Vejledningspakke udbud af plejecentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningspakke udbud af plejecentre"

Transkript

1 Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING INTRODUKTION OG OPBYGNING TRIN 1: UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING BAGGRUND OG FORMÅL MED UDBUDDET LOVGRUNDLAG INTERNE RETNINGSLINJER MARKEDSANALYSE, KONKURRENCESITUATION, FORSYNINGSSITUATION OG SAMARBEJDSFORMER NUVÆRENDE ORGANISERING AF OMRÅDET AFGRÆNSNING AF UDBUDDET RAMMER FOR UDBUDDET Forretningsmodel Kvalitet Bygningsdrift og tekniske installationer Håndtering af fysiske aktiver (bygninger, produktionsapparat og inventar) Integration af hjemmeplejen i distriktet Kommunal drift eller selvejende institutioner Samarbejdsmodel It-systemer Ophævelse/misligholdelse PARTNERSKABER UDBUDSTEKNISKE RAMMER FOR UDBUDDET Kravspecifikationsstrategi Kategorisering af tjenesteydelser Udbudsform Kontraktlængde Udbud med flere delaftaler PROCESMÆSSIGE RAMMER FOR UDBUDDET HOVEDTIDSPLAN FOR UDBUDDET INTERN ORGANISERING AF UDBUDDET INDDRAGELSE AF BRUGERNE TRIN 2: PLANLÆGNING POLITISK BEHANDLING ORIENTERING AF MEDARBEJDERE VALG AF UDBUDSFORM KONTROLBUD KONTRAKTSTRATEGI HÅNDTERING AF FYSISKE AKTIVER INTERN ORGANISERING TRIN 2: UDBUDSMATERIALE UDBUDSBETINGELSER Udvælgelseskriterier Mindstekrav og forbehold... 36

3 4.1.3 Tildelingskriterier Alternative tilbud KONTRAKT Generelle kontraktvilkår Specifikke kontraktvilkår BILAG TIL KONTRAKTEN Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3 Samarbejdsorganisation Bilag 4 Lokaler og inventar mv Bilag 5 Priser Bilag 6 Ordregivers ydelser Bilag 7 Medarbejderforhold Bilag 8 Tidsplan TRIN 3: UDBUDSRUNDEN OFFENTLIGGØRELSE Bilag II A-udbud Bilag II B-udbud SPØRGSMÅL VURDERING AF TILBUD Generelt Særlige forhold af betydning for tilbudsvurderingen KONTRAKTINDGÅELSE UDBUDSSKABELONER BILAG A SPECIFIKKE KONTRAKTVILKÅR

4 1 Indledning Kommunerne udbyder i større og støre omfang kommunale driftsopgaver. Udbud af driften af de kommunale plejecentre er således ikke længere helt nyt og uafprøvet i en dansk sammenhæng; pt. har fem danske kommuner valgt at udbyde driften af deres plejecentre, og flere er på vej. Dertil kommer, at en række kommuner desuden har udbudt personlig pleje inden for det fritvalgsbelagte område. Ifølge Udbudsportalens 1 og Konkurrencestyrelsens 2 undersøgelser har udbuddene af drift af plejecentre haft en effekt. Både i forhold til økonomi, kvalitet og i forhold til udviklingen af området. Dette afspejler samtidig de forskellige motiver, der har ligget til grund for udbuddene. Nogle kommuner har ønsket at konkurrenceudsætte et kommunalt plejecenter og "prøve dette på markedet"; andre har haft fokus på pris og andre igen har haft et ønske om at kunne sammenligne og skabe grobund for læring på tværs. Der kan således være mange grunde til, at en kommune vælger at konkurrenceudsætte driften af plejecentre, ligesom der kan være mange måder at konkurrenceudsætte området på: Hele kommunen Et eller flere plejecentre En del af et plejecenter. Eksempel til inspiration En kommune har valgt at udbyde driften af et nyopført plejecenter. Udbuddet var motiveret ud fra et ønske om at få en privat servicepartner, så kommunen kunne få etableret et sammenligningsgrundlag, herunder udnytte såvel de kommunale som de private erfaringer med drift af et plejecenter, med henblik på at videreudvikle og forbedre driften heraf. Ved at udbyde et nyopført plejecenter "undgik" kommunen de potentielle transaktionsomkostninger, der kunne være forbundet med et udbud af et eksisterende plejecentre med overdragelse af medarbejdere, evt. usikkerhed blandt brugerne osv. Dette var vigtigt for kommunen, der var blandt de første til at forsøge udbudsvejen. Erfaringerne har været rigtig positive

5 1.1 Introduktion og opbygning Denne vejledning har til formål at inspirere og understøtte de kommuner, som beslutter at udbyde driften af kommunale plejecentre. Vejledningen tager udgangspunkt i, at kommunen ønsker at udbyde driften af et af kommunens eksisterende plejecentre. 3 Fokus er på den praktiske håndtering af en udbudsforretning, og sigtet har været at lave en forholdsvis kort og meget konkret how-to-do -vejledning, især rettet mod de ansvarlige for gennemførelsen af udbuddet. Vejledningen er en overbygning på Udbudsportalens trin-for-trin -vejledning, der behandler de særlige og specifikke forhold, der gør sig gældende for udbud af madservice. Derfor henvises i en række tilfælde til "trin-for-trin"-vejledningen i relation til problemstillinger, som følgelig er behandlet mere dybtgående der. Vejledningen er udarbejdet for Udbudsportalen af Rambøll Management Consulting. Det samlede materiale består af en udbudsvejledning og en skabelon i form af et udbudsmateriale: Trin 1: Udbudsstrategisk afklaring Trin 2: Planlægning Udbudsmateriale Udbudsbetingelser Trin 3: Udbudsmateriale Bilag 1 Kontrakt Kontraktbilag Bilag 2 Bilag N Vejledning i brug af skabeloner samt i at udarbejde materialet Trin 4: Udbudsrunde 3 Vejledningen dækker principielt også den situation, hvor kommunen har fået nyopført et plejecenter og udbyder driften af dette, idet der også i den situation er tale om at overtage et driftsansvar, men ikke ansvaret for løsning af anlægsopgaven i forbindelse med opførelse af bygningen. Det vil naturligvis også være muligt at gennemføre et partneringudbud, hvor det indgår i opgaven at projektere, designe og opføre et nyt plejecenter, som leverandøren eller dennes samarbejdspartner efterfølgende drifter, men vejledningen beskæftiger sig ikke yderligere med denne situation. Se evt. eller for yderligere information om partnering. 3

6 Udbudsvejledningen er delt op i fire trin: Trin 1: Udbudsstrategisk afklaring Trin 2: Planlægning Trin 3: Udbudsmateriale Trin 4: Udbudsrunde. Hvert af de fire trin indeholder en række emner. Vejledningen er som trin-for-trin -vejledningen skrevet med et procesperspektiv. Først og fremmest følger trinene den kronologiske orden, som er gældende for udbud. Derudover er gennemgangen af emnerne hvor det giver mening procesorienteret. For en gennemgang af de mere generelle udbudsprocesmæssige aspekter henvises til trin-for-trinvejledningen. 4

7 2 Trin 1: Udbudsstrategisk afklaring Det er vigtigt, at kommunen grundigt overvejer baggrunden for og formålet med udbuddet, så politikerne er sig formålet og rammerne for udbuddet bevidst, inden udbuddet igangsættes. Dette skyldes, at udbud af driften af kommunale plejecentre er et emne, som vil have stor politisk bevågenhed. Samtidig skal kommunen tilrettelægge en involverende proces, hvor medarbejdere, ældreråd mv. involveres, så opgaven ikke løber af sporet. Hvad indebærer udbuddet for beboerne? Hvad indebærer udbuddet for de ansatte? Hvordan stilles den private leverandør i forhold til den kommunale leverandør? Osv. Det er derfor af stor betydning, at kommunen udarbejder et grundigt beslutningsoplæg i en udbudsstrategisk afklaring. Dvs. et beslutningsoplæg, der på en række centrale områder skaber klarhed for det politiske (og administrative) niveau om indhold og konsekvenser af det forestående udbud. Udarbejdelsen af dette beslutningsoplæg skaber samtidig den nødvendige strategiske afklaring. I dette trin i vejledningen er der således lagt op til, at kommunen ved at udarbejde et beslutningsoplæg, som behandler nedenstående temaer, sikrer sig et solidt og afklaret grundlag for udbuddet. I den strategiske afklaring kan følgende temaer indgå: 1. Baggrund og formål med udbuddet 2. Lovgrundlag 3. Interne retningslinjer 4. Markedsanalyse, herunder konkurrencesituation, forsyningssituation og samarbejdsformer 5. Nuværende organisering 6. Afgrænsning af udbuddet 7. Rammer for udbuddet 8. Partnerskaber 9. Udbudstekniske rammer for udbuddet 10. Procesmæssige rammer for udbuddet 11. Hovedtidsplan for udbuddet 12. Omfattede plejecentre 13. Organisering af udbuddet. Punkt 1-5 er tilsigtet at give en beskrivelse af den nuværende opgaveløsning og rammerne for denne, mens de øvrige punkter i højere grad indebærer en egentlig strategisk stillingtagen. De enkelte temaer uddybes efterfølgende og skal altså ses som et bud på, hvad det er for afsnit, der hensigtsmæssigt kan indgå i det beslutningsoplæg, som fremsendes til politisk behandling, så der efterfølgende er en politisk beslutning om at fortsætte konkurrenceudsættelsen. 2.1 Baggrund og formål med udbuddet Der kan være mange grunde til, at kommunen vælger at udbyde driften af et eller flere af kommunens plejecentre. 5

8 Er det økonomiske overvejelser, der ligger bag? Er det ønsket om at afprøve markedet i forhold til kommunens opgavevaretagelse? Er det ønsket om at styrke udviklingen af området, fx ved at have flere leverandører? Formålet med udbuddet fastlægger i høj grad rammerne for udbuddet. Både i forhold til proces og involvering, men også i forhold til rammer og udbudsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at kommunen gør en del ud af at beskrive baggrund og formål. 2.2 Lovgrundlag Levering af personlig hjælp, omsorg og pleje sker i henhold til Servicelovens bestemmelser. Den strategiske afklaring bør beskrive lovgrundlaget for udbuddet, herunder afgrænsningen af opgaven i forhold til fritvalgsområdet. Levering af personlig og praktisk hjælp eller andre ydelser i plejeboliger er således ikke omfattet af reglerne om frit leverandørvalg i Serviceloven. Det betyder, at kommunen ved udbud af driften af plejecentrene ikke er underlagt alle de reguleringer, der er som følge af fritvalgsreglerne. For de fleste kommuner gælder, at plejeboliger er opført i henhold til Lov om almene boliger. Det indebærer, at boligerne tilhører et almennyttigt boligselskab. Beboerne er medlem af boligselskabet, og der betales indskud og husleje. Boligselskabet står for vedligeholdelsen (driften) af boligerne, hvor kommunen har ansvaret for velfærdsydelserne. I tilknytning til plejeboligerne vil der være servicearealer, fx cafe, aktivitets- og motionsrum. Servicearealerne er kommunale (ejet eller lejet). Kommunen vil ofte forestå driften af servicearealerne og være ansvarlig for velfærdsydelserne i servicelokalerne. Kommunen bør i den strategiske afklaring beskrive den konkrete afgrænsning. 2.3 Interne retningslinjer Som supplement til den gældende lovgivning kan kommunen have fastlagt en række interne retningslinjer for driften af plejecentrene. Det kan være visitationsregler, bevillingsregler, regler om tilsyn mv. Disse interne retningslinjer bør være beskrevet i den strategiske afklaring for at danne en samlet beskrivelse af området. Hertil kommer, at kommunen har sine kvalitets- og servicestandarder. 2.4 Markedsanalyse, konkurrencesituation, forsyningssituation og samarbejdsformer Udbud af driften af de kommunale plejecentre er ikke længere helt nyt og uafprøvet i en dansk sammenhæng. 6

9 I Danmark har følgende kommuner således udbudt driften af plejecentre: Kolding Kommune, Dreyershus (senest i 2007) Gribskov Kommune (Bakkebo, Skovsminde og Udsigten, senest i 2005) Solrød Kommune (Christians Have, senest i 2009) Vejle Kommune (Bette Sørensen Parken, 2004). Alle fire cases er dokumenteret på i dokumentationsdatabasen. Frederiksberg Kommune har også tidligere udbudt en sådan opgave, men uden at få tilstrækkeligt gode tilbud. Der findes i dag en række leverandører af ydelsen. Den strategiske analyse kan med fordel medtage markedsanalyse, omfattende: Status på kommunernes udbud af driften af plejecentre Erfaringer Beskrivelse af potentielle leverandører. Som nævnt i afsnit 1 har både Konkurrencestyrelsen og Udbudsportalen beskrevet en række eksempler på udbud af driften af plejecentre, hvorfra erfaringer kan hentes. Andre kommuners erfaringer kan være nyttige for den strategiske afklaring. Hvilke gode erfaringer har disse kommuner, hvilke fejl bør man undgå? Tilsvarende findes der i Sverige en række eksempler på udlicitering af driften af plejecentrene. Se i øvrigt den særlige inspirationsartikel med fokus på svenske erfaringer på Markedsanalysen kan omfatte referencebesøg hos nogle af de kommuner, som har udbudt driften af plejecentrene. Der findes allerede i dag en række private virksomheder, som forestår driften af kommunale plejecentre. Følgende virksomheder er enten i gang i dag i Danmark eller i Sverige eller har tilkendegivet en interesse i forhold til fremtidige udbud. Aleris Attendo Care OK Fonden Falck Hjemmepleje Forenede Service Elite Miljø Carema Care. Der kan rettes henvendelse til leverandørerne som led i markedsanalysen for at få en tidlig dialog om udbuddet. Leverandørerne kan indbydes til et møde, hvor de orienterer om deres erfaringer og muligheder. Ved henvendelse til leverandørerne skal kommunen dog være opmærksom på ikke at overtræde ligebehandlingsprincippet, hvorfor det anbefales at tilbyde samtlige leverandører samme mulighed. 7

10 Eksempel til inspiration En kommune indbød en række leverandører til en indledende dialog. Følgende overskrifter blev meldt ud til de inviterede leverandører og udgjorde dagsordenen for møder af ca. 1½ times varighed: Kravspecifikationens indhold og detaljeringsgrad Honoreringsmodeller Samarbejde om produktudvikling Erfaringsudveksling og samarbejde i øvrigt med kommunens administration og de kommunalt drevne plejehjem i kommunen Konfliktområder Virksomhedsoverdragelse Tilfredshedsmåling Videre kan der rettes henvendelse til konsulenter, fagbevægelsen, Dansk Industri og brancheorganisationer, som også har viden på området. Dette gælder både i den strategiske afklaring, men eksempelvis kan de faglige organisationer også være en væsentlig samarbejdspartner (fx i relation til kontrolbud) på et senere tidspunkt. Endelig kan kommunen overveje en løsning med såkaldt "afknopning", hvorved forstås, at ledere og medarbejdere på et udbudt plejecenter afleverer et bud på opgaven. Vinder de, danner de deres egen virksomhed, som herefter løser opgaven på kommercielle vilkår. Se mere på udbudsportalen, hvor der er udarbejdet en særlig vejledning til kommuner, der overvejer virksomhedsdannelse med afsæt i offentlige medarbejdere og opgaver. 2.5 Nuværende organisering af området Beskrivelsen af den nuværende organisering bør omfatte en beskrivelse af: Myndighedsafdelingen Eventuel distriktsinddeling Plejecentrene Fritvalgsområdet Aktivitets- og træningsområdet Madservice Cafeer. Herudover bør beskrivelsen omfatte en beskrivelse af økonomien på området. Det kan fx være budgetmodeller, modeller for aktivitetsbaseret styring, regler for budgettering og styring af udvendig og indvendig vedligeholdelse. Beskrivelsen af den nuværende organisering er udgangspunktet for den efterfølgende afgrænsning af udbuddet. 8

11 2.6 Afgrænsning af udbuddet Den strategiske afklaring skal medtage en overordnet afgrænsning af udbuddet. Det kan være en afgrænsning i forhold til det organisatoriske aspekt, beskrevet ovenfor, eller en afgrænsning i forhold til den nuværende opgavevaretagelse i plejecentrene. Specifikt bør kommunen tage stilling til, hvilke opgaver udbuddet skal omfatte. Er der taler om rene velfærdsydelser, eller er bygningsdriften med? Omfatter udbuddet madservice? Og endelig bør det overvejes, om udbuddet omfatter øvrige opgaver på plejecenteret, fx aktivitets- og træningscenteropgaver. Det er vanskeligt at komme med en entydig anbefaling i forhold til dette men kommunerne kan netop derfor med fordel foretage den markedsafklaring, der er beskrevet ovenfor og herigennem vurdere, hvad markedet kan byde ind med. Dertil kommer naturligvis kommunens egen situation. Har man en centraliseret organisering af bygningsdriften, hvor det vil være vanskeligt at udskille et konkret plejecenter eller har man tværtimod et klart og præcist grundlag med tydelige kvalitetskrav allerede via centralisering? Sådanne og andre forhold kan spille ind i overvejelserne. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Udbuddet må ikke indebære, at forvaltningen, andre plejecentre eller andre forvaltninger skal overtage dele af de konkurrenceudsatte plejecentres opgaver. Det betyder, at fx indvendig vedligehold, rengøring af centerdelen, aktivitets- og træningscenter samt terapi også vil indgå i udbuddet. Samtidig kan der være en afgrænsning i forhold til opgaver, som kommunens plejecentre i øvrigt er pålagt. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Leverandøren skal have forpligtelser i forhold til optag af elever samt oprettelse af jobs på særlige vilkår, svarende til reglerne for kommunens plejecentre. Som led i den strategiske afklaring skal der tages stilling til, hvilke plejecentre udbuddet omfatter. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Udbuddet tager udgangspunkt i et gennemsnitligt plejecenter. Ikke for nyt, ikke for gammelt, ikke for stort, ikke for lille. Det vil give det bedste erfaringsgrundlag for den fremtidige udbudsstrategi på området. 9

12 2.7 Rammer for udbuddet Den strategiske afklaring skal fastlægge de specifikke rammer for udbuddet, herunder: Forretningsmodel Kvalitet Bygningsdrift og tekniske installationer Håndtering af fysiske aktiver Integration af hjemmeplejen i distriktet Kommunal drift eller selvejende institutioner Samarbejdsmodel It-systemer Ophævelse/misligholdelse Forretningsmodel Forretningsmodellen skal beskrive, hvorledes økonomien i aftalen skal skrues sammen: Ønskes en fastprisaftale eller en aktivitetsbestemt aftale? Ved fastprisaftale opnår kommunen budgetsikkerhed for kontraktperioden. Omvendt kan kommunen risikere at skulle betale for ikke-udnyttet kapacitet som følge af lav belægning. Kommunen kan derfor alternativt vælge at afregne på baggrund af aktiviteten, hvor der ved høj belægning betales tilsvarende mere. Den aktivitetsbestemte aftale kan tage udgangspunkt i en gradueret prisliste, hvor mere ressourcekrævende beboere udløser en tilsvarende højere betaling. Ved valg af prismodel skal kommunen forholde sig til betydningen af eventuelle forskelle mellem kommunalt drevne plejecentre med en budgetmodel og udliciterede plejecentre med en anden prismodel. Hvordan afregnes der ved afvigelser i belægningsprocenten? Som udgangspunkt ønsker alle, at plejecentrene er fuldt belagte. Men der vil altid være perioder, hvor lejlighederne står tomme i forbindelse med nye beboeres indflytning. Kommunen skal forholde sig til, om prisen skal reguleres i forhold til belægningsprocenten, herunder hvad basisbelægningsprocenten skal være. I den forbindelse bør kommunen iagttage, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere ansvaret for en høj belægningsprocent hos leverandøren, hvis denne reelt ikke har nogen indflydelse på, om belægningsprocenten er høj eller lav. Ændringshåndtering i aftaleperioden, fx i forbindelse med ændringer i det kommunale serviceniveau, effektivisering og besparelser på det kommunale område mv. Aftalen med den private leverandør vil løbe over en årrække. Erfaringerne tilsiger, at det kan være vanskeligt at forudse alle forhold i aftaleperioden. 10

13 - Hvad skal der ske, hvis behovet for pladser ændres markant? - Hvad skal der ske, hvis kommunen ændrer væsentligt i kvalitetsstandarderne for området? - Hvad skal der ske ved ændringer i lovgivningen? - Hvad skal der ske, hvis kommunen skal spare på de kommunale plejecentre? Det er vigtigt, at aftalen indeholder mekanismer til håndtering af ændringer af betydning for aftalen. Leverandørens mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser, fx vinduespolering, weekendmåltider, festmåltider, frisør, reparation af tøj. På fritvalgsområdet kan de private leverandører, i modsætning til de kommunale leverandører, tilbyde tilkøbsydelser. Skal der åbnes for en tilsvarende ordning på dette område? Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Udbuddet skal indeholde en mekanisme til ændringshåndtering, som giver kommunen mulighed for: Ved tilgang af nye opgaver til området at udvide aftalen til mod merbetaling også at omfatte disse opgaver. Ved afgang af opgaver fra området at indskrænke aftalen til mod mindrebetaling ikke længere at være omfattet af denne aftale Kvalitet Den strategiske afklaring skal fastlægge rammerne for, hvorledes kvaliteten i leverancen fastlægges, og hvorledes der følges op herpå. Normalt reguleres kvalitetskravene af kommunens kvalitetsstandarder og procedurer, der også beskriver krav til medarbejdernes kompetencer. Alternativt skal kravene fastlægges i forbindelse med udbuddet. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Kommunens kvalitet på plejecenterområdet fremgår af kommunens kvalitetsstandarder, faglige standarder og procedurer. Kravene til de ydelser, der skal leveres, fremgår af kravspecifikationen. Leverandøren skal overholde de til enhver tid gældende standarder m.m. Visitationen fører tilsyn med, at leverandøren løbende opfylder udbuddets krav til kvalitet og leverer i henhold til det politisk fastlagte serviceniveau." 11

14 2.7.3 Bygningsdrift og tekniske installationer Kommunerne har forskellige principper for organisering af bygningsdriften, herunder ansvaret for de tekniske installationer. I nogle kommuner forestås den indvendige vedligeholdelse af plejecenteret selv, medens ejendomsadministrationen er ansvarlig for udvendig vedligeholdelse. Det skal i den strategiske afklaring fastlægges, om den gældende afgrænsning i forhold til plejecenteret skal fastholdes eller ændres. Endelig skal der tages stilling til, hvorledes eventuelle renoveringsopgaver, ny- og ombygningsopgaver mv. skal håndteres. Hvis andre organisatoriske enheder, fx udegrupper, har lokaler på plejecenteret, skal der tillige tages stilling til ansvaret for vedligeholdelsen af disse lokaler. I tillæg til selve plejecenterdelen er der, jf. ovenfor, plejeboligdelen, hvor ansvaret for bygningsdrift og vedligehold typisk vil ligge hos fx et boligselskab, men hvor der også kan være situationer, hvor kommunen selv løser opgaven. I givet fald skal der sikres et hensigtsmæssigt snit. Endelig skal der tages stilling til, hvorledes værdien af bygninger mv. fastholdes. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Kommunens plejecentre er i dag ansvarlige for indvendig vedligeholdelse af bygninger og visse tekniske installationer, herunder kaldeanlæg, nødkald mv. og omvendt ikke for eksempelvis ventilation, udsugning m.m. Der foreligger en udførlig beskrivelse af snitfladen, som vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet. Leverandøren skal derfor være ansvarlig for drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og de konkret omfattede tekniske installationer, som ved kontraktperiodens ophør skal afleveres i samme stand, som de overtages Håndtering af fysiske aktiver (bygninger, produktionsapparat og inventar) Kommunen vil typisk have et vist produktionsapparat og et vist inventar bundet i sit eller sine eksisterende plejecentre. Det kan være i køkkenet, i aktivitetscenteret, i klinikker og saloner osv. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt og i bekræftende fald hvordan dette skal indgå i udbudskonstruktionen. Trin-for-trin-vejledningen behandler dette detaljeret, hvorfor der henvises hertil. Helt overordnet kan det anbefales, at kommunen tager stilling til, om det skal indgå som en mulighed (et tilbud) for tilbudsgiverne, at de på givne (betalings)vilkår vil kunne benytte det kommunale produktionsapparat. Hvis ja, skal dette være prissat klart og entydigt, så der sikres gennemsigtighed om vilkårene og fuld ligebehandling, også i forhold til et eventuelt bud fra det kommunale plejecenter. 12

15 Der vil være en særlig udfordring i at fastlægge, hvad der eventuelt skal indgå i udbudsprocessen (vederlagsfrit, på lejevilkår, til salg), og hvad der eventuelt fortsat skal anvendes, såfremt kommunen forventer at beholde en del af produktionen. De anførte forhold vil typisk medføre, at tilbudsgiverne vil ønske adgang til bygninger i forbindelse med udbudsprocessen for at kunne se og vurdere produktionsapparat og bygninger. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Leverandøren overtager inventaret, som det forefindes på overtagelsestidspunktet. Leverandøren er ansvarlig for vedligeholdelse og anskaffelse af nyt inventar. Der betales ikke for overtaget inventar, men leverandøren er forpligtet til at aflevere inventaret i samme stand, som det overtages Integration af hjemmeplejen i distriktet Mange kommuner har organiseret sig med inde- og udeteams med afsæt i et plejecenter. Udeteams varetager opgaverne med personlig pleje og praktisk bistand hos de hjemmeboende. Det er derfor nærliggende at overveje, om der skal gennemføres et samlet udbud, der omfatter alle disse opgaver i hele distriktet. Vejledningen beskæftiger sig kun med opgaverne i regi af selve plejecenteret. Men principielt kan det godt lade sig gøre at gennemføre et udbud, der tager begge dele med. Kommunen skal dog være opmærksom på de særlige regler, som gælder for hjemmeboende i medfør af reglerne om det frie leverandørvalg. Disse regler medfører (se evt. vejledning 2 til Serviceloven), at der ikke kan stilles krav om at levere yderligere til et plejecenter for at komme i betragtning som leverandør under det frie valg i hjemmeplejen. Et udbud, hvor man skal byde på både plejecenterdriften og leverancen til de hjemmeboende vil derfor være ulovligt; udbuddet skal deles op i delaftaler, hvor det står leverandøren frit for at byde på en eller begge delaftaler. Der henvises i øvrigt til den særlige vejledning om madservice på som behandler denne problematik specifikt med afsæt i madservice Kommunal drift eller selvejende institutioner Kommunen kan principielt både vælge at udbyde driften af et plejecenter, som pt. drives i kommunalt regi, eller at foretage udbud af et plejecenter, som drives af en selvejende institution via driftsoverenskomst. Kommunen bør derfor tidligt iagttage i alt fald to forhold: 13

16 For det første gælder, at der i mange kommuner har været en tradition for, at (dele af) de kommunale plejecentre i praksis blev drevet af en selvejende institution via driftsoverenskomst. Dette er så at sige afsættet for, at man kan overveje at udbyde driften af et af disse. Gennem årene har der været en række diskussioner om, hvorvidt dette var lovligt i relation til det udbudsretlige perspektiv, ikke mindst via de seneste års stramninger på området. Konkurrencestyrelsen har i 2010 i en vejledende udtalelse beskrevet betydningen af det såkaldte inhouse-begreb for pligten til annoncering. 4 Vejledningen behandler derfor ikke dette yderligere, men det skal konstateres, at det i hvert enkelt tilfælde påhviler kommunen at kunne begrunde sig valg af fremgangsmåde konkret. Lidt firkantet kan man sige, at Konkurrencestyrelsens vejledning viser, at det under en række konkrete forudsætninger vil være lovligt fortsat at lade en selvejende institution drive et plejecenter uden udbud men samtidig er det også klart, at kommunen fint kan vælge at udbyde opgaven for at få den prøvet på markedet. Dette kræver, at driftsoverenskomsten opsiges med behørigt varsel. For det andet bør kommunen være opmærksom på, om der er særlige forhold vedrørende ejendomsretten til plejecenteret, som kan udgøre en problemstilling efterfølgende, såfremt man udbyder driften af et plejecenter, som drives på driftsoverenskomst af en selvejende institution. I nogle kommuner er der fuld klarhed over ejendomsretten, herunder konsekvenserne af en opsagt driftsoverenskomst, mens dette i andre kommuner ikke er reguleret entydigt og derfor erfaringsmæssigt har givet anledning til betydelige konflikter. Ønsker kommunen således at udbyde driften af et af de plejecentre, der pt. drives i regi af en selvejende institution, bør man sikre sig afklaring om disse forhold forinden Samarbejdsmodel Kravene til organiseringen af samarbejdet mellem leverandøren og kommunen skal beskrives. Der skal først og fremmest etableres et samarbejdsforum til håndtering af aftalen mellem kommunen og leverandøren. Herudover kan der være et kommunalt ønske om, at leverandøren fortsat repræsenterer den udbudte kommunale institution i de samarbejdsfora, som plejecenteret indgår i (fx lederfora). Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Leverandøren samarbejder med visitationen, der er ansvarlig for visitation af kommunens borgere. Visitationen fører, efter gældende regler, tilsyn med leverandøren. Der etableres et samarbejdsorgan til håndtering af aftalen. Modellen beskrives i udbudsmaterialets samarbejdsbilag. Der vil i materialet blive lagt vægt på, at der er en forpligtelse til at deltage i et fælles videndelingsforum

17 2.7.8 It-systemer Inden for ældreområdet virker kommunens it-systemer både som kommunikationsmiddel og som redskab for dokumentation af det udførte arbejde. Der skal tages stilling til, om leverandøren således skal gøre brug af kommunens omsorgssystem mv. Den private leverandør vil normalt foretrække at anvende egne økonomi- og lønsystemer, idet styringsopgaven er væsentlig for leverandørens økonomiske styring af plejecentrene. Leverandøren fremsender regninger til kommunen i henhold til de aftalte regler. Endelig kan der være spørgsmålet om anvendelse eller adgang til kommunens intranet ikke mindst i relation til et kommunalt ønske om etablering af en partnerskabsbaseret model Ophævelse/misligholdelse En af indvendingerne mod udbud af driften af plejecentrene vil være risikoen for, at kommunen indgår en aftale med en leverandør, som viser sig alligevel ikke at kunne løfte opgaven. Det skal i den strategiske afklaring tages stilling til, om kontrakten skal indeholde bestemmelser om kommunens/leverandørens mulighed for at træde ud af aftalen i utide. 2.8 Partnerskaber Plejecenterområdet er et af de store velfærdsområder og ligger dermed inden for gruppen af typiske "bløde" ydelser, som der traditionelt har været en vis reservation i forhold til at udbyde i Danmark. Både politisk og administrativt har der tidligere været en vis skepsis i forhold til, om man ved et udbud skulle give afkald på for meget kontrol med opgavens løsning, ikke mindst set i lyset af opgavens særlige karakter. Selv om der er flere positive erfaringer med udbud af drift af plejecentre, og selv om skepsis over for udbudsvejen er markant dalende, er det ikke underligt, at der har været stor interesse for at etablere en form for partnerskabslignende relation mellem kommune og leverandør, hvor man tilstræber at udviske den mere traditionelle, modsætningsfyldte kunde-leverandør-relation. Et partnerskab kan fx defineres som følger: "Partnerskaber har ikke nogen fast defineret form, men opfattes typisk som en form for offentligt-privat samspil, der er karakteriseret ved fælles ansvar og gensidig tillid omkring løsningen af en offentlig driftsopgave. Andre kendetegn er en fælles målformulering, og at begge partnere har noget at vinde ved indfrielse af målene. Partnerskaber er en fleksibel, men ofte også koordinationskrævende samspilsform." 5 Et partnerskab kræver fortsat et udbud, hvor kommunen finder sin partner. Udbudsmaterialet bør imidlertid signalere og belønne partnerskabselementet, ligesom ikke mindst den efterfølgende drift bør være indrettet på at skabe gode rammer for partnerskabet

18 Partnerskaber har været på den offentligt-privat-politiske dagsorden siden Erfaringerne har vist, at partnerskaber i høj grad er et "mindset" og en tilgang, mere end det er en fasttømret måde at samarbejde på. Med afsæt i de karakteristika, som definitionen ovenfor indeholder, vil et partnerskab ofte være karakteriseret ved: Fælles ansvarlighed og gensidig tillid En høj initial investeringsvillighed og stort vedvarende engagement En dedikeret ledelse på begge sider af samarbejdet Politisk forståelse af partnerskabets karakter Dedikerede medarbejdere Fælles målsætninger og fælles forståelse af, hvor disse ikke harmonerer helt med egne målsætninger Stor tro på synergier Et vedvarende fokus på at samarbejde Nøje risikoovervejelse og fastlæggelse af håndteringsmekanismer Innovationslyst og vilje til at gøre tingene anderledes. 2.9 Udbudstekniske rammer for udbuddet Ved beslutning om at udbyde driften af et eller flere plejecentre skal der træffes beslutning om de udbudstekniske rammer for udbuddet: Kravspecifikationsstrategi Kategorisering af tjenesteydelser Udbudsform Kontraktlængde Udbud med flere delaftaler Temaerne beskrives efterfølgende Kravspecifikationsstrategi Kommunen skal tage stilling til, hvorledes den udbudte opgave kravspecificeres. Kravspecifikationen bør tage udgangspunkt i kommunens eksisterende beskrivelse af opgaven. Eksempel til inspiration En kommune valgte i den strategiske afklaring følgende afgrænsning af opgaven: Kravspecifikationen vil være baseret på kvalitetsstandarder, faglige standarder og procedurer, og der vil blive udarbejdet konkrete beskrivelser af de hovedopgaver, som skal løses. 16

19 2.9.2 Kategorisering af tjenesteydelser Ifølge Udbudsdirektivets art. 20 og 21 opdeles tjenesteydelser i to grupper: Bilag II A-ydelser, der skal følge direktivernes detaljerede procedureforskrifter. Bilag II B-ydelser, der ikke skal følge disse procedureforskrifter, men dog skal respektere Traktatens, Udbudsdirektivets og reglerne om tekniske specifikationer samt indberetning af kontrakten til EF-Publikationskontoret i Udbudsdirektivet. Afhængigt af udbuddets indhold og omfang skal kommunen derfor vurdere, om udbuddet er omfattet af Bilag II A eller Bilag II B. Nedenfor er givet en kortfattet vurdering af, hvilke af de mulige opgaver der hører til i henholdsvis A- og B-kategorien. Når det samlede udbud består af både Bilag II A eller Bilag II B-ydelser, skal udbuddet enten fuldt ud behandles som en Bilag II A-ydelse eller Bilag II B-ydelse. Afgørende herfor er, om værdien af Bilag II A-ydelsen overstiger værdien af Bilag II B-ydelsen eller omvendt, jf. Udbudsdirektivets art. 22. Hovedområder Indhold Tjenesteydelseskategori Administration af lejemål Drift af bygninger Udfærdigelse af lejekontrakt med de enkelte lejere Syn af lejlighed ved indflytning, udarbejdelse af indflytningsrapport mv. Husleje- og indskudsopkrævning Kontakt til lejere ved oprindelige mangler og efterfølgende vedligeholdelsesmangler og rekvirering af håndværkere Deltagelse i beboerdemokrati, herunder afholdelse af afdelings- og bestyrelsesmøder Administration og udfærdigelse af regnskab vedr. varme, vand og antennebidrag Syn af lejligheder ved fraflytning, fraflytningsrapport, rekvirering af håndværkere mv. Varetagelse af dagligt bogholderi, udarbejdelse af drifts- og langtidsbudgetter samt årsregnskab Førelse af klagesager, herunder beboerklagenævn og tilsynssager Daglig drift, herunder rengøring af service- og udearealer Snerydning Reparation Elementer af kategori A-ydelser Kat. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration Elementer af kategori A-ydelser: Kat. 1: Vedligeholdelse 17

20 Hovedområder Indhold Tjenesteydelseskategori og reparation Kat. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration Kat. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse: rensning og lignende tjenesteydelser Udvendig vedligeholdelse af bygninger Pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp 6 Vedligeholdelse af udvendige servicearealer Afhjælpende og forebyggende vedligehold Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan og årlige bygningssyn Praktisk hjælp: Rengøring Indkøb Tøjvask Tilberedning og servering af måltider Personlig pleje Anretning af måltider og hjælp til indtagelse af mad og drikkevarer Oprydning efter måltider Bad i form af brusebad eller sengebad Øvre og nedre hygiejne Hårvask, mundhygiejne, hudpleje og soignering Af- og påklædning Toiletbesøg Opgaver i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler Forflytning, vending og lejring Sengeredning Medicingivning Psykisk pleje og omsorg Tilsynsbesøg Vejledning og rådgivning Hjælp og støtte til struktur i hverdagen Elementer af kategori A-ydelser: Kat. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration Elementer af kategori A-ydelser: Kat. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration (rengøring) Elementer af kategori B ydelser: 17: Hotel- og restaurationsvirksomhed (mad) Kat. 25: Sundheds- og socialvæsen Kat. 27: Andre tjenesteydelser 6 Hovedparten af ydelserne kan ikke findes entydigt i form af en 100 % identisk angivelse i kataloget med forskellige ydelser. Det er derfor vigtigt at understrege, at selv om "pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp" vurderes at indeholde både A-ydelser og B-ydelser, så er førstnævnte begrænset til rengøring, hvorimod de øvrige ydelser vurderes at være B-ydelser, der kan placeres i de nævnte eksempler på ydelser, kategoriseret som B-ydelser. 18

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere