Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00"

Transkript

1 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune og COWI. Indlæg fra aftenens møde kan ses på under Kloakering i Vester Husby. Herunder oplistes spørgsmål og svar fra aftenen: Meget af vejarealet ligger på privat grund: Vejmyndigheden giver lov til at grave i offentlige og private veje. Vi ansøger myndigheden om gravetilladelse og de giver lov til nedgravning i de udlagte veje. Hvordan sikrer Vestforsyning at der er fald nok på ejendommens ledninger. Holstebro Kommune havde et indlæg senere på aftenen om DS432, se sidste pkt. i dette referat og evt. powerpoint fra Holstebro Kommunes indlæg. I invitationen til orienteringsmødet har vi bedt om lov til at måle udløbet fra bundfældningstanken hvorfor vil vi det når vi ikke interesserer os for privat grund? Vi skal tage mod spildevand fra stueplan vha. tyngdekraften (ved gravitation). I nogle tilfælde har vi oplevet at udløbet fra bundfældningstanken ligger meget lavt. Normalen er ca. 75 cm under terræn. For at skåne grundejerne for uforudsete problemer i den forbindelse har vi valgt at måle alle udløb op, hvor vi får lov. Er der stadig dispensation til anlæg der er etableret indenfor de sidste 15 år? De ejendomme der er omfattet af dispensation kan findes i bilag 17 til spildevandsplanen som findes på Holstebro Kommunes hjemmeside. Kan vi have medbestemmelse omkring placeringen af skelbrønden? Ja, I kan maile til os på Så går vi gerne i dialog om placeringen dog begrænset af hvad der er teknisk opnåeligt. Forklaring til tegninger på hjemmesiden BK = Bundkote DK = Dækselkote

2 TK= Terrænkote Terrænkoten bruges til at beregne udløbskoten fra bundfældningstanken når der er målt ned til udløbet. Kan to ejendomme være fælles om et stik? Langt af vejen men der vil blive etableret en separat stikledning til hver ejendom som vist i eksemplerne på powerpointene. Se evt. også tegninger fra etape 2 på hjemmesiden. Der er jo sommerhuse som ikke lejes ud tager vi ikke hensyn til dem under anlægsarbejdet? Vi tager stor hensyn til alle sommerhuse. For alle sommerhuse gælder at det kan aftales med entreprenøren hvis der er et ærinde i sommerhuset. Hvis I er i tvivl er I meget velkomne til at ringe til Vestforsyning. Retableres overgravede kabler? Hvis vi ødelægger noget retablerer vi det. Entreprenøren er meget forsigtig og skulle der ske en overgravning tager entreprenøren direkte kontakt til ledningsejeren for at få retableret forbindelsen. Vi borer nede i vejen i dybder på 1,8 2,0 m og har ikke boret noget over endnu. Så vi er fortrøstningsfulde for etape 2 også. Kan de styreskabe ikke laves pænere? De er så små, som det er teknisk muligt. De kan købes i standardstørrelser og vi har taget den mindste der passer til vores installationer. Endvidere har vi valgt den farve der erfaringsmæssigt falder bedst ind i omgivelserne. Hvor store er de rør der lægges ned? 110 mm i diameter til 160 mm i diameter. Beplantning ved pumpestationer? Vi lader naturen gro til igen så godt vi kan. De steder, hvor naturen ikke træder til får vi hjælp til at beplante fra konsulenter. Men der bliver IKKE plantet foran styreskabene og pumpestationerne, da vi skal kunne servicere pumpestationerne og skabene og kunne få en bil med kran hen til brønden. Hvor dybt skal ledningerne på grunden lægges?

3 Spørg kloakmesteren hvordan det kan blive på din grund. Er det ikke mest fornuftigt, at tage imod tilbuddet om en skelbrønd? Det er fornuftigt, da det giver god mulighed for, at både grundejer og Vestforsyning kan tilse og rense systemet. Skal man betale tilslutningsbidrag, når tilslutningsmulighed forefindes eller kan man vente til man reelt er sluttet på? I Vestforsynings betalingsvedtægt er det fastlagt at tilslutningsbidraget skal opkræves når det er muligt at slutte sig fysisk til Vestforsynings kloaksystem. Altså når Vestforsyning har etableret skelbrønd på grunden. Hvornår kan vi bestille en kloakmester? Vores tidsplan siger i første omgang, at etape 2 er færdig til sommer. Ved forsinkelse sendes brev ud til alle berørte grundejere. Som tidplanen ser ud p.t. kan kloakmesteren bestilles fra sommerferien. Herved kan der etableres ledningsnet på grundene i den periode, hvor grundvandet ligger lavest. Hvad skal der ske med septiktanken? Normalt sløjfes den gamle tank og der sættes en samlebrønd/rensebrønd. Sammen med skelbrønden på grunden giver det en rigtig god mulighed for at kunne vedligeholde systemet. Fremadrettet er der ikke brug for bundfældningstankene (fællesbetegnelse for septiktank, trixtank, tre kammertank) og de skal sløjfes/fjernes. Hermed skal der heller ikke fremadrettet tømmes bundfældningstank og betales for dette. Er du i tvivl kan du tage kontakt til Holstebro Kommune, da de er myndighed på området. Er der mulighed for rateopdeling af betaling eller lånemulighed? Svar fra sidste år: Betalingen af tilslutningsbidraget kan ikke rateopdeles. Holstebro Kommune oplyste at der er mulighed for at søge lån/tilskud til tilslutningsbidrag/anlæg og reglerne for det er følgende: Hvis en ejer af en ejendom bliver indskærpet at tilslutte husspildevand til spildevandskloak (har tilslutningspligt), så har ejeren jf. Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og ændring af ligningsloven (1007 af 26/ ) ret til lån til tilslutningen (tilslutningsafgiften til Vestforsyning Spildevand A/S), hvis følgende betingelser er opfyldt: ejeren har fast bopæl her i landet

4 ejeren har nået folkepensionsalderen (eller får udbetalt social pension, førtidspension, eller efterløn) ejendommen fortrinsvis anvendes af ejeren til beboelse, herunder fritidsbeboelse, som omfatter sommerhuse. For fritidshuse gælder: det er en forudsætning, at fritidshuset ikke for længere perioder er udlejet eller udlånt til andre end medlemmer af husstanden. lånet skal sikres ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev Evt. borgere, der ønsker at gøre brug af låneordningen skal henvende sig til Holstebro Kommunes, Borgerservice, Pension og Boligstøtte. Det er Pension og Boligstøtte der, efter anmodning fra en borger, undersøger om ejeren opfylder betingelserne for at låne jf. Lov om lån til betaling af ejendomsskatter og ændring af ligningsloven. Det er ligeledes dem, der kan uddybe og forklare vilkårene i lovgivningen. Hvornår skal der betales vandafledningsbidrag? Tilslutningsbidraget forfalder når skelbrønden er etableret på grunden. Vandafledningsbidraget opkræves når sommerhuset er tilsluttet til skelbrønden og kloakmesteren har færdigmeldt tilslutningen til Holstebro Kommune. Og har de der har dispensation gratis vand så længe? De betaler spildevandsafgift til staten samt for tanktømning. Får vi nu rotter? Vestforsynings hovedkloaksystem er tryksat og her kan der ikke være rotter. I andre ledninger hvor spildevandet løber af sig selv (typisk inde på grundende men også Vestforsynings stikledeinger til grundene) er det vigtigt at ledningerne er i god stand så rotterne ikke kan gnave sig ind. Ligeledes er det vigtigt at holde dæksler tætte og lukkede så de ikke løber ned i systemet den vej. Sørg altid for ikke at have ubrugte ledningsstrækninger liggende da det er oplagte steder til rottereder. Hvad koster det ca. inde på grundene? Entreprenøren giver et forsigtigt bud på kr. pr. meter plus moms. For nedgravede ledninger! Vil der bores inde på grunden er det noget dyrere og kræver meget plads. Håndværkerfradraget?

5 Kan bruges på lønomkostningerne til etablering af ledninger inde på grunden. Ikke til tilslutningsbidraget. Grundvandssænkning hvad koster det? Der skal nok grundvandssænkes alle steder. Grundvandssænkningen er med i de før omtalte kr. pr. meter. Hvad gør vi med milerne? De kan blive liggende. Skal de køres væk skal det ske ved henvendelse til Holstebro Kommune. Nærmere oplysninger herom kan findes på Holstebro Kommunes hjemmeside af ejendomme 8750.aspx Lugter brøndene? Spildevandet vil først lugte der hvor det kommer i kontakt med atmosfærisk luft altså ved hovedpumpestationen på Bækbyvej. Her er der taget højde for at der kan opstå lugtgener og lavet mulighed for at der kan laves lugtbekæmpelse. Bekæmpelsen foregår ved tilsætning af nitrat eller jern. Svovlbrinte kan også bekæmpes med kulfilter løsninger. Beplantning mv. Genetablerer sig selv hurtigt. Kør en tur på Græmvej og kig der hvor vi har været i etape 1. Hvordan får grundejer styr på koterne? Tag terrænkoten (TK) som oplyst på tegningerne på hjemmesiden. Mål afstanden ned til det udløb du har fra din bundfældningstank i dag. Differencen mellem TK og den målte dybde giver koten på dit udløb (BK). Tag nu BK på udløbet fra bundfældningstanken minus BK i skelbrønden og dividér med afstanden mellem bundfældningstank og skelbrønd. Det giver faldet på din ledning. OBS! Ændres dit afløbssystem og dermed udløbskoten fra din sidste samlebrønd skal du huske at tage højde for det! DS432 Bygningsreglementet er det juridiske grundlag for byggeri på privat grund, herunder afløbsinstallationer. Bygningsreglementet indeholder en række funktionskrav til afløbsledninger på privat grund: Ledningerne skal være selvrensende

6 Aflejringer må ikke forringe kapaciteten Bygningsreglementet henviser til DS 432 (afløbsnormen), som er en teknisk norm, der angiver anvisninger på hvilke udførelsesmetoder, der kan anvendes uden yderligere dokumentation fra kloakmesteren. Normen er vejledende og skal ikke nødvendigvis følges. Afløbsinstallationer kan etableres uden at følge anvisningerne i DS 432. Vælger man en anden metode end den normen anviser, skal kloakmesteren indsende en afvigerapport til kommunen, hvori det dokumenteres, at funktionskravene i bygningsreglementet med den alternative metode er overholdt. Vælger man at etablere afløbsinstallationen på anden vis, uden at kunne dokumentere, at funktionskravene i bygningsreglementet er overholdt, så skal der søges om dispensation hos kommunen. Kommunen vurderer udførelsen af anlægget med henblik på at meddele en dispensation. Det er grundejers ansvar, at der bliver ansøgt og det er grundejer, der har ansvaret for ledningerne på egen grund. For lavt skyllende toiletter (2/4 l) er der følgende anvisninger i normen: Der må maksimalt være 25 m mellem sidste lavtskyllende toilet og skelbrønd (forsyningens kloakledning) Der bør være et fald på 20 promille på afløbsledningen mellem samlebrønd og skelbrønd Der må maksimalt være to bøjninger á 45 grader på afløbsledningen mellem samlebrønd og skelbrønd Der må maksimalt være ét grenrør eller én rense og inspektionsbrønd med sidetilslutning på afløbsledningen mellem samlebrønd og skelbrønd. Ovenstående gælder kun, hvis du/i har et lavtskyllende toilet, der skyller mindre end 6 l. Hvis du/i ikke har sådan et toilet, så gælder de almindelige bestemmelser i normen. Du/I har ikke krav på at kunne have installeret et 2/4 l toilet, men vi forventer at det i langt de fleste tilfælde kan fungere. Alternativet er at der skal indstilles til stort skyl. Der er følgende muligheder i forhold til Bygningsreglementet, når normen ikke kan overholdes:

7 Du/I kan vælge at sætte toiletskyllet op fra 2/4 l til 3/6 l. Med en familie på 4, der bruger sommerhuset 180 dage om året betyder det et merforbrug på 6 m3. Her skal du kontakte din VVS mand og bede ham om at justere på vandskyllet. Dispensationsmuligheden: Du kan vælge at søge en dispensation for bygningsreglementets krav. Vi giver en dispensation med den forventning om, at anlægget virker forsvarligt med et 2/4 l toilet. Viser det sig senere ikke at være tilfældet kan der indstilles til stort skyl (6 l). Du/I kan vælge en pumpeløsning for egen regning. Det vil koste ca kr. og ca. 250 kr. pr. m inkl. moms. Husk udgifter til strøm. Her skal indsendes en afvigerapport. Godkendt afvigerapport eller meddelt dispensation sikrer, at dit anlæg er lovligt. Når en kloakering planlægges, er det hverken kommunens eller forsyningens opgave eller ansvar at sikre, at hver enkelt grundejer har mulighed for at installere eller bevare lavtskyllende toiletter. Man har ikke krav på at skulle have en bestemt installation i huset. Når man har store grunde kan der være nogle begrænsninger. Det gælder også i nye byggemodninger. Yderligere oplysninger kan findes på kommunens hjemmeside af ejendomme 8750.aspx

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere