udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA"

Transkript

1 S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

2 FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet og Forbrugerrådet har udarbejdet denne vejledning for at sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem håndværksvirksomheder og forbrugere i byggesager. Vi vil med vejledningen gerne være med til at forhindre, at der opstår misforståelser mellem håndværksvirksomheden og forbrugeren under en byggesag. Misforståelser resulterer nemlig ofte i en forsinkelse eller fordyrelse af byggeriet, i et utilfredsstillende resultat eller i, at håndværksvirksomheden ikke får sine penge til tiden. Vejledningen handler ikke kun om, hvilke krav forbrugere og håndværksvirksomheder rent juridisk kan stille til hinanden, men også om, hvordan parterne med den rette indstilling kan være med til at sikre et godt samarbejde. Vejledningen indeholder således en række konkrete anbefalinger til begge parter om, hvordan de hver især kan være med til at forhindre, at der opstår misforståelser imellem dem. Hvis man vil vide mere om rettigheder og pligter i forbindelse med udførelse afhåndværksarbejde, kan man læse Forbrugerstyrelsens håndbog fra 2004 Håndværkere få styr på aftalen på

3 Aftalefasen Forbrugeren skal præcisere sine forventninger Som bygherre kan man altid medmindre der aftales noget andet - forvente, at håndværksvirksomheden udfører arbejdet fagmæssigt korrekt, og at materialer, som håndværksvirksomheden skal levere, er af sædvanlig god kvalitet. Men selv inden for rammerne fagmæssigt korrekt arbejde og materialer af sædvanlig god kvalitet kan der være mange muligheder, både hvad angår konstruktion, funktionalitet og finish. Det er derfor vigtigt, at man som bygherre præciserer sine forventninger til, hvilke ydelser der skal udføres, med hvilken kvalitet og i det hele taget hvilket resultat, der skal komme ud af byggeriet. Det er en afgørende forudsætning for, at ens forventninger kan blive indfriet og desuden afgørende for, at man får prissat opgaven rigtigt fra starten af. Virksomheden bør spørge ind til forbrugerens forventninger Mange problemer opstår, fordi forbrugeren har nogle bestemte forventninger til det arbejde, der skal udføres fx i relation til resultat, kvalitet eller konkrete ydelser - som håndværksvirksomheden ikke er klar over og derfor ikke har forudsat i tilbuddet. Selvom det er forbrugerens ansvar at præcisere sine forventninger, bør virksomheden som den professionelle part hjælpe forbrugeren med dette. Virksomheden kan fx spørge ind til forbrugerens forventninger under en fælles gennemgang af den forestående opgave. Forbrugeren skal beskrive opgaven Når man har præciseret sine forventninger til det færdige resultat, skal projektet udformes i overensstemmelse med forventningerne. Det er som udgangspunkt forbrugeren (eller en eventuel rådgiver), der har ansvaret for, at projektet afspejler forbrugerens forventninger og behov. Forbrugeren skal sikre sig, at opgaven - herunder særlige krav til ydelser, kvalitet og resultat - er beskrevet klart og tydeligt, således at den eller de håndværksvirksomheder, der skal give tilbud, ikke kan være i tvivl om, hvad det er, der gives tilbud på. Det er meget vigtigt, at forbrugeren (eventuelt ved hjælp af rådgiver) leverer et gennemarbejdet og klart projekt. Hvis en bestemt ydelse fx ikke er beskrevet klart i projektet/udbudsmaterialet, og håndværksvirksomheden derfor ikke har indregnet den i tilbuddet, vil uklarheden komme forbrugeren til skade, således at håndværksvirksomheden har krav på at få ekstrabetaling for at levere denne ydelse. Virksomheden kan forlange et gennemarbejdet projekt En ofte medvirkende årsag til, at der opstår problemer i byggesager, er, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt klart og gennemarbejdet projekt. Det er bygherren, der har ansvaret for, at arbejdet er tilstrækkeligt klart beskrevet, inden der indhentes tilbud, men som håndværksvirksomhed bør man være med til undgå problemer ved at forlange et ordentligt og klart udbudsmateriale på større opgaver. Virksomheden bør være med til at fjerne uklarheder Hvis virksomheden i forbindelse med tilbudsgivningen opdager uklarheder i udbudsmaterialet, f.eks. med hensyn til opgavens art eller omfang, bør virksomheden medvirke til at få fjernet uklarhederne. Virksomheden bør altså rette henvendelse til forbrugeren (eller dennes eventuelle rådgiver) og forsøge at få afklaret de forhold, der kan være usikkerhed om. Derved kan virksomheden være med til at sikre, at der gives den rigtige pris på arbejdet, så dyre ekstraarbejder undgås. 2

4 Forbrugeren kan søge vejledning hos håndværksvirksomheden Hvis der er tale om mindre opgaver, f.eks. renovering af et badeværelse, opførelse af en carport eller lign., vil forbrugeren ofte selv være i stand til at udforme projektet. Her kan det være en god idé at rådføre sig med de håndværksvirksomheder, der skal udføre arbejdet, om, hvad der kan lade sig gøre. Virksomhederne vil da kunne vejlede om, hvorvidt en ønsket løsning vil være fagmæssigt forsvarlig. Virksomheden kan vejlede og eventuelt rådgive Med hensyn til forbrugerens valg af løsninger og materialer bør virksomheden stille sin erfaring og faglige viden til rådighed og vejlede forbrugeren, dels når forbrugeren anmoder om det, og dels når håndværksvirksomheden selv skønner, at det er nødvendigt i den konkrete sag. Virksomheden skal i den forbindelse være varsom med at yde egentlig rådgivning om den nærmere udformning af projektet, idet der med fejlagtig rådgivning følger et ansvar typisk i form af et erstatningsansvar. Grænsen mellem vejledning og rådgivning er naturligvis flydende, men som en rettesnor kan man sige, at vejledning er mere generelle oplysninger og anbefalinger, hvorimod rådgivning er anbefalinger i forhold til det konkrete projekt. Virksomheden bør kun begive sig ud i egentlig rådgivning, hvis det drejer sig om forhold, som virksomheden har ekspertise i og er fuldstændig sikker på. Virksomheden bør fraråde forkerte løsninger Hvis forbrugeren/rådgiveren har foreskrevet bestemte løsninger, som enten er fagmæssigt ukorrekte eller direkte ulovlige, skal virksomheden fraråde disse og opfordre forbrugeren/rådgiveren til at vælge en anden løsning. Hvis forbrugeren/rådgiveren har foreskrevet bestemte løsninger, som måske ikke er fagmæssigt ukorrekte eller direkte ulovlige, men som dog tydeligvis er uhensigtsmæssige, bør virksomheden tage et udtrykkeligt forbehold over for resultatet af den eller de pågældende løsninger. Derved lægger man klart op til, at der vælges en anden og mere hensigtsmæssig løsning, så problemer undgås og forbrugeren i sidste ende bliver mere tilfreds. 3

5 Forbrugeren kan om nødvendigt antage en rådgiver Især ved større projekter kan det være en god idé at antage en rådgiver en arkitekt eller en ingeniør til at tage sig af projektudarbejdelsen og eventuelt også af byggestyringen. Det koster naturligvis penge at antage en rådgiver, men i mange tilfælde vil pengene være godt givet ud, fordi man derved har placeret ansvaret for projektet hos rådgiveren. Hvis man antager en rådgiver, bør man indgå en klar aftale med rådgiveren om, hvad det er for en ydelse, rådgiveren skal levere, og hvordan samarbejdet skal forløbe. Det vil f.eks. være en god idé at få præciseret skriftligt, hvor langt rådgiverens fuldmagt rækker - f.eks. i forhold til at indgå aftaler med de involverede håndværksvirksomheder. Virksomheden kan anbefale en rådgiver ved større opgaver Medmindre der er tale om en ukompliceret opgave, er det ofte en fordel for begge parter, at bygherren antager en rådgiver til at udarbejde et ordentligt projekt og til at varetage bygherrens interesser under byggeriet. Hvis forbrugeren ikke selv er opmærksom på det, kan det være en god idé at anbefale forbrugeren at rådføre sig med en arkitekt eller en ingeniør, inden arbejdet udbydes. Der findes et særligt aftalegrundlag for forholdet imellem en bygherre og en rådgiver. Det hedder ABR 89 (Almindelige Betingelser for Rådgivning) og kan hentes elektronisk på ABR 89 skal aftales mellem parterne for at være gældende. Når forbrugeren vælger entrepriseform Hvis et arbejde involverer flere forskellige håndværksfag, kan man overveje, om arbejdet skal udføres i hovedentreprise. Dvs. at forbrugeren indgår aftale med en enkelt håndværksvirksomhed, som så sørger for at indgå aftale med de øvrige håndværkere. Denne løsning kan især være relevant, hvis forbrugeren ikke har antaget en rådgiver til at styre byggeriet. Fordelen ved at have en hovedentreprenør er, at denne tager sig af byggestyringen og koordineringen mellem de forskellige håndværkere. Samtidig skal man kun forholde sig til ét tilbud (hovedentreprisetilbuddet) og én aftalepart. Man må dog være forberedt på, at hovedentreprenøren skal have betaling for det ekstra arbejde, der er forbundet med at koordinere m.m. Denne betaling (hovedentreprenørsalær) er dog normalt indeholdt i tilbuddet fra hovedentreprenøren. Forbrugeren skal tage stilling til aftalegrundlag Forbrugeren bør på forhånd tage stilling til, hvilket aftalegrundlag der skal gælde for aftalen med håndværksvirksomheden. Virksomheden skal præcisere tilbudsgrundlaget Hvis grundlaget for tilbuddet er AB 92 eller andet, skal virksomheden angive dette i tilbuddet. Et eventuelt standardforbehold bør vedlægges 4

6 Der er såkaldt aftalefrihed mellem forbrugeren og håndværksvirksomheden, hvilket betyder, at parterne stort set kan aftale, hvad de vil. som en service til forbrugeren, som jo ofte ikke kender indholdet af de forskellige standardforbehold. Det kan overvejes, om arbejdet skal udbydes i henhold til AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). AB 92 er et sæt standardkontrakvilkår, der regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren. Reglerne i AB 92 gælder kun, hvis de er aftalt mellem parterne. AB 92 kan hentes elektronisk på Når forbrugeren indhenter tilbud Man bør ikke indhente tilbud på en opgave, før man har præciseret sine forventninger til det færdige resultat, fået beskrevet opgaven i overensstemmelse med forventningerne og taget stilling til, hvilket aftalegrundlag man ønsker skal gælde i forhold til den eller de involverede håndværks virksomheder. Et tilbud afgives på baggrund af de oplysninger, der stilles til rådighed for tilbudsgiveren. En håndværksvirksomhed kan med andre ord ikke tage højde for andet og mere end det, der er beskrevet fra forbrugerens (eller evt. rådgiverens) side. Det betyder, at et tilbud kun omfatter de ydelser, der er klart og tydeligt beskrevet i det materiale (tegninger og beskrivelse), der udleveres til håndværksvirksomheden inden tilbudsafgivelsen. For at være sikker på, at man får det rigtige tilbud - dvs. at byggeriet ikke bliver dyrere end forventet, fordi det undervejs viser sig, at projektet/projektbeskrivelsen har været utilstrækkelig - er det altså helt afgørende, at tilbudsgiverne får et klart og fyldestgørende grundlag at give tilbud på. Når forbrugeren skal indhente priser på en opgave, kan forbrugeren vælge enten at få et egentligt tilbud (fast pris) eller et overslag. Det er i den forbindelse vigtigt at vide, at et overslag ikke er bindende. Et overslag gives uden en forudgående kalkulation og er udtryk for, hvad håndværksvirksomheden skønner, arbejdet vil komme til at koste. Virksomheden bør præcisere sit tilbud Man kan ikke uden videre gå ud fra, at en forbruger forstår, hvad tilbuddet indeholder. Det kan derfor være svært for forbrugeren at vurdere, om tilbuddet stemmer overens med hans/ hendes forventninger. Virksomheden bør derfor præcisere, hvilke ydelser der er omfattet af tilbuddet. Virksomheden bør også forklare de fagudtryk, virksomheden anvender over for forbrugeren, så misforståelser undgås. Hvis der er bestemte ydelser, der ikke er indeholdt i virksomhedens tilbud (eller overslag), bør virksomheden på forhånd gøre forbrugeren opmærksom på det, hvis virksomheden på grund af konkrete forhold har en formodning om, at forbrugeren har en forventning om, at de pågældende ydelser er indeholdt i prisen. Hvis virksomheden i øvrigt på grund af særlige forhold på forhånd kan forudse, at der vil opstå ekstraarbejder undervejs, bør virksomheden også på forhånd gøre forbrugeren opmærksom på dette. I øvrigt skal alle priser oplyses inklusive moms, når de opgives til forbrugere. Det gælder både mundtlige og skriftlige priser. Mange tror, der gælder en regel om, at den endelige pris kun må afvige op til 10 procent fra et overslag. Det er ikke korrekt. Hvis der ikke er aftalt en fast pris, skal forbrugeren principielt betale det, håndværksvirksomheden kræver, medmindre dette beløb er urimeligt. Kun hvis virksomheden på forhånd vidste, at overslaget 5

7 ikke kunne holde, eller har afgivet overslaget groft uagtsomt, eller virksomheden undlader at orientere forbrugeren om, at virksomheden er blevet opmærksom på, at overslaget ikke kan holde, vil forbrugeren kunne afvise at betale den fulde overskridelse af overslaget. Forbrugeren bør udarbejde en realistisk tidsplan Hvis der udarbejdes en egentlig tidsplan for byggeriet (hvilket er påkrævet, hvis AB 92 er aftalt), er det vigtigt, at det gøres i samarbejde med den eller de involverede håndværksvirksomheder. Forbrugeren/rådgiveren bør i den forbindelse lytte til anbefalinger fra håndværksmestrene, som jo har erfaring med, hvor lang tid et bestemt arbejde tager. En tidsplan skal som minimum angive et startog et sluttidspunkt. En eventuel detailtidsplan udarbejdes i samarbejde med håndværksvirksomheden. Virksomheden bør medvirke til realistiske tidsplaner En bygherre vil normalt altid være interesseret i, at arbejdet udføres så hurtigt som muligt. Virksomheden bør imidlertid medvirke til at fastsætte en tidsplan, der er realistisk, så man undgår forsinkelse og deraf følgende skuffelse hos forbrugeren, diskussion om dagbod eller erstatning osv. Virksomheden bør bistå forbrugeren med at fastlægge aktivitetsrækkefølgen. Det er i begge parters interesse, at tidsplanen er realistisk. Man opnår det bedste resultat, hvis der afsættes den nødvendige tid til de forskellige aktiviteter og til f.eks., at maling kan tørre eller at beton kan hærde. Hvis tidsplanen ikke overholdes, og det er håndværksvirksomheden, der er ansvarlig for forsinkelsen, kan man som bygherre kræve erstatning af et eventuelt deraf følgende økonomisk tab. Hvis AB 92 er aftalt, kan man vælge mellem erstatning og dagbod, men en dagbod skal i givet fald være aftalt på forhånd. Hvis der er aftalt dagbod, kan man som bygherre kræve denne, uanset om forsinkelsen medfører et økonomisk tab eller ej. Omvendt kan man ikke kræve mere end dagboden heller ikke hvis det økonomiske tab overstiger dagboden. 6

8 Mens arbejdet udføres Kontakten til håndværkerne bør varetages af én person Et godt samarbejde forudsætter en klar dialog og klare aftaler mellem parterne. Det er derfor vigtigt, at kontakten til håndværkerne primært varetages af én person. Hvis man har sat en rådgiver på opgaven, bør man derfor selv afholde sig fra at give instruktioner til eller indgå aftaler med håndværkerne uden om rådgiveren. Hvis man er utilfreds med rådgiverens håndtering af sagen, må man rette op på dette i forhold til rådgiveren selv f.eks. ved at give rådgiveren nogle konkrete anvisninger for samarbejdet med håndværkerne. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at håndværkerne ikke skal kommunikere og indgå aftaler med flere forskellige parter, der handler uafhængigt af hinanden. Forbrugeren bør skriftligt bestille ekstraarbejder En af de ting, der ofte giver anledning til problemer i byggesager, er ekstraarbejder. Er et bestemt arbejde overhovedet et ekstraarbejde, eller er det omfattet af tilbuddet? Er ekstraarbejdet bestilt af bygherren? Hvad skal ekstraarbejdet koste? Uenighed om, hvorvidt et arbejde overhovedet er et ekstraarbejde, må i sidste ende afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed (hvis AB 92 er vedtaget) eller af domstolene (hvis AB 92 ikke er vedtaget). Hvis der eksisterer et godkendt klagenævn på området, kan man som forbruger benytte dette i tvister om ekstraarbejde. Uenighed om ekstraarbejder kan skyldes, at parterne læser/fortolker udbudsmaterialet forskelligt. Hvis forbrugeren/rådgiveren imidlertid er enig i, at et bestemt arbejde, som ønskes udført, ikke er omfattet af tilbuddet, bør forbrugeren/rådgiveren skriftligt bestille dette arbejde som et ekstraarbejde. I praksis udfylder man en aftaleseddel på de enkelte ekstraarbejder. Ved at udforme sådanne aftalesedler sikrer man, at der bagefter er klarhed over, hvem der har bestilt hvilke ekstraarbejder og hvornår. Virksomheden bør kun udføre aftalte ekstraarbejder Virksomheden skal være opmærksom på, at en forbruger normalt igangsætter et byggeri på baggrund af en låneaftale og dermed på baggrund af en bestemt budgetramme. Det er derfor normalt meget vigtigt for forbrugeren, at det fastsatte budget for byggeriet ikke overskrides. En af de ting, der kan få et budget til at skride, er ekstraarbejder. Det er derfor vigtigt for en forbruger som for en hvilken som helst anden bygherre at holde hånd i hanke med ekstraarbejderne. Virksomheden må ikke udføre ekstraarbejder uden, at der forinden foreligger en aftale med forbrugeren eller en eventuel rådgiver. Hvis forbrugeren har antaget en rådgiver, bør virksomheden på forhånd sikre sig, at rådgiveren har bemyndigelse til at indgå aftaler om ekstraarbejder. I modsat fald må virksomheden kun udføre ekstraarbejder efter aftale med bygherren selv. Aftaler om ekstraarbejder bør af bevismæssige grunde indgås skriftligt f.eks. ved hjælp af aftalesedler. Der gælder nogle særlige forhold vedrørende såkaldte nødvendige ekstraarbejder, dvs. ekstraarbejder, der er nødvendige for at opnå det aftalte/ forudsatte resultat. En håndværksvirksomhed 7

9 Hvis man gerne vil have hånd i hanke med udgifterne under byggeriet, er det også en god idé, at man spørger om prisen på de pågældende ekstraarbejder, inden de igangsættes. Man kan enten få et tilbud eller et overslag. Et tilbud er bindende, hvorimod et overslag ikke er bindende. Hvis et ekstraarbejde igangsættes på baggrund af et tilbud (tilbudsarbejde), ligger prisen for ekstraarbejdet fast. Hvis arbejdet derimod igangsættes på baggrund af et overslag, udføres arbejdet i regning (regningsarbejde), hvilket betyder, at den endelige pris afhænger af det faktiske tids- og materialeforbrug. Forbrugeren bør reagere hurtigt ved utilfredshed med arbejdet Manglende indsigelse er med til komplicere tingene unødigt, fordi det naturligvis er lettere for håndværksvirksomheden at rette op på kritisable forhold, hvis virksomheden bliver gjort opmærksom på dem med det samme. Det kan derimod blive både vanskeligt og dyrt at rette op dem på et senere tidspunkt. Derfor bør man straks reagere, hvis man ikke er tilfreds med det arbejde, der bliver udført. Forbrugeren skal altid betale uomtvistede beløb Man er altid kun berettiget til at tilbageholde beløb, der er uenighed om. Man skal med andre ord altid betale beløb, der ikke er uenighed om. Hvis man modtager en acontobegæring eller faktura på f.eks kr., men man er uenig i et krav om betaling af et ekstraarbejde på kr., er man kun berettiget til at tilbageholde de kr., hvorimod de resterende kr. skal betales inden for betalingsfristen. Det samme gælder, hvis en håndværksvirksomhed f.eks. har fremsendt et krav på kr., men man mener, at det udførte arbejde er behæftet med mangler. I denne situation er man kun berettiget til at tilbageholde et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at afhjælpe de pågældende mangler. Det resterende beløb skal derimod betales inden udløbet af betalingsfristen. Hvis man ikke betaler forfaldne og uomtvistede beløb, risikerer man, at arbejdet eller eventuel mangelafhjælpning bliver standset, og at betalingskravet tillægges renter. kan godt udføre sådanne nødvendige ekstraarbejder uden forinden at have indgået aftale med bygherren herom. Af hensyn til forbrugerens behov for at have hånd i hanke med udgifterne til byggeriet bør virksomheden dog altid gøre forbrugeren opmærksom på nødvendige ekstraarbejder, inden de udføres. Virksomheden bør så vidt muligt oplyse pris på ekstraarbejde Hvis forbrugeren ønsker det, bør virksomheden altid oplyse prisen på et ekstraarbejde, inden det udføres. Hvis virksomheden på grund af usikkerhedsmomenter ikke vil give et fast tilbud på ekstraarbejdet, må virksomheden i det mindste give et overslag efter bedste evne. Også i den situation, hvor forbrugeren ikke direkte beder om en pris på et ekstraarbejde, vil det være en god idé alligevel at oplyse prisen, inden arbejdet igangsættes, så forbrugeren har mulighed for at tage stilling til, om ekstraarbejdet overhovedet ønskes udført og i givet fald på hvilken måde. Virksomheden bør oplyse om forventet forsinkelse Hvis virksomheden bliver opmærksom på, at der er risiko for, at tidsplanen ikke kan holde, bør virksomheden oplyse forbrugeren om dette så tidligt som muligt. På denne måde får forbrugeren mulighed for eventuelt at ændre projektet, hvis det aftalte færdiggørelsestidspunkt har stor betydning for forbrugeren. Virksomheden bør forcere arbejdet om nødvendigt Hvis der under byggeriets udførelse er opstået forsinkelse, som virksomheden selv bærer ansvaret for, bør virksomheden så vidt muligt forcere arbejdet for at indhente forsinkelsen. Dette gælder især, hvis det er klart for virksomheden, at forbrugeren lægger stor vægt på det aftalte færdiggørelsestidspunkt. Forsinkelse, der skyldes forbrugeren selv eller rådgiveren eller andre involverede håndværksvirksomheder, skal ikke indhentes ved forcering uden ekstrabetaling. I dette tilfælde skal man forcere, hvis forbrugeren ønsker det, men forbrugeren skal betale for de ekstraomkostninger, der er forbundet med forceringen. Dette skal man naturligvis på forhånd gøre forbrugeren opmærksom på, så det kan indgå i forbrugerens overvejelser. 8

10 Virksomheden skal overholde aftaler For de fleste forbrugere er det meget vigtigt, at håndværksvirksomhederne overholder aftaler, f.eks. aftaler om at møde op på bestemte tidspunkter eller aftaler om, at bestemte arbejder udføres på bestemte tidspunkter. Manglende overholdelse af aftaler og manglende oplysning om f.eks. ændring af aktivitetsrækkefølge er årsag til mange misforståelser mellem forbrugeren og virksomheden, fordi det rejser tvivl hos forbrugeren om, hvorvidt man kan have tillid til virksomheden. Uanset om der er en god grund til, at virksomheden ikke overholder en aftale, bør virksomheden altid ringe til den eller de relevante personer i tilfælde af forsinkelse, forhindringer eller ændringer. En forbruger, der har fået en ordentlig forklaring på, hvorfor en bestemt aftale ikke kan overholdes, vil have lettere ved at acceptere den manglende overholdelse. Virksomheden skal foretage oprydning Oprydning er en del af den ydelse, håndværksvirksomheden skal levere, medmindre der direkte er aftalt det modsatte. Virksomheden skal i den forbindelse være opmærksom på, at det normalt har stor betydning for forbrugeren, at denne møder sin bolig/ejendom i ordentlig og ryddelig stand. Uanset om der er tale om en større eller mere bagatelagtig oprydningsopgave, er der altså al mulig grund til at tage den alvorligt. Når arbejdet er færdigt Forbrugeren kan indkalde til en afleveringsforretning Efter AB 92 skal der holdes en såkaldt afleveringsforretning, når arbejdet er færdigt. På afleveringsforretningen gennemgår man i fællesskab arbejdet og konstaterer, om der er nogen mangler. Der udarbejdes en afleveringsprotokol og en mangelliste, som danner udgangspunkt for den efterfølgende mangelafhjælpning. Selvom AB 92 ikke er aftalt, er det en god idé at holde en afleveringsforretning. En fælles gennemgang af arbejdet øger dialogen og kan dermed være med til at forhindre misforståelser. Samtidig får man også opdaget eventuelle synlige mangler, så de kan blive afhjulpet. Virksomheden bør først færdigmelde ved færdiggørelse Selv om det kan være fristende at færdigmelde sit arbejde, før det rent faktisk er ved at være færdigt (for at undgå sanktion for forsinkelse), er dette en uskik, som enhver ordentlig håndværksvirksomhed bør undlade at følge. Konsekvensen af en færdigmelding er jo - hvis AB 92 er aftalt - at bygherren skal indkalde til en afleveringsforretning, som skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter færdigmeldingstidspunktet. Hvis arbejdet på grund af en for tidlig færdigmelding ikke er færdigt til afleveringsforretningen, er der skabt grundlag for problemer. Man bør derfor først færdigmelde arbejdet umiddelbart inden, det faktisk er færdigt. 9

11 Virksomheden kan tage initiativ til en afleveringsforretning Den mest hensigtsmæssige afslutning på en byggeopgave er at gennemføre en afleveringsforretning, så parterne i fællesskab kan foretage en bedømmelse af arbejdet. Hvis AB 92 er aftalt, skal forbrugeren indkalde til en afleveringsforretning, når virksomheden har færdigmeldt arbejdet. Hvis AB 92 ikke er aftalt, er der ikke nogen pligt til at holde afleveringsforretning, men her bør virksomheden tage initiativ til at aftale en gennemgang af arbejdet med forbrugeren. På denne måde sikrer man sig, at forbrugeren er tilfreds med det udførte arbejde, eller man får synliggjort, hvad forbrugeren eventuelt ikke er tilfreds med. Forbrugeren skal udarbejde mangellister Hvis man mener, at der er mangler ved det udførte arbejde, må man udarbejde en mangelliste med præcis angivelse af, hvilke mangler man vil påberåbe sig. Man skal i den forbindelse være opmærksom på to ting: For det første er det ikke alle svigt, der kan karakteriseres som mangler, der skal udbedres af håndværksvirksomheden for dennes egen regning. Det er kun forhold, der kan bebrejdes håndværksvirksomheden dvs. ringere udførelse eller ringere materialer end aftalt der kan kræves udbedret. Hvis der ikke er aftalt noget bestemt, skal arbejdet være udført håndværksmæssigt korrekt, og materialer skal være af sædvanlig god kvalitet. Forhold, der skyldes projektfejl eller lignende, kan derimod ikke karakteriseres som mangler og berettiger derfor ikke forbrugeren til at kræve afhjælpning eller andet. Forbrugeren kan i dette tilfælde rette krav imod en eventuel rådgiver. Virksomheden skal afhjælpe mangler inden for fristen Hvis der er konstateret mangler ved virksomhedens arbejde på afleveringstidspunktet, bør virksomheden både af hensyn til forbrugeren og af hensyn til sig selv afhjælpe disse inden for den fastsatte afhjælpningsfrist. Manglende afhjælpning inden for den fastsatte frist giver en utilfreds forbruger, som så i øvrigt har ret til at lade manglerne udbedre for virksomhedens regning af en anden virksomhed. For det andet er det kun forhold, der er til stede på tidspunktet for arbejdets aflevering, der kan påberåbes som mangler. Forhold, der derimod skyldes brugspåvirkning, slidtage, mangelfuld vedligeholdelse eller lignende, kan ikke kræves afhjulpet uden, at der skal betales for det. Det er derfor meget vigtigt, at forbrugeren har alle synlige mangler med på den mangelliste, der udarbejdes, når håndværkerne er færdige med deres arbejde. 10

12 Forbrugeren skal fastsætte en realistisk afhjælpningsfrist Den håndværksvirksomhed, der har udført arbejdet, har ret til selv at afhjælpe mangler ved arbejdet. Som bygherre skal man derfor ikke begynde at foretage afhjælpning eller sætte en anden virksomhed til at afhjælpe. Hvis man gør det, fjerner man beviset for manglen og dermed grundlaget for at kunne gøre et krav gældende over for håndværksvirksomheden. Hvis der kan konstateres mangler ved det udførte arbejde, skal håndværksvirksomheden have en rimelig frist til at afhjælpe manglerne. Det nytter i den forbindelse ikke noget at fastsætte en urealistisk kort frist. Man må derimod se på manglernes art og omfang og forholdene i øvrigt og fastsætte afhjælpningsfristen derefter. Hvis manglerne ikke bliver udbedret eller ikke bliver tilfredsstillende udbedret inden for afhjælpningsfristens udløb, skal forbrugeren meget nøje præcisere, hvilke mangler der fortsat gøres gældende. Det er ikke tilstrækkeligt, at man blot gør gældende, at der fortsat er mangler. For at håndværksvirksomheden kan foretage en tilfredsstillende udbedring, må virksomheden vide præcis, hvad det er for forhold, der ikke er tilfredshed med. Hvis manglerne derefter ikke bliver afhjulpet tilfredsstillende, kan man bede en anden virksomhed om at afhjælpe manglerne på den første virksomheds vegne. De udgifter, der er forbundet med dette, kan fratrækkes i den første virksomheds tilgodehavende. Man skal dog altid huske først at sikre sig bevis for, at manglerne ikke er tilfredsstillende afhjulpet. Det gør man ved at indhente et syn og skøn. Forbrugeren kan indkalde til 1-års eftersyn Efter AB 92 indkalder bygherren til en gennemgang af arbejdet senest 1 år efter afleveringen (1-års eftersyn). Uanset om AB 92 er aftalt eller ej, er det en god idé at afholde et 1-års eftersyn. Nogle mangler kan godt være skjult på afleveringstidspunktet men vise sig senere især inden for det første år. Hvis der konstateres mangler ved 1-års eftersynet, har håndværksvirksomheden pligt (og ret) til at foretage afhjælpning. Man kan derimod ikke kræve udbedring af forhold, der skyldes slidtage, brugspåvirkninger, mangelfuld vedligeholdelse osv. 11

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97

03-11-2011 SL97. Salgs og Leveringsbetingelser a 97 1 SL97 Salgs og Leveringsbetingelser a 97 2 Indholdsfortegnelse: AFTALE GRUNDLAG... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 4 3. Byggegrunden... 4 4. Hindringer på byggegrunden... 5 5.

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen

Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen Entreprisekontrakt salgs- og leveringsbetingelser Nyhusforeningen 1. Almindelige bestemmelser Stk. 1. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse er udarbejdet af Nyhusforeningen og finder anvendelse ved

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dansk Selskab for Byggeret torsdag den 24. april 2014 Ved partner, advokat Jens Hjortskov 1. Definition af mellemfrister AB 92/ABT 93 indeholder ingen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93

Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise ABT 93 Udfærdiget af Boligministeriet den 22. december 1993 Almindelige Betingelser for Totalentreprise er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93)

Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93) "Almindelige betingelser for Totalentreprise" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Praktiserende Arkitekters Råd og Foreningen af Rådgivende Ingeniører Oktober 2012 AB 92 med et begrænset antal fravigelser, tilføjelser og præciseringer samt bemærkninger til brug for de almene boligorganisationer i nybyggeri og renoveringssager. BL Danmarks Almene Boliger

Læs mere