Hækkeklipper GT5627 HN1617

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hækkeklipper GT5627 HN1617"

Transkript

1 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1

2 2

3 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 5 Hækkeklipperens dele... 6 Leveringsomfang... 7 Tilsigtet brug... 7 Samling... 7 Betjening... 7 Anvendelse... 8 Tekniske data... 9 Vedligeholdelse... 9 Problemløsning CE-Overensstemmelseserklæring

4 SYMBOLBESKRIVELSE Vigtigt! Læs alle instruktioner for sikkerhed og betjening omhyggeligt, før værktøjet tages i brug. Vær særlig opmærksom på alle dele af denne vejledning, der indeholder advarselssymboler eller advarselstekster. Fare! Dette er et faresymbol! Det anvendes overalt i denne brugervejledning, når der er fare for personskader. Du skal sikre dig, at advarslerne er læst og forstået af alle, der anvender hækkeklipperen. Brug ikke hækkeklipperen i regnvejr eller til klipning af våde hække. Brug beskyttelsesbriller og høreværn. Træk omgående stikproppen ud af stikkontakten, hvis kablet bliver beskadiget, bliver farligt snoet eller klippet over. Træk også stikket ud, hvis hækkeklipperen forlades uden opsyn. Tænk på miljøet. Aflever maskinen, dele og emballage på en genbrugsstation, når du ikke har brug for dem længere. Elektriske maskiner hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Tag udstyret med til en genbrugsstation, hvor plastik- og metaldele separeres miljømæssigt korrekt og genanvendes. 4

5 GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette afsnit indeholder de grundlæggende sikkerhedsbestemmelser, der skal iagttages, når der arbejdes med hækkeklipperen. Læs sikkerhedsbestemmelserne omhyggeligt for at undgå skader på personer eller ting. Gør dig bekendt med udstyret og alle dets dele, før du begynder arbejdet. Øv dig med at håndtere udstyret og få funktion, anvendelse og betjening forklaret af en erfaren person, hvis der er noget, du ikke forstår. Sikr dig, at du omgående kan afbryde udstyret i en faresituation. Forkert brug af udstyret kan forårsage alvorlige skader. Arbejde med hækkeklipperen 1. Udstyret må ikke anvendes af børn og heller ikke af personer, der ikke er bekendt med anvendelsen. 2. Tillad ikke, at andre rører ved udstyret eller forlængerkablet. Hold udstyret væk fra andre personer, specielt børn og husdyr. Afbryd arbejdet, hvis andre personer kommer tæt på arbejdsområdet. Hold en sikkerhedsafstand på 3 m omkring dig. 3. Gør dig bekendt med omgivelserne og vær opmærksom på eventuelle farer, der kan opstå under arbejdet. 4. Undersøg området og fjern ståltråd og andre fremmedlegemer. 5. Brug fornuftigt arbejdstøj og personlige værnemidler. Beskyttelsesbriller, høreværn, støvler eller sko med skridsikre såler, lange bukser samt arbejdshandsker skal bæres som standard. 6. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker, som kan fanges af bevægelige dele. Brug ikke udstyret med bare fødder eller sandaler. 7. Sikr dig, at du står fast under arbejdet. Vær specielt forsigtig, hvis du arbejder på en skråning og undgå unormale arbejdsstillinger. Hold altid udstyret med begge hænder. 8. Vær sikker på, at udstyret ikke er i kontakt med andre objekter, før du starter det. Afbryd udstyret, før du flytter dig til et andet arbejdsområde. 9. Brug ikke udstyret, hvis du er træt, har drukket alkohol eller taget medicin. Hold pauser og arbejd i et passende tempo. 10. Arbejd ikke i regnvejr, i dårligt vejr eller i fugtige områder. Arbejd kun, når der er tilstrækkeligt lys. 11. Arbejd ikke med udstyret, hvis det er i stykker, ikke er komplet eller ændret uden producentens godkendelse. Arbejd aldrig med defekte personlige værnemidler. Kontroller altid udstyrets sikkerhedstilstand, specielt netkablet, kontakten og beskyttelseskappen. 12. Brug kun udstyret, hvis alle sikkerhedsanordninger er til stede og virker. 13. Kontrollér altid før brug, om alle dele af klippeudstyret, som f.eks. knivskæret og sværdbolte fungerer korrekt, at knivskæret ikke klemmer, er ødelagt eller stærkt nedslidt, og at boltene er fastspændt. Brug kun klippeudstyret, hvis det er intakt. Sikkerhedsanordningerne og det personlige beskyttelsesudstyr beskytter dit og andres helbred og er med til at sikre fejlfri funktion af udstyret. 1. Brug kun reservedele og tilbehør, som er anbefalet af producenten. 2. Hold aldrig udstyret i skæret eller i sikkerhedsanordningerne. Bær ikke udstyret med fingeren på ON/OFF kontakten, når det er tilsluttet lysnettet. 5

6 3. Træk stikproppen ud af kontakten, når du ikke bruger udstyret, når det er efterladt uden opsyn, når udstyret kontrolleres, renses eller når blokeringer fjernes eller tilbehør skiftes. Også hvis net- eller forlængerkablet er beskadiget, efter kontakt med fremmedlegemer eller hvis udstyret vibrerer unormalt, skal stikproppen trækkes ud af kontakten. 4. Forsøg ikke selv at reparere udstyret. Alt reparationsarbejde, der ikke er nævnt i denne vejledning, skal udføres på et serviceværksted, som er autoriseret af producenten. 5. Bær ikke udstyret i kablet. Brug ikke kablet til at trække stikproppen ud af kontakten. Beskyt kabler mod varme, olie og skarpe kanter. 6. Brug ikke udstyret nær brandfarlige væsker og gasser. Hvis dette ikke overholdes, er der risiko for brand eller eksplosion. 7. Den, der betjener udstyret, er ansvarlig for ulykker og skader på personer og deres ejendom. 8. Brug altid beskyttelseskappen ved transport og opbevaring. 9. Opbevar udstyret tørt og uden for børns rækkevidde. 10. Behandl altid udstyret med forsigtighed. Hold skærende dele skarpe og rene for sikker og effektiv brug. Følg vedligeholdelsesvejledningerne. Beskyttelse mod elektrisk stød 1. Vær sikker på, at netspændingen passer med angivelsen på mærkepladen. 2. Hvis muligt, skal udstyret altid tilsluttes en kontakt med et HFI eller HPFI relæ med en fejlstrøm på max. 30 ma. 3. Beskyt udstyret mod fugtighed. Udstyret må ikke blive fugtigt eller benyttes i fugtige omgivelser. 4. Hver gang udstyret tages i brug, så kontroller kabel og stik for skader. Undgå kontakt med jordforbundne genstande som f.eks. trådhegn og metalpæle. 5. Forlængerkabler skal have gummikappe og sammenkoblingerne skal beskyttes mod vandsprøjt. Brug kun forlængerkabler, der er beregnet til udendørs brug og mærket tilsvarende. Tværsnittet af lederne i forlængerkablet skal være mindst 1,0 mm 2. Rul altid hele kablet af kabelrullen før tilslutning. Kontrollér kablet for skader. 6. Hold kablet væk fra steder med andre aktiviteter og hold det bag ved den person, der bruger udstyret. 7. Anvend trækaflastningen beregnet til at fastholde forlængerkabel. 8. Skadede kabler, stik, sammenkoblinger og forlængerkabler, der ikke opfylder de nævnte krav, må ikke anvendes. Træk omgående stikproppen ud af kontakten, hvis netkablet skades eller klippes over. 9. Brug ikke udstyret, hvis bevægelsen af ON/OFF kontakten er træg eller delvis forhindret. Få en ødelagt kontakt repareret omgående i et servicecenter. 10. Overbelast ikke udstyret. Brug det kun indenfor det tilsigtede anvendelsesområde. Brug ikke en maskine med for ringe kraft til hårdt arbejde. Brug ikke udstyret til formål, som det ikke er beregnet til. BESKRIVELSE AF HÆKKEKLIPPERENS DELE (fig. A + B) 1. Beskytter for knivskæret 2. Knivskær 3. Forreste håndtagsbeskytter 4. Forreste håndtags kontaktarm 5. Ventilationsåbninger 6. Udløser for drejeligt håndtag 7. Bageste håndtags kontaktarm 8. Trækaflastning for kabel 9. Netkabel 10. Beskyttelseskappe for knivskær 11. Strømindikator 12. Skruer for håndtagsbeskytter 6

7 LEVERINGSOMFANG Tag forsigtigt maskinen ud af emballagen. Kontrollér at følgende dele er til stede: - Hækkeklipper med beskyttelseskappe - Håndtagsbeskytter - Skruer til håndtagsbeskytter (2 stk.) - Brugervejledning Hvis nogle af delene er beskadiget, kontakt da den forretning, hvor maskinen er købt. TILSIGTET BRUG Dette udstyr er beregnet til klipning og trimning af hække, buske og dekorativ buskagtig beplantning. Enhver anden brug, der ikke tydeligt fremgår af denne brugervejledning, kan være årsag til ødelæggelse af udstyret samt være til potentiel fare for brugeren. Udstyret er udviklet til at bruges af voksne. Unge over 16 år må bruge udstyret under opsyn af voksne. Brug ikke hækkeklipperen i regnvejr eller til våde hække. Producenten er ikke ansvarlig for skader ved utilsigtet eller ukorrekt brug. Før ibrugtagning, kontrollér da, at knivskæret er skarpt. Selv om knivene ikke er egentlig sløve, så hold dem skarpslebne for ikke at overbelaste maskinen. Skader på grund af sløve knive er ikke dækket af garantien. SAMLING Træk stikproppen ud af kontakten, før der udføres nogen form for arbejde på udstyret. Brug kun originale reservedele. Monter håndbeskytteren for forreste håndtag (fig. B) Monter håndbeskytteren (3) med 2 skruer (12). Kontroller at beskytteren sidder fast. BETJENING Brug ikke udstyret uden håndbeskytteren. Brug en passende beklædning og brug arbejdshandsker. Vær sikker på, at udstyret fungerer korrekt, inden det tages i brug. ON/OFF kontakten og sikkerhedsafbryderen må ikke sættes fast. Motoren skal stoppe, når de slippes. Hvis en kontakt/afbryder skulle blive skadet, så stop med at arbejde med udstyret. Kontrollér, at netspændingen passer med netspændingsangivelsen på mærkepladen. 7

8 Start og stop Hold hækkeklipperen væk fra dig selv med begge hænder. Stå på et sikkert og fast underlag. Start: Tryk og hold bageste kontaktarm (7). Pres på forreste håndtags kontaktarm (4). Stop: Slip en af kontaktarmene. Brug af forlængerkabel (fig. C): 1. For trækaflastning af kablet, lav en løkke af enden af kablet og før det gennem åbningen ved håndtaget og hæng den i trækaflastningen på grebet. 2. Forbind forlængerkablet med maskinens kabel. 3. Sæt forlængerkablets stikprop i kontakten. Justering af bageste håndtag (fig. E): Hækkeklipperen er udstyret med et drejeligt håndtag. Håndtaget kan sættes i 4 positioner foruden standardpositionen. Vælg den position, der er mest komfortabel til det arbejde, du skal udføre. F.eks. kan håndtaget drejes 90 med eller mod uret for at klippe op og ned. 45 positionen er ideel for formning og rundklipning. Når udløseren for drejefunktionen (6) trykkes ned, kan håndtaget drejes til 45 eller 90 med eller mod uret. Når disse positioner nås, høres et klik og håndtaget er låst i den pågældende position. Håndtaget kan kun drejes, når maskinen er stoppet. Tryk ikke på drejeudløseren (6) og bageste håndtags kontaktarm (7) samtidigt, da dette vil forhindre, at håndtaget kan drejes. Når der arbejdes med hækkeklipperen: Når du klipper, skal du passe på ikke at klippe andre objekter som hegnstråd eller plantens hovedstamme. Det kan forårsage skader på skærebommen. 1. Stop udstyret omgående, hvis knivskæret blokeres af massive eller hårde objekter. Tag stikproppen ud af kontakten og fjern objektet. 2. Arbejd dig altid væk fra tilslutningsstedet for kablet. Overvej klipperetningen, før arbejdet påbegyndes. Sørg for, at kablet bliver holdt væk fra arbejdsområdet. Du kan tilslutte så mange forlængerkabler, du vil. Læg ikke kablet over hækken, hvor det let bliver klippet over af knivskæret. 3. Overbelast ikke udstyret under arbejdet. Træk omgående stikproppen ud af kontakten, hvis kablet bliver beskadiget, farligt snoet eller klippet over. ANVENDELSE Redskabet kan klippe grene med en max. tykkelse på 24 mm. Bevæg dig gradvist fremad i en jævn bevægelse for at sikre lige snit. Det tosidede knivskær kan klippe i begge retninger og kan svinges fra side til side (fig. E). 1. Klip først siderne og derefter toppen af hækken. 2. For at opnå en lige klipning af siderne, så klip fra bund mod top i hækkens vokseretning. Hvis der klippes fra top mod bund, vrides de små grene ud af position, og der efterlades tynde områder eller huller. 3. For at opnå en lige klipning af toppen, kan der udspændes en tyk snor langs hækken i den ønskede højde. 4. Pas på ikke at klippe i objekter som ståltråd, der kan ødelægge knivskæret eller motoren. 8

9 TEKNISKE DATA Model Tilslutningspænding Effekt GT5627 (HTEG32-610) 230 V ~ 240 V, 50 Hz 710 W Omdrejningstal, ubelastet 1700 min -1 Vægt Klippelængde Klippebredde Sikkerhedsklasse Lydtryk (LpA) (k=3db) Lydeffekt (LwA) (k=3db) 4 kg 560 mm 24 mm II 80,4 db(a) 101 db(a) Vibration (k=1.5m/s 2 ) Forreste håndtag 5,094 m/s 2 Bageste håndtag 3,854 m/s 2 VEDLIGEHOLDELSE 1. Kontrollér for tydelige defekter som løse, forvredne eller ødelagte knive, løse samlinger samt slidte eller ødelagte komponenter. 2. Kontroller, at beskyttelsespladerne er i orden og korrekt monterede. Foretag nødvendig vedligeholdelse og reparation før brug. 3. Benyt ikke hækkeklipperen, hvis knivskæret er sløvt eller slidt. Dette vil overbelaste maskinens motor og gear. Vedligeholdelse af knivskæret Brug handsker ved håndtering og rensning af knivskæret. Rengør altid knivskæret efter brug og smør med f.eks. beskyttende oliespray. Ved længerevarende klippeopgaver anbefales periodevis smøring. Kontrollér visuelt knivskærets (2) æg. Kontrollér, at knivskærets bolte er fastspændt. Anvend den medleverede beskyttelseskappe (10). Rengøring / opbevaring Rengør maskinen grundigt udvendigt med en blød børste og en klud efter hver brug. Brug ikke vand, opløsningsmidler eller polermidler. Fjern alle blad- og trærester. Opbevar maskinen på et sikkert, tørt sted udenfor børns rækkevidde. Sæt ikke noget ovenpå maskinen. 9

10 Problemløsning 1. Ingen strøm: - Kontrollér kontakt, stik og kabler. Lad en fagmand reparere, hvis nødvendigt. - Nogle dele, som f.eks. ON/OFF kontakt eller motor, er defekte. Kontakt autoriseret servicefirma. 2. Hækkeklipperen arbejder med afbrydelser/stødvist: - En af håndtagskontakterne er defekte. Kontakt autoriseret servicefirma. - Strømkablet er skadet eller ødelagt. Kontakt autoriseret servicefirma. - En løs forbindelse i maskinen. Kontakt autoriseret servicefirma. - ON/OFF kontakten er defekt. Kontakt autoriseret servicefirma. 3. Motoren kører, men knivskæret står stille: - Intern fejl. Kontakt autoriseret servicefirma. 4. Knivskæret kan ikke klippe: - Knivene er sløve, lad knivene slibe. - Knivene har hakker, lad knive efterse og slibe. - For stor friktion på grund af manglende smøring. Påfør smørespray. 10

11 CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING SUMEC Overensstemmelseserklæring Vi SUMEC Hardware &Tools Co.,Ltd. 198 ChangJiang RD.,Nanjing, CHINA Erklærer hermed, at produktet Selekta el-hækkeklipper Model: GT5627 (HTEG32-610) Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiver: 2004/108/EC 2006/95/EC 2000/14/EC 2006/42/EC 2011/65/EU 2002/96/EC ----EMC Directive ----Low Voltage Directive ----Outdoor Noise Directive -----Machinery Directive ----RoHS ----WEEE Referencer til standarder og tekniske specifikationer: EN :2006 +A1 EN :2009+A11 EN :1997+A1+A2 EN :2009+A1 EN :2006+A1+A2 EN ISO 3744:1995 EN :2008 ISO 11094:1991 Autoriseret underskriver Dato: _ _ Underskrift: Navn: Cai Ji Bo General Manager SUMEC Hardware & Tools Co.,Ltd. Doc /GT 11

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum

Formål med undervisningen. I skal bruge. Aktivitetsplan. Relaterede emner/pensum Bliv klog på din krop med Napo Første Del. (7 9 år) Lærer vejledning Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne om sundhed

Læs mere