun takststigninger på botilbudspladser 108, hvis leverandøren kan frembringe omfattende faglig begrundelse og dokumentation for takststigningen.

7 Fredensborg Kommune acceptere som udgangspunkt ikke, at borgere i botilbud skal tildeles særydelser fx 85 støttetimer til ekstra afskærmning eller lignende. Afregning Faktura Al afregning foregår elektronisk, jfr. Lov om offentlige betalinger, hvorfor leverandøren skal fremsende en elektronisk faktura til Fredensborg Kommune. Afregning skal foretages en gang månedlig. Fakturaen skal indeholde oplysninger om Borgerens cpr.nr. Borgerens navn den leverede ydelse, herunder antal timer og periode, fakturaen dækker Misligholdelse af aftaler. Såfremt en leverandør misligholder sine forpligtelser, kan kommunen ophæve samarbejdsaftalen med øjeblikkelig virkning eller efter eget valg opsige samarbejdsaftalen med forkortet varsel. Klage over afgørelse Ansøger kan klage over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen indsendes til Fredensborg Kommune, Ældre og Handicap, Egevangen 3 b, 2980 Kokkedal Mail: Godkendt af Byrådet den 30. marts 2015 Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen revurderet. Såfremt Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

8 Krav til ydelsen indhold Bilag 1 Indholdet af ydelsen i længerevarende botilbud dækker borgerens behov for personlig pleje og praktisk hjælp, aflastning og optræning, socialpædagogisk støtte, pædagogisk ledsagelse og aktivitets- og samværstilbud. I det nedenstående beskrives krav til indholdet af de enkelte ydelser på bo. Personlig hjælp, omsorg og pleje samt praktisk hjælp: Bo skal sikre, at borgeren oplever tryghed og velvære, samt er deltagende, i forhold til sin egen personlige pleje og hygiejne. Borgeren skal have den optimale støtte og hjælp til personlig pleje og hygiejne. Borgeren skal leve i et miljø, hvor der tages hånd om vedkommendes sundhed og trivsel. Borgeren skal opleve, at personlig pleje og hygiejne har betydning for udvikling af relation til andre. Bo skal sikre, at borgeren får tilstrækkelig støtte og hjælp til praktiske gøremål. Bo skal sikre, at der er et sundhedsfremmende fokus i forhold til borgerens fysiske sundhed. Borgerens behov for personlig pleje og praktisk hjælp skal tilrettelægges ud fra den enkeltes ressourcer og formåen. Aflastning og optræning i forhold til daglige funktioner: Bo skal støtte og afhjælpe borgeren i de daglige funktioner. Bo skal sikre, at borgeren modtager den rette og tilstrækkelige omsorg. Bo skal sikre, at borgeren modtager optræning i forhold til de daglige funktioner. Bo skal yde borgeren vejledning i daglige funktioner. Socialpædagogisk støtte, motivation, vedligeholdelse og udvikling: Bo skal sikre, at borgeren lever i et socialpædagogisk miljø, der tilgodeser det individuelle behov for udvikling og vedligeholdelse af mentale og fysiske færdigheder. Borgeren skal støttes og hjælpes til personlig udvikling. Det pædagogiske arbejde skal tage sigte på hjælp til selvhjælp i den udstrækning det er muligt. Det skal altid være borgerens egne ressourcer der er i fokus for det pædagogiske arbejde. Det er et mål for den pædagogiske indsats, at borgeren støttes og opfordres til at anvende eget potentiale. Bo skal sikre, at borgeren vedligeholder sit funktionsniveau og, at der i videst muligt omfang ikke sker en regression af borgeren aktuelle funktionsniveau. Bo skal arbejde med en pædagogisk praksis, hvor igennem der opnås en optimal handicapkompenserende pædagogisk praksis i forhold til den enkelte borger. Bo skal integrere den pædagogiske indsats i et miljø, der fremmer den enkelte borgers ressourcer, ud fra en helhedsorienteret indsats. Bo skal sikre, at hverdagen tilrettelægges ud fra et individuelt hensyn, og ud fra den enkelte borgers behov og mentale og fysiske formåen. Socialpædagogisk ledsagelse udenfor bos rammer: Bo skal sikre, at borgeren tilbydes aktiviteter udenfor bos rammer, under pædagogisk ledsagelse af bos personale. Borgeren skal tilbydes aktiviteter i form af udflugter m.v. Alene eller sammen med bos andre beboere, under pædagogisk ledsagelse af bos personale. Bos personale skal i det omfang det skønnes nødvendigt, ledsage og støtte bos beboere udenfor s rammer. Målet med pædagogisk ledsagelse udenfor s rammer er, at give borgeren mulighed for, at opretholde og udvikle tilknytning til samfundets almindelige tilbud. Aktivitet- og samvær Bo skal sikre, at borgeren oplever sig selv som en del af et fællesskab. Bo skal sikre, at borgeren får mulighed for, at skabe relationer til ligestillede borgere og oplever tryghed i en genkendelig og forudsigelig hverdag. Bo skal, gennem aktivitet og samvær, støtte og motivere borgeren i udvikling af identitet og sociale færdigheder. Borgeren skal opleve aktivitet som en del af det daglige liv.

9 Bo skal skabe aktiviteter i hverdagen, der opfordrer og udvikler borgerens motoriske færdigheder. Bo skal tilbyde borgeren givne aktiviteter med personalet og sikre, at borgere indbyrdes opnår fælles aktiviteter af varierende karakter. Der visiteres også særskilt til dagtilbud ud fra en individuel og konkret vurdering, enten beskyttet beskæftigelse Servicelovens 103 eller som samværs- og aktivitetstilbud, Servicelovens 104. Krav til Personalet Fredensborg Kommune forventer, at udfører, kan gøre sig fuldt forståelig på dansk i både skrift og tale. Udfører skal være i stand til at udarbejde handleplaner, opfølgninger og andre dokumenter vedr. borgere. Udfører skal kunne frembringe en straffeattest uden anmærkninger, som har betydning for den specialpædagogiske opgave, som varetages af leverandøren for Fredensborg Kommune. Udfører skal være bekendt med Lov om social service og kende til principper for magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten. Udfører skal være kompetent til, at imødekomme en borgers særlige behov og udføre den specialpædagogiske støtte, som borgeren har behov for. Udfører skal være kompetent til, at observere ændringer i en borgers behov. Udfører skal være imødekommende, fleksible og have et godt kendskab til kommunens serviceniveau.

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere