KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune"

Transkript

1 SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune

2 Forord Kredsrådet er det lokale samarbejdes øverste strategiske forum. Her drøfter Kredsrådets medlemmer spørgsmål af almindelig karakter om politiets virksomhed og organisation, spørgsmål om udviklingen i og forebyggelse af kriminaliteten samt det overordnede samarbejde mellem politi og lokalsamfund. Endvidere drøftes områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgaver, navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats. Kredsrådet for Nordjylland består af politidirektøren og borgmestrene i kredsens 9 kommuner. Kredsrådet holder møde hvert kvartal. Hvert andet år er et af årets kredsrådsmøder erstattet af møder ude af huset, hvor politidirektøren, chefpolitiinspektøren og den stedlige lokalpolitistationsleder besøger de enkelte kommuners ledelse. Disse møder giver mulighed for en grundigere drøftelse af politidækningen på kommuneniveau, ligesom forventningen også er, at der etableres et endnu tættere samarbejde mellem politiet og de 9 kommuner. Kredsrådsmøder ude af huset blev sidst afviklet i første halvår af Næste møderække vil blive afholdt i løbet af Politidirektøren skal hvert år udarbejde en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne samt andre aktører. Forinden offentliggørelse af samarbejdsplanen drøftes planen i Kredsrådet, jævnfør retsplejelovens 113. Samtidig udpeges en række overordnede indsatsområder, der ønskes særlig fokus på. Disse indsatsområder beskrives nærmere i samarbejdsplanen. Indsatsområderne udvælges på baggrund af politiets analyser af kriminalitetsudviklingen i kredsen og efter nærmere drøftelser i Kredsrådet. Kriminaliteten falder fortsat Omdrejningspunktet borgere. for samarbejdsplanen er tryghed og sikkerhed for politikredsens Kriminaliteten i Nordjyllands Politikreds har gennem flere år generelt været faldende. Den almindelige og hyppigt forekommende berigelseskriminalitet har i de seneste år været kraftigt faldende i Nordjyllands Politikreds. Det var også tilfældet for indbrudskriminaliteten indtil I 2015 har politikredsen i de første tre kvartaler oplevet den modsatte tendens med en kraftig stigning i antallet af indbrud i navnlig Himmerland og Vendsyssel i forhold til Antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet er de seneste år vokset kraftigt, både på landsplan og i Nordjylland. Det drejer sig navnlig om kriminalitet via internettet, såkaldt cybercrime. Kriminaliteten synes i takt med den stigende digitalisering at have flyttet sig 2

3 fra gaden ind foran computeren. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at politiet har et tæt samarbejde med lokalsamfundet og aktivt inddrager kommuner, relevante samarbejdspartnere og den enkelte borger for at forebygge internetkriminalitet bedst muligt. Koordineringen af dette samarbejde foregår via Kredsrådet og lokalrådene. Følgende overordnede indsatsområder er valgt for : Tryghed og sikkerhed Indbrud IT-kriminalitet Trafiksikkerhed Lokalrådene har ansvaret for at udmønte de indsatsområder, som Kredsrådet har udpeget, ligesom lokalrådene løbende orienterer Kredsrådet om status på de aktiviteter, der er iværksat med afsæt i indsatsområder. Lokale kriminalitetsforebyggende samarbejdsfora Nordjyllands Politi indgår i en række lokale samarbejdsfora sammen med repræsentanter fra kredsens kommuner, blandt andet skoler og sociale myndigheder, andre offentlige myndigheder og relevante aktører. Formålet med det tværgående samarbejde i disse fora er at identificere og afhjælpe problemer i lokalsamfundet gennem forskellige initiativer. Derved forebygges og bekæmpes kriminalitet, ligesom unge mennesker og udsatte persongrupper støttes på så tidligt et stadie som muligt. En del af dette samarbejde foregår blandt andet i følgende fora: SSP, SSP+, 115-udvalg samarbejder mellem skole, socialforvaltning og politi Kernen i SSP-samarbejdet er kriminalitetsforebyggende arbejde i forhold til børn og unge op til 18 år. Nordjyllands Politi og kommunerne i kredsen har for at optimere arbejdet med denne unge aldersgruppe etableret såkaldte 115-udvalg, bestående af medarbejdere fra politi og de respektive kommuner. Formålet er at nedbringe kriminaliteten blandt unge samt mindske tilgangen af unge kriminelle gennem forskellige tværfaglige indsatser. I 115-udvalget foretages en 360 graders vurdering af den unges situation. Denne vurdering sker for at kunne iværksætte relevante foranstaltninger, for eksempel bekymringssamtaler, hjemmebesøg, fritidsjob eller hjælp til problemer i skolen. I flere kommuner er der også etableret SSP+ samarbejde, der er tilsvarende tværfaglige indsatser for unge mellem år. Samarbejdet tilpasses målgruppen af unge voksne, der har andre udfordringer end de unge under 18 år. I dette regi kan der tages initiativer i lokalmiljøet mellem politi, kommuner, uddannelsesinstitutioner, boligselskaber m.v. om etablering af tilbud til unge, nye samarbejder og lignende. 3

4 PSPK samarbejde mellem politi, socialforvaltning, psykiatri og kriminalforsorgen Formålet med PSPK-samarbejdet er at koordinere indsatsen i forhold til socialt udsatte samt sikre, at de får bedst mulig hjælp for på den måde at forebygge, at de udvikler eller fortsætter en kriminel adfærd. Erfaringer har vist, at mange kriminelle har en psykisk diagnose, og derfor er et tæt samarbejde mellem psykiatrien, kommuner, Kriminalforsorgen og politiet vigtigt for at minimere andelen af denne gruppe af kriminelle. KSP samarbejde mellem kriminalforsorgen, socialforvaltningen og politi Formålet er at koordinere den fælles indsats for personer, der løslades fra fængsel. Samarbejdet skal sikre, at disse personer hjælpes videre på den rigtige måde, og samtidig skal samarbejdet forebygge tilbagefald til ny kriminalitet. Kriminalforsorgen er tovholder og er i gang med at foretage justeringer i sammensætningen af kontaktpersoner i dette samarbejdsforum, således at kontaktpersonerne har de rette faglige kompetencer. Samarbejde om forebyggelse af radikalisering Samarbejdet om at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme er aktualiseret af de seneste års terrorbegivenheder. I Nordjylland foregår samarbejdet via det kredsdækkende virtuelle INFO-hus, der betjenes af SSP-sekretariatet i Aalborg Kommune. INFO-huset tilbyder rådgivning og hjælp til medarbejdere ved kommunerne og politiet i forhold til at spotte tegn på radikalisering og ekstremisme samt hjælp til at handle. Endvidere indgår medarbejdere fra politikredsens øvrige kommuner og lokalpolitistationer i et nationalt radikaliseringsnetværk, der deltager i møder og kurser, afholdt af Socialstyrelse, PET og det lokale INFOhus. Nationale og internationale erfaringer har vist, at visse personer med psykiske vanskeligheder også kan være i risikogruppen for at blive radikaliseret. På den baggrund blev radikaliseringsnetværket i SSP-regi i 2015 udvidet til også at omfatte medlemmer af politikredsens 5 PSPK-operativgrupper og medarbejdere på gadeplan. Disse medarbejdere deltog i 2015 i opkvalificeringskurser med det formål at blive rustet til at opdage bekymringstegn hos personer med psykiske lidelser, der er i risiko for at blive radikaliserede, for at kunne handle på disse tegn så tidligt som muligt. Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har endvidere i samarbejde udarbejdet actioncard med fælles procedure for håndtering af sager med alle personer i kommunen, der påtænker at udrejse for at deltage i væbnet konflikt eller hjemrejser efter deltagelse i væbnet konflikt. Et lignende samarbejde forventes indgået med kredsens øvrige kommuner. Ungesamrådet Ungesamrådet består af repræsentanter fra de nordjyske kommuner, Kriminalforsorgen og Nordjyllands Politi. Samrådet har til opgave at udarbejde en udtalelse til brug for kommunernes indstillinger til anklagemyndigheden og retterne i de mere alvorlige straffesager mod unge under 18 år. 4

5 Ungesamrådet skal også inddrages, når Kriminalforsorgen og kommunerne skal vurdere, hvordan en ung skal afsone en ubetinget fængselsstraf. Aalborg Kommune varetager sekretariatsfunktionen. Exit-enhed, Pre-Exit og RUG-Udvalg (Rådet mod Uheldige Grupperinger) Nordjyllands Politi, kredsens kommuner og Kriminalforsorgen etablerede i 2012 en fælles Exit-enhed, der skal hjælpe rocker- og bandemedlemmer, som ønsker at forlade bandemiljøet. Selvom der fortsat er fokus på hjælp til at forlade rocker- og bandemiljøet, var fokus i 2015 i højere grad rettet mod personer på vej ind i bandemiljøet. Det vil også være tilfældet i. Arbejdet foregår via en Pre-Exit strategi, der er i tråd med det allerede etablerede arbejde i Rådet mod Uheldige Grupperinger (RUG-udvalget). RUG-udvalget skal forebygge etablering af bander og bryde fødekæden til de allerede etablerede bander. SSP-samarbejdet udgør kernen i RUG-udvalget, og arbejdet foregår bl.a. ved at spotte unge på vej ind i miljøet og afholde bekymringssamtaler med og vedrørende disse personer. Samarbejdet i ovennævnte regi videreføres i. Børnehus Nord I børnehuset samarbejder politi og kommuner om sager, hvor der er viden eller mistanke om, at et barn eller ung mellem 0 og 17 år har været udsat for overgreb af seksuel eller voldelig karakter. Børnehus Nord ligger i Aalborg Kommune og dækker hele Region Nordjylland. INDSATSOMRÅDER I Tryghed og sikkerhed Et fælles mål for Nordjyllands Politi og kredsens kommuner er, at vores borgere føler sig trygge. Kredsråd og lokalråd vil derfor i arbejde for at øge trygheden generelt og særligt sætte ind på udvalgte områder. Trygt festmiljø og natteliv Kredsråd og lokalråd arbejder kontinuerligt på, at alle både unge, turister og andre gæster - skal kunne færdes trygt i politikredsens festmiljø og øvrige arrangementer, såsom restaurations- og værtshusmiljøet, karneval, by og markedsfester, og uanset om det er dag eller nat. Vi skal fortsat styrke det tværfaglige samarbejde med restaurationer, dørmænd og bevillingsnævn. En del af dette arbejde foregår via fælles bevillingspolitik, fx ved fastsættelse af 5

6 fælles retningslinjer om tilstedeværelse af unge under 18 år på restaurationer, anvendelse af dørmænd m.v. Et eksempel på en fælles tryghedsindsats er strategien Tryg Aalborg mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi, der kører i byrådsperioden Strategien omfatter 6 prioriterede indsatser, hvoraf én indsats omhandler Et trygt natteliv. De øvrige indsatser er: Formidling, En meningsfuld hverdag, Børn og unges trivsel og udvikling, Tryghedsvandringer og Radikalisering. I forbindelse med Karnevallet i Aalborg fik politiet i 2015 flere anmeldelser om voldtægt. Nordjyllands Politis analyseenhed vil forud for karnevallet i foretage en analyse af tidligere anmeldte voldtægter, som udspringer af festmiljøet i Aalborg. Analysen vil danne baggrund for tværfaglige drøftelser mellem Nordjyllands Politi og Kredsrådet med henblik på at iværksætte initiativer, der mindsker risikoen for seksuelle overgreb, når de unge færdes i festmiljøet i Aalborg. Unges misbrug af rusmidler Alle undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem vold og alkoholindtagelse, og at vold hovedsagelig begås af unge mænd i nattelivet. Selvom de unges alkoholforbrug gennem de seneste år har været faldende, ligesom også ungdomskriminaliteten generelt er faldende, er de unges forbrug af rusmidler, både alkohol, euforiserende stoffer og dopingmidler, stadig alt for højt. Et vigtigt område for politiet og kredsens kommuner kan være, i samarbejde med bl.a. forældre, skoler, og især ungdomsuddannelserne, at ændre de unges holdninger og adfærd i forhold til forbrug af alkohol og andre rusmidler, for på den måde at fastholde den positive tendens, der i de seneste år har vist sig i fald i voldskriminaliteten. Også private aktører som fx fitnesscentre kan inddrages til forebyggelse af navnlig dopingmidler. Det er en fælles opgave at lære vores unge, at de i endnu højere grad skal passe på sig selv og hinanden. De skal i højere grad drage omsorg for deres venner, når de er en del af festmiljøet og turde involvere sig ved at sige fra overfor venners uhensigtsmæssige adfærd Særligt udsatte boligområder På landsplan er udpeget de boligområder, der er mest belastet af kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd de såkaldte SUB-områder. I Nordjyllands Politikreds er boligområderne Sebbersundvej og Løvvangen i Aalborg Kommune udpeget i Udpegning af SUB-områder foretages årligt på baggrund af forskellige kriterier. Problemerne i SUB-områderne kan variere og består ikke nødvendigvis af alvorlig kriminalitet, men kan også dreje sig om hærværk, støjende opførsel og ulovlig knallertkørsel på sti- og gangsystemer. Men også i andre boligområder end de særligt udpegede - både i og udenfor Aalborg - kan der opstå tilsvarende udfordringer. Politi og kommuner kan samarbejde om forebyggende indsatser i områderne for at nedbringe kriminalitet og samtidig øge beboernes tryghed i disse boligområder, samt for at forhindre, at børn og unge bliver en del af disse kriminelle og uroskabende miljøer. I dette samarbejde kan også indgå andre aktører såsom boligselskaber og idrætsforeninger. 6

7 I de egentlige SUB-områder arbejdes der allerede med kriminalpræventiv byplanlægning, fx ændring af belysning, beplantning og adgangsforhold. Tilsvarende vil formentlig kunne tænkes ind i samarbejdet om andre boligområder i kredsen, hvor den utryghedsskabende adfærd er høj. Flygtninge og asylansøgere Danmark oplever i disse tider i lighed med resten i Europa et historisk stort antal af migranter - flygtninge og asylansøgere - der indrejser fra især Syrien. De migranter, der ikke rejser videre til vore nabolande, indlogeres i bl.a. de nordjyske kommuner Det medfører et stort pres på kommunerne med at modtage og integrere migranter/flygtningene, både i forhold til den indledende asylfase, hvor de skal modtages på asylcentre og efterfølgende, når de pågældende skal integreres i de enkelte kommuner. For at denne opgave kan lykkes bedst muligt, er det vigtigt, at lokalsamfundene fra start informeres og involveres mest muligt, idet tilstrømning af flygtninge/asylansøgere erfaringsmæssigt giver utryghed og mytedannelser i lokalsamfundene. På asylcentrene kan politi, kommuner og asylcentrene og disses driftsoperatører samarbejde om af sikre tryghed og gensidig tillid mellem beboerne, deres danske naboer og myndighederne. Det kan fx ske gennem faste kontaktpersoner, øget information og jævnlige besøg af det lokale politi. Samarbejdet er også vigtigt i forbindelse med integrationen i kommunerne. Politiet kan deltage i velkomstmøder samt andre af kommunernes arrangementer, fx cafémiljøer og i forbindelse med sprogundervisning, for på den måde at introducere de pågældende til dansk politi og politiets rolle og derved bibringe opfattelsen af politiet som en medspiller og ikke en modspiller. Indbrud Indbrud i privat beboelse er en af de kriminalitetsformer, der i særlig grad skaber utryghed. Derfor har indbrud i privat beboelse også i flere år været et indsatsområde på landsplan og i Nordjyllands Politi. Statistiske analyser viser, at der på landsplan er sket et markant fald i antallet af anmeldelser. Det har frem til 2015 også været tilfældet for Nordjylland. Tendensen er dog skiftet i 2015, hvor indbrud i privat beboelse har været i vækst i Himmerland og Vendsyssel. Derfor ønsker Kredsrådet i fortsat at have fokus på dette område, blandt andet gennem følgende indsatser: Sikring af egen bolig Det er nødvendigt for kommunerne og lokalpolitiet at samarbejde om involvering og aktivering af den enkelte borger for at forebygge indbrud, fx ved i højere grad at indbrudssikre egen bolig, både den eksisterende og ved renovering og nybyggeri. Ligeledes kan lokalpoliti og kommunerne samarbejde om at øge borgernes deltagelse i netværk som nabohjælp. 7

8 Lokalpolitiet Hjørring har sammen med Hjørring Kommune og Det Kriminalpræventive Råd indgået et nyt formaliseret samarbejde (Co-creation) i forhold til indbrudsindsatsen i Hjørring Kommune, der tænkes forankret i lokalrådet over en årrække. Til brug for samarbejdet har politiets analyseafdeling udarbejdet en analyse af indbrud i Hjørring Kommune. Endvidere deltager 2 kriminologistuderende fra Aalborg Universitet i forarbejdet. Det er tanken, at flere offentlige og private interessenter inddrages i samarbejdet, fx vinduesproducenter, grundejerforeninger, kommunens forvaltninger fx for Vej og Park, kommunens ansatte m.v. for at få flest mulige bud på, hvordan antallet af indbrud nedbringes og borgernes tryghed højnes. På sigt kan projektet eller dele heraf udbredes til andre kommuner. Mobilisering af kommunernes ansatte Som et forsøg på at nedbringe antallet af indbrud opstartede Nordjyllands Politi i 2014 et projekt, der skulle mobilisere kommunens medarbejdere, med daglig gang hos kommunens borgere, til bl.a. via politiets app at tippe politiet, hvis de iagttog mistænkelige forhold. På sigt var tanken også at inddrage borgerne og private aktører, såsom renovationsfirmaer, postvæsen og grundejerforeninger. Projektet startede i samarbejde mellem Lokalpolitiet i Frederikshavn og Frederikshavn Kommune og er siden udvidet til at omfatte de fleste af de øvrige af kredsens kommuner. I Hjørring og Jammerbugt Kommuner er samarbejdet med Lokalpoliti Hjørring endnu ikke opstartet. Status på projektet er, at der ikke har været nævneværdigt udbytte i form af henvendelser eller tip. Det er tanken at evaluere på projektet, ligesom lokalrådene bør samarbejde aktivt om at motivere kommunernes medarbejdere og andre aktører til selv i en travl hverdag - at involvere sig aktivt i projektet. Fx kan lokalpolitiet deltage i personalemøder og på anden vis udvide kendskab til politiapp en mv. Omrejsende kriminelle Igennem de senere år er der sket en stigning i andelen af berigelseskriminalitet, som begås af omrejsende kriminelle. De drejer sig fortrinsvis om lomme- og tasketyverier, butikstyverier, tyveri fra pengeautomater i forbindelse med skimming og pinkodeafluring, men også indbrud i privat beboelse, ligesom ældre borgere og forretningsdrivende udsættes for tricktyveri. Disse kriminelle er ofte organiseret i netværk og er kun i landet i korte tidsrum ad gangen. Politi og kommuner kan samarbejde om at hjælpe borgerne med at beskytte sig i mødet med de omrejsende kriminelle bl.a. gennem information og rådgivning og herunder aktivt inddrage diverse organisationer og foreninger, fx handelsstandsforeninger, ældreråd m.v. IT-kriminalitet I takt med den stigende digitalisering og webbasering i det private erhvervsliv, i den offentlige forvaltning og borgernes brug sociale medier og online-handel er kriminaliteten for alvor ved at skifte arena. Mange former for kriminalitet foregår nu med gerningsmanden bag computeren i stedet for på gaden. 8

9 Det komplicerer i høj grad efterforskningen, da gerningsmanden kan skjule sig bag falsk identitet og operere i lukkede, krypterede netværk, ligesom et stort antal ofre kan rammes på tværs af landegrænser ved ganske få processer. Vi kan og skal ikke bremse den teknologiske udvikling, men vi skal så vidt muligt være på forkant med udviklingen, så borgerne i undgår at blive ofre i forbindelse med deres færden på internettet. Derfor var emnet Cybercrime også valgt som tema for Den Kriminalpræventive Dag 2015, der blev afholdt i Aalborg den 23. april 2015 med Nordjyllands Kredsråd, Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden som værter. Dagens punkter var Børn og Unge, Identitetstyveri og phishing (internetfænomen, hvor brugere franarres adgangskoder og kreditkortoplysninger) samt Innovation og forebyggelse. Børn og unge Politi og kommuner skal fortsat samarbejde målrettet med skoler, uddannelsesinstitutioner, forældre, fritidstilbud m.v. om at klæde børn og unge på, både i forhold til omgangstone og til forsigtighed med egne data, når de navigerer på de sociale medier, som Facebook og Instagram m.v. og også ved onlinehandel. Nogle af de områder, hvor børn og unge er særligt udsatte er: mobning på nettet seksuelle overgreb, hvor voksne via internet og mobilchat skaber kontakt til børn/unge med henblik på at begå overgreb enten fysisk, eller ved at formå børn/unge til at sende fotos og film af seksuel karakter, hvilket i nogle tilfælde kan medføre trusler/afpresning om at dele disse på de sociale medier. phishing og identitetstyveri i forbindelse med, at unge enten selv gør deres personlige oplysninger tilgængelige på nettet, fx ved onlinehandel, eller at de franarres disse oplysninger af kriminelle, der kan misbruge oplysningerne til forskellige former for kriminalitet. Ældre Fremtidens kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgeren foregår ved digital post. Det betyder, at den ældre befolkningsgruppe i stigende grad færdes på internettet. Da mange ældre ikke er fortrolige med internettet og de risici, der er forbundet med færden på nettet, er de særlig sårbare i forhold til kriminelle, der franarrer brugere deres identitets- og kreditoplysninger. Politi og kommuner skal samarbejde med bl.a. lokale organisationer og foreninger, fx ældreråd, med fokus på sikkerheden for de ældre, når de færdes på digitale medier. Trafiksikkerhed Sikker skoletrafik Vores børn og unge er nøglen til at gøre fremtidens trafikanter mere sikre. 9

10 Rådet for Sikker Trafik, søsætter fra skoleåret en ny landsdækkende skolekampagne. Målet for kampagnen er at sætte fokus på sikker adfærd i trafikken hos alle skoleelever, ikke blot de nye 0. klasser, således at flere elever modtager den obligatoriske færdselsundervisning og dermed bliver mere sikre trafikanter. Det er af stor betydning, at kredsens kommuner og Nordjyllands Politi samarbejder om dette arbejde både i lokalråd og netværk. Rådet opfordrer alle landets kommuner til at vedtage en trafiksikkerhedsplan og at følge og støtte skolernes arbejde med trafikundervisning, herunder færdselsundervisning gennem hele skoleforløbet. Politiet kan støtte med færdselskontroller og præventiv indsats ved skolepatrulje, gå- og cyklistprøver m.v. Rådet for Sikker Trafik gennemfører hvert år Kommunernes skoletrafiktest som er en årlig måling af kommunernes indsats for at styrke trafiksikkerheden hos børn og unge. I vil rådet bl.a. måle direkte på antallet af elever pr. kommune, der gennemfører cyklistprøven i 6. klasse, og antallet af elever i de ældste klasser, der modtager besøg af LIVE ambassadør. Risikobetonet kørsel - spiritus- og narkokørsel, hastighed og uopmærksomhed Trafiksikkerheden stiger. På trods af en betydelig stigning i antal af motorkøretøjer, falder antallet af dræbte og tilskadekomne. Den positive tendens skyldes en række forskellige faktorer, som fx mere sikre biler, bedre infrastruktur, politikontroller, hastighedsgrænser, øget brug af sele, skærpede regler, mindre accept af spirituskørsel, informationskampagner m.v. Uheld i trafikken har på alle måde store samfundsmæssige omkostninger, først og fremmest menneskelige, men også økonomiske. Kommuner og politi skal derfor fortsat samarbejde aktivt for at fastholde den positive tendens ved at nedbringe antallet af personer, der kommer til skade i trafikken. Det kan ske gennem fortsat prægning af befolkningens holdninger til brug af spiritus, narko og medicin, inden man sætter sig bag rattet. Kommunerne har også en vigtig opgave i forbindelse med afvænning af borgere, der har et misbrug. Høj hastighed og uopmærksomhed er andre faktorer, der medfører betydelig risiko for uheld i trafikken. Her kan politi og kommuner samarbejde om information og holdningsbearbejdning i forhold til borgerne samt for politiets vedkommende ved målrettet kontrol. I forbindelse med disse indsatser bør inddrages både Rådet for Sikker Trafik, andre offentlige og private instanser samt borgerne. Lokalrådenes udmøntning af samarbejdet i kommunerne Det er i lokalrådene, at Kredsrådets overordnede handleplan for årets indsatsområder skal omsættes til handling. Hvert lokalråd skal inden den 1. februar fastlægge en handleplan for den præventive indsats og det øvrige samarbejde i kommunen i. Lokalrådenes handleplan skal tage udgangspunkt dels i de indsatsområder, der er beskrevet i Kredsrådets handleplan, og dels i de behov for indsatser og samarbejde, der er i de enkelte kommuner, herunder behovet for inddragelse af interesseorganisationer m.v. 10

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 11. februar 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Samarbejdsplan 2016. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2016. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2016 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Økonomisk motiveret databedrageri

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af Lokalrådsmøde for Holbæk kommune, torsdag den 19. juni 2014. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt) /Afrapportering Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Indsats: Tryghedsvandringer 2015 1) Årshjul er udarbejdet

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Årsrapport 2015 Høje-Taastrup Ishøj Rødovre Vallensbæk INDHOLD FORORD AF POLITIDIREKTØREN... 4 Rocker- og bandekriminalitet...

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2015. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2015 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende, da en række

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Aarhus er grundlæggende en tryg by at bo og færdes i, fordi vi har tillid til hinanden og passer

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 8. april 2014 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af Lokalrådsmøde

Læs mere

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi

Årsberetning 2015 Østjyllands Politi Årsberetning 2015 Østjyllands Politi INDHOLD INDLEDNING... 2 UDVALGTE INDSATSOMRÅDER.. 3 Indbrud i privat beboelse. 3 Patruljedækning og borgerservice 4 Færdsel.. 5 Særligt udsatte boligområder.. 6 Antiradikalisering

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2016 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS

SAMARBEJDSPLAN 2016 FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS KØBENHAVNS SAMARBEJDSPLAN FOR KØBENHAVN POLITI KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DRAGØR KOMMUNE TÅRNBY KOMMUNE SAMARBEJDSSPLAN Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Københavns Politi anno 4 2 Samarbejde

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET 2009 Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer,

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 10. august 2010. Deltagere:

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 10. august 2010. Deltagere: Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 10. august 2010 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefanklager Søren Gade Chefpolitiinspektør

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014.

Lokalråd Køges Kommune. Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. 1 Referat af møde i lokalrådet 25. juni 2014. Til stede: John Jensen, Kaj Schmidt, Søren Sørensen, Claus Darling Hansen Bjarne Andersen, Pia Borg, Ulf Larsen Nielsen. Fraværende: Mogens Pejtersen, Helle

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11. SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2008 Sted : Politigården, 8500 Grenaa Dato : 2. september 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Lokalråd Stevns Kommune. Referat af møde i lokalrådet onsdag 18. marts 2015

Lokalråd Stevns Kommune. Referat af møde i lokalrådet onsdag 18. marts 2015 Referat af møde i lokalrådet onsdag 18. marts 2015 Til stede: Bodil Olsen Claus Brix Østergaard Claus Darling Hansen Georg Vad-Nielsen Gitte Geer Jens Christian Lund Jesper Kloppenborg John Jensen Kaj

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

Fredensborg Kommunes EXIT-strategi

Fredensborg Kommunes EXIT-strategi Fredensborg Kommunes EXIT-strategi Sagsnummer: 13/14351 Sagsansvarlig: HEB Beslutningstema: Beslutning om fortsættelse af kommunens individorienterede indsatser for at hjælpe medlemmer af kriminelle og

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr. 1200-10281-00009-10 Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre

Læs mere

1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

1. Styregruppemøde i projekt Hot Spot Stationer. Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Referat af mødet i Kredsrådet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi onsdag den 10. december 2014 klokken 10 Lolland Kommune Jernbanegade 7, 4930 Maribo Til stede var: Borgmester Knud-Erik Hansen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Referat fra møde i Bande- og Lokalrådet for Roskilde Kommune, onsdag den 14. sep. 2011 kl. 1330 på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde.

Referat fra møde i Bande- og Lokalrådet for Roskilde Kommune, onsdag den 14. sep. 2011 kl. 1330 på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Til medlemmerne af Lokalrådet i Roskilde kommune 14.september 2011 LOKALPOLITIET VICEPOLITIINSPEKTØREN Skovbogade 3 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5001 Mobil: 41 999 777 E-mail:

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 12. maj 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Chefanklager Søren

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012

Referat. Kredsrådets møde den 23-2-2012 29. februar 2012 LEDELSESSEKRETARIATET Sagsbehandler: fhm Referat Kredsrådets møde den 23-2-2012 Deltagere: Finn Borch Andersen (PD), Flemming Drejer (CPI), Arne Stevns (AS), Erik Lund, Allerød, (EL),

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune Ishøj en tryg by Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune I Ishøj Kommune er dagligdagen præget af tryghed. En

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013. Beslutningsreferat af møde nr. 2-2013 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 10. juni 2013 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 1. juli 2013 Jour.nr.: 1200-10219-00004-13

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Strategi for SSP og SSP-samarbejdet i Herning Kommune

Strategi for SSP og SSP-samarbejdet i Herning Kommune Strategi for SSP og SSP-samarbejdet i Herning Kommune Side 1 Indhold Indledning...3 Målsætning...4 Lovgrundlag...6 Organisering af SSP i Herning Kommune...7 SSP & Forebyggelsesfunktionen...8 Det Opsøgende

Læs mere

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune

Notat. Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013. Aarhus Kommune Notat Emne: Status på SSP+ indsatserne 2. halvår 2013 Til: Socialudvalget Kopi: til: Den 26. november 2013 I foråret 2012 blev Aarhus Kommune og Østjyllands Politi enige om et mere fast samarbejde om håndteringen

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line 1. Godkendelse af dagsorden pk Udsendt via mail Godkendt. Alle Referat Godkendt.

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line 1. Godkendelse af dagsorden pk Udsendt via mail Godkendt. Alle Referat Godkendt. 1 LOKALPOLITIET 30. april 2012 Sagsbehandler: r Lokalstation Kalundborg lokalpolitilederen Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg. Telefon: 25107709 E-mail: r002@politi.dk REFERAT møde i Lokalrådet (brutto)for

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Handleplan 2016 Lokalrådet Aalborg Kommune

Handleplan 2016 Lokalrådet Aalborg Kommune Handleplan 2016 Lokalrådet Aalborg Kommune - 1 - Lokalrådet i Aalborg Kommune Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen. Kredsrådet

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Dit bidrag er vigtigt

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Dit bidrag er vigtigt Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering Dit bidrag er vigtigt De senere år har vi i Danmark og andre steder misme og radikalisering, som i nogle tilfælde kan føre til vold og terror. Odense Kommune

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere