Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL"

Transkript

1 Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

2 Indholdsfortegnelse 1.Indledning Opgavens omfang Udbudsbetingelser Udbudsform Vurdering af tilbudsgivers egnethed Tildelingskriterier ved valg af tilbud Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Formkrav Udbyders forbehold Vedståelsesfrist for tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Kontraktudkast Parterne Kontraktgrundlag - kontrakttype Kontraktens omfang Kontraktperiode Bestilling af varer Levering og leveringsbetingelser Bonus, gebyrer m.v Følgeseddel Fakturering Priser Prisregulering Betaling E-Handel Ændring af produktsammensætning Offentlige påbud Underleverandør Miljø Kontakt mellem parterne Statistik Overdragelse af aftale Overdragelse af rettigheder og fordringer Misligholdelse Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Erstatning og forsikring Tvist Kontraktændringer Ændringer i direktiver og love Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Bilag Bilag 1 - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld Bilag 2 - Erklæring om arbejdsmiljølovgivning Bilag 3 - Kravspecifikationer Bilag 4 - Tildelingskriterier Bilag 5 - Tidsplan Bilag 6 - Huskeliste Bilag 6a - Eventuelle forbehold Bilag 7 - Kvittering for rettidig modtagelse Bilag 8 - Krav vedr. e-handel Bilag 9 Specifik for Odense Kommune, etik og socialt ansvar Bilag 10 - Tilbudsskema på Headset Bilag 11 - Tilbudsliste på service Checkliste: Ergonomi vedr. Headset - til orientering Side 2 af 21

3 1. Indledning Koordinatoren i nærværende udbud er Silkeborg Kommune, der udbyder Headset på vegne af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL (efterfølgende kaldt udbyder). Der ønskes en rammeaftale gældende fra den 1. januar BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL er et samarbejde mellem en række jyske og fynske kommuner. De enkelte kommuner vil foretage EU-udbud på vegne af Indkøbscentralens medlemmer. Udbuddene vil blive udformet, således at Indkøbscentralens medlemmer har følgende muligheder: medlemmet kan deltage fra aftalens start. medlemmet kan deltage i aftalen fra en senere fastsat dato medlemmet kan deltage med option medlemmet kan undlade at deltage i aftalen. Samtlige aftaler Indkøbscentralen indgår, vil være obligatoriske* og dermed bindende for de kommuner der på forhånd har tilmeldt sig udbuddet. De øvrige medlemskommuner af 12 by gruppens Indkøbscentral er ikke forpligtet i forhold hertil. *Ved en obligatorisk aftale forstås: en aftale, som alle kommunens indkøbere er forpligtet til at anvende. Indkøbskontoret vil aktivt medvirke til, at aftalen anvendes i størst muligt omfang, herunder en markedsføring af aftalen. Leverandøren kan dog under ingen omstændigheder kræve erstatning eller lignende, eller opsige aftalen såfremt aftalen ikke udnyttes 100 % af kommunens institutioner men indkøbskontoret vil af egen drift eller på opfordring medvirke til at undersøge, hvorfor aftalen eventuelt ikke anvendes 100 %. Hver kommune er en selvstændig juridisk myndighed, hvilket medfører, at der skal indgås særskilt aftale/kontrakt med hver enkelt kommune. Det er Indkøbskontorerne i hver af de deltagende kommuner, der har ansvaret for implementeringen af aftalen (nævnt som Indkøbskontoret ). Følgende kommuner er medlem af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL : Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune (Lemvig og Struer kommuner deltager i et indkøbssamarbejde) Ikast Kommune Kolding Kommune Middelfart Kommune Odense Kommune Randers Kommune Sønderborg Kommune Silkeborg Kommune Svendborg Kommune Vejle Kommune Århus Kommune Følgende deltager i aftalen pr. 1. januar 2008: Fredericia Kommune Holstebro Kommune Ikast Kommune Middelfart Kommune Odense Kommune Silkeborg Kommune Svendborg Kommune Vejle Kommune Følgende er med på option Herning Kommune Det samlede køb af Headset for de deltagende kommuner udgør på årsbasis ca kr. ekskl. moms (køb i 2006). Køb pr. kommune der deltager i udbuddet fra start: Køb i kr. Fredericia Kommune Holstebro Kommune Ikast Kommune Middelfart Kommune Odense Kommune Silkeborg Kommune Svendborg Kommune Vejle Kommune Køb i kr. Side 3 af 21

4 Køb pr. kommune der deltager med option: Herning kommune Nævnte årsforbrug kan kun betragtes som vejledende, og det forventes at være stigende i aftaleforløbet. Det skal accepteres, at der kan være udsving i det årlige forbrug. Maks. 1 leverandør (= eneleverandør) Valg af leverandør er ikke afsluttet før kontrakt er underskrevet af begge parter. 1.1 Opgavens omfang Kravspecifikationer (-er) for produktområder (-ne) er vedlagt dette udbudsmateriale som bilag Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Offentligt udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.2 Vurdering af tilbudsgivers egnethed Følgende kriterier skal være opfyldt for at komme i betragtning som tilbudsgiver. Er nævnte oplysninger ikke medsendt sammen med tilbudsmaterialet, vil tilbuddet blive betragtet som ikke konditionsmæssigt. Erklæring om forfalden, ubetalt gæld til offentlige myndigheder, jf. bilag 1 Erklæring om der er taget hensyn til arbejdsmiljølovgivningen jf. bilag 2 Vedrørende økonomiske forhold skal økonomisk formåen bevisliggøres ved hjælp af fremlæggelse af leverandørens balance eller uddrag heraf for de sidste 2 år. Aktuel referenceliste med beskrivelse af sammenlignelige leverancer. Der skal være tegnet produktansvarsforsikring på ting- og personskade. Der skal medsendes kopi af police eller tilsvarende dokumentation. 2.3 Tildelingskriterier ved valg af tilbud Tildelingskriteriet, der er gældende for dette udbud: Det økonomiske mest fordelagtige tilbud opstillet i prioriteret rækkefølge med følgende vægtfordeling: Pris % Ergonomi og funktionalitet % Service % Kvalitet % Levering 5-10 % 2.4 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud på levering af Headset samt Må kun åbnes af indkøbskontoret. Tilbuddet skal være afleveret senest den 19. oktober 2007 kl på følgende adresse: Silkeborg Kommune Indkøbskontoret, 4. sal Søvej Silkeborg Att.: Henning Trillingsgaard 2.5 Åbning af de indkomne tilbud. Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Åbningen foretages af udbyders personale, der har fuldmagt til åbningen. De indkomne tilbud vil blive behandlet efter følgende procedure: 1. Tilbudsgivers egnethed: I første omgang udvælges de egnede tilbudsgivere ud fra en vurdering af de oplysninger, der er krævet jf. afsnit Kravspecifikation (ultimative krav): I anden omgang vurderes tilbuddenes konditionsmæssighed i forhold til overholdelse af de opstillede ultimative krav. Såfremt kravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikke-konditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre behandling. 3. Tildeling af kontrakt: I tredje omgang vurderes de udvalgte tilbudsgiveres tilbud i forhold til tildelingskriteriet, og på denne baggrund træffes beslutning om tildeling af kontrakt. Side 4 af 21

5 2.6 Formkrav Tilbudsmaterialet ønskes fremsendt skriftligt i 2 eksemplarer, samt 2 eksemplarer på cd-rom. Denne skal indeholde tilbuddet hvor bilagene i udbudsmaterialet, er brugt i uændret format. I tilfælde af uoverensstemmelse, gælder det skriftlige tilbud (papir). Prislister og kataloger sendes kun i 1 eksemplar. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet og tilbuddet skal være udformet emnemæssigt i samme rækkefølge som udbudsmaterialet. Det bedes oplyst: 1) Der skal tilbydes prislistepris/rabat/nettopris i henhold til tilbudsskema bilag 10 2) Tilbuddet skal belyse alle forhold om tilbudsgiverens løsning af leverancen, herunder levering, distribuering, sortimentsbredde, leveringssikkerhed, håndtering af restordrer samt restordreprocent og produktudvikling. 3) Vedlagte bilag skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. 4) Tilbud med alt dertil hørende samt alt kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. 5) Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. 6) Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. 7) Eventuelle forbehold skal udtrykkelig fremgå af bilag 6a med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. 8) Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, skal det angives hvilken leverandør, der optræder som kontraktansvarlig over for udbyder. 2.7 Udbyders forbehold Der tages forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil 1. januar Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud skal rettes pr. til Henning Trillingsgaard: med emnet: "Spørgsmål - EU udbud Headset. senest den 27. september Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive tilsendt alle som har fået udleveret udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar vil desuden være at finde på udbyders hjemmeside på adressen: Derudover afholdes et spørgemøde den 2. oktober Kl på adressen: Silkeborg Rådhus, Søvej 1 i mødelokale D116 (1. sal). På mødet vil det være muligt at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Af hensyn til den praktiske planlægning bedes tilbudsgiver senest 25. september give Indkøbskontoret besked om, hvor mange der deltager i mødet. Side 5 af 21

6 3. Kontraktudkast Kontrakt vedr. levering af Headset 3.1 Parterne Imellem X udbyder XX XX XX (i det følgende kaldet udbyder) og Firma Adresse Postnr. By. (i det følgende kaldet kontrakthaver) indgået nærværende kontrakt. 3.2 Kontraktgrundlag - kontrakttype Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Kontrakten beskriver udbyders og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af udbyder udarbejdede udbudsmateriale med bilag og kontrakthavers tilbud af x.x. 200X i prioriteret rækkefølge udgør det samlede kontraktmateriale. Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder Købelovens regler. Kontrakthavers almindelige salgsog leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt. 3.3 Kontraktens omfang Levering af Headset til den i punkt 3.1 nævnte udbyder. Leverancens omfang bestemmes af de ordrer, som udbyder løbende afgiver. 3.4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 1. januar 2008 til og med den 31. december 2009 med option på op til 2 år. 3.5 Bestilling af varer Bestillere skal indenfor tilbudsgivers normale åbningstid have mulighed for at afgive varebestilling elektronisk (egen Web løsning), pr. , telefon, telefax. 3.6 Levering og leveringsbetingelser De leveringsbetingelser, der er gældende for dette udbud: Leveringsbetingelsen er frit leveret til den adresse, der angives af bestilleren. Der kan dog stilles krav om køb på minimum for 500 kr. pr. levering. Det skal så oplyses i tilbuddet samt hvilket gebyr der ellers pålægges forsendelsen. Det er en betingelse at varerne leveres således, at levering anses sket, når varen er leveret til aftalt tid, på rette adresse og på aftalt sted. Tilbudsgiver hæfter for leverancens økonomiske indhold, indtil modtageren har godkendt leverancen. Der skal leveres på central plads (umiddelbar indenfor hoveddør). Der må ikke uden forudgående aftale med Indkøbskontoret, leveres andre varer end de der fremgår af rammeaftalen. 3.7 Bonus, gebyrer m.v. Omsætningen med xx (udbyder) vedr. ovenstående varesortiment må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Bemærk! For Silkeborg Kommune er følgende gældende: Ved aftaleindgåelse med Silkeborg Kommune pålægges priserne en % som pr. 1. februar udbetales til Indkøbsafdelingen. Denne % sats vil blive aftalt i forbindelse med kontraktindgåelsen mellem Silkeborg Kommune og Leverandøren. For Holstebro Kommune er følgende gældende: Pr. 1. januar hvert år, skal der udbetales 2 % i bonus af Kommunens køb af Headset for året. Dette vil ikke have betydning for tilbuddet, da de tilbudte priser efterfølgende tillægges 2 % til Holstebro Kommune. For Fredericia Kommune er følgende gældende: Ved aftaleindgåelse med Fredericia Kommune pålægges priserne en % som en gang pr. år udbetales til Indkøbsafdelingen i Fredericia Kommune. Denne % sats vil blive aftalt i forbindelse med kontraktindgåelsen mellem Fredericia Kommune og Leverandøren. Side 6 af 21

7 3.8 Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. På følgesedlen skal som minimum angives bestiller, dato, antal, varenummer og vare samt restordrer. 3.9 Fakturering Faktura skal fremsendes elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre. Der betales ikke gebyr af nogen art Priser Jf. de i kontrakthavers tilbud af den x. x angivne enhedspriser (ekskl. moms) som er gældende indtil 31. december Priserne kan herefter reguleres 1 gang årligt i henhold til punkt Ved lejlighedsvise tilbuds- og kampagnepriser, som er billigere end de afgivne priser i dette udbud skal det sikres, at produkterne tilbydes de indkøbende enheder til laveste priser. Prisfald skal uden ophold komme udbyder til gode Prisregulering Der kan reguleres priser i henhold til nedennævnte. Prisregulering kan kun ske ved udefra kommende prisreguleringer. En eventuel prisstigning skal skriftlig dokumenteres fra leverandørens og producentens side. Prisreguleringer skal varsles med minimum 30 dage til Silkeborg Kommune, som er koordinator for dette udbud. Enhver prisstigning skal accepteres af Silkeborg Kommune før det vil være gældende hos de deltagende kommuner. Der kan kun prisreguleres 1 gang årligt pr. 1. januar. Første regulering kan foregå den 1. januar Betaling Nævnte betalingsbetingelser er gældende for dette udbud. Betalingsbetingelsen er løbende måned + 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura 3.13 E-Handel Udbyder lægger vægt på at fremme e-handel dvs. elektronisk samhandel ved brug af den pågældende kommunes e- handelssystem f.eks. KMD, Gatetrade, Rakat. Dvs. elektronisk ordreafgivelse, elektronisk ordrebekræftelse, elektronisk fakturering, elektronisk betaling samt den hertil knyttede elektroniske udveksling af data. Den valgte leverandør skal således ved påkrav fra udbyder gøre det muligt at købe Headset og tilbehør via kommunens egen e-handelssystem. Den enkelte kommune vil i samarbejde med den udvalgte leverandør definere, hvilke produkter der skal indgå i leverandørens e-katalog til kommunen. De nærmere praktiske procedurer samt vejledninger vil tilgå leverandøren i forbindelse hermed. Herefter skal aftaleleverandøren udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog til kommunens e-handelssystem med billeder og øvrige informationer om produkterne, således at dette er godkendt og tilgængeligt i systemet umiddelbart efter aftalens ikrafttræden. Dette skal være uden omkostning for kommunen Ændring af produktsammensætning Såfremt der som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. foretages korrektioner / ændringer i produkternes sammensætning er kontrakthaver pligtig til omgående at informere udbyder herom samt omgående at ændre på produktet, hvor dette følger af lovgivningen og / eller myndighedskrav. Såfremt kontrakthaver ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med produkter, der falder inden for det produktområde, der er omfattet af nærværende kontrakt, skal kontrakthaver i samarbejde med og efter aftale med udbyder tilbyde sådanne produkter. Udbyder medvirker gerne ved afprøvning af nye produkter, i det omfang disse i alle led lever op til de af kontrakten stillede minimumsbetingelser Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Udbyder er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Udbyder meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Udbyder er ikke bundet af udtalelsen. Udbyders økonomiske interesser kan også være til hinder for aktindsigt. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder. Ovenstående bestemmelse gælder ikke såfremt lovgivning, eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten. Udbyder skal i øvrigt henvise til offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt Underleverandør Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen Miljø Udbyder ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. Side 7 af 21

8 Endvidere ønsker udbyder aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel udbyders egne afdelinger, institutioner m.v. som hos udbyders leverandører af varer og tjenesteydelser. Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver, standarder m.m. På udbyders forlangende skal kontrakthaver, uden udgifter for udbyder, fremskaffe den dokumentation, udbyder måtte ønske omkring et produkt, til brug for deres miljøvurdering af produktet. Ved påkrav skal der fremsendes produktdatablade over de tilbudte produkter. Alle vejledninger, såvel til brugere som til personale, skal være skrevet på dansk. Tekst og eventuelle symboler på produkter eller i forbindelse med produkter skal være let forståelige Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Sælgerbesøg skal aftales i forvejen med den enkelte afdeling/institution. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra sælgers side lægges op til en positiv dialog om den enkelte afdelings/institutions indkøbsbehov. Der må ikke sendes tilbud, brochurer m.v. ud til kommunens institutioner/afdelinger uden forudgående accept af Indkøbskontoret i den enkelte kommune Statistik Kontrakthaver skal efter aftale med udbyder udarbejde og fremsende statistik med følgende indhold som udgangspunkt medmindre andet er aftalt: Statistikken skal indeholde detaljerede oplysninger om salget (i mængde og kr.) fordelt på varer, varegrupper. Statistikken skal indeholde oplysninger om køb pr. institution/afdeling med EAN nr. Statistikkerne skal kunne leveres elektronisk med henblik på bearbejdning i gængse elektroniske systemer. Statistikkerne skal fremsendes som vedhæftet fil i Microsoft tekstbehandlings- eller regnearksformat Overdragelse af aftale Kontrakthavers forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan ikke uden forudgående skriftlig aftale med kommunerne overlades til udførelse af anden / andre leverandører. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse, jf. punkt Overdragelse af rettigheder og fordringer De rettigheder og pligter, der fremgår af kontrakten og af de bilag, der hører til kontrakten, kan kontraktshaveren ikke overdrage, hverken i fuldt omfang eller kun delvist, og de krav, som kontraktshaveren har ifølge kontrakten med tilhørende bilag, kan kontraktshaveren ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver meddele udbyder dette, og kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Udbyder kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Udbyder kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken kontrakthaver skal opfylde sine forpligtigelser iht. denne kontrakt. Undlader kontrakthaver herefter at opfylde sine forpligtigelser, indenfor den af udbyder fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse, jf. nedenfor. Dersom kontrakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne kontrakt, jf. eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige leverancer, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Det vil også blive betragtet som misligeholdelse, hvis der ikke fortages en løbende opdatering af kataloger til den enkelte kommunes E-handelssystem. Kataloget skal til enhver tid indeholde de aftalte priser, produkter m.v. i henhold til kontrakt. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. Går kontrakthaver konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette / disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af udbyders kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb dvs. forskelsprisen ved kommunens køb hos anden leverandør, herunder fragt og geby- Side 8 af 21

9 rer, erstatningsansvar mv. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o.l., som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelse skal angive: Årsagen til force majeure Forventet varighed af force majeure Indsats fra tilbudsgivers side for at kunne genoptage leveringen Erstatning og forsikring Kontrakthave er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og sideprodukter Tvist Såfremt der opstår tvivl eller uenighed om rammekontraktens indhold, søger udbyder og kontrakthaver at løse spørgsmålet i mindelighed, evt. ved benyttelse af mediation (mægling med bistand af en tredjepart). Eventuelle udgifter til mediation deles ligeligt mellem parterne, medmindre andet aftales. Såfremt det ikke er muligt at løse spørgsmålet i mindelighed, løses tvisten ved voldgift. Tvisten afgøres efter dansk ret. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. Voldgiftsretten, som skal have sæde i Danmark, består af 3 voldgiftsdommere. Hver part skal udpege én voldgiftsdommer inden 7 kalenderdage efter at have modtaget anmodning herom fra den anden part. Disse to voldgiftsdommerne skal have særlig juridisk indsigt eller anden relevant faglig indsigt. De to voldgiftsdommere udpeger den tredje voldgiftsdommer (formanden) inden 14 dage efter, at de er blevet udpeget. Den tredje voldgiftsdommer skal være retsassessor eller dommer. Sagsbehandlingen sker i øvrigt i overensstemmelse med bestemmelserne i voldgiftsloven, jf. lov nr. 553 af 24. juni 2005 med senere ændringer Kontraktændringer Nærværende kontrakt samt bilag til denne, kan kun ændres ved skriftlig kontrakt imellem udbyder og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. Prisændringer i henhold til punkt 3.11 anses ikke som en kontraktændring Ændringer i direktiver og love Sker der i kontraktperioden ændringer af direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, regler / påbud og regulativer mv., der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave vil parterne kunne anvende reglerne i punkt 3.25, såfremt der måtte opstå tvivl som følge heraf. Tilsvarende er gældende, såfremt udbyder af strukturmæssige årsager ændrer den udbudte opgave / ydelse væsentligt, og dette ikke er i strid med udbudsreglerne Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan / skal offentliggøres. Angivelse af aftalepriser og øvrige vilkår over for kommunens ansatte i kommunens elektroniske håndbog betragtes ikke som offentliggørelse. Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Kontraktshaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne aftales indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Udbyder offentliggør i "Supplement til EF-tidende" med hvem der er indgået kontrakt. Dato: Udbyder Dato: Kontrakthaver Side 9 af 21

10 Bilag 1 - Erklæring om ubetalt, forfalden gæld ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Leverandørens navn og adresse: Ved enkeltmandsleverandør erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Dato og underskrift Side 10 af 21

11 Bilag 2 - Erklæring om arbejdsmiljølovgivning Det tilkendegives hermed, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Dato: Leverandørens/Ledelsens underskrift: Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter Officielt navn: Skat, Hovedcentret Adresse: Østbanegade 123 By: København Ø Postnummer: 2100 Land: Danmark Kontaktperson(er): Telefon: Att.: Fax: Internetadresse (URL): Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Postnummer: 1401 Land: Danmark Kontaktperson(er): Telefon: Att.: Fax: Internetadresse (URL): Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Postnummer: 2100 Land: Danmark Kontaktperson(er): Telefon: Att.: Fax: Internetadresse (URL): Leverandørens navn: Adresse: CVR.nr: Side 11 af 21

12 Bilag 3 Kravspecifikation (ultimative krav) Produkter Der skal kunne tilbydes et bredt sortiment af Headset og tilbehør dvs. der ønskes tilbud på flere fabrikater. Der vil løbende komme nye type af Headset, disse skal altid tilbydes til den samme forholdsvise rabat som på øvrige tilbudte Headset. De tilbudte priser er inklusiv alle afgifter, dog eksklusiv moms. Tilbudsgiver skal garantere, at der i minimum 5 år fra købsdato kan tilbydes service og skaffes reservedele på de tilbudte Headset. I modsat fald skal der tilbydes ombytning til reparationspris. Ingen af de tilbudte produkter og tilbehør må indeholde stoffer, der er allergifremkaldende eller på anden måde være sundhedsskadelige. Der må ikke være anvendt pvc eller phatalater De tilbudte produkter skal leve op til danske/europæiske standarder og sikkerhedskrav. Der skal medfølge en god brugervejledning på Dansk. Det er en forudsætning, at den valgte leverandør også er lagerførende af Bluetooth Headset til mobiltelefoni. Ved påkrav skal tilbudsgiver være indstillet på, at der skal udleveres produkter til afprøvning. Der vil maks. være tale om 5 produkter pr. vare nr. Emballage Leverandøren er forpligtet til, at emballere varen på en sådan måde, at der både tages miljøhensyn og sikres, at varen når frem i ubeskadiget stand med intakte egenskaber. Ved skader forårsaget af utilstrækkelig emballering forbeholder køber sig ret til uden udgifter at returnere varen. Produkterne skal leveres i brugervenlige pakninger (let at åbne mv.) Garanti Tilbudsgiver garanterer, at de leverede produkter nøje er i overensstemmelse med de tilbudte, og er uden fejl og mangler samt lever op til gældende standarder. Der skal tilbydes min. 2 års fuld garanti. Side 12 af 21

13 Bilag 4 Tildelingskriterier Pris % Ergonomi og funktionalitet % Service % Kvalitet % Levering 5-10 % Underkriterier Pris Der skal tilbydes listepris/rabat/nettopris på Headset. Derudover tilbydes en fast rabatsats på tilbehør til de tilbudte Headset. På bilag 11 oplyses priser på service udover garantiperioden. Ergonomi og funktionalitet Oplysninger på bilag 10 udfyldes. Endvidere vil der blive foretaget en fysisk afprøvning af de tilbudte produkter, der ligger til grund for vægtning af ergonomi og funktionalitet. (checkskema vedlagt til orientering). Vurderingen foretages af udvalgte medarbejdere og afprøvningen vil foregå over en 2-4 uger. De enkeltes vurdering ligger efterfølgende til grund for en samlet vurdering af ergonomi og funktionalitet af de tilbudte produkter. Service Det skal beskrives i tilbuddet, hvilken konsulentbistand der kan tilbydes. Det skal beskrives i tilbuddet om der er mulighed for at få varer i udvalg og hvordan det håndteres. Er det forbunden med nogen form for omkostning skal det beskrives. Det skal beskrives om det er muligt at returnere forkert bestilte varer og hvordan det håndteres. Er det forbunden med nogen form for omkostning skal det beskrives. Det oplyses i tilbuddet, om der i forbindelse med nyheder eller anden form for ændring af sortiment, udleveres produkter til afprøvning uden beregning. Det beskrives i tilbuddet, om der kan indgås en serviceaftale med tilbudsgiver på service af kommunernes nuværende beholdning af Headset. Det oplyses i bilag 11. Det beskrives i tilbuddet, om der tilbydes fast ombytningspris på produkter, hvor garantien er udløbet. Endvidere beskrives proceduren herfor. Det skal beskrives, hvor lang tid der skal påregnes for reparation af Headset fra den er modtaget hos tilbudsgiver. Endvidere oplyses det, om reparation er forbunden med nogen form for omkostninger f.eks. fragt, gebyr m.v. Det skal være muligt, at indgå serviceaftale på de tilbudte produkter efter garantiperiodens ophør. De tilbudte priser for service og reparationer skal beskrives i bilag 11. Endvidere skal serviceoplysninger på bilag10 besvares. Kvalitet Kvalitetsoplysninger på bilag 10 besvares. Tilbydes der garanti udover 2 år oplyses det i bilag 11. Levering Det oplyses i tilbuddet, hvor lang leveringstid dvs. antal hverdage der skal påregnes fra afgivelse af bestilling. Det oplyses i tilbuddet indenfor hvilken tider, brugeren kan afgive bestilling, evt. om det vil være muligt med bestilling udenfor normal åbningstid Det oplyses i tilbuddet, hvad seneste bestillingstidspunkt vil være ved levering af hasteordrer. Side 13 af 21

14 Bilag 5 - Tidsplan Afsendelse af bekendtgørelse til EF-tidende Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål Sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar Opklaringsmøde på Silkeborg Rådhus den 7. september den 27. september den 5. oktober den 2. oktober Sidste frist for modtagelse af tilbud den 19. oktober kl Tilbudsvurdering uge Forventet beslutning om leverandørvalg uge 46 stand still periode 10 dage Afsendelse af bekendtgørelse om indgået aftale senest 48 dg efter indgået kontrakt Side 14 af 21

15 Bilag 6 - Huskeliste Huskeliste for tilbudsgiver 1. Marker ved afkrydsning, om hvert enkelt punkt i udbudsmaterialet er læst og evt. besvaret. Pkt. Vedr. Sæt X Uddybende svar eller bemærkninger 1. Indledning 1.1 Opgavens omfang 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform 2.2 Vurdering af tilbudsgivers egnethed 2.3 Tildelingskriterier ved valg af tilbud 2.4 Tilbudsfrist 2.5 Åbning af de indkomne tilbud 2.6 Formkrav 2.7 Udbyders forbehold 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud 2.9 Spørgsmål til udbudsmaterialet 3. Kontraktudkast 3.1 Parterne 3.2 Kontraktgrundlag - Kontrakttype 3.3 Kontraktens omfang 3.4 Kontraktperiode 3.5 Bestilling af varer 3.6 Levering og leveringsbetingelser 3.7 Bonus, gebyrer m.v. 3.8 Følgeseddel 3.9 Fakturering 3.10 Priser 3.11 Prisregulering 3.12 Betaling 3.13 E-handel 3.14 Ændring af produktsammensætning 3.15 Offentlige påbud 3.16 Underleverandør 3.17 Miljø 3.18 Kontakt mellem parter 3.19 Statistik 3.20 Overdragelse af aftale 3.21 Overdragelse af rettigheder og fordringer 3.22 Misligholdelse 3.23 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure 3.24 Erstatning og forsikring 3.25 Tvist 3.26 Kontraktændringer 3.27 Ændringer i direktiver og love 3.28 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Kravspecifikation (Ultimative krav) Accepteret Produkter Der skal kunne tilbydes et bredt sortiment af Headset og tilbehør flere fabrikater Der vil løbende komme nye type af Headset, disse skal altid tilbydes til den samme forholdsvise rabat som på øvrige tilbudte Headset. De tilbudte priser er inklusiv alle afgifter på, dog eksklusiv moms. Tilbudsgiver skal garantere, at der i minimum 5 år fra købsdato kan tilbydes service og skaffes reservedele på de tilbudte Headset. I modsat fald skal der tilbydes ombytning til reparationspris Ingen af de tilbudte produkter og tilbehør må indeholde stoffer, der er allergifremkaldende eller på anden måde være sundhedsskadelige. Der må ikke være anvendt pvc eller phatalater. De tilbudte produkter skal leve op til danske/europæiske standarder og sikkerhedskrav. Der skal medfølge en god brugervejledning på Dansk. Det er en forudsætning, at den valgte leverandør også er lagerførende af Bluetooth Headset til mo- Side 15 af 21

16 biltelefoni. Ved påkrav skal tilbudsgiver være indstillet på, at der skal udleveres produkter til afprøvning. Der vil maks. være tale om 3 produkter pr. vare nr. Emballage Leverandøren er forpligtet til at emballere varen på en sådan måde, at der både tages miljøhensyn og sikres, at varen når frem i ubeskadiget stand med intakte egenskaber. Ved skader forårsaget af utilstrækkelig emballering forbeholder køber sig ret til uden udgifter at returnere varen. Produkterne skal leveres i brugervenlige pakninger (let at åbne mv.) Garanti Tilbudsgiver garanterer, at de leverede produkter nøje er i overensstemmelse med de tilbudte og er uden fejl og mangler samt lever op til gældende standarder. Der skal tilbydes min. 2 års fuld garanti. Bilag 6a - Eventuelle forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkelig beskrives med specifikation af forbeholdet og med specificeret angivelse af, på hvilken måde og i hvilket omfang forbeholdet øver indflydelse økonomisk. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder kontrakten, kan medføre, at udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har udbyder ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes har, udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, er kun gældende i det omfang de ikke strider mod nærværende udbudsmateriale, med mindre andet eksplicit er angivet. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet jf. afsnit 2.9, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Side 16 af 21

17 Bilag 7 Herved kvitteres for rettidig modtagelse af tilbud på (vare /tjenesteydelsessart) (dato /klokkeslæt) (udbyder / underskrift) Side 17 af 21

18 Bilag 8 Krav til leverandører vedr. anvendelsen af Kommunernes e-handelssystem. 1. Indledning Nærværende dokument udgør udvekslingsaftalen vedr. de kommuner der anvender e-handels-system. 2. Krav til leverandører En del af de deltagende kommuner er i gang med at overgå til e-handel i fuldt omfang - dvs. ordreafgivelse, ordrebekræftelse, fakturering og betaling vil foregå elektronisk. Den leverandør, der indgås en rammeaftale med skal således i umiddelbar forlængelse af aftaleindgåelsen efter nærmere skitserede anvisninger - udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog, som kan gøres tilgængeligt i de enkelte kommuners e-handelssystem fra aftaleperiodens start. Herudover skal leverandøren kunne håndtere elektronisk fakturering af samtlige ordrer - uanset hvorledes disse er afgivet. I nedenstående præciseres udbudets krav vedr. de eksisterende e-handelssystemer. Kravene omhandler: 1) Krav vedr. ordremodtagelse og afsendelse af elektroniske fakturaer. 2) Krav vedr. elektronisk vare- og priskatalog. 3) Specifikke krav vedr. nærværende udbud. Ad 1: Krav vedr. ordremodtagelse og afsendelse af elektronisk faktura. Det kræves, at leverandøren er i stand til at opfylde kravene vedr. elektronisk ordremodtagelse og afsendelse af elektronisk faktura til de enkelte kommuners e-handelssystem: Modtage en ordre elektronisk i et af følgende formater: EDIFACT, XML eller flad fil (CSV). Herudover er der indtil videre mulighed for at modtage ordrer via mail eller fax. Oplysningerne på ordren anvendes af leverandøren til entydig identifikation af den enhed i hver af de deltagende kommuner, som har foretaget ordren/bestillingen (herunder EAN-lokationsnummer, ordrenummer, reference, leveringsadresse, samt kontostreng). 1 Afsende en elektronisk faktura/kreditnota således hver kommune kan modtage denne i OIOXML via VANS (Value Added Network Services). Fakturaen skal leve op til de krav som er stillet i de bekendtgørelser som udmønter Lov om Offentlige Betalinger, ligesom alle data på fakturaen skal være elektroniske jf. definitionen på det fællesoffentlige format i OIOXML. 2 Afsende en elektronisk ordrebekræftelse - såfremt dette ønskes - i et af følgende formater: EDIFACT, XML eller flad fil (CSV). Af hensyn til mulighederne for automatisk behandling af elektroniske fakturaer, skal de enkelte ordrer modtaget af leverandøren, som er afgivet via e-handelsløsningen, faktureres enkeltvis. Endvidere skal leverandøren i forbindelse med aftaleindgåelsen angive hvorledes betalinger ønskes gennemført (bankoverførsel, FIK-betalinger eller lignende) samt hvilket SE-nummer/CVR-nummer der vil blive anvendt.3 Ad 2: Krav vedr. elektronisk vare- og priskatalog Leverandøren skal kunne levere et elektronisk vare- og priskatalog indeholdende forskellige oplysninger om: Afsenderen af kataloget Varegrupper. Det er et krav, at leverandørerne anvender den på kontrakttidspunktet seneste version af den danske oversættelse af UNSPSC s produktvarehierarki. Der kan til orientering læses mere om UNSPSC på web-adressen: Varepakning. Hvor mange bestillingsenheder, der indgår i f.eks. et kolli, masterkolli og en palle. Varetype. Diverse oplysninger om den enkelte vare. Rabatter og rabatstrukturer for den enkelte vare. Aflevering og opdatering af katalog Det er et krav, at leverandøren senest ved aftalens ikrafttræden har afleveret et godkendt elektronisk vare- og priskatalog til hver kommuners e-handelssystem f.eks. KMD, Gatetrade, Rakat. Godkendelsen indebærer, at dette lever op til de tekniske og indholdsmæssige krav til kataloget - herunder at kataloget indeholder de aftalte varer og priser. Ved aftaleindgåelsen aftales tidsplan og nærmere krav vedr. leverandørens levering af et elektronisk vare- og priskatalog. Prisen for at sende vare- og priskataloget til f.eks. KMD - og dermed få adgang til support og testning af kataloget - er ca kr. Denne pris er en engangspris og gælder også hvis leverandøren afleverer flere kataloger med forskellige vare- 1 I praksis kan leverandøren med fordel anvende EAN-lokationsnummer som kundenummer. Som minimum skal nummeret dog kunne anvendes til søgning og identifikation i leverandørens eventuelt allerede eksisterende kundekartotek vedrørende kommunerne, ligesom nummeret (på linie med ordrenummer, personreference og en eventuel kontostreng) skal anvendes i forbindelse med den efterfølgende elektroniske fakturering. 2 I praksis betyder det, at leverandøren ikke kan gøre brug af indscannede fakturaer, hvor kun dele af fakturaen er gjort elektroniske (som de såkaldte LæsInd-bureauer eksempelvis tilbyder). 3 Der kan kun anvendes ét SE-nummer (CVR-nummer) for hver enkelt leverandør i forbindelse med samhandel med kommunerne. Side 18 af 21

19 grupper. Hvis der efter endelig godkendelse af kataloget opstår problemer, som medfører behov for assistance, aftaler leverandøren en afregningspris med KMD fra gang til gang. Ved ændringer af priser og/eller produktsammensætning i aftaleperioden - eksempelvis som følge af en af Silkeborg Kommune godkendt prisregulering - er det leverandørens ansvar, at et godkendt elektronisk pris- og varekatalog kan gøres tilgængeligt i e-handelsløsningen fra ændringens ikrafttræden. Ad 3: Specifikke kommunekrav vedr. nærværende udbud. Herning Kommune Herning Kommune anvender kun elektronisk handel i begrænset omfang via leverandør web shops i løbet af 2007 forventes indgået et samarbejde med Gatetrade om en varekatalogløsning. Leverandørerne må forvente, at der skal betales en omkostning til Gatetrade på mellem 0,3 % og 1,9 % af omsætningen. Gatetrade kan kontaktes for nøjagtig prissætning. Dette må ikke have indflydelse på de tilbudte priser, dog kan der være et tillæg til Herning Kommune, på den omkostnings procent der skal afregnes til Gatetrade. Hvis dette er tilfældet skal det klar beskrives i tilbuddet. Der kan under ingen omstændigheder tages forbehold for indlæsning af varekataloger via Gatetrade. Odense Kommune Odense Kommune har taget et nyt elektronisk indkøbssystem i brug. Det nye indkøbssystem indgår som en del af Odense Kommunes e-handelsprojekt, hvor samtlige aftaleleverandører skal kunne fremsende elektroniske varekataloger til Odense Kommune. Odense Kommunes indkøbsaftaler ligger elektronisk i en indkøbsportal (Proceskatalog). De ca decentrale indkøbere i Odense Kommune og de kommunale selskaber har adgang til portalen. Indkøbsportalen opdateres løbende, så den decentrale indkøber til enhver tid har et opdateret værktøj til nemt og hurtigt at finde frem til den rigtige leverandør af et givent vareområde og til relevante indkøbsoplysninger, herunder miljøoplysninger indenfor vareområdet. Indkøbsportalen indeholder: Samtlige gældende indkøbsaftaler i Odense Kommune med priser, miljøoplysninger, betingelser og øvrige vilkår samt leverandøroplysninger. Generelle oplysninger, praktisk information om indkøbsforhold, lovregler og nyheder. Elektroniske varekataloger. Der er links til leverandørernes hjemmesider og varekataloger, så den decentrale indkøber kan foretage sine indkøb elektronisk, direkte hos leverandøren i dennes varekatalog eller som Elektroniske revisioner. Det aftales med hver enkel leverandør, hvilke oplysninger der må offentliggøres i indkøbsaftalen. Oplysningerne er fortrolige. Elektroniske varekataloger. Odense kommunes e-handelsløsning er baseret på Gatetrade varekataloger. Leverandørerne må forvente, at der skal betales en omkostning til Gatetrade på mellem 0,3 % og 0,95 % af omsætningen. Gatetrade kan kontaktes for nøjagtig prissætning. Se eventuelt dette link til priser og aftaleforhold hos Gatetrade: De nævnte omkostninger må ikke have indflydelse på de tilbudte priser. Hvis tilbyder ønsker at opkræve et tillæg hos Odense Kommune, på den omkostnings procent der skal afregnes til Gatetrade, skal det klart beskrives i tilbuddet. Der kan under ingen omstændigheder tages forbehold for indlæsning af varekataloger via Gatetrade. Indhold i varekataloget skal indeholde oplysninger jfr. den til enhver tid gældende kravspecifikation på e-handelsområdet, som er tilgængelig på Odense Kommunes hjemmeside. Ved indgåelse af indkøbsaftalen vil det være et krav, at fremsendelse af e-handels varekataloger kan finde sted senest 3 måneder efter indgåelse af aftalen. Opfyldes dette krav ikke, vil aftalen blive opsagt. Hvad skal varekataloget indeholde? Varekataloget skal indeholde: Kun det vareområde, som der er indgået indkøbsaftale på med Odense Kommune, i felter som er specificeret i "Varekatalog til Odense Kommune" Side 19 af 21

20 Odense Kommune har indgået aftale med Gatetrade, som skal levere en ny E-handelskatalogstandard (den offentlige indkøbsportal (DOIP). Du finder handelsbetingelser og yderligere information omkring DOIP på Gatetrade s hjemmeside. Katalogadministration. Indkøbskontoret er ansvarligt for administration af varekataloger. Kontaktperson: Indkøbskonsulent Claus Willemar Ehlers Processen med at få udarbejdet kataloget kan kort skitseres således: Underskrift af tilslutningsaftale mellem leverandør og Gatetrade.net Leverandør udpeger internt en administrator, der skal udarbejde kataloget. Administratoren deltager i det obligatoriske kursus " Kataloggenerering og administrator". Udarbejdelse og upload af katalog. Gatetrade kontakter de leverandører som har indkøbsaftale med Odense Kommune, med henblik på aktivering som E- handelsleverandør. Vil du vide mere? Vil du vide mere om E-handel i Odense Kommune., Kontaktperson: Indkøbschef Annette Bjørn. Nyttige links i forbindelse med samhandel med Odense Kommune. Gatetrade Net. Gatrade leverer elektroniske varekataloger til Odense Kommunes indkøbssystem. OIO-Offentlig Information Online. På denne side findes materiale og information om arbejdet om standardisering på e- handelsområdet forankret i IT- og Telestyrelsen. IKA. Foreningen af offentlige indkøbere og leverandører til det offentlige. Elektroniske fakturaer. Fra den 1. februar 2005 skal alle fakturaer, der sendes til offentlige instanser, indlæses elektronisk i de offentlige økonomisystemer. Dette blev vedtaget af Folketinget den 27. december 2003, jvf. "Lov nr om offentlige betalinger". Odense Kommune accepterer derfor kun elektroniske regninger jf. gældende regler fra Økonomistyrelsen. Fakturaer kan ikke fremsendes til Odense Kommune som , i tekstdokumenter eller i regneark, da disse ikke er i OIOXML format. Se også "Håndbog i elektronisk fakturering" - for dig der sælger til det offentlige. Heri er beskrevet hvilke krav der stilles til elektroniske regninger. Oplysninger på en faktura. På de fakturaer som Odense Kommunes enheder modtager fra og med 1. februar 2005, skal følgende oplysninger - som oplyses ved ordreafgivelsen - fremgå: Institutionens EAN-lokationsnummer (et nummer som entydigt identificerer pågældende enhed og fungerer som en slags "elektronisk adresse") Ordre- eller rekvisitionsnummer Personreference Internt konteringsnummer (såfremt dette opgives) Odense Kommunes EAN-nr. er offentliggjort på Information til leverandørerne Er man som leverandør til Odense Kommune i tvivl om, hvorvidt virksomhedens økonomi- og faktureringssystem kan håndtere elektroniske fakturaer i OIOXML format, anbefales det, at man henvender sig til sin IT leverandør eller EDB Gruppen. Der er også hjælp at hente på Læs-Ind service For leverandører, der ikke kan afsende fakturaer elektronisk, etableres løsninger (LæsInd-service), således at disse fakturaer kan scannes centralt og derved konverteres til elektroniske fakturaer, inden de når de offentlige myndigheder. Læs mere om LæsInd-service. Lovgivningen indebærer, at offentlige myndigheder kan udskyde betalingen til en kreditor, indtil denne har fremsendt regningen som ovenfor angivet. Som leverandør skal du derfor sikre, at alle de ønskede oplysninger kommer med på fakturaen og at denne fremsendes i elektronisk form (altså som elektronisk faktura eller via LæsInd-service). Odense Kommune returnerer fakturaer, der ikke opfylder lovkravet og behandler dem først mht. betaling, når de genfremsendes og lever op til kravene. Side 20 af 21

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2007 BRYSTPROTESER Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune

EU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune EU-udbud 2006/S157-169657 - Daglige bankforretninger i Viborg Kommune AUGUST 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Ordregivende myndighed... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.3 Formål og specifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune CVR nr.: Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem til Frederikshavn Kommune 1. Indledning Frederikshavn Kommune udbyder hermed leveringen af lovinformationssystem. Udbuddet gennemføres som et offentligt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13 ANNONCERING På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 10072013 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Afgivelse af tilbud... 3 2.

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v.

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser...3 1.1 Udbudsform og omfang...3 1.2 Tilbudsfrist...3 1.3

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare For nedenstående henvises til det aktuelle udbuds punkter

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud På levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD

UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD Juni, 2007 2-hjulede Mobile Affaldsbeholdere Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Morten Milling Tlf.: 72 53 11

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere