udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA"

Transkript

1 S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

2 FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet og Forbrugerrådet har udarbejdet denne vejledning for at sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem håndværksvirksomheder og forbrugere i byggesager. Vi vil med vejledningen gerne være med til at forhindre, at der opstår misforståelser mellem håndværksvirksomheden og forbrugeren under en byggesag. Misforståelser resulterer nemlig ofte i en forsinkelse eller fordyrelse af byggeriet, i et utilfredsstillende resultat eller i, at håndværksvirksomheden ikke får sine penge til tiden. Vejledningen handler ikke kun om, hvilke krav forbrugere og håndværksvirksomheder rent juridisk kan stille til hinanden, men også om, hvordan parterne med den rette indstilling kan være med til at sikre et godt samarbejde. Vejledningen indeholder således en række konkrete anbefalinger til begge parter om, hvordan de hver især kan være med til at forhindre, at der opstår misforståelser imellem dem. Hvis man vil vide mere om rettigheder og pligter i forbindelse med udførelse afhåndværksarbejde, kan man læse Forbrugerstyrelsens håndbog fra 2004 Håndværkere få styr på aftalen på

3 Aftalefasen Forbrugeren skal præcisere sine forventninger Som bygherre kan man altid medmindre der aftales noget andet - forvente, at håndværksvirksomheden udfører arbejdet fagmæssigt korrekt, og at materialer, som håndværksvirksomheden skal levere, er af sædvanlig god kvalitet. Men selv inden for rammerne fagmæssigt korrekt arbejde og materialer af sædvanlig god kvalitet kan der være mange muligheder, både hvad angår konstruktion, funktionalitet og finish. Det er derfor vigtigt, at man som bygherre præciserer sine forventninger til, hvilke ydelser der skal udføres, med hvilken kvalitet og i det hele taget hvilket resultat, der skal komme ud af byggeriet. Det er en afgørende forudsætning for, at ens forventninger kan blive indfriet og desuden afgørende for, at man får prissat opgaven rigtigt fra starten af. Virksomheden bør spørge ind til forbrugerens forventninger Mange problemer opstår, fordi forbrugeren har nogle bestemte forventninger til det arbejde, der skal udføres fx i relation til resultat, kvalitet eller konkrete ydelser - som håndværksvirksomheden ikke er klar over og derfor ikke har forudsat i tilbuddet. Selvom det er forbrugerens ansvar at præcisere sine forventninger, bør virksomheden som den professionelle part hjælpe forbrugeren med dette. Virksomheden kan fx spørge ind til forbrugerens forventninger under en fælles gennemgang af den forestående opgave. Forbrugeren skal beskrive opgaven Når man har præciseret sine forventninger til det færdige resultat, skal projektet udformes i overensstemmelse med forventningerne. Det er som udgangspunkt forbrugeren (eller en eventuel rådgiver), der har ansvaret for, at projektet afspejler forbrugerens forventninger og behov. Forbrugeren skal sikre sig, at opgaven - herunder særlige krav til ydelser, kvalitet og resultat - er beskrevet klart og tydeligt, således at den eller de håndværksvirksomheder, der skal give tilbud, ikke kan være i tvivl om, hvad det er, der gives tilbud på. Det er meget vigtigt, at forbrugeren (eventuelt ved hjælp af rådgiver) leverer et gennemarbejdet og klart projekt. Hvis en bestemt ydelse fx ikke er beskrevet klart i projektet/udbudsmaterialet, og håndværksvirksomheden derfor ikke har indregnet den i tilbuddet, vil uklarheden komme forbrugeren til skade, således at håndværksvirksomheden har krav på at få ekstrabetaling for at levere denne ydelse. Virksomheden kan forlange et gennemarbejdet projekt En ofte medvirkende årsag til, at der opstår problemer i byggesager, er, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt klart og gennemarbejdet projekt. Det er bygherren, der har ansvaret for, at arbejdet er tilstrækkeligt klart beskrevet, inden der indhentes tilbud, men som håndværksvirksomhed bør man være med til undgå problemer ved at forlange et ordentligt og klart udbudsmateriale på større opgaver. Virksomheden bør være med til at fjerne uklarheder Hvis virksomheden i forbindelse med tilbudsgivningen opdager uklarheder i udbudsmaterialet, f.eks. med hensyn til opgavens art eller omfang, bør virksomheden medvirke til at få fjernet uklarhederne. Virksomheden bør altså rette henvendelse til forbrugeren (eller dennes eventuelle rådgiver) og forsøge at få afklaret de forhold, der kan være usikkerhed om. Derved kan virksomheden være med til at sikre, at der gives den rigtige pris på arbejdet, så dyre ekstraarbejder undgås. 2

4 Forbrugeren kan søge vejledning hos håndværksvirksomheden Hvis der er tale om mindre opgaver, f.eks. renovering af et badeværelse, opførelse af en carport eller lign., vil forbrugeren ofte selv være i stand til at udforme projektet. Her kan det være en god idé at rådføre sig med de håndværksvirksomheder, der skal udføre arbejdet, om, hvad der kan lade sig gøre. Virksomhederne vil da kunne vejlede om, hvorvidt en ønsket løsning vil være fagmæssigt forsvarlig. Virksomheden kan vejlede og eventuelt rådgive Med hensyn til forbrugerens valg af løsninger og materialer bør virksomheden stille sin erfaring og faglige viden til rådighed og vejlede forbrugeren, dels når forbrugeren anmoder om det, og dels når håndværksvirksomheden selv skønner, at det er nødvendigt i den konkrete sag. Virksomheden skal i den forbindelse være varsom med at yde egentlig rådgivning om den nærmere udformning af projektet, idet der med fejlagtig rådgivning følger et ansvar typisk i form af et erstatningsansvar. Grænsen mellem vejledning og rådgivning er naturligvis flydende, men som en rettesnor kan man sige, at vejledning er mere generelle oplysninger og anbefalinger, hvorimod rådgivning er anbefalinger i forhold til det konkrete projekt. Virksomheden bør kun begive sig ud i egentlig rådgivning, hvis det drejer sig om forhold, som virksomheden har ekspertise i og er fuldstændig sikker på. Virksomheden bør fraråde forkerte løsninger Hvis forbrugeren/rådgiveren har foreskrevet bestemte løsninger, som enten er fagmæssigt ukorrekte eller direkte ulovlige, skal virksomheden fraråde disse og opfordre forbrugeren/rådgiveren til at vælge en anden løsning. Hvis forbrugeren/rådgiveren har foreskrevet bestemte løsninger, som måske ikke er fagmæssigt ukorrekte eller direkte ulovlige, men som dog tydeligvis er uhensigtsmæssige, bør virksomheden tage et udtrykkeligt forbehold over for resultatet af den eller de pågældende løsninger. Derved lægger man klart op til, at der vælges en anden og mere hensigtsmæssig løsning, så problemer undgås og forbrugeren i sidste ende bliver mere tilfreds. 3

5 Forbrugeren kan om nødvendigt antage en rådgiver Især ved større projekter kan det være en god idé at antage en rådgiver en arkitekt eller en ingeniør til at tage sig af projektudarbejdelsen og eventuelt også af byggestyringen. Det koster naturligvis penge at antage en rådgiver, men i mange tilfælde vil pengene være godt givet ud, fordi man derved har placeret ansvaret for projektet hos rådgiveren. Hvis man antager en rådgiver, bør man indgå en klar aftale med rådgiveren om, hvad det er for en ydelse, rådgiveren skal levere, og hvordan samarbejdet skal forløbe. Det vil f.eks. være en god idé at få præciseret skriftligt, hvor langt rådgiverens fuldmagt rækker - f.eks. i forhold til at indgå aftaler med de involverede håndværksvirksomheder. Virksomheden kan anbefale en rådgiver ved større opgaver Medmindre der er tale om en ukompliceret opgave, er det ofte en fordel for begge parter, at bygherren antager en rådgiver til at udarbejde et ordentligt projekt og til at varetage bygherrens interesser under byggeriet. Hvis forbrugeren ikke selv er opmærksom på det, kan det være en god idé at anbefale forbrugeren at rådføre sig med en arkitekt eller en ingeniør, inden arbejdet udbydes. Der findes et særligt aftalegrundlag for forholdet imellem en bygherre og en rådgiver. Det hedder ABR 89 (Almindelige Betingelser for Rådgivning) og kan hentes elektronisk på ABR 89 skal aftales mellem parterne for at være gældende. Når forbrugeren vælger entrepriseform Hvis et arbejde involverer flere forskellige håndværksfag, kan man overveje, om arbejdet skal udføres i hovedentreprise. Dvs. at forbrugeren indgår aftale med en enkelt håndværksvirksomhed, som så sørger for at indgå aftale med de øvrige håndværkere. Denne løsning kan især være relevant, hvis forbrugeren ikke har antaget en rådgiver til at styre byggeriet. Fordelen ved at have en hovedentreprenør er, at denne tager sig af byggestyringen og koordineringen mellem de forskellige håndværkere. Samtidig skal man kun forholde sig til ét tilbud (hovedentreprisetilbuddet) og én aftalepart. Man må dog være forberedt på, at hovedentreprenøren skal have betaling for det ekstra arbejde, der er forbundet med at koordinere m.m. Denne betaling (hovedentreprenørsalær) er dog normalt indeholdt i tilbuddet fra hovedentreprenøren. Forbrugeren skal tage stilling til aftalegrundlag Forbrugeren bør på forhånd tage stilling til, hvilket aftalegrundlag der skal gælde for aftalen med håndværksvirksomheden. Virksomheden skal præcisere tilbudsgrundlaget Hvis grundlaget for tilbuddet er AB 92 eller andet, skal virksomheden angive dette i tilbuddet. Et eventuelt standardforbehold bør vedlægges 4

6 Der er såkaldt aftalefrihed mellem forbrugeren og håndværksvirksomheden, hvilket betyder, at parterne stort set kan aftale, hvad de vil. som en service til forbrugeren, som jo ofte ikke kender indholdet af de forskellige standardforbehold. Det kan overvejes, om arbejdet skal udbydes i henhold til AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). AB 92 er et sæt standardkontrakvilkår, der regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren. Reglerne i AB 92 gælder kun, hvis de er aftalt mellem parterne. AB 92 kan hentes elektronisk på Når forbrugeren indhenter tilbud Man bør ikke indhente tilbud på en opgave, før man har præciseret sine forventninger til det færdige resultat, fået beskrevet opgaven i overensstemmelse med forventningerne og taget stilling til, hvilket aftalegrundlag man ønsker skal gælde i forhold til den eller de involverede håndværks virksomheder. Et tilbud afgives på baggrund af de oplysninger, der stilles til rådighed for tilbudsgiveren. En håndværksvirksomhed kan med andre ord ikke tage højde for andet og mere end det, der er beskrevet fra forbrugerens (eller evt. rådgiverens) side. Det betyder, at et tilbud kun omfatter de ydelser, der er klart og tydeligt beskrevet i det materiale (tegninger og beskrivelse), der udleveres til håndværksvirksomheden inden tilbudsafgivelsen. For at være sikker på, at man får det rigtige tilbud - dvs. at byggeriet ikke bliver dyrere end forventet, fordi det undervejs viser sig, at projektet/projektbeskrivelsen har været utilstrækkelig - er det altså helt afgørende, at tilbudsgiverne får et klart og fyldestgørende grundlag at give tilbud på. Når forbrugeren skal indhente priser på en opgave, kan forbrugeren vælge enten at få et egentligt tilbud (fast pris) eller et overslag. Det er i den forbindelse vigtigt at vide, at et overslag ikke er bindende. Et overslag gives uden en forudgående kalkulation og er udtryk for, hvad håndværksvirksomheden skønner, arbejdet vil komme til at koste. Virksomheden bør præcisere sit tilbud Man kan ikke uden videre gå ud fra, at en forbruger forstår, hvad tilbuddet indeholder. Det kan derfor være svært for forbrugeren at vurdere, om tilbuddet stemmer overens med hans/ hendes forventninger. Virksomheden bør derfor præcisere, hvilke ydelser der er omfattet af tilbuddet. Virksomheden bør også forklare de fagudtryk, virksomheden anvender over for forbrugeren, så misforståelser undgås. Hvis der er bestemte ydelser, der ikke er indeholdt i virksomhedens tilbud (eller overslag), bør virksomheden på forhånd gøre forbrugeren opmærksom på det, hvis virksomheden på grund af konkrete forhold har en formodning om, at forbrugeren har en forventning om, at de pågældende ydelser er indeholdt i prisen. Hvis virksomheden i øvrigt på grund af særlige forhold på forhånd kan forudse, at der vil opstå ekstraarbejder undervejs, bør virksomheden også på forhånd gøre forbrugeren opmærksom på dette. I øvrigt skal alle priser oplyses inklusive moms, når de opgives til forbrugere. Det gælder både mundtlige og skriftlige priser. Mange tror, der gælder en regel om, at den endelige pris kun må afvige op til 10 procent fra et overslag. Det er ikke korrekt. Hvis der ikke er aftalt en fast pris, skal forbrugeren principielt betale det, håndværksvirksomheden kræver, medmindre dette beløb er urimeligt. Kun hvis virksomheden på forhånd vidste, at overslaget 5

7 ikke kunne holde, eller har afgivet overslaget groft uagtsomt, eller virksomheden undlader at orientere forbrugeren om, at virksomheden er blevet opmærksom på, at overslaget ikke kan holde, vil forbrugeren kunne afvise at betale den fulde overskridelse af overslaget. Forbrugeren bør udarbejde en realistisk tidsplan Hvis der udarbejdes en egentlig tidsplan for byggeriet (hvilket er påkrævet, hvis AB 92 er aftalt), er det vigtigt, at det gøres i samarbejde med den eller de involverede håndværksvirksomheder. Forbrugeren/rådgiveren bør i den forbindelse lytte til anbefalinger fra håndværksmestrene, som jo har erfaring med, hvor lang tid et bestemt arbejde tager. En tidsplan skal som minimum angive et startog et sluttidspunkt. En eventuel detailtidsplan udarbejdes i samarbejde med håndværksvirksomheden. Virksomheden bør medvirke til realistiske tidsplaner En bygherre vil normalt altid være interesseret i, at arbejdet udføres så hurtigt som muligt. Virksomheden bør imidlertid medvirke til at fastsætte en tidsplan, der er realistisk, så man undgår forsinkelse og deraf følgende skuffelse hos forbrugeren, diskussion om dagbod eller erstatning osv. Virksomheden bør bistå forbrugeren med at fastlægge aktivitetsrækkefølgen. Det er i begge parters interesse, at tidsplanen er realistisk. Man opnår det bedste resultat, hvis der afsættes den nødvendige tid til de forskellige aktiviteter og til f.eks., at maling kan tørre eller at beton kan hærde. Hvis tidsplanen ikke overholdes, og det er håndværksvirksomheden, der er ansvarlig for forsinkelsen, kan man som bygherre kræve erstatning af et eventuelt deraf følgende økonomisk tab. Hvis AB 92 er aftalt, kan man vælge mellem erstatning og dagbod, men en dagbod skal i givet fald være aftalt på forhånd. Hvis der er aftalt dagbod, kan man som bygherre kræve denne, uanset om forsinkelsen medfører et økonomisk tab eller ej. Omvendt kan man ikke kræve mere end dagboden heller ikke hvis det økonomiske tab overstiger dagboden. 6

8 Mens arbejdet udføres Kontakten til håndværkerne bør varetages af én person Et godt samarbejde forudsætter en klar dialog og klare aftaler mellem parterne. Det er derfor vigtigt, at kontakten til håndværkerne primært varetages af én person. Hvis man har sat en rådgiver på opgaven, bør man derfor selv afholde sig fra at give instruktioner til eller indgå aftaler med håndværkerne uden om rådgiveren. Hvis man er utilfreds med rådgiverens håndtering af sagen, må man rette op på dette i forhold til rådgiveren selv f.eks. ved at give rådgiveren nogle konkrete anvisninger for samarbejdet med håndværkerne. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at håndværkerne ikke skal kommunikere og indgå aftaler med flere forskellige parter, der handler uafhængigt af hinanden. Forbrugeren bør skriftligt bestille ekstraarbejder En af de ting, der ofte giver anledning til problemer i byggesager, er ekstraarbejder. Er et bestemt arbejde overhovedet et ekstraarbejde, eller er det omfattet af tilbuddet? Er ekstraarbejdet bestilt af bygherren? Hvad skal ekstraarbejdet koste? Uenighed om, hvorvidt et arbejde overhovedet er et ekstraarbejde, må i sidste ende afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed (hvis AB 92 er vedtaget) eller af domstolene (hvis AB 92 ikke er vedtaget). Hvis der eksisterer et godkendt klagenævn på området, kan man som forbruger benytte dette i tvister om ekstraarbejde. Uenighed om ekstraarbejder kan skyldes, at parterne læser/fortolker udbudsmaterialet forskelligt. Hvis forbrugeren/rådgiveren imidlertid er enig i, at et bestemt arbejde, som ønskes udført, ikke er omfattet af tilbuddet, bør forbrugeren/rådgiveren skriftligt bestille dette arbejde som et ekstraarbejde. I praksis udfylder man en aftaleseddel på de enkelte ekstraarbejder. Ved at udforme sådanne aftalesedler sikrer man, at der bagefter er klarhed over, hvem der har bestilt hvilke ekstraarbejder og hvornår. Virksomheden bør kun udføre aftalte ekstraarbejder Virksomheden skal være opmærksom på, at en forbruger normalt igangsætter et byggeri på baggrund af en låneaftale og dermed på baggrund af en bestemt budgetramme. Det er derfor normalt meget vigtigt for forbrugeren, at det fastsatte budget for byggeriet ikke overskrides. En af de ting, der kan få et budget til at skride, er ekstraarbejder. Det er derfor vigtigt for en forbruger som for en hvilken som helst anden bygherre at holde hånd i hanke med ekstraarbejderne. Virksomheden må ikke udføre ekstraarbejder uden, at der forinden foreligger en aftale med forbrugeren eller en eventuel rådgiver. Hvis forbrugeren har antaget en rådgiver, bør virksomheden på forhånd sikre sig, at rådgiveren har bemyndigelse til at indgå aftaler om ekstraarbejder. I modsat fald må virksomheden kun udføre ekstraarbejder efter aftale med bygherren selv. Aftaler om ekstraarbejder bør af bevismæssige grunde indgås skriftligt f.eks. ved hjælp af aftalesedler. Der gælder nogle særlige forhold vedrørende såkaldte nødvendige ekstraarbejder, dvs. ekstraarbejder, der er nødvendige for at opnå det aftalte/ forudsatte resultat. En håndværksvirksomhed 7

9 Hvis man gerne vil have hånd i hanke med udgifterne under byggeriet, er det også en god idé, at man spørger om prisen på de pågældende ekstraarbejder, inden de igangsættes. Man kan enten få et tilbud eller et overslag. Et tilbud er bindende, hvorimod et overslag ikke er bindende. Hvis et ekstraarbejde igangsættes på baggrund af et tilbud (tilbudsarbejde), ligger prisen for ekstraarbejdet fast. Hvis arbejdet derimod igangsættes på baggrund af et overslag, udføres arbejdet i regning (regningsarbejde), hvilket betyder, at den endelige pris afhænger af det faktiske tids- og materialeforbrug. Forbrugeren bør reagere hurtigt ved utilfredshed med arbejdet Manglende indsigelse er med til komplicere tingene unødigt, fordi det naturligvis er lettere for håndværksvirksomheden at rette op på kritisable forhold, hvis virksomheden bliver gjort opmærksom på dem med det samme. Det kan derimod blive både vanskeligt og dyrt at rette op dem på et senere tidspunkt. Derfor bør man straks reagere, hvis man ikke er tilfreds med det arbejde, der bliver udført. Forbrugeren skal altid betale uomtvistede beløb Man er altid kun berettiget til at tilbageholde beløb, der er uenighed om. Man skal med andre ord altid betale beløb, der ikke er uenighed om. Hvis man modtager en acontobegæring eller faktura på f.eks kr., men man er uenig i et krav om betaling af et ekstraarbejde på kr., er man kun berettiget til at tilbageholde de kr., hvorimod de resterende kr. skal betales inden for betalingsfristen. Det samme gælder, hvis en håndværksvirksomhed f.eks. har fremsendt et krav på kr., men man mener, at det udførte arbejde er behæftet med mangler. I denne situation er man kun berettiget til at tilbageholde et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at afhjælpe de pågældende mangler. Det resterende beløb skal derimod betales inden udløbet af betalingsfristen. Hvis man ikke betaler forfaldne og uomtvistede beløb, risikerer man, at arbejdet eller eventuel mangelafhjælpning bliver standset, og at betalingskravet tillægges renter. kan godt udføre sådanne nødvendige ekstraarbejder uden forinden at have indgået aftale med bygherren herom. Af hensyn til forbrugerens behov for at have hånd i hanke med udgifterne til byggeriet bør virksomheden dog altid gøre forbrugeren opmærksom på nødvendige ekstraarbejder, inden de udføres. Virksomheden bør så vidt muligt oplyse pris på ekstraarbejde Hvis forbrugeren ønsker det, bør virksomheden altid oplyse prisen på et ekstraarbejde, inden det udføres. Hvis virksomheden på grund af usikkerhedsmomenter ikke vil give et fast tilbud på ekstraarbejdet, må virksomheden i det mindste give et overslag efter bedste evne. Også i den situation, hvor forbrugeren ikke direkte beder om en pris på et ekstraarbejde, vil det være en god idé alligevel at oplyse prisen, inden arbejdet igangsættes, så forbrugeren har mulighed for at tage stilling til, om ekstraarbejdet overhovedet ønskes udført og i givet fald på hvilken måde. Virksomheden bør oplyse om forventet forsinkelse Hvis virksomheden bliver opmærksom på, at der er risiko for, at tidsplanen ikke kan holde, bør virksomheden oplyse forbrugeren om dette så tidligt som muligt. På denne måde får forbrugeren mulighed for eventuelt at ændre projektet, hvis det aftalte færdiggørelsestidspunkt har stor betydning for forbrugeren. Virksomheden bør forcere arbejdet om nødvendigt Hvis der under byggeriets udførelse er opstået forsinkelse, som virksomheden selv bærer ansvaret for, bør virksomheden så vidt muligt forcere arbejdet for at indhente forsinkelsen. Dette gælder især, hvis det er klart for virksomheden, at forbrugeren lægger stor vægt på det aftalte færdiggørelsestidspunkt. Forsinkelse, der skyldes forbrugeren selv eller rådgiveren eller andre involverede håndværksvirksomheder, skal ikke indhentes ved forcering uden ekstrabetaling. I dette tilfælde skal man forcere, hvis forbrugeren ønsker det, men forbrugeren skal betale for de ekstraomkostninger, der er forbundet med forceringen. Dette skal man naturligvis på forhånd gøre forbrugeren opmærksom på, så det kan indgå i forbrugerens overvejelser. 8

10 Virksomheden skal overholde aftaler For de fleste forbrugere er det meget vigtigt, at håndværksvirksomhederne overholder aftaler, f.eks. aftaler om at møde op på bestemte tidspunkter eller aftaler om, at bestemte arbejder udføres på bestemte tidspunkter. Manglende overholdelse af aftaler og manglende oplysning om f.eks. ændring af aktivitetsrækkefølge er årsag til mange misforståelser mellem forbrugeren og virksomheden, fordi det rejser tvivl hos forbrugeren om, hvorvidt man kan have tillid til virksomheden. Uanset om der er en god grund til, at virksomheden ikke overholder en aftale, bør virksomheden altid ringe til den eller de relevante personer i tilfælde af forsinkelse, forhindringer eller ændringer. En forbruger, der har fået en ordentlig forklaring på, hvorfor en bestemt aftale ikke kan overholdes, vil have lettere ved at acceptere den manglende overholdelse. Virksomheden skal foretage oprydning Oprydning er en del af den ydelse, håndværksvirksomheden skal levere, medmindre der direkte er aftalt det modsatte. Virksomheden skal i den forbindelse være opmærksom på, at det normalt har stor betydning for forbrugeren, at denne møder sin bolig/ejendom i ordentlig og ryddelig stand. Uanset om der er tale om en større eller mere bagatelagtig oprydningsopgave, er der altså al mulig grund til at tage den alvorligt. Når arbejdet er færdigt Forbrugeren kan indkalde til en afleveringsforretning Efter AB 92 skal der holdes en såkaldt afleveringsforretning, når arbejdet er færdigt. På afleveringsforretningen gennemgår man i fællesskab arbejdet og konstaterer, om der er nogen mangler. Der udarbejdes en afleveringsprotokol og en mangelliste, som danner udgangspunkt for den efterfølgende mangelafhjælpning. Selvom AB 92 ikke er aftalt, er det en god idé at holde en afleveringsforretning. En fælles gennemgang af arbejdet øger dialogen og kan dermed være med til at forhindre misforståelser. Samtidig får man også opdaget eventuelle synlige mangler, så de kan blive afhjulpet. Virksomheden bør først færdigmelde ved færdiggørelse Selv om det kan være fristende at færdigmelde sit arbejde, før det rent faktisk er ved at være færdigt (for at undgå sanktion for forsinkelse), er dette en uskik, som enhver ordentlig håndværksvirksomhed bør undlade at følge. Konsekvensen af en færdigmelding er jo - hvis AB 92 er aftalt - at bygherren skal indkalde til en afleveringsforretning, som skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter færdigmeldingstidspunktet. Hvis arbejdet på grund af en for tidlig færdigmelding ikke er færdigt til afleveringsforretningen, er der skabt grundlag for problemer. Man bør derfor først færdigmelde arbejdet umiddelbart inden, det faktisk er færdigt. 9

11 Virksomheden kan tage initiativ til en afleveringsforretning Den mest hensigtsmæssige afslutning på en byggeopgave er at gennemføre en afleveringsforretning, så parterne i fællesskab kan foretage en bedømmelse af arbejdet. Hvis AB 92 er aftalt, skal forbrugeren indkalde til en afleveringsforretning, når virksomheden har færdigmeldt arbejdet. Hvis AB 92 ikke er aftalt, er der ikke nogen pligt til at holde afleveringsforretning, men her bør virksomheden tage initiativ til at aftale en gennemgang af arbejdet med forbrugeren. På denne måde sikrer man sig, at forbrugeren er tilfreds med det udførte arbejde, eller man får synliggjort, hvad forbrugeren eventuelt ikke er tilfreds med. Forbrugeren skal udarbejde mangellister Hvis man mener, at der er mangler ved det udførte arbejde, må man udarbejde en mangelliste med præcis angivelse af, hvilke mangler man vil påberåbe sig. Man skal i den forbindelse være opmærksom på to ting: For det første er det ikke alle svigt, der kan karakteriseres som mangler, der skal udbedres af håndværksvirksomheden for dennes egen regning. Det er kun forhold, der kan bebrejdes håndværksvirksomheden dvs. ringere udførelse eller ringere materialer end aftalt der kan kræves udbedret. Hvis der ikke er aftalt noget bestemt, skal arbejdet være udført håndværksmæssigt korrekt, og materialer skal være af sædvanlig god kvalitet. Forhold, der skyldes projektfejl eller lignende, kan derimod ikke karakteriseres som mangler og berettiger derfor ikke forbrugeren til at kræve afhjælpning eller andet. Forbrugeren kan i dette tilfælde rette krav imod en eventuel rådgiver. Virksomheden skal afhjælpe mangler inden for fristen Hvis der er konstateret mangler ved virksomhedens arbejde på afleveringstidspunktet, bør virksomheden både af hensyn til forbrugeren og af hensyn til sig selv afhjælpe disse inden for den fastsatte afhjælpningsfrist. Manglende afhjælpning inden for den fastsatte frist giver en utilfreds forbruger, som så i øvrigt har ret til at lade manglerne udbedre for virksomhedens regning af en anden virksomhed. For det andet er det kun forhold, der er til stede på tidspunktet for arbejdets aflevering, der kan påberåbes som mangler. Forhold, der derimod skyldes brugspåvirkning, slidtage, mangelfuld vedligeholdelse eller lignende, kan ikke kræves afhjulpet uden, at der skal betales for det. Det er derfor meget vigtigt, at forbrugeren har alle synlige mangler med på den mangelliste, der udarbejdes, når håndværkerne er færdige med deres arbejde. 10

12 Forbrugeren skal fastsætte en realistisk afhjælpningsfrist Den håndværksvirksomhed, der har udført arbejdet, har ret til selv at afhjælpe mangler ved arbejdet. Som bygherre skal man derfor ikke begynde at foretage afhjælpning eller sætte en anden virksomhed til at afhjælpe. Hvis man gør det, fjerner man beviset for manglen og dermed grundlaget for at kunne gøre et krav gældende over for håndværksvirksomheden. Hvis der kan konstateres mangler ved det udførte arbejde, skal håndværksvirksomheden have en rimelig frist til at afhjælpe manglerne. Det nytter i den forbindelse ikke noget at fastsætte en urealistisk kort frist. Man må derimod se på manglernes art og omfang og forholdene i øvrigt og fastsætte afhjælpningsfristen derefter. Hvis manglerne ikke bliver udbedret eller ikke bliver tilfredsstillende udbedret inden for afhjælpningsfristens udløb, skal forbrugeren meget nøje præcisere, hvilke mangler der fortsat gøres gældende. Det er ikke tilstrækkeligt, at man blot gør gældende, at der fortsat er mangler. For at håndværksvirksomheden kan foretage en tilfredsstillende udbedring, må virksomheden vide præcis, hvad det er for forhold, der ikke er tilfredshed med. Hvis manglerne derefter ikke bliver afhjulpet tilfredsstillende, kan man bede en anden virksomhed om at afhjælpe manglerne på den første virksomheds vegne. De udgifter, der er forbundet med dette, kan fratrækkes i den første virksomheds tilgodehavende. Man skal dog altid huske først at sikre sig bevis for, at manglerne ikke er tilfredsstillende afhjulpet. Det gør man ved at indhente et syn og skøn. Forbrugeren kan indkalde til 1-års eftersyn Efter AB 92 indkalder bygherren til en gennemgang af arbejdet senest 1 år efter afleveringen (1-års eftersyn). Uanset om AB 92 er aftalt eller ej, er det en god idé at afholde et 1-års eftersyn. Nogle mangler kan godt være skjult på afleveringstidspunktet men vise sig senere især inden for det første år. Hvis der konstateres mangler ved 1-års eftersynet, har håndværksvirksomheden pligt (og ret) til at foretage afhjælpning. Man kan derimod ikke kræve udbedring af forhold, der skyldes slidtage, brugspåvirkninger, mangelfuld vedligeholdelse osv. 11

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A)

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A) Kontraktbilag 7 (Delaftale 4A) Indholdsfortegnelse 1. Levering af sugekanistre ved kontraktstart...2 1.1 Vilkår for levering...2 1.2 Vilkår for montering af sugekanistre...2 1.3 Vilkår for levering af

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER

TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Dato: 23. oktober 2013 J. nr.: 102794 TAARNBYHUSE NYBYG, RENOVERING OG FORBEDRINGER Rettelsesblad 03 til udbudsbetingelser af 24. september 2013 Spørgsmål 1: Hvordan hænger 1.4 og 3.2 sammen? I 1.4 anføres,

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov 13 Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov Tina Braad, partner 14 Ekstraarbejde eller kontraktarbejde Det beror på en fortolkning, hvorvidt en ydelse fra entreprenørens side er kontraktarbejde eller

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Temamøde om sagkyndig beslutning Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Voldgiftsnævnets opgaver Voldgiftssager Antal sager 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indgåede 671

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING

RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING RAMMEAFTALE OM BYGHERRERÅDGIVNING Indledning: Nærværende standardrammeaftale for bygherrerådgivning er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering for Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune.

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Skemaet er "klik-bart" så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i "PIXI-bogen".

Skemaet er klik-bart så du kan blot klikke på en hovedoverskrift eller et tema og du vil blive ledt til det pågældende afsnit i PIXI-bogen. Den Gode aflevering - en "PIXI-bog" Denne "PIXI-bog" om DEN GODE AFLEVERING er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og COWI. Bogen henleder opmærksomheden på temaer, giver gode råd, præsenterer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere