Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser."

Transkript

1 Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn og nummer Postnummer og by (i det følgende kaldet kontrakthaver) 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter anvendelse af godkendelsesmodellen i serviceloven Kontrakten beskriver udbyders og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Nærværende kontrakt mellem kontrakthaver og udbyder B. Godkendelsesmateriale med bilag fra leverandøren af XX inkl. offentliggjorte spørgsmål og svar. Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder Købelovens regler om forbrugerkøb. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt. 3 Kontraktens omfang 1. Modtagelse af bestilling af dagligvarer fra borgere som er visiteret til ordningen. 2. Indsamling og pakning af bestilte dagligvarer. 3. Udbringning af de bestilte dagligvarer til borgere som er visiteret til ordningen. 4. Afregning for evt. udbringnings- og/eller indsamlings og pakningsgebyrer med Syddjurs Kommune.

2 Kontrakten omhandler dagligvareudbringning i henhold til servicelovens 83. Borgeren har i henhold til den gældende servicelov frit valg, og aftalen skal derfor betragtes som et tilbud til den enkelte borger der er visiteret til ordningen. Syddjurs Kommune kan derfor ikke garantere, at alle visiterede borgere benytter ordningen eller hvor tit den benyttes. Syddjurs Kommune kan heller ikke garantere antallet af visiterede borgere i aftaleperioden. Syddjurs Kommune bevilger kun hjælp til indkøb og udbringning maksimalt 1 x ugentlig. Syddjurs Kommune kan dog ikke garantere at alle visiterede borgere vil gøre brug af ordningen hver uge. Omfanget bestemmes alene af den enkelte borgers behov. Syddjurs Kommune betaler altså kun for evt. indsamling og pakning samt udbringning af dagligvarer 1 x ugentligt. Eventuel udbringning derudover betales af borgeren selv. Ved levering af bestilte dagligvarer skal betaling for varerne ske via PBS betaling. Eventuel betaling for indsamling og pakning samt udbringning af dagligvarer sker via Syddjurs Kommune, Visitation og Hjælpemidler. I de tilfælde hvor Syddjurs Kommune skal betale for indsamling og pakning samt udbringning, må regningen til borgeren kun omhandle bestilte varer og må IKKE indeholde udgifter til indsamlings og pakning samt udbringning. Betaling for de bestilte varer er udelukkende et anliggende mellem leverandøren og borgeren. Manglende betaling af leverede varer er derfor Syddjurs Kommune uvedkommende. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den XX.XX.XXXX til og med den 31.maj 2014 med mulighed for forlængelse på op til 2 x 12 måneder. Udbyder skal senest fredag den 28. februar 2014 give kontrakthaver besked om, hvorvidt der ønskes at gøre brug af optionerne. Såfremt optionerne udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved den sidste options udløb. 5 Opsigelse af aftalen Da kommunalbestyrelsen kan beslutte at skifte model (udbuds- eller godkendelsesmodellen), vil denne aftale kunne opsiges med 3 måneders varsel fra udgangen af en måned. Leverandørerne kan også opsige aftalen med 3 måneders varsel fra udgangen af en måned. 6 Tildeling af konkrete ordrer Tildeling af konkret ordre foregår ved visitering af berettigede borgere, som ønsker at gøre brug af aftalen.

3 7 Bestilling af varer Bestilling af varer fra den enkelte bruger vil ske via et online bestillingssystem på leverandørens hjemmeside eller pr. , enten ved at borgeren selv eller en hjælper fra den kommunale hjemmepleje bestiller. Bestilling sker altid på baggrund af en udstedt bevilling fra Syddjurs Kommune. Borgere som ikke er visiteret til ordningen er således ikke omfattet af denne aftale. 8 Levering og leveringsbetingelser De bestilte dagligvarer skal leveres i dagtimerne mellem med mindre andet er aftalt med borgeren. Varerne der skal leveres skal være friske forstået på den måde, at mindst 2/3 af varernes holdbarhedstid er tilbage ved levering. Kravet gælder ikke ved kolonialvarer med en i henhold til fødevarelovgivningen lang holdbarhedsperiode. Såfremt der medtages køle/frostvarer skal leverandøren sikre en forsvarlig leveringsform således, at varerne ikke opvarmes eller risikerer optøning før levering. Kølevarer skal sikres en hensigtsmæssig transport- og opbevaringstemperatur. Ved reklamation fx pga varens holdbarhedsdato er udløbet, skal produktet byttes med et tilsvarende produkt. Bytning skal ske uden omkostninger for borgeren og indenfor 24 timer. I de tilfælde, hvor leveringsdag falder på en helligdag, skal leverandøren tilbyde en erstatningsdag. Levering aftales i hvert enkelt tilfælde med den enkelte borger/medarbejder fra hjemmeplejen Leverandøren skal ved levering ringe på, præsentere sig tydeligt i eventuel dørtelefon og vente på, at døren bliver åbnet. Varer skal bæres til borgerens køkkenbord. Køle- og frostvarer skal anbringes i køleskab/fryser hos borgeren. Ved væsentlig forsinket levering skal leverandøren informere borgeren. Hvis borgeren ikke lukker op, skal leverandøren med det samme kontakte det relevante distrikt. Udbringeren skal reagere på væsentlige ændringer hos borgeren ved at kontakte distriktet. Ved levering af varer, som er beskadigede, optøede eller på anden måde kvalitetsmæssigt væsentligt forringet, skal der tilbydes erstatningsvarer, som leveres med førstkommende varetur. Hvis borgeren ikke ønsker varen, krediteres borgeren. Ved levering af forkerte varer krediteres borgeren. Levering af varer i et distrikt skal ske på samme ugedag hver uge og så vidt muligt på samme tidspunkt

4 9 Bonus mv. Omsætningen med udbyder vedr. ovenstående varesortiment må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. 10 Følgeseddel Ved hver levering skal den enkelte borger modtage en kopi af fakturaen, hvoraf stk. pris, samlet pris. klientens navn, adresse, dato, antal, varenummer og varenavn fremgår. 11 Fakturering De valgte leverandører skal senest 1 uge efter månedsafslutning fremsende en månedlig samlefaktura på indsamling og pakning samt eventuelle udbringningsgebyrer til Syddjurs Kommune, Visitation & Hjælpemidler. Fakturaen skal indeholde navn og adresse på borgere, hvortil der er sket udbringning af varer, samt på hvilke datoer det er sket. Betaling for bestilte varer er Syddjurs Kommune uvedkommende. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnota skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIOUBL-RASP. Fakturaer og kreditnota skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e- ordre, skal profilen som minimum være Procurement-OrdSim-Bilsim-1.0. Fakturaer sendes elektronisk til den rekvirerende afdeling eller institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (nummer, der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse EAN-lokationsnummer på den enhed hos ordregiver, som skal modtage fakturaen Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Varebetegnelse og kvantum (antal enheder) af de leverede, præcist beskrevet på varelinjeniveau til identifikation af det enkelte produkt, inkl. pris pr. enhed og samlet pris for det enkelte produkt, eksklusiv Fakturatotal eksklusiv moms

5 Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Faktura kan først fremsendes efter levering når såvel leverandøren som tilbudsgiver er enige og tilfredse med produktet. Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL 2.02 og fremsendes via nemhandel eller VANS (Value Added Network Service). Udbyder er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. 12 Priser For bestillinger foretaget i henhold til kontrakten gælder den i godkendelsesmaterialet angivne enhedspris, som er gældende 12 måneder regnet fra aftalens start. Priserne kan herefter reguleres én gang årligt i henhold til Prisregulering Priserne for levering og bestilling skal være faste i 12 måneder regnet fra aftalens start. Herefter kan der ske prisregulering én gang årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra 12 måneder efter kontraktstart og kan maksimalt svare til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks fra datoen for kontraktstart og til datoen 12 måneder efter kontraktstart. Tilsvarende reguleringsformel gælder for eventuelle følgende prisreguleringer. Prisregulering sker på kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal og den procentvise regulering, der ønskes foretaget. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne fremsendes. Prisreguleringer skal meddeles udbyder senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Syddjurs Kommune, Visitation og Hjælpemidler, Hovedgaden 77, 8410 Rønde. 14 Skift af leverandør Borgeren har ret til at skifte leverandør. Fristen er 1 måned fra udgangen af den måned, hvori modtageren af hjælpen har anmodet om skift af leverandør, jf. bekendtgørelse nr. 299 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv., 6.

6 15 Betaling Betalingsbetingelsen er 30 dage fra modtagelse af korrekt E-faktura. 16 Leverandørens forpligtigelser Aflevering af bestilte varer må kun ske når borgeren, familie eller bekendte er til stede i hjemmet. Hvis borgeren ikke er hjemme på det aftalte tidspunkt, er det vigtigt, at der gives besked til det områdecenter den pågældende borger er tilknyttet. Leverandøren skal udvise omhu, ansvarlighed samt optræde fagligt, etisk, juridisk og økonomisk forsvarligt. Herudover skal leverandøren overholde de hygiejniske principper og være i stand til at legitimere sig. Leverandøren skal ligeledes registrere observationer, der har betydning for modtagerens sundhed og velvære. Ved vigtige/akutte observationer, der vurderes at have betydning for modtagerens sundhed og velvære viderebringes dette straks til den koordinerende fagperson (i dette tilfælde områdecenteret som sørger for at kontakte relevante personer). 17 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 18 Ansættelsesvilkår Udbyder ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Kontrakthaver forpligter sig derfor til at sikre, at såfremt arbejdsforhold af den i nærværende konkrakt omhandlede art ikke på den egn, hvor arbejdet udføres, er omfattet af kollektiv overenskomst, må Iøn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der indenfor det fag eller den industri, i hvilken leverandøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Ansvaret for, at denne bestemmelse overholdes, påhviler virksomhedens leder. TiIsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det lederen af den virksomhed, der star som hovedleverandør, at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. Overholder kontrakthaver ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan udbyder tilbageholde vederlag til kontrakthaver med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår. Udbyder kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Kontrakthaver skal, efter skriftligt påkrav,

7 fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være udbyder i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. 19 Etik og socialt ansvar Udbyder forudsætter, at kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt udbyder bliver bekendt med, at kontrakthaver eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er kontrakthaver forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Kontrakthavers eventuelle omkostninger forbundet hermed er udbyder uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 20 Underleverandør Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen. 21 Miljø Lastbiler og/eller varebiler der benyttes til levering må ikke lade bilen stå i tomgang/have motoren kørende mens der foretages levering. Der henvises til transportregulativet fra Miljøministeriet. Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m.

8 22 Statistik Leverandøren fremsender på opfordring ca. 1 gang årligt en opgørelse over omsætningen på aftalen. Opgørelsen skal udarbejdes i Excel format og fremsendes elektronisk. 23 Garanti og reklamation Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder Købelovens regler om forbrugerkøb. Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 24 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Syddjurs Kommune forventer, at professionel omsorg indgår ved udførelsen af alle ydelser. Begrebet omsorg skal forstås som den spontane medmenneskelighed. Professionel omsorg betyder, at leverandøren udviser pli, omtanke og høflighed og handlinger udøves på en ligeværdig og forpligtende måde. Chaufføren/-erne/budene skal kunne tale og forstå dansk. 25 Overdragelse af aftale Kontrakthavers forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan ikke uden forudgående skriftlig aftale med kommunerne overlades til udførelse af anden / andre leverandører. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer De rettigheder og pligter, der fremgår af kontrakten og af de bilag, der hører til kontrakten, kan kontraktshaveren ikke overdrage, hverken i fuldt omfang eller kun delvist. De krav, som kontraktshaveren har ifølge kontrakten med tilhørende bilag, kan kontraktshaveren ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse.

9 27 Misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele udbyder dette, og kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Udbyder kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Udbyder kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken kontrakthaver skal opfylde sine forpligtigelser iht. denne kontrakt. Undlader kontrakthaver herefter at opfylde sine forpligtigelser, indenfor den af kommunerne fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse, jf. nedenfor. Dersom kontrakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne kontrakt, jf. eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige leverancer, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Dersom kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af bestemmelserne om bonus mv. (jf. 9 Bonus mv.) Overtrædelse af offentlige påbud (jf. 17 Offentlige påbud) Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar (jf. 19 Etik og socialt ansvar) Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af aftalen, rettigheder, forpligtelser og fordringer (jf Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer). Overtrædelse af kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jf. 33 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten) Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. Går kontrakthaver konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette / disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af udbyders kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde.

10 I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 28 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen. Er force majeure isoleret til kontrakthavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan udbyder kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 29 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og sideprodukter. Kontrakthaver er forpligtet til at tegne professionel produktansvarsforsikring. Kontrakthaver skal på forlangende forelægge dokumentation for tegnet produktansvarsforsikring i henhold til ovenstående. 30 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af kontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er ordregivers retskreds.

11 31 Kontraktændringer Nærværende kontrakt samt bilag til denne, kan kun ændres ved skriftlig kontrakt imellem udbyder og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Prisændringer i henhold til 13 anses ikke som en kontraktændring. 32 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er ikke fortrolig, og vil blive gjort tilgængelig for medarbejderne på Syddjurs Kommunes Intranet. Viden om brugernes personlige forhold er fortrolige og må ikke viderebringes til uvedkommende. Det påhviler leverandøren at forpligte selskabets ansatte, herunder eventuelle underleverandører, at overholde tavshedspligten samt at disse har rene straffeattester. Chaufførerne/budene er underlagt samme tavshedspligt som kommunens ansatte vedrørende borgernes private forhold. Der gøres opmærksom på, at såfremt der fremkommer en begæring om aktindsigt, som kommunen giver medhold i for enten hele eller dele af kontrakten med tilhørende udbudsmateriale og tilbud i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt vil denne begæring medføre offentlighed i dokumenter fra kontrakthaver. 33 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Udbyder: Syddjurs Kommune Dato: Kontrakthaver: XXXX Thomas Nielsen XXXX

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere