Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen"

Transkript

1 Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998

2 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden Indledning Formålet med dette notat er at belyse kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960, og til dette bruges anmeldelsesstatistikken for straffelovsovertrædelser. Straffelovsovertrædelserne omfatter fire hovedgrupper: 1) ejendomsforbrydelser, 2) sædelighedsforbrydelser, 3) voldsforbrydelser og 4) andre forbrydelser (bl.a. narkotikakriminalitet). Af disse grupper tegner ejendomsforbrydelserne sig igennem hele perioden for mellem 93 og 96 pct. af det totale antal anmeldte straffelovsovertrædelser. De omfattede straffelovsovertrædelser er dem, der anmeldes eller på anden måde kommer til politiets kundskab. Bag denne formulering ligger, at politiet af egen drift kan tage sager op, uden at der foreligger anmeldelse fra offentligheden, jf. Kriminalstatistik 1989, s. 12. Det følgende tager udgangspunkt i et upubliceret notat, som kriminolog, cand.jur. Kent Fridberg har udarbejdet for Rockwool Fondens Forskningsenhed, jf. Fridberg (1995). Nærværende notat følger Fridbergs metode, men dækker en længere periode og medtager lidt flere henvisninger til mørketal (skjult kriminalitet). Hovedkilden er i øvrigt diverse årgange af Kriminalstatistik fra Danmarks Statistik. Hovedtendenserne i kriminalitetsudviklingen præsenteres kort i afsnit 3 umiddelbart efter denne indledning og afsnit 2 om bemærkninger i forbindelse med statistikken, mens mere detaljerede oplysninger om udviklingen fra år til år kan ses i tabelafsnittet til sidst. Der fremgår dels det faktiske antal anmeldte straffelovsovertrædelser, dels den procentvise ændring fra år til år. Endelig belyses udviklingen gennem indeksberegninger - overalt med, hvilket er begrundet i den dækkede periode. Og da året 1960 samtidig ikke er atypisk i forhold til de omkringliggende år med hensyn til anmeldelsesstatistikken, er det velegnet som basisår for indeksberegningerne. Den udvikling, som det faktiske antal anmeldte straffelovsovertrædeler viser, kan korrigeres for ændringer i såvel befolkningens størrelse som aldersmæssige sammensætning ved at se på udviklingen pr indbyggere på 15 år eller derover (jf. personer over den kriminelle lavalder (15 år) potentielle lovovertrædere). Der er i det følgende for de fire hovedgrupper af straffelovsovertrædelser også medtaget tabeller med sådanne korrigerede tal og som bilag vedlagt en tabel med udviklingen i middelfolketallet i Danmark opdelt på personer over og under den kriminelle lavalder. Udover straffelovsovertrædelser findes der statistik over anmeldte overtrædelser af færdselsloven og af særlovgivningen (dvs. skattelovgivningen, miljølovgivningen, politivedtægten etc.). Tal fra den del af statistikken indgår dog ikke her. 1 Dette notat er udarbejdet i forbindelse med Rockwool Fondens Forskningsenheds projekt Borgerne og lovene, som er afrapporteret i Jørgen Goul Andersen Borgerne og lovene med bidrag af Hans Jørgen Nielsen og Marie Louise Hultin. Aarhus Universitetsforlag. En lettere tilgængelig sammenfatning findes i Jørgen Goul Andersen Lovene og mig. Spektrum. 2

3 2. Bemærkninger i forbindelse med statistikken over anmeldte straffelovsovertrædelser Der kan være andre grunde til en ændring i antallet af anmeldelser på de enkelte straffelovsområder end reelle stigninger eller fald i kriminaliteten, ligesom der er en del lovovertrædelser, der af forskellige grunde aldrig anmeldes eller registreres - de såkaldte mørketal (skjult kriminalitet). I Levevilkår i Danmark 1980, s. 298, står i forbindelse med en tabel over anmeldte straffelovsovertrædelser i perioden : Ved vurderingen af tallene bør der tages hensyn til, at anmeldelsespraksis kan være påvirket af ændringer i registreringspraksis, af ændrede opfattelser af, hvad der opfattes som kriminelt, af lovændringer samt med hensyn til berigelsesforbrydelser af forsikringstilbøjeligheden. Fx kan en stigning i antallet af anmeldelser have sammenhæng med, at befolkningen bliver mere tilbøjelig til at anmelde stedfundne episoder, eller at politiet er tilbøjeligt til i flere tilfælde end tidligere at optage rapport om henvendelser vedr. stedfundne episoder, og det gælder generelt, at en stigning eller et fald overordnet eller for bestemte typer af lovovertrædelser fra ét år til et andet ikke nødvendigvis er udtryk for en reel ændring af omfanget på det eller de pågældende områder. Som et mere specielt eksempel kan nævnes, at næsten halvdelen (61 af 147) af en stigning fra 1993 til 1994 på knapt 16% i antallet af anmeldte tilfælde af grov vold (fra 923 til 1070) faktisk vedrører krigsforbrydelser begået i det tidligere Jugoslavien, men anmeldt her i Danmark, jf. Kriminalstatistisk 1994, s. 11. Der er også grund til at fremhæve de tilfælde, hvor én sag indeholder flere forhold (fx mange tilfælde af telefonterror mod samme person udført af samme gerningsmand over en periode), og hvor hvert forhold til tider registreres som en enkeltsag. Dette betegnes masseregistreringer og kan føre til en overvurdering af den reelle stigning i anmeldelsestallet på talsvage områder, dvs. områder med relativt få registrerede anmeldelser. I Kriminalstatistik 1989, s. 17, nævnes et eksempel fra 1983, hvor en kvinde telefonisk var blevet forulempet af den samme mand mere end 200 gange, hvilket førte til 200 anmeldelser for blufærdighedskrænkelse. Endelig skal som et sidste eksempel nævnes, at ændringer i forsikringsbetingelserne for familieforsikringer i sommeren 1981 har kunnet aflæses i udviklingen i antallet af anmeldte cykeltyverier i perioden, der fulgte, jf. Kriminalstatistik 1989, s. 19. Tilsvarende kan måske også oprettelsen af et centralt register over stjålne cykler og knallerter forklare en del af faldet i antallet af anmeldte cykel- og knallerttyverier fra 1989 til 1990 pga. den deraf følgende større risiko for at blive taget på fersk gerning, hvis man kommer kørende på en stjålet cykel eller knallert. I hvert fald har oprettelsen af registret medført en stigning i opklaringsprocenten for cykel- og knallerttyverier, jf. Kriminalstatistik 1995, s. 19. Med hensyn til mørketallene, som man kan få et skøn over gennem interview- eller spørgeskemaundersøgelser, har sådanne haft en vis bevågenhed, ikke mindst for så vidt angår voldsforbrydelser, selvom denne type straffelovsovertrædelser rent talmæssigt tæller relativt lidt i statistikken. Kriminologen Flemming Balvig er en af de forskere, som har gjort mest ud af at belyse disse forhold gennem offerundersøgelser - såvel vedrørende tyverier som voldsforbrydelser - men også kapitlet Personlig sikkerhed i Levevilkår i Danmark, 3

4 som udgives af Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet i fællesskab, er en relevant kilde. Mørketallene behandles kort i afsnit 4 nedenfor. I løbet af de godt 35 år, som den dækkede periode omfatter, er der sket ændringer, som kan give visse problemer med sammenligneligheden. Mest alvorligt for så vidt angår grupperne voldsforbrydelser og andre forbrydelser, jf. fx Kriminalstatistik 1985, s. 88, idet et nyt voldsbegreb fra 1979 betød overflytning af visse typer af lovovertrædelser fra gruppen voldsforbrydelser til gruppen andre forbrydelser. Tilsvarende er det af betydning for sammenligneligheden, at en straffelovsrevision på voldsområdet med virkning fra den 1. juli 1989 betyder, at flere former for vold, fx værtshusslagsmål og husspetakler, bliver strafbart efter straffeloven, jf. Kriminalstatistik 1992, s. 17. Af mindre betydning for det samlede billede er en ændret kategorisering af visse forbrydelser vedrørende penge og bevismidler samt brandstiftelse, hvilket fører til et databrud for så vidt angår ejendomsforbrydelserne i 1983, samt vedrørende svangerskabsafbrydelse og dyrplageri, som indgår under straffelovsovertrædelserne indtil midten af 1970erne (under hhv. vold og andre forbrydelser). Udviklingen i det samlede antal anmeldte straffelovsovertrædelser samt ejendoms- og sædelighedsforbrydelser berøres ikke væsentligt af det netop nævnte vedrørende sammenligneligheden, mens tallene for grupperne voldsforbrydelser og andre forbrydelser umiddelbart er vanskeligere at sammenligne over tid. Danmarks Statistik har dog efterfølgende præsenteret statistik, der går helt tilbage til 1933, men på et meget overordnet plan, som ikke er tilstrækkeligt, hvis man skal se på de undergrupper af lovovertrædelser, som de fire hovedgrupper består af, jf. senest Kriminalstatistik 1996, s Hovedtendenser i kriminalitetsudviklingen Den udvikling i kriminaliteten, som i detaljer kan ses i tabellerne 1 til og med 7 nedenfor, skal her kort skitseres i hovedtræk med de forbehold, der er omtalt i afsnit 2. Perioden fra 1960 til 1997 har - skønt enkelte år eller kortere perioder udviser fald eller stagnation - været præget af en kraftig stigning i antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser, bortset fra sædelighedsforbrydelserne, som faldt markant fra midt i 1960erne til midt i 1970erne, hvorefter niveauet har været uændret omkring 60% af, hvad det var ved periodens begyndelse og årene forud. Overordnet viser indeks med næsten en firedobling over perioden i det samlede antal anmeldte straffelovsovertrædelser, jf. tabel 1. Det kan bemærkes, at der sker en fordobling i løbet af de første godt ti år af perioden, og igen en fordobling over den resterende del af perioden - altså på godt 25 år. Korrigerer man for udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning modereres udviklingen noget - specielt i de sidste 25 år af perioden, så der alt i alt bliver tale om godt en tredobling. For de allerseneste år spores dog en svagt faldende tendens, omend der har været en mindre stigning igen fra 1996 til 1997, jf. også figur 1 og 2 nedenfor. Udviklingen i det samlede antal anmeldte ejendomsforbrydelser følger et tilsvarende for- 4

5 løb, jf. tabel 2 og figur 3. Dette er ikke overraskende, da denne type straffelovsovertrædelser som nævnt igennem hele perioden udgør mellem 93 og 96 pct. af samtlige anmeldte straffelovsovertrædelser. Udviklingen for nogle af de mest udbredte typer af ejendomsforbrydelser kan ses i tabel 3 (antal) og tabel 4 (indeks). Mest markant er den relative udvikling i antallet af anmeldte røverier og hærværkstilfælde, men som det fremgår, er det fra et ret lavt niveau, stigningen sker. Desuden kan det bemærkes, at den relativt største stigning for indbrud finder sted i begyndelsen af perioden, mens hærværkstilfældene først for alvor tager fart fra midten af perioden. Tyverierne har været jævnt stigende igennem perioden, mens tyveri af indregistreret motorkøretøj og cykeltyverierne har haft et lidt mere ujævnt forløb. Figur 1. Anmeldte straffelovsovertrædelser i alt og pr indbyggere på 15 år og derover i alt pr indbyggere på 15 år og derover Kilde: Tabel Tabel 5 og figur 4 viser udviklingen i antallet af anmeldte sædelighedsforbrydelser, og her er det markant, at der i løbet af 1960erne er sket et tilsyneladende varigt fald i sædelighedsforbrydelsernes omfang - godt en halvering, når man ser på antal anmeldelser pr indbyggere på 15 år eller derover. Derefter har niveauet været stabilt, når man ser bort fra de udsving, som de tidligere omtalte masseregistreringer undertiden kan give anledning til. Endelig viser tabel 6 og tabel 7 samt figur 4 udviklingen i antallet af anmeldte voldsforbrydelser og restgruppen af andre forbrydelser. Her er der ligeledes tale om betydelige stigninger, dog med tendens til fald de seneste par år, men som omtalt under afsnit 2 er der visse problemer med sammenligneligheden over tid - dog ikke mere, end at specielt udvik- 5

6 lingen for så vidt angår voldsforbrydelser er markant. Ser man på udviklingen fra år til år, er der tale om et ganske ujævnt forløb, hvilket bl.a. skyldes, at der talmæssigt er tale om relativt små andele af det samlede billede. Figur 2. Anmeldte straffelovsovertrædelser i alt Antal Anm. og kilde: Tabel

7 Figur 3. Anmeldte ejendomsforbrydelser i alt Antal Kilde: Tabel Figur 4. Anmeldte sædeligheds- volds- og andre forbrydelser i alt Antal Voldsforbrydelser Andre forbrydelser Sædelighedsforbrydelser Anm. og kilder: Tabel 5, 6 og 7. 7

8 4. Mørketal (skjult kriminalitet) Ikke alle straffelovsovertrædelser fremgår af anmeldelsesstatistikken. Lovovertrædelser, som (1) enten ikke opdages, som (2) opdages, men ikke anmeldes, eller som (3) anmeldes, men hvor politiet ikke optager rapport, vil ikke være omfattet af anmeldelsesstatistikken. Den procentdel af samtlige lovovertrædelser, som på denne måde forbliver uregistreret, kaldes mørketallet, jf. fx Kriminalstatistik 1990, s. 21. Mørketallet kan man få et indtryk af ved at sammenholde registreret kriminalitet med offerundersøgelser. Den mest omfattende tidsserie kan hentes i Levevilkår i Danmark, jf. ovenfor, hvor der er offentliggjort sammenlignelige tal for perioden Repræsentative stikprøver udtaget blandt den voksne befolkning (16 år eller derover) har fået stillet spørgsmålet, om man inden for de seneste 12 måneder har været udsat for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold, og følgende procentandele angiver, at det har de: År Tyveri Hærværk 7 Λ Λ Λ Vold eller trusler om vold Λ Λ Signaturforklaring: Λ Oplysninger forekommer ikke. Kilde: Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet Levevilkår i Danmark 1997, s Sammenholdt med statistikken over anmeldte straffelovsovertrædelser, kan sådanne offerundersøgelser give en antydning af udviklingen i mørketallenes størrelse. En formodning kan være, at hvis offerundersøgelserne viser faldende eller uændret tendens samtidig med, at anmeldelsernes antal er stigende, så er mørketallenes omfang næppe stigende. Offerundersøgelser kan således supplere det billede af kriminaliteten, som den officielle statistik giver, og måske, når der spørges mere detaljeret, udpege nogle områder, som denne dækker mindre godt, hvis det skulle være tilfældet. I Rigspolitiet (1996, s. 17) kan ses et tilsvarende tal som ovenfor for andelen, der har været udsat for vold eller trusler om vold i 1995, på ca. 6% af samtlige adspurgte - heraf har omkring to tredjedele kun været udsat for trusler og ikke oplevet direkte vold. Det nævnes endvidere, at ikke engang hvert tredje af det samlede antal fuldbyrdede voldstilfælde er blevet anmeldt til politiet eller på anden vis kommet til politiets kundskab, jf. samme kilde s. 6 og 21. Man kan dog ikke slutte sig til et eksakt mørketal ud fra forskellen mellem offerundersøgelsernes og den officielle statistiks tal. For det første fordi der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem interviewpersonernes og straffelovens eller politiets - og dermed anmeldelsesstatistikkens - definition af vold og trusler om vold, og for det andet pga. stikprøveusikkerheden samt eventuelle specielle forhold, der gør sig gældende for højrisikogrupper blandt den del af befolkningen, der udsættes for vold. Forsøg på alligevel at nå frem til mere eksakte mørketal er gjort i Balvig og Høigaard (1988, s ). Ifølge denne kilde er mørketallet kun for ganske få og talmæssigt små 8

9 grupper af straffelovsovertrædelser (herunder fx drab og bankrøverier) mindre end 50%. Der nævnes som eksempler mørketal for tyveri mod private på 58%, for hærværk på 85%, for sædelighedsforbrydelser på mere end 75%, for vold på 83% og for kriminel vold på 43%. De nævnte tal stammer fra forskellige år fra anden halvdel af 1970erne til første halvdel af 1980erne. Sådanne tal er dog ikke konstante. Fx skriver Flemming Balvig i Rigspolitiet (1996, s. 6): Såvel tilbøjeligheden til at anmelde den vold, man udsættes for, til politiet som politiets tendens til at få nys om disse forhold på anden vis er betydeligt større i vore dage, end den var for et kvart århundrede siden. Den resterende del af notatet består af tabeller, bilag og litteraturliste. En generel note til det følgende: Anmeldte straffelovsovertrædelser pr indbyggere på 15 år og derover i 1997 er baseret på folketallet pr , hvor tallene de øvrige år er baseret på middelfolketallet. Dette skyldes, at det er folketallet pr , der er anvendt i de beregninger, der henvises til i de i note 1 på side 1 omtalte bøger af Jørgen Goul Andersen. Anvender man i stedet et gennemsnit af folketallet pr og pr , ændres antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser pr indbyggere på 15 år og derover dog kun marginalt - fx ændres det samlede antal fra de i tabel 1 nævnte til Et gennemsnit af folketallet pr og pr giver i øvrigt i aldersgruppen 0-14 år og i aldersgruppen på 15 år og derover (kilde: Danmarks Statistik: Befolkningen i kommunerne 1. januar 1997 s. 8 og Befolkningen i kommunerne 1. januar 1998 s. 8). Dette kan sammenlignes med folketallet pr på hhv og i de to aldersgrupper (jf. bilag). 9

10 Tabel 1. Anmeldte straffelovsovertrædelser i alt og pr indbyggere på 15 år og derover År i alt pr indb. på 15 år og derover , , ,1 104, ) 2,6 1) 102,6 1) ,2 107, ,9 1) 104, ,5 113, ,4 109, ,9 118, ,0 113, ,4 122, ,5 116, ,7 120, ,5 113, ,0 135, ,1 125, ,8 153, ,0 142, ,9 166, ,2 152, ,0 206, ,8 187, ,8 236, ,5 212, ,9 238, ,2 212, ,4 246, ,6 218, ,7 258, ,0 226, ,8 230, ,3 201, ,7 219, ,2 190, ,1 243, ,4 210, ,8 269, ,9 231, ,9 280, ,1 238, ,8 321, ,0 272, ,1 321, ,9 269, ,8 327, ,1 272, ,5 328, ,1 272, ,3 355, ,8 293, ,2 378, ,7 310, ,5 406, ,9 332, ,2 415, ,7 337, ,4 425, ,0 344, ,1 425, ,4 343, ,7 417, ,1 335, ,5 411, ,8 329, ,3 425, ,0 339, ,9 433, ,6 345, ,0 433, ,2 344, ,5 426, ,7 338, ,9 418, ,3 331, ) ,5 420, ,4 332,4 1) Se note 3 til bilag. 2) Se generel note før tabelafsnittet. Kilder: Danmarks Statistik: Kriminalstatistik 1995, Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1998:8, Statistisk årbog 1996 s. 60 og Statistisk årbog 1997 s. 45, jf. også bilag. 10

11 Tabel 2. Anmeldte ejendomsforbrydelser i alt og pr indbyggere på 15 år og derover År i alt pr indb. på 15 år og derover , , ,9 103, ) 2,3 1) 102,3 1) ,3 108, ,0 1) 105, ,1 113, ,9 109, ,3 119, ,3 114, ,9 123, ,0 116, ,4 121, ,2 114, ,2 137, ,3 128, ,5 157, ,6 145, ,0 170, ,2 156, ,4 213, ,0 193, ,8 245, ,7 219, ,1 247, ,4 220, ,6 256, ,8 226, ,1 267, ,7 235, ,7 236, ,1 206, ,0 224, ,5 195, ,8 248, ,1 215, ,1 276, ,2 236, ,6 288, ,8 245, ,8 331, ,0 280, ,7 329, ,4 276, ,0 336, ,4 280, ,4 337, ,1 279, ,7 366, ,2 302, ,2 389, ,7 319, ,6 419, ,0 342, ,4 429, ,8 348, ,1 438, ,8 354, ,1 437, ,4 353, ,8 429, ,2 345, ,6 423, ,0 338, ,1 436, ,8 348, ,7 443, ,4 353, ,2 442, ,4 351, ,3 436, ,6 346, ,8 428, ,1 338, ) ,4 430, ,3 339,7 1) Se note 3 til bilag. 2) Se generel note før tabelafsnittet. Kilder: Danmarks Statistik: Kriminalstatistik (diverse år), Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1998:8 og bilag. 11

12 Tabel 3. Anmeldte ejendomsforbrydelser - udvalgte typer Antal. År Indbrud Tyveri Tyveri/brugstyveri af indregistreret motorkøretøj Cykeltyveri Røveri Hærværk Anm.: Knallerttyverier indgår ikke i tabellen. I de første år af den dækkede periode bruges ikke betegnelsen hærværk, men derimod beskadigelse af fremmed ejendom. Kilder: Danmarks Statistik: Kriminalstatistik (diverse år), Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1997:9 og Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1998:8. 12

13 Tabel 4. Anmeldte ejendomsforbrydelser - udvalgte typer År Indbrud Tyveri Tyveri af indregistreret motorkøretøj Cykeltyveri Røveri Hærværk ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, ,6 105,4 110,0 101,1 45,3 133, ,4 110,7 129,1 97,4 48,8 135, ,6 120,3 145,0 94,2 53,5 109, ,2 117,6 157,5 100,7 66,0 149, ,2 121,3 157,9 88,9 64,5 173, ,7 123,0 159,5 88,4 66,9 173, ,4 134,0 188,6 92,7 77,3 159, ,2 152,3 208,7 101,1 99,4 161, ,2 158,6 229,8 108,2 89,8 174, ,1 190,4 277,4 128,9 115,1 174, ,2 221,7 302,4 158,8 155,2 231, ,6 226,5 321,3 164,1 200,6 226, ,8 237,2 326,0 180,9 193,0 244, ,8 250,1 315,7 206,5 226,5 315, ,9 232,4 241,3 180,6 228,8 343, ,3 233,5 243,6 165,4 201,2 339, ,0 265,7 245,3 206,8 275,3 452, ,8 290,3 271,2 245,7 343,6 582, ,4 270,1 252,7 294,0 401,5 844, ,2 298,4 278,7 370,6 424, , ,8 295,9 267,8 367,8 480, , ,5 314,0 267,4 329,7 409, , ,8 325,4 288,4 273,8 444, , ,6 367,0 317,3 286,5 528, , ,0 399,8 344,4 286,0 533, , ,4 421,2 431,7 310,9 526, , ,1 444,9 460,7 329,9 545, , ,8 454,6 464,0 361,5 656, , ,7 451,2 436,2 384,0 611, , ,0 461,6 382,4 358,1 618, , ,3 461,1 386,0 355,8 702, , ,6 472,6 411,7 364,5 676, , ,8 476,9 444,4 400,2 648, , ,7 468,6 443,2 473,9 594, , ,6 481,9 457,3 426,9 592, , ,8 481,0 537,6 369,9 662, , ,3 531,6 334,9 733, ,1 Anm. og kilder: Se tabel 3. 13

14 Tabel 5. Anmeldte sædelighedsforbrydelser i alt og pr indbyggere på 15 år og derover År i alt pr indb. på 15 år og derover , , ,4 112, ) 10,6 1) 110,6 1) ,0 89, ,6 1) 87, ,1 103, ,9 100, ,1 94, ,6 89, ,8 102, ,2 96, ,5 99, ,4 93, ,2 77, ,6 72, ,6 72,5 82-7,9 66, ,9 66,8 75-8,5 61, ,7 58, ,3 52, ,8 64,1 71 9,2 57, ,5 52, ,7 46, ,5 48,2 53-7,0 43, ,6 49,0 53 0,0 43, ,2 53,5 58 9,4 47, ,4 56,9 61 5,2 49, ,4 56,2 60-1,6 48, ,1 57,3 61 1,7 49, ,5 47, ,0 40, ,0 52, ,0 44, ,8 53,6 55 0,0 44, ,6 49,0 50-9,1 40, ,7 63, ,0 52, ,9 50, ,0 42, ,9 59, ,4 48, ,2 63,9 64 6,7 52, ,9 57,5 58-9,4 47, ,2 67, ,5 54, ,7 61,5 61-9,0 49, ,9 59,8 59-3,3 48, ,1 58,5 58-1,7 47, ,4 68, ,5 54, ,7 70,6 69 3,0 56, ,9 68,5 67-2,9 54, ,8 65,9 64-4,5 52, ,7 60,1 59-7,8 48, ) ,7 64,2 62 5,1 50,4 1) Se note 3 til bilag. 2) Se generel note før tabelafsnittet. Kilder: Danmarks Statistik: Kriminalstatistik (diverse år), Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1997:9, Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1998:8 og bilag. 14

15 Tabel 6. Anmeldte voldsforbrydelser i alt og pr indbyggere på 15 år og derover År i alt pr indb. på 15 år og derover , , ,4 98,6 68 1) -2,9 1) 97,1 1) ,2 101,7 69 1,5 1) 98, ,5 107,3 72 4,3 102, ,7 118,8 79 9,7 112, ,4 122,9 81 2,5 115, ,7 120,8 79-2,5 112, ,0 135, ,4 125, ,8 137,6 89 1,1 127, ,0 148,6 95 6,7 135, ,4 162, ,4 147, ,2 174, ,8 157, ,3 163, ,2 145, ,4 168, ,0 148, ,6 176, ,8 155, ,2 242, ,0 211, ,0 242, ,0 211, ,4 281, ,5 244, ,8 298, ,7 255, ,9 265, ,7 225, ,8 304, ,9 257, ,4 321, ,0 270, ,8 327, ,1 272, ,2 328, ,0 272, ,6 337, ,1 278, ,2 358, ,6 294, ,4 384, ,8 314, ,4 371, ,1 301, ,4 402, ,1 325, ,5 425, ,3 342, ,5 439, ,9 352, ,5 455, ,2 364, ,1 514, ,9 411, ,7 569, ,4 454, ,9 592, ,8 471, ,0 556, ,4 441, ,6 542, ,9 428, ) ,3 566, ,3 447,1 Anm.: Pga. problemer med sammenligneligheden af de oprindelige statistikker for de enkelte år, når det gælder grupperne voldsforbrydelser og andre forbrydelser, jf. også teksten, er her anvendt ny statistik offentliggjort i Denne statistik angiver imidlertid kun det totale antal anmeldte straffelovsovertrædelser samt den procent (med én decimal), de fire hovedgrupper af lovovertrædelser udgør heraf. Antallet af anmeldte voldsforbrydelser er så beregnet ved at tage den procent, som anmeldte voldsforbrydelser angives at have udgjort af det totale antal anmeldte straffelovsovertrædelser det pågældende år. Dette bliver ikke fuldstændig nøjagtigt, men til gengæld er afgrænsningerne de enkelte år de samme, og ændringer i niveauet - altså ændringer af en vis betydning - kan således antages at have andre årsager end definitionsændringer. 1) Se note 3 til bilag. 2) Se generel note før tabelafsnittet. Kilder: Danmarks Statistik: Kriminalstatistik 1995, Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1997:9, Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1998:8 og bilag. 15

16 Tabel 7. Anmeldte forbrydelser under betegnelsen andre forbrydelser i alt og pr indbyggere på 15 år og derover År i alt pr indb. på 15 år og derover , , ,9 96,1 45 1) -6,3 1) 93,8 1) ,5 90,9 42-6,7 1) 87, ,6 95,9 44 4,8 91, ,6 91,5 42-4,5 87, ,0 113, ,4 106, ,1 92, ,6 87, ,8 93,7 42 0,0 87, ,1 94,7 42 0,0 87, ,9 127, ,3 116, ,6 95, ,8 85, ,0 145, ,7 131, ,7 128, ,7 114, ,4 132,8 56 1,8 116, ,6 138,9 58 3,6 120, ,4 177, ,6 154, ,8 185,5 77 4,1 160, ,2 224, ,8 193, ,8 249, ,7 212, ,9 258, ,9 220, ,8 297, ,2 250, ,1 395, ,5 331, ,6 377, ,0 314, ,2 354, ,6 293, ,6 355, ,0 293, ,2 378, ,7 310, ,8 375, ,3 306, ,2 383, ,4 310, ,9 425, ,7 343, ,7 392, ,9 316, ,7 385, ,6 308, ,5 380, ,4 304, ,3 392, ,7 312, ,9 399, ,3 316, ,6 418, ,6 331, ,1 418, ,0 331, ,8 394, ,2 310, ) ,9 398, ,3 314,6 Anm.: Pga. problemer med sammenligneligheden af de oprindelige statistikker for de enkelte år, når det gælder grupperne voldsforbrydelser og andre forbrydelser, jf. også teksten, er her anvendt ny statistik offentliggjort i Denne statistik angiver imidlertid kun det totale antal anmeldte straffelovsovertrædelser samt den procent (med én decimal), de fire hovedgrupper af lovovertrædelser udgør heraf. Antallet af anmeldte andre forbrydelser er så beregnet ved at tage den procent, som anmeldte andre forbrydelser angives at have udgjort af det totale antal anmeldte straffelovsovertrædelser det pågældende år. Dette bliver ikke fuldstændig nøjagtigt, men til gengæld er afgrænsningerne de enkelte år de samme, og ændringer i niveauet - altså ændringer af en vis betydning - kan således antages at have andre årsager end definitionsændringer. 1) Se note 3 til bilag. 2) Se generel note før tabelafsnittet. Kilder: Danmarks Statistik: Kriminalstatistik 1995, Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1997:9, Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen 1998:8 og bilag. 16

17 Bilag. Middelfolketallet 1) (ekskl. Færøerne og Grønland). År \ alder 0-14 år 15 år > 15 år I alt Kilde ) BB ) BB ) BB ) ) 3) ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB ) BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB ) SÅ ) ) SÅ97 1) Befolkningen pr. 1. juli hhv. gennemsnittet af antal personer ved årets begyndelse og ved årets slutning afhængigt af hvilket år, der er tale om. 2) Inkl. de 15-årige. 3) Middelfolketallet for 1961 er efter den første offentliggørelse i Befolkningens bevægelser 1961 blevet korrigeret ned fra de nævnte til Da der imidlertid ikke er offentliggjort en aldersfordeling for det nyeste tal, er det det oprindelige tal, for hvilket en sådan aldersfordeling findes, der er benyttet. Dette får en ganske ubetydelig indflydelse på beregningerne af antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser pr indbyggere på 15 år eller derover i 1961 og på beregningen af udviklingen fra 1961 til ) Befolkningen pr. 1. januar Kilder: Danmarks Statistik. Diverse år. Befolkningens bevægelser (BB). Dog for 1996 s og 1997 s vedkommende Statistisk årbog 1996 s. 60 og Statistisk årbog 1997 s

18 Litteratur Balvig, Flemming og Cecilie Høigård Kriminalitet og straf i tal og tekst. Borgens Forlag, København. Danmarks Statistik. Diverse år. Befolkningens bevægelser. København. Danmarks Statistik. Diverse år. Befolkningen i kommunerne pr. 1. januar. København. Danmarks Statistik. Diverse år. Kriminalstatistik. København. Danmarks Statistik. Diverse år. Statistiske Efterretninger: Social sikring og retsvæsen. København. Danmarks Statistik. Diverse år. Statistisk Årbog. København. Danmarks Statistik og Socialforskningsinstituttet. Diverse år. Levevilkår i Danmark. København. Fridberg, Kent Kriminalitetsudviklingen i DK. igennem de sidste to årtier. Upubliceret. Rigspolitiet Voldens omfang og karakter i Danmark. Oversigt over resultater fra voldsofferundersøgelsen Information fra Rigspolitichefen, København. Supplerende litteratur Balvig, Flemming Bidrag til belysning af tyveriernes udbredelse og udvikling i Danmark Det kriminalpræventive Råd, København. Balvig, Flemming. 1980a. Kriminalstatistik og offerundersøgelser. Studier over tyveriforbrydelsen I, Forskningsrapport nr. 12. Marts Justitsministeriet. Kriminalpolitisk forskningsgruppe, København. Balvig, Flemming. 1980b. Tyveriernes omfang. Studier over tyveriforbrydelsen II, Forskningsrapport nr. 13. April Justitsministeriet. Kriminalpolitisk forskningsgruppe, København. Balvig, Flemming. 1980c. Tyveriernes mørketal. Studier over tyveriforbrydelsen III, Forskningsrapport nr. 14. April Justitsministeriet. Kriminalpolitisk forskningsgruppe, København. Balvig, Flemming Kriminalitet - angst for kriminalitet - magtesløshed og fremmedgørelse, Kriminalistisk Instituts Stencilserie nr. 24. Kriminalistisk Institut/Egmont Fondens Fremtidsstudie, København. Balvig, Flemming Forsikringsmisbrug i Danmark, Kriminalistisk Instituts Stencilse- 18

19 rie nr. 33. København. Balvig, Flemming Den tyvagtige dansker. Brudstykker af kriminalitetens udvikling gennem tre århundreder, fra 1725 til Borgens Forlag, København. Balvig, Flemming Studies on Theft. Engelsk sammenfatning af hans doktorafhandling. Kriminalistisk Instituts Stencilserie nr. 44. København. Balvig, Flemming. 1995a. Kriminalitet og social kontrol. Forlaget Columbus, København. Balvig, Flemming. 1995b. Ungdom oplever mere vold! En oversigt over danske voldsofferundersøgelser Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København. Danmarks Statistik Spritbilister København. Direktoratet for Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen i tal. Justitsministeriet, København. Rigspolitiet. Diverse år. Årsberetning. Information fra Rigspolitichefen, København. Rigspolitiet 1993a. Kriminalitetsprognoser for år Information fra Rigspolitichefen, København. Rigspolitiet. 1993b. Straffelovsanmeldelser i tal og diagrammer Information fra Rigspolitichefen, København. Rigspolitiet Straffelovsanmeldelser i kommuner og amter, politikredse og regioner Information fra Rigspolitichefen, København. Sløk, Johannes Moralen der blev væk. Centrum, København. 19

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2007 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard Oktober 2008 Københavns Universitet * Justitsministeriet Det Kriminalpræventive Råd

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik KRIMINALSTATISTIK. Kriminalretlige afgørelser i Grønland 1993-1998 Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:2 KRIMINALSTATISTIK Kriminalretlige afgørelser i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kriminalstatistikkens indhold

Læs mere

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO Faktapapir om hæleri 6. november 2015 1.0 Hvad er hæleri, og hvordan straffes det? Hæleri er en kriminel handling, som knytter sig til salg, køb, modtagelse, transport og opbevaring af genstande, der stammer

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2009 med delvis opdatering for 2010 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard November 2010 Københavns Universitet * Justitsministeriet

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld

Oplysninger fra politiets årsberetninger 1997-1999. Overtrædelser af straffeloven Overtrædelser af færdselsloven Færdselsuheld NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 12 juni 2 Oplysninger fra politiets årsberetninger -. Indledning Denne statistik er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om ændring af

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af regler om straffeattester Beslutningsforslag nr. B 229 Folketinget 2009-10 Fremsat den 20. april 2010 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Astrid Krag (SF) og Ole Sohn (SF) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Indvandrere og kriminalitet

Indvandrere og kriminalitet Kriminalistisk Instituts Årbog 1992 Indvandrere og kriminalitet af Britta Kyvsgaard I diskussioner om indvandrere og kriminalitet har forskellige tal været fremme. I artiklen gennemgås den forskning, der

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune.

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har af Fredensborg Kommune fået til opgave, at udarbejde

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

27. maj 2002 Per Alsøe

27. maj 2002 Per Alsøe 27. maj 2002 Per Alsøe Supplerende statistiske oplysninger om unge indvandrere og efterkommeres kriminalitet supplement til rapporten Unge nydanskere i forsvar og politi (Center for ungdomsforskning januar

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Baggrund Køb og salg af stjålne varer (hæleri) er et stigende problem i Danmark. Selvom antallet af indbrud er stigende, og forsikringsselskabernes

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Rockwool Fondens Forskningsenhed Prisen på hjemløshed Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed Juni 2009 Prisen på hjemløshed Flere og flere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST

INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST 17. april 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: INDVANDRERE KAN BLIVE EN STOR ØKONOMISK GEVINST Potentialet for den offentlige sektors økonomi ved indvandrere er stor. Kommer indvandrere samt deres efterkommere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

VOLDEN I DANMARK 1995 OG 2005

VOLDEN I DANMARK 1995 OG 2005 VOLDEN I DANMARK 1995 OG 2005 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard 15000 10000 5000 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Januar 2006 Københavns Universitet * Justitsministeriet Det Kriminalpræventive

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt februar 2010 er: Der er igen højt pres på Kriminalforsorgens kapacitet. Belægget

Læs mere

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA JUNI 216 NYT FRA RFF På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i D en dag børn er blevet voksne, vil de i vid udstrækning ende med at tjene nogenlunde det samme som deres forældre

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved

Lene Frank bød velkommen til mødet på politistationen i Næstved Kredsrådsmøde 15. december 2015 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politistationen i Næstved Til stede var: Borgmester Gert Jørgensen Borgmester John Brædder Borgmester Knud Larsen Borgmester Holger

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Kriminalitet 2012 Criminality 2012

Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Kriminalitet 2012 Criminality 2012 Kriminalitet 2012 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 71. gang Oplag: 215 Printet hos ParitasDigitalService Foto forside: Imageselect Trykt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi

Årsstatistik 2015 Grønlands Politi Årsstatistik 215 Grønlands Politi Årsstatistik 215 side 1 af 37 Indhold side Forord 3 1. Overtrædelser af kriminalloven 6 - Drab og voldsforbrydelser 1 - Udvalgte tal om voldsforbrydelser 12 - Seksualforbrydelser

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Selvmord og selvmordstanker i Grønland

Selvmord og selvmordstanker i Grønland Selvmord og selvmordstanker i Grønland Af professor Peter Bjerregaard, Afdeling for Grønlandsforskning, DlKE Forekomsten af selvmord har siden 1950'erne været stærkt stigende i Grønland, og det er i særlig

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE 20. juni 2005 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf.: 33557721 Resumé: SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF UDDANNELSE Investeringer i uddannelse er både for den enkelte og for samfundet en god investering. Det skyldes

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk

Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk Justitsministeriet Strafferetskontoret strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 6 8 H A L @ H U M A N R I G H

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN

REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN 6. januar 2016 J.nr. 0100-10279-00107-15 Sagsbehandler: JKO KØBENHAVNS POLITI Ledelsessekretariatet REFERAT AF MØDE I KREDSRÅDET FOR KØBENHAVNS POLITIKREDS DEN 7. DECEMBER 2015 PÅ POLITIGÅRDEN Dagsorden

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder

Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Op mod hver fjerde lever i fattigdom i de danske ghettoområder Fattigdommen i Danmark er mest udbredt blandt beboere i almene boliger. Mens 2,5 procent af personer, der bor i ejerboliger, er fattige, er

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET KONFERENCE DEN GODE ANBRINGELSE NYE MØNSTRE NY PRAKSIS? 1. MARTS 2016 Struktur Anbringelsesfrekvenser historisk og aktuelt fordelt på aldersgrupper Anbringelsesmønstre,

Læs mere

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke"

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: Reformpakke Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke" 1. juli 2011 Indledning Dette notat beskriver effekten på befolkningens arbejdsmarkedstilknytning af et marginaleksperiment,

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 615 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere