KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015"

Transkript

1 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der allerede har indført timebaseret byggesagsgebyr. 7. Eksempel på sagsfremstilling til politisk behandling - med henblik på at afskaffe byggesagsgebyr. 8. Eksempel på sagsfremstilling til politisk behandling - generel stillingtagen. 9. Alternativt eksempel på sagsfremstilling til politisk behandling generel stillingtagen 10. Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 11. Regeringen og KL s Økonomiaftale 2015 (bem. særligt punkt 3) 12. Afslutning 1. Indledning: Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug. Lovændringen og de tilhørende bestemmelser i bygningsreglementet træder i kraft 1. januar Kommunerne står i den forbindelse overfor en række vurderinger i forhold til hvordan dette i praksis skal håndteres. KTC fagggruppen Byggelov har i dette inspirationskatalog samlet nogle af de eksempler på politisk sagsfremstilling m.v. der allerede er udarbejdet i nogle af de kommuner, der er nået længst i arbejdet. Man kan vælge at lade sig inspirere af eller tage udgangspunkt i de valgte eksempler, når man selv skal i gang med at udarbejde sagsfremstilling vedr. den nye gebyrstruktur. Herudover indeholder inspirationskataloget oplysninger om og vurderinger af nogle af de øvrige forhold der skal tages stilling til i forbindelse med indførelse af timebaseret byggesagsgebyr. Det bemærkes, at et af indsatsområderne i såvel Regeringens Vækstplan, som i regeringens og kommunernes økonomiaftale, vedrører harmonisering af byggesagsgebyrerne. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvilken betydning, dette vil få for gebyrberegningen. Inspirationskataloget er derfor lavet efter bedste overbevisning, og ud fra den lovgivning og de vejledninger faggruppen kender på nuværende tidspunkt. 2. Lovgrundlag: Lov nr. 640 af 12. juni 2013 (Ændring af Byggelovens 28) Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 (Ændring af Bygningsreglementet BR 10 kap. 1.12) Gebyrvejledning af 6. januar fra Energistyrelsen (Bilag 1) Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 (Bygningsreglementet BR 10) Grundlovens 43 1

2 Ny gebyrmodel for byggesagsbehandling Folketinget har med lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktiske anvendelse af tid. Således skal alt byggeri faktureres efter medgået tid på basis af timeregistrering. Undtaget for dette krav er mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster. Loven er vedtaget med baggrund i afrapporteringen fra Arbejdsgruppen om effektiv byggesagsbehandling (Energistyrelsen, september 2012), og med ønsket om at skabe mere ensartede vilkår for virksomhederne uafhængigt af geografisk placering. Således skal timebetalingen sikre større ensartethed og større gennemsigtighed. Energistyrelsen har 6. januar fremsendt udkast til gebyrvejledning til kommunerne, som understøtning for praksis i kommunerne. Det er herefter op til kommunen at fastlægge gebyrniveauet. Således danner lovgivningen alene en øvre ramme for gebyrpolitikken. Kommunen kan vælge generelt at opkræve en mindre andel af gebyrindtægterne, end der er dækning for ud fra de faktiske omkostninger, og kommunen kan vælge helt at undlade gebyropkrævning. I tilfælde af, at gebyrindtægterne ikke dækker de faktiske direkte og indirekte omkostninger, sker finansieringen således gennem skatteopkrævningen. Kommunen kan endvidere vælge, at der kun skal opkræves gebyr for visse sagstyper, og at dele af byggesagsbehandlingen skal undtages for gebyropkrævning. Det er et krav, at kommunerne dokumenterer deres direkte, indirekte og komplementære omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen, og at de samlede gebyrindtægter ikke overstiger de samlede omkostninger. Hvis det mindre byggeri, jf. ovenfor, faktureres efter faste takster, er det et krav, at gebyrindtægterne for denne kategori ikke overstiger de faktiske direkte, indirekte og komplementære omkostninger til sagsbehandling af netop denne type af byggesager. Det er således - i dette tilfælde - ikke nok, at de samlede indtægter ikke overstiger de samlede omkostninger for byggesagsbehandlingen som helhed. I stedet skal dette krav opfyldes ved beregning og dokumentation for hver bygningskategori. Vælger kommunen i stedet at opkræve gebyr udelukkende efter tidsforbrug, også for de mindre bygninger, vil der altså kun være én kategori. Kommunen skal opkræve samme timepris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter tidsforbrug, og samme faste pris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter fast pris. Der må ikke opkræves grundgebyr eller opstartsgebyr. I dag opkræver kommunerne efter gældende lovgivning særskilte gebyrer for 5 forskellige kategorier, som er fastlagt i lovgivningen. Kommunen opkræver gebyrerne efter henholdsvis fast gebyr og efter antal kvadratmeter. Kravet om opdeling i de 5 kategorier fjernes således med den ny lov. Fra byggesagsgebyr til gebyr efter (kun) byggeloven I henhold til Energistyrelsens vejledning om opkrævning og fastsættelse af byggesagsgebyr, kan kommunen kun tage gebyr for behandlingen af byggesager efter byggeloven. Det vurderes, at dette omfatter mellem 20 og 60 % af den samlede bruttotid pr. medarbejder, herunder for eksempel: - forhåndsdialog - anmodning om supplerende oplysninger - kontrol af anden lovgivning (men ikke administration) 2

3 - BBR (arealberegninger og kontrol af eksisterende data, men ikke indberetning eller opdeling på enhedsniveau) - sagsbehandling efter byggelov (herunder partshøring ved helhedsvurdering mv.) - opfølgning på vilkår i tilladelser, færdigsyn og afslutning Udover tilladelser efter byggeloven (byggetilladelser, kvittering for anmeldelser, dispensationer, mv.), kan der også opkræves gebyr ved afslag, eller hvis ansøger trækker en ansøgning tilbage. Der kan ikke opkræves gebyr, hvis sagen afvises på grund af eksempelvis mangelfyldt ansøgning, men her kan tidsforbruget indgå som en indirekte udgift ved opgørelse af timeprisen. Der er mulighed for selv at vælge, om der skal opkræves for alle dele eller kun udvalgte dele af sagsbehandlingen eller særlige sagstyper (må vurderes individuelt i de enkelte kommuner afhængigt af økonomi, serviceniveau, mv.). Hvis kommunen vælger ikke at kræve gebyr for dele af sagsbehandlingen eller for specielle sagstyper, kan dette ikke fordeles på de øvrige sager, men vil skulle finansieres via skatten. Det er ikke muligt at opkræve gebyr for den almindelige vejledningsforpligtelse, kommunen har efter forvaltningsloven eller for egentlig administration af anden lovgivning (f.eks. landzonesagsbehandling eller lokalplanadministration), og dette kan ikke medregnes som en indirekte udgift, men vil være rent skattefinansieret. 3. Fastsættelse af timeprisen: Det er op til den enkelte kommune, at fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen efter byggeloven. Det er som nævnt et væsentligt princip, at gebyrindtægterne ikke må overstige de omkostninger, kommunen har i forbindelse med behandling af byggesagerne. Derfor skal kommunerne kunne dokumentere, hvilke udgifter og indtægter der er på byggesagsområdet. Der skal desuden udarbejdes en intern instruks, der beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres, og hvordan kommunen opgør og dokumenterer at indtægterne ikke overstiger omkostningerne. Ved beregningen af de samlede omkostninger kan kommunen indregne de direkte, indirekte og komplementære udgifter forbundet med byggesagsbehandlingen. Kriterierne for, hvordan timeprisen kan fastsættes, vil være afhængig af, hvordan den enkelte kommune er organiseret, og hvad der eksempelvis er besluttet, der skal opkræves gebyr for. Det er vigtigt, at fastsættelsen af gebyret og eventuelt også retningslinjerne for kontrol og opfølgning sker i tæt samarbejde mellem byggesags- og økonomifunktionen, hvis der skal sikres en holdbar løsning. Det er i vejledningen præciseret, at der ikke må ske en skønsmæssig opgørelse. Det er derfor vigtigt, at såvel udgifter som tidsforbrug er opgjort over en længere periode, som kan danne grundlag for fastsættelsen af timeprisen og den efterfølgende kontrol. Det anbefales ligeledes, at budgettet opstilles, så det er let målbart og kan udtrækkes af kommunens regnskab, da der er krav om, at der sker opfølgning og kontrol med eventuelle tilretninger i timeprisen i efterfølgende år. Instruks Der er pligt til, at kommunerne udarbejder en intern instruks, som beskriver, hvordan gebyrordningen håndteres. Instruksen skal indeholde kommunens retningslinjer for opkrævning og kontering af gebyrer samt retningslinjer for opgørelse af udgifter forbundet med gebyrordningen. Instruksen skal ligeledes indeholde retningslinjer for fordeling og kontering af timer i kommunen. 3

4 Derudover skal det fremgå, hvilke faste fordelingsnøgler kommunen anvender til fastsættelsen af de indirekte omkostninger. Det er essentielt, at kommunens fordelingsnøgler kan dokumenteres. Som en del af instruksen skal det derfor fremgå, hvilke direkte og indirekte udgifter, som kommunen vil dække gennem opkrævningen af gebyrerne. En beregning bør derfor altid indgå i instruksen. Eksempel på beregning af timepris: Direkte udgifter Lønomkostninger inkl. pension mv. Byggesagsbehandlere, administrative medarbejdere og teamleder (12 pers) Kr/i alt kr IT-systemer - årlige driftsudgifter Kr/i alt Fordelingsnøgle/pers Kr/i alt Byg & Miljø GeoEnviron Byggesagsmodul (11+3 licenser GE) Integrationer i alt kr Indirekte udgifter (overhead p/l) Fællesudgifter Byg, Natur og Miljø pr. person Kr/i alt Fordelings- Kr/årsværk nøgle/pers Ledelsesudgifter , ,23 Kurser , ,62 Møder , ,02 Hjemmeopkobl, mobil , ,02 Information , ,28 Anskaffelser kontorinv. M.m , ,28 Faglitteratur, annoncer mv , ,57 Befordring , ,21 i alt , ,23 Fællesudgifter Kultur, Miljø og Erhverv (rådhus) pr. person Tidsregistrering , ,22 Biler , ,81 Repræsentation/møder , ,37 Sekretariatsbistand lønomk , ,68 i alt , ,08 Fællesudgifter Rådhus pr. person Lokaleudgifter (jf. Udbet. DK) 8.198,00 Fælles IT-systemer , ,22 4

5 Direktion , ,09 Støttefunktioner løn staben , ,83 Støttefunktioner overhead , ,75 (tværgående udg. ) I alt ,89 I alt overhead pr. person ,21 I alt overhead (12 personer) kr ,52 Udgifter i alt kr ,52 Samlede antal timer til byggesagsbehandling Arbejdstimer pr. årsværk 1924 Arbejdstimer ekskl. ferie, helligedage og pauser 1501 Andel arbejdstimer til kurser og uddannelse 0,9 Præsterede timer til sagsbehandling (generelt pr. fuldtidsmedarbejder) 1350 Antal årsværk til opgaven byggesagsbehandling, jf. vejledning (eks. 5,42 ledelse) Samlede timer til byggesagsbehandling (1350 x 5,42) 7317 Beregning af timepris Samlede udgifter / samlede timer 7317 kr. 736 Et andet eksempel på beregning af timepris (hovedtal): Som eksempel på budgettering af timeprisen er nedenfor beskrevet, hvad der evt. kan indregnes 1. Andel af udgifter til central ledelse og administration i kommunen, herunder kommunalbestyrelsen, direktion, ledelsessekretariat, økonomiafdelingen, it, personale og borgerservice. 2. Andel af udgifter til fagcenter, herunder udgifter til husleje og biler, samt lønudgifter til ledelse, sekretariat og servicefunktioner som Kort/GIS og jurist. Derudover medgår bl.a. overheadomkostninger til bl.a. kursusafgifter, pc-udgifter, hjemmearbejdspladser og mødeudgifter samt fællesudgifter såsom udgifter til kurser, centerdag, kontingenter mv., der går på tværs af afdelingerne. 3. Andel af afdelingsudgifter, herunder fælles lønudgifter for afdelingen inkl. overheadomkostninger, kørselspenge, konsulentydelser, forsikringer mv. 5

6 4. Den direkte lønudgift, som et vægtet gennemsnit af lønudgiften (inkl. pension og feriegodtgørelse mv.) til sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med byggesagerne. Lønudgiften opskrives for at dække tidsforbruget til eks.vis; ferie, helligdage, pauser, sygdom, oplæring og mødeaktivitet mv., der er rent byggesagsrelateret såsom sagsfordelingsmøder, projektgrupper, oplæring og faglig og intern udvikling. Dette giver eksempelvis følgende opstilling. Fordelingsnøgle Pris pr. time 1. Andel af central ledelse og administration mv. kr. 22,66 2. Centerudgifter kr. 58,81 3. Afdelingsudgifter kr. 60,87 4. Egentlig byggesagsbehandling 60% kr. 235,85 5. Administrativ sagsbehandling 40% kr. 119,05 Timepris i alt kr. 497,24 Det er vigtigt, at budgettet opstilles, så det er let målbart og kan udtrækkes af kommunens regnskab, da der er krav om, at der sker opfølgning og kontrol med evt. tilretninger i timeprisen i efterfølgende år. Den beregnede timepris kan variere en del kommunerne imellem dog typisk beregnet til mellem 500,- kr og 800,- kr. Nedenstående oplysninger om timepris fremgår af Energistyrelsens hjemmeside: Byggesagsgebyrer : Kommuner med fast timepris: Kommune Garage Enfamiliehus Landbrugsbygning Fabriksbygning Etagebebyggelse Billund kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time Faxe Guldborgsund Holbæk 590 kr./time 614 kr./time 694 kr./time 590 kr./time 590 kr./time 590 kr./time 590 kr./time 614 kr./time 614 kr./time 614 kr./time 614 kr./time 694 kr./time 694 kr./time 694 kr./time 694 kr./time Horsens kr./time kr./time kr./time kr./time kr./time Kolding 595 kr./time 595 kr./time 595 kr./time 595 kr./time Lemvig Middelfart Tønder 630 kr./time 600 kr./time 688 kr./time 630 kr./time 630 kr./time 630 kr./time 630 kr./time 600 kr./time 600 kr./time 600 kr./time 600 kr./time 688 kr./time 688 kr./time 688 kr./time 688 kr./time Vordingborg 305 kr./time 305 kr./time 305 kr./time 6

7 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres - og hvad kan medregnes? Med baggrund i gebyrreglerne i byggelovgivningen samt Energistyrelsens udkast til vejledning om gebyrberegning fra januar, gennemgås her hvilke sagsbehandlingstrin, der indgår i gebyrberegningen og medgået tid. Herudover gennemgås kort, hvad der ikke kan indgå i opgørelsen af medgået tid og dermed opgørelsen af det endelig gebyr i en sag. Den kommunale bygningsmyndighed har flere opgaver efter byggelov og bygningsreglement (BR10). I henhold til forvaltningslovens 7, stk. 1, har kommunen en generel vejledningsforpligtelse over for borgere og andre kunder. Det kan eksempelvis være vejledning om, hvornår man skal søge byggetilladelse eller oplysning om, hvor i bygningsreglementet, der kan findes bestemmelser om eksempelvis energiforbrug. Den byggesagsbehandling, som der kan opkræves gebyr for, vil derfor være i sager, hvor kommunen ikke blot iagttager sin forvaltningsretlige vejledningspligt, men foretager vurderinger, afholder møder mm, der tager udgangspunkt i et konkret byggeprojekt 1. Byggearbejder, der er omfattet af byggelovens 2, må i henhold til byggelovens 16 ikke påbegyndes uden en byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen. Herudover fastsættes det i bygningsreglementet, at visse byggearbejder kan udføres uden hverken tilladelse eller anmeldelse. Uanset om byggearbejdet kan udføres efter en byggetilladelse, en anmeldelse eller uden hverken tilladelse eller anmeldelse, skal bygningsreglementets materielle bestemmelser overholdes. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der - inden byggearbejdet kan sættes i gang - søges om dispensation fra de pågældende bestemmelser. Ud over byggelov og bygningsreglement, skal kommunen som bygningsmyndighed endvidere påse forholdet til anden lovgivning i forbindelse med byggesagsbehandlingen. I BR10, kap 1.10 er der nærmere defineret 21 lovgivningskomplekser, som skal påses i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Herudover betyder det såkaldte officialprincip, at kommunen altid skal påse al lovgivning, der er relevant for det individuelle byggearbejde. Sagsbehandlingen er således ikke begrænset til at sikre overensstemmelse med anden lovgivning udelukkende efter kap Kommunen kan altid medregne alle sagsbehandlingsskridt i byggesagen fra start til slut i gebyret, som har en naturlig tilknytning til byggesagsbehandlingen i sager, der munder ud i en afgørelse i form af tilladelser, midlertidige tilladelser, anmeldelser, dispensationer med 1 Det skal således også vurderes i hvilket omfang Vagtfunktionen i kommunen kan medregnes, dvs. hvor stor en del, der opgøres til at være vejledning, og hvor stor en del, der vedrører konkrete sager eller konkrete vurderinger. 7

8 hjemmel i byggelovgivningen. Herudover kan der opkræves gebyr for afslag samt i sager, hvor ansøger trækker sin ansøgning tilbage, jf. nedenfor. Sædvanlige sagsbehandlingsskridt i en byggesag vil typisk være: (Bruttolisten herunder kan anvendes i forhold til håndtering af tidsregistreringen) Forhåndshenvendelser og første forhåndsdialog Sagsmodtagelse og oprettelse Screening og eventuelt mangelbreve/kvitteringsbreve Modtagelse og journalisering af resterende materiale Sagsbehandling, byggelov Påse overensstemmelse med anden lovgivning (kap. 1.10), eksempelvis en planmæssig vurdering af det ansøgte Partshøringer (forvaltningslov) i forbindelse med eventuelle dispensationer fra eller helhedsvurderinger efter byggelovgivningen Løbende møder med ansøger/rådgiver m.fl. Indhente udtalelser fra eksempelvis vej- og miljømyndighed 2 Indhente udtalelse fra beredskabsmyndighed samt Brandvæsenets forebyggende afdeling (gennemgang af brandstrategi m.v.) 3 Behandle eventuelle svar og indsigelser fra partshøring foretaget efter forvaltningsloven Politisk forelæggelse Meddelelse af byggetilladelse eller anden tilladelse samt dispensation(er) eller meddelelse af afslag Opfølgning på vilkår i byggetilladelse Modtagelse og journalisering af hhv. start- og færdigmelding Midlertidig ibrugtagningstilladelse Besigtigelser Endelig lovlig ibrugtagning/færdigmelding Indberetning/endelig ajourføring af BBR (arealer, samt datoer for ansøgning, byggetilladelse, og høringsperioder samt oplysninger om byggeskadeforsikring) Afslutning af byggesagen defineres som det tidpunkt, hvor bebyggelsen kan tages endeligt lovligt i brug Klagesagsbehandling, retssager og politisager, jf. dog nedenfor I denne proces omfattes ligeledes kontrol af anden lovgivning, herunder naturbeskyttelsesloven, museumsloven, fredninger, landzonetilladelser o.m.a. I henhold til gebyrvejledningen kan selve sagsbehandlingen af bestemmelser fastsat i medfør af anden lovgivning, herunder eksempelvis naboorientering/partshøring ved dispensationer fra lokalplanen, imidlertid ikke medregnes ved opgørelsen af medgået tid, idet dette ikke ses som værende en del byggesagsbehandlingen efter byggeloven, men i stedet en del af kommunens 2 Og deres udgifter forbundet med vurdering af byggesagen 3 Og deres udgifter forbundet med vurdering af byggesagen 8

9 forpligtelser i forbindelse med anden lovgivning. Da lovteksten alene siger behandling af ansøgninger efter byggeloven, vurderes det, at vurderingen af mulige dispensationer fra f.eks. lokalplan, kan medregnes, men derimod ikke gennemførelse af dispensationsproceduren. Der kan alene opkræves gebyr i sager, hvor der træffes en afgørelse med hjemmel i byggelovgivningen, og derfor ikke for afgørelser, der træffes med hjemmel i anden lovgivning. Til opgørelsen af byggesagsgebyret kan endvidere i et vist omfang medregnes tid i forbindelse med naboklager i forbindelse med sagsbehandlingen. Dette vedrører klagesagsbehandling i forbindelse med klager til henholdsvis Statsforvaltningen og Natur- og Miljøklagenævnet, politiog retssager, jf. vejledningens: Når kommunalbestyrelsen har afsluttet en byggesag, er kommunens pligter og opgaver i forbindelse med den konkrete byggesag som udgangspunkt ophørt, og tidsregistreringen ophører dermed også. Det betyder, at klagesagsbehandling kun kan medregnes, hvis forløbet tidsmæssigt finder sted, inden bygggesagen er afsluttet med endelige, lovlig ibrugtagning af bebyggelsen. Klages der efter byggesagens afslutningstidspunkt, kan tidsforbruget altså ikke medregnes. Derfor kan det opleves som tilfældigt for den enkelte borger, om tidsforbruget til behandling af klagesager, retssager og politisager kan medregnes, idet det efter vejledningens ordlyd afhænger af, om byggesagen er afsluttet eller ej. Tidsforbruget i forbindelse med lovliggørelsessager medregnes efter samme principper som ovenfor ved en almindelig byggesag, idet der kan opkræves gebyr for perioden fra kommunen har påbegyndt lovliggørelsessagen og indtil byggeriet er lovliggjort og kommunen kan afslutte lovliggørelsessagen. Der skelnes ikke mellem fysisk og retlig lovliggørelse. I tilfælde af, at ansøger i løbet af processen selv trækker sin ansøgning tilbage, og sagen derfor annulleres, kan der opkræves gebyr for den tid, der er medgået fra byggesagens start, til den annulleres. Dette fremgår alene af gebyrvejledningen, og forvaltningen formoder derfor, at vejledningens tekst er udtryk for at være en udmøntning af bemyndigelsen i lovbestemmelsen til at fastsætte nærmere regler herfor. Anbefaling/forslag: Faggruppen Byggelov anbefaler/foreslår følgende: Tidsregistrering foreslås registreret pr. påbegyndt 15 min. Afhængig af organiseringen i de enkelte kommuner, kan der være forskel på hvad man vil medregne i tidsforbruget. Det kan være hensigtsmæssigt at lave færre sagsbehandlingsfaser end bruttolisten viser. Forhåndsdialog. Det foreslås, at det første møde, uanset hvilke sagsbehandlingstrin, der foretages, er gebyrfrit. Herefter starter tidsregistreringen som grundlag for gebyropkrævning. Forslaget er begrundet med, at det er ønskeligt at bistå ansøgere med at afklare forholdet omkring deres ønskede byggearbejde. Såfremt der skal betales for et sådant møde, risikeres at forhåndsdialogen 9

10 fravælges med en efterfølgende længere sagsbehandlingstid til følge på grund af manglende dokumentation, at projektet strider mod anden lovgivning o.lign. Sagsbehandling i forbindelse med nabo- og andre klager ud over sagsbehandling af eventuelle indsigelser i forbindelse med en partshøring foreslås gebyrfrit. Forslaget begrundes med et demokratisk hensyn, idet gebyret i sådanne sager helt eller delvist uforskyldt kan give meget stor forskel på gebyret i de enkelte sager, hvis bygherre skal betale for medgået tid til sagsbehandling af vedvarende klager. 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? Fakturaen kan naturligt tage udgangspunkt i de sagsbehandlingsskridt man vælger at tidsregistrere. Der er ikke fastsat retningslinjer for detaljeringsgraden. En afgørelse fra Statsforvaltningen vises herunder. Afgørelsen er truffet i forhold til en faktura udstedt af Holbæk Kommune (timebaseret gebyropkrævning). 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 6. Erfaringer fra kommuner, der allerede har indført timebaseret byggesagsgebyr Stikord: Nettotimer pr. medarbejder er 1380 timer (Vurdering at 40 % af tiden ikke kan faktureres) Erfaringsgrundlag i Holbæk, der har tidsregistreret i ca. 1 år, og opkrævet efter timepris. Erhvervssager er blevet 42 % billigere efter at der er indført timebaseret gebyr Mindre byggerier er steget med % efter der er indført timebaseret gebyr. 16

17 7. Eksempel på sagsfremstilling til politisk behandling (med henblik på afskaffelse af byggesagsgebyr) : Resume Fra 2015 skal gebyrer for byggesagsbehandling beregnes efter tidsforbruget på den enkelte sag. Ændringen vil medføre øget administration og lavere gebyrindtægter. Det foreslås på denne baggrund at byggesagsbehandlingen i xx Kommune gøres gebyrfri. Sagsfremstilling En lovændring betyder, at byggesagsgebyrer med virkning fra 2015 skal opkræves på grundlag af det faktiske tidsforbrug til den konkrete sag. I dag opkræves et fast gebyr, som varierer efter hvilken type sag det er. De nugældende gebyrer er angivet i takstbladet bilag 1. (Sagen behandles som lukket da den - afhængigt af beslutningen - kan have betydning for borgernes adfærd i forhold til ansøgninger om byggesager). Opkrævning af gebyrer kræver i dag kun et klik i sagsbehandlersystemet når tilladelsen er givet. Den fremtidige administration bliver langt mere kompliceret, som det fremgår af bilag 2. Det er endnu ikke endeligt afgjort hvilke dele af sagsbehandlingen, der kan kræves gebyr for. Men det er en entydig forudsætning, at tidsforbruget registreres detaljeret på de enkelte sager. Det registrerede tidsforbrug ganges med en beregnet timepris, som skal opdateres løbende og skal dokumenteres af regnskabsudtræk. En ansøger vil kunne modtage 3 regninger, én for forhåndsdialogen, én for tilladelsen (eller afslaget) og én for afslutning af byggesagen efter endt byggeri. Administrationen af ordningen bliver betydeligt mere ressourcekrævende end den nuværende. Hertil kommer et forventet større antal borgerhenvendelser vedr. gebyrstørrelsen. Ansøgningens kvalitet er afgørende for, hvor lang tid sagsbehandlingen tager, og dermed hvor stort et gebyr der opkræves. Man kan forestille sig, at ansøgningerne i den nye ordning med tiden bliver af en bedre kvalitet, da ansøger derved kan opnå et mindre gebyr. Omvendt kan en opkrævning af gebyr for forhåndsdialog medføre, at ansøger fravælger denne, med mulighed for dårligere ansøgninger til følge. 10 kommuner har prøvekørt ordningen, og de konkluderer, at gebyret for små byggesager som parcelhuse bliver dyrere, mens gebyret for større sager som erhvervsbyggeri bliver billigere i den nye ordning. Samlet set viser erfaringerne, at kommunens gebyrindtægter reduceres mellem 1/3 og halvdelen, ved det samme antal sager i den nye ordning sammenlignet med den nuværende. Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandling. Udvalgte sagstyper, dele af sagsbehandlingen eller hele sagsbehandlingen kan være skattefinansieret. Flere kommuner har besluttet at indføre gebyrfri byggesagsbehandling. Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering at den nye ordning for byggesagsgebyrer vil reducere gebyrindtægterne, forøge tidsforbruget på administration, hvilket alt andet lige vil medføre længere sagsbehandlingstider, samt medføre øgede udgifter til IT-systemer. En total skattefinansiering af byggesagsbehandlingen vil kunne bruges i kommunens branding som bosætnings- og erhvervskommune. 17

18 (Hvis den gebyrfri byggesagsbehandling indføres med virkning fra vil ansøgere i et vist omfang forventes at undlade at søge i. Derfor er vurderingen fra administrationens side, at den bør indføres med øjeblikkelig virkning.) Økonomi X-Kommunes gebyrindtægter på byggesagsbehandling har fra varieret mellem x og x mio. om året med et gennemsnit på x mio.. Dette beløb vil skulle findes på budget 2015 og frem. (For at indføre gebyrfri byggesagsbehandling med øjeblikkelig virkning vil der skulle findes x mio. på budget ). Hvis den nye ordning med gebyrstørrelser efter tidsforbrug indføres i 2015, vil et uændret serviceniveau i byggesagsbehandlingen kræve yderligere ressourcer til forvaltningen. Forvaltningen indstiller: At byggesagsbehandling i X- Kommune gøres gebyrfri med virkning fra x.x.x.. Forvaltningen tilbageholder opkrævninger af byggesagsgebyrer fra d. X.x.x. indtil byrådets endelige behandling af forslaget d. x.x.x., hvorefter de, hvis indstillingen tiltrædes, bortfalder. At der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på x mio. på budget og) at budgettet for 2015 og fremadrettet justeres med x mio kr. Bilag: Bilag 1. Kopi af takstoversigt_budget_ Bilag 2 Oplysning og fakta vedr. ny lovgivning om byggesagsgebyrer Bilag 3 Gebyrvejledning af 6. januar fra Energistyrelsen Beslutning: Bilag 2: Oplysning og fakta vedr. ny lovgivning Regeringen har ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at Kommunerne pr. 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyrer carporte, garager, overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster. Loven er al timebetalingen sikre større ensartethed og større gennemsigtighed. Energistyrelsen har 6. januar fremsendt udkast til gebyrvejledning til kommunerne, som understøtning for praksis i kommunerne.. Det er op til Kommunen at fastlægge gebyrniveauet. ramme for gebyrpolitikken. Kommunen kan vælge generelt at opkræve mindre andel af gebyrindtægterne, end der er dækkende for de faktiske omkostninger, og Kommunen kan vælge helt at undlade gebyropkrævning. I det ti 18

19 kan endvidere vælge, at der kun skal opkræves gebyr for visse sags typer, og at visse dele af selve byggesagsbehandlingen skal undtages for gebyropkrævning. Det er et krav, at Kommunerne dokumenterer deres direkte, indirekte og komplementære omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen, og at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger. H Kommunen skal opkræve samme timepris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter tidsforbrug, og samme faste pris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter fast pris. Der m I dag opkræver Kommunerne særskilte gebyrer for 5 forskellige kategorier, som er fastlagt i lovgivningen. Kommunen opkræver gebyrerne efter henholdsvis fast gebyr og efter antal kvm.. Kravet om opdeling vedlagt i bilag 1. Øvrige væsentlige ændringer og præciseringer i den ny lov og tilhørende gebyrvejledning: - Nuværende byggesagsgebyrer opkræves i forbindelse med at Kommunen træffer en afgørelse afslag eller tilladelse. En byggesag er ikke afsluttet ved det forhold, at der er truffet en afgørelse. Efter tilladelsen er der en del efterarbejde og en del dokumentation som ansøger skal fremsende. Byggesager har forskellige forløb, m meddelt tilladelse. 1. rate ved meddelelse om afgørelse og 2. rate ved endelig afslutning. tidspunkt for udstedelse af faktura vil medføre en forsinkelse i opkrævning og dermed tab i gebyrindtægterne efter ikrafttræden. - eller det tidspunkt hvor kommunen vurderer, at der foretages en egentlig byggesagsbehandling, selvom der ikke er modtaget en formel byggeansøgning. Det vil ofte være, elefon henvendelser, som afholdes inden modtagelse af ansøgning. Kommunen skal ved opkrævning af byggesagsgebyr efter tidsforbrug udspecificere tidsforbruget i den enkelte byggesag. Loven præciserer ikke, hvordan denne udspecificering skal foretages. - I gebyrvejledningen anføres, at lovgivning kan ikke medregnes. F.eks. vil behandlingen af en dispensationssag i forhold til en lokalplan samt behandlingen af landzonesager ikke kunne medregnes. 19

20 - I gebyrvejledningen præciseres, at kommunerne skal udarbejde en instruks for gebyrordningen. - For at Kommunen kan dokumentere omkostningerne forbundet med byggesagsbehandlingen, skal sagsbehandlerne foretage tidsregistreringe ens timepris for alle kommuner. Lovgrundlag: Lov nr. 640 af 12. juni 2013 (Ændring af Byggelovens 28) Bekendtgørelse nr af 9. december 2013 (Ændring af Bygningsreglementet BR 10 kap. 1.12) Gebyrvejledning af 6. januar fra Energistyrelsen Bekendtgørelse nr. 810 af 28. juni 2010 (Bygningsreglementet BR 10) Grundlovens Eksempel på sagsfremstilling til politisk behandling - generel stillingtagen. Gebyrfastsættelse - byggesagsbehandling Resume X- Kommune skal senest den 1. januar 2015 opkræve byggesagsgebyrer som timebetaling for medgået tid. Dog kan helt simpelt byggeri undtages og gebyrberegnes efter faste takster. Byrådet skal tage stilling til, hvilken takstmodel der skal anvendes for 2015, samt om del af byggesagsbehandlingen skal undtages fra gebyropkrævning, eller om byggesagsgebyrer skal afskaffes helt. Sagsfremstilling Regeringen har ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at kommunerne pr. 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid. Således skal alt byggeri faktureres på timebasis for medgået tid. Undtaget for dette krav er mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster. Kommunen kan således ved disse sagstyper vælge, om der skal opkræves efter fast takst eller efter timepris. Det er op til kommunen at fastlægge gebyrniveauet. Således danner lovgivningen alene en øvre ramme for gebyrpolitikken. Det er et krav, at omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen kan dokumenteres, og at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger. Kommunen skal opkræve samme timepris i alle typer byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter tidsforbrug, og samme faste pris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansieringen efter fast pris. Der må ikke opkræves grundgebyr eller opstartsgebyr. 20

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Takstblad for byggesagsbehandling I Ishøj Kommune for 2015 Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den 1. januar 2015 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015

Gebyrvedtægt. Byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015 Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Seneste revisionsdato: 23-12-2014 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver. Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til en landbrugsrådgiver Vedrørende Søren Broch, Diagonalvejen 112, 7323 Giveklage over byggesagsgebyr Du har i et brev af 6. juli 2009 med bilag som repræsentant

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart

Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780061 Fax 7221 8888 dla@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Gebyrreform for tilsyn med civil luftfart 1. Sammenfatning I forbindelse med den

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Temaforslag drift Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Temaforslag drift Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Serviceniveau på byggesagsområdet 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Gebyrer fjernes/serviceniveau ca. 2.600 ca. 2.600 ca. 2.600 ca. 2.600 Serviceniveau ca. 1.000

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009

VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING. Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009 VEJLEDNING I STYRKET BYGGESAGSBEHANDLING Erhvervs- og Byggestyrelsen, 3. juli 2009 1 INDLEDNING Denne vejledning indeholder en række råd til kommunale byggesagsbehandlere om, hvad der skal gennemgås i

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen

Aktuelle emner fra Energistyrelsen. Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Aktuelle emner fra Energistyrelsen Charlotte Micheelsen, Louise Heger Jensen og Rikke Holgersen Dagen i dag: 1. Lovliggørelse 2. Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri 3. Frokost 4. Midlertidige

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Afrapportering fra Arbejdsgruppen om effektiv byggesagsbehandling

Afrapportering fra Arbejdsgruppen om effektiv byggesagsbehandling Afrapportering fra Arbejdsgruppen om effektiv byggesagsbehandling September 2012 1 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1 Arbejdsgruppens opgaver... 4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning... 4 2. BYGGESAGSBEHANDLINGSOMRÅDET...

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere