NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER DECEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Rekonstruktion af selskaber i Sverige... 1 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse... 4 Underretning til skyldner ved overdragelse af fordringer... 8 Rekonstruktion af selskaber i Sverige Af Advokat Jens Zilstorff og Jur. Kand, Advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I den seneste tid har vi modtaget forespørgsler vedrørende kriseramte virksomheder i Sverige. Det kan være danske selskaber, der mangler betaling fra svenske samarbejdspartnere eller har anden interesse i, at et svensk selskab kommer "på fode" igen. På baggrund af disse forespørgsler vil vi i hovedtræk redegøre for en særlig mulighed for rekonstruktion, som den svenske rekonstruktionslov åbner op for, og som danske virksomheder kan blive udsat for. I Sverige kan et selskab, der ikke er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, iværksætte en formel rekonstruktion igennem en beslutning fra domstolene. Denne formelle rekonstruktion er reguleret i "lag om företagsrekonstruktion" (herefter den svenske rekonstruktionslov). Det svenske system adskiller sig på enkelte punkter fra det danske system, hvorfor danske virksomheder, der har samhandel med svenske selskaber, bør være opmærksomme på denne mulighed. Ligesom i Danmark er der imidlertid også i Sverige mulighed for at rekonstruere et selskab uden at henvende sig til domstolene - eksempelvis gennem tilskud af ny kapital. Formålet med den svenske rekonstruktionslov er at rekonstruere kriseramte selskaber, der stadig anses for at have mulighed for at drive en rentabel virksomhed. En af domstolen udnævnt rekonstruktør skal indenfor kort tid undersøge, om selskabet kan drives videre, hvordan den fremtidige drift skal tilrettelægges, og om der er mulighed for at indgå akkord med kreditorerne. Det er i Sverige kun muligt at gennemføre en beslutning om "offentligt ackord" (herefter tvangsakkord) i forbindelse med en rekonstruktion i henhold til loven. For at rekonstruktøren skal have en reel mulighed for at få selskabet på fode igen, regulerer loven blandt andet forbud mod individualforfølgning, debitors og kreditors rettigheder under rekonstruktionen samt muligheden for at ophæve gensidigt bebyrdende afta- Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 ler. Den svenske rekonstruktionslov indeholder dermed dele af de samme elementer, der findes i den danske konkurslov, herunder eksempelvis reglerne om betalingsstandsning og tvangsakkord. En ansøgning om rekonstruktion indgives enten af selskabet eller af en af selskabets kreditorer til den byret, hvor selskabet som udgangspunkt har værneting. Hvis retten skal kunne træffe en beslutning om rekonstruktion, må selskabet ikke have mulighed for at honorere sine betalingsforpligtelser, og ansøgeren skal sandsynliggøre, at formålet med rekonstruktionen kan opnås. Hvis domstolen accepterer ansøgningen om rekonstruktion, udpeges en rekonstruktør. Rekonstruktøren skal i henhold til loven varetage kreditorernes interesse. Da rekonstruktøren imidlertid også skal varetage selskabets interesse i relation til en fortsat drift, er der risiko for, at rekonstruktøren de facto kommer i en interessekonflikt. Rekonstruktøren skal inden 3 måneder efter beslutningen om rekonstruktion søge at finde en løsning på selskabets økonomiske problemer. Denne frist kan dog forlænges i op til 1 år på begæring af selskabet, medmindre der er akkordforhandlinger i gang. Senest en uge efter beslutningen om rekonstruktion skal samtlige kendte kreditorer orienteres om rekonstruktionen og selskabets økonomi, og senest 3 uger efter beslutningen skal der afholdes kreditormøde. Hvis der er et stort antal kreditorer med uprioriterede krav, kan selskabet vælge at orientere om rekonstruktionen og kreditormødet ved offentliggørelse. Under en rekonstruktion skal selskabet følge rekonstruktørens anvisninger omkring driften af selskabet. Selskabet skal endvidere have rekonstruktørens accept til at betale gæld, der var forfalden inden vedtagelsen af beslutningen om rekonstruktionen, til at indgå nye aftaler etc. Aftaler indgået inden rekonstruktionen kan kun ophæves efter accept fra selskabet og rekonstruktøren, uanset at det i henhold til aftalens ordlyd er muligt at ophæve aftalen på grund af eksempelvis forsinket betaling. Yderligere konsekvenser ved en rekonstruktion er, at det, ligesom ved betalingsstandsning i henhold til dansk ret, ikke er muligt at eksekvere en dom og opnå udlæg, få arrest eller at gennemføre andre sikringsakter. Det er som udgangspunkt heller ikke muligt at erklære selskabet konkurs. Spørgsmålet er herefter, hvordan man som dansk virksomhed skal forholde sig til et selskab, der er under rekonstruktion i henhold til den svenske rekonstruktionslov. Det er vigtigt, at man sørger for at opretholde sit krav. For at blive indkaldt til kreditormøderne og få information om selskabet, skal kravet anmeldes til rekonstruktøren, hvis denne endnu ikke er bekendt med kravet. Dette gælder, uanset om kravet er bestridt af selskabet eller ej. Information om rekonstruktøren kan fås ved henvendelse til "Bolagsverket" (den svenske pendant til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). 2

3 En eventuel tvangsakkord omfatter de krav, som er opstået inden ansøgningen om rekonstruktion. Det er ikke nødvendigt, at kravet skal være forfaldet til betaling. Ved tvangsakkordforhandlingerne skal kreditorerne stemme om forslaget om akkord, og en beslutning om akkord er gældende overfor samtlige kreditorer kendte som ukendte som har et krav på ansøgningstidspunktet. En kreditor, der har et bestridt krav, har ret til at deltage i afstemningen. Såfremt det er nødvendigt for resultatet af afstemningen at afklare, hvorvidt kravet kan komme i betragtning som et faktisk krav mod selskabet, skal domstolen under mødet undersøge sagen og søge at finde en løsning sammen med parterne. Såfremt der ikke opnås enighed om kravet, kan domstolen prøve sagen ved en egentlig hovedforhandling. Er kravet mod det svenske selskab i danske kroner, beregnes dette efter den kurs, der var gældende på tidspunktet for ansøgningen om rekonstruktion og ikke på tidspunktet for fordringens stiftelse eller forfald. En kreditor har mulighed for at begære, at rekonstruktionen skal ophøre, hvis formålet med rekonstruktionen ikke længere kan opnås, hvorpå domstolen prøver, om dette er tilfældet. Som begrundelse kan nævnes, at selskabets økonomiske krise er blevet forværret, eller at selskabet ikke efterlever rekonstruktørens anvisninger. Afslutningsvis skal det nævnes, at det indtil videre ikke har været særlig populært for selskaber at bruge den svenske rekonstruktionslov, og at det ikke er usædvanligt, at en rekonstruktør mislykkes med rekonstruktionen. En mislykket rekonstruktion indebærer, at både tid og penge er blevet brugt unødvendigt, og når selskabet i stedet erklæres konkurs, er der i værste fald ingen penge tilbage. I stedet for rekonstruktion har mange selskaber med økonomiske problemer derfor valgt med det samme at indgive konkursbegæring. Den svenske rekonstruktionslov er imidlertid p.t. ved at blive revideret, og et lovforslag forventes fremlagt i maj Det er for tidligt at sige, hvad konsekvensen af det nye forslag vil blive, men et af formålene med revisionen er at undersøge mulighederne for en samordning af konkursloven og rekonstruktionsloven, så resultatet bliver en mere effektiv og sammenhængende insolvenslovgivning. 3

4 Virksomhedspant og pantsætningsforbud inspiration til anvendelse Af Advokat Andreas Kærsgaard Mylin og Advokatfuldmægtig Christian Dalgaard Sanning Reglerne om virksomhedspant og pantsætningsforbud har nu fungeret i næsten 3 år. Perioden har givet et godt fingerpeg for, hvorledes de i væsentlig grad har været anvendt, og en indikation af, hvordan de kan tænkes anvendt under den nuværende økonomiske krise. Grundlag Virksomhedspant er karakteriseret ved at være et flydende pant. Det vil sige, at panthaveren har sikkerhed i de aktiver, som virksomheden ejer på pantsætningstidspunktet; men også i de aktiver som virksomheden senere måtte erhverve. Samtidig kan virksomheden udskille aktiverne fra pantet ved regelmæssig drift. Virksomhedspant kan give pant i eksempelvis: simple fordringer fra salg af varer eller tjenesteydelser; lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer; motorkøretøjer som ikke er og aldrig har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer eller i et tilsvarende udenlandsk register; driftsinventar og driftsmateriel; drivmidler og andre hjælpestoffer; besætning; goodwill, domænenavne og andre rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi). Da lovforslaget vedrørende virksomhedspant blev fremsat for Folketinget, var det med en forventning fra regeringen om, at virksomhedspant ville medføre en forbedring af erhvervslivets finansieringsmuligheder og en billigere finansiering. Realiteten er formentlig blevet, at bankerne og andre i forhold til før loven nu blot kræver virksomhedspant ved siden af de sikkerheder, som banken hele tiden har krævet, uden at det har medført egentlig kreditudvidelse for erhvervslivet. Ved siden af reglerne om virksomhedspant indførte man ved lovændringerne også en mulighed for at tinglyse pantsætningsforbud, hvilket vil sige, at man nu har en mulighed for at sikre, at ejer af aktiver, der normalt kan omfattes af forskellige former for pant ved aftale, alligevel kan hindres i at give pant i disse aktiver til andre. Siden indførsel fra den 1. januar 2006 af muligheden for virksomhedspant og pantsæt- 4

5 ningsforbud er der i 2006 tinglyst 3885 virksomhedspant, 765 fordringspant og 3611 pantsætningsforbud. I 2007 er der tinglyst 4121 virksomhedspant, 625 fordringspant og 1074 pantsætningsforbud. Den samlede værdi for virksomhedspant og fordringspant tinglyst i 2006 udgør ca. 11 mia. kr. og i 2007 ca. 8,5 mia. kr. Hvorfor så anvende et virksomhedspant - og kan et pantsætningsforbud være et alternativ til eksempelvis virksomhedspant eller anden pant? I det følgende omtales udvalgte muligheder til inspiration til, hvordan virksomhedspant eller pantsætningsforbud kan tænkes anvendt. Udvalgte muligheder Virksomhedspantets flydende karakter har i praksis særlig betydning for i hvert fald 3 aktivtyper: nemlig varelagre, immaterielle aktiver og fordringer. Varelager Før introduktionen af virksomhedspant var pantsætning af varelager sjældent en praktisk mulighed, da ulemperne var store. Eksempelvis skulle panthaveren fratage pantsætterens faktiske rådighed over varelageret, hvilket i mange tilfælde er nærmest invaliderende for en virksomhed, da virksomheden dermed ikke kan sælge ud af varelageret uden samtidig at få dele af varelageret udleveret fra panthaveren. Samtidig skulle tilgang til varelageret rådighedsberøves af håndpanthaveren. Endvidere kunne varelageret på særlige og vanskeligt håndterbare vilkår pantsættes ved tinglysning. Virksomhedspantets flydende karakter løser i det væsentlige problemerne ved de traditionelle pantsætningsformer, idet pantsætteren bevarer rådigheden over varelageret samtidig med, at tilgang til varelageret automatisk bliver omfattet af virksomhedspantet. Endelig skal pantsætteren som hovedregel ikke involvere virksomhedspanthaveren, hver gang der sker salg fra varelageret. Immaterielle rettigheder Netop fordi virksomhedspantet er flydende, er det også særligt brugbart ved pantsætning af immaterielle rettigheder, herunder især immaterielle aktiver under udvikling. Når nye immaterielle aktiver udvikles, bliver de sædvanligvis automatisk omfattet af virksomhedspantet. Derfor er virksomhedspantet også en nem og praktisk anvendelig pantsætningsform for fx softwareudviklingsvirksomheder eller forskningsbaserede virksomheder, der ofte udtager patenter. Derudover er virksomhedens goodwill også omfattet af de immaterielle rettigheder, der bliver omfattet af virksomhedspantet. Fordringer 5

6 Virksomhedspantet er endelig en praktisk tilgængelig måde at pantsætte fordringer på. Hvor panthaveren tidligere skulle give meddelelse til hver enkelt af virksomhedens debitorer om, at fordringen mod dem var pantsat til panthaveren, kan panthaveren med virksomhedspant eller fordringspant, som man kalder "det lille virksomhedspant", i dag blot tinglyse et sådant pant. Herefter gribes bl.a. alle igangværende arbejder og udestående tilgodehavender af et sådant virksomhedspant. Omkostningerne m.v. Netop fordi virksomhedspant og fordringspant skal tinglyses, er selve etableringen af disse pantsætningsformer i sig selv relativt kostbare. Tinglysningsafgiften udgør kr. i fast afgift og 1,5% af virksomhedspantets værdi i variabel afgift. Et pant på eksempelvis 1 mio. kr. vil koste en afgift til Staten på kr I tilfælde af konkurs hæfter en virksomhedspanthaver, men ikke en fordringspanthaver, for konkursbehandlingen med indtil kr. på særlige vilkår, hvis der i øvrigt ikke er frie aktiver nok i boet til gennemførsel af konkursbehandlingen. Tinglysningsafgiften er sammen med den tidligere højkonjunktur i Danmark formentlig også en af årsagerne til, at virksomhedspantet - såvel som fordringspantet - ikke har fået den forventede udbredelse endnu. Henset til den økonomiske afmatning i Danmark og behovet for ny finansiering og dertil øgede krav til sikkerhedsstillelse i forbindelse hermed må man dog forvente, at udbredelsen af virksomhedspant kan blive mere omfattende. Dertil kommer, at mange långivere sikkert samtidig vil benytte virksomhedspantet som et styringspant for den eller de virksomheder, de yder finansiering til. Virksomhedspantet som risikoafdækning af kaution Henset til en for tiden mere vanskelig mulighed for finansiering i Danmark er der givet også øgede krav til kautionshæftelse som del af en sikkerhed i forbindelse med finansiering. For ejeren af en virksomhed, der kautioner for eksempelvis virksomhedens bankgæld, kan virksomhedspant samtidig være interessant som risikoafdækning af påtagne personlige kautionsforpligtigelser. I en konkurs, hvor ejeren af en virksomhed i selskabsform hæfter personligt for selskabets gæld som følge af en kaution eller lignende, hæfter han med beskattede penge. Det vil sige, at han skal tjene ca. 3 kroner for hver krone, han hæfter for, når kautionsforpligtelsen skal indfries. Ved en kombination af virksomhedspant og kaution, kan han enten søge at lade banken inddække sig først af virksomhedspantet, eller - hvis han indfrier sin kautionsforpligtelse - selv indtræde i bankens virksomhedspant. Derved nedsætter kautioni- 6

7 sten sin egen økonomiske risiko i forhold til sin kautionsforpligtelse. Så selvom etableringen af virksomhedspant i sig selv er relativt kostbart, bør kautionisten faktisk overveje at foreslå, at der etableres et virksomhedspant i forbindelse med finansiering. Omvendt vil etablering af virksomhedspant ofte samtidig udtømme en virksomheds mulighed for supplerende finansiering, da der vanskeligt kan tilbydes nye sikkerheder. Spørgsmålet er, om ikke det for mange virksomheder alligevel er realiteten i den eksisterende sikkerhedsstillelse i finansieringen. Pantsætningsforbud Det forekommer, at en långiver eller anden samarbejdspartner anser kreditværdigheden hos en låntager for at være tilstrækkelig, når han kan være sikker på, at låntagerens aktiver ikke i øvrigt bliver pantsat. I forbindelse med indførsel af reglerne om virksomhedspant blev der samtidig indført regler om muligheden for at tinglyse pantsætningsforbud (benævnt: negativerklæring), som det ellers tidligere kun var muligt at tinglyse på fast ejendom. Med negativerklæringen kan en virksomhed forpligte sig over for fx en bank, leverandør eller anden væsentlig samarbejdspartner til ikke at pantsætte sine aktiver uden tilladelse. Negativerklæringen har ikke kun virkning som et værn mod virksomhedspant og fordringspant, men også mod almindelig underpantsætning af løsøre. Negativerklæringen yder derimod ikke beskyttelse mod bl.a. håndpant og factoring, ligesom den ikke yder beskyttelse mod retsforfølgning i form af udlæg til tvangsauktion eller tilsvarende. Fordelen ved negativerklæringen er, at tinglysningsafgiften er på blot kr. Ved tinglysning af en negativerklæring sparer man således hele den variable del af tinglysningsafgiften. Den påtaleberettigede må så også tåle den ringere beskyttelse af sine kreditorinteresser i forhold til, hvis der blev tinglyst virksomhedspant. Negativerklæringen kan samtidig være en god måde at beskytte sig mod prioritetskonflikter ved for eksempel konsignation, factoring eller anden pant. Der ses modeller, hvor virksomhedspant eller anden pant kombineres med et pantsætningsforbud for øvrig pant. Kombinationsmulighederne og fordelene er utallige, men skal naturligvis tilpasses den enkelte virksomheds behov og struktur såvel som den finansielle partner, der tilbydes eller ønsker virksomhedspant eller pantsætningsforbud. Virksomhedspant, fordringspant og pantsætningsforbud er dog ikke uden faldgrupper, og den virksomhed, der ønsker at anvende disse redskaber proaktivt bør derfor søge rådgivning. 7

8 Underretning til skyldner ved overdragelse af fordringer Af Advokat Zygmunt Auster og Advokat Nicholas Liebach Ved overdragelse af simple fordringer stiller gældsbrevslovens 31 krav om sikringsakt i form af underretning (denunciation) til skyldneren som betingelse for beskyttelse over for kreditorer og aftaleparter i god tro. En Østre Landsretsdom afsagt den 13. marts i år understreger vigtigheden af, at de grundlæggende indholdsmæssige krav til en sådan underretning overholdes, når simple fordringer overdrages. Indledning En Østre Landsretsdom af 13. marts 2008 (U ) Ø understreger vigtigheden af, at de grundlæggende krav til underretningen til skyldneren overholdes, når simple fordringer overdrages. Omstændighederne i landsretssagen var, kort gengivet, følgende: Et selskab A aftalte med selskabet C, at C skulle have transport i den månedlige omsætning fra A's kunde B. I den forbindelse sendte direktøren for A en til B, hvori direktøren bad B bekræfte, at de penge, A skulle have haft, i stedet blev indsat på en bankkonto tilhørende C. Et par måneder efter transporten blev A imidlertid erklæret konkurs, og konkursboet lagde efterfølgende sag an mod C med påstand om omstødelse af betalingerne fra B til C. Kurator gjorde blandt andet gældende, at en fra A's direktør til B ikke udgjorde en behørig underretning i henhold til gældsbrevslovens 31. Dette var landsretten enig i, idet landsretten fandt, at det ikke fremgik af en, at der var sket endelig og uigenkaldelig overdragelse af A's krav mod B til C. Landsretten tiltrådte derfor påstanden om omstødelse. C måtte tilbagebetale de modtagne beløb. Som nævnt understreger landsretsdommen vigtigheden af, at de grundlæggende krav til underretningen til skyldneren overholdes, hvorfor der er god grund til se nærmere på indholdet af disse krav. I det følgende redegøres i hovedtræk nærmere for de grundlæggende indholdsmæssige krav til en underretning efter gældsbrevsloven 31, herunder hvornår og af hvem der skal gives underretning, hvem underretningen skal gives til, og hvad underretningen skal indeholde. 8

9 Hvornår og af hvem skal der gives underretning Hovedreglerne om overdragelse af simple fordringer findes i gældsbrevsloven. Loven regulerer alene overdragelse af fordringer, for hvilke der er udstedt et gældsbrev, men visse regler gælder også for simple fordringer, for eksempel fakturaer eller mellemregninger. Ved overdragelse af simple fordringer stiller gældsbrevslovens 31 krav om underretning til skyldneren om overdragelsen som sikringsakt (beskyttelse) over for overdragerens kreditorer og aftaleparter i god tro. Underretningen til skyldneren om overdragelsen kan komme både fra overdrageren og erhververen af fordringen. Hvem skal underretningen gives til Underretningen om overdragelsen skal gives til skyldneren eller til en tredjemand, som konkret optræder eller kan optræde som repræsentant for skyldneren i det pågældende skyldforhold, i kraft af for eksempel et fuldmagtsforhold eller lignende. Underretningen har retsvirkning som sikringsakt fra det tidspunkt, den er kommet frem til skyldneren, som også bliver bundet af underretningen fra samme tidspunkt. Det er ikke en betingelse, at skyldneren noterer eller bekræfter underretningen. Normalt må det endda være uden betydning, at skyldneren (uden relevant begrundelse) positivt afslår at notere eller bekræfte underretningen. Hvad skal underretningen indeholde Der er ikke i gældsbrevslovens 31 stillet nogen egentlige formkrav til indholdet af en underretning. Der foreligger dog righoldig retspraksis på området, hvorefter der kan opstilles visse krav til underretningens indhold, for at den kan tillægges virkning som sikringsakt: Underretningen skal være klar og tydelig. Heri ligger, at det af underretningen skal fremgå, at fordringen er overdraget til eje eller sikkerhed. Det skal endvidere tydeligt fremgå, at der er tale om en overdragelse, uden at der dog kan stilles krav om, at netop dette ord anvendes ("solgt" eller "transporteret" kan for eksempel også anvendes), hvilken fordring der er overdraget, og at skyldneren ikke alene kan, men for at opnå frigørende virkning - skal betale til erhververen. 9

10 Der stilles endvidere krav om, at underretningen har en sådan form, at den er egnet til at bibringe skyldneren en forståelse af, at det er en juridisk forpligtende meddelelse, der er modtaget. Meddelelsen må således ikke være skjult i en sprogbrug, der har karakter af jargon, eller skjult i en tryksag, der ser ud som et reklametilbud, jf. Højesteretsdommen gengivet i U H, hvor en papfolder i labert design og med en frivol skottepige påtrykt på forsiden ikke kunne anses for at være en underretning om overdragelse af fordringen. Underretningen kan derimod godt være et stempel, der er trykt på forsiden af en faktura og alle genparterne. Et eksempel kan være følgende ordlyd stemplet eller påtrykt en faktura: "Vor fordring ifølge nærværende faktura er overdraget til Betaling af fakturabeløbet kan derfor med frigørende virkning alene ske til... Ved betaling bedes anført det kundenummer og fakturanummer, der er angivet på fakturaen. Alle henvendelser vedrørende fordringen må ske til..." Selvom der ikke stilles decideret krav herom, bør en underretning, af hensyn til senere at kunne bevise at underretning er givet, altid være skriftlig. Når skyldneren er underrettet om overdragelsen, kan denne kun betale med frigørende virkning til erhververen, jf. gældsbrevsloven 29. Modsat kan en skyldner, hvis overdragelsen ikke er ham bekendt, betale med frigørende virkning til overdrageren. Underretningen tjener her både som sikringsakt og legitimation for erhververen, der er kreditor i henhold til fordringen og dermed har ret til at modtage betaling. Som det ses, kan man med få men rigtige ord sikre sig, at ens transport i skyldnerens tilgodehavender ikke bliver tilsidesat allerede på grund af manglende opfyldelse af de basale krav til underretningens indhold. 10

11 Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Carsten Tvede-Møller Advokat, partner Steen E. Christensen Advokat, partner Mikael Rosenmejer Advokat, partner Pernille Bigaard Advokat, partner Michael Vilhelm Nielsen Advokat, partner Michael Ziegler Advokat, partner Zygmunt Auster Advokat, partner Jens Zilstorff Advokat, partner Frants Dalgaard-Knudsen Advokat, partner Jacob Christensen Advokat, partner Peter Bang Advokat, associeret partner Michala Roepstorff Advokat, associeret partner Andreas Kærsgaard Mylin Advokat, associeret partner Vivi Klink Larsen Advokat, associeret partner Andreas Bernhard Kirk Advokat, juniorpartner Jacob Ørskov Rasmussen Advokat Anna Gentschein Advokat Frederik Lassen Advokat Nina Christine Boserup Advokat Anders Hoffmann Larsen Advokat Kristian Gustav Andersson Advokat Niels Aagaard Pedersen Advokat Peter Dianati Advokat Rasmus Reichhardt Svendsen Advokat Shaina Jabbar Advokat Allan Vistisen Advokat Jeppe Reipurth Advokat Jonas Per Nielsen Advokat Nicholas Liebach Advokat Lene Hartvigsen Advokat Søren Toft Bjerreskov Advokat Steen Rehné Mathiesen Advokat Rune Kold Rosenberg Advokat Allan Schweitz Fischer Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 11

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 Grænseoverskridende fusion og spaltning Af advokat Jacob Christensen

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

HJÆLPER ELLER SVÆKKER VIRKSOMHEDSPANT SMV'ERNE?

HJÆLPER ELLER SVÆKKER VIRKSOMHEDSPANT SMV'ERNE? Hjælper eller svækker? HJÆLPER ELLER SVÆKKER VIRKSOMHEDSPANT SMV'ERNE? Det grundlæggende spørgsmål: Er fordelene større end ulemperne? Hvad er gevinsten? Og hvem får den? Hvad er omkostningerne? Og hvem

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle.

BA-ØKONOMI VALGFAG. Sommereksamen Skriftlig prøve i: Virksomhedsophør og konkurs. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA-ØKONOMI VALGFAG Sommereksamen 2006 Skriftlig prøve i: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 Entreprenørvirksomheden E A/S (E), der

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant

Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut & Erhvervsøkonomisk institut. Bachelorafhandling HA(jur.) maj 2011 Likviditetsmæssige problemstillinger i relation til virksomhedspant Forfattere:

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: kontorchef Lennart Houmann, Formueretskontoret Evaluering af virksomhedspanteordningen 1. september 2008 Justitsministeriet har i brev af 6. maj 2008 bedt om Finans og Leasings

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

BANK- OG FINANSIERINGSRET

BANK- OG FINANSIERINGSRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 BANK- OG FINANSIERINGSRET Afdækning af renterisici under låneaftaler... 1 Større åbenhed om Finanstilsynets og de finansielle råds arbejde... 3 Finanstilsynets principielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011

Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Finansierings- og insolvensretlige morgenseminarer 2011 Plesner inviterer igen i 2011 til en række morgenseminarer inden for finansierings- og insolvensretten.

Læs mere

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger.

forud for sagsøgte, samt at udlevere ejerpantebrevet til sagsøger. Retten i Århus DOM afsagt den 24. januar 2003 af Retten i Århus, 3. afdeling, i sagen BS 3-2720/2002 : (advokat Fi mod (advokat K Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 366 a, stk. 2. Sagens

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

Lån. afdrag og renter

Lån. afdrag og renter Kravets parter Skyldner Kunde Lån afdrag og renter Kreditor Bank Fig. 18.1 Kreditor (banken) har en fordring på skyldner (kunden), som skyldner skal betale tilbage med afdrag og renter. ig. 18.2 Transaktionen,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 CORPORATE COMMERCIAL Obligatorisk byggeskadeforsikring ved nyopførelse af helårsboliger... 1 Selskabers elektroniske kommunikation med aktionærer... 2 EU-forslag om Romforordningen

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning Konflikter ved udlejning og overdragelse PROGRAM 1. Indledning 2. Introduktion til ejendomsretten 3. Sikkerhed i fast ejendom 4. Hvad omfattes af pantet i en fast

Læs mere

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv.

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv. Civilafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 597612 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant)

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant) Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 244 Offentligt Lovafdelingen Dato: 13. januar 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Mie Vinkel Sørensen Sagsnr.: 2011-7011-0001 Dok.: 256910256910 R E D E G Ø

Læs mere

Virksomhedspant aktuelle emner. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet

Virksomhedspant aktuelle emner. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Virksomhedspant aktuelle emner Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Tre aktuelle emner I. Prioritetsstillingen mellem virksomhedspant og factoring II. Virksomhedspant

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen.

- 1 - Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. - 1 - TKH Den 6. juni 2016 kl. 10:00 blev skifteretten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: R 10/16-K Mødt var: Mødt var: Rekonstruktør, advokat Kristian Gustav ndersson, tillige med advokat

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse

Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Indledning Begrebet hæftelse Motiver for valg: Hæftelsen overfor selskabets kreditorer og den interne hæftelse Personselskaberne Valg af selskabsform Lille diskussion om at hæftelse ofte bruges forkert.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Panteretsbegrebet Kapitel I Panteretsbegrebet 1. Eksempler på panterettens funktion... 15 1.1. Eksempel 1 den usikrede fordring... 15 1.2. Eksempel 2 den pantsikrede fordring... 15 1.3. Generalisering af eksemplerne...

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere