Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilag 4 Leveringsaftale"

Transkript

1 Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren ) og [Leverandørens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR-nr.: [Leverandørens CVR-nr.] (herefter Leverandøren eller Tilsynsførende ) (herefter individuelt benævnt Part og samlet Parterne ) Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Præambel Definitioner Kontaktpersoner Leverancen Leverandørens organisation m.v Samarbejde Leverandørens vederlag Levering, fakturering og betaling Garantier Leverandørens misligholdelse Erstatningsansvar og forsikringer Force majeure Kundens rettigheder Tredjemands rettigheder Tavshedspligt og fortrolighed Overdragelse Ændringer i Leveringsaftalen Varighed og opsigelse Lovvalg, fortolkning og konflikter Underskrifter...17 Side 2 af 17

3 Præambel Leveringsaftalen er indgået mellem Parterne i henhold til Rammeaftalen. Formålet med Leveringsaftalen er, at Projektpartneren uden at tilsidesætte sin forpligtelse i henhold til direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter kan modtage de i Ramme- og Leveringsaftalen omhandlede ydelser ved Leverandørens præstation heraf på de i Leveringsaftalen angivne vilkår. 1 Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Leveringsaftalen: Arbejdsdag: Dag: Kontraktperioden: Leveringsaftale: Leverancen: Rammeaftalen: Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra danske helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag. Ved Dag forstås alle kalenderdage. Ved Kontraktperioden forstås den i pkt angivne periode. Ved Leveringsaftale forstås en konkret aftale indgået mellem Leverandøren og Projektpartneren om leverance af ydelser omfattet af Rammeaftalen. Ved Leverancen forstås en eller flere af de ydelser eller opgaver som Projektpartneren har beskrevet i pkt. 3.1 og som Leverandøren skal levere til Projektpartneren i henhold til denne Leveringsaftale. Ved Rammeaftalen forstås den rammeaftale med tilhørende kontraktbilag og underbilag samt eventuelle senere aftalte ændringer, som i henhold til EUudbud nr. 2015/S er indgået mellem de heri angivne parter. 2 Kontaktpersoner Kontaktperson hos Projektpartneren: Kontaktperson: [titel] [navn] Tlf.: (+45) [telefonnummer] [ adresse] Kontaktperson hos Leverandøren: Kontaktperson: [titel] [navn] Tlf.: [telefonnummer] [ adresse] Side 3 af 17

4 Kontaktpersonerne, som nævnt i dette pkt., kan, hvor der ikke er angivet andet i Leveringsaftalen, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra den respektive Part, i sædvanligt omfang bindende disponere på vegne af den respektive Part. Parterne kan hver i sær uden varsel udpege en ny kontaktperson ved skriftligt at meddele dette over for den anden Part. 3 Leverancen 3.1 Omfang Leverandøren skal levere følgende ydelser: [Forhåndsgodkendelse] [Revision af perioderegnskab] [Revision af slutregnskab] [Revision af konsolideret regnskab] [Revision af konsolideret slutregnskab] [ On the spot -besøg] [Projektseminar] [Hotline-service] Udover ovenstående ydelser, skal Leverandøren yde ad hoc-rådgivning samt hotline service udover fem (5) timer i det omfang, at det er nødvendigt. Hvis Leverandøren indgår aftale med Projektpartneren eller andre om ad hoc-rådgivning, der ikke er omfattet af Leveringsaftalen, skal der indgås separat skriftlig aftale herom. Opgaver der ikke klart er omfattet af ovenstående ydelser eller ad hoc-rådgivning kategoriseres af Parterne i fællesskab. Kan der ikke opnås enighed herom, løses spørgsmålet om kategorisering efter reglerne i pkt Indtil spørgsmålet om kategorisering er afgjort, er det Projektpartnerens kategorisering, der er afgørende. Vejledning: Hvis ydelserne skal leveres inden en bestemt dato og der skal foreligge en bestemt form for dokumentation for ydelsens levering, skal det angives i dette pkt.. Hvis dette ikke er tilfældet, skal nedenstående slettes. Ydelserne skal leveres inden de i Kontraktbilag 1 til Rammeaftalen anførte frister og i øvrigt inden den [dato og år]. Som dokumentation for ydelsernes levering skal foreligge: [Angiv hvilken dokumentation, der skal foreligge]. 3.2 Kvalitet De i pkt. 3.1 nævnte ydelser skal opfylde de i Kontraktbilag 2 til Rammeaftalen stillede krav. Endvidere skal revisionen gennemføres i henhold til den enhver tid gældende lovgivning, herunder reglerne om god revisorskik og god offentlig revisionsskik. Tilsynsførende er derfor forpligtet til at sikre, at den til en hver tid gældende lovgivning overholdes i forbindelse med revisionens gennemførelse. Tilsynsførende er i den forbindelse bl.a. forpligtet til at sikre overholdelse af nedenstående lovgivning vedr. strukturfondstøttede projekter: Side 4 af 17

5 Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2006 af 17. december 2013 Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 samt dertil hørende delegerede og implementerende akter, i særdeleshed, men ikke begrænset hertil. Kommissionens delegerede forordning (EU) 481/2014 af 4. marts 2014 Lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer Bek. nr. 144 af 18. februar 2014 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Bek. nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Bek. nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 3.3 Habilitet Leverandøren, dennes medarbejdere og/eller underleverandører, må ikke være inhabile, jf. den til enhver tid gældende lovgivning om revisors uafhængighed. Leverandøren skal uden unødigt ophold gøre Projektpartneren opmærksom på ethvert forhold, der kan rejse tvivl om Leverandørens, dennes medarbejderes og/eller underleverandørers habilitet. 4 Leverandørens organisation m.v. 4.1 De allokerede medarbejdere Leverandøren anvender følgende medarbejdere til opfyldelse af Leveringsaftalen: [navn], [stilling] [navn], [stilling] [navn], [stilling] 4.2 Udskiftning af medarbejdere Leverandøren skal efter Projektpartnerens anmodning, udskifte en medarbejder, såfremt Projektpartnerens anmodning er sagligt begrundet. Leverandøren er ikke berettiget til at udskifte en medarbejder uden Projektpartnerens skriftlige samtykke. Projektpartneren kan dog ikke nægte samtykke, såfremt udskiftningen af medarbejderen er begrundet i medarbejderens forhold, f.eks. ansættelsesforholdets ophør, sygdom, barsel eller lignende. Ved udskiftning af en medarbejder, skal den udskiftede medarbejder i alle tilfælde erstattes af medarbejder, som har mindst tilsvarende kvalifikationer. Leverandøren skal på Projektpartnerens forlangende dokumentere begrundelsen for udskiftningen samt at den nye medarbejder har mindst tilsvarende kvalifikationer. Side 5 af 17

6 Udskiftning af medarbejdere må ikke medføre, at opfyldelse af Leveringsaftalen forsinkes. Dette gælder dog ikke, såfremt udskiftningen af medarbejderen sker på Projektpartnerens anmodning. 4.3 Leverandørens anvendelse af underleverandører Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelse af Leveringsaftalen, skal dette oplyses ved Leveringsaftalens indgåelse. Der kan alene anvendes underleverandører, som er oplyst ved indgåelse af Rammeaftalen. Leverandøren er forpligtet til at påse, at anvendelsen af underleverandører ikke giver anledning til habilitetsproblemer samt sikre, at underleverandøren har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring. Ansvaret for korrekt opfyldelse af Leveringsaftalen påhviler Leverandøren fuldt ud, således at Leverandøren hæfter for underleverandørens ydelser på ganske samme måde som for sine egne ydelser. Såfremt Leverandøren ønsker at udskifte underleverandøren, skal Projektpartneren samtykke hertil. Samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund. Udskiftning af medarbejdere hos underleverandøren reguleres på samme som udskiftning af Leverandørens medarbejdere, jf. pkt Sammenslutninger af virksomheder Såfremt Leverandøren udgør en sammenslutning af virksomheder (et konsortium), hæfter de deltagende fysiske/juridiske personer solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af Leveringsaftalen. Et af sammenslutningens medlemmer skal udpeges som befuldmægtiget, hvortil Projektpartneren kan rette henvendelse om ethvert forhold i relation til Leveringsaftalen. 5 Samarbejde 5.1 Generelt Parterne skal i Leveringsaftalens løbetid indgå i et loyalt, fleksibelt og smidigt samarbejde, og Parterne er forpligtet til at informere hinanden om forhold, der skønnes at kunne vedrøre Leveringsaftalen. Parterne er i Kontraktperioden forpligtede til, efter behov, at deltage i drifts- og statusmøder med henblik på at sikre, at eventuelle problemer løses hurtigst muligt. 5.2 Projektpartnerens medvirken Projektpartneren er forpligtet til at stille alt materiale af betydning for Leverancen, der er i Projektpartnerens besiddelse, til rådighed for Leverandøren. Medmindre andet følger af Leveringseller Rammeaftalen, skal Projektpartneren stille materialet til rådighed inden for rimelig tid. Overskrider Projektpartneren en frist udskydes leveringstidspunktet, jf. pkt. 3.1 og tilsvarende. I videst muligt omfang skal Projektpartneren bistå ved Leverandørens nyttiggørelse af materialet. Projektpartneren kan dog undlade at udlevere materiale, hvis udleveringen vil stride mod gældende lovgivning, eller hvis hensynet til Projektpartneren eller tredjemand taler imod Side 6 af 17

7 udlevering. Undlader Projektpartneren at udlevere materiale, skal Projektpartneren skriftligt meddele Leverandøren grunden hertil. 6 Leverandørens vederlag 6.1 Priser Det er mellem Parterne aftalt, at Leverandører har krav på vederlag for de(n) udførte opgave(r), jf. pkt. 3.1, svarende til, hvad der fremgår af Kontraktbilag 3 til Rammeaftalen. Leverancen udføres til fast pris, og Leverandøren bærer derfor den fulde risiko herfor. Leverandøren kan således ikke kræve betaling udover, hvad der er anført i Kontraktbilag 3 til rammeaftalen, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Parterne. Dette skal i givet fald ske med respekt af de til enhver tid gældende udbudsregler. Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder transporttid, rejseog opholdsudgifter, omkostninger i forbindelse med on the spot besøg, omkostninger til kontorhold, omkostninger i forbindelse med efteruddannelse m.v., medmindre andet er nævnt eksplicit i Leveringsaftalen. For ad hoc-rådgivning samt hotline service udover fem (5) timer gælder de timepriser, der fremgår af Kontraktbilag 3 til Rammeaftalen. 7 Levering, fakturering og betaling 7.1 Leveringsbetingelser Leveringstidspunkt Levering skal ske som angivet i pkt. 3.1 og de eventuelle tidsfrister, som følger heraf. Leverancen anses først for afsluttet og leveret, når samtlige opgaver som indgår i Leverancen er udført, og Projektpartneren har modtaget dokumentation for Leverancens udførelse. Eventuelle specifikke dokumentationskrav fremgår af pkt Leveringssted Leverancen skal leveres på følgende adresse [adresse]. Leverandøren skal møde op hos Projektpartneren og/eller tredjemand i det omfang, at det er nødvendigt for udførelsen af de i pkt. 3.1 anførte opgaver eller såfremt, det i øvrigt viser sig nødvendigt for at Leverandøren kan opfylde Leveringsaftalen. 7.2 Fakturering Fakturering skal ske under overholdelse af Lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. (med senere ændringer) Faktureringstidspunkt Fakturering kan tidligst finde sted, når leverancerne er leveret, jf. pkt , medmindre andet fremgår direkte af Leveringsaftalen. Side 7 af 17

8 7.2.2 Timeregnskab Leverandøren skal for de ydelser, der er omfattet af Leveringsaftalen, jf. pkt. 3.1, føre timeregnskab over Leverandørens bistand hertil. Timeregnskabet skal indeholde oplysninger om registreret tidsforbrug fordelt på de medarbejdere, der har ydet bistand Fakturaens form og indhold Faktura samt kreditnota fremsendes elektronisk i OIOUBL-format til det EAN-/GLN-nummer, der er oplyst af Projektpartneren i forbindelse med indgåelse af Leveringsaftalen. Fakturaen skal indeholde: Dato for fakturaens udstedelse (fakturadato) Dato for levering (leveringsdato) Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Leverandørens CVR-nummer eller det nummer som Leverandørens NEM-konto er knyttet til Leverandørens navn og adresse Projektpartnerens navn, adresse og EAN-/GLN-nummer Leveringsadresse Navn på rekvirent Betegnelse for Leverancen Pris pr. enhed, ekskl. moms Pris i alt, ekskl. moms Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales Betalingsbetingelser (i henhold til Leveringsaftalen) Fakturaen må ikke indeholde ydelser for mere end én Leveringsaftale. Kopi af timeregnskab, jf , skal medsendes fakturaen. Ovenstående krav til faktura samt kreditnotat kan ændres af Projektpartneren med et varsel på 30 Dage Kreditnotaer og fejlbehæftede fakturaer Kreditnotaer skal sendes, i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige betalinger, ved anvendelse af NemHandels-standarden. Projektpartneren forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Projektpartneren. Fremsendes en faktura der ikke overholder kravene i pkt , kan Projektpartneren udskyde betalingen af den pågældende faktura under forudsætning af, at Projektpartneren har meddelt korrekte EAN-/GLN-lokationsnummer i forbindelse med indgåelse af Leveringsaftalen. I så tilfælde skal Projektpartneren straks underrette Leverandøren om, at fakturaen ikke betales. 7.3 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato under forudsætning af, at Projektpartneren har modtaget fyldestgørende elektronisk faktura. Fakturadato må ikke være tidligere end leveringsdatoen. Side 8 af 17

9 8 Garantier 8.1 Generel garanti Leverandøren indestår for, at Leverancen opfylder alle krav i pkt Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens opfyldelse af Leveringsaftalen ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder. Leverandøren indestår for, at Leverancen på tidspunktet for levering, jf. pkt , og Projektpartnerens rettigheder i henhold til pkt. 12 ikke krænker eller er i strid med andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder. 8.3 Præceptive regler Leverandøren indestår for, at Leverandørens udførelse af opgaverne overholder relevante love og myndighedskrav, således som disse foreligger på tidspunktet for opgavens udførelse. 8.4 Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke for Leverancen har forlangt et vederlag, der overstiger, hvad Leverandøren er berettiget til i henhold pkt De tilbudte ressourcer Leverandøren indestår for, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed for Leverancens udførelse, samt de ressourcer, der er tilbudt, jf. pkt. 4.1, inklusive eventuelle underleverandører, står til rådighed for udførelse af Leverancen, medmindre Leverandøren har gjort brug af sin ret i henhold til pkt Leverandøren indestår endvidere for, at Leverandøren såvel som de allokerede medarbejdere og underleverandører samt medarbejdere hos disse, ikke er inhabile, jf. pkt Leverandørens misligholdelse 9.1 Forsinkelse Forsinkelse Der foreligger forsinkelse, såfremt Leverandøren som følge af forhold Leverandøren hæfter for ikke leverer Leverancen rettidigt eller overholder de af Projektpartneren fastsatte tidsfrister, jf. pkt Dette gælder uanset, om det er hele Leverancen, der er forsinket, eller blot en del heraf Leverandørens afværgepligt Når forsinkelse indtræder eller må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne Leverandørens underretningspligt Når forsinkelse indtræder eller må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at meddele Projektpartneren dette. Meddelelsen skal angive årsagen til forsinkelsen, den forventede varighed samt hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Side 9 af 17

10 9.1.4 Reklamation Projektpartneren skal inden for rimelig tid skriftlig meddele Leverandøren, hvorvidt Projektpartneren ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af forsinkelse. 9.2 Mangler Mangler Der foreligger en mangel ved Leverancen i følgende tilfælde: Hvis Leverandørens ydelser ikke opfylder de i pkt. 8 angivne garantier, Hvis Leverancen ikke lever op til, hvad Projektpartneren med føje kunne forvente, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold, eller Hvis Leverancen ikke er i overensstemmelse med god skik i branchen, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold Reklamation Projektpartneren skal inden for rimelig tid skriftligt meddele Leverandøren, at der foreligger en mangel ved Leverancen, såfremt Projektpartneren ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen. 9.3 Projektpartnerens misligholdelsesbeføjelser Bod I tilfælde af Leverancens forsinkelse betaler Leverandøren en dagbod. Boden udgør 2,5 % af den pågældende ydelses værdi pr. Arbejdsdag. Bod for forsinkelse ved en Leverance kan ikke overstige den pågældende ydelses værdi. Bod forfalder til betaling ugevis bagud, og Projektpartneren er berettiget til at modregne bod i vederlaget, når Leverandøren kan fakturere dette, jf. pkt Har Leverandøren ikke senest seks (6) måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder Projektpartnerens ret hertil Afhjælpning og forholdsmæssigt afslag Enhver mangel ved Leverancen skal afhjælpes vederlagsfrit af Leverandøren uden ugrundet ophold, såfremt Projektpartneren fremsætter påkrav herom, medmindre afhjælpning af manglen er umulig eller vil være urimeligt bydefuld for Leverandøren. I stedet for afhjælpning kan Projektpartneren kræve forholdsmæssigt afslag, såfremt det vil være forbundet med betydelig gene for Projektpartneren, herunder for Projektpartnerens nytte eller påtænkte brug af Leverancen, at skulle afvente afhjælpning. Leverandøren har i sådanne tilfælde ikke afhjælpningsret Ophævelse Projektpartneren kan ophæve Leveringsaftalen helt eller delvist med virkning for igangværende og fremtidige opgaver, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder denne. Medmindre andet fremgår af bestemmelserne neden for, tilkommer det Projektpartneren at beslutte, hvorvidt ophævelse skal ske helt eller delvist. Side 10 af 17

11 Følgende ikke udtømmende - forhold anses altid for væsentlig misligholdelse: Parterne kan ophæve Leveringsaftalen uden varsel, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side. Hvis der foreligger forsinkelse, jf. pkt , og Leverandøren ikke inden 10 Arbejdsdage har iværksat effektive skridt til overvindelse eller begrænsning af forsinkelsen, jf. pkt , Hvis Leverandøren er ifaldet maksimal bod i henhold til pkt , Hvis der foreligger en mangel, jf. pkt , og Leverandøren ikke har afhjulpet denne inden for 20 Arbejdsdage efter Projektpartnerens reklamation, Hvis Leverandøren gentagne gange ikke overholder pkt. 5 om samarbejde, Hvis Leverandøren ikke overholder kravet i pkt. 10.2, om opretholdelse af sædvanlig ansvarsforsikring, Hvis Leverandøren er inhabil, jf. pkt. 3.3, Hvis en eller flere af de i pkt. 4.1 allokerede medarbejdere er inhabile, jf. pkt. 3.3, og Leverandøren ikke inden for fem (5) Arbejdsdage efter Projektpartnerens påkrav har udskiftet medarbejderen med en anden medarbejdere, Hvis Leverandøren erklæres Konkurs, tages under rekonstruktionsbehandling eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være væsentligt forringede og Leverandøren må anses for at være ude af stand til at opfylde Leveringsaftalen, Hvis Leverandøren kræves opløst af relevante myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen, Hvis Leverandøren ophører med den virksomhed, som Leveringsaftalen vedrører, Hvis en eller flere af de i pkt. 4.1 angivne revisorer idømmes en disciplinærstraf ved Revisornævnet, Hvis Leverandøren eller én af Leverandørens medarbejdere groft eller gentagne gange overtræder relevant lovgivning, eller hvis Leverandøren dømmes under en civilretlig eller straffesag for et forhold, der kan rejse tvivl om Leverandørens almindelige hæderlighed, Hvis Leverandøren trods skriftlig advarsel gentagne gange misligholder sine øvrige forpligtelser i henhold til Leveringsaftalen i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Projektpartneren, Hvis misligholdelser, der hver for sig ikke udgør væsentlig misligholdelse, samlet set må betragtes som væsentlig misligholdelse, Hvis der Indtræder andre omstændigheder, der bringer Leveringsaftalens opfyldelse i alvorlig fare. Hvis Rammeaftalen ophæves Side 11 af 17

12 Ophævelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren, og har alene virkning for fremtiden Projektpartnerens øvrige beføjelser Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i Leveringsaftalen, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af misligholdelse, jf. dog neden for pkt. 10 om erstatning og pkt. 11 om force majeure. 9.4 Projektpartnerens misligholdelse Der foreligger blandt andet misligholdelse fra Projektpartnerens side i følgende tilfælde: Hvis Projektpartneren ikke medvirker til opfyldelse af Kontrakten, jf. pkt. 5.2, eller ved Projektpartnerens fordringshavermora i øvrigt, eller Hvis Projektpartneren ikke betaler rettidigt, jf. pkt Reklamation Såfremt der foreligger misligholdelse fra Projektpartnerens side, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt meddele Projektpartneren dette. Af meddelelsen skal fremgå, hvori Projektpartnerens misligholdelse består Leverandørens misligholdelsesbeføjelser Projektpartnerens fordringshavermora reguleres efter dansk rets almindelige regler. Såfremt Projektpartneren ikke medvirker til opfyldelse af Kontrakten, jf. pkt. 5.2, udskydes frister for Leverandørens levering samt alle øvrige frister, der er afhængige af Projektpartnerens medvirken, med et antal dage svarende til det antal, som Projektpartnerens medvirken er forsinket. Betalinger udskydes tilsvarende, og der påløber rente af den udskudte betaling efter reglerne i lov nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) i udskydelsesperioden. I det omfang Leverandøren som følge af Projektpartnerens forhold påføres dokumenterede meromkostninger, skal disse godtgøres af Projektpartneren. Såfremt Projektpartneren misligholder sine betalingsforpligtelser, er Leverandøren for den forsinkede del af Projektpartnerens betaling berettiget til at rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Leverandøren er berettiget til at ophæve Leveringsaftalen helt eller delvist, såfremt Projektpartneren har misligholdt sine betalingsforpligtelser, Leverandøren har reklameret rettidigt, jf. pkt , og Leverandøren har afgivet påkrav om betaling inden en fastsat frist, der ikke kan være mindre end 20 Arbejdsdage samt gjort Projektpartneren opmærksom på, at manglende betaling vil medføre ophævelse, hvis Projektpartneren ikke har betalt inden påkravsfristens udløb. Leverandørens ophævelse har alene virkning for fremtiden. 10 Erstatningsansvar og forsikringer 10.1 Erstatningsansvar Parterne er erstatningsansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler, dog således at Projektpartnerens erstatningsansvar, der i øvrigt er beløbsmæssigt begrænset til den samlede værdi af Leverancen, ikke gælder for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Side 12 af 17

13 Ligeledes er Leverandørens erstatningsansvar for almindelig rådgivning, herunder ad hocrådgivning og hotline service, beløbsmæssigt begrænset til den samlede værdi af Leverancen, ligesom erstatningsansvaret ikke gælder driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Ovenstående undtagelser gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til en Parts forsæt eller grove uagtsomhed, ligesom at de ikke gælder for erstatnings- eller regreskrav, der er afledt af tredjemands rettigheder Forsikring Leverandøren er under Leveringsaftalen forpligtet til at opretholde en sædvanlig ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar i henhold til pkt Leverandøren skal på Projektpartnerens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang Krav rejst af tredjemand Leverandøren er pligtig til at holde Projektpartneren skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Projektpartneren af tredjemand, og som er forårsaget af forsinkelse af eller mangler ved en ydelse i henhold til en Leveringsaftale eller Leverandørens skadevoldende adfærd i øvrigt. Projektpartneren kan ikke uden inddragelse af Leverandøren indgå forlig med tredjemand om sådanne krav. Rejses krav imod Projektpartneren begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod Projektpartneren. 11 Force majeure Parterne er ansvarlige for misligholdelse af Leveringsaftalen, med mindre misligholdelsen skyldes force majeure. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af Leveringsaftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Parten ikke kunne have undgået eller burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Partens virksomhed. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående, og som Parten ikke burde have undgået eller burde have forudset. Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den anden Part senest fem (5) Dage efter, at force majeure er indtrådt. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Dage, som force majeuresituationen varer. Hvis opfyldelsen af Leveringsaftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 45 Dage eller i mere end 90 Dage i en periode på ét (1) år, kan Projektpartneren vælge at ophæve kontraktforholdet. Side 13 af 17

14 Hver Part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af en force majeurebegivenhed, herunder såfremt Leveringsaftalen ophæves på grund af force majuerebegivenheden. 12 Projektpartnerens rettigheder 12.1 Leverandørens brugsret til de af Projektpartneren udleverede oplysninger, materialer m.v. Leverandøren har brugsret til udleverede oplysninger, materialer m.v., som Projektpartneren måtte stille Leverandøren til rådighed. Sådanne oplysninger, materialer m.v. må, uanset om de foreligger i fysisk eller elektronisk form, alene anvendes og kopieres i den udstrækning dette er nødvendigt for opfyldelsen af Leveringsaftalen. Brugsretten er tidsbegrænset, og udløber på tidspunktet for Leveringsaftalens opfyldelse eller ophør i øvrigt. Leverandøren er dog berettiget til at opbevare oplysninger, materialer m.v., så længe og i det omfang dette måtte følge af præceptive retsregler. Udover ovenstående har Leverandøren ingen rettigheder til udleverede oplysninger, materialer m.v Projektpartnerens rettigheder til Leverancen Med de begrænsninger, der følger af bestemmelserne i pkt. 12.3, erhverver Projektpartneren alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til Leverancen De af Leverandøren anvendte data, værktøjer, koncepter m.v. Projektpartnerens rettigheder, jf. pkt. 12.2, omfatter ikke Leverandørens data, værktøjer og koncepter (f.eks. templates, metoder og know how), som ikke er udviklet eller tilvejebragt som led i opfyldelse af Leveringsaftalen. Leverandøren er med respekt af sine forpligtelser, herunder pkt. 14, og Projektpartnerens rettigheder, jf. pkt. 12.2, ikke afskåret fra i anden forbindelse at bruge den almindelige viden og erfaring, som Leverandøren opbygger ved løsning af opgaver i henhold til Leveringsaftalen. Såfremt Leverandøren til opfyldelse af Leveringsaftalen har anvendt data eller koncepter, som Leverandøren har rettighederne til eller har rådighed over i henhold til aftale med tredjemand, erhverver Projektpartneren en vederlagsfri og tidsubegrænset brugsret hertil, hvis disse data eller koncepter indgår i Leverancen. Leverandøren skal i så fald sikre Projektpartneren den fornødne brugsret. Såfremt Leverandøren til opfyldelse af Leveringsaftalen har anvendt værktøjer, som Leverandøren har rettighederne til eller har rådighed over i henhold til aftale med tredjemand, erhverver Projektpartneren en vederlagsfri og tidsubegrænset brugsret hertil, i den udstrækning at Projektpartnerens udnyttelse af Leverancen ikke kan ske uden brug af disse værktøjer. Leverandøren skal i så fald sikre Projektpartneren den fornødne brugsret. Side 14 af 17

15 13 Tredjemands rettigheder Såfremt Leverancen, Projektpartnerens rettigheder hertil i henhold til pkt eller Leverandørens udførelse af opgaver strider mod eller krænker tredjemands rettigheder, er Leverandøren forpligtet til for egen regning at bringe modstriden eller krænkelsen til ophør, således at Projektpartneren kan anvende Leverancen som forudsat i Leveringsaftalen. Leverandøren er forpligtet til i enhver henseende at holde Projektpartneren skadesløs, såfremt Projektpartneren bliver mødt med et erstatningskrav fra tredjemand som følge af en krænkelse. Leverandørens forpligtelser i henhold til nærværende pkt. gælder også efter Leveringsaftalens ophør uanset ophørsgrunden. 14 Tavshedspligt og fortrolighed Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Projektpartnerens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af Leveringsaftalen, medmindre andet følger af Leverings- eller Rammeaftalen eller såfremt det i øvrigt er nødvendigt for Leverings- eller Rammeaftalens opfyldelse. Revisorlovens kap. 7, Forvaltningslovens 27 samt Straffelovens 152 og 152a finder tilsvarende anvendelse. Tavshedspligten gælder også efter, at Leveringsaftalen er ophørt, uanset årsagen hertil. Leverandøren må bruge Projektpartneren som almindelig reference. Leverandøren må ikke uden Projektpartnerens forudgående, skriftlige samtykke udsende offentlige meddelelser om Leveringsaftalen eller offentliggøre noget om Leveringsaftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Projektpartneren i reklamemæssig sammenhæng. Enhver af Parterne har ret til at videregive information vedrørende Leveringsaftalen, og herunder offentliggøre Leveringsaftalen helt eller delvist, i det omfang Parten er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning, herunder lov om offentlighed i forvaltningen, til opfyldelse af en specifik domstols- eller myndighedsbeslutning. 15 Overdragelse 15.1 Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Leverandøren kan ikke uden Projektpartnerens skriftlige samtykke overdrage Leveringsaftalen til en anden leverandør. Projektpartneren kan ikke nægte at give samtykke uden saglig grund. Samtykke kan, blandt andet, nægtes i tilfælde, hvor overdragelsen vil være i strid med de til enhver tid gældende udbudsregler. Side 15 af 17

16 15.2 Projektpartnerens overdragelse af rettigheder og pligter Projektpartneren har, under overholdelse af de til enhver tid gældende udbudsreglerne, ret til helt eller delvist at overdrage Leveringsaftalen til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler, hvis de opgaver, som Projektpartneren hidtil har varetaget overgår til den pågældende myndighed/institution. 16 Ændringer i Leveringsaftalen Enhver ændring eller tilføjelse til Leveringsaftalen skal aftales skriftligt mellem Projektpartneren og Leverandøren og vedhæftes Leveringsaftalen som tillæg. Ændringer skal forelægges og godkendes af Rammeaftalens parter, og skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende udbudsregler. 17 Varighed og opsigelse 17.1 Varighed Leveringsaftalen træder i kraft den XX.XX.201X og er gældende indtil Leverandøren har leveret Leverancen, medmindre andet følger af Leveringsaftalen Opsigelse Projektpartnerens opsigelse Hvis tildelingen af Leveringsaftalen indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og Projektpartnerens beslutning om at tildele Leverandøren Leveringsaftalen annulleres, og/eller Leveringsaftalen erklæres for uden virkning, eller Projektpartneren i øvrigt pålægges at bringe Leveringsaftalen til ophør, kan Leveringsaftalen i hele kontraktperioden helt eller delvist opsiges skriftligt af Projektpartneren med et varsel på 30 Dage til den 1. i en måned. I tilfælde af, at Projektpartnerens organisation nedlægges, eller at opgaven overgår til en anden offentlig organisation i forbindelse med en omlægning af den offentlige struktur, er Projektpartneren berettiget til i hele Kontraktperioden skriftligt at opsige Leveringsaftalen helt eller delvist med 6 måneders varsel. Opsigelse i henhold til pkt giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen Leverandørens opsigelse Leveringsaftalen er uopsigelig for Leverandøren. 18 Lovvalg, fortolkning og konflikter 18.1 Lovvalg Leveringsaftalen er undergivet dansk ret. Side 16 af 17

17 18.2 Fortolkning Henvisninger til et punkt i Leveringsaftalenaftalen omfatter også eventuelle underpunkter Konflikter Uoverensstemmelser i forbindelse med Leveringsaftalen søges afgjort ved forhandling mellem Parterne samt Rammeaftalens parter. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Projektpartnerens værneting. 19 Underskrifter For Projektpartneren For Leverandøren Dato og underskrift Dato og underskrift Titel og navn på underskriver Titel og navn på underskriver Dato og underskrift Dato og underskrift Titel og navn på underskriver Titel og navn på underskriver Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Projektpartneren har et eksemplar hver. Side 17 af 17

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem

Rammeaftale. levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak. mellem levering af revisionsydelser i forbindelse med EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak mellem [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr. og by], [Region] [Adresse] [Postnr.

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø CVR-nr. 60 99 73 14 (herefter benævnt Leverandøren) 28.

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ).

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ). Bilag A Rammeaftale om levering af evalueringsog effektmålingsydelser INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 00 76 Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2 2.

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen.

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr.

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr. Rammeaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.: 20814616 (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø

Kontrakt. mellem. Landsskatteretten. Ved Vesterport 6, 6. sal. 1612 København V SKAT. Østbanegade 123. 2100 København Ø Kontrakt mellem Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V og SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø (i det følgende kaldet Kunden) og LEVERANDØRNAVN ADRESSE POSTNUMMER (i det følgende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing

Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Rammeaftale vedrørende bistand til gennemførelse af itoutsourcing Side 1 af 17 Indhold 1. Aftalens parter... 5 2. Baggrund og formål... 5 3. Definitioner... 5 4. Rammeaftalens rækkevidde... 6 5. Opgaven...

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part.

Vestforsyning og Revisionsfirmaet benævnes i fællesskab Parterne og hver for sig Part. BILAG C UDKAST TIL KONTRAKT KONTRAKT OM UDFØRELSE AF REVISIONSYDEL- SER OG VISSE ERKLÆRINGSO PGAVER Mellem Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro CVR nr. 25 95 22 00 (herefter Vestforsyning ) og Part

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere