UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. april 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Rune Wold (kst.)). 22. afd. nr. : Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Mette Sheraz Rovsing) mod (advokat Kaspar Lehmann Bastian) Denne sag, der er anlagt ved Retten i Svendborg den 19. december 2013, er ved kendelse af 28. april 2014 henvist til Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen angår, hvorvidt en udgift på kr., som har afholdt i 2008 til to rådgivningsfirmaer, og, er fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Sagsøgeren, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om, at indkomst for indkomståret 2008 forhøjes med kr. s skattepligtige Sagsøgte, behandling hos SKAT., har påstået frifindelse, subsidiært at sagen hjemvises til fornyet

2 - 2 - Sagsfremstilling Overordnet (herefter benævnt ) driver virksomhed med håndtering af farligt affald hovedsageligt fra industriproduktion. Selskabet ændrede navn fra under sagens administrative behandling. I foråret 2007 traf de daværende ejere af selskabet,, og, beslutning om at indlede en proces med henblik på salg af aktierne. Ejerne indhentede i den forbindelse bistand fra erhvervsbanken bl.a. med henblik på styring af salgsprocessen. Af årsrapport for 2007 fremgår bl.a. følgende:» Indledning har i 2007 forberedt et salg af virksomheden, som forventes gennemført i Resultat Resultatet efter skat i 2007 blev på 60 mio. kr. Det er noget bedre end forventet og 2 mio. kr. bedre end 2006, når der ses bort fra den regnskabsmæssige gevinst forårsaget af frasalget af i Resultatet i 2007 er påvirket positivt af udbetalt elproduktionstilskud for perioden på 7,5 mio. kr., men negativt påvirket af omkostninger til forberedelse af salget af på 6 mio. kr. Begge poster har engangskarakter og har ikke sammenhæng med den underliggende drift. «Ved brev af 19. december 2008 sendte ,65 kr. ekskl. moms til for rådgivningsydelser leveret af faktura på datterselskab. Ved breve af 31. oktober 2008, 30. november 2008 og 31. december 2008 sendte fakturaer til for rådgivningsydelser på i alt ,50 kr. ekskl. moms. Det samlede fakturabeløb på kr. (afrundet) blev af selskabet angivet som et fradrag i den skattepligtige indkomst for 2008 og udgør det omtvistede beløb i sagen. I s årsrapport for 2008 hedder det bl.a.:

3 - 3 -» Omsætning Nettoomsætningen i 2008 blev på i alt 318 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,5 % i forhold til Den øgede omsætning skyldes dels et øget salg fra behandling af affald, som mængdemæssigt udgjorde ca. 6 % og dels øgede indtægter fra salg af varme og el. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger i 2008 udgjorde 43 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i Omkostningerne indeholder i lighed med 2007 et engangsbeløb på ca. 6 mio. kr. til forberedelsen af salget af. Usædvanlige forhold i løbet af året har i anden halvdel af 2008 i større grad været påvirket af forberedelse og gennemførelse af salgsprocessen. Dette har medført øgede eksterne omkostninger til rådgivere m.v. Også internt har der været et betydeligt ressourcetræk. Forventninger til 2009 forventer, at omsætningen i 2009 bliver på niveau med 2008, og at driftsresultatet bliver lidt dårligere. Resultatet efter skat i 2009 er baseret på s nuværende kapitalstruktur og forventes at være på niveau med Det er sandsynligt, at ændringer i kapitalstrukturen i forbindelse med et salg af virksomheden vil medføre ændringer i det forventede resultat efter skat for «Ved aktieoverdragelsesaftale af 19. oktober 2009 indgik om salg af selskabets aktier. aftale med Som en del af aftalen afgav sælgerne en række garantier om selskabet, herunder bl.a. om selskabets efterlevelse af miljølovgivningen og besiddelse af påkrævede miljømæssige tilladelser. Effektueringen af overdragelsen var ifølge aftalens pkt. 5 fastlagt til den 24. november 2009 eller, såfremt betingelserne i aftalens pkt. 4 denne dato ikke var opfyldte, 10 dage efter betingelsernes opfyldelse eller bortfald. Parterne er enige om, at overdragelsen først blev effektueret endeligt den 3. juni 2010.

4 - 4 - SKAT Store Selskaber ændrede ved afgørelse af 2. juli 2012 s skattepligtige indkomst for indkomståret 2008, idet SKAT bl.a. nægtede fradrag for udgiften på kr. Afgørelsen, der også tager stilling til fradragsret for udbetaling af bonus til direktører, som ikke er omfattet af denne sag, blev påklaget af selskabet til Landsskatteretten, der traf afgørelse den 20. september 2013, hvori det bl.a. hedder:» Landsskatterettens afgørelse Skattepligtig indkomst SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til rådgivere, kr. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 Sagens oplysninger Selskabet har i en lang årrække været landets førende virksomhed inden for håndtering af farligt affald fra bl.a. industrivirksomheder. Ved aktieoverdragelsesaftale af 19. oktober 2009 blev aktierne i selskabet overdraget fra de daværende ejere til, der er ejet af. Effektueringen af overdragelsen af aktierne ( closing ) fandt dog først sted i juni Salgsprocessen var meget langstrakt, og der blev gennem en årrække afholdt udgifter til forberedelse og gennemførelse af salget. Det er således oplyst, at salgsprocessen for alvor begyndte i 2007, hvor en større bank blev engageret til at forestå denne. Det fremgår endvidere af ledelsesberetningerne for indkomståret 2008, at der er udgiftsført engangsbeløb vedrørende forberedelse og gennemførelse af salg af selskabet. Der er således bl.a. afholdt udgifter vedrørende bonusaftaler, samt afholdt forskellige udgifter til rådgivere i løbet af salgsprocessen. SKAT Store Selskaber har bedt selskabet dokumentere de afholdte udgifter til forberedelse og gennemførelse af salget for indkomståret Ved besøg hos selskabet er der udleveret specifikationer af ekstraordinære omkostninger, som er omtalt i årsrapporterne. Endvidere blev der på mødet udleveret 3 mapper indeholdende kopi af materiale, som er udarbejdet i forbindelse med salgsprocessen benævnt projekt. Udgifter til rådgivere Selskabets udgifter til rådgivere i 2008 udgjorde i alt kr., hvoraf selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har fratrukket kr. Af dette beløb er der godkendt fradrag for udgifter med kr. Der er derimod ikke godkendt fradrag for det resterende beløb på kr. Dette beløb fremkommer som summen af en faktura fra vedrørende

5 - 5 - og tre fakturaer fra vedrørende Opdatering af. Under sagens behandling i Landsskatteretten har selskabets repræsentant oplyst, at er, mens er tilsvarende. De oprindelige rapporter stammer fra sommeren 2007, og er efter det oplyste efterfølgende løbende blevet opdateret. Selskabets påstand og argumenter Udgifter til rådgivere Fakturaen fra er dateret 19. december 2008 og vedrører og. Fakturaen relaterer sig til en analyse af selskabets compliance i forhold til godkendelser og tilladelser på miljøområdet, som selskabet bad om at foretage i 2007 og Analysen er indeholdt i en rapport fra november Selskabet har mere end 100 forskellige godkendelser og tilladelser mv. på miljøområdet, der således har stor betydning for selskabets virksomhed. Rapporten og dens anbefalinger har givet selskabet værdifuld indsigt i miljøområdet, og dens anbefalinger er i vidt omfang blevet implementeret i den løbende drift. Rapporten forelå i november 2008, dvs. lang tid før aktierne i selskabet blev solgt, og implementeringen af rapportens anbefalinger startede straks derefter. De tre fakturaer fra er dateret henholdsvis 31. oktober 2008, 30. november 2008 og 31. december 2008 og vedrører. Fakturaerne relaterer sig til en analyse af selskabets processer, arbejdsgange og potentiale for at sænke udgiftsniveauet og øge indtjeningsniveauet, som foretog i perioden Resultatet af s analyse er indeholdt i en rapport fra december Rapporten indeholder bl.a. en lang række anbefalinger om at professionalisere indkøbsområdet, indføre Lean i hele virksomheden og forøge kapacitetsudnyttelsen af produktionsapparatet. Anbefalingerne blev implementeret før ejerskiftet juni 2010 med hjælp fra. Det vurderes, at selskabet har haft en årlig besparelse på mio, kr. som følge af implementeringen. Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse Skatteydere kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer.

6 - 6 - Udgifter til rådgivere Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, anser selskabets udgifter til rådgivere for fradragsberettigede driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Disse retsmedlemmer finder, at rådgivningsudgifterne - uanset at selskabet har befundet sig i en salgssituation - direkte må anses for at være knyttet til selskabets drift. Udgifterne har bl.a. vedrørt arbejdsgange og processer eller udgifter, der har kunnet forbedre selskabets fremtidige driftsresultat. Herudover har rådgivningsudgifterne adskilt sig fra typiske transaktionsomkostninger til f.eks. advokater og revisorer. Et retsmedlem finder, at rådgiverudgifterne kan henføres til selskabets kapitalgrundlag, idet udgifterne er afholdt som led i salgsprocessen og med henblik på at gennemføre salg af. Udgifterne har således vedrørt udarbejdelse af Due Diligence rapporter, som er indgået i salgsmaterialet. Der er herefter ikke tale om udgifter vedrørende driften, men udgifter vedrørende salg af selskabet. Udgiften er dermed ikke fradragsberettiget, jf. statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og den påklagede ansættelse nedsættes derfor med kr. til 0. «Ved afgørelsen bestemte en enig Landsskatteret endvidere, at udgifterne til bonus til væsentlige og centrale medarbejdere for at fastholde dem i salgsprocessen ikke kunne fradrages som en driftsudgift, men måtte anses for at være afholdt i aktionærernes interesse med det formål at sikre den højest mulige salgspris for selskabet. Særligt vedrørende udgifterne til Udgiften til udspringer af et rådgivningsforløb, der blev indledt ved s aftalebrev af 3. maj 2007 til. afleverede herefter 3 rapporter i juni 2007 vedrørende anlæggene ved. Rapporternes overordnede konklusion er, at anlæggene efterlevede aktuelt gældende miljøregulering. Hver rapport indeholder en tabel (tabel 2.1), der opstiller en række anbefalede tiltag for det pågældende anlæg i forhold til potentielle fremtidige miljømæssige problemstillinger. For anlæggene ved og indebar de anbefalede tiltag investeringsomkostninger ud over det budgetterede i I hver rapport var formålet med de anbefalede tiltag angivet som følgende:

7 - 7 -» 3.1 Objectives The objective of the Environmental, Health & Safety Site Assessments was to provide with an understanding of the environmental, health & safety liability and compliance situation. In general, all work was performed and has been presented so that can address the following key issues: The main objective of the site assessments was to identify environmental issues that can have a material impact (i.e: EUR 100,000 or more) on either the value or the operability of these assets; Identification of environmental issues that can enhance the value of the asset, e.g. existence of transferable permits or emission offsets, abatement equipment, etc. The existing performance was assessed towards good household and national standards for environmental performance. «Rapporten vedrørende samt i tabel 2.1. Det hedder herom i resuméet: fremhæver en særlig problemstilling i resuméet» A private entity may not be allowed to purchase the site (under the provision of the Environmental Protection Act 50). Disposal sites in Denmark are generally owned by public authorities. Private entities may only own and operate landfill sites, if granted special permission by the Ministry of the Environment. This issue is to be addressed by the legal due diligence report. «Ved brev af 11. september 2008 til og sendte et addendum til aftalebrevet af 3. maj I brevet af 11. september 2008 hedder det bl.a.:» Addendum to previous engagement letter Confirmatory and gap audits ( ) Last year in July and September we submitted draft versions of the environmental due diligence reports for the three sites comprised by Project at, the land fill site and the storage facilities at. Based on information from a kick-off meeting held at Monday the 8 September 2008 we have understood that the three reports now have to be updated as part of the transaction process. We have assigned the same auditors to the job as last time to optimize the resources used. Our activities in connection to this will be as follows:

8 - 8 - : Here quite at lot of changes have taken place since last year ( has some 30 corrections to be discussed). 10 new environmental permits have been obtained, all monitoring results have to be updated, a new receiving facility has been build along with a storage hall and a unit for gas cylinders. has received their approval from the contingency authorities (Beredsskabsstyrelsen), and new procedures for treatment of chlorinated wastes have been introduced. An environmental management system registering the more than 465 requirements in the many permits have been set in operation, this need description as well as the new soil and groundwater investigations. Additionally we need to revisit several parts of the facility and take new photos. All figures need updating. : Changes in the authorities accept of the different types of wastes that needs land filling will constitute the major up-date in the report. Also the dispensation of the ownership will be included, together with the ongoing investigations of the hydrogeological conditions. : The changes in the volumes of stores products need to be included and the situation with the missing permit for the present volume needs to be clarified with Miljøkontrollen. We have understood that Bech Bruun. «will up date the data room in corporation with afgav herefter rapport af 1. oktober 2008 vedrørende anlægget ved samt rapport af 4. november 2008 vedrørende anlægget ved. Ifølge rapporterne var de anbefalede tiltag i det væsentlige enten gennemførte eller indregnet i budgetterne for Den 19. december 2008 sendte faktura til, der bl.a. indeholdt følgende specifikation af fakturabeløbet:» Gap analyses and up-dating of all three reports, until 5 November 2008 Follow-up work from 5 November until 18 December 2008 «Den 11. januar 2009 afgav rapport vedrørende anlægget ved. Det fremgår heraf, at problemstillingen vedrørende privat ejerskab af affaldsdeponiet var løst, idet miljømyndighederne havde givet tilladelse til, at kunne eje og drive et nyt affaldsdeponi, der forventedes idriftsat i 2009.

9 - 9 - De 3 opdaterede rapporters formålsbeskrivelse er i de væsentlige identiske med formålsbeskrivelserne i rapporterne fra juni Særligt vedrørende udgifterne til Udgifterne til udspringer af et rådgivningsforløb, der blev indledt ved s brev af 4. juni 2007 til. I brevets emnelinje hedder det:»vedr.: -operation«. Brevet var vedlagt en opgavebeskrivelse, hvoraf bl.a. følgende fremgår:» Formål Formålet med s medvirken i salgsprocessen er at udføre en due diligence i forsyningskæden med udgangspunkt i forbrænding - som vedrører potentielle forbedringsmuligheder. Forbedringsmuligheder inden for omkostningsreduktion, kapitalbinding under skyldig hensyntagen til kundeservice samt kvalitets- og miljøsikkerhed. Væsentlige forbedringsmuligheder identificeres, beskrives og prioriteres i en overordnet handlingsplan for implementering af forbedringsmulighederne. Resultat Der udarbejdes en rapport, der beskriver den potentielle forretningsudviklingsmulighed understøttet af specificerede indsatsområder og en overordnet handlingsplan samt finansiel og risikomæssig konsekvensvurdering. «afleverede rapport den 6. september 2007 med titlen» Operation - Konklusioner analyser«. Af rapporten fremgår bl.a. følgende:» Opsummering af konklusioner fra -operation : Ana1ysen har afdækket store forbedringsmuligheder ved fælles fokus i på optimering af indtjeningen på det eksisterende driftsanlæg. Potentialet er i forhold til år 2006 vurderet til at være mio. kr. fordelt på: Årlig merindtjening på på ca. 22,1 mio. kr. ved driftsøkonomisk optimering og øget udnyttelse/virkningsgrad på Årlige omkostningsreduktioner på 7,9-10,2 mio. kr. ved effektivisering af driften og optimering af indkøbspriser. Udviklingsomkostninger forbundet med gennemførelse af den foreslåede handlingsplan er skønnet til ca. 10½ mio. kr., herunder ansættelse af 4-5 medarbejdere i til projektarbejde samt aflastning af ledere og nøglepersoner. Merindtjening ved effektivisering udgør ca. 3½ mio. kr. af den samlede forbedring i indtjening på mio. kr. Effektivisering må, med andre ord, ikke ske på bekostning af merindtjening på affaldsforbrænding og andre omkostningsreduktioner (indkøbspriser).

10 Væsentligste forudsætning for realisering af potentialerne er et mersalg i affald til i alt tons årligt, og uden, at prisniveauet presser på det danske marked for både fast og flydende affald. I planen er forudsat, at mersalget på fast, flydende affald og tons spildevand hentes på det internationale spotmarked. Priser, afgifter mv. er fastlagt med ledelsen i Salg og Drift og tager udgangspunkt i de forhold, som er gældende og kendte i august Øgning i den faste affalds-andel i affaldsforbrændingen vil kræve forbedret styring på energiindhold i affaldet og også øge behovet for kapacitet i gruberne. Om behovet for større gruber allerede opstår, når andelen af fast affald øges fra 29 % til de forudsatte 35 %, har ikke kunnet undersøges, men skal afklares, når styring på energiindhold er implementeret. Formål og fokus Denne rapport opsummerer resultater af s opgave: " -operation" gennemført i juni og august Formålet har været at identificere væsentlige forbedringsmuligheder i driften hos, understøttet af specifikke indsatsområder og forslag til handlingsplan for implementeringen. Fokus i analysen har været på forsyningskæden for affaldsforbrænding fra affaldsproducenten ( s kunde) til levering af energi (fjernvarmevand og el) og deponi af restprodukter: [Figur udeladt] Analysen har ikke omfattet risikoelementer i driften samt tilstandsvurdering af anlæg og vurdering af miljø- og sikkerhedsmæssige områder. Tekniske indsatsområder som eksempelvis ombygning af anlæg og lagerfaciliteter er ikke omfattet af analysen og potentialevurderingerne. Fremgangsmåde Analysen er gennemført i to trin: En overordnet screening af hele driften med identifikation af væsentlige forbedringsmuligheder, som efterfølgende er drøftet med ledelsen. En uddybende analyse på de aftalte forbedringsområder, hvor potentialer med de eksisterende anlæg er kvantificeret. De afledte indsatsområder er beskrevet og sammenstillet i en handlingsplan frem til 2010 Analysen er hovedsageligt gennemført ved interviews, suppleret med datainput fra om bl.a. priser på affaldsprodukter, kapaciteter på anlæg, omkostningsdata samt indkøbs- og samarbejdsaftaler. Konklusion fra screeningen Mange forbedringsmuligheder og flere er allerede kendte Screeningen afdækkede store forbedringsmuligheder ved at optimere på indtjeningen på det eksisterende driftsanlæg. Blandt disse er de tre mest betydende udpeget til analyse af potentialer og forslag til forbedringsområder. Det er: Integreret styring af hele affaldsflowet fra kunde til forbrænding, herunder aktiv brug af ABC til prissætning og omkostningsstyring

11 Forhandling og udbud af priser på bl.a. transportydelser, materialer og underleverandører af vedligehold mv. Ressourceudnyttelser i Vedligehold, såvel af interne som eksterne ressourcer Screeningen har også afdækket andre forbedringsmuligheder. Mange af disse er allerede kendte, og flere er under projektering eller ved at blive foranalyseret - bl.a. nyt fyringssystem til forøgelse af forbrænding af fast affald og ny hal i Modtagelsen. Potentialer og indsatsområde forbundet med gennemførelse af dem behandles i andre sammenhænge. Analysen har udpeget følgende indsatsområder til optimering af driftsøkonomien Ved øget virkningsgrad på det eksisterende anlæg: Koordineret driftsplanlægning og styring af flowet fra afhentning til forbrænding for effektiv ressourceplanlægning og, energiudnyttelse af affaldet. Omfatter bl.a. etablering af 3 planniveauer for operationel daglig driftsstyring, taktisk planlægning og kapacitetsstyring på 2-4 måneders horisont samt overordne strategisk investerings- og bemandingsplanlægning 1-3 års horisont. Energikategorisering af fast affald for optimering af' energiudnyttelsen Fælles produktdefinering og anvendelse, bl.a. i planlægning og styring af affaldsflowet, energikategorisering og kost-prissætning Fælles fokus i Salg og Drift på indtjeningsoptimering, bl.a. ved brug af sammenhængende KPI er og målstyring som daglige ledelsesværktøjer. Skal understøttes af det nye IT-system (SAP). Ved optimering af omkostninger: Optimering af ressourceudnyttelse i Driften (Modtagelse og Produktionsforberedelse) ved bedre styring af affaldsflowet. Området hænger tæt sammen med optimering af virkningsgraden på anlægget, og skal sikre at den øgede affaldsmængde kan håndteres effektivt og sikkert Reduktion af priser på indkøbte materialer, anlæg og serviceydelser. Årsindkøb udgør i alt ca. 120 mio. kr. i Heraf ca. 20 mio. kr. til transport. Professionaliseringen af indkøb forstærkes og udvides til at gælde alle typer - såvel driftsindkøb som anlægsinvestering Optimering af ressourceudnyttelser i Vedligehold, såvel af egne som eksterne leverandørers ressourcer. Området er styrket med 2 nyansættelser i første halvdel af Andre indsatsområder Tekniske og anlægsmæssige investeringer som etablering af ny modtagehal, scredderanlæg til findeling af fast affald og ombygning af ovne er ikke medtaget i udviklingsplanen og potentialevurderingen. Disse investeringer er ikke forudsætninger for udviklingsplanen, men vil hver især understøtte den og bidrage til yderligere resultatforbedringer, ud over de her anførte.

12 Fuldt implementeret vil handlingsplanen forbedre driftsresultatet med i alt mio. kr. Potentialet ved fuld implementering af handlingsplanen vil i forhold til baseline = år 2006 være: Årlig merindtjening på affaldsforbrænding på ca. 22,1 mio. kr. Årlige omkostningsreduktioner på 7,9 10,2 mio. kr. Udviklingsomkostninger forbundet med gennemførelse af planen vil være afholdt i Øgede driftsomkostninger til det øgede aktivitetsniveau mv. er modregnet. Resultatforbedringen i driften vil med andre ord svare til forbedringen i EBIT på mio. kr. I regnskabet for år 2006 (baseline) vil det have forbedret EBIT med ca. 50 % fra 59 mio. kr. til ca. 90 mio. kr. Merindtjening ved effektivisering udgør kun ca. 3½ mio. kr. af det samlede potentiale på mio. kr. Effektivisering må med andre ord ikke ske på bekostning af merindtjening på affaldsforbrænding og andre omkostningsreduktioner (indkøbspriser). «Valcons opgavebeskrivelse af 4. juni 2007 blev suppleret ved brev af 15. oktober 2008 til Kommunekemi. I brevets emnelinje hedder det:»opdatering af -operation«. Brevet var vedlagt en opgavebeskrivelse, hvoraf følgende bl.a. fremgår:» Formål og indhold Formålet er at opdatere due diligence i forsyningskæden udarbejdet af i september Mere specifikt er følgende indhold aftalt på mødet hos fredag, den 26. september: 1. Status på handlingsplan og realisering af potentialer beskrevet i rapporten fra september Revideret handlings- og resultatplan for udvikling af Driften, der er koordineret med igangværende investeringsprojekter 3. Budgetmæssige konsekvenser for Driften ved gennemførelsen af handlingsplanen Resultat Der udarbejdes en rapport, som beskriver: Status på allerede gennemførte indsatsområder og realiserede potentialer dels med udgangspunkt i nøgletal og priser anvendt i 2007 dels i forhold til aktuelle priser Revurdering af det samlede forbedringspotentiale ved gennemførelse af foreslåede indsatsområder og planlagte investeringsprojekter i Driften Samlet handlings- og resultatplan, herunder opdatering af de tidligere foreslåede indsatsområder set i lyset af de allerede opnåede erfaringer, ændrede energipriser og investering i grubber og ombygning af ovne

13 Analyse og beskrivelse af handlingsplanens indvirkning på resultatbudgettet for Driften i Rapporten udarbejdes i tæt samarbejde med Driftsledelsen hos. «Den 31. oktober 2008 sendte faktura til, der bl.a. indeholdt følgende specifikation af fakturabeløbet:» Fakturering for perioden til og med vedr. Opdatering af -operation: «Tilsvarende beskrivelse indeholdt s faktura af 30. november 2008 til, dog for perioden fra den 27. oktober 2008 til og med den 24. november afgav herefter rapport i december 2008 med titlen» -operation II - Potentialer og handlingsplan for driftsudvikling«. Af rapporten fremgår bl.a. følgende:» Formål og fokus Denne rapport dokumenterer resultaterne af s arbejde udført i perioden oktober-december 2008 med det formål: at gøre status på handlingsplanen og realisering af potentialer beskrevet i rapporten -Operation fra september 2007 at revurdere potentialer og plan for udvikling af Driften, der er koordineret med igangværende investeringsprojekter Fokus har været på forsyningskæden for affaldsforbrænding fra affaldsproducenten ( s kunde til levering af energi (fjernvarmevand og el) og deponi af restprodukter.... Resumé Status på realisering af potentialer og handlingsplan fra -Operation i 2007 I oktober-november 2008 er der udført en status på realisering af potentialer og handlingsplan, som foreslået i -Operation fra Ved status er anvendt samme 2006 priser som i potentialeberegningen. Status viser fremdrift på alle indsatsområderne i handlingsplanen, og som gennemsnit vurderes fremdriften stort set at svare til det planlagte. Gennemførelse af indsatsområderne er sket uden ansættelse af projektmedarbejdere og udvidelse af medarbejderstaben i Indkøb. Gennemførelsen af planen har fokuseret på forøgelse af salg og produktion til de målsatte tons affald. Det er lykkedes i både 2007 og 2008 og er den

14 væsentligste årsag til, at ca. 50 % af det afdækkede potentiale er realiseret allerede i For 2008 er estimeret en realisering på 65 %. Det er væsentlig bedre end planlagt. [Skema udeladt] Der er i alt realiseret en resultatforbedring på 15,1-15,6 mio.kr. i 2007 ud af det samlede potentiale på mio. kr. Heraf udgør merindtjeningen 14,3 mio. kr. ved øget forbrænding, 2,6 mio. kr. ved øget energisalg og 0,6 mio. kr. ved øget andel af fast affald. Et merforbrug af slopolie har reduceret merindtjeningen med 3,7 mio. kr., således at den samlede merindtjening i alt blev på 13,8 mio. kr. (opgjort i 2006 priser). Resumé Status på realisering ad potentialer og handlingsplan fra -Operation i 2007 (fortsat) Øgningen i merindtjening skyldes en koordineret indsat i Salg og Drift, der i 2007 har afstedkommet merforbrænding af tons flydende affald og tons fast affald. Resumé Reviderede potentialer og plan for den fremtidige udvikling af Driften i Fuldt realiseret vil planen kunne forbedre driftsresultatet med 15,1-18,9 mio. kr. Med den indsigt, der nu er opnået i forbedringspotentialer og ledelsens eksekveringsevne, er nye mål og planer udarbejdet mod yderligere forbedringer frem mod I 2010 budgetteres med en affaldsproduktion på tons og en driftstid på timer. Det skønnes at give 6,5 mio. kr. i resultatforbedringer oven på de realiserede resultater. Ud over dette vurderes der at være yderligere potentialer, som ved fuld realisering vil kunne forbedre driftsresultatet i 2010 med i alt 15,1-18,9 mio. kr. Potentialerne kommer fra en forøgelse af produktionen af fast og flydende med tons samt en øgning på tons spildevand. Det vil give en merindtjening på 3,7 mio. kr. forudsat, at de øgede affaldsmængder kan skaffes. Resumé Reviderede potentialer og plan for den fremtidige udvikling af Driften i (fortsat) Yderligere optimering af sammensætningen af flydende affald vurderes også muligt. Ligeledes er der et merpotentiale ved optimering af elproduktion og øget brug af tillægspriser. I alt vurderes et potentiale for nettomerindtjeningen på i alt 6,4-8,6 mio. kr. Resumé Potentialet i Projekt fast affald I budgettet for 2010 er der indarbejdet en ændring i mængde og affaldsmiks som følge af ovnombygningen med en samlet økonomisk effekt på 23,5 mio.

15 kr. i forhold til budget Øgede driftsomkostninger vurderes til ca. 2 mio. kr. til øget vedligehold, sliddele og øget strømforbrug m.v. til drift af anlæg. Med en nettoinvestering på ca. 52 mio.kr. (63 mio. kr. i anlægsinvestering, heraf 11 mio. kr. i projektstøtte fra Energirådgivning Fyn) er der tale om en tilbagebetalingstid på ca. 2,4 år. Der er med andre ord tale om en attraktiv investering, som også er robust over for ændringer i de væsentligste forudsætninger: En reduktion i prisen på grubeaffald med 25 % vil betyde et fald i nettoindtjeningen til 13,7 mio. kr. pr. år svarende til en tilbagebetalingstid på 4,4 år En ændring i mængden ved udskiftning af tons udenlandsk grubeaffald med en tilsvarende mængde flydende C1-affald vil betyde et fald i nettoindtjeningen til 15,6 mio. kr. pr. år svarende til en tilbagebetalingstid på 3,8 år Ovnombygningen vil desuden medvirke til at reducere 's afhængighed af flydende affald. Den vil også øge mulighederne for indtjeningsoptimering på affaldssammensætningen og -produktionen samt vil afbøde effekten af øget priskonkurrence på især energiholdigt flydende affald. Potentialet i Projekt fast affald Vurdering af potentiale ved Projekt fast affald er gennemført særskilt i forhold til de øvrige analyser i for at kunne isolere effekt og indsats. «sendte herefter faktura af 31. december 2008 til for perioden 25. november 2008 til og med 18. december 2008 med en beskrivelse svarende til de forrige. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaring af. har forklaret blandt andet, at han har været direktør i i 17 år, herunder i den periode fra som denne sag vedrører. Han var ansvarlig for miljøområdet, hvor, som primært var ejet af, henhørte. I foråret 2007 havde man besluttet i ejerkredsen, at skulle sælges med tilhørende selskaber. Han blev udpeget til at stå i spidsen for salgsprocessen. I den egenskab deltog han i bestyrelsesmøder i og drøftede tilrettelæggelsen af salget med ledelsen i selskabet. Salgsprocessen blev langstrakt, fordi man i forløbet stødte ind i en række alvorlige problemer, der truede med at hindre salget. Planen var, at salget skulle have været tilendebragt inden udgangen af 2007, men salget

16 blev først gennemført i efteråret Der var navnlig 3 problemer, som salgsprocessen løb ind i. Det første problem vedrørte deponeringen af tons farligt affald, som havde tilladelse til at opbevare i. Ved et salg skulle der tilvejebringes en dispensation, da private virksomheder ikke må opbevare farligt affald. Dette problem blev løst inden udgangen af 2007 ved, at Miljøministeriet udstedte en bekendtgørelse. produktion bestod for en mindre del af el, som blev solgt på el-markedet. Hermed stod det klart, at der ved et salg af virksomheden skulle betales afgift som følge af NESA-loven. SKAT måtte derfor gå til Folketinget, der gennem en lovændring skabte den nødvendige undtagelse, der sikrede, at salget af ikke blev omfattet af den pågældende lovgivning. Dette skete i løbet af I forbindelse med de politiske forhandlinger i 2008 om en multimedie-afgift søgte regeringen at få dækket det provenutab, som en ændring af forslaget gav, løst gennem et forslag om afgift på farligt affald. Hvis det forslag blev gennemført, ville det ikke være muligt at sælge, da virksomhedens overskud med den pågældende afgift ville blive vendt til et underskud. Politisk blev problemet løst ved, at afgiften blev indfaset i en overgangsperiode frem til Det var nu muligt at sælge. Der opstod imidlertid også en række andre problemer i selve salgsprocessen, hvorfor salget først kunne påbegyndes i 2009 og endeligt afsluttes i Forud for beslutningen om salget af i 2007 havde han og den administrerende direktør for virksomheden haft overvejelser om at søge konsulentbistand til at få effektiviseret produktionen og styrket økonomien i selskabet. Der var hård konkurrence på området, navnlig fra udlandet, som gjorde, at det hele tiden var nødvendigt at optimere driften for at få overskud i virksomheden. Det var givetvis de overvejelser, der også førte til, at besluttede at søge bistand hos i Rekvirent var således ikke. Rapporterne blev derfor ikke kun bestilt som led i salgsprocessen, og de var ikke nødvendige for salget. Det var selv, der stod for implementeringen af forbedringsforslagene. Rapporterne har aldrig været drøftet i. er en speciel virksomhed, der har mange miljøgodkendelser. Det er helt afgørende for en sådan virksomheds virke og anseelse udadtil, men naturligvis også i en salgssituation, at der er orden i godkendelserne. Også her var det, der selv rettede henvendelse til med henblik på at gennemgå godkendelserne. Heller ikke disse rapporter har indhentet eller drøftet. For begge konsu-

17 lentvirksomheders vedkommende gælder det endvidere, at opfølgningsrapporterne er bestilt af på tidspunkter, hvor salget af virksomheden var truet af de problemer, som vidnet har gennemgået. har forklaret blandt andet, at han i dag er chef for den tekniske udviklingsafdeling i. Han har tidligere været driftschef i og var det i forbindelse med salget af virksomheden. Den administrerende direktør i havde hørt om og bad ham indhente et tilbud på bistand til at udvikle virksomheden og forbedre indtjeningen som en del af salgsprocessen. Vidnet har tidligere som driftschef søgt bistand af konsulenter til specielle opgaver. Fremgangsmåden var derfor ikke usædvanlig for virksomheden. havde været gennem en række sparerunder, og der var en finanskrise, som virksomheden dog ikke var særlig berørt af. Der var nu behov for at optimere virksomheden ved at reducere omkostningerne og øge indtjeningen. Disse overvejelser lå forud for beslutningen om salget, men det er klart, at de blev særligt aktualiseret ved virksomhedens salg. Der blev holdt møder med repræsentanter fra, hvor han selv deltog sammen med repræsentanter fra sælgernes bankforbindelse, Bank. Hele vidnets organisation i skulle deltage i arbejdet sammen med salgsdirektøren og med vidnet som kontaktperson. Det stod hurtigt klart, at så nogle potentialer, navnlig på omkostningssiden, samt en implementering af LEAN. Samlet set ydede virksomheden bistand i den pågældende periode for en udgift på over 3 mio. kr. fulgte op på alle anbefalingerne i rapporterne, således at de umiddelbart relevante anbefalinger over kort tid blev fulgt, mens de, der rakte længere ud i fremtiden, ikke blev effektueret. Der blev også bestilt opfølgningsrapporter, selvom salgsprocessen i perioden flere gange gik i stå. Ejerne ville gerne optimere indtjeningen i forbindelse med salget, men ønskede også at optimere driften. Der var således et dobbelt formål med arbejdet. Det var s opgave at hjælpe til med at optimere driften. Udgifterne til rapporterne blev betalt af gennem vidnets konto til konsulentbistand. Alle anbefalinger blev gennemført i har forklaret blandt andet, at han er miljøchef i, nu. Det var han også i den periode, hvor rapporterne fra er indhentet. Det er imidlertid ikke ham, der har indhentet rapporterne. Han fik af den administrerende direktør besked på at stå til rådighed for konsulenternes udarbejdelse af rapporterne. Han skulle navnlig besvare spørgsmål fra konsulenterne. Konsulenternes arbejde gik ud på at kortlægge miljø- og arbejdsmiljøgodkendelserne. Anbefalingerne fik stor betydning for

18 driften og blev inkorporeret løbende. Vidnet har heller ikke bestilt opfølgningsrapporterne, som skulle opfattes som en statusgennemgang. Som følge af en række problemer er det ikke alle anbefalinger, der har kunnet indarbejdes i driften. Disse udeståender skal dog indarbejdes, når problemerne er løst. Han har et budget på ½ mio. kr. til konsulentbistand. Udgifterne til er ikke betalt af midler fra hans konto. Retsgrundlaget I statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, hedder det:» Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage: a) driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger; «I Skattelovrådets betænkning afgivet den 14. november 1990 (betænkning nr. 1221/1990) fremgår bl.a.:» 4.2. Drift/anlæg Driftsomkostninger contra anlægs-/etableringsudgifter Udgiften skal have omkostningskarakter. Det centrale element i driftsomkostningsbegrebet er som tidligere nævnt et ikke nærmere defineret krav om tilknytning mellem udgiften og erhvervelsen af den løbende indkomst. Det skal således være hensynet til den løbende indtjening (driften), der begrunder dispositionen, hvilket står i modsætning til hensynet til det underliggende indkomstgrundlag (formuen). Langt de fleste erhvervsmæssige udgifter kan imidlertid siges at "vedrøre" såvel indkomsten som indkomstgrundlaget. Der er kun sjældent tale om et enten/eller, men derimod om, hvad udgiften overvejende må siges at vedrøre Ændring af indkomstgrundlaget. Udgifter, der medgår til etablering af et nyt indkomstgrundlag, f.eks. stiftelse af en hel ny virksomhed eller udvidelse af en eksisterende virksomhed, har karakter af ikke fradrags- eller afskrivningsberettigede anlægs- eller etableringsudgifter. Stiftelsesomkostninger i et selskab er et typisk eksempel på sådanne anlægs- eller etableringsudgifter. Bortset fra spørgsmålet om, hvornår en virksomhed kan anses for at være igang, se nærmere afsnit nedenfor, synes der ikke i praksis at opstå vanskeligheder i de situationer, hvor der er tale om etablering af en hel ny virk-

19 somhed. Langt større er vanskelighederne, hvor der er tale om ændringer af det grundlag, hvorpå en eksisterende virksomhed drives. Den vanskelige problemstilling består i at afgøre, hvornår der er tale om tilvejebringelse at et nyt indkomstgrundlag eller i øvrigt en utilstrækkelig tilknytning til den løbende drift. «I Den Juridiske Vejledning udarbejdet af SKAT hedder det bl.a. under pkt. C.C :» Generelt om udgifter vedrørende formue, anlæg, etablering mv. Det er fortsat altafgørende for fradragsretten, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften. Det vil sige, at formålet er at erhverve skattepligtig indkomst, og at disse indkomstbestræbelser ikke overskrider virksomhedens hidtidige rammer. Fradrag for udgifter, der sikrer det hidtidige indtægtsgrundlag Hvis en udgift ikke har til formål at udvide eller forbedre det hidtidige indkomstgrundlag, men derimod kun at sikre de hidtidige indtjeningsmuligheder, er der mulighed for fradrag. Det er dog en betingelse, at der kan påvises en aktuel driftsmæssig begrundelse for dispositionen. Hvis den driftsmæssige begrundelse foreligger, udelukker det derfor ikke fradrag, at udgiften i realiteten indebærer en tidsubestemt sikring af indkomstgrundlaget. «Procedure Skatteministeriet har i det væsentligste procederet i overensstemmelse med påstandsdokument af 20. marts 2015, hvoraf følgende fremgår:» Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at ikke opfylder fradragsbetingelserne i statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, for de afholdte rådgiverudgifter på kr ,- i indkomståret Bevisbyrden for, at betingelserne for fradrag er opfyldt, påhviler efter fast højesteretspraksis, der ønsker at foretage fradraget, jf. f.eks. UfR H () og UfR H (). Den bevisbyrde har selskabet ikke løftet. Efter statsskattelovens 6, stk. 1, litra a, er udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fradragsberettigede. Ordene

20 "anvendt til at" viser, at formålet med udgiftens afholdelse er afgørende. Det er også gentagne gange fastslået af Højesteret, f.eks. i -dommen hvor Højesteret udtalte (jf. ): Efter indholdet af aftalen om direktørbonus og efter de afgivne forklaringer lægger Højesteret til grund, at aftalen havde til formål at vederlægge de to direktører for at udføre arbejde i forbindelse med salgsbestræbelserne og at sikre, at de forblev ansat, indtil endeligt salg var aftalt, bege dele med henblik på at opnå den højest mulige salgspris for selskaberne. Som anført af landsretten havde den udbetalte bonus således ikke den tilknytning til selskabernes drift dvs. til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten der må kræves for, at udgiften kan anses som en driftsomkostning omfattet af statsskattelovens 6, stk. 1, litra a (). I Den juridiske vejledning , afsnit C.C anføres det tilsvarende om adgangen til at foretage fradrag (): "Det er fortsat altafgørende for fradragsretten, at der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse for at afholde udgiften. Det vil sige, at formålet er at erhverve skattepligtig indkomst, og at disse indkomstbestræbelser ikke overskrider virksomhedens hidtidige rammer, jf. SL 6, stk. 2, om udvidelse af næring eller drift" (). Som det fremgår af både den citerede præmis fra og af Den juridiske vejledning, forudsætter fradragsadgang, at udgiften vedrører driften af virksomheden. I afviser Højesteret, at udgifter forbundet med et salg af aktierne i selskabet selv er udgifter afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets skattepligtige indkomst. Sådanne udgifter er derfor ikke fradragsberettigede. Udgifterne er heller ikke fradragsberettigede i nærværende sag: Rådgiverudgifterne afholdt af er netop foranlediget af og afholdt i forbindelse med de på tidspunktet for afholdelsen verserende salgsbestræbelser, og udgifterne knytter sig dermed ikke til den løbende drift i selskabet, men til selve kapitalgrundlaget. Det er med andre ord ikke i selskabets interesse, at der gennemføres due diligence m.m. det er i aktionærernes interesse. Rådgivningen er indhentet i umiddelbar tidsmæssig sammenhæng med, at aktionærerne i foråret 2007 blev enige om at indlede en salgsproces. Selskabet disponerede efter beslutningen: bank blev engageret i foråret 2007 som investment banker på transaktionen (), der blev indgået bonusaftale med fem direktører i maj 2007 med henblik på at fastholde dem under salgsprocessen (), og due diligence-processen blev sat i gang med bl.a. indhentelse af rådgivningen fra og (i henholdsvis maj og juni 2007). Rådgivningen er dermed ubestrideligt indhentet i tidsmæssig sammenhæng med salgsbestræbelserne. Også efter sit indhold knytter rådgivningen sig til salgsbestræbelserne:

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT

Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger 2014 CORIT Nyere tendenser vedrørende fradragsberettigede driftsomkostninger Agenda Formål og overblik Holding-selskaber M&A aktiviter og kapitalmarkedsforhold Medarbejderudgifter Transaktionsbonus Stay on bonus

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 137/2016 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A/S Arbejdernes Landsbank (advokat Svend Erik Holm) Biintervenienter

Læs mere

Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay on-bonus SKM2012.250.LSR

Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay on-bonus SKM2012.250.LSR Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay on-bonus SKM2012.250.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 11/11 2011, at en såkaldt stay on-bonus,

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009).

D O M. Retten i Kolding har den 11. april 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 5-1395/2009). D O M afsagt den 11. juli 2013 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Stig Glent-Madsen, Hanne Harritz Pedersen og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)) i ankesag V.L. B 1076 12 X ApS (advokat Peter Stanstrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay onbonus SKM LSR

Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay onbonus SKM LSR - 1 Driftsomkostninger virksomhedsoverdragelse stay onbonus SKM2012.250.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 11/11 2011, at en såkaldt stay on-bonus,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM HR

Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM HR - 1 Driftsomkostninger forgæves afholdte udgifter til ingeniørog arkitektbistand etablering SKM2012.238.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret afviste ved en dom af 30/3 2012 at anerkende

Læs mere

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen.

Tilsvarende kan omkostninger i forbindelse med afståelse og indfrielse fradrages i den faktiske afståelsessum henholdsvis indfrielsessummen. - 1 Låneomkostninger - udstedelse af virksomhedsobligationer - avanceopgørelse efter kursgevinstlovens 26, stk. 4 - Højesterets dom af 19/10 2015, sag 163/2014. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Den skattemæssige behandling af exitbonus i lyset af TfS 2016, 573

Den skattemæssige behandling af exitbonus i lyset af TfS 2016, 573 TfS 2017, 75 Den skattemæssige behandling af exitbonus i lyset af TfS 2016, 573 Den skattemæssige behandling af bonus udbetalt til medarbejdere i forbindelse med salg og børsnotering af selskaber har gennem

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 99/2010 (1. afdeling) Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2013 i sag nr. 2010-0023273 Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert OVERSIGT Generelt Fradragsretten begrænses Lovgivning - Fx SEL 11B-11C Administrativ praksis - Opstramning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE FINANCE Fradrag for afholdte rådgiverudgifter til formueadministration i ventureselskaber... 1 Ændret praksis vedrørende vurderingsberetning ved indskud af værdier

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere