Åbent Referat. til. Ældrerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Ældrerådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette Mandahl-Barth, Ketty Bundgaard, Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Merry Brydsø, Tom Øhlenschlæger, Ove Kristensen, Jutta Bruun Kristiansen Inger Pedersen Nikolaj Winther

2 Ældrerådet Indholdsfortegnelse Side 51. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Godkendelse af høringsudkast for Politik for Seniorliv Udmøntning af Ældrepuljen Udbud af kostproduktion Bilagsliste Underskriftsblad Side 117

3 Ældrerådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6161 Sagsid.: 14/1670 Initialer: niwi Åben sag Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Inger Pedersen Godkendt Side 118

4 Ældrerådet Gensidig orientering Dok.nr.: 6162 Sagsid.: 14/1670 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Formanden orinterede om sin oplevelse med JV i forbindelse med spørgsmålet om udbud af kost. Orientering v/sekretariatet Gensidig orientering Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Inger Pedersen Orientering givet. Side 119

5 Ældrerådet Godkendelse af høringsudkast for Politik for Seniorliv Dok.nr.: 6159 Sagsid.: 13/16685 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Politik for Seniorliv foreligger nu som høringsudkast, og forventes at blive sendt i offentlig høring efter afholdelse af borgermødet i Helle Hallen. Høringsperioden er fra 1. oktober til medio november. Grundet den samfundsmæssige udvikling hvor vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet foreslås at undlade at fastsætte en specifik alder på målgruppen og i stedet holde fast i de tre undermålgrupper: de selvhjulpne og aktive seniorer, seniorer der har behov for støtte til fx praktiske og plejeopgaver, samt de seniorer der har behov for at bo tæt på plejepersonale døgnet rundt. Borgere, frivillige, foreninger og andre interesserede kan i høringsperioden være med til at sætte sit præg på politikken. Der ønskes både generelle kommentarer, men også specifikke kommentarer til visionen Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv samt de fem målsætninger: At have et aktivt liv, At have et værdigt liv, At have et meningsfuldt liv, At have et trygt liv samt At kunne håndtere digitalisering. Vi er interesserede i at høren om politikken dækker de mest væsentlige aspekter af seniorlivet i Varde Kommune, og samtidig ønsker vi at modtage forslag til konkrete indsatser inden for de fem målsætninger, så politikken implementeres i praksis. Høringsudkastet udsendes til relevante områder i kommunen som plejecentre, Venneforeninger, Ældrerådet og frivillige organisationer. Derudover vil udkastet ligge på Varde Kommunes hjemmeside, hvorfra det vil være muligt at indsende høringssvar. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at den offentlige høring af Politik for Seniorliv vil skabe bred borgerinddragelse, og de forskellige kommentarer vil styrke indholdet og implementeringen af politikken. Høringen er samtidig medvirkende til at skabe øget ejerskab og engagement fra borgernes side Sundhedskonsekvensvurdering Politik for Seniorliv forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt målgruppen, da der er opmærksomhed på den fysiske, psykiske og sociale sundhed. Retsgrundlag Lov om Social Service Byrådets beslutning om udarbejdelse af visionspolitikker Økonomi Afholdes inden for den eksisterende ramme Høring Det endelige høringsudkast til Politik for Seniorliv sendes i offentlig høring lige efter borgermødet den 1. oktober indtil medio november. Side 120

6 Ældrerådet Bilag: 1 Åben Høringsudkast /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender høringsudgaven af Politik for Seniorliv, og at politikken sendes i offentlig høring fra den 1. oktober til medio november. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Giver ikke anledning til bemærkninger. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ingen Ældrerådet venter med at afgive høringssvar til efter borgermødet 01. oktober. Side 121

7 Ældrerådet Udmøntning af Ældrepuljen 2015 Dok.nr.: 6160 Sagsid.: 14/8704 Initialer: anfi Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. For 2014 og 2015 blev det besluttet at udmønte midlerne via en årlig ansøgningspulje. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Puljen for 2015 genudmeldes uden indholdsmæssige ændringer. Der er således i 2015 reserveret kr. til Varde Kommune. Ansøgningsskemaet er bygget op om de samme tre områder, som i Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Bedre forhold for de svageste ældre på plejehjem Varde Kommune igangsatte i foråret 2014 flere indsatser finansieret af Ældrepuljen. Fra alle sider er der et ønske om at videreføre langt de fleste af disse indsatser. Med undtagelse af to indsatser, som i 2014 har været fordelt ud til ældreområdet som en form for puljer, disse er træning på centrene som daglig aktivitet (pulje på kr.) og udendørsaktiviteter for kørestolsbrugere (pulje på kr.). Varde Kommune søger i 2015 om at videreføre følgende indsatser: Hverdagsrehabilitering på plejecentrene Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen Hjælpemidler i rehabiliteringen Vedligeholdende holdtræning Genoptræning af borgere med inkontinens Støtte ved lægebesøg Udvidelse og fastholdelse af serviceniveauet på personlig og praktisk hjælp Etablering af uddannelsesakademi Demensdaghjem til svært demente udvidelse af åbningstid Mere liv på plejecentrene Se oversigten over indsatser og budget i bilag. Sundhedskonsulent Anette Filtenborg deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de indsatser, som er igangsat i 2014, bør fortsætte for at sikre kontinuiteten i arbejdet samt fuldt udbytte af tiltagene. Side 122

8 Ældrerådet Sundhedskonsekvensvurdering Udmøntningen og implementeringen af Ældrepulje i Varde Kommune forventes at have en positiv effekt på sundheden og livskvaliteten blandt de svageste ældre i Varde Kommune. Særligt indsatserne omkring hverdagsrehabilitering forventes at kunne bidrage positivt til en forbedring af borgernes sundhed og funktionsevne, som dermed vil gøre borgerne i stand til selv at bestemme over eget liv. Retsgrundlag Finansloven Økonomi I 2014 var budgettet beregnet ud fra 39 uger, idet puljen først blev udmøntet i marts i 2015 er budgettet beregnet ud fra 52 uger. I 2014 er der beregnet og ansøgt om en timepris, som efterfølgende har vist sig at være for lav, det har betydet, at der reelt har været en merudgift til lønninger, end det der er blevet givet fra ældrepuljen. I 2015 kender vi de konkrete lønninger, idet medarbejderne til de forskellige indsatser er blevet ansat i 2014, dermed kan vi søge om den præcise udgift, som er forbundet hermed. Høring Ældrerådet orienteres om ansøgningen. Bilag: 1 Åben Oversigt over indsatser inkl. budget /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen og budgettet til udmøntningen af Finanslovens Ældrepuljen 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. A-gruppen stemmer imod, idet de ønsker, at den ekstra tilførsel til ældreplejen bliver brugt til videreførelse af de indsatser, som oprindelig var planlagt ved udmøntning af ældrepuljen Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ingen Orientering taget til efterretning. Ældrerådet udtrykker tilfredshed med, at ældremrådet samlet set er blevet tilført flere midler i Side 123

9 Ældrerådet Direktørens plancher udsendes med referatet. Side 124

10 Ældrerådet Udbud af kostproduktion Dok.nr.: 6177 Sagsid.: 13/14372 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Madservice til kommunale plejecentre har siden 1. juni 2010 efter en udbudsforretning været varetaget af Det Danske Madhus Varde A/S (DDMV). Kontrakten er forlænget, så den løber til 31. maj DDMV er et offentligt-privat selskab, hvor Varde Kommune har en ejerandel på 40 procent. Der skal gennemføres et genudbud af madservice til de kommunale plejecentre. Det er planen, at udbudsforretningen gennemføres i efteråret Et foreløbigt udkast til udbudsmateriale er vedhæftet denne dagsorden. Udvalget for Social og Sundhed besluttede på møde den 17. december 2013, at det kommende udbud, for så vidt angår plejecentre, alene skal omfatte levering af hovedmåltidet. Det betyder, at Varde Kommune fra 1. juni 2015 får ansvaret for drift af modtagekøkkener på plejecentrene. Det vil i praksis sige, at Varde Kommune overtager ansvaret for færdigtilberedning og servering af hovedmåltidet og det samlede ansvar, inkl. indkøb, til alle øvrige måltider. Målet med den ændring er at skabe en større sammenhæng i opgaveløsningen i forbindelse med måltiderne. Det er forventningen, at dette vil bidrage til at øge den brugeroplevede kvalitet. I udbudsforretningen vil der blive stillet krav om, at lov om virksomhedsoverdragelse anvendes. Det betyder, at medarbejdere, der fremover skal varetage funktioner i modtagekøkkener, vil blive virksomhedsoverdraget fra DDMV til Varde Kommune, og at medarbejdere i produktionskøkkenet hos DDMV i tilfælde af, at det bliver en anden leverandør, der vinder opgaven, vil blive overdraget til den nye leverandør. Varde Kommune ejer de bygninger, produktionskøkkenet i Carolineparken er placeret i. Produktionsinventaret ejes af DDMV. DDMV betaler en årlig husleje til Varde Kommune. Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om, at tilbudsgiver skal overtage (leje) produktionskøkkenet. Det skal understreges, at selv om man stiller krav om dette, kan man ikke forpligte tilbudsgivere til at producere i Varde. Som noget nyt lægger forvaltningen op til, at levering af mad til visiterede borgere i eget hjem også indgår i udbudsforretningen. Der bliver således to delområder i udbuddet: Levering af hovedmåltid til plejecentre og levering af madservice til borgere i eget hjem. Tilbudsgivere vil kunne give tilbud på ét eller begge delområder. I dag er der to leverandører af madservice til borgere i eget hjem: DDMV og Hotel Outrup. Begge er godkendt efter godkendelsesmodellen. DDMV leverer kølet mad to gange ugentligt til de brugere, der ønsker det, og varmt mad til øvrige brugere. Hotel Outrup leverer alene varmt mad. Forvaltningen lægger op til, at der træffes beslutning om, at der til borgere i eget hjem indhentes tilbud både på levering af kølet mad og varm mad. Forvaltningen anbefaler videre, at kølet mad kun leveres én gang om ugen. Forvaltningen foreslår, at der efter udbudsforretningen om muligt godkendes to til tre leverandører af madservice til borgere i eget hjem. Side 125

11 Ældrerådet Udvalget besluttede i mødet den 12. august at sagen fremsendes til høring i Ældre- og Handicapråd samt i Fælles-MED for Social, Sundhed og beskæftigelse, inden der træffes endelig beslutning. Sagen har været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og i Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Høringssvarene kan ses nedenfor. Forvaltningens anbefaling - efter høringen - til Udvalget for Social og Sundhed på dettes møde den 16. september var følgende: - at Fælles-MEDs bemærkninger (se nedenfor) indarbejdes i udbudsmaterialet, - at der efter udbudsforretningen godkendes én leverandør af hovedmåltid til plejecentre, - at madservice til borgere i eget hjem indgår i udbuddet, - at der til borgere i eget hjem indhentes tilbud på levering af kølemad én gang ugentligt samt på levering af varmt mad, og - at der godkendes to til tre leverandører af madservice til borgere i eget hjem. Udvalget besluttede, at den rene model med kølemad ønskes belyst, hvorefter sagen fremsendes til fornyet høring i Ældrerådet. Herefter afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde den 26. september kl , idet sagen ønskes fremsendt til endelig beslutning i Byrådets møde den 7/10. Med den rene model med kølemad menes en ordning, hvor det kommunale serviceniveau for madservice til borgere i eget hjem er kølemad leveret en gang ugentligt. Der vil i denne model blive lagt op til, at der i udbudsforretningen kun godkendes én leverandør af maservice til borgere i eget hjem. Når der kun godkendes en leverandør af madservice til borgere i eget hjem, så skal borgernes frie valg sikres ved brug af godkendelsesmodellen og/eller fritvalgsbeviser. Leverandører af madservice efter disse ordninger vil få samme pris pr. måltid som kommunens hovedleverandør der er den leverandør, som vinder udbuddet. Kommunen kan vælge i første omgang at afprøve, om godkendelsesmodellen sikrer borgerne i hele kommunen et frit valg. Hvis dette ikke er tilfældet, skal kommunen give mulighed for, at borgerne kan anvende fritvalgsbeviser. Fritvalgsbeviser indebærer, at borgere, der er visiteret til madservice, kan købe et hovedmåltid i princippet hos en hvilken som helst CVR-registreret virksomhed. Brugeren får samme beløb til køb af et måltid, som kommunen skal afregne til hovedleverandøren. Med den her beskrevne model, vil Varde Kommune opnå en besparelse på 1,8 mio. kr. Det indgår i udvalgets overvejelser, at en del af dette beløb anvendes til en forbedret måltidsservice på plejecentre. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der for brugerne ikke vil være problemer forbundet med, at kølemad kun leveres én gang ugentligt, da langt de fleste borgere i eget hjem, der modtager madservice, vil være i stand til at varme maden op. Det beskedne mindretal, der ikke er i stand til det, vil få hjælp fra hjemmeplejen til opgaven. Der vil typisk være tale om borgere, hvor hjemmeplejen kommer dagligt. Besøgene vil derfor kunne tilrettelægges således, at opgaven med at varme maden op ikke eller kun i meget begrænset omfang kræver ekstra tid. Side 126

12 Ældrerådet Sundhedskonsekvensvurdering Det er forvaltningens vurdering, at forslaget kun i begrænset omfang vil have konsekvenser for sundhedstilstanden blandt brugere af madservice, idet det dog skal bemærkes, at det vil være vanskeligt at sikre den ernæringsmæssige kvalitet i ordning, hvor der i stor udstrækning anvendes fritvalgsbeviser. Sigtet med den ændrede oganisering af madserveringen på plejehjemmene er at skabe en bedre måltidsoplevelse på plejehjemmene. Målet er at bidrage til, at fx småtspisende ældre spiser mere, hvilket vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser. Retsgrundlag Lov om social service paragraf 83. Lov om virksomhedsoverdragelse. Der gøres opmærksom på, at madservice ikke er omfattet af EU s udbudspligt. Det skyldes, at madservice i henhold til Udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EØF) er klassificeret som en Bilag IIB ydelse. Bilag IIB ydelser er ikke omfattet af de normale EU-udbudsprocedurekrav. Tilbudsindhentning sker derfor i henhold til den danske lovgivning som er annonceringspligten i henhold til Tilbudslovens bestemmelser - LBK nr af 07/12/ a. Økonomi Det årlige udgiftsniveau til madservice til kommunale plejecenter (excl. Blaabjerg Plejeog Aktivitetscenter) er brutto 20,8 mio. kr. og netto 6,9 mio. kr. Udgiften til madservice til borgere i eget hjem er brutto 12,5 mio. kr. og netto 3,1 mio. kr. Af bruttoudgiften udgør leveringsomkostningerne 3,2 mio. kr. Besparelsen ved eventuelt at overgå til udbringning kun en gang ugentligt vil være i størrelsesordenen 1,8 mio. kr. årligt. Den ændrede organisering af modtagekøkkener, der er besluttet, skal holdes indenfor det nuværende budget for området. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Høring Handicaprådet, Ældrerådet og Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse har fremsendt følgende svar til det forslag, som Udvalget for Social og Sundhed sendte i høring efter mødet den 12. august: Handicaprådet ser positiv på, at ledelse af modtagekøkkenfunktionen overgår til plejecentrene. Herudover ingen bemærkninger. Ældrerådet har ingen bemærkninger. Fælles-MED finder det vigtigt, at det indarbejdes som et ønske i udbudsmaterialet, at den der vinder udbuddet, udviser en høj grad af ansvarlighed i personalepolitikken i forhold til svage medarbejdergrupper (fleksjobbere o.l.). Fælles-MED har ingen yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Foreløbig udkast til udbudsmateriale vedr. kostproduktion /14 Side 127

13 Ældrerådet Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Ældrerådet afgiver høringssvar til modellen, hvor kommunen godkender én leverandør, som leverer kølet mad til visiterede borgere i eget hjem. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Inger Pedersen Rigmor Jensen, Anette Mandahl-Barth og Per Bonde Nielsen mener, at man skal fastholde den oprindelige anbefaling med udbud af både kold mad og varm mad. Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Ketty Bundgaard, Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Merry Brydsø, Tom Øhlenschlæger, Ove Kristensen og Jutta Bruun Kristiansen stemte for udvalgets nye forslag, med udbringning af kølemad én gang ugentligt og udstedelse af fritvalgsbeviser. Inger Pedersen var fraværende. Side 128

14 Ældrerådet Bilagsliste 53. Godkendelse af høringsudkast for Politik for Seniorliv 1. Høringsudkast (106139/14) 54. Udmøntning af Ældrepuljen Oversigt over indsatser inkl. budget (107898/14) 55. Udbud af kostproduktion 1. Foreløbig udkast til udbudsmateriale vedr. kostproduktion (100736/14) Side 129

15 Ældrerådet Underskriftsblad Edna Jessen Anne-Marie Søndergaard Rigmor Jensen Anette Mandahl-Barth Ketty Bundgaard Elin Østergaard Bertelsen Aage Meldgaard Per Bonde Nielsen Merry Brydsø Inger Pedersen Tom Øhlenschlæger Ove Kristensen Jutta Bruun Kristiansen Side 130

16 Bilag: Høringsudkast Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 24. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

17 13/ /14 Politik for Seniorliv Indledning Det er velkendt, at der i de kommende år vil være en kraftig stigning i antallet af borgere, der er 60 år eller derover. Vi lever længere, er mere åndsfriske og har en bedre funktionsevne i hverdagen langt op i årene end tidligere. Samtidig med at flere raske seniorer vil kunne tage vare på eget liv, vil der være flere seniorer i eget hjem, som har længerevarende sygdomme og derfor har behov for omfattende pleje og behandling. Nye generationer af seniorer vil have andre forventninger, vaner og krav til seniorlivet, hvilket kan betyde, at der skal være en opmærksomhed på, at seniorerne vil efterspørge andre typer af boliger samt boligformer. Samtidig med at flere seniorer kræver, at samfundet kan løfte opgaven, er det vigtigt at være opmærksom på, at flere seniorer også skal betragtes som en ressource. Inddragelse af civilsamfundet og frivillige skal i større grad indtænkes i kommunens sociale indsatser og aktiviteter. I Varde Kommune betragtes frivilligt socialt arbejde både som en vigtig del af en tradition men også af udviklingen og nytænkningen af omsorgen for udsatte borgere. Frivillige er med i et værdifuldt fællesskab, der igangsætter og understøtter sociale aktiviteter og relationer. Derigennem er frivillige med til at skabe glæde og reducere ensomheden blandt seniorer. Uanset hvilke behov og udfordringer seniorer står over for i Varde Kommune, skal det være muligt for den enkelte at leve et godt og meningsfyldt liv. Hvis det er muligt, skal senioren fortsætte med at gøre det, vedkommende tidligere har fundet glæde ved i livet til trods for de tab, der uvilkårligt kommer med alderen. Det kan være tab af ægtefælle eller helbred. Når kommunens medarbejdere møder sårbare borgere, er det vigtigt, at de har kompetencerne og tør møde det andet menneske, hvor det er. Vision for området Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Afgrænsning af politikområdet Politik for Seniorliv er én af Varde Kommunes overordnede politikker. Politikken hænger tæt sammen med Varde Kommunes Sundhedspolitik, Frivilligpolitik samt Demensstrategi, der alle berører vigtige områder i seniorlivet. Denne politik vil således ikke have fokus på allerede velbeskrevne mål og indsatser men i stedet på at skabe rammer, der medvirker til et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt liv for den enkelte senior. Politikken skal sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede indsats på ældreområdet. 1

18 13/ /14 Målgruppe Politik for Seniorliv gælder alle seniorer i Varde Kommune. For at tage højde for borgernes forskellige livsfaser inddeles målgruppen i tre undergrupper: 1. De selvhjulpne og aktive seniorer, hvor arbejdslivet muligvis er ophørt, og der er fundet nye aktiviteter og interesser som for eksempel frivilligt arbejde 2. De seniorer, der fortrinsvis bor i deres hidtidige bolig, men som har behov for støtte til eksempelvis praktiske og/eller plejeopgaver 3. De seniorer, der har brug for at bo tæt på plejepersonale døgnet rundt. Målsætninger Målsætningerne har udgangspunkt i politikkens vision, der beskriver temaer med værdi og positive betydninger for et godt seniorliv. At have et aktivt liv. Der er mange måder og niveauer at være aktiv på. Et aktivt liv skal forstås bredt, både fysisk, mentalt og socialt. Den enkelte har et medansvar for egen sundhed og trivsel, men der skal altid tages udgangspunkt i den enkelte seniors behov, interesser og ressourcer. Et liv med socialt netværk og forskellige aktiviteter kan være med til at reducere ensomheden blandt seniorer. At have et værdigt liv. Det har stor betydning for den enkeltes livskvalitet at kunne mestre eget liv i de sene år. Særligt når man ikke længere er i stand til at klare sig selv og derfor bliver afhængig af andres hjælp. Den enkelte skal opleve at blive mødt med nærvær, respekt og have størst mulig indflydelse på eget liv. Ligeledes skal den enkelte opleve en værdig og god afslutning på livet. At have et meningsfyldt liv. At have et meningsfyldt liv handler primært om, at man har en betydning for andre. Derudover er det væsentlig, at man har mulighed for at deltage aktivt i eget liv samt i de aktiviteter, der har stor værdi for den enkeltes livskvalitet. At have et trygt liv. Den enkelte senior skal opleve at få den rette hjælp til den rette tid af de rette mennesker. Flere elementer er bestemmende for, hvornår man bor hvor. Det handler om medbestemmelse og følelsen af tryghed og ensomhed, men også om, hvilke fysiske sygdomme og funktionsnedsættelse den enkelte er ramt af. At kunne håndtere digitalisering. At kunne håndtere digitalisering er vigtigt, primært fordi det handler om at være en del af informationssamfundet og om at have adgang til sociale fællesskaber og kontaktmuligheder. I 2

19 13/ /14 processen med at klæde flest mulige seniorer på til at kunne håndtere digitalisering skal der være opmærksomhed på seniorers parathed og på at skabe tryghed. Implementering For at sikre implementering i praksis vil der være opmærksomhed på kommunens og plejepersonalets møde med borgeren og tilgangen til pleje- og omsorgsopgaven. Der skal være et særligt fokus på at understøtte den enkelte borger til at være herre i eget liv med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. På baggrund af de politiske målsætninger udarbejdes strategier og handleplaner for bekæmpelse af ensomhed og for at fremme seniors parathed til digitalisering. De steder, hvor målsætninger har snitflader til allerede igangsatte processer, kobles disse på her for at undgå forskellige retninger eller parallelle spor. Således skal målsætningerne indtænkes i arbejdet med Varde Kommunes Frivilligpolitik, Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik samt Sundhedspolitikken og de heraf afledte strategier. 3

20 Bilag: Oversigt over indsatser inkl. budget Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 24. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

21 Ældrepuljen 2015 Indsats Budget Hverdagsrehabilitering på plejecentrene kr. Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen kr. Hjælpemidler i rehabiliteringen kr. Vedligeholdende holdtræning kr. Genoptræning af borgere med inkontinens kr. Støtte ved lægebesøg kr. Øget serviceniveau kr. Etablering af et uddannelsesakademi kr. Demensdaghjem til svært demente kr. Mere liv på plejecentrene kr. Revision kr. I alt kr.

22 Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen - Hverdagsrehabilitering på plejecentrene Budget og beskrivelse af kontoplan Beskrivelse Beregning Udgift Ergoterapeut 2 stillinger x 37 timer x 52 uger (timepris på hhv. 184,25 kr. og 214,77 kr.) Opnormering af 7 timer/uge x 52 uger nuværende ansat (timepris på 230,42 ergoterapeut kr.) Timer til privat plejecenter (gradueret ud fra antal pladser) 10 timer/uge x 52 (timepris på 184,25 kr.) Fysioterapeut 15 timer/uge x 52 uger x 308,48 kr. Kørselsgodtgørelse Estimeret ud fra nuværende terapeut (lav kørselstakst) Samlet udgift i alt kr kr kr kr kr kr. Alle lønudgifterne registreres via det udleverede skema, hvorefter der gives refusion på de brugte timer. Udgifter til kørsel registreres under kørselsgodtgørelse på det udleverede skema, hvorefter der gives refusion. Status og ansvarlige Lilian Bertelsen Vibeke Biltoft Jeanette Christensen Ann-Christina Dahlgaard Rikke Mizrahi Dok. nr. projektplan Dokumentation: Terapeuterne udarbejder korte projektbeskrivelser for hver indsats. I projektbeskrivelsen opsættes konkrete mål, som der efterfølgende evalueres/følges op på, når indsatsen er implementeret. Projektbeskrivelserne og de opstillede mål bruges som dokumentation for indsatserne. Beskrivelse Indsatsen er en opnormering af den indsats, som er igangsat under Det Nære Sundhedsvæsen. Centerterapeuten har siden opstarten haft fokus på blandt andet hverdagsliv og spisesituationer, der er blevet gjort gode erfaringer med arbejdsformen, hvor der udarbejdes små projektbeskrivelser inden opstart samt løbende evaluering. I forbindelse med finanslovens ældrepulje er der afsat økonomi til at ansætte yderligere to terapeuter på 37 timer samt en opnormering på nuværende stilling fra 30 til 37 timer. Kort fortalt vil terapeuterne indsatser bidrage med: 1. Undervisning af personalet 2. Formidling af faglig viden 3. Videreudvikle procedurer og metoder der fremmer hverdagsrehabilitering

23 Konkrete indsatser planlægges med de enkelte centerområder og koordineres med øvrige indsatser der skal implementeres på plejecentrene. Yderligere er der i forbindelse med ældrepuljen søgt 15 fysioterapeut timer om ugen til at understøtte de hverdagsrehabiliterende indsatser. Timerne fordeles efter behov men skal selvfølgelig bruges på konkrete aktiviteter. Timerne vil ikke blive lagt på en fast fysioterapeut, men fordeles efter opgaven der skal løses. Timerne kan f.eks. bruges på hjælp til indkøb af træningsredskaber (som der er afsat økonomi til i ældrepuljen), screening af fysisk funktionsevne ved indflytning, indretning af lokaler, understøtte aktivitetsmedarbejderne og plejepersonalet ifht. indsatser med fokus på fysisk aktivitet, f. eks opstart af stolegymnastik. Konkrete planlagte aktiviteter: 1. Konsulentbistand ved indkøb af nye træningsredskaber på de enkelte plejecentre 2. Undervisning og supervision i ibrugtagning af træningsredskaberne 3. Screening og udarbejdelse af træningsplaner for borgere når de flytter ind. 4. Opstart efter ønske fra de enkelte plejecentre - koordineres med de øvrige indsatser, der skal implementeres på plejecentrene

24 Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen - Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen Budget og beskrivelse af kontoplan Beskrivelse Beregning Udgift Opnormering af nuværende to ergoterapeut stillinger 16 timer/uge x 52 uger Timepriser på hhv. 219,03 kr. og 225,42 kr.) Timer til private leverandører Kørsel Samlet udgift i alt 10 timer/uge x 52 (timepris på 184,25 kr.) Estimeret ud fra faktisk kørsel hos trænende terapeut (lav takst) kr kr kr kr. Alle lønudgifterne registreres via det udleverede skema, hvorefter der gives refusion på de brugte timer. Udgifter til kørsel registreres under kørselsgodtgørelse på det udleverede skema, hvorefter der gives refusion. Status og ansvarlige Lilian Bertelsen Kari Stork Bente B. Jørgensen Private leverandører Dok. nr. projektplan Dokumentation: Terapeuterne udarbejder korte projektbeskrivelser for hver indsats. I projektbeskrivelsen opsættes konkrete mål, som der efterfølgende evalueres/følges op på, når indsatsen er implementeret. Projektbeskrivelserne og de opstillede mål bruges som dokumentation for indsatserne. Beskrivelse I forbindelse med finanslovens ældrepulje er der søgt økonomi til en opnormering af de to terapeuter i hjemmeplejen, således at der ansættes en terapeut på 37 timer til hvert område. Det betyder, at hvert centerområde får deres egen terapeut som en hjælp til at sikre det faglige miljø omkring indsatser i beboernes hverdagsliv. Terapeuterne møder ind ude i distrikterne. Satellit kontorplads indrettet på Carolineparken til terapeuterne, samt indkøbt it-udstyr, mobiler samt ipads.

25 Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen - Hjælpemidler i rehabiliteringen Budget Beskrivelse Beregning Udgift Hjælpemidler Anslået kr. Løntimer 37 timer/ugen x kr. uger x 244,28 kr./t Kørsel 250 km./mdr. x 2.10 kr. x 52 uger kr. I alt kr. Alle lønudgifterne registreres via det udleverede skema, hvorefter der gives refusion på de brugte timer. Indkøb af hjælpemidler til denne indsats skal registreres særskilt i forhold til regnskabet. Indkøb registreres via det udleverede skema under indkøb af materialer, hvorefter der gives refusion. Status og ansvarlige Anne Grethe Andersen Lilian Bertelsen Dok. nr. projektplan Dokumentation: Forbruget af hjælpemidler registreres i et særskilt skema, der er udarbejdet en afskrivningsformel for de anvendte hjælpemidler. Terapeuten har udarbejdet et registreringsskema hvori hun registrer borgerne med cpr. nr., hjælpemiddel, årsag, og længden af forløbet. Beskrivelse

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen,

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

UDBUD. På levering af tilberedning og udbringning af ét hovemåltid i Varde Kommune

UDBUD. På levering af tilberedning og udbringning af ét hovemåltid i Varde Kommune UDBUD På levering af tilberedning og udbringning af ét hovemåltid i Varde Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1 Generelt...5 1.2 Opgavens omfang...5 1.3 Varde Kommunes fremtidige rammeaftaler...7

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsmateriale på madservice til Solrød Kommune Tilbudsindhentning. Madservice til Solrød Kommune

Udbudsmateriale på madservice til Solrød Kommune Tilbudsindhentning. Madservice til Solrød Kommune Tilbudsindhentning Madservice til Solrød Kommune 1 Indhold 1. Om udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2 Udbudsform... 3 1.3 Fritvalgsydelse... 3 1.4 Beskrivelse af rammeaftalen... 4 2. Virksomhedsoverdragelse...

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 20. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale hos Det Danske Madhus Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 04.08.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse af Idéoplægget, ombygning/tilbygning af køkkenet på Områdecenter

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser Stevns Kommune

Udbudsbetingelser Stevns Kommune Udbudsbetingelser Stevns Kommune Indhold 1. Indledning... 1 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Tidsplan for udbudsprocessen... 5 3.1. Anmodninger om yderligere oplysninger... 5 3.2. Frist for modtagelse af tilbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Annonceringsbetingelser

Annonceringsbetingelser Annonceringsbetingelser vedrørende produktion og udbringning af mad til plejecentre og visiterede borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune Side 1 af 17 1 Indledning Nærværende annoncering vedrører produktion

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Valgmuligheder Borgerne skal tilbydes så høj grad af valgmulighed som muligt. Formålet er, at den enkelte

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Varde Kommune, Udbud af madservice 29. maj 2015 ANNONCERINGS- BETINGELSER. Rammeaftale på fremstilling og udbringning af kølemad i Varde Kommune

Varde Kommune, Udbud af madservice 29. maj 2015 ANNONCERINGS- BETINGELSER. Rammeaftale på fremstilling og udbringning af kølemad i Varde Kommune ANNONCERINGS- BETINGELSER Rammeaftale på fremstilling og udbringning af kølemad i Varde Kommune 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Generelt...3 1.2. Opgavens omfang...4 1.2.1. Overordnet beskrivelse af Delaftale

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

NOTAT. Besvarelse af spørgsmål. Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1.

NOTAT. Besvarelse af spørgsmål. Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NielsTi 11125/14 13/22485 NOTAT SUOC - Team Administration 14-01-2014 Besvarelse af spørgsmål Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1. Der ønskes alle virksomhedens kontrolrapporter.

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus

Dagsorden. Ny Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde. Mødedato: 13. november 2006. Rangstrup Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 13. november 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 16,00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Den Lille Kantine, Nørre- Rangstrup Rådhus Gruppemøder: 13. november 2006 1

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering

Udbudsbetingelser. Undervisning i Hverdagsrehabilitering Udbudsbetingelser Undervisning i Hverdagsrehabilitering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 2 7.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2014 MADSERVICE PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Kvalitetsstandard for madservice på kommunens plejecentre Lovgrundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til ydelsen Hvilke

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere