Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien."

Transkript

1 Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og kraftman A/S. Disse generelle betingelser skal opfattes som tilføjelse til udbudsmaterialet. Gældende grundlag for alle aftaler er Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92). Hvor projektering er indeholdt i ydelser er tilføjelser i ABT93 i forhold til AB92 ligeledes gældende med følgende supplerende betingelser: A. Aftalegrundlaget: 1 stk. 2: Ved bygherren forstås Kraftman A/S benævnt KM og ved entreprenøren forstås underentreprenøren eller leverandøren benævnt UE i det følgende. Såfremt projektering er indeholdt er UE s rådgivere også omfattet af aftalen. 2 stk. 2: KM forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud i forhold til det udbudte. UE skal gøre sig bekendt med byggepladsforhold. Ekstra krav på grund af manglende kendskab hertil vil ikke blive honoreret. Vinterforanstaltninger, herunder eventuelt vejrligsbestemte vinterforanstaltninger er inkl. Med mindre andet fremgår af kontrakt/udbudsmateriale. Dokumenterne supplerer hinanden. Såfremt der er uoverensstemmelser, kan KM frit vælge den løsning, KM foretrækker. 3 stk. 1: Krav om udregningsvederlag honoreres ikke. 3 stk. 5: Transport kan kun gives til pengeinstitut i Danmark og skal gælde hele entreprisesum / restentreprisesum. Modregning til tilgodehavender på andre entrepriser udført for KM går forud for transport. 4 stk. 1: Den af KM fremsendte kontrakt returneres underskrevet af KM indenfor 12 arbejdsdage efter fremsendelsesdato.

2 Side 2 af 10 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 6 stk. 1: Sikkerhedsstillelse skal være i overensstemmelse med Bygge- og boligstyrelsens standardgarantitekst (SI BO 23). Der skal stilles sikkerhed for entrepriser over ekskl. moms. UE skal acceptere, at KM s bygherre evt. videretransporterer sikkerhedsstillelse til slutejer. 6 stk. 2: Den af entreprenør stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. 7 stk. 1: Med mindre det fremgår af udbuddet, stiller KM ikke sikkerhedsstillelse overfor UE, da vi stiller over for bygherre. C. Entreprisens udførelse: 10 stk. 1: Udarbejdelse af kvalitetssikringsdokumentation, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner leveret i 3 eksemplarer og elektronisk samt udarbejdelse af as Build tegninger er altid en del af ydelsen. Inden der leveres materialer på byggepladsen, er UE forpligtet til at fremsende digitale oplysninger på materialerne, som indeholder oplysninger om materialerne, materialernes holdbarhed samt vedligeholdelse. 10 stk. 2: Fornødne bi ydelser til arbejdets færdiggørelse indeholder hejsearbejder, stillads, hul tagning og lukning af huller iht. brand- og lydkrav, støvvægge, rengøring, støvsugning, tørholdelse, samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i form af hjelm, rækværk, afdækninger, telefon, telefax, mandskabsfaciliteter samt bortskaffelse af affald. Såfremt arbejdet indeholder projektering skal nødvendige tegningstryk være indeholdt. 10 stk.4: Med mindre andet aftales skriftligt har UE 5 års mangelansvar på alle leverancer regnende efter afleveringsdato. Ved forbruger som bygherre er mangelansvaret 10 år. 11 stk. 1: UE skal deltage i projektgennemgange, som en del af kvalitetssikringen. UE skal fremlægge vareprøver på alle synlige leverancer. UE bevarer det fulde ansvar for projekt (Såfremt det fremgår af kontrakt at projektering er indeholdt) og arbejder med mindre andet udtrykkeligt angives i referat eller tilsynsnotat. 11 stk. 3: UE skal acceptere at KM s bygherre og dennes rådgivere har adgang til byggepladsen.

3 Side 3 af stk. 2: UE skal vise hensyn overfor andres arbejder. Skader ordnes direkte mellem skadesvolder og skadeslidte. 12 stk. 4: Aflevering sker tidligst samtidig med KM s aflevering til KM s bygherre. Ingen arbejder betragtes som ibrugtaget uden skriftlig accept af KM. 13 stk. 1: Hvor UE forestår projektering af egne arbejder, er nødvendige godkendelser ved myndigheder og afholdelse af udgifter herved inkl. henvendelse til myndigheder skal gå gennem KM med mindre andet aftales skriftligt. 14 stk. 4: UE må ikke igangsætte ekstraarbejde uden skriftlig accept fra KM. Ekstraarbejder som ikke kan viderefaktureres til KM s bygherre vil ikke blive honoreret. UE skal straks ved igangsættelse af arbejde som ikke er indeholdt i entreprisen gøre opmærksom på at der er tale om ekstraarbejde. Såfremt dette ikke sker, forbeholder KM sig ret til at afvise eventuelle økonomiske krav. Aftaler om ekstraarbejder som indgås direkte mellem UE og KM s bygherre eller bygherres rådgivere forbeholder KM sig ret til at afvise. Der må ikke oplyses priser for ekstraarbejder til andre end KM. Sker dette alligevel skal der være indregnet 10 % i prisen til KM. 15 stk. 3: UE er pligtig til at gennemgå arbejder, der overtages fra anden entreprenør og påtale fejl og mangler inden egne arbejder opstarter. Evt. fejl og mangler skal fremsendes skriftligt og i så god tid at udbedring kan ske således det ikke får indflydelse på UE s arbejde. Overholdes dette ikke forbeholder KM sig til at afvises et evt. krav. Såfremt projektmaterialet ikke er entydigt er UE pligtig til straks at forelægge det for KM. 19 stk. 1: Det er UE s ansvar til stadighed at kontrollere, at der arbejdes efter sidste reviderede projektmateriale. Såfremt der ikke er gjort indsigelser mod byggemødereferat og revision på projektmateriale senest på næstfølgende byggemøde betragtes referat og projektmateriale som værende gældende og indeholdt i entreprisen uden forbehold. 22 stk. 1: Fakturaer skal indeholde oplysninger om byggesag, byggesagsnummer samt entreprisebetegnelse. Faktura skal være KM i hænde senest den 27. i måneden. Betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage. (Med mindre andet er aftalt) Der skal udarbejdes stadeopgørelser til a`contobegæringer, som skal godkendes af KM og vedhæftes faktura. Såfremt stadeopgørelsen ikke er korrekt udfyldt og vedlagt a`contobegæringen vil fakturaen blive afvist.

4 Side 4 af 10 Se i øvrigt bilag 1 for nærmere beskrivelse. KM forbeholder sig ret til at modregne tilgodehavender på samme eller andre entrepriser udført for KM. KM forbeholder sig ret til at foretage betydelige tilbagehold i UE s a`conto betalinger ved manglende aflevering af kvalitetssikringsmateriale og oplæg på KM forlangende. Dette gælder under hele entreprisens udførelse. For manglende udbedring af mangler forbeholder KM sig ret til at tilbageholde hvad der svarer til manglernes værdi eller mindst 5-10 % af entreprisesummen indtil KM s bygherre har anerkendt at manglerne er udbedret. 22 stk. 2: UE kan kun kræve betaling for indbyggede materialer medmindre andet aftales særskilt. 22 stk. 5: Fakturering af ekstraarbejder skal ske på særskilt faktura. Fakturaer skal indeholde oplysninger om byggesag, byggesagsnummer samt entreprisebetegnelse. Betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage. Aftaleseddel med underskrift fra KM skal vedhæftes faktura 22 stk. 10: Betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage. (Med mindre andet er aftalt) 25 Ved UE s forsinkelse, som medfører dagbod eller erstatningskrav mod KM. Hæfter UE for hele kravet mod KM. 28 stk. 4: Aflevering skal ske tidligst samtidig med KM s aflevering til KM s bygherre. UE er pligtig til selv at gennemgå arbejder før aflevering, udarbejde mangellister samt afhjælpe egne mangler inden KM s mangelgennemgang og aflevering til KM s bygherre. Sker dette ikke i tilstrækkelig omfang forbeholder KM sig ret til at kræve betaling for udarbejdelse af mangellister for UE. Dette vil blive prissat eller faktureret med 650,- kr. ekskl. moms pr. påbegyndt time. 30 stk. 1: Manglende kvalitetssikringsdokumentation og manglende drift- og vedligeholdelsesmateriale fra UE betragtes som en væsentlig mangel ved aflevering. 31 stk. 2: Med mindre andet aftales er fristen for afhjælpning af påviste mangler 10 arbejdsdage regnet fra afsendelse af mangellisten. 31 stk. 3: Fristen for meddelelse om hvilke mangler der stadig påberåbes er 20 arbejdsdage.

5 Side 5 af 10 I. Særligt om ophævelse. 40 stk. 1: KM har ret til at foretage delvist ophævelse af entreprisen og overdrage arbejdet til tredjemand, såfremt der under arbejdets gang indtræder sådanne forsinkelser, at der er risiko for, at en mellem- eller afleveringstermin ikke kan overholdes. KM vil i disse tilfælde indkalde rådgivende ingeniørfirma eller lignende til at foretage en uvildig vurdering af dispositionen, honorar for disse rådgiver kan fratrækkes UE s faktura.

6 Side 6 af 10 Byggepladsforhold: Plan for sikkerhed og sundhed: Planen beskriver den overordnede planlægning for arbejdets planlægning for arbejdets udførelse og ansvarsfordeling mellem de involverede entreprenører. UE skal bidrage med de forhold som specifikt vedrører egne arbejder. Byggepladsindretning: Placering af skurvogne fremgår af byggepladsplan, såfremt denne indgår i udbudsmaterialet. Tyverisikring: Entreprenøren skal indregne de nødvendige foranstaltninger til at forebygge tyveri og hærværk på byggepladsen. Såfremt der skal opstilles hegn eller der skal etableres vagtordning sker det i samråd med de enkelte entreprenører og regningen fordeles forholdsmæssigt mellem entreprenørerne. Skiltning: Skiltning må kun ske efter KM s skriftlige tilladelse. Nødvendige advarselsskilte, som skal opsættes som følge af arbejder, opsættes af den pågældende entreprenør. Beskyttelse af træer og buske: Træer og buske må kun fjernes med forudgående skriftlig tilladelse fra KM. Sikkerhed / arbejdsmiljø: Hver enkelt entreprenør har ansvaret for overholdelse af sikkerhedsbestemmelser indenfor eget arbejdsområde. Ved arbejdsprocesser med arbejdsmiljøproblemer er den ansvarlige forpligtet til at udarbejde sags bestemte arbejdspladsvurdering og nødvendige kontrolprocedurer for arbejdets udførelse. Entreprenøren er pligtig til at bortvise egne medarbejdere fra byggepladsen, hvis de gentagne gange overtræder sikkerhedsbestemmelser. Det forudsættes at UE har lovlig APV Byggemøder: UE har pligt til at henvende sig til KM eller KM s rådgiver/bygherre øjeblikkeligt ved manglende tilsendelse af mødereferater, økonomiske krav mod KM som følge af ovenstående honorerer ikke. Overenskomst: UE bekræfter med underskrift af aftale at alle medarbejdere lønnes korrekt og er omfattet af en til hver tid gældende overenskomst. Manglende overholdelse af overenskomst betragtes som væsentligt misligholdelse af nærværende aftale jf. AB stk 1.

7 Side 7 af 10 Sikkerhedsmøder UE skal deltage i sikkerhedsmøder med arbejdsgiver og arbejdstager, samt repræsentanter, deltagere skal være kompetente til at træffe bindende aftaler på stedet. Varmt arbejde Ved arbejdsprocesser der udvikler varme, som f.eks. tagdækninger, svejsninger, skæringer, tørringer og opvarmninger mm. Skal arbejdes planlagt og udføres i henhold til projektets udbudsmateriale eller dansk lovgivninger Øvrige bestemmelser: Er det under arbejdet nødvendigt at fjerne sikkerhedsforanstaltninger, skal UE sørge for nødvendig advarselsskilte samt reetablering af de af ham fjernede sikkerhedsforanstaltninger senest når arbejdspladsen forlades. Færdselsarealer: Det er jordentreprenørens ansvar at etablere og vedligeholde færdselsarealer og oplagringspladser. Såfremt UE skal bruge andre færdselsarealer end de viste, er UE pligtig til at etablere, vedligeholde og fjerne interimsveje samt reetablere oprindelige forhold. Adgangsstier, der er udlagt for gående færdsel må ikke anvendes til transport med køretøjer. Oprydninger og renholdelse UE skal dagligt foretage oprydning og bortskaffelse af affald efter egne arbejder. Deponi og affaldshåndtering skal være indeholdt i arbejdet med mindre andet fremgår af kontrakten mellem KM og UE Såfremt oprydning ikke sker efter påtale fra KM, vil oprydning eller rengøringer uden varsel blive foretaget og iværksat af KM. Udgiften til dette vil efter skøn blive fordelt på impliceret UE er Skure og velfærd Med mindre andet fremgår af udbudsmaterialet og kontrakter er UE pligtig til at selv opstille nødvendige medarbejderfaciliteter af en hver art for egne medarbejdere Lagerplads Fremgår af byggepladsplan eller aftaler træffes på stedet af KM. Der må ikke fremsendes større materialepartier uden forudgående aftale med KM. Forsikring eller dækning ved tyveri er KM uvedkommende Stilladser og værn UE skal medtage nødvendige stilladser til eget arbejde og tillade andre entreprenører at bruge opstillede stilladser så længe egne arbejder ikke forsinkes herved. KM skal orienteres inden stilladser demonteres. Alle stilladser og værn skal kunne godkendes af arbejdstilsynet, ligesom at det er en forudsætning af medarbejder der står for montage har de nødvendige uddannelser

8 Side 8 af 10 El Inden evt. tilmelding til forsyningsselskab skal KM kontaktes for information for hvem der skal tilmeldes. El opstiller byggestrømstavler med mindre andet er oplyst. El søger for orienteringslys i fælles adgangsveje, samt udendørs fællesarealer. Såfremt bygherre kræver at af byggestrøm til egen skure betales af respektive skal dette være indregnet hos alle, via Bi måler eller på regning 5 kr./kw. Forbrug er døgnet rundt. Vedligeholdelse og vinterforanstaltning af ledninger skal være indregnet af alle UE. Alle nødvendige interimistiske installationer skal udføres og nedtages af UE selv. Dette gælder også arbejdsbelysninger og tilslutning af skure mv. UE skal foretage de nødvendige kontroller af eldrevne værktøjer og installationer mv. KM honorerer ikke ventetid på strømnedbrud eller mangelende strøm. Såfremt der indgår fælles skurvogn skal EL tilslutte denne og prisen herfor skal være indregnet i tilbuddet. Vand Inden evt. tilmelding til forsyningsselskab skal KM kontaktes for information for hvem der skal tilmeldes. Vand opstiller midlertidig vandinstallationer og nedtager denne med mindre andet er oplyst. Såfremt der indgår fælles skurvogn skal vand tilslutte denne og prisen herfor skal være indregnet i tilbuddet. Kloak Mangelende tegninger vedr. as buildt er at betragte som væsentlig mangler. Kopi skal altid fremsendes til KM med kopi til kommune. Såfremt der indgår fælles skurvogn skal kloak tilslutte denne og prisen herfor skal være indregnet i tilbuddet. Telefon UE sørger for egne telefoner til pladsen Forsikringer Bygherre tegner brand og stormforsikring. UE erklærer at have tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring på min. 5 mio. kr. ved ting og personskade, når kontrakt tegnes med KM bekræftes det ved underskrift at præmie er betalt, og at forsikringen er i kraft. Såfremt UE ikke har forsikringsmæssige forhold i orden tolkes det som væsentligt misligholdelse af kontrakt og ophævning kan finde sted jf. 40 stk. 1. Vi forbeholder os retten til at få fremsendt nærværende dokumentation inden a contobegæringer udbetales.

9 Side 9 af 10 Vinterforanstaltninger Disse skal altid være indregnet i UE tilbud når vejret forlanger dette. Jord skal rydde sne hver dag kl Arbejdet honoreres på regning dog skal der træffes skriftlig aftale med KM om dette før opstart. Projektmaterialer KM stiller hele projektmaterialet til rådighed i digital form, revisioner fremsendes ligeledes digitalt. Det er UE pligt at gøre opmærksom på tegninger eller mangelende revisioner på byggemøder. Alle print betales af UE til eget brug.

10 Side 10 af 10 BILAG 01 Generelt om fakturering 1. Generelt: Betingelser gælder for alle aftaler der er indgået mellem underentreprenører, leverandører og kraftman a/s. Disse skal betragtes som supplement til udbudsmaterialet 2. Faktureringer: Faktura SKAL indeholde oplysning om byggesag, KM s interne sagsnummer, entreprisebetegnelse, samt nummer på a conto begæringer. Faktura skal indeholde det samlede entreprise beløb og procenter for udført arbejde, ligeledes skal tidligere fremsendte fratrækkes. Faktura sum skal stemme overens med kontraktbeløb. Såfremt ovenstående ikke overholdes vil faktura blive afvist 3. Ekstra arbejder: Fakturering af ekstra arbejde skal ske på særskilt faktura. Faktura skal indeholde det samlede entreprise beløb og procenter for udført arbejde, ligeledes skal tidligere fremsendte fratrækkes. Såfremt ovenstående ikke overholdes vil faktura blive afvist 4. Afviste faktura. Såfremt en faktura er afvist og flyttet til næste måned vil KM fremsende en orienteringsmail til den mail der fremgår af UE s hjemmeside eller faktura. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt med kreditnota og ny faktura. Såfremt en faktura bliver afvist skal der tilsendes en kreditnota og en ny faktura. 5. Mangler og kvalitetssikring: For mangelende udbedring af mangler eller fremsendelse af drift og vedligeholdelse og eller kvalitetssikringer kan der ske en betydelig tilbageholdelse i a conto begæringer jf. ovenstående. Såfremt der fremsendes faktura på det fulde beløb inden mangel udbedring er afsluttet og kvalitetssikring er modtaget vil faktura blive afvist. Alle faktura skal sendes til såfremt dette ikke overholdes vil de blive afvist og betegnet som ikke modtaget. Kontoudtog skal fremsendes på

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere