Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktbilag 4 Leveringsaftale"

Transkript

1 Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren ) og [Leverandørens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR-nr.: [Leverandørens CVR-nr.] (herefter Leverandøren eller Tilsynsførende ) (herefter individuelt benævnt Part og samlet Parterne ) Side 1 af 17

2 Indholdsfortegnelse Præambel Definitioner Kontaktpersoner Leverancen Leverandørens organisation m.v Samarbejde Leverandørens vederlag Levering, fakturering og betaling Garantier Leverandørens misligholdelse Erstatningsansvar og forsikringer Force majeure Kundens rettigheder Tredjemands rettigheder Tavshedspligt og fortrolighed Overdragelse Ændringer i Leveringsaftalen Varighed og opsigelse Lovvalg, fortolkning og konflikter Underskrifter...17 Side 2 af 17

3 Præambel Leveringsaftalen er indgået mellem Parterne i henhold til Rammeaftalen. Formålet med Leveringsaftalen er, at Projektpartneren uden at tilsidesætte sin forpligtelse i henhold til direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter kan modtage de i Ramme- og Leveringsaftalen omhandlede ydelser ved Leverandørens præstation heraf på de i Leveringsaftalen angivne vilkår. 1 Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Leveringsaftalen: Arbejdsdag: Dag: Kontraktperioden: Leveringsaftale: Leverancen: Rammeaftalen: Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra danske helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag. Ved Dag forstås alle kalenderdage. Ved Kontraktperioden forstås den i pkt angivne periode. Ved Leveringsaftale forstås en konkret aftale indgået mellem Leverandøren og Projektpartneren om leverance af ydelser omfattet af Rammeaftalen. Ved Leverancen forstås en eller flere af de ydelser eller opgaver som Projektpartneren har beskrevet i pkt. 3.1 og som Leverandøren skal levere til Projektpartneren i henhold til denne Leveringsaftale. Ved Rammeaftalen forstås den rammeaftale med tilhørende kontraktbilag og underbilag samt eventuelle senere aftalte ændringer, som i henhold til EUudbud nr. 2015/S er indgået mellem de heri angivne parter. 2 Kontaktpersoner Kontaktperson hos Projektpartneren: Kontaktperson: [titel] [navn] Tlf.: (+45) [telefonnummer] [ adresse] Kontaktperson hos Leverandøren: Kontaktperson: [titel] [navn] Tlf.: [telefonnummer] [ adresse] Side 3 af 17

4 Kontaktpersonerne, som nævnt i dette pkt., kan, hvor der ikke er angivet andet i Leveringsaftalen, eller hvor der ikke er givet anden skriftlig meddelelse fra den respektive Part, i sædvanligt omfang bindende disponere på vegne af den respektive Part. Parterne kan hver i sær uden varsel udpege en ny kontaktperson ved skriftligt at meddele dette over for den anden Part. 3 Leverancen 3.1 Omfang Leverandøren skal levere følgende ydelser: [Forhåndsgodkendelse] [Revision af perioderegnskab] [Revision af slutregnskab] [Revision af konsolideret regnskab] [Revision af konsolideret slutregnskab] [ On the spot -besøg] [Projektseminar] [Hotline-service] Udover ovenstående ydelser, skal Leverandøren yde ad hoc-rådgivning samt hotline service udover fem (5) timer i det omfang, at det er nødvendigt. Hvis Leverandøren indgår aftale med Projektpartneren eller andre om ad hoc-rådgivning, der ikke er omfattet af Leveringsaftalen, skal der indgås separat skriftlig aftale herom. Opgaver der ikke klart er omfattet af ovenstående ydelser eller ad hoc-rådgivning kategoriseres af Parterne i fællesskab. Kan der ikke opnås enighed herom, løses spørgsmålet om kategorisering efter reglerne i pkt Indtil spørgsmålet om kategorisering er afgjort, er det Projektpartnerens kategorisering, der er afgørende. Vejledning: Hvis ydelserne skal leveres inden en bestemt dato og der skal foreligge en bestemt form for dokumentation for ydelsens levering, skal det angives i dette pkt.. Hvis dette ikke er tilfældet, skal nedenstående slettes. Ydelserne skal leveres inden de i Kontraktbilag 1 til Rammeaftalen anførte frister og i øvrigt inden den [dato og år]. Som dokumentation for ydelsernes levering skal foreligge: [Angiv hvilken dokumentation, der skal foreligge]. 3.2 Kvalitet De i pkt. 3.1 nævnte ydelser skal opfylde de i Kontraktbilag 2 til Rammeaftalen stillede krav. Endvidere skal revisionen gennemføres i henhold til den enhver tid gældende lovgivning, herunder reglerne om god revisorskik og god offentlig revisionsskik. Tilsynsførende er derfor forpligtet til at sikre, at den til en hver tid gældende lovgivning overholdes i forbindelse med revisionens gennemførelse. Tilsynsførende er i den forbindelse bl.a. forpligtet til at sikre overholdelse af nedenstående lovgivning vedr. strukturfondstøttede projekter: Side 4 af 17

5 Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2006 af 17. december 2013 Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1301/2013 af 17. december 2013 Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. december 2013 samt dertil hørende delegerede og implementerende akter, i særdeleshed, men ikke begrænset hertil. Kommissionens delegerede forordning (EU) 481/2014 af 4. marts 2014 Lov nr af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer Bek. nr. 144 af 18. februar 2014 om henlæggelse af beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Bek. nr. 532 af 27. maj 2014 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Bek. nr. 586 af 3. juni 2014 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 3.3 Habilitet Leverandøren, dennes medarbejdere og/eller underleverandører, må ikke være inhabile, jf. den til enhver tid gældende lovgivning om revisors uafhængighed. Leverandøren skal uden unødigt ophold gøre Projektpartneren opmærksom på ethvert forhold, der kan rejse tvivl om Leverandørens, dennes medarbejderes og/eller underleverandørers habilitet. 4 Leverandørens organisation m.v. 4.1 De allokerede medarbejdere Leverandøren anvender følgende medarbejdere til opfyldelse af Leveringsaftalen: [navn], [stilling] [navn], [stilling] [navn], [stilling] 4.2 Udskiftning af medarbejdere Leverandøren skal efter Projektpartnerens anmodning, udskifte en medarbejder, såfremt Projektpartnerens anmodning er sagligt begrundet. Leverandøren er ikke berettiget til at udskifte en medarbejder uden Projektpartnerens skriftlige samtykke. Projektpartneren kan dog ikke nægte samtykke, såfremt udskiftningen af medarbejderen er begrundet i medarbejderens forhold, f.eks. ansættelsesforholdets ophør, sygdom, barsel eller lignende. Ved udskiftning af en medarbejder, skal den udskiftede medarbejder i alle tilfælde erstattes af medarbejder, som har mindst tilsvarende kvalifikationer. Leverandøren skal på Projektpartnerens forlangende dokumentere begrundelsen for udskiftningen samt at den nye medarbejder har mindst tilsvarende kvalifikationer. Side 5 af 17

6 Udskiftning af medarbejdere må ikke medføre, at opfyldelse af Leveringsaftalen forsinkes. Dette gælder dog ikke, såfremt udskiftningen af medarbejderen sker på Projektpartnerens anmodning. 4.3 Leverandørens anvendelse af underleverandører Såfremt Leverandøren anvender underleverandører til opfyldelse af Leveringsaftalen, skal dette oplyses ved Leveringsaftalens indgåelse. Der kan alene anvendes underleverandører, som er oplyst ved indgåelse af Rammeaftalen. Leverandøren er forpligtet til at påse, at anvendelsen af underleverandører ikke giver anledning til habilitetsproblemer samt sikre, at underleverandøren har tegnet sædvanlig ansvarsforsikring. Ansvaret for korrekt opfyldelse af Leveringsaftalen påhviler Leverandøren fuldt ud, således at Leverandøren hæfter for underleverandørens ydelser på ganske samme måde som for sine egne ydelser. Såfremt Leverandøren ønsker at udskifte underleverandøren, skal Projektpartneren samtykke hertil. Samtykke kan ikke nægtes uden saglig grund. Udskiftning af medarbejdere hos underleverandøren reguleres på samme som udskiftning af Leverandørens medarbejdere, jf. pkt Sammenslutninger af virksomheder Såfremt Leverandøren udgør en sammenslutning af virksomheder (et konsortium), hæfter de deltagende fysiske/juridiske personer solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af Leveringsaftalen. Et af sammenslutningens medlemmer skal udpeges som befuldmægtiget, hvortil Projektpartneren kan rette henvendelse om ethvert forhold i relation til Leveringsaftalen. 5 Samarbejde 5.1 Generelt Parterne skal i Leveringsaftalens løbetid indgå i et loyalt, fleksibelt og smidigt samarbejde, og Parterne er forpligtet til at informere hinanden om forhold, der skønnes at kunne vedrøre Leveringsaftalen. Parterne er i Kontraktperioden forpligtede til, efter behov, at deltage i drifts- og statusmøder med henblik på at sikre, at eventuelle problemer løses hurtigst muligt. 5.2 Projektpartnerens medvirken Projektpartneren er forpligtet til at stille alt materiale af betydning for Leverancen, der er i Projektpartnerens besiddelse, til rådighed for Leverandøren. Medmindre andet følger af Leveringseller Rammeaftalen, skal Projektpartneren stille materialet til rådighed inden for rimelig tid. Overskrider Projektpartneren en frist udskydes leveringstidspunktet, jf. pkt. 3.1 og tilsvarende. I videst muligt omfang skal Projektpartneren bistå ved Leverandørens nyttiggørelse af materialet. Projektpartneren kan dog undlade at udlevere materiale, hvis udleveringen vil stride mod gældende lovgivning, eller hvis hensynet til Projektpartneren eller tredjemand taler imod Side 6 af 17

7 udlevering. Undlader Projektpartneren at udlevere materiale, skal Projektpartneren skriftligt meddele Leverandøren grunden hertil. 6 Leverandørens vederlag 6.1 Priser Det er mellem Parterne aftalt, at Leverandører har krav på vederlag for de(n) udførte opgave(r), jf. pkt. 3.1, svarende til, hvad der fremgår af Kontraktbilag 3 til Rammeaftalen. Leverancen udføres til fast pris, og Leverandøren bærer derfor den fulde risiko herfor. Leverandøren kan således ikke kræve betaling udover, hvad der er anført i Kontraktbilag 3 til rammeaftalen, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Parterne. Dette skal i givet fald ske med respekt af de til enhver tid gældende udbudsregler. Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder transporttid, rejseog opholdsudgifter, omkostninger i forbindelse med on the spot besøg, omkostninger til kontorhold, omkostninger i forbindelse med efteruddannelse m.v., medmindre andet er nævnt eksplicit i Leveringsaftalen. For ad hoc-rådgivning samt hotline service udover fem (5) timer gælder de timepriser, der fremgår af Kontraktbilag 3 til Rammeaftalen. 7 Levering, fakturering og betaling 7.1 Leveringsbetingelser Leveringstidspunkt Levering skal ske som angivet i pkt. 3.1 og de eventuelle tidsfrister, som følger heraf. Leverancen anses først for afsluttet og leveret, når samtlige opgaver som indgår i Leverancen er udført, og Projektpartneren har modtaget dokumentation for Leverancens udførelse. Eventuelle specifikke dokumentationskrav fremgår af pkt Leveringssted Leverancen skal leveres på følgende adresse [adresse]. Leverandøren skal møde op hos Projektpartneren og/eller tredjemand i det omfang, at det er nødvendigt for udførelsen af de i pkt. 3.1 anførte opgaver eller såfremt, det i øvrigt viser sig nødvendigt for at Leverandøren kan opfylde Leveringsaftalen. 7.2 Fakturering Fakturering skal ske under overholdelse af Lov nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger m.v. (med senere ændringer) Faktureringstidspunkt Fakturering kan tidligst finde sted, når leverancerne er leveret, jf. pkt , medmindre andet fremgår direkte af Leveringsaftalen. Side 7 af 17

8 7.2.2 Timeregnskab Leverandøren skal for de ydelser, der er omfattet af Leveringsaftalen, jf. pkt. 3.1, føre timeregnskab over Leverandørens bistand hertil. Timeregnskabet skal indeholde oplysninger om registreret tidsforbrug fordelt på de medarbejdere, der har ydet bistand Fakturaens form og indhold Faktura samt kreditnota fremsendes elektronisk i OIOUBL-format til det EAN-/GLN-nummer, der er oplyst af Projektpartneren i forbindelse med indgåelse af Leveringsaftalen. Fakturaen skal indeholde: Dato for fakturaens udstedelse (fakturadato) Dato for levering (leveringsdato) Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Leverandørens CVR-nummer eller det nummer som Leverandørens NEM-konto er knyttet til Leverandørens navn og adresse Projektpartnerens navn, adresse og EAN-/GLN-nummer Leveringsadresse Navn på rekvirent Betegnelse for Leverancen Pris pr. enhed, ekskl. moms Pris i alt, ekskl. moms Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales Betalingsbetingelser (i henhold til Leveringsaftalen) Fakturaen må ikke indeholde ydelser for mere end én Leveringsaftale. Kopi af timeregnskab, jf , skal medsendes fakturaen. Ovenstående krav til faktura samt kreditnotat kan ændres af Projektpartneren med et varsel på 30 Dage Kreditnotaer og fejlbehæftede fakturaer Kreditnotaer skal sendes, i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige betalinger, ved anvendelse af NemHandels-standarden. Projektpartneren forbeholder sig ret til at modregne kreditnotaer i Leverandørens tilgodehavender hos Projektpartneren. Fremsendes en faktura der ikke overholder kravene i pkt , kan Projektpartneren udskyde betalingen af den pågældende faktura under forudsætning af, at Projektpartneren har meddelt korrekte EAN-/GLN-lokationsnummer i forbindelse med indgåelse af Leveringsaftalen. I så tilfælde skal Projektpartneren straks underrette Leverandøren om, at fakturaen ikke betales. 7.3 Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato under forudsætning af, at Projektpartneren har modtaget fyldestgørende elektronisk faktura. Fakturadato må ikke være tidligere end leveringsdatoen. Side 8 af 17

9 8 Garantier 8.1 Generel garanti Leverandøren indestår for, at Leverancen opfylder alle krav i pkt Tredjemandsrettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandørens opfyldelse af Leveringsaftalen ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder. Leverandøren indestår for, at Leverancen på tidspunktet for levering, jf. pkt , og Projektpartnerens rettigheder i henhold til pkt. 12 ikke krænker eller er i strid med andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder. 8.3 Præceptive regler Leverandøren indestår for, at Leverandørens udførelse af opgaverne overholder relevante love og myndighedskrav, således som disse foreligger på tidspunktet for opgavens udførelse. 8.4 Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke for Leverancen har forlangt et vederlag, der overstiger, hvad Leverandøren er berettiget til i henhold pkt De tilbudte ressourcer Leverandøren indestår for, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed for Leverancens udførelse, samt de ressourcer, der er tilbudt, jf. pkt. 4.1, inklusive eventuelle underleverandører, står til rådighed for udførelse af Leverancen, medmindre Leverandøren har gjort brug af sin ret i henhold til pkt Leverandøren indestår endvidere for, at Leverandøren såvel som de allokerede medarbejdere og underleverandører samt medarbejdere hos disse, ikke er inhabile, jf. pkt Leverandørens misligholdelse 9.1 Forsinkelse Forsinkelse Der foreligger forsinkelse, såfremt Leverandøren som følge af forhold Leverandøren hæfter for ikke leverer Leverancen rettidigt eller overholder de af Projektpartneren fastsatte tidsfrister, jf. pkt Dette gælder uanset, om det er hele Leverancen, der er forsinket, eller blot en del heraf Leverandørens afværgepligt Når forsinkelse indtræder eller må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne Leverandørens underretningspligt Når forsinkelse indtræder eller må påregnes, påhviler det Leverandøren straks at meddele Projektpartneren dette. Meddelelsen skal angive årsagen til forsinkelsen, den forventede varighed samt hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Side 9 af 17

10 9.1.4 Reklamation Projektpartneren skal inden for rimelig tid skriftlig meddele Leverandøren, hvorvidt Projektpartneren ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af forsinkelse. 9.2 Mangler Mangler Der foreligger en mangel ved Leverancen i følgende tilfælde: Hvis Leverandørens ydelser ikke opfylder de i pkt. 8 angivne garantier, Hvis Leverancen ikke lever op til, hvad Projektpartneren med føje kunne forvente, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold, eller Hvis Leverancen ikke er i overensstemmelse med god skik i branchen, medmindre der er tale om bagatelagtige forhold Reklamation Projektpartneren skal inden for rimelig tid skriftligt meddele Leverandøren, at der foreligger en mangel ved Leverancen, såfremt Projektpartneren ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen. 9.3 Projektpartnerens misligholdelsesbeføjelser Bod I tilfælde af Leverancens forsinkelse betaler Leverandøren en dagbod. Boden udgør 2,5 % af den pågældende ydelses værdi pr. Arbejdsdag. Bod for forsinkelse ved en Leverance kan ikke overstige den pågældende ydelses værdi. Bod forfalder til betaling ugevis bagud, og Projektpartneren er berettiget til at modregne bod i vederlaget, når Leverandøren kan fakturere dette, jf. pkt Har Leverandøren ikke senest seks (6) måneder efter forfald modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder Projektpartnerens ret hertil Afhjælpning og forholdsmæssigt afslag Enhver mangel ved Leverancen skal afhjælpes vederlagsfrit af Leverandøren uden ugrundet ophold, såfremt Projektpartneren fremsætter påkrav herom, medmindre afhjælpning af manglen er umulig eller vil være urimeligt bydefuld for Leverandøren. I stedet for afhjælpning kan Projektpartneren kræve forholdsmæssigt afslag, såfremt det vil være forbundet med betydelig gene for Projektpartneren, herunder for Projektpartnerens nytte eller påtænkte brug af Leverancen, at skulle afvente afhjælpning. Leverandøren har i sådanne tilfælde ikke afhjælpningsret Ophævelse Projektpartneren kan ophæve Leveringsaftalen helt eller delvist med virkning for igangværende og fremtidige opgaver, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder denne. Medmindre andet fremgår af bestemmelserne neden for, tilkommer det Projektpartneren at beslutte, hvorvidt ophævelse skal ske helt eller delvist. Side 10 af 17

11 Følgende ikke udtømmende - forhold anses altid for væsentlig misligholdelse: Parterne kan ophæve Leveringsaftalen uden varsel, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side. Hvis der foreligger forsinkelse, jf. pkt , og Leverandøren ikke inden 10 Arbejdsdage har iværksat effektive skridt til overvindelse eller begrænsning af forsinkelsen, jf. pkt , Hvis Leverandøren er ifaldet maksimal bod i henhold til pkt , Hvis der foreligger en mangel, jf. pkt , og Leverandøren ikke har afhjulpet denne inden for 20 Arbejdsdage efter Projektpartnerens reklamation, Hvis Leverandøren gentagne gange ikke overholder pkt. 5 om samarbejde, Hvis Leverandøren ikke overholder kravet i pkt. 10.2, om opretholdelse af sædvanlig ansvarsforsikring, Hvis Leverandøren er inhabil, jf. pkt. 3.3, Hvis en eller flere af de i pkt. 4.1 allokerede medarbejdere er inhabile, jf. pkt. 3.3, og Leverandøren ikke inden for fem (5) Arbejdsdage efter Projektpartnerens påkrav har udskiftet medarbejderen med en anden medarbejdere, Hvis Leverandøren erklæres Konkurs, tages under rekonstruktionsbehandling eller Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være væsentligt forringede og Leverandøren må anses for at være ude af stand til at opfylde Leveringsaftalen, Hvis Leverandøren kræves opløst af relevante myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen, Hvis Leverandøren ophører med den virksomhed, som Leveringsaftalen vedrører, Hvis en eller flere af de i pkt. 4.1 angivne revisorer idømmes en disciplinærstraf ved Revisornævnet, Hvis Leverandøren eller én af Leverandørens medarbejdere groft eller gentagne gange overtræder relevant lovgivning, eller hvis Leverandøren dømmes under en civilretlig eller straffesag for et forhold, der kan rejse tvivl om Leverandørens almindelige hæderlighed, Hvis Leverandøren trods skriftlig advarsel gentagne gange misligholder sine øvrige forpligtelser i henhold til Leveringsaftalen i et omfang, som er væsentligt og/eller byrdefuldt for Projektpartneren, Hvis misligholdelser, der hver for sig ikke udgør væsentlig misligholdelse, samlet set må betragtes som væsentlig misligholdelse, Hvis der Indtræder andre omstændigheder, der bringer Leveringsaftalens opfyldelse i alvorlig fare. Hvis Rammeaftalen ophæves Side 11 af 17

12 Ophævelse skal ske ved skriftlig meddelelse til Leverandøren, og har alene virkning for fremtiden Projektpartnerens øvrige beføjelser Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i Leveringsaftalen, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af misligholdelse, jf. dog neden for pkt. 10 om erstatning og pkt. 11 om force majeure. 9.4 Projektpartnerens misligholdelse Der foreligger blandt andet misligholdelse fra Projektpartnerens side i følgende tilfælde: Hvis Projektpartneren ikke medvirker til opfyldelse af Kontrakten, jf. pkt. 5.2, eller ved Projektpartnerens fordringshavermora i øvrigt, eller Hvis Projektpartneren ikke betaler rettidigt, jf. pkt Reklamation Såfremt der foreligger misligholdelse fra Projektpartnerens side, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt meddele Projektpartneren dette. Af meddelelsen skal fremgå, hvori Projektpartnerens misligholdelse består Leverandørens misligholdelsesbeføjelser Projektpartnerens fordringshavermora reguleres efter dansk rets almindelige regler. Såfremt Projektpartneren ikke medvirker til opfyldelse af Kontrakten, jf. pkt. 5.2, udskydes frister for Leverandørens levering samt alle øvrige frister, der er afhængige af Projektpartnerens medvirken, med et antal dage svarende til det antal, som Projektpartnerens medvirken er forsinket. Betalinger udskydes tilsvarende, og der påløber rente af den udskudte betaling efter reglerne i lov nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) i udskydelsesperioden. I det omfang Leverandøren som følge af Projektpartnerens forhold påføres dokumenterede meromkostninger, skal disse godtgøres af Projektpartneren. Såfremt Projektpartneren misligholder sine betalingsforpligtelser, er Leverandøren for den forsinkede del af Projektpartnerens betaling berettiget til at rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Leverandøren er berettiget til at ophæve Leveringsaftalen helt eller delvist, såfremt Projektpartneren har misligholdt sine betalingsforpligtelser, Leverandøren har reklameret rettidigt, jf. pkt , og Leverandøren har afgivet påkrav om betaling inden en fastsat frist, der ikke kan være mindre end 20 Arbejdsdage samt gjort Projektpartneren opmærksom på, at manglende betaling vil medføre ophævelse, hvis Projektpartneren ikke har betalt inden påkravsfristens udløb. Leverandørens ophævelse har alene virkning for fremtiden. 10 Erstatningsansvar og forsikringer 10.1 Erstatningsansvar Parterne er erstatningsansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler, dog således at Projektpartnerens erstatningsansvar, der i øvrigt er beløbsmæssigt begrænset til den samlede værdi af Leverancen, ikke gælder for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Side 12 af 17

13 Ligeledes er Leverandørens erstatningsansvar for almindelig rådgivning, herunder ad hocrådgivning og hotline service, beløbsmæssigt begrænset til den samlede værdi af Leverancen, ligesom erstatningsansvaret ikke gælder driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Ovenstående undtagelser gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til en Parts forsæt eller grove uagtsomhed, ligesom at de ikke gælder for erstatnings- eller regreskrav, der er afledt af tredjemands rettigheder Forsikring Leverandøren er under Leveringsaftalen forpligtet til at opretholde en sædvanlig ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar i henhold til pkt Leverandøren skal på Projektpartnerens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang Krav rejst af tredjemand Leverandøren er pligtig til at holde Projektpartneren skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Projektpartneren af tredjemand, og som er forårsaget af forsinkelse af eller mangler ved en ydelse i henhold til en Leveringsaftale eller Leverandørens skadevoldende adfærd i øvrigt. Projektpartneren kan ikke uden inddragelse af Leverandøren indgå forlig med tredjemand om sådanne krav. Rejses krav imod Projektpartneren begrundet i forhold omkring leverancen, er Leverandøren pligtig samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst mod Projektpartneren. 11 Force majeure Parterne er ansvarlige for misligholdelse af Leveringsaftalen, med mindre misligholdelsen skyldes force majeure. Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af Leveringsaftalen er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Parten ikke kunne have undgået eller burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Partens virksomhed. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der er omfattet af ovenstående, og som Parten ikke burde have undgået eller burde have forudset. Force majeure kan kun påberåbes, hvis den pågældende Part har givet meddelelse herom til den anden Part senest fem (5) Dage efter, at force majeure er indtrådt. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal Dage, som force majeuresituationen varer. Hvis opfyldelsen af Leveringsaftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 45 Dage eller i mere end 90 Dage i en periode på ét (1) år, kan Projektpartneren vælge at ophæve kontraktforholdet. Side 13 af 17

14 Hver Part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af en force majeurebegivenhed, herunder såfremt Leveringsaftalen ophæves på grund af force majuerebegivenheden. 12 Projektpartnerens rettigheder 12.1 Leverandørens brugsret til de af Projektpartneren udleverede oplysninger, materialer m.v. Leverandøren har brugsret til udleverede oplysninger, materialer m.v., som Projektpartneren måtte stille Leverandøren til rådighed. Sådanne oplysninger, materialer m.v. må, uanset om de foreligger i fysisk eller elektronisk form, alene anvendes og kopieres i den udstrækning dette er nødvendigt for opfyldelsen af Leveringsaftalen. Brugsretten er tidsbegrænset, og udløber på tidspunktet for Leveringsaftalens opfyldelse eller ophør i øvrigt. Leverandøren er dog berettiget til at opbevare oplysninger, materialer m.v., så længe og i det omfang dette måtte følge af præceptive retsregler. Udover ovenstående har Leverandøren ingen rettigheder til udleverede oplysninger, materialer m.v Projektpartnerens rettigheder til Leverancen Med de begrænsninger, der følger af bestemmelserne i pkt. 12.3, erhverver Projektpartneren alle rettigheder, herunder ejendomsret og ophavsret, til Leverancen De af Leverandøren anvendte data, værktøjer, koncepter m.v. Projektpartnerens rettigheder, jf. pkt. 12.2, omfatter ikke Leverandørens data, værktøjer og koncepter (f.eks. templates, metoder og know how), som ikke er udviklet eller tilvejebragt som led i opfyldelse af Leveringsaftalen. Leverandøren er med respekt af sine forpligtelser, herunder pkt. 14, og Projektpartnerens rettigheder, jf. pkt. 12.2, ikke afskåret fra i anden forbindelse at bruge den almindelige viden og erfaring, som Leverandøren opbygger ved løsning af opgaver i henhold til Leveringsaftalen. Såfremt Leverandøren til opfyldelse af Leveringsaftalen har anvendt data eller koncepter, som Leverandøren har rettighederne til eller har rådighed over i henhold til aftale med tredjemand, erhverver Projektpartneren en vederlagsfri og tidsubegrænset brugsret hertil, hvis disse data eller koncepter indgår i Leverancen. Leverandøren skal i så fald sikre Projektpartneren den fornødne brugsret. Såfremt Leverandøren til opfyldelse af Leveringsaftalen har anvendt værktøjer, som Leverandøren har rettighederne til eller har rådighed over i henhold til aftale med tredjemand, erhverver Projektpartneren en vederlagsfri og tidsubegrænset brugsret hertil, i den udstrækning at Projektpartnerens udnyttelse af Leverancen ikke kan ske uden brug af disse værktøjer. Leverandøren skal i så fald sikre Projektpartneren den fornødne brugsret. Side 14 af 17

15 13 Tredjemands rettigheder Såfremt Leverancen, Projektpartnerens rettigheder hertil i henhold til pkt eller Leverandørens udførelse af opgaver strider mod eller krænker tredjemands rettigheder, er Leverandøren forpligtet til for egen regning at bringe modstriden eller krænkelsen til ophør, således at Projektpartneren kan anvende Leverancen som forudsat i Leveringsaftalen. Leverandøren er forpligtet til i enhver henseende at holde Projektpartneren skadesløs, såfremt Projektpartneren bliver mødt med et erstatningskrav fra tredjemand som følge af en krænkelse. Leverandørens forpligtelser i henhold til nærværende pkt. gælder også efter Leveringsaftalens ophør uanset ophørsgrunden. 14 Tavshedspligt og fortrolighed Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Projektpartnerens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af Leveringsaftalen, medmindre andet følger af Leverings- eller Rammeaftalen eller såfremt det i øvrigt er nødvendigt for Leverings- eller Rammeaftalens opfyldelse. Revisorlovens kap. 7, Forvaltningslovens 27 samt Straffelovens 152 og 152a finder tilsvarende anvendelse. Tavshedspligten gælder også efter, at Leveringsaftalen er ophørt, uanset årsagen hertil. Leverandøren må bruge Projektpartneren som almindelig reference. Leverandøren må ikke uden Projektpartnerens forudgående, skriftlige samtykke udsende offentlige meddelelser om Leveringsaftalen eller offentliggøre noget om Leveringsaftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Projektpartneren i reklamemæssig sammenhæng. Enhver af Parterne har ret til at videregive information vedrørende Leveringsaftalen, og herunder offentliggøre Leveringsaftalen helt eller delvist, i det omfang Parten er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning, herunder lov om offentlighed i forvaltningen, til opfyldelse af en specifik domstols- eller myndighedsbeslutning. 15 Overdragelse 15.1 Leverandørens overdragelse af rettigheder og pligter Leverandøren kan ikke uden Projektpartnerens skriftlige samtykke overdrage Leveringsaftalen til en anden leverandør. Projektpartneren kan ikke nægte at give samtykke uden saglig grund. Samtykke kan, blandt andet, nægtes i tilfælde, hvor overdragelsen vil være i strid med de til enhver tid gældende udbudsregler. Side 15 af 17

16 15.2 Projektpartnerens overdragelse af rettigheder og pligter Projektpartneren har, under overholdelse af de til enhver tid gældende udbudsreglerne, ret til helt eller delvist at overdrage Leveringsaftalen til en anden offentlig myndighed eller institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler, hvis de opgaver, som Projektpartneren hidtil har varetaget overgår til den pågældende myndighed/institution. 16 Ændringer i Leveringsaftalen Enhver ændring eller tilføjelse til Leveringsaftalen skal aftales skriftligt mellem Projektpartneren og Leverandøren og vedhæftes Leveringsaftalen som tillæg. Ændringer skal forelægges og godkendes af Rammeaftalens parter, og skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende udbudsregler. 17 Varighed og opsigelse 17.1 Varighed Leveringsaftalen træder i kraft den XX.XX.201X og er gældende indtil Leverandøren har leveret Leverancen, medmindre andet følger af Leveringsaftalen Opsigelse Projektpartnerens opsigelse Hvis tildelingen af Leveringsaftalen indbringes for Klagenævnet for Udbud eller domstolene, og Projektpartnerens beslutning om at tildele Leverandøren Leveringsaftalen annulleres, og/eller Leveringsaftalen erklæres for uden virkning, eller Projektpartneren i øvrigt pålægges at bringe Leveringsaftalen til ophør, kan Leveringsaftalen i hele kontraktperioden helt eller delvist opsiges skriftligt af Projektpartneren med et varsel på 30 Dage til den 1. i en måned. I tilfælde af, at Projektpartnerens organisation nedlægges, eller at opgaven overgår til en anden offentlig organisation i forbindelse med en omlægning af den offentlige struktur, er Projektpartneren berettiget til i hele Kontraktperioden skriftligt at opsige Leveringsaftalen helt eller delvist med 6 måneders varsel. Opsigelse i henhold til pkt giver ikke Leverandøren ret til erstatning eller anden form for kompensation i anledning af opsigelsen Leverandørens opsigelse Leveringsaftalen er uopsigelig for Leverandøren. 18 Lovvalg, fortolkning og konflikter 18.1 Lovvalg Leveringsaftalen er undergivet dansk ret. Side 16 af 17

17 18.2 Fortolkning Henvisninger til et punkt i Leveringsaftalenaftalen omfatter også eventuelle underpunkter Konflikter Uoverensstemmelser i forbindelse med Leveringsaftalen søges afgjort ved forhandling mellem Parterne samt Rammeaftalens parter. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab. Kan uoverensstemmelserne ikke afgøres ved forhandling eller mægling, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelsen afgjort af domstolene ved Projektpartnerens værneting. 19 Underskrifter For Projektpartneren For Leverandøren Dato og underskrift Dato og underskrift Titel og navn på underskriver Titel og navn på underskriver Dato og underskrift Dato og underskrift Titel og navn på underskriver Titel og navn på underskriver Nærværende kontrakt er udfærdiget i to enslydende eksemplarer, hvoraf Leverandøren og Projektpartneren har et eksemplar hver. Side 17 af 17

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere