UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 B HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 27. april 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Rune Wold (kst.)). 22. afd. nr. : Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Mette Sheraz Rovsing) mod (advokat Kaspar Lehmann Bastian) Denne sag, der er anlagt ved Retten i Svendborg den 19. december 2013, er ved kendelse af 28. april 2014 henvist til Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen angår, hvorvidt en udgift på kr., som har afholdt i 2008 til to rådgivningsfirmaer, og, er fradragsberettiget i medfør af statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Sagsøgeren, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om, at indkomst for indkomståret 2008 forhøjes med kr. s skattepligtige Sagsøgte, behandling hos SKAT., har påstået frifindelse, subsidiært at sagen hjemvises til fornyet

2 - 2 - Sagsfremstilling Overordnet (herefter benævnt ) driver virksomhed med håndtering af farligt affald hovedsageligt fra industriproduktion. Selskabet ændrede navn fra under sagens administrative behandling. I foråret 2007 traf de daværende ejere af selskabet,, og, beslutning om at indlede en proces med henblik på salg af aktierne. Ejerne indhentede i den forbindelse bistand fra erhvervsbanken bl.a. med henblik på styring af salgsprocessen. Af årsrapport for 2007 fremgår bl.a. følgende:» Indledning har i 2007 forberedt et salg af virksomheden, som forventes gennemført i Resultat Resultatet efter skat i 2007 blev på 60 mio. kr. Det er noget bedre end forventet og 2 mio. kr. bedre end 2006, når der ses bort fra den regnskabsmæssige gevinst forårsaget af frasalget af i Resultatet i 2007 er påvirket positivt af udbetalt elproduktionstilskud for perioden på 7,5 mio. kr., men negativt påvirket af omkostninger til forberedelse af salget af på 6 mio. kr. Begge poster har engangskarakter og har ikke sammenhæng med den underliggende drift. «Ved brev af 19. december 2008 sendte ,65 kr. ekskl. moms til for rådgivningsydelser leveret af faktura på datterselskab. Ved breve af 31. oktober 2008, 30. november 2008 og 31. december 2008 sendte fakturaer til for rådgivningsydelser på i alt ,50 kr. ekskl. moms. Det samlede fakturabeløb på kr. (afrundet) blev af selskabet angivet som et fradrag i den skattepligtige indkomst for 2008 og udgør det omtvistede beløb i sagen. I s årsrapport for 2008 hedder det bl.a.:

3 - 3 -» Omsætning Nettoomsætningen i 2008 blev på i alt 318 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,5 % i forhold til Den øgede omsætning skyldes dels et øget salg fra behandling af affald, som mængdemæssigt udgjorde ca. 6 % og dels øgede indtægter fra salg af varme og el. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger i 2008 udgjorde 43 mio. kr., hvilket svarer til niveauet i Omkostningerne indeholder i lighed med 2007 et engangsbeløb på ca. 6 mio. kr. til forberedelsen af salget af. Usædvanlige forhold i løbet af året har i anden halvdel af 2008 i større grad været påvirket af forberedelse og gennemførelse af salgsprocessen. Dette har medført øgede eksterne omkostninger til rådgivere m.v. Også internt har der været et betydeligt ressourcetræk. Forventninger til 2009 forventer, at omsætningen i 2009 bliver på niveau med 2008, og at driftsresultatet bliver lidt dårligere. Resultatet efter skat i 2009 er baseret på s nuværende kapitalstruktur og forventes at være på niveau med Det er sandsynligt, at ændringer i kapitalstrukturen i forbindelse med et salg af virksomheden vil medføre ændringer i det forventede resultat efter skat for «Ved aktieoverdragelsesaftale af 19. oktober 2009 indgik om salg af selskabets aktier. aftale med Som en del af aftalen afgav sælgerne en række garantier om selskabet, herunder bl.a. om selskabets efterlevelse af miljølovgivningen og besiddelse af påkrævede miljømæssige tilladelser. Effektueringen af overdragelsen var ifølge aftalens pkt. 5 fastlagt til den 24. november 2009 eller, såfremt betingelserne i aftalens pkt. 4 denne dato ikke var opfyldte, 10 dage efter betingelsernes opfyldelse eller bortfald. Parterne er enige om, at overdragelsen først blev effektueret endeligt den 3. juni 2010.

4 - 4 - SKAT Store Selskaber ændrede ved afgørelse af 2. juli 2012 s skattepligtige indkomst for indkomståret 2008, idet SKAT bl.a. nægtede fradrag for udgiften på kr. Afgørelsen, der også tager stilling til fradragsret for udbetaling af bonus til direktører, som ikke er omfattet af denne sag, blev påklaget af selskabet til Landsskatteretten, der traf afgørelse den 20. september 2013, hvori det bl.a. hedder:» Landsskatterettens afgørelse Skattepligtig indkomst SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til rådgivere, kr. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 Sagens oplysninger Selskabet har i en lang årrække været landets førende virksomhed inden for håndtering af farligt affald fra bl.a. industrivirksomheder. Ved aktieoverdragelsesaftale af 19. oktober 2009 blev aktierne i selskabet overdraget fra de daværende ejere til, der er ejet af. Effektueringen af overdragelsen af aktierne ( closing ) fandt dog først sted i juni Salgsprocessen var meget langstrakt, og der blev gennem en årrække afholdt udgifter til forberedelse og gennemførelse af salget. Det er således oplyst, at salgsprocessen for alvor begyndte i 2007, hvor en større bank blev engageret til at forestå denne. Det fremgår endvidere af ledelsesberetningerne for indkomståret 2008, at der er udgiftsført engangsbeløb vedrørende forberedelse og gennemførelse af salg af selskabet. Der er således bl.a. afholdt udgifter vedrørende bonusaftaler, samt afholdt forskellige udgifter til rådgivere i løbet af salgsprocessen. SKAT Store Selskaber har bedt selskabet dokumentere de afholdte udgifter til forberedelse og gennemførelse af salget for indkomståret Ved besøg hos selskabet er der udleveret specifikationer af ekstraordinære omkostninger, som er omtalt i årsrapporterne. Endvidere blev der på mødet udleveret 3 mapper indeholdende kopi af materiale, som er udarbejdet i forbindelse med salgsprocessen benævnt projekt. Udgifter til rådgivere Selskabets udgifter til rådgivere i 2008 udgjorde i alt kr., hvoraf selskabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har fratrukket kr. Af dette beløb er der godkendt fradrag for udgifter med kr. Der er derimod ikke godkendt fradrag for det resterende beløb på kr. Dette beløb fremkommer som summen af en faktura fra vedrørende

5 - 5 - og tre fakturaer fra vedrørende Opdatering af. Under sagens behandling i Landsskatteretten har selskabets repræsentant oplyst, at er, mens er tilsvarende. De oprindelige rapporter stammer fra sommeren 2007, og er efter det oplyste efterfølgende løbende blevet opdateret. Selskabets påstand og argumenter Udgifter til rådgivere Fakturaen fra er dateret 19. december 2008 og vedrører og. Fakturaen relaterer sig til en analyse af selskabets compliance i forhold til godkendelser og tilladelser på miljøområdet, som selskabet bad om at foretage i 2007 og Analysen er indeholdt i en rapport fra november Selskabet har mere end 100 forskellige godkendelser og tilladelser mv. på miljøområdet, der således har stor betydning for selskabets virksomhed. Rapporten og dens anbefalinger har givet selskabet værdifuld indsigt i miljøområdet, og dens anbefalinger er i vidt omfang blevet implementeret i den løbende drift. Rapporten forelå i november 2008, dvs. lang tid før aktierne i selskabet blev solgt, og implementeringen af rapportens anbefalinger startede straks derefter. De tre fakturaer fra er dateret henholdsvis 31. oktober 2008, 30. november 2008 og 31. december 2008 og vedrører. Fakturaerne relaterer sig til en analyse af selskabets processer, arbejdsgange og potentiale for at sænke udgiftsniveauet og øge indtjeningsniveauet, som foretog i perioden Resultatet af s analyse er indeholdt i en rapport fra december Rapporten indeholder bl.a. en lang række anbefalinger om at professionalisere indkøbsområdet, indføre Lean i hele virksomheden og forøge kapacitetsudnyttelsen af produktionsapparatet. Anbefalingerne blev implementeret før ejerskiftet juni 2010 med hjælp fra. Det vurderes, at selskabet har haft en årlig besparelse på mio, kr. som følge af implementeringen. Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse Skatteydere kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Det fremgår af statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Udgiften skal være direkte knyttet til indkomsten, og den skal ligge inden for virksomhedens naturlige rammer.

6 - 6 - Udgifter til rådgivere Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, anser selskabets udgifter til rådgivere for fradragsberettigede driftsomkostninger i henhold til statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Disse retsmedlemmer finder, at rådgivningsudgifterne - uanset at selskabet har befundet sig i en salgssituation - direkte må anses for at være knyttet til selskabets drift. Udgifterne har bl.a. vedrørt arbejdsgange og processer eller udgifter, der har kunnet forbedre selskabets fremtidige driftsresultat. Herudover har rådgivningsudgifterne adskilt sig fra typiske transaktionsomkostninger til f.eks. advokater og revisorer. Et retsmedlem finder, at rådgiverudgifterne kan henføres til selskabets kapitalgrundlag, idet udgifterne er afholdt som led i salgsprocessen og med henblik på at gennemføre salg af. Udgifterne har således vedrørt udarbejdelse af Due Diligence rapporter, som er indgået i salgsmaterialet. Der er herefter ikke tale om udgifter vedrørende driften, men udgifter vedrørende salg af selskabet. Udgiften er dermed ikke fradragsberettiget, jf. statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, og den påklagede ansættelse nedsættes derfor med kr. til 0. «Ved afgørelsen bestemte en enig Landsskatteret endvidere, at udgifterne til bonus til væsentlige og centrale medarbejdere for at fastholde dem i salgsprocessen ikke kunne fradrages som en driftsudgift, men måtte anses for at være afholdt i aktionærernes interesse med det formål at sikre den højest mulige salgspris for selskabet. Særligt vedrørende udgifterne til Udgiften til udspringer af et rådgivningsforløb, der blev indledt ved s aftalebrev af 3. maj 2007 til. afleverede herefter 3 rapporter i juni 2007 vedrørende anlæggene ved. Rapporternes overordnede konklusion er, at anlæggene efterlevede aktuelt gældende miljøregulering. Hver rapport indeholder en tabel (tabel 2.1), der opstiller en række anbefalede tiltag for det pågældende anlæg i forhold til potentielle fremtidige miljømæssige problemstillinger. For anlæggene ved og indebar de anbefalede tiltag investeringsomkostninger ud over det budgetterede i I hver rapport var formålet med de anbefalede tiltag angivet som følgende:

7 - 7 -» 3.1 Objectives The objective of the Environmental, Health & Safety Site Assessments was to provide with an understanding of the environmental, health & safety liability and compliance situation. In general, all work was performed and has been presented so that can address the following key issues: The main objective of the site assessments was to identify environmental issues that can have a material impact (i.e: EUR 100,000 or more) on either the value or the operability of these assets; Identification of environmental issues that can enhance the value of the asset, e.g. existence of transferable permits or emission offsets, abatement equipment, etc. The existing performance was assessed towards good household and national standards for environmental performance. «Rapporten vedrørende samt i tabel 2.1. Det hedder herom i resuméet: fremhæver en særlig problemstilling i resuméet» A private entity may not be allowed to purchase the site (under the provision of the Environmental Protection Act 50). Disposal sites in Denmark are generally owned by public authorities. Private entities may only own and operate landfill sites, if granted special permission by the Ministry of the Environment. This issue is to be addressed by the legal due diligence report. «Ved brev af 11. september 2008 til og sendte et addendum til aftalebrevet af 3. maj I brevet af 11. september 2008 hedder det bl.a.:» Addendum to previous engagement letter Confirmatory and gap audits ( ) Last year in July and September we submitted draft versions of the environmental due diligence reports for the three sites comprised by Project at, the land fill site and the storage facilities at. Based on information from a kick-off meeting held at Monday the 8 September 2008 we have understood that the three reports now have to be updated as part of the transaction process. We have assigned the same auditors to the job as last time to optimize the resources used. Our activities in connection to this will be as follows:

8 - 8 - : Here quite at lot of changes have taken place since last year ( has some 30 corrections to be discussed). 10 new environmental permits have been obtained, all monitoring results have to be updated, a new receiving facility has been build along with a storage hall and a unit for gas cylinders. has received their approval from the contingency authorities (Beredsskabsstyrelsen), and new procedures for treatment of chlorinated wastes have been introduced. An environmental management system registering the more than 465 requirements in the many permits have been set in operation, this need description as well as the new soil and groundwater investigations. Additionally we need to revisit several parts of the facility and take new photos. All figures need updating. : Changes in the authorities accept of the different types of wastes that needs land filling will constitute the major up-date in the report. Also the dispensation of the ownership will be included, together with the ongoing investigations of the hydrogeological conditions. : The changes in the volumes of stores products need to be included and the situation with the missing permit for the present volume needs to be clarified with Miljøkontrollen. We have understood that Bech Bruun. «will up date the data room in corporation with afgav herefter rapport af 1. oktober 2008 vedrørende anlægget ved samt rapport af 4. november 2008 vedrørende anlægget ved. Ifølge rapporterne var de anbefalede tiltag i det væsentlige enten gennemførte eller indregnet i budgetterne for Den 19. december 2008 sendte faktura til, der bl.a. indeholdt følgende specifikation af fakturabeløbet:» Gap analyses and up-dating of all three reports, until 5 November 2008 Follow-up work from 5 November until 18 December 2008 «Den 11. januar 2009 afgav rapport vedrørende anlægget ved. Det fremgår heraf, at problemstillingen vedrørende privat ejerskab af affaldsdeponiet var løst, idet miljømyndighederne havde givet tilladelse til, at kunne eje og drive et nyt affaldsdeponi, der forventedes idriftsat i 2009.

9 - 9 - De 3 opdaterede rapporters formålsbeskrivelse er i de væsentlige identiske med formålsbeskrivelserne i rapporterne fra juni Særligt vedrørende udgifterne til Udgifterne til udspringer af et rådgivningsforløb, der blev indledt ved s brev af 4. juni 2007 til. I brevets emnelinje hedder det:»vedr.: -operation«. Brevet var vedlagt en opgavebeskrivelse, hvoraf bl.a. følgende fremgår:» Formål Formålet med s medvirken i salgsprocessen er at udføre en due diligence i forsyningskæden med udgangspunkt i forbrænding - som vedrører potentielle forbedringsmuligheder. Forbedringsmuligheder inden for omkostningsreduktion, kapitalbinding under skyldig hensyntagen til kundeservice samt kvalitets- og miljøsikkerhed. Væsentlige forbedringsmuligheder identificeres, beskrives og prioriteres i en overordnet handlingsplan for implementering af forbedringsmulighederne. Resultat Der udarbejdes en rapport, der beskriver den potentielle forretningsudviklingsmulighed understøttet af specificerede indsatsområder og en overordnet handlingsplan samt finansiel og risikomæssig konsekvensvurdering. «afleverede rapport den 6. september 2007 med titlen» Operation - Konklusioner analyser«. Af rapporten fremgår bl.a. følgende:» Opsummering af konklusioner fra -operation : Ana1ysen har afdækket store forbedringsmuligheder ved fælles fokus i på optimering af indtjeningen på det eksisterende driftsanlæg. Potentialet er i forhold til år 2006 vurderet til at være mio. kr. fordelt på: Årlig merindtjening på på ca. 22,1 mio. kr. ved driftsøkonomisk optimering og øget udnyttelse/virkningsgrad på Årlige omkostningsreduktioner på 7,9-10,2 mio. kr. ved effektivisering af driften og optimering af indkøbspriser. Udviklingsomkostninger forbundet med gennemførelse af den foreslåede handlingsplan er skønnet til ca. 10½ mio. kr., herunder ansættelse af 4-5 medarbejdere i til projektarbejde samt aflastning af ledere og nøglepersoner. Merindtjening ved effektivisering udgør ca. 3½ mio. kr. af den samlede forbedring i indtjening på mio. kr. Effektivisering må, med andre ord, ikke ske på bekostning af merindtjening på affaldsforbrænding og andre omkostningsreduktioner (indkøbspriser).

10 Væsentligste forudsætning for realisering af potentialerne er et mersalg i affald til i alt tons årligt, og uden, at prisniveauet presser på det danske marked for både fast og flydende affald. I planen er forudsat, at mersalget på fast, flydende affald og tons spildevand hentes på det internationale spotmarked. Priser, afgifter mv. er fastlagt med ledelsen i Salg og Drift og tager udgangspunkt i de forhold, som er gældende og kendte i august Øgning i den faste affalds-andel i affaldsforbrændingen vil kræve forbedret styring på energiindhold i affaldet og også øge behovet for kapacitet i gruberne. Om behovet for større gruber allerede opstår, når andelen af fast affald øges fra 29 % til de forudsatte 35 %, har ikke kunnet undersøges, men skal afklares, når styring på energiindhold er implementeret. Formål og fokus Denne rapport opsummerer resultater af s opgave: " -operation" gennemført i juni og august Formålet har været at identificere væsentlige forbedringsmuligheder i driften hos, understøttet af specifikke indsatsområder og forslag til handlingsplan for implementeringen. Fokus i analysen har været på forsyningskæden for affaldsforbrænding fra affaldsproducenten ( s kunde) til levering af energi (fjernvarmevand og el) og deponi af restprodukter: [Figur udeladt] Analysen har ikke omfattet risikoelementer i driften samt tilstandsvurdering af anlæg og vurdering af miljø- og sikkerhedsmæssige områder. Tekniske indsatsområder som eksempelvis ombygning af anlæg og lagerfaciliteter er ikke omfattet af analysen og potentialevurderingerne. Fremgangsmåde Analysen er gennemført i to trin: En overordnet screening af hele driften med identifikation af væsentlige forbedringsmuligheder, som efterfølgende er drøftet med ledelsen. En uddybende analyse på de aftalte forbedringsområder, hvor potentialer med de eksisterende anlæg er kvantificeret. De afledte indsatsområder er beskrevet og sammenstillet i en handlingsplan frem til 2010 Analysen er hovedsageligt gennemført ved interviews, suppleret med datainput fra om bl.a. priser på affaldsprodukter, kapaciteter på anlæg, omkostningsdata samt indkøbs- og samarbejdsaftaler. Konklusion fra screeningen Mange forbedringsmuligheder og flere er allerede kendte Screeningen afdækkede store forbedringsmuligheder ved at optimere på indtjeningen på det eksisterende driftsanlæg. Blandt disse er de tre mest betydende udpeget til analyse af potentialer og forslag til forbedringsområder. Det er: Integreret styring af hele affaldsflowet fra kunde til forbrænding, herunder aktiv brug af ABC til prissætning og omkostningsstyring

11 Forhandling og udbud af priser på bl.a. transportydelser, materialer og underleverandører af vedligehold mv. Ressourceudnyttelser i Vedligehold, såvel af interne som eksterne ressourcer Screeningen har også afdækket andre forbedringsmuligheder. Mange af disse er allerede kendte, og flere er under projektering eller ved at blive foranalyseret - bl.a. nyt fyringssystem til forøgelse af forbrænding af fast affald og ny hal i Modtagelsen. Potentialer og indsatsområde forbundet med gennemførelse af dem behandles i andre sammenhænge. Analysen har udpeget følgende indsatsområder til optimering af driftsøkonomien Ved øget virkningsgrad på det eksisterende anlæg: Koordineret driftsplanlægning og styring af flowet fra afhentning til forbrænding for effektiv ressourceplanlægning og, energiudnyttelse af affaldet. Omfatter bl.a. etablering af 3 planniveauer for operationel daglig driftsstyring, taktisk planlægning og kapacitetsstyring på 2-4 måneders horisont samt overordne strategisk investerings- og bemandingsplanlægning 1-3 års horisont. Energikategorisering af fast affald for optimering af' energiudnyttelsen Fælles produktdefinering og anvendelse, bl.a. i planlægning og styring af affaldsflowet, energikategorisering og kost-prissætning Fælles fokus i Salg og Drift på indtjeningsoptimering, bl.a. ved brug af sammenhængende KPI er og målstyring som daglige ledelsesværktøjer. Skal understøttes af det nye IT-system (SAP). Ved optimering af omkostninger: Optimering af ressourceudnyttelse i Driften (Modtagelse og Produktionsforberedelse) ved bedre styring af affaldsflowet. Området hænger tæt sammen med optimering af virkningsgraden på anlægget, og skal sikre at den øgede affaldsmængde kan håndteres effektivt og sikkert Reduktion af priser på indkøbte materialer, anlæg og serviceydelser. Årsindkøb udgør i alt ca. 120 mio. kr. i Heraf ca. 20 mio. kr. til transport. Professionaliseringen af indkøb forstærkes og udvides til at gælde alle typer - såvel driftsindkøb som anlægsinvestering Optimering af ressourceudnyttelser i Vedligehold, såvel af egne som eksterne leverandørers ressourcer. Området er styrket med 2 nyansættelser i første halvdel af Andre indsatsområder Tekniske og anlægsmæssige investeringer som etablering af ny modtagehal, scredderanlæg til findeling af fast affald og ombygning af ovne er ikke medtaget i udviklingsplanen og potentialevurderingen. Disse investeringer er ikke forudsætninger for udviklingsplanen, men vil hver især understøtte den og bidrage til yderligere resultatforbedringer, ud over de her anførte.

12 Fuldt implementeret vil handlingsplanen forbedre driftsresultatet med i alt mio. kr. Potentialet ved fuld implementering af handlingsplanen vil i forhold til baseline = år 2006 være: Årlig merindtjening på affaldsforbrænding på ca. 22,1 mio. kr. Årlige omkostningsreduktioner på 7,9 10,2 mio. kr. Udviklingsomkostninger forbundet med gennemførelse af planen vil være afholdt i Øgede driftsomkostninger til det øgede aktivitetsniveau mv. er modregnet. Resultatforbedringen i driften vil med andre ord svare til forbedringen i EBIT på mio. kr. I regnskabet for år 2006 (baseline) vil det have forbedret EBIT med ca. 50 % fra 59 mio. kr. til ca. 90 mio. kr. Merindtjening ved effektivisering udgør kun ca. 3½ mio. kr. af det samlede potentiale på mio. kr. Effektivisering må med andre ord ikke ske på bekostning af merindtjening på affaldsforbrænding og andre omkostningsreduktioner (indkøbspriser). «Valcons opgavebeskrivelse af 4. juni 2007 blev suppleret ved brev af 15. oktober 2008 til Kommunekemi. I brevets emnelinje hedder det:»opdatering af -operation«. Brevet var vedlagt en opgavebeskrivelse, hvoraf følgende bl.a. fremgår:» Formål og indhold Formålet er at opdatere due diligence i forsyningskæden udarbejdet af i september Mere specifikt er følgende indhold aftalt på mødet hos fredag, den 26. september: 1. Status på handlingsplan og realisering af potentialer beskrevet i rapporten fra september Revideret handlings- og resultatplan for udvikling af Driften, der er koordineret med igangværende investeringsprojekter 3. Budgetmæssige konsekvenser for Driften ved gennemførelsen af handlingsplanen Resultat Der udarbejdes en rapport, som beskriver: Status på allerede gennemførte indsatsområder og realiserede potentialer dels med udgangspunkt i nøgletal og priser anvendt i 2007 dels i forhold til aktuelle priser Revurdering af det samlede forbedringspotentiale ved gennemførelse af foreslåede indsatsområder og planlagte investeringsprojekter i Driften Samlet handlings- og resultatplan, herunder opdatering af de tidligere foreslåede indsatsområder set i lyset af de allerede opnåede erfaringer, ændrede energipriser og investering i grubber og ombygning af ovne

13 Analyse og beskrivelse af handlingsplanens indvirkning på resultatbudgettet for Driften i Rapporten udarbejdes i tæt samarbejde med Driftsledelsen hos. «Den 31. oktober 2008 sendte faktura til, der bl.a. indeholdt følgende specifikation af fakturabeløbet:» Fakturering for perioden til og med vedr. Opdatering af -operation: «Tilsvarende beskrivelse indeholdt s faktura af 30. november 2008 til, dog for perioden fra den 27. oktober 2008 til og med den 24. november afgav herefter rapport i december 2008 med titlen» -operation II - Potentialer og handlingsplan for driftsudvikling«. Af rapporten fremgår bl.a. følgende:» Formål og fokus Denne rapport dokumenterer resultaterne af s arbejde udført i perioden oktober-december 2008 med det formål: at gøre status på handlingsplanen og realisering af potentialer beskrevet i rapporten -Operation fra september 2007 at revurdere potentialer og plan for udvikling af Driften, der er koordineret med igangværende investeringsprojekter Fokus har været på forsyningskæden for affaldsforbrænding fra affaldsproducenten ( s kunde til levering af energi (fjernvarmevand og el) og deponi af restprodukter.... Resumé Status på realisering af potentialer og handlingsplan fra -Operation i 2007 I oktober-november 2008 er der udført en status på realisering af potentialer og handlingsplan, som foreslået i -Operation fra Ved status er anvendt samme 2006 priser som i potentialeberegningen. Status viser fremdrift på alle indsatsområderne i handlingsplanen, og som gennemsnit vurderes fremdriften stort set at svare til det planlagte. Gennemførelse af indsatsområderne er sket uden ansættelse af projektmedarbejdere og udvidelse af medarbejderstaben i Indkøb. Gennemførelsen af planen har fokuseret på forøgelse af salg og produktion til de målsatte tons affald. Det er lykkedes i både 2007 og 2008 og er den

14 væsentligste årsag til, at ca. 50 % af det afdækkede potentiale er realiseret allerede i For 2008 er estimeret en realisering på 65 %. Det er væsentlig bedre end planlagt. [Skema udeladt] Der er i alt realiseret en resultatforbedring på 15,1-15,6 mio.kr. i 2007 ud af det samlede potentiale på mio. kr. Heraf udgør merindtjeningen 14,3 mio. kr. ved øget forbrænding, 2,6 mio. kr. ved øget energisalg og 0,6 mio. kr. ved øget andel af fast affald. Et merforbrug af slopolie har reduceret merindtjeningen med 3,7 mio. kr., således at den samlede merindtjening i alt blev på 13,8 mio. kr. (opgjort i 2006 priser). Resumé Status på realisering ad potentialer og handlingsplan fra -Operation i 2007 (fortsat) Øgningen i merindtjening skyldes en koordineret indsat i Salg og Drift, der i 2007 har afstedkommet merforbrænding af tons flydende affald og tons fast affald. Resumé Reviderede potentialer og plan for den fremtidige udvikling af Driften i Fuldt realiseret vil planen kunne forbedre driftsresultatet med 15,1-18,9 mio. kr. Med den indsigt, der nu er opnået i forbedringspotentialer og ledelsens eksekveringsevne, er nye mål og planer udarbejdet mod yderligere forbedringer frem mod I 2010 budgetteres med en affaldsproduktion på tons og en driftstid på timer. Det skønnes at give 6,5 mio. kr. i resultatforbedringer oven på de realiserede resultater. Ud over dette vurderes der at være yderligere potentialer, som ved fuld realisering vil kunne forbedre driftsresultatet i 2010 med i alt 15,1-18,9 mio. kr. Potentialerne kommer fra en forøgelse af produktionen af fast og flydende med tons samt en øgning på tons spildevand. Det vil give en merindtjening på 3,7 mio. kr. forudsat, at de øgede affaldsmængder kan skaffes. Resumé Reviderede potentialer og plan for den fremtidige udvikling af Driften i (fortsat) Yderligere optimering af sammensætningen af flydende affald vurderes også muligt. Ligeledes er der et merpotentiale ved optimering af elproduktion og øget brug af tillægspriser. I alt vurderes et potentiale for nettomerindtjeningen på i alt 6,4-8,6 mio. kr. Resumé Potentialet i Projekt fast affald I budgettet for 2010 er der indarbejdet en ændring i mængde og affaldsmiks som følge af ovnombygningen med en samlet økonomisk effekt på 23,5 mio.

15 kr. i forhold til budget Øgede driftsomkostninger vurderes til ca. 2 mio. kr. til øget vedligehold, sliddele og øget strømforbrug m.v. til drift af anlæg. Med en nettoinvestering på ca. 52 mio.kr. (63 mio. kr. i anlægsinvestering, heraf 11 mio. kr. i projektstøtte fra Energirådgivning Fyn) er der tale om en tilbagebetalingstid på ca. 2,4 år. Der er med andre ord tale om en attraktiv investering, som også er robust over for ændringer i de væsentligste forudsætninger: En reduktion i prisen på grubeaffald med 25 % vil betyde et fald i nettoindtjeningen til 13,7 mio. kr. pr. år svarende til en tilbagebetalingstid på 4,4 år En ændring i mængden ved udskiftning af tons udenlandsk grubeaffald med en tilsvarende mængde flydende C1-affald vil betyde et fald i nettoindtjeningen til 15,6 mio. kr. pr. år svarende til en tilbagebetalingstid på 3,8 år Ovnombygningen vil desuden medvirke til at reducere 's afhængighed af flydende affald. Den vil også øge mulighederne for indtjeningsoptimering på affaldssammensætningen og -produktionen samt vil afbøde effekten af øget priskonkurrence på især energiholdigt flydende affald. Potentialet i Projekt fast affald Vurdering af potentiale ved Projekt fast affald er gennemført særskilt i forhold til de øvrige analyser i for at kunne isolere effekt og indsats. «sendte herefter faktura af 31. december 2008 til for perioden 25. november 2008 til og med 18. december 2008 med en beskrivelse svarende til de forrige. Forklaringer Der er under sagen afgivet forklaring af. har forklaret blandt andet, at han har været direktør i i 17 år, herunder i den periode fra som denne sag vedrører. Han var ansvarlig for miljøområdet, hvor, som primært var ejet af, henhørte. I foråret 2007 havde man besluttet i ejerkredsen, at skulle sælges med tilhørende selskaber. Han blev udpeget til at stå i spidsen for salgsprocessen. I den egenskab deltog han i bestyrelsesmøder i og drøftede tilrettelæggelsen af salget med ledelsen i selskabet. Salgsprocessen blev langstrakt, fordi man i forløbet stødte ind i en række alvorlige problemer, der truede med at hindre salget. Planen var, at salget skulle have været tilendebragt inden udgangen af 2007, men salget

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden

Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden Kulturministeriet Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden 19. juni 2008 Indhold 1 Indledning 9 1.1 Opgave 9 1.1.1 Afgrænsning af undersøgelsen 10 1.2 Grundlaget for undersøgelsen 10 1.2.1

Læs mere

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0267032 - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. april 2013 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Bloch Andersen, Gitte Rubæk Pedersen og Dan Bjerring (kst.)). 12. afd. nr.

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om Danmarks Eksportråd Marts 2004 RB A501/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Formål... 19 B.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B-1484-11: Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 Sag 201/2011 (1. afdeling) New Wave Group AB (publ) (advokat Kim Munk-Petersen) mod Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/4 2000 ApS og HKR Holding af

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD Sagsnr. 23168-1 NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning Kandidatspeciale Brian Jakobsen 7. marts 2014 Igangværende arbejder for fremmed regning Analyse af udvalgte regnskabsmæssige problemstillinger for regnskabsaflægger i forbindelse med indregning og måling

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010,

- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010, D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Hans-Jørgen Nymark Beck og Esben Hvam (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 0258 11 ebh fonden under konkurs (advokat Torben

Læs mere