Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13"

Transkript

1 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1

2 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger for at være indstillet til prøve på modul 13 s. 2 Prøveform og aflevering s. 2 Rammer og kriterier for portfolio s. 3 Vejledning s. 4 Bedømmelse s. 4 Meddelelse til den studerende om bedømmelsen s. 4 Indstilling til ordinær prøve, omprøve, sygeprøve m.v. s. 4 Deadlines s. 5 Yderligere oplysninger s. 6 Læringsudbytte Jævnfør studieordningen er det forventede læringsudbytte for modul 13, at den studerende kan: Integrere praktisk og teoretisk kundskab ved udforskning af et selvvalgt problem- eller emneområde Reflektere over praksis Formidle den erhvervede viden og de erhvervede færdigheder Forudsætninger for at være indstillet til intern teoretisk prøve på modul 13 Der er ifølge Studieordningen generel deltagelsespligt til teoretisk og klinisk undervisning. Gennemført(e) valgfag, som har et omfang på i alt 10 ECTS, er en forudsætning for deltagelse i intern teoretisk prøve på modulet. Der er mulighed for at flytte dele af modulets indhold, hvis det er praktisk muligt i forhold til den studerendes øvrige uddannelse. En alternativ tidsmæssig afvikling kræver altid en godkendelse fra den uddannelsesansvarlige jordemoder på den studerendes kliniske uddannelsessted i de tilfælde, hvor det måtte påvirke afviklingen af den kliniske undervisning, samt fra vejlederen. Bedømmelsen af 13. modul vil i udgangspunktet foregå sammen med resten af holdet. Prøveform og aflevering Modul 13 bedømmes af en underviser fra jordemoderuddannelsen på baggrund af en portfolio, der dokumenterer, hvad den studerende har arbejdet med på modul 13. Portfolien udarbejdes individuelt af den studerende eller i delvist samarbejde mellem to eller tre studerende fra egen uddannelse eller anden sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Prøven afvikles i form af en intern teoretisk skriftlig prøve. Portfolien afleveres i studieadministrationen i 2 papireksemplarer, senest fredag kl i modulets sidste uge (uge 40 eller 11). Samtidig 2

3 med aflevering af papireksemplarerne afleveres en elektronisk version af det skriftlige produkt på It s Learning i faget Afl. Hold Jxxx" - "Modul 13". Rammer og kriterier for portfolio Portfolien må maximalt have et omfang af 10 sider svarende til anslag inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag er ikke inkluderet i de 10 sider. De første to punkter af portfolien (Indledning og Metode) kan udformes af 2-3 studerende sammen, hvis de studerende har gennemført valgfaget sammen. De øvrige punkter (Kritisk refleksion over udvalgt materiale og Refleksion over egen læring) skal udformes individuelt. Portfolien skal overholde Redaktionelle krav til skriftlige opgaver, som findes på UCN's hjemmeside. Portfolien skal indeholde: 1. Indledning Indledningen skal indeholde en beskrivelse af den studerendes valg af emne(r) samt begrundelse for den jordemoderfaglige relevans. Hvis den studerende har beskæftiget sig med flere forskellige emner på modul 13, skal den studerende udvælge ét emne, der arbejdes videre med i portfolien. Indledningen skal munde ud i en konkret problemformulering eller i en beskrivelse af målet med at undersøge det udvalgte emne. Vejledende omfang ½ - 1 side 2. Metode Metodeafsnittet skal indeholde en redegørelse for hvordan den studerende vil svare på problemformuleringen / opfylde målet. I dette afsnit kan der henvises til materialer / dokumentation for de aktiviteter som den studerende vil inddrage i sin kritiske refleksion (f.eks. egen empiri). De konkrete materialer vedlægges som bilag. Vejledende omfang ½ - 2 sider 3. Kritisk refleksion over udvalgt materiale Med udgangspunkt i det udvalgte materiale og med inddragelse af teori, skal den studerende foretage en kritisk refleksion med henblik på at besvare sin problemformulering / opfylde sit mål. Herunder diskuteres hvilke implikationer svaret eller målopfyldningen har for den kliniske praksis. Vejledende omfang ca. 5-6 sider. 4. Refleksion over egen læring Den studerende afslutter portfolien med en refleksion over egen læring. Dette afsnit skal omhandle udbyttet af hele modul 13 uanset, at den studerende evt. kun har beskæftiget sig med en lille del af modulets indhold i resten af portfolien. Vejledende omfang ½ - 1 side. Bilag Som bilag skal vedlægges valgfagsplan eller lignende oversigt over den studerendes sammensætning af valgfag på modul 13. 3

4 Vejledning På modul 10 introduceres de studerende til modul 13, og der tilbydes en 4 lektioners workshop, hvor den studerende kan få vejledning til planlægning og ansøgning vedrørende selvtilrettelagt valgfag. Ansøgning vedrørende selvtilrettelagt valgfag afleveres på It's Learning i faget "Modul 13 - valgfagsmodulet" under mappen, der angiver hvilken periode valgfaget skal afholdes. Efter godkendelse af ansøgning til selvtilrettelagt valgfag tildeles den studerende en vejleder blandt jordemoderuddannelsens undervisere. Dette meddeles den studerende ved opslag på Its Learning i samme mappe. Den studerende er forpligtet til senest 14 dage efter tildeling af vejleder, at kontakte vejlederen for at orientere om sin plan for modul 13. Der gives op til 5 lektioners vejledning pr. gruppe til planlægning af selvtilrettelagt valgfag. Hvis det selvtilrettelagte valgfag indeholder indsamling af egen empiri eller planlægning af undervisning, skal vejlederen forud for afholdelse af aktiviteten godkende observationsguide, interviewguide, undervisningsplan eller lignende. Herudover gives op til 2 lektioners vejledning pr. studerende til udarbejdelse af portfolio. Vejledningen kan foregå pr. mail, telefon eller ved personligt fremmøde. Den studerende er selv ansvarlig for at tage initiativ til vejledningen samt for overholdelse af deadlines. Bedømmelse Bedømmelsen sker på baggrund af den studerendes portfolio. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen i forhold til modulets læringsudbytte beskrevet i modulbeskrivelsen for modul 13. Meddelelse til den studerende om bedømmelsen Meddelelse om bedømmelsen gives på mail 4 uger efter aflevering. Herudover modtager den studerende snarest muligt efter meddelelsen om karakter en skriftlig tilbagemelding og begrundelse for karakter (max. ½ side). Indstilling til ordinær prøve, omprøve, sygeprøve m.v. Den studerende tilmeldes automatisk første ordinære prøve, som afslutter modulet. Den studerende er automatisk tilmeldt omprøve og eventuelt sygeprøve, hvis prøven ikke er bestået (enten ved ikke beståelseskarakter, ikke mødt eller sygdom). Tidspunkt for omprøve og sygeprøve aftales individuelt. Vedrørende afmelding fra omprøve, udeblivelse, sygeprøve m.m. se Eksamensreglement ved de Sundhedsfaglige Professionsbacheloruddannelser ved University College Nordjylland, se Der gives 1 lektion vejledning i forbindelse med omprøve. Omprøve og sygeprøve afvikles som den ordinære prøve. 4

5 Deadlines Der er forskellige deadlines i forbindelse med modul 13 alt efter, om den studerende vælger udbudte valgfag tilrettelagt af en professionshøjskole eller vælger selv at tilrettelægge sit/sine valgfag. Alle deadlines er også beskrevet på For studerende, der ønsker at afvikle modul 13 kommende efterår: Inden uge 9 Uge 11 Uge 12 og 13 Uge 16 Uge 17 Uge 17 Uge 19 Uge 20 Uge Uge 40 Fredag kl. 12 Studerende, der ønsker at komme til udlandet kan når som helst henvende sig til international koordinator Helle Tvorup Andersen Dog skal den studerende inden 1/3 indsende en elektronisk ansøgning om studieophold i udlandet. Valgfag tilrettelagt af UCN annonceres på hjemmesiden 1. Tilmelding til valgfag tilrettelagt af UCN eller anden professionshøjskole foregår via UCN s hjemmeside 2.Ansøgning om selvtilrettelagt valgfag sendes til koordinator for modul 13 Karin Lindholm 1. Tilbagemelding vedrørende optag/afslag på valgfag tilrettelagt af UCN eller anden professionshøjskole 2. Godkendelse (eller afvisning) af selvtilrettelagt valgfag/modul 13. Opslag på hjemmesiden om ledige valgfagspladser Tilmelding til ledige valgfagspladser Tilbagemelding om optag/afslag på ledige valgfagspladser Endelig valgfagsplan afleveres i studieadministrationen til Jette H Norup. Kan evt. sendes pr. mail: Afvikling af valgfag Aflevering af portfolio For studerende, der ønsker at afvikle modul 13 kommende forår: Inden uge 39 Uge 41 Uge 42 og 43 Uge 46 Uge 47 Uge 47 Uge 49 Uge 50 Uge 6-11 Uge 11 Fredag kl. 12 Studerende, der ønsker at komme til udlandet kan når som helst henvende sig til international koordinator Helle Tvorup Andersen Dog skal den studerende inden 1/3 indsende en elektronisk ansøgning om studieophold i udlandet. Valgfag tilrettelagt af UCN annonceres på hjemmesiden 1. Tilmelding til valgfag tilrettelagt af UCN eller anden professionshøjskole foregår via UCN s hjemmeside 2.Ansøgning om selvtilrettelagt valgfag sendes til koordinator for modul 13 Karin Lindholm 1. Tilbagemelding vedrørende optag/afslag på valgfag tilrettelagt af UCN eller anden professionshøjskole 2. Godkendelse (eller afvisning) af selvtilrettelagt valgfag/modul 13. Opslag på hjemmesiden om ledige valgfagspladser Tilmelding til ledige valgfagspladser Tilbagemelding om optag/afslag på ledige valgfagspladser Endelig valgfagsplan afleveres i studieadministrationen til Jette H Norup. Kan evt. sendes pr. mail: Afvikling af valgfag Aflevering af portfolio 5

6 Yderligere oplysninger Økonomi Ved praktikophold i Danmark. I forbindelse med selvtilrettelagt valgfag har Jordemoderuddannelsen mulighed for at honorere den nationale kliniske samarbejdspartner for klinisk uddannelse. Der kan maksimalt betales for 3 hele uger (1300 kr. pr. uge). Betalingen kan ikke udbetales til enkeltpersoner, der har ansættelse på et klinisk undervisningssted med praktikaftale med jordemoderuddannelsen. Ved praktikophold i Danmark skal den studerende til praktikstedet medbringe og udlevere en blanket til udbetaling af vederlag, herunder dokumentation for den studerendes fremmøde. Blanketten fås hos egen vejleder. Blanketten tilbagesendes til Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen University College Nordjylland. Der er ikke mulighed for at konvertere beløbet til betaling af nogen form for andre udgifter - heller ikke kursusafgifter - i forbindelse med afvikling af valgfag. Ved praktikophold i udlandet Du kan medbringe din SU til udlandet. Ved udenlandsophold er der mulighed for at honorere (udbetale FEE til) den internationale kliniske samarbejdspartner, hvad der svarer til den periode, den studerende modtager klinisk undervisning i udlandet. Dette finansieres via de såkaldte udenlandsstipendier via SU-Styrelsen. For at denne udbetaling kan finde sted skal der foreligge en faktura fra det udenlandske kliniske uddannelsessted. (Retningslinjer herfor samt et eksempel på en faktura findes hos International Koordinator Helle Tvorup Andersen Den studerende skal selv lægge pengene ud for FEE til det internationale praktiksted. Den studerende skal sikre sig, at der på fakturaen/kvitteringen tydeligt fremgår, hvilket beløb, tidspunkt for opholdet samt praktikstedets officielle stempel og underskrift. Når den studerende kommer hjem fra udenlandsopholdet vil studie administrationen: studiesekretær Mette Andersen være behjælpelig med refusion af den udlagte FEE betaling. Der er ikke mulighed for at konvertere beløbet til betaling af nogen form for andre udgifter som fx bolig- og rejseudgifter. Yderligere oplysninger om økonomi ved udlandsophold kan fås ved henvendelse til international Teamleder Nina Bengtsen Professionshøjskolen University College Nordjylland Vejledning om legatsøgning i forbindelse med studieophold og udlandsophold kan ses på og Forsikring Som medlem af Jordemoderforeningen er du som studerende ved studier i udlandet omfattet af en erhvervsansvarsforsikring, der dækker, hvis du laver skade på andre i forbindelse med dit jordemoderfaglige virke i udlandet. Se nærmere på Jordemoderforeningens hjemmeside (http://www.jordemoderforeningen.dk/index.dsp?page=4440) Herudover skal du ved studier i udlandet selv sørge for rejseforsikring samt evt. fritidsulykkesforsikring og afbudsforsikring. Spørgsmål Har du spørgsmål, som ikke besvares i denne tekst, er du velkommen til at kontakte koordinator for modul 13 Karin Lindholm, tlf eller international koordinator Helle Tvorup Andersen, tlf

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.. 4 Forsikringsforhold under udveksling. 4 Fagbeskrivelse for udveksling i netværket ENM. 5 Fagbeskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere