Betragtninger over en denuntiation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betragtninger over en denuntiation"

Transkript

1 Betragtninger over en denuntiation af lektor Leif Heiselberg 1. Indledning I forbindelse med erhvervsretsundervisningen for et års tid siden fik jeg, efter at have gennemgået reglerne om pengefordringer, en henvendelse fra en studerende, der forelagde mig en fotokopi af en faktura, hvis indhold han gerne ville have forklaret. I sin anonymiserede stand fremtrådte fakturaen som en sædvanlig kontoopgørelse, hvis underkant afsluttedes med et giroindbetalingskort beregnet til afrivning og benyttelse. Efter kontoopgørelsen fandtes sålydende påtegning, der helt givet var udført samtidig med fakturaens udskrivning:»vort tilgodehavende ifølge nærværende kontoudtog er overdraget til XXX, YYY, tlf. ZZZ, til hvem betaling med frigørende virkning herefter alene kan ske. Ved forfald bedes betaling ske til PBS nr. ÆÆÆ eller gironr. ØØØ med angivelse af kunde- og fakturanr. Eventuelle indsigelser bedes omgående meddelt XXX. Ved betaling efter forfald beregnes rente 1,5 % pr. måned.«spørgeren kendte factoring og han var i tvivl om, hvorvidt der forelå en gyldig denuntiation, fordi det indeholdte giroindbetalingskort som betalingsmodtager angav overdrageren og ligeledes anførte dennes gironr. Hvis skyldneren, der havde modtaget fakturaen, benyttede dette kort til gældens betaling ville beløbet således tilgå overdrageren og ikke erhververen. Efter at have tænkt over den foreliggende situation måtte jeg svare, at jeg ikke synes det var muligt at give et sikkert svar, da der var momenter, der trak i hver sin retning. Denne artikel er resultatet af mine efterfølgende overvejelser. 2. Dommen UfR HD De teoretiske fremstillinger på området tager for det meste, men i sagens natur ikke udelukkende, udgangspunkt i denne dom af Højesteret, som indeholder momenter af lignende art som vort foreliggende tilfælde. Sagen drejede sig om et finansieringsselskab, der havde finansieret en manufakturhandlers salg på købekontrakter af sine manufakturvarer. Efter først at have brugt sine egne blanketter hertil skulle manufakturhandleren senere benytte kontraktsblanketter, der var udleveret af finansieringsselskabet. I disse fandtes umiddelbart 1

2 ovenover pladsen, der var bestemt til køberens underskrift, en bestemmelse, trykt med fed skrift og indrammet, der var sålydende:»denne kontrakt er tiltransporteret Aktieselskabet af 22. maj 1953, Nybrogade 8, København K., og betaling finder sted til dette selskab på det sted, som selskabet måtte anvise. Indtil videre kan ordinære afdrag indbetales til: FERSLEV DAME- KONFEKTION«. Der var mellem parterne aftalt en ugentlig afregning, hvorefter manufakturhandleren fik udbetalt værdien af nyoverdragne kontrakter med fradrag af beregnede afdrag fra tidligere overdragne kontrakter. Dertil kom, at indbetalte beløb skulle overgives selskabet. I et enkelt tilfælde havde finansieringsselskabet ladet ordningen kontrollere ved et revisorbesøg, hvor der alene fandtes en mindre uoverensstemmelse, der henførtes til manufakturhandlerens forglemmelse. Manufakturhandleren gik senere konkurs og ved boets behandling viste det sig, at han i et vist ikke ubetydeligt omfang havde undladt at videresende modtagne afdrag vedrørende overdragne kontrakter, ligesom han også havde overdraget kontrakter, der ikke dækkede over et reelt indhold. Boet krævede herefter kontrakternes udbytte tillagt til sig. Ved Højesterets afgørelse fandt flertallet på 4 dommere, at boet skulle have medhold, idet der herom udtaltes:»det tiltrædes, at den lidet betryggende fremgangsmåde, der af appellanten er benyttet i dette mellemværende ved meddelelse om de stedfundne transporter, i forbindelse med den omstændighed, at der er indrømmet firmaet incassobeføjelse og ikke fra appellantens side er udøvet en sådan kontrol med firmaets virksomhed, som under disse omstændigheder måtte udkræves -«1 Mindretallet på 3 dommere, der var enige med flertallet om resultatet fandt:»ikke, at indsættelsen i kontrakterne af den i dommen gengivne bestemmelse om transport af kontrakten er tilstrækkelig til at skabe en overfor Ferslevs kreditorer gyldig sikkerhedsret for appellanten -«2 De forhold højesteretsdommen tager stilling til findes også i den følgende praksis, nemlig 1) er der foretaget en denuntiation, hvis indhold er i overensstemmelse med gbl. 31 og 2) er der ført en sikker kontrol med den incassobeføjelse, der af erhververen er tillagt overdrageren at administrere? 1 2 I gengivelsen er appellanten erhververen, medens firmaet er overdrageren. Dommen er omtalt hos: Jesper Berning, Finansieringsret, 1977, W.E. von Eyben, Panterettigheder, 7. udgave, 1984, Preben Lyngsø, Gældsbrevsloven, 3. udgave, 1989, Bernhard Gomard, Obligationsret, 3. del, 1993, Lennart Lynge Andersen m.fl., Gældsbrevsloven med kommentarer, 1997, Thomas Rørdam og Vagn Carstensen, Pant, 6. udgave, 1998, Nis Jul Clausen, Sikkerhed i fordringer, 3. udgave, De nævnte værker omfatter tillige udførlige teoretiske gennemgange af de nævnte problemer. 2

3 3. Domspraksis vedrørende denuntiations- og incassoproblematik Det har i domspraksis flere gange været til afgørelse, om en denuntiation er udformet på en sådan måde, at det af dennes ordlyd fremgår at der er sket en overdragelse fra overdrageren til erhververen. Det forhold, at det af denuntiationspåtegningen ikke klart er fremgået, hvilken retsakt der er tale om, in casu overdragelse, har i flere afgørelser givet anledning til at fastslå manglende retsvirkning af denuntiation. Der vil derfor i det følgende blive set nærmere på, hvad der i disse afgørelser har været lagt vægt på skulle være til stede og i fortsættelse heraf, hvad der ikke har måttet forekomme. UfR V. vedrørte et firma, der af sin bank fik sine trækningsrettigheder ud over en bevilget kassekredit forøget med de pålydende beløb på fakturaer for leverede varer mod, at firmaet overdrog leveringsdokumenter til banken, som derefter skulle inkassere fakturabeløbene. Til kunderne blev alene angivet, at betaling skulle ske til banken. Dommen kom ikke uventet til det resultat, at banken ikke var beskyttet mod firmaets kreditorer. 3 En tilsvarende situation forelå i UfR V. Her havde et firma overdraget sin fordring på købesummen til sin bank. Da køberen var udlænding, blev fakturaen af firmaet forsynet med engelsksproget påtegning, hvoraf det fremgik, at betaling alene kunne ske til banken. Også her blev afgørelsen, at da det ikke klart fremgik af ordlyden, at der var tale om andet end en incassobeføjelse, var der ikke opnået beskyttelse mod overdragerens kreditorer. 4 Et bilfirma overdrog sine købekontrakter til et større finansieringsselskab. Fra dette fremkom herefter til debitorerne en reklamepræget folder, der meddelte, at selskabet havde overtaget kontrakten, ligesom der blev givet oplysninger om betalingsmåder mv. Folderen indeholdt desuden oplysninger om erhververens finansieringsvirksomhed. Ved dommen refereret i UfR HD fandtes denuntiationen ikke fyldestgørende, selvom ordet»overtaget«var brugt, idet de øvrige oplysningers mængde og art bidrog til, at det ikke på tilstrækkelig klar og 5 tydelig måde blev tilkendegivet debitorerne, at der var tale om en overdragelse. I UfR HD omhandles en sag, hvor en dansk restauratør havde overdraget 5 løsørepantebreve til et engelsk firma. Dette firma fremsendte nu - på engelsk - til sin danske advokat meddelelse om, at firmaet havde fået pantebrevene overdraget, Se herom Berning s. 231, Clausen, s. 73, Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff, Kreditretten, 3. udgave, 2000, s. 271, Lyngsø, s. 213 og Rørdam og Carstensen, s Se herom Clausen, s. 73, Andersen og Werlauff, s. 271, Lyngsø, s. 213 og Rørdam og Carstensen, s Se herom Clausen, s. 73, Lynge Andersen m.fl. s. 208, 213, Andersen og Werlauff, s. 271, Lyngsø, s. 213, og Rørdam og Carstensen, s

4 og anmodede ham om at give meddelelse herom til skyldneren. Advokaten efterkom anmodningen ved at fremsende en skrivelse, hvori det hed, at pantebrevene nu var i besiddelse af det engelske selskab, ligesom han vedlagde en fotokopi af meddelelsen fra det engelske firma. Ved dommen blev det fastslået, at advokatens skrivelse ikke på tilstrækkelig klar og tydelig måde gjorde det klart for skyldneren, at der forelå en overdragelse, og at fotokopien af den på engelsk affattede meddelelse ikke ændrede dette, idet skyldneren ikke forstod engelsk. 6 En afgørelse, der går i modsat retning, er gengivet i UfR SHD. Et selskab havde indgået en leasingkontrakt med et sygehus, og havde transporteret sine rettigheder til et finansieringsselskab. Overdrager og erhverver meddelte derefter i en fælles skrivelse til sygehuset, at kontrakten var deponeret hos overdrageren, hvorfor fremtidige ydelser alene skulle betales til denne. Denne skrivelse fandtes tilstrækkelig, når den sammenholdtes med en forsikringsdeklaration og de tre parters fælles forståelse af, at der var sket en overdragelse. 7 I en senere afgørelse, UfR HD, pådømtes et tilfælde, hvor der også var anvendt betegnelsen»deponeret«i forbindelse med en overdragelse. Der var i denne sag tale om et byggefirma, der havde en restkøbesum til gode i forbindelse med et ejendomssalg. Dette beløb blev af byggefirmaet overdraget til firmaets bankforbindelse til sikkerhed for et lån. Banken sendte herefter meddelelse til skyldneren (køberen af ejendommen) om sikkerhedsstillelsen. Det hed bl.a. heri, at fordringen i henhold til ovennævnte skøde var deponeret i banken. Renter og ordinære afdrag kunne indtil videre indbetales til byggefirmaet, hvorimod ekstraordinære afdrag indtil videre skulle indbetales til banken. Det fremgår af dommen, at der udover anvendelse af ordet»deponeret«også var lagt vægt på, at det ikke var angivet, hvem der, jf. ordvalget»indtil videre«, var berettiget til at ændre de angivne krav om indbetaling, ved afgørelsen af, at den skete underretning ikke var tilstrækkelig til at opfylde kravene i gbl I UfR V var der mellem et firma og dettes bank truffet aftale om, at samtlige udstedte fakturaer var overdraget til sikkerhed. Når fakturaerne var udfærdiget, blev de indsendt til banken, der videresendte dem til debitorerne efter at have forsynet dem med en påstemplet påtegning, der var sålydende:»nb. I henhold til gældsbrevslovens 31 skal vi hermed meddele Dem, at betaling med frigørende virkning alene kan ske til A/S Skjern Bank Skjern, postgiro nr «Landsretten afviste at tillægge meddelelsen retsvirkning med den begrundelse, at oplysningen om, hvor betaling med frigørende virkning skulle ske, Se herom Clausen, s. 74, Lynge Andersen m.fl., s. 208, 214, Andersen og Werlauff, s. 271, Lyngsø, s. 213, Rørdam og Carstensen, s. 402, og von Eyben, s Se herom Clausen s , Andersen og Werlauff, s. 271, Lyngsø, s, 213, og Rørdam og Carstensen, s Se herom Clausen, s. 75, Andersen og Werlauff, s. 271, Lynge Andersen m.fl., s. 216, Lyngsø, s. 214, og Rørdam og Carstensen, s

5 ikke var tilstrækkelig, idet det samtidig blev fastslået, at henvisningen til gældsbrevslovens 31 ikke medførte nogen ændring i dette tilfælde, hvor skyldneren (modtageren af meddelelsen) i denne sammenhæng var usagkyndig, medens banken i sagens natur var sagkyndig. 9 I afgørelsen i TfS der vedrører skattevæsenets udlæg i en pantsat fordring, havde en vognmand til sin bank transporteret nuværende og fremtidige tilgodehavender hos en kommune, der havde modtaget en behørig meddelelse herom, således at der ikke var spørgsmål om dennes udformning under sagen. I transporterklæringen var det angivet, at denne skete til sikkerhed for enhver forpligtelse. Det forelå nu til afgørelse, om det forhold, at banken havde indsat modtagne beløb fra skyldneren på dennes kassekredit hos banken, og derved havde givet denne mulighed for at disponere herover ved at hæve på kreditten, medførte, at banken ikke var beskyttet mod et udlæg i et tilgodehavende hos kommunen. Landsretten fandt, at dette ikke var tilfældet, selv om retten var opmærksom på, at sådanne transporter i sammenhæng med en kassekredit giver mulighed for misbrug. Dette støttedes af, at der også havde været tale om inddækning af overtræk, at der var andre mellemværender med banken og at banken efter transportens ordlyd havde valgmulighed med hensyn til anvendelsen Kort om legitimation Hvis skyldneren i eksemplet benytter det vedhæftede giroindbetalingskort til hel eller delvis betaling før eller ved forfaldstiden, vil betalingen tilgå overdrageren, som er identisk med skyldnerens medkontrahent. Set fra erhververens side er den skete betaling derfor ikke sket til ham på hans adresse som det rette betalingssted, medmindre giroindbetalingskortet skal forstås som en angivelse af et andet betalingssted. Der vil derfor være tale om misligholdelse med eventuelle ubehagelige følger for skyldneren. Gbl. 29 vil ikke være til megen hjælp for ham, for en gennemlæsning af fakturaen bør gøre det klart for ham, at der er tale om en overdragelse, således at det vel kan tænkes, at forholdet må sidestilles med viden eller i hvert fald med udvist manglende agtpågivenhed, jf. bestemmelsens sidste del. Derimod kan der meget vel foreligge god tro med hensyn til hvem, giroindbetalingskortet har som adressat. Ikke desto mindre er det vel sandsynligt, at skyldneren kommer til at betale en gang til som en konsekvens af gbl Overdragerens forpligtelse over erhververen følger af deres aftale om overdragel Se herom Clausen, s. 76, der tillige nævner den debat, der udspandt sig ved dommens offentliggørelse, Andersen og Werlauff, s. 275, hvor dette også er tilfældet, Lynge Andersen m.fl., s. 208, 217 og Rørdam og Carstensen, s. 403 Se herom Andersen og Werlauff, s Se herom Clausen, s. 76, og Andersen og Werlauff, s

6 sen. Efter gbl. 9 er overdrageren objektiv ansvarlig for, at fordringen består. Det er et spørgsmål om denne bestemmelse eller dens grundsætning kan anvendes analogt. Muligheden foreligger, men det er trods alt ikke et sandsynligt resultat Snarere kan der tænkes et sædvanligt erstatningsansvar, hvis de almindelige betingelser herfor foreligger. I hvert fald må der formodes at være tale forsæt eller uagtsomhed med hensyn til udformningen. Det økonomiske tab vil naturligvis være begrænset, hvis der sker en omgående videreførsel til erhverver. Ansvaret vil kunne tænkes gjort gældende både af skyldner og erhverver. 12 Hvis der sker betaling til overdrageren, vil erhververen lide et tab, hvis den fejlplacerede betaling ikke straks videreføres til ham, og i visse situationer endda selvom dette sker. Det spørgsmål kan rejses, om det ikke kan kræves af erhververen, at han kontrollerer, at meddelelser til skyldneren bliver givet på en forsvarlig måde, dvs. i overensstemmelse med gbls. regler, fordi det er udnyttelsen og sikringen af hans rettigheder, der er tale om. Hvis dette besvares bekræftende, må erhververen, hvis der kan påvises forsømmelser fra hans side, skulle betragtes som medvirkende 13 med den følge, at erstatningskravet nedsættes eller helt bortfalder. Det har indtil nu været forudsat, at erhververen ikke har medvirket til den særlige udformning. Hvis det modsatte skulle være tilfældet, således at forstå, at det er overladt til overdrageren fortsat at oppebære indbetalinger fra skyldnerne, foreligger der naturligvis ikke noget legitimationsproblem. Hvis der ikke sker en korrekt afregning fra overdrageren, vil dette være erhververens eget ansvar og derfor skyldneren uvedkommende. Det kan konkluderes, at et egentligt legitimationsproblem, der kan berøre skyldneren, kun foreligger, hvis udformningen skyldes en fejltagelse eller med vilje er udført af overdrageren. 5. Generelt om krav til sikringsakten Den følgende fremstilling vil falde i to punkter, som har været nævnt indledningsvis foran, og som i øvrigt også er indeholdt i den foreliggende retspraksis og behandlet i områdets teoretiske fremstillinger. Det skal for fuldstændighedens skyld nævnes, at denuntiationen er et påbud, der som sådant binder skyldneren ved sin fremkomst, og at det er ligegyldigt, om afgiveren er overdrageren eller erhververen. 5.1 Den sproglige udformning Der kan for det første stilles det krav, at det efter gennemlæsning af påkravet efter almindelig bedømmelse må være helt klart for debitor, at der er tale om en Se herom Henry Ussing, Obligationsretten almindelig del, 4. udgave, 1961, s Den foreliggende situation ses ikke beskrevet i litteraturen og der foreligger så vidt vides ikke domstolsafgørelser. 6

7 14 overdragelse af fordringen. På dette punkt viser den nævnte praksis, at anvendelse af ordet»overdragelse«er det sikreste, selv om der ikke er formkrav. Angivelse af, at der foreligger inkasso af fordringen er fundet utilstrækkelig i UfR og Endvidere er det i UfR slået fast, at brugen af udtrykket»overtaget«i forbindelse med et reklamepræg ej heller er tilstrækkeligt. Ligeså er anvendelse af udtrykket»i besiddelse af«samtidig med fremsendelse af en engelsksproget meddelelse i UfR ikke fundet tilstrækkelig klar og tydelig. Afgørelse af om udtrykket»deponeret«er tilstrækkeligt, har været til pådømmelse i to sager, UfR og Medens det i den førstnævnte sag fandtes at være tilstrækkeligt, blev det i den sidstnævnte slået fast, at dette ikke var tilfældet. 15 En henvisning til Gbl. 31 er hverken nødvendig eller tilstrækkelig, således som det fremgår af UfR Det skal dernæst for det andet på samme måde være klart for debitor, hvilken fordring meddelelsen vedrører, således at der i tilfælde, hvor der mellem ham og overdrageren er flere fordringer, ikke er tvivl om meddelelsens genstand. Der kan ikke stilles noget krav om, at der skal vedlægges eller indeholdes en nøjere dokumentation for, at der virkelig er sket en overdragelse. En sådan kan derimod være nødvendig for at skabe legitimation for erhververen. Det må dog slås fast, at de to bestemmelser i gbl. 29 og 31 er uafhængige af hinanden, og en meddelelse i henhold til 29 kan derfor ikke gøre det ud for en denuntiation, selv om skyldneren derved bliver bekendt med, at der er en sket en overdragelse. 16 I fortsættelse heraf skal det nævnes, at det ikke er nødvendigt, at det i meddelelsen angives, at betaling med frigørende virkning nu kun kan ske til erhververen. Hvis det alligevel sker, kræves det, at betalingsanmodningen er så præcist udformet, at det fremgår, at der skal betales til erhververen, således at der ikke på grund af angivelsen opstår tvivl om, at der foreligger en overdragelse Incassobeføjelserne Denuntiation som sikringsakt ved simple fordringer bygger på den opfattelse, at der ved dennes iagttagelse indtræder en rådighedsberøvelse, således at overdrageren ikke længere kan disponere som kreditor i forhold til fordringens skyldner. Hvis skyldneren kan betale til overdrageren i stedet for til erhververen, vil det alt andet lige være ensbetydende med, at erhververen ikke får de fordele, der er en følge af ejerskabet, medmindre det modtagne bliver videregivet til ham. Hvis dette skulle Kravet om klarhed er understreget hos Andersen og Werlauff, s. 271, der heri lægger, at meddelelsen ikke må være sløret af andet indhold, Andersen m.fl., s. 208, Rørdam og Carstensen, s. 400 og Clausen, s. 72. Se herom Andersen og Werlauff, s. 271, hvor det om den førstnævnte dom fastslås, at den er»ikke holdbar«. Se herom Clausen, s. 72, Andersen og Werlauff, s. 273, og Rørdam og Carstensen, s. 401 Se herom Clausen, s. 72, Andersen og Werlauff, s. 273, og Rørdam og Carstensen, s

8 være tilfældet er det rimeligt at rejse det spørgsmål om det overhovedet har været meningen, at der materielt set skulle ske et ejerskifte eller en pantsætning. I benægtende fald bliver det nødvendigt at tage hensyn til overdragerens kreditorer, og dette vil kunne ske ved, at det konstateres, at rådighedsberøvelsen ikke er opretholdt. 18 Det er allerede i dommen fra 1956 under 2. omtalt, at det vil være muligt, at lade overdrageren optræde som betalingsmodtager på erhververens vegne under den afgørende forudsætning, at der fra erhververens side føres en så nøje kontrol som omstændighederne måtte udkræve med, at der sker afregning til denne. I dommen U.f.R fandtes en angivelse af, at indtil videre skulle betaling af ordinære renter og afdrag til overdrageren og ekstraordinære afdrag til erhververen, at være en medvirkende årsag til, at underretningen ikke havde retsvirkning. Hvis en erhvervende bank faktisk modtager ydelser i henhold til fordringer, men indsætter disse på en bevilget kassekredit til overdrageren, vil der, lige meget om kassekreditten er positiv eller negativ, derved opstå en mulighed for, at overdrageren får rådighed over det indbetalte ved hævning på kassekreditten. Sådanne situationer må reelt ligestilles med de tilfælde, hvor overdrageren får rådighed over den overdragne fordring helt eller delvis. I TfS havde banken mulighed for at benytte modtagne beløb til andet end indsættelse på overdragerens kassekredit, hvilket var årsagen til, at meddelelsen fik retsvirkning efter sit indhold. Desværre er der ikke domspraksis herudover, der angiver, hvad en tilstrækkelig kontrol indebærer. Overdrager og erhverver er henvist til efter deres egne forhold at aftale en ordning med forhåbning om, at den i givet fald viser sig tilstrækkelig. Et uomgængeligt krav må det dog være, at ordningen skal være tilstrækkelig sikker, således at den kan forhindre overdrageren i at disponere til egen fordel over de indkomne beløb fra skyldnerne. De teoretiske fremstillinger henholder sig hertil 19 Hvis der foreligger den situation, at skyldneren på trods af en modtagen meddelelse alligevel betaler til overdrageren, vil en sådan fejlindbetaling ikke i sig selv give anledning til at statuere, at meddelelsen er uden virkning. Hvis fejltagelsen derimod skyldes, at udformningen af meddelelsen har vildledt skyldneren, kan resultatet let blive et andet. 6. Foreligger der en denuntiation, der har virkning efter sit indhold? Når det under pkt. 5 beskrevne anvendes på fakturaen, skal det indledningsvis bemærkes, at erhververen er et professionelt finansieringsselskab, som der kan stilles særlig strenge krav til, fordi der må formodes dér at være praktisk indsigt i gbl. 31's regler. Derfor skal der ved bedømmelsen af fakturaen lægges til grund, at Se herom Lyngsø, s Se Clausen, s , Andersen og Werlauff, s. 274, og Lyngsø, s

9 enhver unøjagtighed må trække i retning af, at der foreligger en utilstrækkelig denuntiation. Meddelelsen fastslår i første sætning, at tilgodehavendet»er overdraget til«finansieringsselskabet. Dette er i overensstemmelse med, hvad der foran blev anset som det sikreste. Derefter følger angivelse af, at der»alene kan ske«betaling med frigørende virkning til selskabet. Endelig følger angivelse af, at ved forfaldstid»bedes«indbetaling ske til en af to angivne konti. Som tidligere nævnt er betalingsangivelse ikke en nødvendig del af meddelelsen. Det forekommer ikke helt overvejet, at der ved forfaldstid bedes om betaling, medens der tidligere er blevet fremsat et kategorisk krav. Ganske nøjagtigt kan det vel næppe siges at være, når erhververens profession tages i betragtning, men det er rimeligt at konkludere, at dette forhold ikke i sig selv kan medføre meddelelsens manglende virkning. Vedrørende det vedhæftede giroindbetalingskort med overdragerens navn og kontonummer bliver det nødvendigt at skelne mellem situationer, hvor det har været hensigten, at betaling kan ske til overdrageren, og hvor det er en fejltagelse eller misforståelse, der ligger til grund. Foreligger der en fejltagelse, er det foran nævnt, at dette ikke i sig selv medfører uvirksomhed. Formentlig kan dette ikke uden videre antages hér. Hvis der, hvad der ikke kan påvises, men er sandsynligt, ikke er tale om et enkeltstående tilfælde, men en generel udformning, kan der spørges, om det ikke falder under de kontrol- og tilsynsforpligtelser, der påhviler en professionel financier, at sikre, at den form, hvori der gives denuntiation om erhvervede fordringer, er i overensstemmelse med gbl. 31's krav, hvis vedkommende selskab ønsker en beskyttelse? Hertil kan svares, at det ikke forekommer rimeligt at overlade dette til overdrageren for bagefter, i tilfælde af fejl og forglemmelser af mindre betydende omfang, at kunne henvise til, at dette er foretaget af overdrageren, der i denne henseende er uprofessionel. Dette synspunkt kunne så måske føre til, at den professionelle erhverver på grund af sin uagtsomhed ikke kan påberåbe sig beskyttelse overfor overdragerens omsætningserhververe og kreditorer. Hvis det har været tilsigtet at give giroindbetalingskortet den nævnte udformning, må det betyde, at der mellem overdrager og erhverver er truffet en aftale om, at overdrageren modtager betaling på erhververens vegne, som der i dette tilfælde i sagens natur ikke vides noget om. Der burde da ved påtegningens udformning være optaget en meddelelse om, at overdrageren ved modtagelse af betaling handler på erhververens vegne. Den konstaterede modsætning mellem det i meddelelsespåtegningen angivne om kontonumre og kortets indhold, som reelt betyder, at skyldneren kan betale til hvem han vil, medfører en sådan uklarhed om eksistensen af en overdragelse, at det på baggrund af den strenge praksis om virkningerne af manglende nøjagtighed fra professionelle erhververes side må være rimeligt at fastslå, at sikringsakten er uvirksom. Det er således konklusionen på overvejelserne om den foreliggende faktura med denuntiationspåtegningen, at denne ikke opfylder de betingelser, som kan opstilles på grundlag af 31's indhold, og at overdragelsen til erhververen derfor ikke har opnået nogen sikring af sin ret. 9

10 10

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere