Geoteknisk undersøgelse Sag nr Kongeskrænten 1 Smørum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum"

Transkript

1 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske forhold i forbindelse med udstykning af området. Området er ifølge rammelokalplanen udlagt til tæt, lav bebyggelse og etagehusbebyggelse i op til etager, dog punktvis etager. Det vides ikke hvorvidt der planlægges kælder under byggerierne. I forbindelse med undersøgelserne ønskes endvidere jordens nedsivningskapacitet vurderet.. Boringer Der er på stedet december udført i alt stk. boringer uden anvendelse af foringsrør, boring nr. B-B. Boringerne er udført som og snegleboringer med et hydraulisk boreværk. Boringerne er ført til - meter under terræn, og der udtages jordprøver i hvert enkelt jordlag, dog maksimalt, meter imellem de enkelte prøver. I boringerne er der udført styrkeforsøg i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggrænser er indmålt. sultatet af boringer samt vingeforsøg er optegnet på vedlagte boreprofiler. Boringerne er foretaget som angivet på vedlagte plan.. Laboratorieforsøg På de optagne prøver er der udført geologisk bedømmelse samt bestemmelse af jordens naturlige vandindhold. sultaterne af laboratorieundersøgelserne er opstillet på boreprofilerne bagerst i rapporten. Jordprøverne opbevares dage fra dato med mindre andet aftales.. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR9. Boringerne er afsat med GPS. X Y B...9 B.9.. B... B... B.9..9 B...9

2 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI B. 9.. B B B... B.9..9 B.9.9. NE NE..9.9 Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med byggemodning eller lign. arbejder kan ske en terrænregulering, og derved kan koter og jordlagenes tykkelse ændres.. ske forhold ske kort til rådighed viser, at der i området kan forventes aflejringer af moræneler. I lagfølgeboringerne er der generelt truffet aflejringer af muld og muldblandet overjord underlejret af senglacial flydejord og smeltevandsler underlejret af moræneler fortsættende til boringernes slutdybder. I boringerne B, B, B og B træffes dog øverst fyldjord i større mægtighed, hvorunder der træffes intakte aflejringer af senglacial og glacial karakter.. Grundvandsforhold: I boring B er der konstateret frit vandspejl ved borearbejdets afslutning. Der er nedsat pejlerør i de på profilerne viste boringer for senere kontrol af vandspejl. Vandspejlet har formentlig ikke nået at stabilisere sig i pejlerørene. Det konstaterede vandspejl kan være af sekundær karakter. Der gøres opmærksom på at vandspejlets placering i øvrigt kan variere afhængig af årstid og nedbørsmængde. I forbindelse med byggeriets opstart på den enkelte byggegrund anbefales det, at vandstanden kontrolleres i pejlerørene således at den præcise vandstand i jorden fastlægges. Boring nr. Terrænkote Ca. m VS B, - B, - B,,, B, - B,9 - B,9 - U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B-9 - Kongeskrænten, Smørum, miljø-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport 9.doc

3 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI B, - B,9 - B9,9 - B, - B,9 - B, -. Funderingsforhold: På grundlag af ovennævnte boreresultater skal følgende funderingsdybder være overholdt som angivet i nedenstående skema samt på boreprofiler til fundering af de fremtidige bygninger. Med de konstaterede jordbundsforhold og hydrauliske forhold er det vores vurdering, at fundering af byggerier kan foretages i geoteknisk kategori eller afhængig af byggeri størrelse og lastforhold. Der kan generelt foretages en direkte og direkte dybere fundering af bærende bygningsdele. Der må forventes skred i udgravningen ved dybere fundering. AFRN OBL/OFL Boring nr. Terrænkote Udskiftningsniveau Ca. m under terræn B,,,, B,,,,9/, B,,,9,9 B,,,, B,9,,, B,9,,, B,,,, B,9,,,/, B9,9,,, B,,,, B,9,,, B,,,, OBL angiver dybden til overside af bæredygtige aflejringer for fundamenter, mens AFRN angiver dybden til afrømningsniveauet af muld og overjord til opbygning under normalt sætningsfrie gulve. OFL angiver dybden til overside af bæredygtige aflejringer for stærkt belastede fundamenter. U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B-9 - Kongeskrænten, Smørum, miljø-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport 9.doc

4 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Idet jordbundsforholdene kan variere væsentligt indenfor få meters afstand fra de steder, hvor boreprøverne er udført, skal man under udgravningsarbejdet være meget opmærksom på variationer i jordbundsforholdene, idet ovennævnte funderingsdybder kun giver sikkerhed for bæreevnen i de enkelte prøvepunkter. Da der i funderingsniveau træffes både sandblandet ler og sand, bør fundamenternes bæreevne bestemmes ud fra nedenstående målte og skønnede parameter og efter den europæiske funderingsnorm, DS/EN 99, samt det nationale anneks. For sandaflejringerne er skønnet følgende styrke Smeltevandsand: φ PL ~ -. γ ~ 9 kn/m For leraflejringerne er målt følgende forskydningsstyrker i OBL-niveau Senglacial flydejord: Cu ~ - kn/m γ ~ kn/m Moræneler: Cu ~ - kn/m γ ~ kn/m Smeltevandsler: Cu ~ - kn/m γ ~ kn/m For leraflejringerne er målt følgende forskydningsstyrker i OFL-niveau Moræneler: Cu ~ - kn/m γ ~ kn/m Smeltevandsler: Cu ~ - kn/m γ ~ kn/m Den mindste bæreevne af ovennævnte tilfælde bør lægges til grund for dimensionering af fundamenter. U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B-9 - Kongeskrænten, Smørum, miljø-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport 9.doc

5 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI. Miljø Det bemærkes i øvrigt at der, i forbindelse med bortskaffelse af eventuel overskudsjord, er krav om dokumentation for jordens forureningsgrad iht. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 9 Om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Denne dokumentation skal typisk leveres i form af miljøtekniske jordanalyser. DJ Miljø & Geoteknik P/S har i forbindelse med den geotekniske undersøgelse udtaget jordprøver til miljøteknisk analyse. Der fremsendes en særskilt miljøteknisk rapport. 9. Befæstede arealer og ledninger: Ved dimensionering af veje og pladser må der for senglacialt smeltevandssand påregnes en skønnet E-værdi ~ - MPa. For flydejord og smeltevandsler må påregnes en skønnet E-værdi ~ MPa. For moræneler må påregnes en skønnet E-værdi ~ - MPa. Værdierne kan kontrolleres i marken med pladebelastningsforsøg. Befæstede arealer dimensioneres i henhold til vejregler 9, vejdirektoratet eller lign. Etablering af ledningsanlæg kan overalt foregå uden sætningsproblemer, såfremt disse funderes under OBL. Hvor der over OBL er konstateret aflejringer, som er frostfarlige, selv med en effektiv dræning af vejkasser, udskiftes disse frostfarlige aflejringer med velkomprimeret og velgraderet sandfyld. Tilbagefyldning af opgravet materialer i ledningsgrave kan give problemer med hensyn til en effektiv komprimering, afhængig af årstiden. Lerfri sandmaterialer kan genindbygges uden store problemer, mens lerede materialer muligvis skal tørre inden genindbygning. Ligeledes stiller genindbygning af lerede materialer store krav til materialet til komprimeringen.. Afvanding Det vurderes, at der ikke vil være gener med tilløbende grundvand i forbindelse med udgravning til fundamenter for et kælderløst byggeri eller et kælderbyggeri med kældergulv beliggende i højere niveau end ca. kote.. Vandspejlet skal dog kontrolleres i de etablerede pejlerør inden opstart af gravearbejdet. Såfremt der graves under GVS skal der udføres en midlertidig grundvandssænkning/tørholdelse af udgravningen. Det anbefales, at udføre grundvandssænkning i kohæsionsjord ved hjælp af simpel lænsepumpning evt. suppleret med drænrender og pumpesumpe. Sænkning af grundvandsspejlet i friktionsjord bør udføres ved hjælp af sugespidser. Ved grundvandssænkning skal der tages højde for evt. skadelige indvirkninger på nabobygninger, anlæg, installationer og lign. iht. byggeloven. U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B-9 - Kongeskrænten, Smørum, miljø-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport 9.doc

6 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Det kræves, at bygningerne udføres på en sådan måde, at regn, sne og overfladevand samt grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke forårsager fugtskader og fugtgener, jfr. SBI-anvisning. Overfladevand skal bortledes ved eksempelvis at udføre tilstrækkelig fald bort fra bygningen. Da bygningerne muligvis skal opføres med kælder skal vandstanden i pejlerørene ubetinget efterpejles, således at den præcise vandstand kendes på udførelsestidspunktet. Såfremt vandstanden står højere end kældergulvet skal kælderen udføres vandtæt samt evt. dimensioneres til at kunne modstå opdrift. Alternativt skal kælderen tørholdes ved dræning, hvilket vil medføre en (permanent) grundvandssænkning, hvilket i de trufne aflejringer vurderes muligt med omfangsdræn og tæppedræn. Alternativt kan kælderkonstruktioner udføres vandtæt eller med membran.. Sætninger Forudsat at byggerierne udføres efter ovennævnte retningslinier skønnes sætningerne at blive små, altså sætninger af størrelsesorden, hvor egentlige bygningsskader almindeligvis kan undgås ved revne- og sætningsfordelende armering og uden konstruktionsmæssig betydning. Det forudsættes, at alt løst og opblødt jord i bunden af fundamentsudgravningerne oprenses grundigt inden støbning. Det oplyses endvidere, at bygningernes karakter samt materialevalg af disse på nuværende tidspunkt ikke kendes nærmere. Det er derfor op til den projekterende ingeniør i forbindelse med detailprojektering at vurdere hvorvidt der kan ske skadelige sætninger i konstruktionen. Der skal tages højde for evt. skadelige differenssætninger.. Nedsivning Nedsivningstestene er udført iht. retningslinjer angivet i nedsivning af regnvand i faskiner udgivet af teknologisk Institut. Forsøgene foregik i ca., meters dybde under terræn, hvor der i bunden af hullet blev gravet et mindre hul på x cm og cm dybt. Disse blev holdt vandmættet i min, hvorefter nedsynkningen i vandstanden over minutter blev målt. Se nedenstående illustration. U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B-9 - Kongeskrænten, Smørum, miljø-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport 9.doc

7 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Den målte nedsynkning omregnes til en nedsivningsevne. Da jordbunden kan være varierende i området kan der være stor forskel på jordens permeabilitet. Udregning NE: Målt nedsynkning på minutter: Nedsivning i meter pr. sek. m, sek mm m / sek Udregning NE: Målt nedsynkning på minutter: mm Nedsivning i meter pr. sek. m sek m / sek Faskine generelt: En faskine til overfladevand skal dimensioneres til at være stor nok til at kunne optage vandmængden, hvis tilstrømningen er større end udsivningen. Ved nedsivning af regnvand fra tag for den enkelte bygning skal der før faskinen anbringes en tagnedløbsbrønd med sandfang. Til faskiner for regnvand fra tage bør der af tekniske årsager ikke føres afløb fra lyskasser, kældernedgange, nedkørselsramper, gårdspladser eller lign. Hvis nærliggende huse er udført med kælder eller ligger meget lavere bør man overveje at placere faskinen længere væk end afstandskravene. U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B-9 - Kongeskrænten, Smørum, miljø-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport 9.doc

8 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Da udsivningen primært foregår gennem sidefladerne, skal faskinen udføres så den får et størst muligt sidefladeareal i forhold til bundfaldearealet. Afledning af overfladevand skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Dimensionering, placering og udførelse af en faskine skal sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt. Man må ligeledes heller ikke nedsive regnvand fra tjærede overflader. De vejledende afstande til beboelse skal være minimum meter, mens afstanden til vandløb, søer, hav og drikkevandsboringer vejledende skal være minimum meter. Faskinens udformning bør være lang og smal, og hvis der vælges plastkassetter skal fabrikantens vejledning følges nøje. Hvis faskinen placeres i meget leret aflejringer, bør denne så vidt muligt placeres i et område på grunden, som man kan acceptere bliver sumpet i våde perioder. Vedligeholdelse af faskinerne er også vigtig. Tagrender skal renses jævnlig især for løvfald, og sandfanget bør renses mindst to gange årligt. Der skal tages højde for vandspejlets placering.. Konklusion Direkte fundering: Med de konstaterede jordbundsforhold kan der ud fra de orienterende boringer generelt foretages en direkte og direkte dybere fundering til ovennævnte funderingsdybder for de kommende byggerier. Der skal dog ubetinget foretages supplerende geotekniske undersøgelser i forbindelse med detailprojekteringen af området. Samtlige fundamenter skal føres til rene intakte aflejringer med de fornødne styrker for det aktuelle byggeri. Fundamenter føres i frostfri dybde, og samtidig skal funderingsdybderne under pkt. overholdes. Stribefundamenter aftrappes ved niveauspring i funderingsniveauet. Aftrapning skal foretages i spring på minimum, meter med en resulterende hældning ikke stejlere end :. Fundamenter ved eksisterende installationer skal overholde krav i henhold til den europæiske funderingsnorm, DS/EN 99 samt det nationale anneks. Inden udstøbning af fundamenter, skal der foretages en effektiv manuel oprensning af alt løst eventuelt nedskredet materiale. Direkte funderet fundamenterne anbefales udført med revnearmering svarende til minimum, pct. af betonarealet i top og bund af fundamentet. Endelig fundamentsbredde og armeringsmængde i fundamenter skal dimensioneres af projekterende ingeniør. U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B-9 - Kongeskrænten, Smørum, miljø-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport 9.doc

9 9 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Det må anbefales, at vi foretager inspektion af fundamentsudgravningen for at kontrollere ovenstående parametre i henhold til den europæiske funderingsnorm. Under gulvkonstruktionen foretages en effektiv udskiftning af muld og muldblandet jord samt fyld med komprimerbart materiale, der komprimeres under lagvis udlægning. Gulve kan udlægges direkte på indbygget sand- eller grusfyld efter afrømning af muld og fyld. Det indbyggede materiale skal være rent og velgraderet og udlægges i lag af maksimal cm, som komprimeres hver for sig iht. gældende normer. Der skal udføres komprimeringskontrol af det indbyggede materiale under gulve, såfremt den samlede indbyggede sand- eller gruspude overstiger, meter i lagtykkelse. Ved udgravning til kælder skal udgravningens sider, såfremt denne udføres uden afstivning, have et anlæg, så skred ikke kan forekomme. Siderne skal være jævne og fri for store sten, og kanterne må ikke belastes af opgravet jord eller lign. For ubelastet skråninger gælder følgende anlæg under forudsætning af en forudgående grundvandssænkning ved udgravning under GVS. ld: a >, Intakt senglacialt sand: a >, Senglacialt ler: a >, Moræneler a >, Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport, og at den iht. DS/EN 99 skal følges op af en projekteringsrapport. Hillerød den.. Med venlig hilsen Sagsbehandler: Brian Hornemann Kvalitetskontrol: Claus Jespersen Skånvad U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B-9 - Kongeskrænten, Smørum, miljø-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport 9.doc

10 Kongeskrænten, Smørum SAG NR. 9 BILAG Plan over boringer DATO: 9.. SAGSBEH: AJ N bh B B K:.9 B K:.9 B K:. B K:. K:.9 B B K:. B9 K:.9 K:. B B K:.9 B K:. K:. B K:. a m b Indeholder data fra Geodatastyrelsen. Matrikelkortet og Kort. December. MS-tjeneste. Skitse lative koter DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI FALKEVEJ ENERGIVEJ HILLERØD SORØ TLF. 9 TLF. INTERNET :

11 DVR9 +, m Sten AFRN: +, OBL: +, + MULD, urent LER, muldet, sandet, rødbrun LER, sv. sandet, gruset, gulbrun, k Ov Ov Sm/ / + LER, sv. siltet, sv. sandet, gulbrun, k Sm/ / LER - - Sm/ / + LER, st. sandet, fint, sv. siltet, gulbrun, k Sm/ / LER, st. sandet, fint, sv. siltet, okker, gulbrun, k Sm/ / + LER - - Sm/ / Tør + 9 LER - - Sm/ / (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS..9 - DJCOA - PSTGDK :: B

12 DVR9 +, m + FYLD: MULD, leret, sandet, gruset, groft, mørkbrun FYLD: LER, sandet, mørkbrun + FYLD: LER - - AFRN: +, OBL: +, SAND, fint, sv. leret, sv. siltet, brungrå Sm Sg + LER, sandet, fint, gruset, sv. siltet, brungrå Sm Sg LER, sandet, sv. gruset, brungrå Sm Sg + LER, sandet, sv. siltet, brungrå, k Sm/ Sm Sg/ + LER - - Sm/ Sm Sg/ (%), (kpa) Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS..9 - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

13 DVR9 +, m AFRN: +, OBL: +,9 + FYLD: MULD, leret, gruset, stenet, mørk brun LER, sandet, sv. gruset, rødbrun Fl Sg LER, sandet, gruset, rødbrun Fl Sg + LER - - Fl Sg + MORÆNELER, sandet, fint, gruset, sv. siltet, lys gulbrun, k (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS..9 - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

14 DVR9 +, m AFRN: +, OBL: +, + MULD, leret LER, sandet, gruset, rodrester, rødbrun Ov Fl Sg + LER, sandet, gruset, rødbrun Fl Sg MORÆNELER, sandet, sv. gruset, gulbrun, k Cvr> Cvr> Cv> Cv> + MORÆNELER, sandet, gruset, kalkklaster, gulbrun, k Cvr> Cvr> Cv> Cv> + Cvr> Cv> + 9 (%), (kpa) Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS..9 - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

15 DVR9 +,9 m AFRN: +, OBL: +, MULD, leret, brun LER, sandet, sv. muldet, rødbrun Ov Ov/Fl /Sg + LER, sv. gruset, rødbrun Fl Sg LER, sv. sandet, gruset, rødbrun Fl Sg + LER - - Fl Sg MORÆNELER, sv. sandet, gruset, gulbrun, k + Tør (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS..9 - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

16 DVR9 +,9 m AFRN: +, OBL: +, MULD, leret MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, k Ov + MORÆNELER, sandet, gruset, okker, gulbrun, k + MORÆNELER, sandet, gruset, okker, stenet, gulbrun, k Cvr> Cv> + MORÆNELER, sandet, gruset, okker, gulbrun, k Cvr> Cv> Cvr> Cv> (%), (kpa) Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :9: B

17 DVR9 +, m + FYLD: LER, sandet, muldet, gruset, mørkbrun FYLD: LER, sandet, muldet, gruset, organisk materiale, mørkbrun + FYLD: LER, sandet, tegl, grå - rødbrun AFRN: +, OBL: +, FYLD: LER, sandet, tegl, okker, grå - rødbrun, sort + MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, k + Tør + (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS..9 - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

18 DVR9 +,9 m FYLD: MULD, sandet, leret, mørkbrun Sten Sten + FYLD, leret, sandet, gruset, organisk, mørkbrun FYLD FYLD, leret, sandet, gruset, organisk, sortbrun Sten Sten FYLD?: LER, sandet, gruset, okker, grå /Fl /Sg AFRN: +, OBL: +, + FYLD?: LER, sv. sandet, sv. gruset, mørke klaster, grå - gråbrun, k /Fl /Sg MORÆNELER, sandet, gruset, olivengrå, k (%), (kpa) Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS..9 - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

19 DVR9 +,9 m MULD, leret, brun Ov AFRN: +, OBL: +, MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, k + + Cvr> Cv> MORÆNELER, st. sandet, gruset, gulbrun, k Cvr> Cvr> Cv> Cv> + MORÆNELER, st. sandet, gruset, okker, gulbrun, k Cvr> Cv> MORÆNELER, sandet, gruset, okker, gulbrun, k (%), (kpa) Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS..9 - DJCOA - PSTGDK - -- :: B9

20 DVR9 +, m MULD, sandet, sort Ov AFRN: +,9 OBL: +, + LER, sandet, gruset, organisk materiale, rødbrun, k Ov/ / MORÆNELER, sandet, gruset, kalkslam, gulbrun + Cvr> Cvr> Cv> Cv> MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, k Cvr> Cv> + Cvr> Cv> Cvr> Cv> Cvr> Cv> + 9 MORÆNELER, sandet, gruset, kalkslam, gulbrun, k + (%), (kpa) Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- ::9 B

21 DVR9 +,9 m AFRN: +, OBL: +, MULD, leret, sandet, sortbrun Ov + MORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun, k Cvr> Cv> + Cvr> Cv> Cvr> Cv> Cvr> Cv> + Cvr> Cv> Cvr> Cv> Tør + + (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS..9 - DJCOA - PSTGDK - -- ::9 B

22 DVR9 +, m AFRN: +, OBL: +, + MULD, leret, brun LER, st. sandet, mørk rødbrun /Ov / /Fl /Sg LER, sandet, sv. gruset, mørk rødbrun /Fl /Sg MORÆNELER, sandet, gruset, olivengrå, k Cvr> Cv> + + MORÆNELER, sandet, gruset, okker, olivengrå, k (%), (kpa) Sag: 9 Kongeskrænten, Smørum Boret af: BD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: PHA Kontrol: BHO Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS..9 - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

23

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 7 Sikker Skolevej til Teglholmen København. Formål DJ Miljø & Geoteknik P/S er blevet anmodet om, at udføre orienterende

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 98 Sct. Birgitta Kirke Maria Gade Maribo. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Geoteknisk rapport. Datarapport. Egedal Stationsby

Geoteknisk rapport. Datarapport. Egedal Stationsby DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Datarapport Egedal Stationsby Rekvirent: Egedal Kommune Udarbejdet af: Brian Hornemann Kvalitetssikring: Johan Ploug Dato: 8.. Revision

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf.

Rudersdal Kommune. Retningslinjer for udførelse af faskiner. April Rudersdal Kommune. Natur og Miljø Øverødvej Holte Tlf. Rudersdal Kommune Retningslinjer for udførelse af faskiner April 2011 Rudersdal Kommune Natur og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 4611 0000 Tekstudkast og fotos Teknologisk institut Tegninger Claus Riis

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning 6. Analyse af byggefelt FUNDERING I dette kapitel behandles funderingen af Arkaden. Til bestemmelse af hvilken funderingsmetode, der skal anvendes, er der først lavet en jordbundsanalyse af byggefeltet

Læs mere

MTN Ejendomme ApS Dato: 4. april 2016 Bygaden 31C Ref.: ML 4736 Karrebæksminde Sag nr.: 2016.033 GEOTEKNISK RAPPORT

MTN Ejendomme ApS Dato: 4. april 2016 Bygaden 31C Ref.: ML 4736 Karrebæksminde Sag nr.: 2016.033 GEOTEKNISK RAPPORT MTN Ejendomme ApS Dato: 4. april 2016 Bygaden 31C Ref.: ML 4736 Karrebæksminde Sag nr.: 2016.033 GEOTEKNISK RAPPORT Vedr.: Hasselbakken 1-32, Fensmark, 4684 Holmegaard. Med bilag nr. 1: Signaturer og definitioner.

Læs mere

Det planlagte hus har følgende mål: Længde: 33 lb.m. Areal: m 2 Søjler: 2

Det planlagte hus har følgende mål: Længde: 33 lb.m. Areal: m 2 Søjler: 2 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr.: 25953 Hesseløvej 8 EBK sag: 0023 3390 Hundested EBK byggerådgiver: Anders Ingemann Jensen. Formål: Formål med undersøgelsen

Læs mere

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum.

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Carsten S. Sørensen COWI, Danmark, css@cowi.dk Rene Mølgaard Jensen Aarsleff, Danmark, rmj@aarsleff.com Indledning I Aalborg,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Geotekniske undersøgelser Maj 5 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato:.6.5 Version: Projekt nr.: 97- Side af

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape 2, 8362 Hørning Parcel nr.: 77 Figur 1 Situationsplan 1:1000 Baggrund Parcel

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand Ansøgning om tilladelse til nedsivning af husspildevand 1. Adresse Matrikel nr. 2. Ansøgningen vedrører: Nyanlæg Fornyelse af eksisterende anlæg Lovliggørelse af eksist anlæg 3. Spildevandsanlægget skal

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner

Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner EXPO-NET Danmark A/S Phone: +45 98 92 21 22 Georg Jensens Vej 5 Fax: +45 98 92 41 89 DK-9800 Hjørring E-mail: plast@expo-net.dk Forbedring af afvandingsforhold på golfbaner Kære Greenkeeper! Alle kan sikkert

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Marianne Bondo Hoff GEO, Danmark, mbh@geo.dk Morten Rasmussen GEO, Danmark, msr@geo.dk Abstract: I forbindelse

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere