N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T A T. vedrørende. Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:"

Transkript

1 j.nr /jlw/e N O T A T vedrørende Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for: Den du Frygter Mor Byttes Hævnen ID:A

2 1. Indledning side 1 af 6 Producentforeningen har anmodet Koch / Christensen Advokatfirma om en juridisk vurdering af Rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber for:. Den du frygter. Mor Byttes. Hævnen. ID:A udarbejdet af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab dateret den 8. april De i rapporten omhandlede filmproduktioner er alle udført af Zentropa Entertainments 16 ApS med støtte fra Det Danske Filminstitut. I det følgende vil Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blive benævnt Deloitte, Deloittes rapport vedrørende gennemgang af produktionsregnskaber blive benævnt Rapporten, Deloittes undersøgelser, observationer m.v. til brug for udarbejdelse af Rapporten blive benævnt Undersøgelsen, Det Danske Filminstitut blive benævnt Støttegiver, Zentropa Entertainments 16 ApS blive benævnt Støttemodtager, og nærværende vurdering af Rapporten blive benævnt Vurderingen. Det fremgår af Rapporten, at bevillingsperiodernes start for de enkelte filmproduktioner er Den du Frygter: Mor Byttes: Hævnen: ID:A: Uden anden oplysning i Rapporten lægges det til grund, at det relevante tidspunkt for retsgrundlaget for støtte til de enkelte produktioner, er tidspunktet for bevillingsperiodens start. Det bemærkes, at Koch / Christensen Advokatfirma ikke har eller har haft nogen klientrelation til Støttemodtager eller Støttegiver. 2. Grundlaget for Vurderingen Af Rapporten fremgår, at denne alene er udarbejdet til Støttegivers eget brug, og at arbejdet hverken er revision eller review, og at man forbeholder sig retten til at ændre i de foretagne observationer. Bruger af Rapporten er således som udgangspunkt alene Støttegiver. Støttegiver har valgt at bringe Rapporten til offentlighedens kendskab i forbindelse med Støttegivers senere afgørelser overfor Støttemodtager.

3 Der er tale om en meget betydelig udvidelse af Rapportens brugerkreds, og dermed Rapportens brugerdefinition. side 2 af 6 I det omfang udvidelsen af Rapportens brugerkreds må give Deloitte anledning til at foretage ændringer i Rapporten, må et hensyn hertil vige for hensynet til Støttemodtager, der som genstand for Rapportens undersøgelse efter dennes offentliggørelse, må forvente at blive vurderet på grundlag af Rapporten i den foreliggende form. Vurderingen af Rapporten sker alene på grundlag af Rapporten med appendix og tabeller i den foreliggende form, idet yderligere materiale ikke er tilgængeligt for (en offentlig) bruger af Rapporten. 3. Rapportens kommissorium Rapporten angiver ikke noget klart defineret kommissorium. Det fremgår af Rapporten, at Støttegiver har kontaktet Deloitte for en.drøftelse af, hvordan en gennemgang af produktionsregnskaberne kunne enten af- eller bekræfte, om overfakturering havde fundet sted via Teknik Fyn ApS, (p.2). Det bemærkes i den forbindelse, at Teknik Fyn ApS har været leverandør til Støttemodtager i forbindelse med de omhandlede filmproduktioner. Det fremgår videre af Rapporten, at Støttegiver har anmodet Deloitte om at gennemføre en stikprøvevis gennemgang af udgifter vedrørende Teknik Fyn ApS med udgangspunkt i en række udvalgte produktionsregnskaber,. Af Rapportens beskrivelse af Arbejdsmetode fremgår: Formålet med den stikprøvevise gennemgang er at etablere et grundlag for en vurdering af, hvorvidt der har fundet overfakturering sted, men også i det omfang det er muligt, at etablere et grundlag for en vurdering af kontrol- og transaktionssporet, der har ligget til grundlag for udarbejdelsen af de 4 produktionsregnskaber, (p.4). Arbejdet med at gennemføre stikprøvevis gennemgang af udgifter, samt at etablere et grundlag for en vurdering af kontrol- og transaktionssporet må mere anses at være en angivelse af arbejdsteknikker, som skal indgå i Undersøgelsen, end en del af selve kommissoriet. Rapporten angiver ikke, hvad der nærmere skal forstås ved begrebet overfakturering. På grundlag af det foreliggende aftalegrundlag mellem Støttegiver og Støttemodtager, jfr. nedenfor, ses begrebet overfakturering nærmest at skulle forstås, som fakturering af ydelser til en pris, der overstiger markedspris.

4 Det må være et krav, at et kommissorium til en undersøgelse af 3. mands forhold, må foreligge klart defineret, dels af hensyn til den, der gøres til genstand for Undersøgelsen, og som skal have mulighed for at forholde sig til denne, herunder retligt, og dels af hensyn til at bruger af Undersøgelsen skal kunne forholde sig til de afgivne konklusioner. side 3 af 6 I det følgende vil det blive lagt til grund, at Rapportens kommissorium nærmere kan bestemmes til at omfatte en undersøgelse af, hvorvidt det kan konstateres, om Støttemodtager gennem sin brug af Teknik Fyn ApS som leverandør, i sit budget- og produktionsregnskab overfor Støttegiver har anført fakturering af ydelser til en pris, som overstiger markedspris. 4. Aftalegrundlaget mellem Støttegiver og Støttemodtager Ifølge Rapporten er aftalegrundlaget for de omhandlede filmproduktioner mellem Støttegiver og Støttemodtager: VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM udarbejdet af Støttegiver dateret den 13. maj 2003 (appendix 11), VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM udarbejdet af Støttegiver dateret den 1. oktober 2008 (appendix 12), samt VILKÅR FOR STØTTE TIL SPILLEFILM udarbejdet af Støttegiver gældende pr. 1. oktober 2012 (appendix 13). Af de anførte vilkår er det alene Vilkår pr. 13. maj 2003 og pr. 1. oktober 2008, som var gældende for de omhandlede filmproduktioner. Vilkår gældende pr. 1. oktober 2012 er således Undersøgelsen uvedkommende. Af vilkårene af 13. maj 2003 fremgår bl.a. om produktionsstøtte: I budgettet skal alle omkostninger anføres til markedspriser. Under punktet om Rapportering og regnskab fremgår bl.a.: Producenten skal i optageperioden ugentligt indsende en costrapport, der skal indeholde de samme poster, som det godkendte budget, forbruget til dato samt estimeret slutresultat for budgettets hovedposter med relevante kommentarer, samt et opdateret likvidationsregnskab. Videre fremgår det:

5 Producenten skal senest 3 måned (skal nok være måneder ) efter filmens verdenspremiere indsende filmens produktionsregnskab til Det Danske Filminstitut til godkendelse. side 4 af 6 Produktionsregnskabet skal indeholde en specifikation af filmens produktionsomkostninger samt indtægter, der har begrænset produktionsomkostningerne (eksempelvis fra salg af rekvisitter). Produktionsregnskabet skal endvidere indeholde en endelig finansierings- og tilbagebetalingsoversigt. Finansieringsoversigten skal indeholde en specifikation af de beløb, der er indgået i filmens finansiering, herunder støtte, investeringer, pre-sales m.v. Administrationsomkostninger indgår i regnskabet, som de af DFI godkendte budgetterede omkostninger uanset overskridelse eller besparelse. Af vilkårene dateret den 1. oktober 2008 fremgår tilsvarende: Produktionsstøtte ydes på grundlag af et af DFI godkendt budget. I budgettet skal alle omkostninger anføres til markedspriser i DKK eller EUR. Det fremgår af vilkårene, at produktionsbudgetterne skal udarbejdes på en af Støttegiver godkendt budgetformular. Rapporten angiver, at budgetformularen er ganske formuleret. Rapporten har imidlertid ingen kommentarer til de budgetformularer, som har foreligget udfyldt af Støttemodtager til de angivne filmproduktioner. Det fremgår ikke nærmere af Rapporten, i hvilket omfang der er sket en gennemgang af det regnskabsmateriale, som Støttemodtager i henhold til aftalegrundlaget har fremsendt til Støttegiver, for derigennem at vurdere, hvorvidt prisangivelser har været udtryk for markedsprisfastsættelse eller ikke. 5. Undersøgelsens retlige hjemmel Af Rapporten fremgår, at Støttemodtager på et tidspunkt går ind i spørgsmålet om hjemlen til at give Deloitte adgang til at gennemgå de udvalgte produktionsregnskaber og de bagvedliggende bilag, (p. 11). Det fremgår videre, at Støttegiver på den baggrund har anmodet Kammeradvokaten om at udfærdige et notat om hjemmelsgrundlaget. Rapporten indeholder ingen oplysning om indholdet af Kammeradvokatens notat eller i øvrigt nogen angivelse af Deloittes egen forståelse af den nærmere retlige hjemmel til Undersøgelsen.

6 Bruger af Rapporten efterlades således uden nogen reel oplysning om det retlige grundlag for Undersøgelsen, i hvilken forbindelse bemærkes, at der her ikke, som oftest, sker undersøgelse af egne forhold, men derimod af 3. mands forhold. side 5 af 6 Derimod efterlades bruger ved Rapportens anvendelse af ordvalg, som f.eks. Zentropas indsigelser mod bilagsadgang, bilag 11 og Begrænsninger i arbejdets udførelse (p. 12 ff), nærmest med den opfattelse, at Støttemodtager har modarbejdet Undersøgelsen. På det oplyste grundlag har bruger af Rapporten ikke mulighed for at foretage en relevant vurdering af, hvorvidt Støttemodtager har modarbejdet Undersøgelsen eller alene har foretaget en legitim varetagelse af sine interesser. 6. Rapportens regelgrundlag Rapportens angivelse af regelgrundlag må nærmere forstås, som en gennemgang af de retsregler, der med relevans for Undersøgelsen har været gældende for Støttemodtager. Udover en henvisning til bogføringslovens bestemmelser angives som regelgrundlag: Støttegivers Vilkår for støtte dateret henholdsvis , og Som tidligere anført er Vilkårene fra 1. oktober 2012 ikke gældende for de omhandlede filmproduktioner. Herudover bemærkes, at Støttegivers vilkår næppe kan antages at være et regelgrundlag. I samme forbindelse angiver Rapporten: Det er tilskudsmodtagers ansvar at kunne dokumentere, at markedspriser er anvendt. Dette udsagn kan næppe antages at være udtryk for et regelgrundlag, men alene udtryk for Rapportens antagelse af en bevisbyrderegel. Endelig henvises der i afsnittet til Revisionsinstruks for tilskud fra DDF, som imidlertid ikke forelå på tidspunktet for bevilling af støtte til de omhandlede filmproduktioner, og således også uden relevans for Undersøgelsen.

7 I Rapportens afsnit om Danske Revisorer (p. 21) er der en henvisning til Støttegivers Vilkår fra og , hvor det angives, at disse vilkår indeholder en henvisning til den til enhver tid gældende revisionsinstruks udmeldt af Kulturministeriet. side 6 af 6 Heller ikke dette regelgrundlag har været gældende for de omhandlede filmproduktioner. 7. Rapportens konklusion Rapportens centrale konklusion er, at den ikke har afdækket misbrug af støttemidler. Det formodes, at denne konklusion kan læses som, at det ikke er konstateret, at der har fundet overfakturering sted via Teknik Fyn ApS. Imidlertid fokuserer Rapporten i højere grad på, at der i forbindelse med Undersøgelsen er konstateret en række forhold, som angives som mangelfulde, og derfor er grundlag for den yderligere konklusion, der angives som: Samlet set er det, som følge af ovenstående forhold, vores vurdering, at der er en væsentlig øget risiko for såvel utilsigtet som tilsigtet overfakturering 1 Der er tale om en meget betydelig kritik af Støttemodtagers forhold. Konklusionen må antages at være fremkommet på grundlag af Undersøgelsens observationer sammenholdt med det regelgrundlag, som angives i Rapporten. Som anført ovenfor, er en stor del af det regelgrundlag, som angives i Rapporten, ikke gældende for de omhandlede filmproduktioner. Dette forhold giver en usikkerhed om relevansen af de præmisser, konklusionen bygger på, og hvorledes dette forhold har indflydelse på konklusionen. København, den 4. juni 2014 Jens Christensen 1 Konklusionens sproglige formulering indeholder en dobbeltbetydning. Konklusionen kan på den ene side forstås således, at der foreligger en væsentlig risiko, der pga. de foreliggende forhold øges, eller på den anden side forstås således, at der foreligger en risiko, der som følge af de foreliggende forhold væsentligt øges. Hvilken af de nævnte forståelser, der er påtænkt, fremgår ikke.

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden

Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden Kulturministeriet Revisorundersøgelse af DR's byggeprojekt i Ørestaden 19. juni 2008 Indhold 1 Indledning 9 1.1 Opgave 9 1.1.1 Afgrænsning af undersøgelsen 10 1.2 Grundlaget for undersøgelsen 10 1.2.1

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006

Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis. Oktober 2006 Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis Oktober 2006 JURIDISK-KRITISK REVISION ANBEFALINGER TIL BEDSTE PRAKSIS i Indholdsfortegnelse I. Indledning... 1 II. ERFA-gruppens kommissorium

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere