KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015"

Transkript

1 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der allerede har indført timebaseret byggesagsgebyr. 7. Eksempel på sagsfremstilling til politisk behandling - med henblik på at afskaffe byggesagsgebyr. 8. Eksempel på sagsfremstilling til politisk behandling - generel stillingtagen. 9. Alternativt eksempel på sagsfremstilling til politisk behandling generel stillingtagen 10. Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 11. Regeringen og KL s Økonomiaftale 2015 (bem. særligt punkt 3) 12. Afslutning 1. Indledning: Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug. Lovændringen og de tilhørende bestemmelser i bygningsreglementet træder i kraft 1. januar Kommunerne står i den forbindelse overfor en række vurderinger i forhold til hvordan dette i praksis skal håndteres. KTC fagggruppen Byggelov har i dette inspirationskatalog samlet nogle af de eksempler på politisk sagsfremstilling m.v. der allerede er udarbejdet i nogle af de kommuner, der er nået længst i arbejdet. Man kan vælge at lade sig inspirere af eller tage udgangspunkt i de valgte eksempler, når man selv skal i gang med at udarbejde sagsfremstilling vedr. den nye gebyrstruktur. Herudover indeholder inspirationskataloget oplysninger om og vurderinger af nogle af de øvrige forhold der skal tages stilling til i forbindelse med indførelse af timebaseret byggesagsgebyr. Det bemærkes, at et af indsatsområderne i såvel Regeringens Vækstplan, som i regeringens og kommunernes økonomiaftale, vedrører harmonisering af byggesagsgebyrerne. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvilken betydning, dette vil få for gebyrberegningen. Inspirationskataloget er derfor lavet efter bedste overbevisning, og ud fra den lovgivning og de vejledninger faggruppen kender på nuværende tidspunkt. 2. Lovgrundlag: Lov nr. 640 af 12. juni 2013 (Ændring af Byggelovens 28) Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 (Ændring af Bygningsreglementet BR 10 kap. 1.12) Gebyrvejledning af 6. januar fra Energistyrelsen (Bilag 1) Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 (Bygningsreglementet BR 10) Grundlovens 43 1

2 Ny gebyrmodel for byggesagsbehandling Folketinget har med lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktiske anvendelse af tid. Således skal alt byggeri faktureres efter medgået tid på basis af timeregistrering. Undtaget for dette krav er mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster. Loven er vedtaget med baggrund i afrapporteringen fra Arbejdsgruppen om effektiv byggesagsbehandling (Energistyrelsen, september 2012), og med ønsket om at skabe mere ensartede vilkår for virksomhederne uafhængigt af geografisk placering. Således skal timebetalingen sikre større ensartethed og større gennemsigtighed. Energistyrelsen har 6. januar fremsendt udkast til gebyrvejledning til kommunerne, som understøtning for praksis i kommunerne. Det er herefter op til kommunen at fastlægge gebyrniveauet. Således danner lovgivningen alene en øvre ramme for gebyrpolitikken. Kommunen kan vælge generelt at opkræve en mindre andel af gebyrindtægterne, end der er dækning for ud fra de faktiske omkostninger, og kommunen kan vælge helt at undlade gebyropkrævning. I tilfælde af, at gebyrindtægterne ikke dækker de faktiske direkte og indirekte omkostninger, sker finansieringen således gennem skatteopkrævningen. Kommunen kan endvidere vælge, at der kun skal opkræves gebyr for visse sagstyper, og at dele af byggesagsbehandlingen skal undtages for gebyropkrævning. Det er et krav, at kommunerne dokumenterer deres direkte, indirekte og komplementære omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen, og at de samlede gebyrindtægter ikke overstiger de samlede omkostninger. Hvis det mindre byggeri, jf. ovenfor, faktureres efter faste takster, er det et krav, at gebyrindtægterne for denne kategori ikke overstiger de faktiske direkte, indirekte og komplementære omkostninger til sagsbehandling af netop denne type af byggesager. Det er således - i dette tilfælde - ikke nok, at de samlede indtægter ikke overstiger de samlede omkostninger for byggesagsbehandlingen som helhed. I stedet skal dette krav opfyldes ved beregning og dokumentation for hver bygningskategori. Vælger kommunen i stedet at opkræve gebyr udelukkende efter tidsforbrug, også for de mindre bygninger, vil der altså kun være én kategori. Kommunen skal opkræve samme timepris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter tidsforbrug, og samme faste pris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter fast pris. Der må ikke opkræves grundgebyr eller opstartsgebyr. I dag opkræver kommunerne efter gældende lovgivning særskilte gebyrer for 5 forskellige kategorier, som er fastlagt i lovgivningen. Kommunen opkræver gebyrerne efter henholdsvis fast gebyr og efter antal kvadratmeter. Kravet om opdeling i de 5 kategorier fjernes således med den ny lov. Fra byggesagsgebyr til gebyr efter (kun) byggeloven I henhold til Energistyrelsens vejledning om opkrævning og fastsættelse af byggesagsgebyr, kan kommunen kun tage gebyr for behandlingen af byggesager efter byggeloven. Det vurderes, at dette omfatter mellem 20 og 60 % af den samlede bruttotid pr. medarbejder, herunder for eksempel: - forhåndsdialog - anmodning om supplerende oplysninger - kontrol af anden lovgivning (men ikke administration) 2

3 - BBR (arealberegninger og kontrol af eksisterende data, men ikke indberetning eller opdeling på enhedsniveau) - sagsbehandling efter byggelov (herunder partshøring ved helhedsvurdering mv.) - opfølgning på vilkår i tilladelser, færdigsyn og afslutning Udover tilladelser efter byggeloven (byggetilladelser, kvittering for anmeldelser, dispensationer, mv.), kan der også opkræves gebyr ved afslag, eller hvis ansøger trækker en ansøgning tilbage. Der kan ikke opkræves gebyr, hvis sagen afvises på grund af eksempelvis mangelfyldt ansøgning, men her kan tidsforbruget indgå som en indirekte udgift ved opgørelse af timeprisen. Der er mulighed for selv at vælge, om der skal opkræves for alle dele eller kun udvalgte dele af sagsbehandlingen eller særlige sagstyper (må vurderes individuelt i de enkelte kommuner afhængigt af økonomi, serviceniveau, mv.). Hvis kommunen vælger ikke at kræve gebyr for dele af sagsbehandlingen eller for specielle sagstyper, kan dette ikke fordeles på de øvrige sager, men vil skulle finansieres via skatten. Det er ikke muligt at opkræve gebyr for den almindelige vejledningsforpligtelse, kommunen har efter forvaltningsloven eller for egentlig administration af anden lovgivning (f.eks. landzonesagsbehandling eller lokalplanadministration), og dette kan ikke medregnes som en indirekte udgift, men vil være rent skattefinansieret. 3. Fastsættelse af timeprisen: Det er op til den enkelte kommune, at fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen efter byggeloven. Det er som nævnt et væsentligt princip, at gebyrindtægterne ikke må overstige de omkostninger, kommunen har i forbindelse med behandling af byggesagerne. Derfor skal kommunerne kunne dokumentere, hvilke udgifter og indtægter der er på byggesagsområdet. Der skal desuden udarbejdes en intern instruks, der beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres, og hvordan kommunen opgør og dokumenterer at indtægterne ikke overstiger omkostningerne. Ved beregningen af de samlede omkostninger kan kommunen indregne de direkte, indirekte og komplementære udgifter forbundet med byggesagsbehandlingen. Kriterierne for, hvordan timeprisen kan fastsættes, vil være afhængig af, hvordan den enkelte kommune er organiseret, og hvad der eksempelvis er besluttet, der skal opkræves gebyr for. Det er vigtigt, at fastsættelsen af gebyret og eventuelt også retningslinjerne for kontrol og opfølgning sker i tæt samarbejde mellem byggesags- og økonomifunktionen, hvis der skal sikres en holdbar løsning. Det er i vejledningen præciseret, at der ikke må ske en skønsmæssig opgørelse. Det er derfor vigtigt, at såvel udgifter som tidsforbrug er opgjort over en længere periode, som kan danne grundlag for fastsættelsen af timeprisen og den efterfølgende kontrol. Det anbefales ligeledes, at budgettet opstilles, så det er let målbart og kan udtrækkes af kommunens regnskab, da der er krav om, at der sker opfølgning og kontrol med eventuelle tilretninger i timeprisen i efterfølgende år. Instruks Der er pligt til, at kommunerne udarbejder en intern instruks, som beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres. Instruksen skal indeholde kommunens retningslinjer for opkrævning og kontering af gebyrer samt retningslinjer for opgørelse af udgifter forbundet med gebyrordningen. Instruksen skal ligeledes indeholde retningslinjer for fordeling og kontering af timer i kommunen. 3

4 Derudover skal det fremgå, hvilke faste fordelingsnøgler kommunen anvender til fastsættelsen af de indirekte omkostninger. Det er essentielt, at kommunens fordelingsnøgler kan dokumenteres. Som en del af instruksen skal det derfor fremgå, hvilke direkte og indirekte udgifter, som kommunen vil dække gennem opkrævningen af gebyrerne. En beregning bør derfor altid indgå i instruksen. Eksempel på beregning af timepris: Direkte udgifter Lønomkostninger inkl. pension mv. Byggesagsbehandlere, administrative medarbejdere og teamleder (12 pers) Kr/i alt kr IT-systemer - årlige driftsudgifter Kr/i alt Fordelingsnøgle/pers Kr/i alt Byg & Miljø GeoEnviron Byggesagsmodul (11+3 licenser GE) Integrationer i alt kr Indirekte udgifter (overhead p/l) Fællesudgifter Byg, Natur og Miljø pr. person Kr/i alt Fordelings- Kr/årsværk nøgle/pers Ledelsesudgifter , ,23 Kurser , ,62 Møder , ,02 Hjemmeopkobl, mobil , ,02 Information , ,28 Anskaffelser kontorinv. M.m , ,28 Faglitteratur, annoncer mv , ,57 Befordring , ,21 i alt , ,23 Fællesudgifter Kultur, Miljø og Erhverv (rådhus) pr. person Tidsregistrering , ,22 Biler , ,81 Repræsentation/møder , ,37 Sekretariatsbistand lønomk , ,68 i alt , ,08 Fællesudgifter Rådhus pr. person Lokaleudgifter (jf. Udbet. DK) 8.198,00 Fælles IT-systemer , ,22 4

5 Direktion , ,09 Støttefunktioner løn staben , ,83 Støttefunktioner overhead , ,75 (tværgående udg. ) I alt ,89 I alt overhead pr. person ,21 I alt overhead (12 personer) kr ,52 Udgifter i alt kr ,52 Samlede antal timer til byggesagsbehandling Arbejdstimer pr. årsværk 1924 Arbejdstimer ekskl. ferie, helligedage og pauser 1501 Andel arbejdstimer til kurser og uddannelse 0,9 Præsterede timer til sagsbehandling (generelt pr. fuldtidsmedarbejder) 1350 Antal årsværk til opgaven byggesagsbehandling, jf. vejledning (eks. 5,42 ledelse) Samlede timer til byggesagsbehandling (1350 x 5,42) 7317 Beregning af timepris Samlede udgifter / samlede timer 7317 kr. 736 Et andet eksempel på beregning af timepris (hovedtal): Som eksempel på budgettering af timeprisen er nedenfor beskrevet, hvad der evt. kan indregnes 1. Andel af udgifter til central ledelse og administration i kommunen, herunder kommunalbestyrelsen, direktion, ledelsessekretariat, økonomiafdelingen, it, personale og borgerservice. 2. Andel af udgifter til fagcenter, herunder udgifter til husleje og biler, samt lønudgifter til ledelse, sekretariat og servicefunktioner som Kort/GIS og jurist. Derudover medgår bl.a. overheadomkostninger til bl.a. kursusafgifter, pc-udgifter, hjemmearbejdspladser og mødeudgifter samt fællesudgifter såsom udgifter til kurser, centerdag, kontingenter mv., der går på tværs af afdelingerne. 3. Andel af afdelingsudgifter, herunder fælles lønudgifter for afdelingen inkl. overheadomkostninger, kørselspenge, konsulentydelser, forsikringer mv. 5

6 4. Den direkte lønudgift, som et vægtet gennemsnit af lønudgiften (inkl. pension og feriegodtgørelse mv.) til sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med byggesagerne. Lønudgiften opskrives for at dække tidsforbruget til eks.vis; ferie, helligdage, pauser, sygdom, oplæring og mødeaktivitet mv., der er rent byggesagsrelateret såsom sagsfordelingsmøder, projektgrupper, oplæring og faglig og intern udvikling. Dette giver eksempelvis følgende opstilling. Fordelingsnøgle Pris pr. time 1. Andel af central ledelse og administration mv. kr. 22,66 2. Centerudgifter kr. 58,81 3. Afdelingsudgifter kr. 60,87 4. Egentlig byggesagsbehandling 60% kr. 235,85 5. Administrativ sagsbehandling 40% kr. 119,05 Timepris i alt kr. 497,24 Det er vigtigt, at budgettet opstilles, så det er let målbart og kan udtrækkes af kommunens regnskab, da der er krav om, at der sker opfølgning og kontrol med evt. tilretninger i timeprisen i efterfølgende år. Den beregnede timepris kan variere en del kommunerne imellem dog typisk beregnet til mellem 500,- kr og 800,- kr. Nedenstående oplysninger om timepris fremgår af Energistyrelsens hjemmeside: Byggesagsgebyrer : Kommuner med fast timepris: Kommune Garage Enfamiliehus Landbrugsbygning Fabriksbygning Etagebebyggelse Billund kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time Faxe Guldborgsund Holbæk 590 kr./time 614 kr./time 694 kr./time 590 kr./time 590 kr./time 590 kr./time 590 kr./time 614 kr./time 614 kr./time 614 kr./time 614 kr./time 694 kr./time 694 kr./time 694 kr./time 694 kr./time Horsens kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time Kolding 595 kr./time 595 kr./time 595 kr./time 595 kr./time Lemvig Middelfart Tønder 630 kr./time 600 kr./time 688 kr./time 630 kr./time 630 kr./time 630 kr./time 630 kr./time 600 kr./time 600 kr./time 600 kr./time 600 kr./time 688 kr./time 688 kr./time 688 kr./time 688 kr./time Vordingborg 305 kr./time 305 kr./time 305 kr./time 6

7 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres - og hvad kan medregnes? Med baggrund i gebyrreglerne i byggelovgivningen samt Energistyrelsens udkast til vejledning om gebyrberegning fra januar, gennemgås her hvilke sagsbehandlingstrin, der indgår i gebyrberegningen og medgået tid. Herudover gennemgås kort, hvad der ikke kan indgå i opgørelsen af medgået tid og dermed opgørelsen af det endelig gebyr i en sag. Den kommunale bygningsmyndighed har flere opgaver efter byggelov og bygningsreglement (BR10). I henhold til forvaltningslovens 7, stk. 1, har kommunen en generel vejledningsforpligtelse over for borgere og andre kunder. Det kan eksempelvis være vejledning om, hvornår man skal søge byggetilladelse eller oplysning om, hvor i bygningsreglementet, der kan findes bestemmelser om eksempelvis energiforbrug. Den byggesagsbehandling, som der kan opkræves gebyr for, vil derfor være i sager, hvor kommunen ikke blot iagttager sin forvaltningsretlige vejledningspligt, men foretager vurderinger, afholder møder mm, der tager udgangspunkt i et konkret byggeprojekt 1. Byggearbejder, der er omfattet af byggelovens 2, må i henhold til byggelovens 16 ikke påbegyndes uden en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. Herudover fastsættes det i bygningsreglementet, at visse byggearbejder kan udføres uden hverken tilladelse eller anmeldelse. Uanset om byggearbejdet kan udføres efter en byggetilladelse, en anmeldelse eller uden hverken tilladelse eller anmeldelse, skal bygningsreglementets materielle bestemmelser overholdes. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der - inden byggearbejdet kan sættes i gang - søges om dispensation fra de pågældende bestemmelser. Ud over byggelov og bygningsreglement, skal kommunen som bygningsmyndighed endvidere påse forholdet til anden lovgivning i forbindelse med byggesagsbehandlingen. I BR10, kap 1.10 er der nærmere defineret 21 lovgivningskomplekser, som skal påses i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Herudover betyder det såkaldte officialprincip, at kommunen altid skal påse al lovgivning, der er relevant for det individuelle byggearbejde. Sagsbehandlingen er således ikke begrænset til at sikre overensstemmelse med anden lovgivning udelukkende efter kap Kommunen kan altid medregne alle sagsbehandlingsskridt i byggesagen fra start til slut i gebyret, som har en naturlig tilknytning til byggesagsbehandlingen i sager, der munder ud i en afgørelse i form af tilladelser, midlertidige tilladelser, anmeldelser, dispensationer med 1 Det skal således også vurderes i hvilket omfang Vagtfunktionen i kommunen kan medregnes, dvs. hvor stor en del, der opgøres til at være vejledning, og hvor stor en del, der vedrører konkrete sager eller konkrete vurderinger. 7

8 hjemmel i byggelovgivningen. Herudover kan der opkræves gebyr for afslag samt i sager, hvor ansøger trækker sin ansøgning tilbage, jf. nedenfor. Sædvanlige sagsbehandlingsskridt i en byggesag vil typisk være: (Bruttolisten herunder kan anvendes i forhold til håndtering af tidsregistreringen) Forhåndshenvendelser og første forhåndsdialog Sagsmodtagelse og oprettelse Screening og eventuelt mangelbreve/kvitteringsbreve Modtagelse og journalisering af resterende materiale Sagsbehandling, byggelov Påse overensstemmelse med anden lovgivning (kap. 1.10), eksempelvis en planmæssig vurdering af det ansøgte Partshøringer (forvaltningslov) i forbindelse med eventuelle dispensationer fra eller helhedsvurderinger efter byggelovgivningen Løbende møder med ansøger/rådgiver m.fl. Indhente udtalelser fra eksempelvis vej- og miljømyndighed 2 Indhente udtalelse fra beredskabsmyndighed samt Brandvæsenets forebyggende afdeling (gennemgang af brandstrategi m.v.) 3 Behandle eventuelle svar og indsigelser fra partshøring foretaget efter forvaltningsloven Politisk forelæggelse Meddelelse af byggetilladelse eller anden tilladelse samt dispensation(er) eller meddelelse af afslag Opfølgning på vilkår i byggetilladelse Modtagelse og journalisering af hhv. start- og færdigmelding Midlertidig ibrugtagningstilladelse Besigtigelser Endelig lovlig ibrugtagning/færdigmelding Indberetning/endelig ajourføring af BBR (arealer, samt datoer for ansøgning, byggetilladelse, og høringsperioder samt oplysninger om byggeskadeforsikring) Afslutning af byggesagen defineres som det tidpunkt, hvor bebyggelsen kan tages endeligt lovligt i brug Klagesagsbehandling, retssager og politisager, jf. dog nedenfor I denne proces omfattes ligeledes kontrol af anden lovgivning, herunder naturbeskyttelsesloven, museumsloven, fredninger, landzonetilladelser o.m.a. I henhold til gebyrvejledningen kan selve sagsbehandlingen af bestemmelser fastsat i medfør af anden lovgivning, herunder eksempelvis naboorientering/partshøring ved dispensationer fra lokalplanen, imidlertid ikke medregnes ved opgørelsen af medgået tid, idet dette ikke ses som værende en del byggesagsbehandlingen efter byggeloven, men i stedet en del af kommunens 2 Og deres udgifter forbundet med vurdering af byggesagen 3 Og deres udgifter forbundet med vurdering af byggesagen 8

9 forpligtelser i forbindelse med anden lovgivning. Da lovteksten alene siger behandling af ansøgninger efter byggeloven, vurderes det, at vurderingen af mulige dispensationer fra f.eks. lokalplan, kan medregnes, men derimod ikke gennemførelse af dispensationsproceduren. Der kan alene opkræves gebyr i sager, hvor der træffes en afgørelse med hjemmel i byggelovgivningen, og derfor ikke for afgørelser, der træffes med hjemmel i anden lovgivning. Til opgørelsen af byggesagsgebyret kan endvidere i et vist omfang medregnes tid i forbindelse med naboklager i forbindelse med sagsbehandlingen. Dette vedrører klagesagsbehandling i forbindelse med klager til henholdsvis Statsforvaltningen og Natur- og Miljøklagenævnet, politiog retssager, jf. vejledningens: Når kommunalbestyrelsen har afsluttet en byggesag, er kommunens pligter og opgaver i forbindelse med den konkrete byggesag som udgangspunkt ophørt, og tidsregistreringen ophører dermed også. Det betyder, at klagesagsbehandling kun kan medregnes, hvis forløbet tidsmæssigt finder sted, inden bygggesagen er afsluttet med endelige, lovlig ibrugtagning af bebyggelsen. Klages der efter byggesagens afslutningstidspunkt, kan tidsforbruget altså ikke medregnes. Derfor kan det opleves som tilfældigt for den enkelte borger, om tidsforbruget til behandling af klagesager, retssager og politisager kan medregnes, idet det efter vejledningens ordlyd afhænger af, om byggesagen er afsluttet eller ej. Tidsforbruget i forbindelse med lovliggørelsessager medregnes efter samme principper som ovenfor ved en almindelig byggesag, idet der kan opkræves gebyr for perioden fra kommunen har påbegyndt lovliggørelsessagen og indtil byggeriet er lovliggjort og kommunen kan afslutte lovliggørelsessagen. Der skelnes ikke mellem fysisk og retlig lovliggørelse. I tilfælde af, at ansøger i løbet af processen selv trækker sin ansøgning tilbage, og sagen derfor annulleres, kan der opkræves gebyr for den tid, der er medgået fra byggesagens start, til den annulleres. Dette fremgår alene af gebyrvejledningen, og forvaltningen formoder derfor, at vejledningens tekst er udtryk for at være en udmøntning af bemyndigelsen i lovbestemmelsen til at fastsætte nærmere regler herfor. Anbefaling/forslag: Faggruppen Byggelov anbefaler/foreslår følgende: Tidsregistrering foreslås registreret pr. påbegyndt 15 min. Afhængig af organiseringen i de enkelte kommuner, kan der være forskel på hvad man vil medregne i tidsforbruget. Det kan være hensigtsmæssigt at lave færre sagsbehandlingsfaser end bruttolisten viser. Forhåndsdialog. Det foreslås, at det første møde, uanset hvilke sagsbehandlingstrin, der foretages, er gebyrfrit. Herefter starter tidsregistreringen som grundlag for gebyropkrævning. Forslaget er begrundet med, at det er ønskeligt at bistå ansøgere med at afklare forholdet omkring deres ønskede byggearbejde. Såfremt der skal betales for et sådant møde, risikeres at forhåndsdialogen 9

10 fravælges med en efterfølgende længere sagsbehandlingstid til følge på grund af manglende dokumentation, at projektet strider mod anden lovgivning o.lign. Sagsbehandling i forbindelse med nabo- og andre klager ud over sagsbehandling af eventuelle indsigelser i forbindelse med en partshøring foreslås gebyrfrit. Forslaget begrundes med et demokratisk hensyn, idet gebyret i sådanne sager helt eller delvist uforskyldt kan give meget stor forskel på gebyret i de enkelte sager, hvis bygherre skal betale for medgået tid til sagsbehandling af vedvarende klager. 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? Fakturaen kan naturligt tage udgangspunkt i de sagsbehandlingsskridt man vælger at tidsregistrere. Der er ikke fastsat retningslinjer for detaljeringsgraden. En afgørelse fra Statsforvaltningen vises herunder. Afgørelsen er truffet i forhold til en faktura udstedt af Holbæk Kommune (timebaseret gebyropkrævning). 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 6. Erfaringer fra kommuner, der allerede har indført timebaseret byggesagsgebyr Stikord: Nettotimer pr. medarbejder er 1380 timer (Vurdering at 40 % af tiden ikke kan faktureres) Erfaringsgrundlag i Holbæk, der har tidsregistreret i ca. 1 år, og opkrævet efter timepris. Erhvervssager er blevet 42 % billigere efter at der er indført timebaseret gebyr Mindre byggerier er steget med % efter der er indført timebaseret gebyr. 16

17 7. Eksempel på sagsfremstilling til politisk behandling (med henblik på afskaffelse af byggesagsgebyr) : Resume Fra 2015 skal gebyrer for byggesagsbehandling beregnes efter tidsforbruget på den enkelte sag. Ændringen vil medføre øget administration og lavere gebyrindtægter. Det foreslås på denne baggrund at byggesagsbehandlingen i xx Kommune gøres gebyrfri. Sagsfremstilling En lovændring betyder, at byggesagsgebyrer med virkning fra 2015 skal opkræves på grundlag af det faktiske tidsforbrug til den konkrete sag. I dag opkræves et fast gebyr, som varierer efter hvilken type sag det er. De nugældende gebyrer er angivet i takstbladet bilag 1. (Sagen behandles som lukket da den - afhængigt af beslutningen - kan have betydning for borgernes adfærd i forhold til ansøgninger om byggesager). Opkrævning af gebyrer kræver i dag kun et klik i sagsbehandlersystemet når tilladelsen er givet. Den fremtidige administration bliver langt mere kompliceret, som det fremgår af bilag 2. Det er endnu ikke endeligt afgjort hvilke dele af sagsbehandlingen, der kan kræves gebyr for. Men det er en entydig forudsætning, at tidsforbruget registreres detaljeret på de enkelte sager. Det registrerede tidsforbrug ganges med en beregnet timepris, som skal opdateres løbende og skal dokumenteres af regnskabsudtræk. En ansøger vil kunne modtage 3 regninger, én for forhåndsdialogen, én for tilladelsen (eller afslaget) og én for afslutning af byggesagen efter endt byggeri. Administrationen af ordningen bliver betydeligt mere ressourcekrævende end den nuværende. Hertil kommer et forventet større antal borgerhenvendelser vedr. gebyrstørrelsen. Ansøgningens kvalitet er afgørende for, hvor lang tid sagsbehandlingen tager, og dermed hvor stort et gebyr der opkræves. Man kan forestille sig, at ansøgningerne i den nye ordning med tiden bliver af en bedre kvalitet, da ansøger derved kan opnå et mindre gebyr. Omvendt kan en opkrævning af gebyr for forhåndsdialog medføre, at ansøger fravælger denne, med mulighed for dårligere ansøgninger til følge. 10 kommuner har prøvekørt ordningen, og de konkluderer, at gebyret for små byggesager som parcelhuse bliver dyrere, mens gebyret for større sager som erhvervsbyggeri bliver billigere i den nye ordning. Samlet set viser erfaringerne, at kommunens gebyrindtægter reduceres mellem 1/3 og halvdelen, ved det samme antal sager i den nye ordning sammenlignet med den nuværende. Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandling. Udvalgte sagstyper, dele af sagsbehandlingen eller hele sagsbehandlingen kan være skattefinansieret. Flere kommuner har besluttet at indføre gebyrfri byggesagsbehandling. Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering at den nye ordning for byggesagsgebyrer vil reducere gebyrindtægterne, forøge tidsforbruget på administration, hvilket alt andet lige vil medføre længere sagsbehandlingstider, samt medføre øgede udgifter til IT-systemer. En total skattefinansiering af byggesagsbehandlingen vil kunne bruges i kommunens branding som bosætnings- og erhvervskommune. 17

18 (Hvis den gebyrfri byggesagsbehandling indføres med virkning fra vil ansøgere i et vist omfang forventes at undlade at søge i. Derfor er vurderingen fra administrationens side, at den bør indføres med øjeblikkelig virkning.) Økonomi X-Kommunes gebyrindtægter på byggesagsbehandling har fra varieret mellem x og x mio. om året med et gennemsnit på x mio.. Dette beløb vil skulle findes på budget 2015 og frem. (For at indføre gebyrfri byggesagsbehandling med øjeblikkelig virkning vil der skulle findes x mio. på budget ). Hvis den nye ordning med gebyrstørrelser efter tidsforbrug indføres i 2015, vil et uændret serviceniveau i byggesagsbehandlingen kræve yderligere ressourcer til forvaltningen. Forvaltningen indstiller: At byggesagsbehandling i X- Kommune gøres gebyrfri med virkning fra x.x.x.. Forvaltningen tilbageholder opkrævninger af byggesagsgebyrer fra d. X.x.x. indtil byrådets endelige behandling af forslaget d. x.x.x., hvorefter de, hvis indstillingen tiltrædes, bortfalder. At der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på x mio. på budget og) at budgettet for 2015 og fremadrettet justeres med x mio kr. Bilag: Bilag 1. Kopi af takstoversigt_budget_ Bilag 2 Oplysning og fakta vedr. ny lovgivning om byggesagsgebyrer Bilag 3 Gebyrvejledning af 6. januar fra Energistyrelsen Beslutning: Bilag 2: Oplysning og fakta vedr. ny lovgivning Regeringen har ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at Kommunerne pr. 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyrer carporte, garager, overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster. Loven er al timebetalingen sikre større ensartethed og større gennemsigtighed. Energistyrelsen har 6. januar fremsendt udkast til gebyrvejledning til kommunerne, som understøtning for praksis i kommunerne.. Det er op til Kommunen at fastlægge gebyrniveauet. ramme for gebyrpolitikken. Kommunen kan vælge generelt at opkræve mindre andel af gebyrindtægterne, end der er dækkende for de faktiske omkostninger, og Kommunen kan vælge helt at undlade gebyropkrævning. I det ti 18

19 kan endvidere vælge, at der kun skal opkræves gebyr for visse sags typer, og at visse dele af selve byggesagsbehandlingen skal undtages for gebyropkrævning. Det er et krav, at Kommunerne dokumenterer deres direkte, indirekte og komplementære omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen, og at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger. H Kommunen skal opkræve samme timepris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter tidsforbrug, og samme faste pris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter fast pris. Der m I dag opkræver Kommunerne særskilte gebyrer for 5 forskellige kategorier, som er fastlagt i lovgivningen. Kommunen opkræver gebyrerne efter henholdsvis fast gebyr og efter antal kvm.. Kravet om opdeling vedlagt i bilag 1. Øvrige væsentlige ændringer og præciseringer i den ny lov og tilhørende gebyrvejledning: - Nuværende byggesagsgebyrer opkræves i forbindelse med at Kommunen træffer en afgørelse afslag eller tilladelse. En byggesag er ikke afsluttet ved det forhold, at der er truffet en afgørelse. Efter tilladelsen er der en del efterarbejde og en del dokumentation som ansøger skal fremsende. Byggesager har forskellige forløb, m meddelt tilladelse. 1. rate ved meddelelse om afgørelse og 2. rate ved endelig afslutning. tidspunkt for udstedelse af faktura vil medføre en forsinkelse i opkrævning og dermed tab i gebyrindtægterne efter ikrafttræden. - eller det tidspunkt hvor kommunen vurderer, at der foretages en egentlig byggesagsbehandling, selvom der ikke er modtaget en formel byggeansøgning. Det vil ofte være, elefon henvendelser, som afholdes inden modtagelse af ansøgning. Kommunen skal ved opkrævning af byggesagsgebyr efter tidsforbrug udspecificere tidsforbruget i den enkelte byggesag. Loven præciserer ikke, hvordan denne udspecificering skal foretages. - I gebyrvejledningen anføres, at lovgivning kan ikke medregnes. F.eks. vil behandlingen af en dispensationssag i forhold til en lokalplan samt behandlingen af landzonesager ikke kunne medregnes. 19

20 - I gebyrvejledningen præciseres, at kommunerne skal udarbejde en instruks for gebyrordningen. - For at Kommunen kan dokumentere omkostningerne forbundet med byggesagsbehandlingen, skal sagsbehandlerne foretage tidsregistreringe ens timepris for alle kommuner. Lovgrundlag: Lov nr. 640 af 12. juni 2013 (Ændring af Byggelovens 28) Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 (Ændring af Bygningsreglementet BR 10 kap. 1.12) Gebyrvejledning af 6. januar fra Energistyrelsen Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 (Bygningsreglementet BR 10) Grundlovens Eksempel på sagsfremstilling til politisk behandling - generel stillingtagen. Gebyrfastsættelse - byggesagsbehandling Resume X- Kommune skal senest den 1. januar 2015 opkræve byggesagsgebyrer som timebetaling for medgået tid. Dog kan helt simpelt byggeri undtages og gebyrberegnes efter faste takster. Byrådet skal tage stilling til, hvilken takstmodel der skal anvendes for 2015, samt om del af byggesagsbehandlingen skal undtages fra gebyropkrævning, eller om byggesagsgebyrer skal afskaffes helt. Sagsfremstilling Regeringen har ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at kommunerne pr. 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid. Således skal alt byggeri faktureres på timebasis for medgået tid. Undtaget for dette krav er mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster. Kommunen kan således ved disse sagstyper vælge, om der skal opkræves efter fast takst eller efter timepris. Det er op til kommunen at fastlægge gebyrniveauet. Således danner lovgivningen alene en øvre ramme for gebyrpolitikken. Det er et krav, at omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen kan dokumenteres, og at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger. Kommunen skal opkræve samme timepris i alle typer byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter tidsforbrug, og samme faste pris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter fast pris. Der må ikke opkræves grundgebyr eller opstartsgebyr. 20

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr.

Punkterne 2, 3, 4,og 5 er ikke relevante, såfremt det besluttes helt at undlade opkrævning af gebyr. Bilag 1: Notat - bemærkninger fra byggesagsafdelingen til 5 punkter. Gebyrfastsættelse - Byggesagsbehandling Planudvalget skal tage stilling til følgende 5 punkter 1. Skal kommunen opkræve byggesagsgebyrer,?

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Center for Miljø og Teknik januar 2015 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 13 Energistyrelsens gebyrvejledning til kommunerne 2015 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3 - Byggelovens regler

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015

Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 BRØNDBY KOMMUNE Byggesagsgebyrer og instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid for 2015 Gyldig fra den 1. januar 2015 Indhold 1. Byggesagsgebyrer 1.1. Anmeldelsesager 1.2. Øvrigt byggeri 1.3. Øvrige

Læs mere

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten.

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Notat om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Baggrund Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden

Læs mere

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik

Byggelovens gebyrregler. Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik Byggelovens gebyrregler Oplæg v/fuldmægtig Sezen Zeynep Celik EMNER - Baggrund og formål med gebyrreglerne - Gebyrvejledningen - Byggelovens 28, stk. 1 - Hvad må man opkræve gebyr for? - Gebyr efter tidsforbrug

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Byggetilladelse, sags nr

Byggetilladelse, sags nr Kristian Grummesgaard Balticagade 10,1. Indgang G 8000 Århus C By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2017

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2017 Center for Miljø og Teknik december 2016 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2017 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011

Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer. Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009 til 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri NOTAT 08-03-2012 Bilag 1 - drøftelsesindstilling om principper for byggesagsgebyrer Brugerfinansiering af byggesagsbehandlingen fra 2009

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Du har i et brev af 6. juli 2009 med bilag som repræsentant

Læs mere

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet.

Fast gebyr er et gebyr der tages pr. sag. Eksempelvis koster en nedrivningstilladelse 1.500 kr. uanset nedrivningsarealet. Miljø og Byggesag Byggesag Rådhusbuen 1 Postbox 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 35 03 byggesag@roskilde.dk NOTAT www.roskilde.dk Yderligere oplysningerne jf. TMU møde den 06-12-2012, pkt. 313 27. februar

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112

Byggetilladelse og landzonetilladelse, sags nr. 2015-1112 Mogens Kirk Kristiansen Midtvej 2 6092 Sønder Stenderup By- og Udviklingsforvaltningen Byggesagsafdelingen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon: 79 79 16 32 E-mail: byggesag@kolding.dk www.kolding.dk Byggetilladelse

Læs mere

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og

hvilke regler, der er relevante, i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om der består et ulovligt forhold og Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Center for byggeri Vejledende udtalelse November 2016 Lovliggørelse af ulovligt byggeri

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen

Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Kommunaludvalget 2012-13 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Samråd D-H, KOU alm. del Samrådsspørgsmål D-H om gebyr for byggesagsbehandlingen Spørgsmål D: Vil ministeren redegøre for

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 2010

Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 2010 3. november 2010 /rbh Opsamling og besvarelse af spørgsmål - Byggelovsdagene 2010 I forlængelse af Erhvervs- og Byggestyrelsens oplæg på Byggelovsdagene 2010 følger nedenfor en besvarelse af de spørgsmål,

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³.

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK HVIDBJERG FJERNVARME A M B A Håndværkervej 2 7790 Thyholm DATO 10-07-2014 JOURNALNUMMER 02.34.02-P19-133-14

Læs mere

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016 Notat Maj 216 Byggesagsgebyrerne stiger i kommunerne En ny analyse viser, at det gennemsnitlige byggesagsgebyr er vokset fra 62 kr. i 215 til 62 kr. i 216 i de kommuner, der opkræver et byggesagsgebyr.

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved

Byggetilladelse. BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle Næstved BNH EJENDOMSSALG ApS Maglemølle 95 4700 Næstved Dato: 28. januar 2016 Byggetilladelse Ringsted Kommune meddeler hermed byggetilladelse efter Bygningsreglement 2010 (BR10) til at udføre byggearbejder på

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. GRANLY TØMRER OG SNEDKERFOR- RETNING A/S Håndværkervej 11 9690 Fjerritslev Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer

Opstart, udarbejdelse af første plan og iværksættelse af 10 planer Notat Emne: Bilag 1 til byrådsindstilling om Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten. Den 16. oktober 2006

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE Center for Miljø OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2014 til 2017 Fra Miljø- udvalget Til Center for Miljø, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden 14/17010 Oprettet:

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Tomas Axel Frydahl Ørsbjergvej 54 B Ørsbjerg 5560 Aarup 19. oktober 2016 Sags id: 2016-0526 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 70 m² udhus på

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6

Afslag på dispensationsansøgning. 1 of 6 1 of 6 Afleveringsattest 12-03-2014 Kaj Povlsen & Birgitte Walthersdorf Povlsen Sagsnr.: 14/411 Ellegårdsparken 33, Bredstrup Sagsbehandler: 7000 Fredericia Anders Pedersen Tlf.: 87 53 59 07 Afslag på

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer

Omkostningskalkulationen ved byggesagsgebyrer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Til Fredensborg Kommune

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse

SRP HOLDING ApS Haurum Byvej Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen. Landzonetilladelse SRP HOLDING ApS Haurum Byvej 7 8450 Hammel Att.: Søren Rytter Pedersen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen Nedbringelse af sagsbehandlingstider Ved Rune Munch Christensen Disposition Status for sagsmængden som vist på MPU januar 2014 Sagsbehandlingstiden Byggesagsteamet Mål for det kommende år Største tidsrøvere/hvad

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Grundejerforeningen Klosterparken v/ Næstformand Lisbeth Munk Den 16. august 2017 J.nr. 2016.0168 Vedr.: Lovliggørelse af div. bygninger i bebyggelsen Mail: teknisk@solrod.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen.

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen. Brian Møgelvang Bendsvej 3 8950 Ørsted Afdeling: Byggegruppen Dato: 24. juni 2015 Reference: Pia Hauge E-mail: phs@norddjurs.dk Tlf. Byggegruppen: 89 59 40 68 Journalnr.: 2015-0447 Landzonetilladelse Norddjurs

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

kakr 30-08-2013 Administrationspraksis for lovliggørelse af byggeri

kakr 30-08-2013 Administrationspraksis for lovliggørelse af byggeri kakr 30-08-2013 Administrationspraksis for lovliggørelse af byggeri Indhold Modtagelse af ansøgninger under frit lejde...3 Sagsgang efter perioden med frit lejde...3 Journalisering af sag i Acadre...3

Læs mere

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144 Plan og Bygningsafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4814 Cvr: 29189684 LM HUSE A/S Snedkervej 13 6710 Esbjerg V Anders.Troelsen@middelfart.dk

Læs mere