ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

2 Side 2 af 58

3 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler Delegering af budgetansvar Budgetopfølgning Halvårsregnskab (UDKAST) Årsregnskab (UDKAST) Løn og personale (UNDER UDARBEJDELSE) Bygninger og anlæg (UNDER UDARBEJDELSE) Bilagsbehandling (UDKAST) Controlling på decentrale driftssteder (UDKAST) Opkrævningspolitik (UDKAST) IT sikkerhedspolitik (UNDER UDARBEJDELSE) Kommunens forsikringsprincipper (UDKAST) Finansiel strategi (UNDER UDARBEJDELSE) Kontoplan (UNDER UDARBEJDELSE) Registrering af aktiver i anlægskartotek (UDKAST) Forskudskasser (UDKAST) Borgeres midler og værdier (UNDER UDARBEJDELSE) Beføjelser (UNDER UDARBEJDELSE) Kassation (UNDER UDARBEJDELSE) 37 Side 3 af 58

4 24. Bilagsoversigt (UDKAST) 38 Bilag 1 39 Bilag 2 41 Bilag 3 43 Bilag 4 (UDKAST) 45 Bilag 5 (UDKAST) 46 Bilag 6 (UNDER UDARBEJDELSE) 48 Bilag 7 (UDKAST) 49 Bilag 8 (UNDER UDARBEJDELSE) 51 Bilag 9 (UNDER UDARBEJDELSE) 52 Bilag 10 (UDKAST) 53 Bilag 11 (UDKAST) 54 Bilag 12 (UNDER UDARBEJDELSE) 56 Bilag 13 (UNDER UDARBEJDELSE) 57 Bilag 14 (UNDER UDARBEJDELSE) 58 Side 4 af 58

5 1. Forord (UDKAST) Økonomiregulativ for Ishøj Kommune giver en overordnet ramme for udmøntning af den økonomiske styring, som skal være velkendt for såvel politikere som administrationen. Økonomiregulativet er det væsentligste styringsredskab for Ishøj Kommunes økonomistyring og danner grundlag for udarbejdelse af forretningsgange, arbejdsgange, vejledninger mv Lovgrundlag Nærværende økonomiregulativ er Ishøj Kommunes overordnede regelsæt for al økonomisk virksomhed i kommunen. Regelsættet er også den praktiske udmøntning af Lov om kommunernes styrelse 42, stk. 7 om, at Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvor i der tillige optages forskrifter vedr. forretningsgangen indenfor kasseog regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. Økonomiregulativet beskriver ligeledes grundlaget for Økonomi- og Planudvalgets ansvar for indsigt i kommunens økonomiske forhold. De overordnede rammer fastsættes af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, som i praksis kommer til udtryk i Budget- og regnskabssystem for kommuner. 1.2 Formål Formålet med økonomiregulativet er at sikre: Effektiv økonomistyring Korrekt og ensartet administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen Præcisering af budget- og ledelsesansvar Internt kontrolniveau med udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko 1.3 Gyldighedsområde Økonomiregulativet er gyldigt for hele kommunens virksomhed. Hvis kommunen varetager regnskabsmæssige opgaver for selvstændige virksomheder, skal det fremgå af aftalegrundlaget med pågældende, i hvilket omfang regelsættet også gælder disse virksomheder. Side 5 af 58

6 1.4 Opbygning Økonomiregulativet er opbygget i kapitler, som beskriver de forskellige områder indenfor kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Regulativet omfatter lovbestemte og lokalpolitisk vedtagne retningslinjer. På en række områder er der udarbejdet særskilte bilag til nærværende økonomiregulativ. Der kan tilføjes bilag i det omfang, der er behov for uddybning af regulativets bestemmelser. Oversigt over bilag fremgår af bilagsfortegnelsen. 1.5 Ajourføring og ansvar Økonomiregulativet samt bilagene skal løbende vedligeholdes, så det til enhver tid er i overensstemmelse med gældende lov og vedtagne politikker. Økonomiregulativet Ansvaret for udarbejdelse og vedligeholdelse af økonomiregulativet påhviler Direktionen. Ændringer i økonomiregulativet indstilles af Direktionen gennem Økonomi- og Planudvalget til godkendelse i Byrådet. Der kan tilføjes eller ændres kapitler i økonomiregulativet i det omfang, der skønnes behov herfor. I aktuelle tilfælde skal omtalte kapitler indstilles af Direktionen gennem Økonomi- og Planudvalget til godkendelse i Byrådet. Redaktionelle ændringer, konsekvensrettelser affødt af byrådsbeslutninger og ny lovgivning, som ikke ændrer de grundlæggende principper i økonomiregulativet, kan dog foretages af Direktionen. Bilag Ansvaret for udarbejdelse og vedligeholdelse af bilag til økonomiregulativ påhviler centrene. Ansvarshavende center fremgår af det enkelte bilag. Der kan tilføjes eller ændres bilag til økonomiregulativet i det omfang, der skønnes behov herfor. Ændringer i bilag forelægges af det respektive center til godkendelse i Direktionen. Kommunens revision skal underrettes om alle ændringer i økonomiregulativet samt bilag før ikrafttræden. I den årlige revisionsberetning for kommunen skal der indgå en opsummering af samtlige ændringer og tilføjelser til økonomiregulativet samt bilag for det pågældende år. Side 6 af 58

7 2. Generelle forvaltningsbestemmelser Det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring er henført til det politiske niveau 1 jf. Lov om kommunernes styrelse. 2.1 Byrådet Byrådets formand er Borgmesteren. Byrådet har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed, og kan træffe afgørelse i enhver sag, som vedrører kommunen. Der er ikke andre kommunale organer, som har kompetence til at efterprøve Byrådets beslutninger. Såvel udvalgene som Borgmesteren er, med de begrænsninger der er fastsat i lovgivningen, i enhver henseende undergivet Byrådets beslutninger. 2.2 Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalgets formand er ligeledes Borgmesteren. Økonomi- og Planudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomi- og Planudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges Byrådet til godkendelse. 2.3 De stående udvalg De stående udvalg bestyrer de anliggender, der er underlagt dem i henhold til kommunens Styrelsesvedtægt, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i forbindelse med Byrådets vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer mv., der er udstedt af Byrådet samt af Økonomi- og Planudvalget. 2.4 Revisionen Kommunens revision, som skal være sagkyndig og uafhængig, antages af Byrådet. Revisionen skal omfatte alle under Byrådet henhørende regnskabsområder. 2.5 Borgmesteren Borgmesteren har den øverste daglige ledelse af Ishøj Kommunes administration. 2.6 Administrationen Kommunens administrative ledelse er Direktionen, som har det overordnede ansvar for overholdelse af nærværende Økonomiregulativ med tilhørende bilag. Det er ligeledes Direktionens ansvar, at der findes nødvendige forretnings- og arbejdsgange, samt at disse overholdes og ajourføres når der skønnes behov herfor. 1 Den politiske organisation i Ishøj Kommune er nærmere beskrevet i kommunens Styrelsesvedtægt Side 7 af 58

8 3. Kommunens økonomiske principper Formålet med nærværende kapitel er at fastsætte de overordnede økonomiske principper for Ishøj Kommune. De økonomiske principper skal medvirke til, at Ishøj Kommune såvel på kort som langt sigt får en robust og bæredygtig økonomi, der blandt andet sikrer økonomisk handlefrihed til at finansiere udviklingsprojekter, investeringer og ny drift. Ved en robust økonomi menes også, at kommunen er rummelig over for eventuelle statslige indgreb og andre uforudsigelige ændringer i økonomiske forudsætninger - f.eks. konjunkturskift således at drastiske ændringer i serviceniveauet på kort sigt undgås. På langt sigt skal principperne være med til at sikre Byrådets muligheder for fortsat at modernisere og udvikle kommunen. Ishøj Kommunes økonomiske principper er: at overholde aftaler indgået mellem Regeringen og KL at leasing i videst mulig omfang bør undgås, idet leasingydelser begrænser kommunens råderum i overslagsårene at der skal fokuseres på vedligeholdelse af kommunens ejendomme, veje mv. at kommunens kassebeholdning ultimo året bør have en kapacitet på minimum 10 mio. kr. at der til enhver tid tilstræbes effektivitet at der skal udvises økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu til enhver tid Med nærværende økonomiske principper skal Ishøj Kommune tilstræbe en effektiv og gennemskuelig økonomistyring for såvel det politiske niveau, koncernledelsen og de budgetansvarlige. Ishøj Kommune har på en række områder indgået forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune jf. Lov om forpligtende kommunale samarbejder. Det giver en yderligere styringsmæssig udfordring, da Vallensbæk Kommune har myndigheden til at træffe afgørelser med økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune og omvendt. Det betyder, at det er vigtigt med en tæt dialog med Vallensbæk Kommune. Side 8 af 58

9 4. Budgetproces Kommunens budget, årsbudgettet, beskriver næste års forventede indtægter og udgifter. Byrådets ønsker og beslutninger om, hvordan pengene skal fordeles på de mange opgaver, som kommunen varetager, fremgår af årsbudgettet. Årsbudgettet er det økonomiske administrationsgrundlag for alle kommunens ansatte i det kommende år. 4.1 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. indeholder en række bestemmelser om procedurer og tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af kommunernes årsbudget. Årsbudgettet skal ledsages af flerårige budgetoverslag, der af Økonomi- og Indenrigsministeriet er fastsat til 3 år. Årsbudgettet og de 3-årige budgetoverslag skal udarbejdes i en form, der opfylder Økonomi- og Indenrigsministeriets krav. Overordnede regler i forbindelse med budgetproceduren er, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de 3-årige budgetoverslag at Økonomi- og Planudvalgets forslag til årsbudget og 3-årig budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum at forslag til kommunens årsbudget og 3-årig budgetoverslag forelægges af Økonomi- og Planudvalget til godkendelse i Byrådet senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår - 1. behandling at budgetforslaget (1. behandling) offentliggøres når det er tilgængeligt for Byrådets medlemmer at Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og 3-årig budgetoverslag foretages senest den 15. oktober at det endeligt vedtagne årsbudget skal offentliggøres at en kort redegørelse for indholdet af det vedtagne årsbudget skal offentliggøres inden det pågældende regnskabsårs begyndelse 4.2 Budgetproces i Ishøj Kommune Forinden den årlige budgetudarbejdelse udarbejder Direktionscenter Økonomi forskrifter for budgetlægningen, herunder tidsplan, til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget. Det påhviler Direktionscenter Økonomi at påse, at udvalgene og centrene overholder forskrifterne. De budgetansvarlige 2 er 2 Nærmere beskrevet i kapitlet Delegering af budgetansvar Side 9 af 58

10 ansvarlige for, at forskrifter og tidsfrister overholdes. Budgetprocessen i Ishøj Kommune er opdelt i fire faser: Fase 1 Budgetprocedure og tidsplan Tidshorisont: Marts april Direktionscenter Økonomi udarbejder forslag til budgetprocedure og tidsplan Økonomi- og Planudvalget og Byrådet behandler budgetprocedure og tidsplan Fase 2 Basisbudgetoplæg Tidshorisont: Marts maj I overensstemmelse med budgetproceduren udarbejder Direktionscenter Økonomi et basisbudgetoplæg, hvori lovændringer og Byrådets beslutninger er indarbejdet. Basisbudgetoplægget er baseret på et uændret kvalitets- og serviceniveau i forhold til det forrige års vedtagne budget Direktionscenter Økonomi indsamler forslag til anlægsarbejder og serviceændringer fra centrene Fase 3 Orientering og 1. behandling Tidshorisont: Juni 15. september Økonomi- og Planudvalget behandler, det af administrationen udarbejdede, basisbudget samt forslag til anlægsarbejder og eventuelle serviceændringer. Byrådet behandler forslag til budgettet Forslag til budget og serviceændringer sendes til høring i brugerbestyrelser og MED-udvalg Fase 4 Politisk forhandling, 2. behandling og vedtagelse Tidshorisont: August 15. oktober Forslag til budgettet drøftes og behandles politisk i udvalgene Økonomi- og Planudvalget behandler eventuelle ændringsforslag fra udvalgene Byrådet 2. behandler og vedtager budgettet Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af Byrådet, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivninger. De poster på årsbudgettet, hvortil Byrådet ved vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, angiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning. Side 10 af 58

11 5. Bevillingsregler Årsbudgettet beskriver kommende års forventede indtægter og udgifter, og er det centrale redskab i den økonomiske styring i kommunen. Når begrebet årsbudget indsnævres til at handle om, hvor mange penge Byrådet har afsat til en bestemt opgave eller et bestemt område omtales dette som en bevilling. 5.1 Lovgrundlag I Lov om kommunernes styrelse 40 er der fastsat en række bestemmelser vedrørende kommunernes bevillinger: Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilliget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Byrådet har meddelt den fornødne bevilling Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift kan dog om fornødent iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes 5.2 Bevillingstyper I de kommunale bevillingsregler sondres der mellem tre typer af bevillinger Driftsbevillinger Anlægsbevillinger Tillægsbevillinger Driftsbevillinger Ved driftsbevilling forstås en bevilling, der er givet til at drive diverse aktiviteter i kommunen. Driftsbevillinger meddeles i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet og fremgår af bevillingsoversigten. Driftsbevillinger er etårige og gives til driftsudgifter og indtægter. Driftsbevillinger omfatter også kommunens finansielle poster, som skatter, tilskud (herunder bloktilskud), refusioner, renter og afdrag på lån. Side 11 af 58

12 5.2.2 Anlægsbevillinger Anlægsbevillinger meddeles af Byrådet, som en særskilt bevilling til hvert enkelt anlægsprojekt. Anlægsbevillinger kan være ét eller flerårige og gives til anlægsudgifter og indtægter. Byrådet kan til enhver tid i løbet af budgetåret meddele anlægsbevillinger. En anlægsbevilling knytter sig til det samlede anlægsprojekt, hvad enten dette påregnes at strække sig over ét eller flere år. Byrådet fastsætter ved vedtagelsen af årsbudgettet den endelige investeringsplan for budgetperioden opdelt på enkeltprojekter. Det enkelte anlægsprojekt kan først igangsættes, når der foreligger en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen skal godkendes af Byrådet, som samtidig skal godkende den endelige/konkrete anlægsbevilling. Det er en forudsætning for afgivelse af en anlægsbevilling, at der i årsbudgettet er afsat et rådighedsbeløb. Der kan i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det anførte rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen giver den samlede økonomiske ramme for et anlægsprojekt mens rådighedsbeløbet giver den økonomiske ramme gældende for pågældende budgetår. Et anlægsprojekt kan som udgangspunkt ikke iværksættes før der er taget stilling til afholdelsen af afledte driftsudgifter Tillægsbevillinger Når det konstateres, at den hidtil meddelte bevilling skønnes at være utilstrækkelig, skal der ansøges om en tillægsbevilling. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes merudgiften eller mindreindtægten - skal finansieres jf. Lov om kommunernes styrelse 40. Der kan søges om en tillægsbevilling til driftsbevillinger og/eller anlægsbevillinger for indeværende regnskabsår. En tillægsbevilling kan ansøges som en særskilt tillægbevillingssag eller i forbindelse med en budgetopfølgning. Ansøgning om en tillægsbevilling indstilles af det respektive udvalg gennem Økonomi- og Planudvalget til godkendelse i Byrådet. Ansvaret for ansøgning om en tillægsbevilling påhviler centerchefen. 5.3 Bevillingsniveau i Ishøj Kommune Ved bevillingsniveau forstås den detaljeringsgrad, som Byrådet ønsker at styre kommunens økonomi efter. I henhold til Lov om kommunernes styrelse 38 fastsætter Økonomi- og Indenrigsministeriet de nærmere regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil Byrådet ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat mindstekrav til bevillingsniveauet svarende til mindst én bevilling pr. udvalg. Der må ikke afgives bevillinger, som dækker mere end ét udvalgs område. Byrådet kan efter denne bestemmelse frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Side 12 af 58

13 Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rammerne for dispositionsfriheden indenfor et afgrænset område. Bevillingsniveauet har betydning for bevillingshaverens muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Byrådet i Ishøj Kommune har valgt at bevilge få, men bredt dækkende driftsbevillinger. Ishøj Kommunes bevillinger, bevillingstyper, budgetområder mm. fremgår af Budget Mål og rammer. En konkretisering af regler for omplaceringer mv. er nærmere beskrevet i kapitlet om Delegering af budgetansvar. Side 13 af 58

14 6. Delegering af budgetansvar At uddelegere ansvaret for kommunens budget betyder, at en overordnet overlader beslutnings- og handlingskompetence til en anden indenfor et givent afgrænset område. Delegering af et budgetansvar er ikke ensbetydende med, at den uddelegerende fritages for sit budgetansvar. 6.1 Lovgrundlag I Lov om kommunernes styrelse 40 fastslås, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner, kan Byrådet uddelegere budgetansvaret. 6.2 Delegering af budgetansvar i Ishøj Kommune Budgetansvaret i Ishøj Kommune er udmøntet på forskellige niveauer, både på det politiske og det administrative plan således, at hver enkelt budgetpost i Ishøj Kommune skal kunne henføres til en budgetansvarlig. Nedenfor fremgår, hvorledes budgetansvaret er uddelegeret i Ishøj Kommune: Byrådet Bevillingsmyndigheden ligger hos Byrådet og kan ikke uddelegeres. Byrådet har den overordnede kompetence til og ansvar for fastlæggelse af kommunens budget. Budgettet er sammensat af en række bevillinger. Enhver bevilling kan henføres til et udvalg, som kan have én eller flere bevillinger. Byrådet kan i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet bemyndige kompetencen til fordelingen af særlige puljer (0-løsning) til et udvalg og/eller administrationen, hvilket vil fremgå af Budget Mål og rammer. Byrådet har uddelegeret budgetansvaret for de bevillinger, som kan henføres til Økonomi- og Planudvalget og/eller de stående udvalg. Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget har ansvaret for kommunens samlede budget og skal føre tilsyn med, at bevillinger og rådighedsbeløb overholdes. Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg Det enkelte udvalg har budgetansvaret for de bevillinger, som er henført til dette og skal føre tilsyn med at disse overholdes. Enhver bevilling er sammensat af ét eller flere budgetområder. Udvalget har budgetansvaret for den samlede bevilling og kan omfordele midlerne mellem budgetområderne indenfor denne. Side 14 af 58

15 Såfremt udvalgene skal omfordele midler mellem bevillinger, skal dette - gennem Økonomi- og Planudvalget - forelægges til godkendelse hos Byrådet. Udvalgene har uddelegeret budgetansvaret for bevillingerne til Direktionen. Direktionen Direktionen har det administrative ansvar for kommunens samlede budget og skal føre tilsyn med, at bevillinger og rådighedsbeløb overholdes. Direktionen holder løbende det politiske niveau orienteret om udviklingen i økonomien og om nødvendige tiltag til sikring af budgettets overholdelse. Ethvert budgetområde er henført til et center. Direktionen har uddelegeret ansvaret for budgetområderne til de respektive centre. Centrene Det enkelte center har budgetansvaret for de budgetområder, som er henført til dette og skal føre tilsyn med at disse overholdes. Den enkelte centerchef har ansvaret for de budgetområder, som kan henføres til det respektive center. Centerchefen er budgetansvarlig for sit område. Centerchefen har uddelegeret budgetansvaret til den enkelte decentrale enhed. Lederen af denne enhed er budgetansvarlig for sit område og kan uddelegere indenfor eget kompetenceområde. De budgetansvarlige skal løbende føre tilsyn med enhedens budget og udvise rettidig omhu overfor nærmeste overliggende niveau. Side 15 af 58

16 7. Budgetopfølgning Budgettet er det centrale redskab i den økonomiske styring i kommunerne - både på det administrative og det politiske niveau. Administrationen udfører den løbende budgetstyring og har derfor kendskab til den økonomiske udvikling i kommunen. Politikerne er herimod afhængige af, at administrationen leverer information om den økonomiske udvikling, blandt andet i form af en budgetopfølgning. Det er afgørende, at den udarbejdede budgetopfølgning er et troværdigt styringsinstrument for politikerne, hvilket vil gøre dem i stand til at træffe nødvendige beslutninger. 7.1 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 18 fastslår, at Økonomi- og Planudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold indenfor samtlige kommunens administrations områder. I 21 fastslås, at udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, indenfor rammerne af det vedtagne årsbudget og i overensstemmelse med de reglementer mv., der er udstedt af Byrådet. Udvalgene påser, at de bevilligede beløb overholdes, og foretager gennem Økonomi- og Planudvalget indstilling til Byrådet, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne. 7.2 Budgetopfølgning i Ishøj Kommune De budgetansvarlige skal til enhver tid, indenfor eget ansvarsområde, sikre overholdelse af de givne budgetter og forudsætninger for disse. Dette indebærer, at de budgetansvarlige har løbende fokus på, om de forventede udgifter og indtægter i resten af året passer til restbudgettet på det givne tidspunkt. Udover de budgetansvarliges løbende budgetstyring, skal der 2 gange årligt afgives en budgetopfølgning til Byrådet, hvori der foretages en samlet vurdering af årsbudgettet i forhold til det forventede regnskab. Det enkelte udvalg kan fastlægge en hyppigere afrapportering. Udvalgene er ansvarlige for, at bevillinger indenfor eget område overholdes. Ved forventede afvigelser på en bevilling, skal udvalget tage stilling til kompenserede tiltag. Dette forudsætter, at administrationen har udarbejdet forslag til kompenserede tiltag ved forelæggelse af den politiske budgetopfølgning. Side 16 af 58

17 Processen for de 2 politiske budgetopfølgninger i Ishøj Kommune er som herunder: Politisk behandling i udvalgene Tidshorisont ved: 1. budgetopfølgning maj måned 2. budgetopfølgning november måned For hvert udvalg udarbejder administrationen en budgetopfølgningssag til forelæggelse på udvalgsniveau. Direktionscenter Økonomi forelægger en samlet budgetopfølgning ledsaget af et beskrivende notat for Økonomi- og Planudvalget. Politisk behandling i Byrådet Tidshorisont ved: 1. budgetopfølgning juni måned 2. budgetopfølgning december måned Byrådet behandler budgetopfølgningen. Direktionscenter Økonomi indarbejder eventuelle tillægsbevillinger i årsbudgettet. Side 17 af 58

18 8. Halvårsregnskab (UDKAST) Halvårsregnskabet danner grundlag for vurdering af kommunens forventede årsregnskab set i forhold til årsbudgettet. I modsætning til kommunens budgetopfølgninger er halvårsregnskabet lovpligtigt. Halvårsregnskabet er et ensartet styringsværktøj, som er offentligt tilgængeligt for interessenter. 8.1 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. indeholder en række bestemmelser om procedurer og tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af kommunernes halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal kun indeholde det udgiftsbaserede regnskab og skal ledsages af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. De to elementer, som halvårsregnskabet består af, er således: regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni forventet årsregnskab Halvårsregnskabet skal udarbejdes i en form, der opfylder Økonomi- og Indenrigsministeriets krav. Der er ikke fastsat krav, om at halvårsregnskabet skal revideres. De overordnede regler for udarbejdelse af halvårsregnskabet er: Halvårsregnskabet opgøres pr. 30. juni og skal posteringsmæssigt være afsluttet den 14. juli Halvårsregnskabet skal indberettes til Danmarks Statistik den 15. juli Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger mv. aflægges af Økonomi- og Planudvalget til godkendelse i Byrådet Aflæggelsen skal ske, så halvårsregnskabet kan godkendes af Byrådet senest ved det første møde i september og inden førstebehandling af budgettet for det kommende år Det forventede årsregnskab indberettes senest den 1. september til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det skal anføres, såfremt det forventede årsregnskab endnu ikke er politisk godkendt Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal offentliggøres 8.2 Halvårsregnskab i Ishøj Kommune Forinden udarbejdelse af halvårsregnskabet udsender Direktionscenter Økonomi retningslinjer og tidsfrister for halvårsregnskabet til koncernledelsen, som er ansvarlig for videreformidling af materialet til relevante medarbejdere. De budgetansvarlige er ansvarlige for, at retningslinjer og tidsfrister overholdes. Det påhviler Direktionscenter Økonomi at påse, at centrene overholder retningslinjerne således, at den planlagte politiske behandling kan overholdes. Side 18 af 58

19 9. Årsregnskab (UDKAST) Årsregnskabet skal danne grundlag for vurdering af årets forbrug, opgørelse af kommunens beholdninger samt vurdering af kommunens økonomiske situation. 9.1 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. indeholder en række bestemmelser om procedurer og tidsfrister i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af kommunernes årsregnskab. Årsregnskabet skal udarbejdes i en form, der opfylder Økonomi- og Indenrigsministeriets krav. De overordnede regler for udarbejdelse af årsregnskabet er: Kommunernes regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december Den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra regnskabsårets udgang til udgangen af februar måned i det efterfølgende regnskabsår Den regnskabsmæssige forsupplementsperiode omfatter december måned i året før regnskabsåret Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterfølgende år Årsregnskabet med tilhørende bemærkninger mv. aflægges af Økonomi- og Planudvalget til godkendelse i Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives af Byrådet til kommunens revision inden den 1. juni i året efter regnskabsåret Kommunens revision skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. august Revisionsmæssige bemærkninger skal forelægges for de respektive udvalg til behandling Kommunens revisions beretning og de hertil knyttede bemærkninger samt udvalgenes besvarelse vedrørende disse forelægges Byrådet til behandling og regnskabets godkendelse Kommunens regnskab samt revisionsberetning og Byrådets afgørelser om revisionsbemærkninger og udvalgenes besvarelser herpå skal fremsendes til tilsynsmyndigheden og kommunens revision inden udgangen af september måned Det endelige godkendte regnskab skal offentliggøres Side 19 af 58

20 9.2 Årsregnskab i Ishøj Kommune Forinden udarbejdelse af årsregnskabet udsender Direktionscenter Økonomi forskrifter og tidsplan for udarbejdelse af årsregnskabet. De budgetansvarlige er ansvarlige for, at forskrifter og tidsplan overholdes. Det påhviler Direktionscenter Økonomi at påse, at centrene overholder forskrifterne således, at den planlagte politiske behandling kan overholdes. Direktionscenter Økonomi koordinerer eventuelle revisionsmæssige bemærkninger til behandling i det respektive udvalg. Den anvendte regnskabspraksis ved udarbejdelse af årsregnskabet fremgår af generelle bemærkninger 3 til regnskabet. De generelle bemærkninger omfatter også ændringer i regnskabspraksis i forhold til tidligere år. 3 Generelle bemærkninger indgår i Ishøj Kommunes regnskab Side 20 af 58

21 10. Løn og personale (UNDER UDARBEJDELSE) Forventes udarbejdet juni Side 21 af 58

22 11. Bygninger og anlæg (UNDER UDARBEJDELSE) Forventes udarbejdet juni Side 22 af 58

23 12. Bilagsbehandling (UDKAST) Nærværende kapitel omhandler elektronisk bilagsbehandling i kommunens økonomisystem. Bilagsbehandling har betydning for hvor en transaktion registreres i kommunen. Ved bilagsbehandling skal konteringsregler i Budget- og regnskabssystem for kommuner følges, således at en transaktion bogføres, der hvor den konteringsmæssigt hører til. Herudover skal der ved bilagsbehandling følges bevillingsregler, således at en transaktion bogføres, hvor bevillingen er afgivet Bilagstyper I kommunens økonomisystem kan der bogføres ved anvendelse af nedenstående bilagstyper: Regninger via debitorsystem Omposteringsbilag E faktura Udgiftsbilag Regninger via kommunens debitorsystem er nærmere beskrevet i bilag vedr. regningsudskrivelse. Omposteringsbilag anvendes til intern bogføring mellem kommunens konti samt bogføring af bankbevægelser. Bogføring med omposteringsbilag kan være aktuel i forbindelse med fejlrettelser eller til fordeling af transaktioner mellem forskellige enheder. Omposteringsbilag skal ligeledes anvendes i forbindelse med afregning indenfor kommunen. Omposteringsbilag er opsat med ét godkendelsesniveau, dvs. én person kan både oprette og effektuere bogføringen indenfor eget budgetområde. Ved anvendelse af omposteringsbilag skal nødvendig dokumentation indscannes og vedhæftes bilaget. Hovedsageligt skal alle kommunens køb af varer og tjenesteydelser afregnes på grundlag af E-faktura. E-faktura er faktura, som er modtaget i kommunens økonomisystem i elektronisk form og er forudfyldt med stamdata, som ikke kan ændres af en godkender. E-faktura er opsat med ét godkendelsesniveau. Behandling af E-faktura har direkte indflydelse på kommunens økonomi, idet godkendelse af bilaget effektuerer en udbetaling. Udgiftsbilag har ligeledes direkte indflydelse på kommunens økonomi, idet godkendelse af udgiftsbilaget effektuerer en udbetaling. I modsætning til E-faktura bliver udgiftsbilag manuelt oprettet i kommunens økonomisystem og er derfor opsat med to godkendelsesniveauer. Udgiftsbilag oprettes og godkendes af én person, men udbetalingen kan ikke effektueres før en anden person godkender bilaget. Side 23 af 58

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

FAVRSKOV KOMMUNES PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING S PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (REGULATIV FOR KASSE OG REGNSKABSVÆSEN) 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Uddybende bilag... 5 1.4 Gyldighedsområde... 5 Ajourføring...

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring 1 Indhold 1. Generelt... 4 Lovgrundlag... 4 Formål... 4 Uddybende bilag... 4 Gyldighedsområde... 4 2. Ajourføring... 5 3. Styreform... 6 Generelt... 6 De politiske rammer...

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Regulativ for økonomistyring

Regulativ for økonomistyring Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune 01-01-2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 7 1.1 Bilag... 7 1.2 Forretningsgange til regulativet... 7 1.3 Gyldighedsområde... 7 1.4 Ajourføring...

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.

Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere