Vejledning om ministerens udgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ministerens udgifter"

Transkript

1 STATSMINISTERIET Dato: 10. juni 2008 Vejledning om ministerens udgifter 1. Udgifter til ministerrepræsentation 1.1. Generelt om møder og gaver mv. Ministre er øverste administrative chefer for deres respektive ministerområde. Deres arbejdsopgaver omfatter imidlertid ikke kun administrative opgaver og kontakt med underordnede eller sideordnede myndigheder. Ministre er også den politiske chef for ministerområdet og har som sådan en lang række forskelligartede opgaver og hensyn at varetage, herunder relationer til andre politikere, forhandlingsparter, organisationer mv. og offentligheden i bred forstand. Det er derfor svært på forhånd at afgrænse hvilke udgifter, der kan være ministerrelevante. Der må i stedet løbende foretages en vurdering. Ministerrepræsentation omfatter gaver med repræsentative formål og repræsentation i forbindelse med møder, bespisning på restaurant mv. Der findes kun ganske få regler på området. Regnskabsreglerne indeholder enkelte anvisninger på kontering, og det følger af Budgetvejledningen, at der ved repræsentationsudgifter af større omfang eller af ekstraordinær karakter skal tilvejebringes særskilt hjemmel, enten på finansloven eller ved særskilt forelæggelse for Finansudvalget. Denne regel er fortrinsvis relevant ved store konferencer, internationale møder e. lign. med mange deltagere. Derudover gælder den almindelige retningslinje, at der ikke bør afholdes udgifter, der ikke kan henføres til ministeriets virksomhed eller ministerens funktion som minister. Det kan konstateres, at der i praksis har været forskelle fra ministerium til ministerium. For at sikre en mere ensartet praksis i ministerierne henstilles det, at der tages udgangspunkt i nedenstående retningslinjer Administration og dokumentation Dokumentation af udgifter til repræsentation følger de almindelige regler for udgiftsdokumentation, jf. regnskabsbekendtgørelsens 27, stk. 2, hvor det fremgår, at enhver regnskabsmæssig registrering skal dokumenteres ved

2 bilag, der skal indeholde de oplysninger, der gør det muligt at dokumentere den foretagne registrering. Den nærmere konkretisering heraf som omtalt nedenfor bør foretages i regnskabsinstruksen og evt. særlige instrukser for ministersekretariatet. Alle bilag skal endvidere være godkendt af en hertil bemyndiget person Gaver Der er ikke fastsat generelle regler for ministerens indkøb af gaver. Det er overladt til de enkelte ministerier at fastlægge interne retningslinjer og foretage en konkret rimelighedsvurdering. Nedenfor er nævnt nogle forhold, som kan danne udgangspunkt for ministeriernes interne retningslinjer for afholdelse af udgifter til gaver: Der kan afholdes udgifter til gaver, når formålet er at pleje ministeriets interesser ved at knytte eller bevare gode forbindelser til ministeriets samarbejdspartnere. Formålet med gaven må ikke være af privat eller partimæssig karakter. Et eksempel på, hvornår der kan gives en gave fra ministeren, er gaver til eksterne samarbejdspartnere, som man ville kunne have (men ikke nødvendigvis har) holdt møde med i embeds medfør. Der kan gives gaver, når der er en anledning hertil f.eks. jubilæer, afgang, visse runde fødselsdage, udenlandske besøg mv. Der bør normalt kun gives én gave på ministeriets vegne. I tilfælde, hvor ministeren og departementschefen deltager i samme reception, og hvor begge har personlige samarbejdsrelationer, kan der gives en gave fra hver. Udgiften til gaven skal afpasses efter repræsentationens karakter. Det kan anbefales, at gaver som vin, spiritus, chokolade og blomster ubetinget holdes under den grænse, der gælder for skattefri julegaver fra arbejdsgiveren (pt. 500 kr.) og gerne er på lavere niveau. Hvis der gives kunst- eller brugsgenstande (evt. sammen med andre) kan det være begrundet at give gaver af større værdi. Man skal i valg af gave være opmærksom på, at gaver kan være skattepligtige for modtageren, hvis der ikke er tale om gaver af et mindre omfang. Stats- og udenrigsministeren eller andre ministre der konkret varetager særlige repræsentative funktioner - vil i kraft af deres særlige repræsentative funktioner have en videre adgang til at give gaver Repræsentation ved møder i ministeriet og på restauration mv. I relation til repræsentation ved møder må der sondres mellem ministerens repræsentative møder, regeringsinterne møder og andre møder (der er ministeriet uvedkommende). Det er hensigtsmæssigt alene at henregne udgifter til ministerens repræsentative møder (samt udgifter til gaver) til ministerens repræsentationsudgifter. 2

3 Ministerens repræsentative møder er møder, som ministeren holder med eksterne parter, såsom: besøg fra udlandet politiske møder/forhandlinger med ordførere og andre folketingsmedlemmer møder med kommunal- og regionalpolitikere møder med bestyrelsesmedlemmer i statslige selskaber, selvejende institutioner mv. møder med repræsentanter for interesseorganisationer, foreninger mv. De regeringsinterne møder er møder af mere intern karakter, som f.eks. udvalgsmøder, kurser og seminarer mv. Til regeringsinterne møder hører møder med embedsmænd i ministeriet, herunder embedsmænd fra styrelser og institutioner i det ministerielle system, samt møder med ministre og embedsmænd fra andre ministerier. Andre møder dækker over eksempelvis møder i partiorganer, møder om partiinterne anliggender og private møder. Der kan uanset mødets karakter på ministeriets regning serveres almindelig mødeforplejning i form af kaffe, te, vand, kager, frugt og chokolader mv., også i de tilfælde hvor kantinen/leverandøren sender en faktura herfor. Ved ministerens repræsentative møder kan der ud over almindelig mødeforplejning arrangeres bespisning inden for rimelige priser, enten fra ministeriets kantine, fra restauration eller anden leverandør. Tilsvarende gælder ved regeringsinterne møder, hvor der er en klar arbejdsmæssig sammenhæng, f.eks. hvor et møde løber mærkbart ud over normal fyraften. Der kan ikke fastsættes generelle retningslinjer for repræsentationens niveau. Det må afpasses konkret efter anledning og deltagerkreds. Hvor der i forbindelse med valg af restaurant mv. og/eller menu i særlige tilfælde lægges et højt niveau kan det anbefales, at valget begrundes i en notits på sagen. For stats- og udenrigsminister kan særlige forhold gøre sig gældende. Vedr. dokumentationskravene ved ministerens repræsentative møder og regeringsinterne møder skal følgende retningslinjer følges: Ved møder der afholdes i ministeriet, skal der på bilagene anføres dato, og enten deltagere eller antal deltagere og deltagerkreds (fx folketingsmedlemmer, ministre, formænd, direktører ) på bestillingen. Udgifter til ministerrepræsentation uden for ministeriet skal dokumenteres ved bilag fra restauration eller anden leverandør. Bilaget skal indeholde oplysninger om dato samt de leverede ydelser. Endvidere skal bilaget påføres oplysninger om mødets formål og deltagere. 3

4 Ministre har en tæt pakket kalender. Derfor kan møder i partiorganer, som ministeren deltager i på grundlag af sine tillidshverv i partiet, samt møder i udvalg og arbejdsgrupper nedsat af partiet med ministeren som medlem, henlægges til ministeriets lokaler, såfremt det af tidsmæssige grunde ellers ville være vanskeligt for ministeren at deltage. Der kan til sådanne møder serveres almindelig mødeforplejning uden beregning, jf. ovenfor. Er der derimod tale om større servering eller måltider, herunder sandwichs og smørrebrød, bør der sendes en regning til ministerens parti. Udgifter til servering til sådanne møder i partiorganer mv. bør faktureres direkte til partiet fra kantinen eller restauratøren eller andre leverandører, hvis dette er muligt. Såfremt ministeriet af praktiske grunde har lagt ud, skal udgiften viderefaktureres til partiet. Selvom der ikke er tale om møder i partiorganer mv., kan det efter en konkret vurdering være berettiget at viderefakturere en mødeudgift til ministerens parti, f.eks. hvis møder handler om partiinterne anliggender. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at ministersekretæren påtegner dette på bestillingen/regningen, således at sagen kan håndteres korrekt i økonomikontoret. Udgangspunktet er dog under alle omstændigheder, at såfremt ministeren kunne holde et møde med en beslægtet dagsorden og tilsvarende deltagerkreds fra andre partier, henhører udgiften under ministeriet. Dokumentationskravene ved møder i partiorganer og partiinternemøder mv., hvor ministeriet afholder udgiften på grundlag af modtagne faktura, er det samme, som det der gælder for repræsentative møder og regeringsinterne møder i ministeriet. Dvs. der skal på bilagene anføres dato, og enten deltagere eller antal deltagere og deltagerkreds (fx folketingsmedlemmer, ministre, formænd, direktører ) på bestillingen. Ovenstående betragtninger kan anskueliggøres på følgende måde: Ministres runde fødselsdage mv. Ved ministres runde fødselsdage kan ministeriet afholde et receptionslignende arrangement rettet mod ministerens nuværende og evt. tidligere samarbejdspartnere. Udgifterne til arrangementet bør i almindelighed holdes på et beskedent niveau. Derudover kan ministeriet i forbindelse med runde fødselsdage, jubilæer mv. give en mindre gave til ministeren. 4

5 1.3. Kontering af repræsentationsudgifter Udgifter til repræsentation konteres på finanskonto Repræsentation. Kontoen indeholder udgifter til indkøb, der på købstidspunktet er tiltænkt repræsentation. Hertil medregnes også udgifter til fortæring vedrørende kursusvirksomhed, under rejser samt internt i institutionen. Kontoen omfatter f. eks.: restaurationsregninger kantineregninger diner transportable blomster og kranse gaver øl, vand og kaffe (til møder) Den repræsentation, der konteres på finanskonto er hele virksomhedens repræsentationsudgifter, og således ikke kun ministerens, ligesom den omfatter de ovennævnte kategorier uanset om de medgår til repræsentation i snæver forstand. Det kan være en fordel, når der skal følges op på udgifter til ministerrepræsentation, at der indføres særskilte dimensioner i det lokale regnskabssystem, som de forskellige former for ministerrepræsentation konteres på. På den måde kan det hurtigt og løbende opgøres, hvor store udgifterne er til forskellige former for ministerrepræsentation. Følgende specifikationer kan indsættes i det lokale regnskabssystem: Gaver mv. Ministerens repræsentative møder Ministerens regeringsinterne møder Andre møder Indkøb af lager af kaffe, kager, chokolader mv. konteres som ministeriets øvrige repræsentationsudgifter på konto Procedurer i ministersekretariatet mv. Ministersekretariatet vil typisk stå for bestilling og evt. indkøb af gaver og af mødeforplejning. Der bør derfor i ministersekretariatet være en procedure, der sikrer, at der tages stilling til, om udgiften er relevant for ministeriet eller om der er tale om forhold af privat eller partimæssig karakter, som i udgangspunktet skal faktureres til/betales af ministeren eller ministerens parti, og som er ministeriets regnskab uvedkommende. Ministersekretæren (eller evt. en anden medarbejder med tilstrækkelig indsigt og adgang til ministerens kalender) bør kvalitetssikre bilag, før den centrale kontering via økonomikontoret finder sted. Det bør være ministersekretærens ansvar at sikre følgende: At bestillingssedler ved vingaver er udfyldt, så det fremgår, hvem der er gavens modtager, og i hvilken anledning den er givet. 5

6 At det ved øvrige gaveindkøb af den attesterede regning fremgår, hvem der har fået gaven, dato, samt i hvilken anledning den er givet. At der på bilag vedrørende madbestilling til møder er anført dato og enten deltagere eller antal deltagere og deltagerkreds (fx folketingsmedlemmer, ministre, formænd, direktører ) på bestillingen. At der, når der afholdes udgifter til ministerrepræsentation udenfor ministeriet er anført repræsentationens anledning, dato og deltagere på den attesterede regning. Udover denne kontrol af de regnskabsmæssige oplysninger på regninger og bilag kan det også være ministersekretærens ansvar at sikre, at bilagene er påført det korrekte specifikationsnummer. Økonomikontoret bør sikre, at der for udgifter, som er relevante for ministeriet, tilrettelægges procedurer, der mest hensigtsmæssigt sikrer kvaliteten af regnskabet og letter arbejdet med opfølgning og eventuelle aktindsigtssager. For at sikre ensartede oplysninger på bilagene til ministerens repræsentationsudgifter bør der udarbejdes standardiserede bestillingssedler. Disse bestillingssedler udarbejdes med felter til udfyldelse, der sikrer indskrivning af de oplysninger, som ifølge ministeriets interne retningslinjer bør fremgå af udgiftsbilagene Ministerens egen kontantkasse Ministeren kan af praktiske grunde ønske at etablere en kontantkasse i ministersekretariatet, hvori ministeren af egen lomme lægger penge til brug for ministersekretariatet i forbindelse med ministerens eventuelle udgifter af privat karakter Regnskabsmæssig opfølgning på udgifter til ministerrepræsentation Departementets økonomikontor bør hver måned sende en budgetopfølgning til ministersekretariatet vedrørende ministerens gave- og repræsentationsforbrug mv. Af de medfølgende posteringslister skal forbruget fremgå, herunder forbruget vedrørende f.eks. taxa, gaver og repræsentation i øvrigt. På grundlag heraf bør der i nødvendigt omfang være en dialog mellem ministersekretariatet og økonomikontoret om eventuelle tvivlsspørgsmål. 2. Retningslinjer for ministres tjenesterejser Aftalen om tjenesterejser omfatter ikke ministre, men aftalens regler om ansattes tjenesterejser kan anvendes som et udgangspunkt ved ministres tjenesterejser. Der er dog kun tale om et udgangspunkt, og der kan i fornødent omfang tages hensyn til de særlige forhold, der gælder for varetagelsen af stillingen som minister eksempelvis relevant for statsministerens og udenrigsministerens vedkommende ligesom der konkret eller generelt kan være særlige sikkerhedsmæssige aspekter, der må tages med i overvejelserne omkring tilrettelæggelsen af en rejse. 6

7 I tilfælde hvor denne vejlednings retningslinjer afviges, kan der med fordel på forhånd udarbejdes en notits der begrunder afvigelsen, og som godkendes af ministeriets administrationschef eller departementschef og lægges på sagen. Princippet i retningslinjerne er, at de merudgifter, ministeren påføres i forbindelse med tjenesterejser, godtgøres. Merudgifter refunderes mod dokumentation. Hvis dokumentation ikke kan fremskaffes, eller dokumentation er bortkommet, kan udgifter undtagelsesvis refunderes mod ministerens eller ministersekretærens personlige erklæring. Et eksempel på merudgifter, hvor dokumentation ikke kan fremskaffes, er sædvanemæssige drikkepenge i forbindelse med måltider og på f.eks. hoteller. Hovedreglen er i øvrigt, at der ikke må ske fremmed betaling (sponsorering eller andet) af ministres eller deres ægtefællers rejseudgifter. 2.1 Udgifter til transport Ministeren kan mod dokumentation få refunderet de merudgifter til transport, som tjenesterejsen har medført. Udgangspunktet for ministerens flytransport er businessklasse. Der er herved lagt vægt på hensyn til fleksibilitet, tidsforskelle til destinationen, muligheden for at arbejde uforstyrret undervejs samt de forpligtelser ministeren har før afrejse og på ankomststedet. Tjenesterejseaftalen indeholder nærmere regler om anvendelse af rabatordninger mv., som betyder, at tjenesterejsen kan blive af længere varighed end tjenstligt nødvendigt såfremt nettoudgifterne herved bliver mindre. Der er således mulighed for at lade en tjenesterejse omfatte en weekend, såfremt rejseudgifter og hoteludgifter samlet bliver mindre herved og medarbejderen har udtrykt ønske herom. Disse regler kan være vejledende også ved ministres tjenesterejser, hvis ministerens kalender i øvrigt giver mulighed for dette. 2.2 Udgifter til måltider o.l. På tjenesterejser refunderes rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation. Der ydes ikke time- og dagpenge eller procentgodtgørelse til ministre. Ud over måltidsudgifter kan refunderes udgifter til småfornødenheder som fx aviser, kaffe, mindre toiletartikler mv. For ansattes vedkommende godtgøres disse med time- og dagpenge eller procent-godtgørelse. 2.3 Udgifter til overnatning Dokumenterede udgifter til hotelværelse eller anden indkvartering refunderes. Ministre (og ministerens delegation) kan ved valg af hotel lægge vægt på rejseformålet, hotellets beliggenhed i forhold til mødet, konferencen mv., hotellets faciliteter såsom mødelokaler og andre relevante forhold for ministerens aktiviteter og andre vægtige praktiske hensyn. Der kan i øvrigt 7

8 tages hensyn til de særlige repræsentative forpligtelser, der gælder for ministre Andre tjenstligt begrundede udgifter Andre nødvendige, tjenstligt begrundede udgifter refunderes mod dokumentation. Det kan f.eks. være udgifter til tjenstlige telefonsamtaler, internetadgang, breve, fax mv., indskrivning af tjenstlig bagage o.l. Det samme gælder udgifter til parkering samt til leje af bil Ægtefælledeltagelse Egentlige officielle besøg, hvor det kunne blive aktuelt, at statskassen også betaler for ægtefællen, vil hyppigst forekomme for statsministeren og udenrigsministeren. Udgangspunktet er, at ministeriet kan betale for ægtefællens deltagelse, når ægtefællen dermed bidrager til varetagelsen af ministerens repræsentative funktioner. Dette kan for eksempel være tilfældet, når der foreligger en officiel invitation til ministeren plus ægtefælle, eller der er et særligt ægtefælleprogram. Med hensyn til evt. ægtefælledeltagelse på ministerrejser kan følgende lægges til grund: 1) Officielle besøg Ægtefællen er som hovedregel inviteret sammen med ministeren. Ægtefællen deltager i givet fald fuldt ud i besøg, evt. med et separat ægtefælleprogram. Ministeriet afholder udgifterne til transport for hele delegationen herunder ægtefællen mens værtslandet afholder udgiften til opholdet. 2) Møder i EU, NATO, FN og andre internationale organisationer. Det afgørende er, om der foreligger en invitation til ægtefællens deltagelse. I givet fald kan rejsen afvikles som om det var et officielt besøg, herunder med særligt ægtefælleprogram. Der vil dog skulle afholdes udgifter til opholdet. Såfremt ægtefælle-deltagelse finder sted uden invitation, betragtes ægtefællens rejse og opholdsudgifter som private udgifter. Ministeriet kan selvsagt bistå med det praktiske arrangement. Eventuelle merudgifter til hotelværelse mv. betales af ministeren privat. Ministersekretariatet bør forud for rejsen sikre sig de nødvendige oplysninger til beregning af eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med ægtefælledeltagelsen. Situationen kan være den, at der ikke foreligger en udtrykkelig invitation men at der i tilknytning til arrangementet er et officielt ægtefælleprogram rettet mod de deltagende ministres ægtefæller. Der vil ikke nødvendigvis i disse situationer være tale om, at værtslandet betaler for ægtefællen. Såfremt ægtefællen skal deltage for ministeriets regning, anbefales det, at det kan 8

9 begrundes selvstændigt ud fra ægtefællens repræsentative funktion og dermed af betydning for ministerens varetagelse af sit embede. 3) Studierejser, arbejdsbesøg o.l. Der foreligger som hovedregel ingen invitation til ægtefællen. Evt. ægtefælle-deltagelse som under 2). 4) Indenrigsrejser I særlige tilfælde kan ministeriet betale en ægtefælles indenlandske rejseudgifter mv., hvis ministeren har repræsentative pligter og der foreligger en officiel ægtefælleinvitation. 3. Ministrenes anvendelse af ministerbiler, taxikørsel mv. 3.1 Ministrenes anvendelse af ministerbiler Med hensyn til ministrenes anvendelse af ministerbiler er afgrænsningen af, hvad der er tjenstligt, bredere end på andre områder. Ministeren er øverste politiske og administrative chef og ansvarlig over for Folketinget. Ministeren er derfor principielt altid i tjeneste. Derfor kan det i en lang række situationer være nødvendigt, at ministeren råder over ministerbilen, og dermed har gode og sikre transport- og kommunikationsmuligheder, jf. nedenfor. Det gælder også, hvis ministeren har mindre ærinder i løbet af dagen. Her er det hensigtsmæssigt for varetagelsen af ministerhvervet, at der bruges så lidt tid på transport som muligt, hvorfor ministerbilen hensigtsmæssigt kan anvendes. Ministrenes anvendelse af ministerbiler er navnlig reguleret i Finansministeriets cirkulære af 16. juni 2003 om statens tjenestebiler. I lyset af gældende sædvaner på området kan retningslinjerne sammenfattes som følger: Ministerbiler er tjenestebiler med chauffør. En minister må ikke selv føre bilen. Ministerbiler må anvendes til tjenestekørsel. Begrebet tjenestekørsel må dog forstås i videste forstand og omfatter enhver form for kørsel, der ikke har ren privat karakter. Som eksempler på tjenestekørsel kan nævnes kørsel til og fra arbejde, kørsel til ethvert møde og arrangement af tjenstligt eller repræsentativ karakter, samt kørsel der i øvrigt har sammenhæng med ministerens politiske arbejde, herunder til politiske møder og partiarrangementer. En minister har et vist råderum til i særlige tilfælde at anvende ministerbilen i videre omfang. Hvis der f.eks. i forbindelse med forhandlinger eller andre kritiske forløb kan forudses behov for mere omfattende kontakt til ministeren eller evt. hjemkaldelse, kan det være tjenstligt begrundet at benytte ministerbilen i videre omfang, således 9

10 at den eksempelvis kan anvendes ved kørsel til og fra en familiefest i weekenden e. lign. En minister kan i en valgkampperiode anvende ministerbilen i samme omfang som på andre tidspunkter. En minister kan anvende ministerbilen til småærinder i forbindelse med kørsel til og fra arbejde eller tjenestekørsel i øvrigt, eksempelvis hvis en minister foretager børneafhentning eller indkøb i forbindelse med kørslen i ministerbil til og fra arbejde. En minister kan bruge ministerbilen til praktiske gøremål (læge, tandlæge, frisør, bank m.v.), hvis det er begrundet i kalendermæssige hensyn, og hvis det sker på tidspunkter, hvor bil og chauffør i almindelighed er til rådighed. Ministerbilen kan i særlige tilfælde anvendes i videre omfang, end hvad der følger af ovenstående retningslinjer, hvis dette sker som led i en livvagtsbeskyttelse anvist af PET. Kørsel i ministerbilen inden for de ovennævnte retningslinjer anses for omfattet af reglerne i ligningslovens 9 c, stk. 7, jf. stk. 8, hvilket indebærer, at ministeren ikke beskattes af den pågældende kørsel, forudsat der ikke tages befordringsfradrag. 3.2 Specielt om kørsel med ægtefæller m.v. Udgangspunktet er, jf. pkt. 2.4, at ministeriet kan betale for ægtefællens deltagelse, når ægtefællen dermed bidrager til varetagelsen af ministerens repræsentative funktioner. Dette kan for eksempel være tilfældet, når der foreligger en officiel invitation til ministeren plus ægtefælle, og evt. et særligt ægtefælleprogram. Tilsvarende gælder for ægtefælles kørsel i ministerbilen uden ministeren. En minister kan således lade sin ægtefælle hente i ministerbilen, når ægtefællens tilstedeværelse bidrager til ministerens varetagelse af repræsentative funktioner. Det er for eksempel tilfældet, når der foreligger en officiel invitation til ministeren plus ægtefælle for eksempel til en særlig statsbegivenhed, en festforestilling på Det kongelige Teater, premiereforestillinger el.lign. 3.3 Taxakørsel mv. En minister bør som udgangspunkt anvende sin ministerbil. Taxakørsel kan af praktiske og tidsmæssige årsager dog være et alternativ til kørsel i ministerbil, f.eks. ved uforudsete kørselsbehov eller når chaufføren har fri og der ikke kan skaffes en reservechauffør. Der kan også være tale om, at ministeren som led i transporten til og fra arbejde mv. af praktiske grunde anvender andre transportmidler end ministerbilen (f.eks. fly eller tog) og i den forbindelse anvender taxakørsel. Mere generelt kan således anføres, at ministre kan anvende taxakørsel mv. som substitut for kørsel i ministerbil. 10

11 3.4 Hotelovernatning i stedet for hjemtransport Hvis ministeren har lang transporttid, og der i visse situationer er så kort tid mellem aftenens aftaler og morgenmøder, at der ikke er rimelig tid til søvn og eventuel mødeforberedelse, kan ministeren indlogeres på hotel, frem for hjemtransport i ministerbilen. Note: De budget- og regnskabsmæssige regler henhører under Finansministeriet, hvorfor eventuelle spørgsmål vedrørende afholdelse af udgifter mv. skal rettes til Finansministeriet. 11

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 6 Beretning nr. 6/2010 om ministres og kommissionsmedlemmers rejser Offentligt 6/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 6 Beretning nr. 6/2010 om ministres og kommissionsmedlemmers rejser Offentligt 6/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 6 Beretning nr. 6/2010 om ministres og kommissionsmedlemmers rejser Offentligt 6/2010 Beretning om ministres og kommissionsmedlemmers rejser 6/2010 Beretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning INDHOLD: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser / personaleforplejning 3. Vejledning om kontering og momsafløftning

Læs mere

Kapitel 1. Repræsentation

Kapitel 1. Repræsentation Cirkulære om s brug af midler til repræsentationsudgifter, rejseudgifter og øvrige udgifter m.m. (Til alle medlemmer af og samtlige direktorater og enheder under landsstyreområderne) Sekr. J. nr. 02.13

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver.

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver. Adfærdskodeks for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, samt afgivelse og modtagelse af interne og eksterne gaver Udarbejdet af: for Vestforbrænding I/S Den 31. maj 2017 Ekstern repræsentation

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

Dette notat indeholder de gældende regler og retningslinjer om udgifter til repræsentation, gaver, receptioner mv.

Dette notat indeholder de gældende regler og retningslinjer om udgifter til repræsentation, gaver, receptioner mv. Økonomiforvaltningen NOTAT 7-12-2007 Sagsnr. 2007-67365 Dokumentnr. 2007-388047 Retningslinier for udgifter til repræsentation, gaver m.v. 1 1. Indledning og anvendelsesområder Sagsbehandler Hans Christian

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Her finder du en række af de regler, som gælder for tjenesterejser i staten. Reglerne for tjenesterejser i staten er fastsat i statens rejsecirkulære ( Cirkulære

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Aftale om tjenesterejser

Aftale om tjenesterejser Kapitel 1 Afgrænsninger, definitioner og særlige bestemmelser 1 Aftalens område Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden. Januar 2009

Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden. Januar 2009 Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden Januar 2009 1 Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden Kontor:

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse

Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse Notat 20. januar 2014 /BTR004 Økonomi Økonomicentret Kontrol af tjenesterejseafregninger for Politiets efterretningstjenestes øverste ledelse Opsummering Rigspolitiets controllerenhed har ultimo 2013 gennemført

Læs mere

administration af indenlandske tjenesterejser

administration af indenlandske tjenesterejser Beretning til statsrevisorerne om administration af indenlandske tjenesterejser December 2004 RB B303/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat

Folketingets Lovsekretariat Folketingets Lovsekretariat MINISTEREN 1. august 2005 Folketinget har med skrivelse af 20. juli 2005 anmodet om min besvarelse af følgende af Jørgen Arbo- Bæhr (EL) stillede spørgsmål nr. S 2636 (2. samling):

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium Ankerhus Seminarium Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium J. nr. 7330-06-12-22 Slagelsevej 70-74 4180 Sorø December 2006 Tlf. 57 83 01 38 Fax. 57 83 21 75 1. Eksamens gennemførelse. Eksamen gennemføres

Læs mere

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 1.1 Reglernes formål Reglerne har til formål at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med tjenesterejser.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Københavns Universitet, udarbejdet af Amdi Ljunggren/Solveig Neubert/ 10. juni 2015 Side 1 Indhold I Indledning... 3 1 Hvad må

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem.

REGNSKABSINSTRUKS. Forbundet opkræver et enhedskontingent som bliver trukket i lønnen via Statens Lønsystem. REGNSKABSINSTRUKS Indledning: Regnskabsinstruksen skal bidrage til en effektiv økonomistyring af Fængselsforbundet. Instruksen beskriver den korrekte tilrettelæggelse og ansvarsfordeling af håndtering

Læs mere

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til institutter, centre og andre disponerende enheder S A G S N O T A T 14. APRIL 2011 Vedr.:

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele?

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Cirkulære nr.: Medarbejdere i Københavns Kommune Sagsnr. 2011-95231 Dokumentnr. 2011-490250 Modtagelse af gaver m.v. Hvorfor skal der være

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE GÅ-HJEM-MØDE FOR ADMINISTRATORER PÅ AU DEN 17. MARTS 2016 AU AARHUS UNIVERSITET Lise K. Mortensen STIKORD Hvad er en tjenesterejse?

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Forretningsorden for forbundsbestyrelsen

Forretningsorden for forbundsbestyrelsen Forretningsorden for forbundsbestyrelsen Forretningsordenen har til formål at sikre, at forbundsbestyrelsens arbejde og daglige ledelse af Danmarks Bowling Forbund, udføres i overensstemmelse med forbundets

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Hermed fremsendes i 80 eksemplarer svar på spørgsmål S 2635 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) den 20. juli 2005

Hermed fremsendes i 80 eksemplarer svar på spørgsmål S 2635 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) den 20. juli 2005 Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Lov- og Parlamentssekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 80 eksemplarer svar på spørgsmål S 2635 stillet

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oversigt over ændringer af offentlighedsloven Økonomi- og Stabsforvaltningen har udarbejdet oversigten nedenfor over ændringer. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en oversigt fra lovforslagets

Læs mere

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014

Vedtægt for VUC Lyngby Opdateret august 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Lyngby er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer

BILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver

SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver Syddansk Universitet Økonomiområdet SDUs interne cirkulære om repræsentationsmiddage, receptioner og gaver 0. INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning B. Middage med eksterne deltagere C. Møder D. Receptioner

Læs mere

STAMOPLYSNINGER: BILAG. Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: Uklassificeret Titel:

STAMOPLYSNINGER: BILAG. Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: Uklassificeret Titel: Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017 Nedenfor gengives Rigspolitiets gavepolitik af 4. juli 2017: STAMOPLYSNINGER: Klassifikation: Uklassificeret Titel: Vejledning om modtagelse af gaver i politiet

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti..

Bemærk! Det er ministerområdernes ansvar at registreringen foretages korrekt, herunder at det sker på de korrekte konti.. FAQ INDKØB 15. april 2009 KUN/MAI/CDN Regelsættet: 1. Hvornår skal der angives en indkøbskategori? Indkøbskategorien skal benyttes på alle driftsrelaterede udgifter. Det vil oftest være udgifter, som bogføres

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

3. De enkelte registreringspligtige hverv og økonomiske interesser

3. De enkelte registreringspligtige hverv og økonomiske interesser VEJLEDNING om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser (Udstedt af Præsidiet den 22. juni 1994 med ændringer besluttet af Præsidiet den 6. december 2001, den 2. marts 2005,

Læs mere

Aftale med Ankestyrelsen

Aftale med Ankestyrelsen J.nr.: 850189 KMO/IHO Aftale med Ankestyrelsen om refusion af rejseudgifter Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61 15 www.kammeradvokaten.dk

Læs mere

Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder

Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder Kapitel 4 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd 13 Områder Stk. 1. Der oprettes indtil 98 Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Jægerforbundet, afgrænset med baggrund i kommunegrænserne. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Revisionsbemærkninger 20 Rejser, kørsel og repræsentation

Revisionsbemærkninger 20 Rejser, kørsel og repræsentation Revisionsbemærkninger 20 Rejser, kørsel og repræsentation Formålet med undersøgelsen om VUC ernes forvaltning af tjenesterejser, repræsentation og kørsel lever op til de gældende love og regler på området

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere