Betragtninger over en denuntiation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betragtninger over en denuntiation"

Transkript

1 Betragtninger over en denuntiation af lektor Leif Heiselberg 1. Indledning I forbindelse med erhvervsretsundervisningen for et års tid siden fik jeg, efter at have gennemgået reglerne om pengefordringer, en henvendelse fra en studerende, der forelagde mig en fotokopi af en faktura, hvis indhold han gerne ville have forklaret. I sin anonymiserede stand fremtrådte fakturaen som en sædvanlig kontoopgørelse, hvis underkant afsluttedes med et giroindbetalingskort beregnet til afrivning og benyttelse. Efter kontoopgørelsen fandtes sålydende påtegning, der helt givet var udført samtidig med fakturaens udskrivning:»vort tilgodehavende ifølge nærværende kontoudtog er overdraget til XXX, YYY, tlf. ZZZ, til hvem betaling med frigørende virkning herefter alene kan ske. Ved forfald bedes betaling ske til PBS nr. ÆÆÆ eller gironr. ØØØ med angivelse af kunde- og fakturanr. Eventuelle indsigelser bedes omgående meddelt XXX. Ved betaling efter forfald beregnes rente 1,5 % pr. måned.«spørgeren kendte factoring og han var i tvivl om, hvorvidt der forelå en gyldig denuntiation, fordi det indeholdte giroindbetalingskort som betalingsmodtager angav overdrageren og ligeledes anførte dennes gironr. Hvis skyldneren, der havde modtaget fakturaen, benyttede dette kort til gældens betaling ville beløbet således tilgå overdrageren og ikke erhververen. Efter at have tænkt over den foreliggende situation måtte jeg svare, at jeg ikke synes det var muligt at give et sikkert svar, da der var momenter, der trak i hver sin retning. Denne artikel er resultatet af mine efterfølgende overvejelser. 2. Dommen UfR HD De teoretiske fremstillinger på området tager for det meste, men i sagens natur ikke udelukkende, udgangspunkt i denne dom af Højesteret, som indeholder momenter af lignende art som vort foreliggende tilfælde. Sagen drejede sig om et finansieringsselskab, der havde finansieret en manufakturhandlers salg på købekontrakter af sine manufakturvarer. Efter først at have brugt sine egne blanketter hertil skulle manufakturhandleren senere benytte kontraktsblanketter, der var udleveret af finansieringsselskabet. I disse fandtes umiddelbart 1

2 ovenover pladsen, der var bestemt til køberens underskrift, en bestemmelse, trykt med fed skrift og indrammet, der var sålydende:»denne kontrakt er tiltransporteret Aktieselskabet af 22. maj 1953, Nybrogade 8, København K., og betaling finder sted til dette selskab på det sted, som selskabet måtte anvise. Indtil videre kan ordinære afdrag indbetales til: FERSLEV DAME- KONFEKTION«. Der var mellem parterne aftalt en ugentlig afregning, hvorefter manufakturhandleren fik udbetalt værdien af nyoverdragne kontrakter med fradrag af beregnede afdrag fra tidligere overdragne kontrakter. Dertil kom, at indbetalte beløb skulle overgives selskabet. I et enkelt tilfælde havde finansieringsselskabet ladet ordningen kontrollere ved et revisorbesøg, hvor der alene fandtes en mindre uoverensstemmelse, der henførtes til manufakturhandlerens forglemmelse. Manufakturhandleren gik senere konkurs og ved boets behandling viste det sig, at han i et vist ikke ubetydeligt omfang havde undladt at videresende modtagne afdrag vedrørende overdragne kontrakter, ligesom han også havde overdraget kontrakter, der ikke dækkede over et reelt indhold. Boet krævede herefter kontrakternes udbytte tillagt til sig. Ved Højesterets afgørelse fandt flertallet på 4 dommere, at boet skulle have medhold, idet der herom udtaltes:»det tiltrædes, at den lidet betryggende fremgangsmåde, der af appellanten er benyttet i dette mellemværende ved meddelelse om de stedfundne transporter, i forbindelse med den omstændighed, at der er indrømmet firmaet incassobeføjelse og ikke fra appellantens side er udøvet en sådan kontrol med firmaets virksomhed, som under disse omstændigheder måtte udkræves -«1 Mindretallet på 3 dommere, der var enige med flertallet om resultatet fandt:»ikke, at indsættelsen i kontrakterne af den i dommen gengivne bestemmelse om transport af kontrakten er tilstrækkelig til at skabe en overfor Ferslevs kreditorer gyldig sikkerhedsret for appellanten -«2 De forhold højesteretsdommen tager stilling til findes også i den følgende praksis, nemlig 1) er der foretaget en denuntiation, hvis indhold er i overensstemmelse med gbl. 31 og 2) er der ført en sikker kontrol med den incassobeføjelse, der af erhververen er tillagt overdrageren at administrere? 1 2 I gengivelsen er appellanten erhververen, medens firmaet er overdrageren. Dommen er omtalt hos: Jesper Berning, Finansieringsret, 1977, W.E. von Eyben, Panterettigheder, 7. udgave, 1984, Preben Lyngsø, Gældsbrevsloven, 3. udgave, 1989, Bernhard Gomard, Obligationsret, 3. del, 1993, Lennart Lynge Andersen m.fl., Gældsbrevsloven med kommentarer, 1997, Thomas Rørdam og Vagn Carstensen, Pant, 6. udgave, 1998, Nis Jul Clausen, Sikkerhed i fordringer, 3. udgave, De nævnte værker omfatter tillige udførlige teoretiske gennemgange af de nævnte problemer. 2

3 3. Domspraksis vedrørende denuntiations- og incassoproblematik Det har i domspraksis flere gange været til afgørelse, om en denuntiation er udformet på en sådan måde, at det af dennes ordlyd fremgår at der er sket en overdragelse fra overdrageren til erhververen. Det forhold, at det af denuntiationspåtegningen ikke klart er fremgået, hvilken retsakt der er tale om, in casu overdragelse, har i flere afgørelser givet anledning til at fastslå manglende retsvirkning af denuntiation. Der vil derfor i det følgende blive set nærmere på, hvad der i disse afgørelser har været lagt vægt på skulle være til stede og i fortsættelse heraf, hvad der ikke har måttet forekomme. UfR V. vedrørte et firma, der af sin bank fik sine trækningsrettigheder ud over en bevilget kassekredit forøget med de pålydende beløb på fakturaer for leverede varer mod, at firmaet overdrog leveringsdokumenter til banken, som derefter skulle inkassere fakturabeløbene. Til kunderne blev alene angivet, at betaling skulle ske til banken. Dommen kom ikke uventet til det resultat, at banken ikke var beskyttet mod firmaets kreditorer. 3 En tilsvarende situation forelå i UfR V. Her havde et firma overdraget sin fordring på købesummen til sin bank. Da køberen var udlænding, blev fakturaen af firmaet forsynet med engelsksproget påtegning, hvoraf det fremgik, at betaling alene kunne ske til banken. Også her blev afgørelsen, at da det ikke klart fremgik af ordlyden, at der var tale om andet end en incassobeføjelse, var der ikke opnået beskyttelse mod overdragerens kreditorer. 4 Et bilfirma overdrog sine købekontrakter til et større finansieringsselskab. Fra dette fremkom herefter til debitorerne en reklamepræget folder, der meddelte, at selskabet havde overtaget kontrakten, ligesom der blev givet oplysninger om betalingsmåder mv. Folderen indeholdt desuden oplysninger om erhververens finansieringsvirksomhed. Ved dommen refereret i UfR HD fandtes denuntiationen ikke fyldestgørende, selvom ordet»overtaget«var brugt, idet de øvrige oplysningers mængde og art bidrog til, at det ikke på tilstrækkelig klar og 5 tydelig måde blev tilkendegivet debitorerne, at der var tale om en overdragelse. I UfR HD omhandles en sag, hvor en dansk restauratør havde overdraget 5 løsørepantebreve til et engelsk firma. Dette firma fremsendte nu - på engelsk - til sin danske advokat meddelelse om, at firmaet havde fået pantebrevene overdraget, Se herom Berning s. 231, Clausen, s. 73, Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff, Kreditretten, 3. udgave, 2000, s. 271, Lyngsø, s. 213 og Rørdam og Carstensen, s Se herom Clausen, s. 73, Andersen og Werlauff, s. 271, Lyngsø, s. 213 og Rørdam og Carstensen, s Se herom Clausen, s. 73, Lynge Andersen m.fl. s. 208, 213, Andersen og Werlauff, s. 271, Lyngsø, s. 213, og Rørdam og Carstensen, s

4 og anmodede ham om at give meddelelse herom til skyldneren. Advokaten efterkom anmodningen ved at fremsende en skrivelse, hvori det hed, at pantebrevene nu var i besiddelse af det engelske selskab, ligesom han vedlagde en fotokopi af meddelelsen fra det engelske firma. Ved dommen blev det fastslået, at advokatens skrivelse ikke på tilstrækkelig klar og tydelig måde gjorde det klart for skyldneren, at der forelå en overdragelse, og at fotokopien af den på engelsk affattede meddelelse ikke ændrede dette, idet skyldneren ikke forstod engelsk. 6 En afgørelse, der går i modsat retning, er gengivet i UfR SHD. Et selskab havde indgået en leasingkontrakt med et sygehus, og havde transporteret sine rettigheder til et finansieringsselskab. Overdrager og erhverver meddelte derefter i en fælles skrivelse til sygehuset, at kontrakten var deponeret hos overdrageren, hvorfor fremtidige ydelser alene skulle betales til denne. Denne skrivelse fandtes tilstrækkelig, når den sammenholdtes med en forsikringsdeklaration og de tre parters fælles forståelse af, at der var sket en overdragelse. 7 I en senere afgørelse, UfR HD, pådømtes et tilfælde, hvor der også var anvendt betegnelsen»deponeret«i forbindelse med en overdragelse. Der var i denne sag tale om et byggefirma, der havde en restkøbesum til gode i forbindelse med et ejendomssalg. Dette beløb blev af byggefirmaet overdraget til firmaets bankforbindelse til sikkerhed for et lån. Banken sendte herefter meddelelse til skyldneren (køberen af ejendommen) om sikkerhedsstillelsen. Det hed bl.a. heri, at fordringen i henhold til ovennævnte skøde var deponeret i banken. Renter og ordinære afdrag kunne indtil videre indbetales til byggefirmaet, hvorimod ekstraordinære afdrag indtil videre skulle indbetales til banken. Det fremgår af dommen, at der udover anvendelse af ordet»deponeret«også var lagt vægt på, at det ikke var angivet, hvem der, jf. ordvalget»indtil videre«, var berettiget til at ændre de angivne krav om indbetaling, ved afgørelsen af, at den skete underretning ikke var tilstrækkelig til at opfylde kravene i gbl I UfR V var der mellem et firma og dettes bank truffet aftale om, at samtlige udstedte fakturaer var overdraget til sikkerhed. Når fakturaerne var udfærdiget, blev de indsendt til banken, der videresendte dem til debitorerne efter at have forsynet dem med en påstemplet påtegning, der var sålydende:»nb. I henhold til gældsbrevslovens 31 skal vi hermed meddele Dem, at betaling med frigørende virkning alene kan ske til A/S Skjern Bank Skjern, postgiro nr «Landsretten afviste at tillægge meddelelsen retsvirkning med den begrundelse, at oplysningen om, hvor betaling med frigørende virkning skulle ske, Se herom Clausen, s. 74, Lynge Andersen m.fl., s. 208, 214, Andersen og Werlauff, s. 271, Lyngsø, s. 213, Rørdam og Carstensen, s. 402, og von Eyben, s Se herom Clausen s , Andersen og Werlauff, s. 271, Lyngsø, s, 213, og Rørdam og Carstensen, s Se herom Clausen, s. 75, Andersen og Werlauff, s. 271, Lynge Andersen m.fl., s. 216, Lyngsø, s. 214, og Rørdam og Carstensen, s

5 ikke var tilstrækkelig, idet det samtidig blev fastslået, at henvisningen til gældsbrevslovens 31 ikke medførte nogen ændring i dette tilfælde, hvor skyldneren (modtageren af meddelelsen) i denne sammenhæng var usagkyndig, medens banken i sagens natur var sagkyndig. 9 I afgørelsen i TfS der vedrører skattevæsenets udlæg i en pantsat fordring, havde en vognmand til sin bank transporteret nuværende og fremtidige tilgodehavender hos en kommune, der havde modtaget en behørig meddelelse herom, således at der ikke var spørgsmål om dennes udformning under sagen. I transporterklæringen var det angivet, at denne skete til sikkerhed for enhver forpligtelse. Det forelå nu til afgørelse, om det forhold, at banken havde indsat modtagne beløb fra skyldneren på dennes kassekredit hos banken, og derved havde givet denne mulighed for at disponere herover ved at hæve på kreditten, medførte, at banken ikke var beskyttet mod et udlæg i et tilgodehavende hos kommunen. Landsretten fandt, at dette ikke var tilfældet, selv om retten var opmærksom på, at sådanne transporter i sammenhæng med en kassekredit giver mulighed for misbrug. Dette støttedes af, at der også havde været tale om inddækning af overtræk, at der var andre mellemværender med banken og at banken efter transportens ordlyd havde valgmulighed med hensyn til anvendelsen Kort om legitimation Hvis skyldneren i eksemplet benytter det vedhæftede giroindbetalingskort til hel eller delvis betaling før eller ved forfaldstiden, vil betalingen tilgå overdrageren, som er identisk med skyldnerens medkontrahent. Set fra erhververens side er den skete betaling derfor ikke sket til ham på hans adresse som det rette betalingssted, medmindre giroindbetalingskortet skal forstås som en angivelse af et andet betalingssted. Der vil derfor være tale om misligholdelse med eventuelle ubehagelige følger for skyldneren. Gbl. 29 vil ikke være til megen hjælp for ham, for en gennemlæsning af fakturaen bør gøre det klart for ham, at der er tale om en overdragelse, således at det vel kan tænkes, at forholdet må sidestilles med viden eller i hvert fald med udvist manglende agtpågivenhed, jf. bestemmelsens sidste del. Derimod kan der meget vel foreligge god tro med hensyn til hvem, giroindbetalingskortet har som adressat. Ikke desto mindre er det vel sandsynligt, at skyldneren kommer til at betale en gang til som en konsekvens af gbl Overdragerens forpligtelse over erhververen følger af deres aftale om overdragel Se herom Clausen, s. 76, der tillige nævner den debat, der udspandt sig ved dommens offentliggørelse, Andersen og Werlauff, s. 275, hvor dette også er tilfældet, Lynge Andersen m.fl., s. 208, 217 og Rørdam og Carstensen, s. 403 Se herom Andersen og Werlauff, s Se herom Clausen, s. 76, og Andersen og Werlauff, s

6 sen. Efter gbl. 9 er overdrageren objektiv ansvarlig for, at fordringen består. Det er et spørgsmål om denne bestemmelse eller dens grundsætning kan anvendes analogt. Muligheden foreligger, men det er trods alt ikke et sandsynligt resultat Snarere kan der tænkes et sædvanligt erstatningsansvar, hvis de almindelige betingelser herfor foreligger. I hvert fald må der formodes at være tale forsæt eller uagtsomhed med hensyn til udformningen. Det økonomiske tab vil naturligvis være begrænset, hvis der sker en omgående videreførsel til erhverver. Ansvaret vil kunne tænkes gjort gældende både af skyldner og erhverver. 12 Hvis der sker betaling til overdrageren, vil erhververen lide et tab, hvis den fejlplacerede betaling ikke straks videreføres til ham, og i visse situationer endda selvom dette sker. Det spørgsmål kan rejses, om det ikke kan kræves af erhververen, at han kontrollerer, at meddelelser til skyldneren bliver givet på en forsvarlig måde, dvs. i overensstemmelse med gbls. regler, fordi det er udnyttelsen og sikringen af hans rettigheder, der er tale om. Hvis dette besvares bekræftende, må erhververen, hvis der kan påvises forsømmelser fra hans side, skulle betragtes som medvirkende 13 med den følge, at erstatningskravet nedsættes eller helt bortfalder. Det har indtil nu været forudsat, at erhververen ikke har medvirket til den særlige udformning. Hvis det modsatte skulle være tilfældet, således at forstå, at det er overladt til overdrageren fortsat at oppebære indbetalinger fra skyldnerne, foreligger der naturligvis ikke noget legitimationsproblem. Hvis der ikke sker en korrekt afregning fra overdrageren, vil dette være erhververens eget ansvar og derfor skyldneren uvedkommende. Det kan konkluderes, at et egentligt legitimationsproblem, der kan berøre skyldneren, kun foreligger, hvis udformningen skyldes en fejltagelse eller med vilje er udført af overdrageren. 5. Generelt om krav til sikringsakten Den følgende fremstilling vil falde i to punkter, som har været nævnt indledningsvis foran, og som i øvrigt også er indeholdt i den foreliggende retspraksis og behandlet i områdets teoretiske fremstillinger. Det skal for fuldstændighedens skyld nævnes, at denuntiationen er et påbud, der som sådant binder skyldneren ved sin fremkomst, og at det er ligegyldigt, om afgiveren er overdrageren eller erhververen. 5.1 Den sproglige udformning Der kan for det første stilles det krav, at det efter gennemlæsning af påkravet efter almindelig bedømmelse må være helt klart for debitor, at der er tale om en Se herom Henry Ussing, Obligationsretten almindelig del, 4. udgave, 1961, s Den foreliggende situation ses ikke beskrevet i litteraturen og der foreligger så vidt vides ikke domstolsafgørelser. 6

7 14 overdragelse af fordringen. På dette punkt viser den nævnte praksis, at anvendelse af ordet»overdragelse«er det sikreste, selv om der ikke er formkrav. Angivelse af, at der foreligger inkasso af fordringen er fundet utilstrækkelig i UfR og Endvidere er det i UfR slået fast, at brugen af udtrykket»overtaget«i forbindelse med et reklamepræg ej heller er tilstrækkeligt. Ligeså er anvendelse af udtrykket»i besiddelse af«samtidig med fremsendelse af en engelsksproget meddelelse i UfR ikke fundet tilstrækkelig klar og tydelig. Afgørelse af om udtrykket»deponeret«er tilstrækkeligt, har været til pådømmelse i to sager, UfR og Medens det i den førstnævnte sag fandtes at være tilstrækkeligt, blev det i den sidstnævnte slået fast, at dette ikke var tilfældet. 15 En henvisning til Gbl. 31 er hverken nødvendig eller tilstrækkelig, således som det fremgår af UfR Det skal dernæst for det andet på samme måde være klart for debitor, hvilken fordring meddelelsen vedrører, således at der i tilfælde, hvor der mellem ham og overdrageren er flere fordringer, ikke er tvivl om meddelelsens genstand. Der kan ikke stilles noget krav om, at der skal vedlægges eller indeholdes en nøjere dokumentation for, at der virkelig er sket en overdragelse. En sådan kan derimod være nødvendig for at skabe legitimation for erhververen. Det må dog slås fast, at de to bestemmelser i gbl. 29 og 31 er uafhængige af hinanden, og en meddelelse i henhold til 29 kan derfor ikke gøre det ud for en denuntiation, selv om skyldneren derved bliver bekendt med, at der er en sket en overdragelse. 16 I fortsættelse heraf skal det nævnes, at det ikke er nødvendigt, at det i meddelelsen angives, at betaling med frigørende virkning nu kun kan ske til erhververen. Hvis det alligevel sker, kræves det, at betalingsanmodningen er så præcist udformet, at det fremgår, at der skal betales til erhververen, således at der ikke på grund af angivelsen opstår tvivl om, at der foreligger en overdragelse Incassobeføjelserne Denuntiation som sikringsakt ved simple fordringer bygger på den opfattelse, at der ved dennes iagttagelse indtræder en rådighedsberøvelse, således at overdrageren ikke længere kan disponere som kreditor i forhold til fordringens skyldner. Hvis skyldneren kan betale til overdrageren i stedet for til erhververen, vil det alt andet lige være ensbetydende med, at erhververen ikke får de fordele, der er en følge af ejerskabet, medmindre det modtagne bliver videregivet til ham. Hvis dette skulle Kravet om klarhed er understreget hos Andersen og Werlauff, s. 271, der heri lægger, at meddelelsen ikke må være sløret af andet indhold, Andersen m.fl., s. 208, Rørdam og Carstensen, s. 400 og Clausen, s. 72. Se herom Andersen og Werlauff, s. 271, hvor det om den førstnævnte dom fastslås, at den er»ikke holdbar«. Se herom Clausen, s. 72, Andersen og Werlauff, s. 273, og Rørdam og Carstensen, s. 401 Se herom Clausen, s. 72, Andersen og Werlauff, s. 273, og Rørdam og Carstensen, s

8 være tilfældet er det rimeligt at rejse det spørgsmål om det overhovedet har været meningen, at der materielt set skulle ske et ejerskifte eller en pantsætning. I benægtende fald bliver det nødvendigt at tage hensyn til overdragerens kreditorer, og dette vil kunne ske ved, at det konstateres, at rådighedsberøvelsen ikke er opretholdt. 18 Det er allerede i dommen fra 1956 under 2. omtalt, at det vil være muligt, at lade overdrageren optræde som betalingsmodtager på erhververens vegne under den afgørende forudsætning, at der fra erhververens side føres en så nøje kontrol som omstændighederne måtte udkræve med, at der sker afregning til denne. I dommen U.f.R fandtes en angivelse af, at indtil videre skulle betaling af ordinære renter og afdrag til overdrageren og ekstraordinære afdrag til erhververen, at være en medvirkende årsag til, at underretningen ikke havde retsvirkning. Hvis en erhvervende bank faktisk modtager ydelser i henhold til fordringer, men indsætter disse på en bevilget kassekredit til overdrageren, vil der, lige meget om kassekreditten er positiv eller negativ, derved opstå en mulighed for, at overdrageren får rådighed over det indbetalte ved hævning på kassekreditten. Sådanne situationer må reelt ligestilles med de tilfælde, hvor overdrageren får rådighed over den overdragne fordring helt eller delvis. I TfS havde banken mulighed for at benytte modtagne beløb til andet end indsættelse på overdragerens kassekredit, hvilket var årsagen til, at meddelelsen fik retsvirkning efter sit indhold. Desværre er der ikke domspraksis herudover, der angiver, hvad en tilstrækkelig kontrol indebærer. Overdrager og erhverver er henvist til efter deres egne forhold at aftale en ordning med forhåbning om, at den i givet fald viser sig tilstrækkelig. Et uomgængeligt krav må det dog være, at ordningen skal være tilstrækkelig sikker, således at den kan forhindre overdrageren i at disponere til egen fordel over de indkomne beløb fra skyldnerne. De teoretiske fremstillinger henholder sig hertil 19 Hvis der foreligger den situation, at skyldneren på trods af en modtagen meddelelse alligevel betaler til overdrageren, vil en sådan fejlindbetaling ikke i sig selv give anledning til at statuere, at meddelelsen er uden virkning. Hvis fejltagelsen derimod skyldes, at udformningen af meddelelsen har vildledt skyldneren, kan resultatet let blive et andet. 6. Foreligger der en denuntiation, der har virkning efter sit indhold? Når det under pkt. 5 beskrevne anvendes på fakturaen, skal det indledningsvis bemærkes, at erhververen er et professionelt finansieringsselskab, som der kan stilles særlig strenge krav til, fordi der må formodes dér at være praktisk indsigt i gbl. 31's regler. Derfor skal der ved bedømmelsen af fakturaen lægges til grund, at Se herom Lyngsø, s Se Clausen, s , Andersen og Werlauff, s. 274, og Lyngsø, s

9 enhver unøjagtighed må trække i retning af, at der foreligger en utilstrækkelig denuntiation. Meddelelsen fastslår i første sætning, at tilgodehavendet»er overdraget til«finansieringsselskabet. Dette er i overensstemmelse med, hvad der foran blev anset som det sikreste. Derefter følger angivelse af, at der»alene kan ske«betaling med frigørende virkning til selskabet. Endelig følger angivelse af, at ved forfaldstid»bedes«indbetaling ske til en af to angivne konti. Som tidligere nævnt er betalingsangivelse ikke en nødvendig del af meddelelsen. Det forekommer ikke helt overvejet, at der ved forfaldstid bedes om betaling, medens der tidligere er blevet fremsat et kategorisk krav. Ganske nøjagtigt kan det vel næppe siges at være, når erhververens profession tages i betragtning, men det er rimeligt at konkludere, at dette forhold ikke i sig selv kan medføre meddelelsens manglende virkning. Vedrørende det vedhæftede giroindbetalingskort med overdragerens navn og kontonummer bliver det nødvendigt at skelne mellem situationer, hvor det har været hensigten, at betaling kan ske til overdrageren, og hvor det er en fejltagelse eller misforståelse, der ligger til grund. Foreligger der en fejltagelse, er det foran nævnt, at dette ikke i sig selv medfører uvirksomhed. Formentlig kan dette ikke uden videre antages hér. Hvis der, hvad der ikke kan påvises, men er sandsynligt, ikke er tale om et enkeltstående tilfælde, men en generel udformning, kan der spørges, om det ikke falder under de kontrol- og tilsynsforpligtelser, der påhviler en professionel financier, at sikre, at den form, hvori der gives denuntiation om erhvervede fordringer, er i overensstemmelse med gbl. 31's krav, hvis vedkommende selskab ønsker en beskyttelse? Hertil kan svares, at det ikke forekommer rimeligt at overlade dette til overdrageren for bagefter, i tilfælde af fejl og forglemmelser af mindre betydende omfang, at kunne henvise til, at dette er foretaget af overdrageren, der i denne henseende er uprofessionel. Dette synspunkt kunne så måske føre til, at den professionelle erhverver på grund af sin uagtsomhed ikke kan påberåbe sig beskyttelse overfor overdragerens omsætningserhververe og kreditorer. Hvis det har været tilsigtet at give giroindbetalingskortet den nævnte udformning, må det betyde, at der mellem overdrager og erhverver er truffet en aftale om, at overdrageren modtager betaling på erhververens vegne, som der i dette tilfælde i sagens natur ikke vides noget om. Der burde da ved påtegningens udformning være optaget en meddelelse om, at overdrageren ved modtagelse af betaling handler på erhververens vegne. Den konstaterede modsætning mellem det i meddelelsespåtegningen angivne om kontonumre og kortets indhold, som reelt betyder, at skyldneren kan betale til hvem han vil, medfører en sådan uklarhed om eksistensen af en overdragelse, at det på baggrund af den strenge praksis om virkningerne af manglende nøjagtighed fra professionelle erhververes side må være rimeligt at fastslå, at sikringsakten er uvirksom. Det er således konklusionen på overvejelserne om den foreliggende faktura med denuntiationspåtegningen, at denne ikke opfylder de betingelser, som kan opstilles på grundlag af 31's indhold, og at overdragelsen til erhververen derfor ikke har opnået nogen sikring af sin ret. 9

10 10

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

Lån. afdrag og renter

Lån. afdrag og renter Kravets parter Skyldner Kunde Lån afdrag og renter Kreditor Bank Fig. 18.1 Kreditor (banken) har en fordring på skyldner (kunden), som skyldner skal betale tilbage med afdrag og renter. ig. 18.2 Transaktionen,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR

Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM LSR - 1 Kursgevinstloven - tab ved internetsvindel - SKM2016.101.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/2 2016, ref. i SKM2016.101.LSR, ikke grundlag

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR

Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Likvidation udlodning af eventualkrav udbetaling af kravet SKM2012.391.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ikke grundlag for at anse 3 aktionærer i et likvideret

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens nærmere omstændigheder er følgende: 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Dennis Thyme-Duvald Strandvejen 100 2900 Hellerup Nævnet har modtaget klagen den 8. april 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S Strandvejen 157 A 3060 Espergærde Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel.

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Lyngby ApS Lyngby Torv 2 A 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en på ejendommen tinglyst

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR - 1 Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til staten

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Boafgift - behandling af passivpost vedrørende udlæg til ægtefælle i forhold til beregning af boafgift for afgiftspligtige arvinger - Højesterets kendelse af 25/8 2015, sag 240/2014. Af advokat (L)

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere