Vejledningspakke udbud af plejecentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningspakke udbud af plejecentre"

Transkript

1 Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING INTRODUKTION OG OPBYGNING TRIN 1: UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING BAGGRUND OG FORMÅL MED UDBUDDET LOVGRUNDLAG INTERNE RETNINGSLINJER MARKEDSANALYSE, KONKURRENCESITUATION, FORSYNINGSSITUATION OG SAMARBEJDSFORMER NUVÆRENDE ORGANISERING AF OMRÅDET AFGRÆNSNING AF UDBUDDET RAMMER FOR UDBUDDET Forretningsmodel Kvalitet Bygningsdrift og tekniske installationer Håndtering af fysiske aktiver (bygninger, produktionsapparat og inventar) Integration af hjemmeplejen i distriktet Kommunal drift eller selvejende institutioner Samarbejdsmodel It-systemer Ophævelse/misligholdelse PARTNERSKABER UDBUDSTEKNISKE RAMMER FOR UDBUDDET Kravspecifikationsstrategi Kategorisering af tjenesteydelser Udbudsform Kontraktlængde Udbud med flere delaftaler PROCESMÆSSIGE RAMMER FOR UDBUDDET HOVEDTIDSPLAN FOR UDBUDDET INTERN ORGANISERING AF UDBUDDET INDDRAGELSE AF BRUGERNE TRIN 2: PLANLÆGNING POLITISK BEHANDLING ORIENTERING AF MEDARBEJDERE VALG AF UDBUDSFORM KONTROLBUD KONTRAKTSTRATEGI HÅNDTERING AF FYSISKE AKTIVER INTERN ORGANISERING TRIN 2: UDBUDSMATERIALE UDBUDSBETINGELSER Udvælgelseskriterier Mindstekrav og forbehold... 36

3 4.1.3 Tildelingskriterier Alternative tilbud KONTRAKT Generelle kontraktvilkår Specifikke kontraktvilkår BILAG TIL KONTRAKTEN Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3 Samarbejdsorganisation Bilag 4 Lokaler og inventar mv Bilag 5 Priser Bilag 6 Ordregivers ydelser Bilag 7 Medarbejderforhold Bilag 8 Tidsplan TRIN 3: UDBUDSRUNDEN OFFENTLIGGØRELSE Bilag II A-udbud Bilag II B-udbud SPØRGSMÅL VURDERING AF TILBUD Generelt Særlige forhold af betydning for tilbudsvurderingen KONTRAKTINDGÅELSE UDBUDSSKABELONER BILAG A SPECIFIKKE KONTRAKTVILKÅR

4 1 Indledning Kommunerne udbyder i større og støre omfang kommunale driftsopgaver. Udbud af driften af de kommunale plejecentre er således ikke længere helt nyt og uafprøvet i en dansk sammenhæng; pt. har fem danske kommuner valgt at udbyde driften af deres plejecentre, og flere er på vej. Dertil kommer, at en række kommuner desuden har udbudt personlig pleje inden for det fritvalgsbelagte område. Ifølge Udbudsportalens 1 og Konkurrencestyrelsens 2 undersøgelser har udbuddene af drift af plejecentre haft en effekt. Både i forhold til økonomi, kvalitet og i forhold til udviklingen af området. Dette afspejler samtidig de forskellige motiver, der har ligget til grund for udbuddene. Nogle kommuner har ønsket at konkurrenceudsætte et kommunalt plejecenter og "prøve dette på markedet"; andre har haft fokus på pris og andre igen har haft et ønske om at kunne sammenligne og skabe grobund for læring på tværs. Der kan således være mange grunde til, at en kommune vælger at konkurrenceudsætte driften af plejecentre, ligesom der kan være mange måder at konkurrenceudsætte området på: Hele kommunen Et eller flere plejecentre En del af et plejecenter. Eksempel til inspiration En kommune har valgt at udbyde driften af et nyopført plejecenter. Udbuddet var motiveret ud fra et ønske om at få en privat servicepartner, så kommunen kunne få etableret et sammenligningsgrundlag, herunder udnytte såvel de kommunale som de private erfaringer med drift af et plejecenter, med henblik på at videreudvikle og forbedre driften heraf. Ved at udbyde et nyopført plejecenter "undgik" kommunen de potentielle transaktionsomkostninger, der kunne være forbundet med et udbud af et eksisterende plejecentre med overdragelse af medarbejdere, evt. usikkerhed blandt brugerne osv. Dette var vigtigt for kommunen, der var blandt de første til at forsøge udbudsvejen. Erfaringerne har været rigtig positive

5 1.1 Introduktion og opbygning Denne vejledning har til formål at inspirere og understøtte de kommuner, som beslutter at udbyde driften af kommunale plejecentre. Vejledningen tager udgangspunkt i, at kommunen ønsker at udbyde driften af et af kommunens eksisterende plejecentre. 3 Fokus er på den praktiske håndtering af en udbudsforretning, og sigtet har været at lave en forholdsvis kort og meget konkret how-to-do -vejledning, især rettet mod de ansvarlige for gennemførelsen af udbuddet. Vejledningen er en overbygning på Udbudsportalens trin-for-trin -vejledning, der behandler de særlige og specifikke forhold, der gør sig gældende for udbud af madservice. Derfor henvises i en række tilfælde til "trin-for-trin"-vejledningen i relation til problemstillinger, som følgelig er behandlet mere dybtgående der. Vejledningen er udarbejdet for Udbudsportalen af Rambøll Management Consulting. Det samlede materiale består af en udbudsvejledning og en skabelon i form af et udbudsmateriale: Trin 1: Udbudsstrategisk afklaring Trin 2: Planlægning Udbudsmateriale Udbudsbetingelser Trin 3: Udbudsmateriale Bilag 1 Kontrakt Kontraktbilag Bilag 2 Bilag N Vejledning i brug af skabeloner samt i at udarbejde materialet Trin 4: Udbudsrunde 3 Vejledningen dækker principielt også den situation, hvor kommunen har fået nyopført et plejecenter og udbyder driften af dette, idet der også i den situation er tale om at overtage et driftsansvar, men ikke ansvaret for løsning af anlægsopgaven i forbindelse med opførelse af bygningen. Det vil naturligvis også være muligt at gennemføre et partneringudbud, hvor det indgår i opgaven at projektere, designe og opføre et nyt plejecenter, som leverandøren eller dennes samarbejdspartner efterfølgende drifter, men vejledningen beskæftiger sig ikke yderligere med denne situation. Se evt. eller for yderligere information om partnering. 3

6 Udbudsvejledningen er delt op i fire trin: Trin 1: Udbudsstrategisk afklaring Trin 2: Planlægning Trin 3: Udbudsmateriale Trin 4: Udbudsrunde. Hvert af de fire trin indeholder en række emner. Vejledningen er som trin-for-trin -vejledningen skrevet med et procesperspektiv. Først og fremmest følger trinene den kronologiske orden, som er gældende for udbud. Derudover er gennemgangen af emnerne hvor det giver mening procesorienteret. For en gennemgang af de mere generelle udbudsprocesmæssige aspekter henvises til trin-for-trinvejledningen. 4

7 2 Trin 1: Udbudsstrategisk afklaring Det er vigtigt, at kommunen grundigt overvejer baggrunden for og formålet med udbuddet, så politikerne er sig formålet og rammerne for udbuddet bevidst, inden udbuddet igangsættes. Dette skyldes, at udbud af driften af kommunale plejecentre er et emne, som vil have stor politisk bevågenhed. Samtidig skal kommunen tilrettelægge en involverende proces, hvor medarbejdere, ældreråd mv. involveres, så opgaven ikke løber af sporet. Hvad indebærer udbuddet for beboerne? Hvad indebærer udbuddet for de ansatte? Hvordan stilles den private leverandør i forhold til den kommunale leverandør? Osv. Det er derfor af stor betydning, at kommunen udarbejder et grundigt beslutningsoplæg i en udbudsstrategisk afklaring. Dvs. et beslutningsoplæg, der på en række centrale områder skaber klarhed for det politiske (og administrative) niveau om indhold og konsekvenser af det forestående udbud. Udarbejdelsen af dette beslutningsoplæg skaber samtidig den nødvendige strategiske afklaring. I dette trin i vejledningen er der således lagt op til, at kommunen ved at udarbejde et beslutningsoplæg, som behandler nedenstående temaer, sikrer sig et solidt og afklaret grundlag for udbuddet. I den strategiske afklaring kan følgende temaer indgå: 1. Baggrund og formål med udbuddet 2. Lovgrundlag 3. Interne retningslinjer 4. Markedsanalyse, herunder konkurrencesituation, forsyningssituation og samarbejdsformer 5. Nuværende organisering 6. Afgrænsning af udbuddet 7. Rammer for udbuddet 8. Partnerskaber 9. Udbudstekniske rammer for udbuddet 10. Procesmæssige rammer for udbuddet 11. Hovedtidsplan for udbuddet 12. Omfattede plejecentre 13. Organisering af udbuddet. Punkt 1-5 er tilsigtet at give en beskrivelse af den nuværende opgaveløsning og rammerne for denne, mens de øvrige punkter i højere grad indebærer en egentlig strategisk stillingtagen. De enkelte temaer uddybes efterfølgende og skal altså ses som et bud på, hvad det er for afsnit, der hensigtsmæssigt kan indgå i det beslutningsoplæg, som fremsendes til politisk behandling, så der efterfølgende er en politisk beslutning om at fortsætte konkurrenceudsættelsen. 2.1 Baggrund og formål med udbuddet Der kan være mange grunde til, at kommunen vælger at udbyde driften af et eller flere af kommunens plejecentre. 5

8 Er det økonomiske overvejelser, der ligger bag? Er det ønsket om at afprøve markedet i forhold til kommunens opgavevaretagelse? Er det ønsket om at styrke udviklingen af området, fx ved at have flere leverandører? Formålet med udbuddet fastlægger i høj grad rammerne for udbuddet. Både i forhold til proces og involvering, men også i forhold til rammer og udbudsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at kommunen gør en del ud af at beskrive baggrund og formål. 2.2 Lovgrundlag Levering af personlig hjælp, omsorg og pleje sker i henhold til Servicelovens bestemmelser. Den strategiske afklaring bør beskrive lovgrundlaget for udbuddet, herunder afgrænsningen af opgaven i forhold til fritvalgsområdet. Levering af personlig og praktisk hjælp eller andre ydelser i plejeboliger er således ikke omfattet af reglerne om frit leverandørvalg i Serviceloven. Det betyder, at kommunen ved udbud af driften af plejecentrene ikke er underlagt alle de reguleringer, der er som følge af fritvalgsreglerne. For de fleste kommuner gælder, at plejeboliger er opført i henhold til Lov om almene boliger. Det indebærer, at boligerne tilhører et almennyttigt boligselskab. Beboerne er medlem af boligselskabet, og der betales indskud og husleje. Boligselskabet står for vedligeholdelsen (driften) af boligerne, hvor kommunen har ansvaret for velfærdsydelserne. I tilknytning til plejeboligerne vil der være servicearealer, fx cafe, aktivitets- og motionsrum. Servicearealerne er kommunale (ejet eller lejet). Kommunen vil ofte forestå driften af servicearealerne og være ansvarlig for velfærdsydelserne i servicelokalerne. Kommunen bør i den strategiske afklaring beskrive den konkrete afgrænsning. 2.3 Interne retningslinjer Som supplement til den gældende lovgivning kan kommunen have fastlagt en række interne retningslinjer for driften af plejecentrene. Det kan være visitationsregler, bevillingsregler, regler om tilsyn mv. Disse interne retningslinjer bør være beskrevet i den strategiske afklaring for at danne en samlet beskrivelse af området. Hertil kommer, at kommunen har sine kvalitets- og servicestandarder. 2.4 Markedsanalyse, konkurrencesituation, forsyningssituation og samarbejdsformer Udbud af driften af de kommunale plejecentre er ikke længere helt nyt og uafprøvet i en dansk sammenhæng. 6

9 I Danmark har følgende kommuner således udbudt driften af plejecentre: Kolding Kommune, Dreyershus (senest i 2007) Gribskov Kommune (Bakkebo, Skovsminde og Udsigten, senest i 2005) Solrød Kommune (Christians Have, senest i 2009) Vejle Kommune (Bette Sørensen Parken, 2004). Alle fire cases er dokumenteret på i dokumentationsdatabasen. Frederiksberg Kommune har også tidligere udbudt en sådan opgave, men uden at få tilstrækkeligt gode tilbud. Der findes i dag en række leverandører af ydelsen. Den strategiske analyse kan med fordel medtage markedsanalyse, omfattende: Status på kommunernes udbud af driften af plejecentre Erfaringer Beskrivelse af potentielle leverandører. Som nævnt i afsnit 1 har både Konkurrencestyrelsen og Udbudsportalen beskrevet en række eksempler på udbud af driften af plejecentre, hvorfra erfaringer kan hentes. Andre kommuners erfaringer kan være nyttige for den strategiske afklaring. Hvilke gode erfaringer har disse kommuner, hvilke fejl bør man undgå? Tilsvarende findes der i Sverige en række eksempler på udlicitering af driften af plejecentrene. Se i øvrigt den særlige inspirationsartikel med fokus på svenske erfaringer på Markedsanalysen kan omfatte referencebesøg hos nogle af de kommuner, som har udbudt driften af plejecentrene. Der findes allerede i dag en række private virksomheder, som forestår driften af kommunale plejecentre. Følgende virksomheder er enten i gang i dag i Danmark eller i Sverige eller har tilkendegivet en interesse i forhold til fremtidige udbud. Aleris Attendo Care OK Fonden Falck Hjemmepleje Forenede Service Elite Miljø Carema Care. Der kan rettes henvendelse til leverandørerne som led i markedsanalysen for at få en tidlig dialog om udbuddet. Leverandørerne kan indbydes til et møde, hvor de orienterer om deres erfaringer og muligheder. Ved henvendelse til leverandørerne skal kommunen dog være opmærksom på ikke at overtræde ligebehandlingsprincippet, hvorfor det anbefales at tilbyde samtlige leverandører samme mulighed. 7

10 Eksempel til inspiration En kommune indbød en række leverandører til en indledende dialog. Følgende overskrifter blev meldt ud til de inviterede leverandører og udgjorde dagsordenen for møder af ca. 1½ times varighed: Kravspecifikationens indhold og detaljeringsgrad Honoreringsmodeller Samarbejde om produktudvikling Erfaringsudveksling og samarbejde i øvrigt med kommunens administration og de kommunalt drevne plejehjem i kommunen Konfliktområder Virksomhedsoverdragelse Tilfredshedsmåling Videre kan der rettes henvendelse til konsulenter, fagbevægelsen, Dansk Industri og brancheorganisationer, som også har viden på området. Dette gælder både i den strategiske afklaring, men eksempelvis kan de faglige organisationer også være en væsentlig samarbejdspartner (fx i relation til kontrolbud) på et senere tidspunkt. Endelig kan kommunen overveje en løsning med såkaldt "afknopning", hvorved forstås, at ledere og medarbejdere på et udbudt plejecenter afleverer et bud på opgaven. Vinder de, danner de deres egen virksomhed, som herefter løser opgaven på kommercielle vilkår. Se mere på udbudsportalen, hvor der er udarbejdet en særlig vejledning til kommuner, der overvejer virksomhedsdannelse med afsæt i offentlige medarbejdere og opgaver. 2.5 Nuværende organisering af området Beskrivelsen af den nuværende organisering bør omfatte en beskrivelse af: Myndighedsafdelingen Eventuel distriktsinddeling Plejecentrene Fritvalgsområdet Aktivitets- og træningsområdet Madservice Cafeer. Herudover bør beskrivelsen omfatte en beskrivelse af økonomien på området. Det kan fx være budgetmodeller, modeller for aktivitetsbaseret styring, regler for budgettering og styring af udvendig og indvendig vedligeholdelse. Beskrivelsen af den nuværende organisering er udgangspunktet for den efterfølgende afgrænsning af udbuddet. 8

11 2.6 Afgrænsning af udbuddet Den strategiske afklaring skal medtage en overordnet afgrænsning af udbuddet. Det kan være en afgrænsning i forhold til det organisatoriske aspekt, beskrevet ovenfor, eller en afgrænsning i forhold til den nuværende opgavevaretagelse i plejecentrene. Specifikt bør kommunen tage stilling til, hvilke opgaver udbuddet skal omfatte. Er der taler om rene velfærdsydelser, eller er bygningsdriften med? Omfatter udbuddet madservice? Og endelig bør det overvejes, om udbuddet omfatter øvrige opgaver på plejecenteret, fx aktivitets- og træningscenteropgaver. Det er vanskeligt at komme med en entydig anbefaling i forhold til dette men kommunerne kan netop derfor med fordel foretage den markedsafklaring, der er beskrevet ovenfor og herigennem vurdere, hvad markedet kan byde ind med. Dertil kommer naturligvis kommunens egen situation. Har man en centraliseret organisering af bygningsdriften, hvor det vil være vanskeligt at udskille et konkret plejecenter eller har man tværtimod et klart og præcist grundlag med tydelige kvalitetskrav allerede via centralisering? Sådanne og andre forhold kan spille ind i overvejelserne. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Udbuddet må ikke indebære, at forvaltningen, andre plejecentre eller andre forvaltninger skal overtage dele af de konkurrenceudsatte plejecentres opgaver. Det betyder, at fx indvendig vedligehold, rengøring af centerdelen, aktivitets- og træningscenter samt terapi også vil indgå i udbuddet. Samtidig kan der være en afgrænsning i forhold til opgaver, som kommunens plejecentre i øvrigt er pålagt. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Leverandøren skal have forpligtelser i forhold til optag af elever samt oprettelse af jobs på særlige vilkår, svarende til reglerne for kommunens plejecentre. Som led i den strategiske afklaring skal der tages stilling til, hvilke plejecentre udbuddet omfatter. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Udbuddet tager udgangspunkt i et gennemsnitligt plejecenter. Ikke for nyt, ikke for gammelt, ikke for stort, ikke for lille. Det vil give det bedste erfaringsgrundlag for den fremtidige udbudsstrategi på området. 9

12 2.7 Rammer for udbuddet Den strategiske afklaring skal fastlægge de specifikke rammer for udbuddet, herunder: Forretningsmodel Kvalitet Bygningsdrift og tekniske installationer Håndtering af fysiske aktiver Integration af hjemmeplejen i distriktet Kommunal drift eller selvejende institutioner Samarbejdsmodel It-systemer Ophævelse/misligholdelse Forretningsmodel Forretningsmodellen skal beskrive, hvorledes økonomien i aftalen skal skrues sammen: Ønskes en fastprisaftale eller en aktivitetsbestemt aftale? Ved fastprisaftale opnår kommunen budgetsikkerhed for kontraktperioden. Omvendt kan kommunen risikere at skulle betale for ikke-udnyttet kapacitet som følge af lav belægning. Kommunen kan derfor alternativt vælge at afregne på baggrund af aktiviteten, hvor der ved høj belægning betales tilsvarende mere. Den aktivitetsbestemte aftale kan tage udgangspunkt i en gradueret prisliste, hvor mere ressourcekrævende beboere udløser en tilsvarende højere betaling. Ved valg af prismodel skal kommunen forholde sig til betydningen af eventuelle forskelle mellem kommunalt drevne plejecentre med en budgetmodel og udliciterede plejecentre med en anden prismodel. Hvordan afregnes der ved afvigelser i belægningsprocenten? Som udgangspunkt ønsker alle, at plejecentrene er fuldt belagte. Men der vil altid være perioder, hvor lejlighederne står tomme i forbindelse med nye beboeres indflytning. Kommunen skal forholde sig til, om prisen skal reguleres i forhold til belægningsprocenten, herunder hvad basisbelægningsprocenten skal være. I den forbindelse bør kommunen iagttage, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere ansvaret for en høj belægningsprocent hos leverandøren, hvis denne reelt ikke har nogen indflydelse på, om belægningsprocenten er høj eller lav. Ændringshåndtering i aftaleperioden, fx i forbindelse med ændringer i det kommunale serviceniveau, effektivisering og besparelser på det kommunale område mv. Aftalen med den private leverandør vil løbe over en årrække. Erfaringerne tilsiger, at det kan være vanskeligt at forudse alle forhold i aftaleperioden. 10

13 - Hvad skal der ske, hvis behovet for pladser ændres markant? - Hvad skal der ske, hvis kommunen ændrer væsentligt i kvalitetsstandarderne for området? - Hvad skal der ske ved ændringer i lovgivningen? - Hvad skal der ske, hvis kommunen skal spare på de kommunale plejecentre? Det er vigtigt, at aftalen indeholder mekanismer til håndtering af ændringer af betydning for aftalen. Leverandørens mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser, fx vinduespolering, weekendmåltider, festmåltider, frisør, reparation af tøj. På fritvalgsområdet kan de private leverandører, i modsætning til de kommunale leverandører, tilbyde tilkøbsydelser. Skal der åbnes for en tilsvarende ordning på dette område? Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Udbuddet skal indeholde en mekanisme til ændringshåndtering, som giver kommunen mulighed for: Ved tilgang af nye opgaver til området at udvide aftalen til mod merbetaling også at omfatte disse opgaver. Ved afgang af opgaver fra området at indskrænke aftalen til mod mindrebetaling ikke længere at være omfattet af denne aftale Kvalitet Den strategiske afklaring skal fastlægge rammerne for, hvorledes kvaliteten i leverancen fastlægges, og hvorledes der følges op herpå. Normalt reguleres kvalitetskravene af kommunens kvalitetsstandarder og procedurer, der også beskriver krav til medarbejdernes kompetencer. Alternativt skal kravene fastlægges i forbindelse med udbuddet. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Kommunens kvalitet på plejecenterområdet fremgår af kommunens kvalitetsstandarder, faglige standarder og procedurer. Kravene til de ydelser, der skal leveres, fremgår af kravspecifikationen. Leverandøren skal overholde de til enhver tid gældende standarder m.m. Visitationen fører tilsyn med, at leverandøren løbende opfylder udbuddets krav til kvalitet og leverer i henhold til det politisk fastlagte serviceniveau." 11

14 2.7.3 Bygningsdrift og tekniske installationer Kommunerne har forskellige principper for organisering af bygningsdriften, herunder ansvaret for de tekniske installationer. I nogle kommuner forestås den indvendige vedligeholdelse af plejecenteret selv, medens ejendomsadministrationen er ansvarlig for udvendig vedligeholdelse. Det skal i den strategiske afklaring fastlægges, om den gældende afgrænsning i forhold til plejecenteret skal fastholdes eller ændres. Endelig skal der tages stilling til, hvorledes eventuelle renoveringsopgaver, ny- og ombygningsopgaver mv. skal håndteres. Hvis andre organisatoriske enheder, fx udegrupper, har lokaler på plejecenteret, skal der tillige tages stilling til ansvaret for vedligeholdelsen af disse lokaler. I tillæg til selve plejecenterdelen er der, jf. ovenfor, plejeboligdelen, hvor ansvaret for bygningsdrift og vedligehold typisk vil ligge hos fx et boligselskab, men hvor der også kan være situationer, hvor kommunen selv løser opgaven. I givet fald skal der sikres et hensigtsmæssigt snit. Endelig skal der tages stilling til, hvorledes værdien af bygninger mv. fastholdes. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Kommunens plejecentre er i dag ansvarlige for indvendig vedligeholdelse af bygninger og visse tekniske installationer, herunder kaldeanlæg, nødkald mv. og omvendt ikke for eksempelvis ventilation, udsugning m.m. Der foreligger en udførlig beskrivelse af snitfladen, som vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet. Leverandøren skal derfor være ansvarlig for drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og de konkret omfattede tekniske installationer, som ved kontraktperiodens ophør skal afleveres i samme stand, som de overtages Håndtering af fysiske aktiver (bygninger, produktionsapparat og inventar) Kommunen vil typisk have et vist produktionsapparat og et vist inventar bundet i sit eller sine eksisterende plejecentre. Det kan være i køkkenet, i aktivitetscenteret, i klinikker og saloner osv. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt og i bekræftende fald hvordan dette skal indgå i udbudskonstruktionen. Trin-for-trin-vejledningen behandler dette detaljeret, hvorfor der henvises hertil. Helt overordnet kan det anbefales, at kommunen tager stilling til, om det skal indgå som en mulighed (et tilbud) for tilbudsgiverne, at de på givne (betalings)vilkår vil kunne benytte det kommunale produktionsapparat. Hvis ja, skal dette være prissat klart og entydigt, så der sikres gennemsigtighed om vilkårene og fuld ligebehandling, også i forhold til et eventuelt bud fra det kommunale plejecenter. 12

15 Der vil være en særlig udfordring i at fastlægge, hvad der eventuelt skal indgå i udbudsprocessen (vederlagsfrit, på lejevilkår, til salg), og hvad der eventuelt fortsat skal anvendes, såfremt kommunen forventer at beholde en del af produktionen. De anførte forhold vil typisk medføre, at tilbudsgiverne vil ønske adgang til bygninger i forbindelse med udbudsprocessen for at kunne se og vurdere produktionsapparat og bygninger. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Leverandøren overtager inventaret, som det forefindes på overtagelsestidspunktet. Leverandøren er ansvarlig for vedligeholdelse og anskaffelse af nyt inventar. Der betales ikke for overtaget inventar, men leverandøren er forpligtet til at aflevere inventaret i samme stand, som det overtages Integration af hjemmeplejen i distriktet Mange kommuner har organiseret sig med inde- og udeteams med afsæt i et plejecenter. Udeteams varetager opgaverne med personlig pleje og praktisk bistand hos de hjemmeboende. Det er derfor nærliggende at overveje, om der skal gennemføres et samlet udbud, der omfatter alle disse opgaver i hele distriktet. Vejledningen beskæftiger sig kun med opgaverne i regi af selve plejecenteret. Men principielt kan det godt lade sig gøre at gennemføre et udbud, der tager begge dele med. Kommunen skal dog være opmærksom på de særlige regler, som gælder for hjemmeboende i medfør af reglerne om det frie leverandørvalg. Disse regler medfører (se evt. vejledning 2 til Serviceloven), at der ikke kan stilles krav om at levere yderligere til et plejecenter for at komme i betragtning som leverandør under det frie valg i hjemmeplejen. Et udbud, hvor man skal byde på både plejecenterdriften og leverancen til de hjemmeboende vil derfor være ulovligt; udbuddet skal deles op i delaftaler, hvor det står leverandøren frit for at byde på en eller begge delaftaler. Der henvises i øvrigt til den særlige vejledning om madservice på som behandler denne problematik specifikt med afsæt i madservice Kommunal drift eller selvejende institutioner Kommunen kan principielt både vælge at udbyde driften af et plejecenter, som pt. drives i kommunalt regi, eller at foretage udbud af et plejecenter, som drives af en selvejende institution via driftsoverenskomst. Kommunen bør derfor tidligt iagttage i alt fald to forhold: 13

16 For det første gælder, at der i mange kommuner har været en tradition for, at (dele af) de kommunale plejecentre i praksis blev drevet af en selvejende institution via driftsoverenskomst. Dette er så at sige afsættet for, at man kan overveje at udbyde driften af et af disse. Gennem årene har der været en række diskussioner om, hvorvidt dette var lovligt i relation til det udbudsretlige perspektiv, ikke mindst via de seneste års stramninger på området. Konkurrencestyrelsen har i 2010 i en vejledende udtalelse beskrevet betydningen af det såkaldte inhouse-begreb for pligten til annoncering. 4 Vejledningen behandler derfor ikke dette yderligere, men det skal konstateres, at det i hvert enkelt tilfælde påhviler kommunen at kunne begrunde sig valg af fremgangsmåde konkret. Lidt firkantet kan man sige, at Konkurrencestyrelsens vejledning viser, at det under en række konkrete forudsætninger vil være lovligt fortsat at lade en selvejende institution drive et plejecenter uden udbud men samtidig er det også klart, at kommunen fint kan vælge at udbyde opgaven for at få den prøvet på markedet. Dette kræver, at driftsoverenskomsten opsiges med behørigt varsel. For det andet bør kommunen være opmærksom på, om der er særlige forhold vedrørende ejendomsretten til plejecenteret, som kan udgøre en problemstilling efterfølgende, såfremt man udbyder driften af et plejecenter, som drives på driftsoverenskomst af en selvejende institution. I nogle kommuner er der fuld klarhed over ejendomsretten, herunder konsekvenserne af en opsagt driftsoverenskomst, mens dette i andre kommuner ikke er reguleret entydigt og derfor erfaringsmæssigt har givet anledning til betydelige konflikter. Ønsker kommunen således at udbyde driften af et af de plejecentre, der pt. drives i regi af en selvejende institution, bør man sikre sig afklaring om disse forhold forinden Samarbejdsmodel Kravene til organiseringen af samarbejdet mellem leverandøren og kommunen skal beskrives. Der skal først og fremmest etableres et samarbejdsforum til håndtering af aftalen mellem kommunen og leverandøren. Herudover kan der være et kommunalt ønske om, at leverandøren fortsat repræsenterer den udbudte kommunale institution i de samarbejdsfora, som plejecenteret indgår i (fx lederfora). Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Leverandøren samarbejder med visitationen, der er ansvarlig for visitation af kommunens borgere. Visitationen fører, efter gældende regler, tilsyn med leverandøren. Der etableres et samarbejdsorgan til håndtering af aftalen. Modellen beskrives i udbudsmaterialets samarbejdsbilag. Der vil i materialet blive lagt vægt på, at der er en forpligtelse til at deltage i et fælles videndelingsforum

17 2.7.8 It-systemer Inden for ældreområdet virker kommunens it-systemer både som kommunikationsmiddel og som redskab for dokumentation af det udførte arbejde. Der skal tages stilling til, om leverandøren således skal gøre brug af kommunens omsorgssystem mv. Den private leverandør vil normalt foretrække at anvende egne økonomi- og lønsystemer, idet styringsopgaven er væsentlig for leverandørens økonomiske styring af plejecentrene. Leverandøren fremsender regninger til kommunen i henhold til de aftalte regler. Endelig kan der være spørgsmålet om anvendelse eller adgang til kommunens intranet ikke mindst i relation til et kommunalt ønske om etablering af en partnerskabsbaseret model Ophævelse/misligholdelse En af indvendingerne mod udbud af driften af plejecentrene vil være risikoen for, at kommunen indgår en aftale med en leverandør, som viser sig alligevel ikke at kunne løfte opgaven. Det skal i den strategiske afklaring tages stilling til, om kontrakten skal indeholde bestemmelser om kommunens/leverandørens mulighed for at træde ud af aftalen i utide. 2.8 Partnerskaber Plejecenterområdet er et af de store velfærdsområder og ligger dermed inden for gruppen af typiske "bløde" ydelser, som der traditionelt har været en vis reservation i forhold til at udbyde i Danmark. Både politisk og administrativt har der tidligere været en vis skepsis i forhold til, om man ved et udbud skulle give afkald på for meget kontrol med opgavens løsning, ikke mindst set i lyset af opgavens særlige karakter. Selv om der er flere positive erfaringer med udbud af drift af plejecentre, og selv om skepsis over for udbudsvejen er markant dalende, er det ikke underligt, at der har været stor interesse for at etablere en form for partnerskabslignende relation mellem kommune og leverandør, hvor man tilstræber at udviske den mere traditionelle, modsætningsfyldte kunde-leverandør-relation. Et partnerskab kan fx defineres som følger: "Partnerskaber har ikke nogen fast defineret form, men opfattes typisk som en form for offentligt-privat samspil, der er karakteriseret ved fælles ansvar og gensidig tillid omkring løsningen af en offentlig driftsopgave. Andre kendetegn er en fælles målformulering, og at begge partnere har noget at vinde ved indfrielse af målene. Partnerskaber er en fleksibel, men ofte også koordinationskrævende samspilsform." 5 Et partnerskab kræver fortsat et udbud, hvor kommunen finder sin partner. Udbudsmaterialet bør imidlertid signalere og belønne partnerskabselementet, ligesom ikke mindst den efterfølgende drift bør være indrettet på at skabe gode rammer for partnerskabet

18 Partnerskaber har været på den offentligt-privat-politiske dagsorden siden Erfaringerne har vist, at partnerskaber i høj grad er et "mindset" og en tilgang, mere end det er en fasttømret måde at samarbejde på. Med afsæt i de karakteristika, som definitionen ovenfor indeholder, vil et partnerskab ofte være karakteriseret ved: Fælles ansvarlighed og gensidig tillid En høj initial investeringsvillighed og stort vedvarende engagement En dedikeret ledelse på begge sider af samarbejdet Politisk forståelse af partnerskabets karakter Dedikerede medarbejdere Fælles målsætninger og fælles forståelse af, hvor disse ikke harmonerer helt med egne målsætninger Stor tro på synergier Et vedvarende fokus på at samarbejde Nøje risikoovervejelse og fastlæggelse af håndteringsmekanismer Innovationslyst og vilje til at gøre tingene anderledes. 2.9 Udbudstekniske rammer for udbuddet Ved beslutning om at udbyde driften af et eller flere plejecentre skal der træffes beslutning om de udbudstekniske rammer for udbuddet: Kravspecifikationsstrategi Kategorisering af tjenesteydelser Udbudsform Kontraktlængde Udbud med flere delaftaler Temaerne beskrives efterfølgende Kravspecifikationsstrategi Kommunen skal tage stilling til, hvorledes den udbudte opgave kravspecificeres. Kravspecifikationen bør tage udgangspunkt i kommunens eksisterende beskrivelse af opgaven. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Kravspecifikationen vil være baseret på kvalitetsstandarder, faglige standarder og procedurer, og der vil blive udarbejdet konkrete beskrivelser af de hovedopgaver, som skal løses. 16

19 2.9.2 Kategorisering af tjenesteydelser Ifølge Udbudsdirektivets art. 20 og 21 opdeles tjenesteydelser i to grupper: Bilag II A-ydelser, der skal følge direktivernes detaljerede procedureforskrifter. Bilag II B-ydelser, der ikke skal følge disse procedureforskrifter, men dog skal respektere Traktatens, Udbudsdirektivets og reglerne om tekniske specifikationer samt indberetning af kontrakten til EF-Publikationskontoret i Udbudsdirektivet. Afhængigt af udbuddets indhold og omfang skal kommunen derfor vurdere, om udbuddet er omfattet af Bilag II A eller Bilag II B. Nedenfor er givet en kortfattet vurdering af, hvilke af de mulige opgaver der hører til i henholdsvis A- og B-kategorien. Når det samlede udbud består af både Bilag II A eller Bilag II B-ydelser, skal udbuddet enten fuldt ud behandles som en Bilag II A-ydelse eller Bilag II B-ydelse. Afgørende herfor er, om værdien af Bilag II A-ydelsen overstiger værdien af Bilag II B-ydelsen eller omvendt, jf. Udbudsdirektivets art. 22. Hovedområder Indhold Tjenesteydelseskategori Administration af lejemål Drift af bygninger Udfærdigelse af lejekontrakt med de enkelte lejere Syn af lejlighed ved indflytning, udarbejdelse af indflytningsrapport mv. Husleje- og indskudsopkrævning Kontakt til lejere ved oprindelige mangler og efterfølgende vedligeholdelsesmangler og rekvirering af håndværkere Deltagelse i beboerdemokrati, herunder afholdelse af afdelings- og bestyrelsesmøder Administration og udfærdigelse af regnskab vedr. varme, vand og antennebidrag Syn af lejligheder ved fraflytning, fraflytningsrapport, rekvirering af håndværkere mv. Varetagelse af dagligt bogholderi, udarbejdelse af drifts- og langtidsbudgetter samt årsregnskab Førelse af klagesager, herunder beboerklagenævn og tilsynssager Daglig drift, herunder rengøring af service- og udearealer Snerydning Reparation Elementer af kategori A-ydelser Kat. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration Elementer af kategori A-ydelser: Kat. 1: Vedligeholdelse 17

20 Hovedområder Indhold Tjenesteydelseskategori og reparation Kat. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration Kat. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse: rensning og lignende tjenesteydelser Udvendig vedligeholdelse af bygninger Pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp 6 Vedligeholdelse af udvendige servicearealer Afhjælpende og forebyggende vedligehold Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan og årlige bygningssyn Praktisk hjælp: Rengøring Indkøb Tøjvask Tilberedning og servering af måltider Personlig pleje Anretning af måltider og hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer Oprydning efter måltider Bad i form af brusebad eller sengebad Øvre og nedre hygiejne Hårvask, mundhygiejne, hudpleje og soignering Af- og påklædning Toiletbesøg Opgaver i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler Forflytning, vending og lejring Sengeredning Medicingivning Psykisk pleje og omsorg Tilsynsbesøg Vejledning og rådgivning Hjælp og støtte til struktur i hverdagen Elementer af kategori A-ydelser: Kat. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration Elementer af kategori A-ydelser: Kat. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration (rengøring) Elementer af kategori B ydelser: 17: Hotel- og restaurationsvirksomhed (mad) Kat. 25: Sundheds- og socialvæsen Kat. 27: Andre tjenesteydelser 6 Hovedparten af ydelserne kan ikke findes entydigt i form af en 100 % identisk angivelse i kataloget med forskellige ydelser. Det er derfor vigtigt at understrege, at selv om "pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp" vurderes at indeholde både A-ydelser og B-ydelser, så er førstnævnte begrænset til rengøring, hvorimod de øvrige ydelser vurderes at være B-ydelser, der kan placeres i de nævnte eksempler på ydelser, kategoriseret som B-ydelser. 18

Vejledning i udbud af Drift af plejecentre Februar 2011

Vejledning i udbud af Drift af plejecentre Februar 2011 Vejledning i udbud af Drift af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG OPBYGNING...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Vejledning i udbud af Madservice April 2011. Opdateret medio 2013

Vejledning i udbud af Madservice April 2011. Opdateret medio 2013 Vejledning i udbud af Madservice April 2011. Opdateret medio 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Udbud trin for

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser?

Opdraget. Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Opdraget Hvordan kravspecificerer man ydelser vedrørende omsorg og pleje? Hvordan konkurrenceudsætter man køb af fritvalgsydelser? Særlige udbudsretlige opmærksomhedspunkter ved Gribskov-udbuddet i øvrigt

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet ÆLDRE KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Plancherne fra dagen bliver lagt på www.kl.dk/aeldrekonference2016 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Session

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen

Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen I 2011 fik borgerne leveret 30,7 mio. timers praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Borgerne valgte at få 4 mio. af timerne leveret af

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter. Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted. Side 1

Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter. Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted. Side 1 Udbud af drift af Karlslunde Plejecenter Greve Kommune Julie Zeuthen Tirsted Side 1 Dagsorden Baggrund for udbud Organisering af projekt og principper for udbud Udarbejdelse af udbudsmateriale Udbudsform

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer:

På baggrund af gennemgangen af de strategiske aspekter foreslås en konkret udbudsmodel. Udbudsmodellen har følgende elementer: Beslutningsoplæg 1. Beslutningsoplæg - Esbjerg Kommune Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Sundheds- og Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune forud for kommunens udbud af praktisk hjælp og personlig

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere