Åbent Referat. til. Ældrerådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Ældrerådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette Mandahl-Barth, Ketty Bundgaard, Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Merry Brydsø, Tom Øhlenschlæger, Ove Kristensen, Jutta Bruun Kristiansen Inger Pedersen Nikolaj Winther

2 Ældrerådet Indholdsfortegnelse Side 51. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Godkendelse af høringsudkast for Politik for Seniorliv Udmøntning af Ældrepuljen Udbud af kostproduktion Bilagsliste Underskriftsblad Side 117

3 Ældrerådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 6161 Sagsid.: 14/1670 Initialer: niwi Åben sag Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Inger Pedersen Godkendt Side 118

4 Ældrerådet Gensidig orientering Dok.nr.: 6162 Sagsid.: 14/1670 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Formanden orinterede om sin oplevelse med JV i forbindelse med spørgsmålet om udbud af kost. Orientering v/sekretariatet Gensidig orientering Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Inger Pedersen Orientering givet. Side 119

5 Ældrerådet Godkendelse af høringsudkast for Politik for Seniorliv Dok.nr.: 6159 Sagsid.: 13/16685 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Politik for Seniorliv foreligger nu som høringsudkast, og forventes at blive sendt i offentlig høring efter afholdelse af borgermødet i Helle Hallen. Høringsperioden er fra 1. oktober til medio november. Grundet den samfundsmæssige udvikling hvor vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet foreslås at undlade at fastsætte en specifik alder på målgruppen og i stedet holde fast i de tre undermålgrupper: de selvhjulpne og aktive seniorer, seniorer der har behov for støtte til fx praktiske og plejeopgaver, samt de seniorer der har behov for at bo tæt på plejepersonale døgnet rundt. Borgere, frivillige, foreninger og andre interesserede kan i høringsperioden være med til at sætte sit præg på politikken. Der ønskes både generelle kommentarer, men også specifikke kommentarer til visionen Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv samt de fem målsætninger: At have et aktivt liv, At have et værdigt liv, At have et meningsfuldt liv, At have et trygt liv samt At kunne håndtere digitalisering. Vi er interesserede i at høren om politikken dækker de mest væsentlige aspekter af seniorlivet i Varde Kommune, og samtidig ønsker vi at modtage forslag til konkrete indsatser inden for de fem målsætninger, så politikken implementeres i praksis. Høringsudkastet udsendes til relevante områder i kommunen som plejecentre, Venneforeninger, Ældrerådet og frivillige organisationer. Derudover vil udkastet ligge på Varde Kommunes hjemmeside, hvorfra det vil være muligt at indsende høringssvar. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at den offentlige høring af Politik for Seniorliv vil skabe bred borgerinddragelse, og de forskellige kommentarer vil styrke indholdet og implementeringen af politikken. Høringen er samtidig medvirkende til at skabe øget ejerskab og engagement fra borgernes side Sundhedskonsekvensvurdering Politik for Seniorliv forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt målgruppen, da der er opmærksomhed på den fysiske, psykiske og sociale sundhed. Retsgrundlag Lov om Social Service Byrådets beslutning om udarbejdelse af visionspolitikker Økonomi Afholdes inden for den eksisterende ramme Høring Det endelige høringsudkast til Politik for Seniorliv sendes i offentlig høring lige efter borgermødet den 1. oktober indtil medio november. Side 120

6 Ældrerådet Bilag: 1 Åben Høringsudkast /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender høringsudgaven af Politik for Seniorliv, og at politikken sendes i offentlig høring fra den 1. oktober til medio november. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Giver ikke anledning til bemærkninger. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ingen Ældrerådet venter med at afgive høringssvar til efter borgermødet 01. oktober. Side 121

7 Ældrerådet Udmøntning af Ældrepuljen 2015 Dok.nr.: 6160 Sagsid.: 14/8704 Initialer: anfi Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. For 2014 og 2015 blev det besluttet at udmønte midlerne via en årlig ansøgningspulje. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Puljen for 2015 genudmeldes uden indholdsmæssige ændringer. Der er således i 2015 reserveret kr. til Varde Kommune. Ansøgningsskemaet er bygget op om de samme tre områder, som i Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Bedre forhold for de svageste ældre på plejehjem Varde Kommune igangsatte i foråret 2014 flere indsatser finansieret af Ældrepuljen. Fra alle sider er der et ønske om at videreføre langt de fleste af disse indsatser. Med undtagelse af to indsatser, som i 2014 har været fordelt ud til ældreområdet som en form for puljer, disse er træning på centrene som daglig aktivitet (pulje på kr.) og udendørsaktiviteter for kørestolsbrugere (pulje på kr.). Varde Kommune søger i 2015 om at videreføre følgende indsatser: Hverdagsrehabilitering på plejecentrene Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen Hjælpemidler i rehabiliteringen Vedligeholdende holdtræning Genoptræning af borgere med inkontinens Støtte ved lægebesøg Udvidelse og fastholdelse af serviceniveauet på personlig og praktisk hjælp Etablering af uddannelsesakademi Demensdaghjem til svært demente udvidelse af åbningstid Mere liv på plejecentrene Se oversigten over indsatser og budget i bilag. Sundhedskonsulent Anette Filtenborg deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de indsatser, som er igangsat i 2014, bør fortsætte for at sikre kontinuiteten i arbejdet samt fuldt udbytte af tiltagene. Side 122

8 Ældrerådet Sundhedskonsekvensvurdering Udmøntningen og implementeringen af Ældrepulje i Varde Kommune forventes at have en positiv effekt på sundheden og livskvaliteten blandt de svageste ældre i Varde Kommune. Særligt indsatserne omkring hverdagsrehabilitering forventes at kunne bidrage positivt til en forbedring af borgernes sundhed og funktionsevne, som dermed vil gøre borgerne i stand til selv at bestemme over eget liv. Retsgrundlag Finansloven Økonomi I 2014 var budgettet beregnet ud fra 39 uger, idet puljen først blev udmøntet i marts i 2015 er budgettet beregnet ud fra 52 uger. I 2014 er der beregnet og ansøgt om en timepris, som efterfølgende har vist sig at være for lav, det har betydet, at der reelt har været en merudgift til lønninger, end det der er blevet givet fra ældrepuljen. I 2015 kender vi de konkrete lønninger, idet medarbejderne til de forskellige indsatser er blevet ansat i 2014, dermed kan vi søge om den præcise udgift, som er forbundet hermed. Høring Ældrerådet orienteres om ansøgningen. Bilag: 1 Åben Oversigt over indsatser inkl. budget /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen og budgettet til udmøntningen af Finanslovens Ældrepuljen 2015 godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. A-gruppen stemmer imod, idet de ønsker, at den ekstra tilførsel til ældreplejen bliver brugt til videreførelse af de indsatser, som oprindelig var planlagt ved udmøntning af ældrepuljen Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Ingen Orientering taget til efterretning. Ældrerådet udtrykker tilfredshed med, at ældremrådet samlet set er blevet tilført flere midler i Side 123

9 Ældrerådet Direktørens plancher udsendes med referatet. Side 124

10 Ældrerådet Udbud af kostproduktion Dok.nr.: 6177 Sagsid.: 13/14372 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Madservice til kommunale plejecentre har siden 1. juni 2010 efter en udbudsforretning været varetaget af Det Danske Madhus Varde A/S (DDMV). Kontrakten er forlænget, så den løber til 31. maj DDMV er et offentligt-privat selskab, hvor Varde Kommune har en ejerandel på 40 procent. Der skal gennemføres et genudbud af madservice til de kommunale plejecentre. Det er planen, at udbudsforretningen gennemføres i efteråret Et foreløbigt udkast til udbudsmateriale er vedhæftet denne dagsorden. Udvalget for Social og Sundhed besluttede på møde den 17. december 2013, at det kommende udbud, for så vidt angår plejecentre, alene skal omfatte levering af hovedmåltidet. Det betyder, at Varde Kommune fra 1. juni 2015 får ansvaret for drift af modtagekøkkener på plejecentrene. Det vil i praksis sige, at Varde Kommune overtager ansvaret for færdigtilberedning og servering af hovedmåltidet og det samlede ansvar, inkl. indkøb, til alle øvrige måltider. Målet med den ændring er at skabe en større sammenhæng i opgaveløsningen i forbindelse med måltiderne. Det er forventningen, at dette vil bidrage til at øge den brugeroplevede kvalitet. I udbudsforretningen vil der blive stillet krav om, at lov om virksomhedsoverdragelse anvendes. Det betyder, at medarbejdere, der fremover skal varetage funktioner i modtagekøkkener, vil blive virksomhedsoverdraget fra DDMV til Varde Kommune, og at medarbejdere i produktionskøkkenet hos DDMV i tilfælde af, at det bliver en anden leverandør, der vinder opgaven, vil blive overdraget til den nye leverandør. Varde Kommune ejer de bygninger, produktionskøkkenet i Carolineparken er placeret i. Produktionsinventaret ejes af DDMV. DDMV betaler en årlig husleje til Varde Kommune. Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om, at tilbudsgiver skal overtage (leje) produktionskøkkenet. Det skal understreges, at selv om man stiller krav om dette, kan man ikke forpligte tilbudsgivere til at producere i Varde. Som noget nyt lægger forvaltningen op til, at levering af mad til visiterede borgere i eget hjem også indgår i udbudsforretningen. Der bliver således to delområder i udbuddet: Levering af hovedmåltid til plejecentre og levering af madservice til borgere i eget hjem. Tilbudsgivere vil kunne give tilbud på ét eller begge delområder. I dag er der to leverandører af madservice til borgere i eget hjem: DDMV og Hotel Outrup. Begge er godkendt efter godkendelsesmodellen. DDMV leverer kølet mad to gange ugentligt til de brugere, der ønsker det, og varmt mad til øvrige brugere. Hotel Outrup leverer alene varmt mad. Forvaltningen lægger op til, at der træffes beslutning om, at der til borgere i eget hjem indhentes tilbud både på levering af kølet mad og varm mad. Forvaltningen anbefaler videre, at kølet mad kun leveres én gang om ugen. Forvaltningen foreslår, at der efter udbudsforretningen om muligt godkendes to til tre leverandører af madservice til borgere i eget hjem. Side 125

11 Ældrerådet Udvalget besluttede i mødet den 12. august at sagen fremsendes til høring i Ældre- og Handicapråd samt i Fælles-MED for Social, Sundhed og beskæftigelse, inden der træffes endelig beslutning. Sagen har været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og i Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Høringssvarene kan ses nedenfor. Forvaltningens anbefaling - efter høringen - til Udvalget for Social og Sundhed på dettes møde den 16. september var følgende: - at Fælles-MEDs bemærkninger (se nedenfor) indarbejdes i udbudsmaterialet, - at der efter udbudsforretningen godkendes én leverandør af hovedmåltid til plejecentre, - at madservice til borgere i eget hjem indgår i udbuddet, - at der til borgere i eget hjem indhentes tilbud på levering af kølemad én gang ugentligt samt på levering af varmt mad, og - at der godkendes to til tre leverandører af madservice til borgere i eget hjem. Udvalget besluttede, at den rene model med kølemad ønskes belyst, hvorefter sagen fremsendes til fornyet høring i Ældrerådet. Herefter afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde den 26. september kl , idet sagen ønskes fremsendt til endelig beslutning i Byrådets møde den 7/10. Med den rene model med kølemad menes en ordning, hvor det kommunale serviceniveau for madservice til borgere i eget hjem er kølemad leveret en gang ugentligt. Der vil i denne model blive lagt op til, at der i udbudsforretningen kun godkendes én leverandør af maservice til borgere i eget hjem. Når der kun godkendes en leverandør af madservice til borgere i eget hjem, så skal borgernes frie valg sikres ved brug af godkendelsesmodellen og/eller fritvalgsbeviser. Leverandører af madservice efter disse ordninger vil få samme pris pr. måltid som kommunens hovedleverandør der er den leverandør, som vinder udbuddet. Kommunen kan vælge i første omgang at afprøve, om godkendelsesmodellen sikrer borgerne i hele kommunen et frit valg. Hvis dette ikke er tilfældet, skal kommunen give mulighed for, at borgerne kan anvende fritvalgsbeviser. Fritvalgsbeviser indebærer, at borgere, der er visiteret til madservice, kan købe et hovedmåltid i princippet hos en hvilken som helst CVR-registreret virksomhed. Brugeren får samme beløb til køb af et måltid, som kommunen skal afregne til hovedleverandøren. Med den her beskrevne model, vil Varde Kommune opnå en besparelse på 1,8 mio. kr. Det indgår i udvalgets overvejelser, at en del af dette beløb anvendes til en forbedret måltidsservice på plejecentre. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der for brugerne ikke vil være problemer forbundet med, at kølemad kun leveres én gang ugentligt, da langt de fleste borgere i eget hjem, der modtager madservice, vil være i stand til at varme maden op. Det beskedne mindretal, der ikke er i stand til det, vil få hjælp fra hjemmeplejen til opgaven. Der vil typisk være tale om borgere, hvor hjemmeplejen kommer dagligt. Besøgene vil derfor kunne tilrettelægges således, at opgaven med at varme maden op ikke eller kun i meget begrænset omfang kræver ekstra tid. Side 126

12 Ældrerådet Sundhedskonsekvensvurdering Det er forvaltningens vurdering, at forslaget kun i begrænset omfang vil have konsekvenser for sundhedstilstanden blandt brugere af madservice, idet det dog skal bemærkes, at det vil være vanskeligt at sikre den ernæringsmæssige kvalitet i ordning, hvor der i stor udstrækning anvendes fritvalgsbeviser. Sigtet med den ændrede oganisering af madserveringen på plejehjemmene er at skabe en bedre måltidsoplevelse på plejehjemmene. Målet er at bidrage til, at fx småtspisende ældre spiser mere, hvilket vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser. Retsgrundlag Lov om social service paragraf 83. Lov om virksomhedsoverdragelse. Der gøres opmærksom på, at madservice ikke er omfattet af EU s udbudspligt. Det skyldes, at madservice i henhold til Udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EØF) er klassificeret som en Bilag IIB ydelse. Bilag IIB ydelser er ikke omfattet af de normale EU-udbudsprocedurekrav. Tilbudsindhentning sker derfor i henhold til den danske lovgivning som er annonceringspligten i henhold til Tilbudslovens bestemmelser - LBK nr af 07/12/ a. Økonomi Det årlige udgiftsniveau til madservice til kommunale plejecenter (excl. Blaabjerg Plejeog Aktivitetscenter) er brutto 20,8 mio. kr. og netto 6,9 mio. kr. Udgiften til madservice til borgere i eget hjem er brutto 12,5 mio. kr. og netto 3,1 mio. kr. Af bruttoudgiften udgør leveringsomkostningerne 3,2 mio. kr. Besparelsen ved eventuelt at overgå til udbringning kun en gang ugentligt vil være i størrelsesordenen 1,8 mio. kr. årligt. Den ændrede organisering af modtagekøkkener, der er besluttet, skal holdes indenfor det nuværende budget for området. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Høring Handicaprådet, Ældrerådet og Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse har fremsendt følgende svar til det forslag, som Udvalget for Social og Sundhed sendte i høring efter mødet den 12. august: Handicaprådet ser positiv på, at ledelse af modtagekøkkenfunktionen overgår til plejecentrene. Herudover ingen bemærkninger. Ældrerådet har ingen bemærkninger. Fælles-MED finder det vigtigt, at det indarbejdes som et ønske i udbudsmaterialet, at den der vinder udbuddet, udviser en høj grad af ansvarlighed i personalepolitikken i forhold til svage medarbejdergrupper (fleksjobbere o.l.). Fælles-MED har ingen yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Foreløbig udkast til udbudsmateriale vedr. kostproduktion /14 Side 127

13 Ældrerådet Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Ældrerådet afgiver høringssvar til modellen, hvor kommunen godkender én leverandør, som leverer kølet mad til visiterede borgere i eget hjem. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Inger Pedersen Rigmor Jensen, Anette Mandahl-Barth og Per Bonde Nielsen mener, at man skal fastholde den oprindelige anbefaling med udbud af både kold mad og varm mad. Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Ketty Bundgaard, Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Merry Brydsø, Tom Øhlenschlæger, Ove Kristensen og Jutta Bruun Kristiansen stemte for udvalgets nye forslag, med udbringning af kølemad én gang ugentligt og udstedelse af fritvalgsbeviser. Inger Pedersen var fraværende. Side 128

14 Ældrerådet Bilagsliste 53. Godkendelse af høringsudkast for Politik for Seniorliv 1. Høringsudkast (106139/14) 54. Udmøntning af Ældrepuljen Oversigt over indsatser inkl. budget (107898/14) 55. Udbud af kostproduktion 1. Foreløbig udkast til udbudsmateriale vedr. kostproduktion (100736/14) Side 129

15 Ældrerådet Underskriftsblad Edna Jessen Anne-Marie Søndergaard Rigmor Jensen Anette Mandahl-Barth Ketty Bundgaard Elin Østergaard Bertelsen Aage Meldgaard Per Bonde Nielsen Merry Brydsø Inger Pedersen Tom Øhlenschlæger Ove Kristensen Jutta Bruun Kristiansen Side 130

16 Bilag: Høringsudkast Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 24. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

17 13/ /14 Politik for Seniorliv Indledning Det er velkendt, at der i de kommende år vil være en kraftig stigning i antallet af borgere, der er 60 år eller derover. Vi lever længere, er mere åndsfriske og har en bedre funktionsevne i hverdagen langt op i årene end tidligere. Samtidig med at flere raske seniorer vil kunne tage vare på eget liv, vil der være flere seniorer i eget hjem, som har længerevarende sygdomme og derfor har behov for omfattende pleje og behandling. Nye generationer af seniorer vil have andre forventninger, vaner og krav til seniorlivet, hvilket kan betyde, at der skal være en opmærksomhed på, at seniorerne vil efterspørge andre typer af boliger samt boligformer. Samtidig med at flere seniorer kræver, at samfundet kan løfte opgaven, er det vigtigt at være opmærksom på, at flere seniorer også skal betragtes som en ressource. Inddragelse af civilsamfundet og frivillige skal i større grad indtænkes i kommunens sociale indsatser og aktiviteter. I Varde Kommune betragtes frivilligt socialt arbejde både som en vigtig del af en tradition men også af udviklingen og nytænkningen af omsorgen for udsatte borgere. Frivillige er med i et værdifuldt fællesskab, der igangsætter og understøtter sociale aktiviteter og relationer. Derigennem er frivillige med til at skabe glæde og reducere ensomheden blandt seniorer. Uanset hvilke behov og udfordringer seniorer står over for i Varde Kommune, skal det være muligt for den enkelte at leve et godt og meningsfyldt liv. Hvis det er muligt, skal senioren fortsætte med at gøre det, vedkommende tidligere har fundet glæde ved i livet til trods for de tab, der uvilkårligt kommer med alderen. Det kan være tab af ægtefælle eller helbred. Når kommunens medarbejdere møder sårbare borgere, er det vigtigt, at de har kompetencerne og tør møde det andet menneske, hvor det er. Vision for området Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Afgrænsning af politikområdet Politik for Seniorliv er én af Varde Kommunes overordnede politikker. Politikken hænger tæt sammen med Varde Kommunes Sundhedspolitik, Frivilligpolitik samt Demensstrategi, der alle berører vigtige områder i seniorlivet. Denne politik vil således ikke have fokus på allerede velbeskrevne mål og indsatser men i stedet på at skabe rammer, der medvirker til et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt liv for den enkelte senior. Politikken skal sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede indsats på ældreområdet. 1

18 13/ /14 Målgruppe Politik for Seniorliv gælder alle seniorer i Varde Kommune. For at tage højde for borgernes forskellige livsfaser inddeles målgruppen i tre undergrupper: 1. De selvhjulpne og aktive seniorer, hvor arbejdslivet muligvis er ophørt, og der er fundet nye aktiviteter og interesser som for eksempel frivilligt arbejde 2. De seniorer, der fortrinsvis bor i deres hidtidige bolig, men som har behov for støtte til eksempelvis praktiske og/eller plejeopgaver 3. De seniorer, der har brug for at bo tæt på plejepersonale døgnet rundt. Målsætninger Målsætningerne har udgangspunkt i politikkens vision, der beskriver temaer med værdi og positive betydninger for et godt seniorliv. At have et aktivt liv. Der er mange måder og niveauer at være aktiv på. Et aktivt liv skal forstås bredt, både fysisk, mentalt og socialt. Den enkelte har et medansvar for egen sundhed og trivsel, men der skal altid tages udgangspunkt i den enkelte seniors behov, interesser og ressourcer. Et liv med socialt netværk og forskellige aktiviteter kan være med til at reducere ensomheden blandt seniorer. At have et værdigt liv. Det har stor betydning for den enkeltes livskvalitet at kunne mestre eget liv i de sene år. Særligt når man ikke længere er i stand til at klare sig selv og derfor bliver afhængig af andres hjælp. Den enkelte skal opleve at blive mødt med nærvær, respekt og have størst mulig indflydelse på eget liv. Ligeledes skal den enkelte opleve en værdig og god afslutning på livet. At have et meningsfyldt liv. At have et meningsfyldt liv handler primært om, at man har en betydning for andre. Derudover er det væsentlig, at man har mulighed for at deltage aktivt i eget liv samt i de aktiviteter, der har stor værdi for den enkeltes livskvalitet. At have et trygt liv. Den enkelte senior skal opleve at få den rette hjælp til den rette tid af de rette mennesker. Flere elementer er bestemmende for, hvornår man bor hvor. Det handler om medbestemmelse og følelsen af tryghed og ensomhed, men også om, hvilke fysiske sygdomme og funktionsnedsættelse den enkelte er ramt af. At kunne håndtere digitalisering. At kunne håndtere digitalisering er vigtigt, primært fordi det handler om at være en del af informationssamfundet og om at have adgang til sociale fællesskaber og kontaktmuligheder. I 2

19 13/ /14 processen med at klæde flest mulige seniorer på til at kunne håndtere digitalisering skal der være opmærksomhed på seniorers parathed og på at skabe tryghed. Implementering For at sikre implementering i praksis vil der være opmærksomhed på kommunens og plejepersonalets møde med borgeren og tilgangen til pleje- og omsorgsopgaven. Der skal være et særligt fokus på at understøtte den enkelte borger til at være herre i eget liv med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. På baggrund af de politiske målsætninger udarbejdes strategier og handleplaner for bekæmpelse af ensomhed og for at fremme seniors parathed til digitalisering. De steder, hvor målsætninger har snitflader til allerede igangsatte processer, kobles disse på her for at undgå forskellige retninger eller parallelle spor. Således skal målsætningerne indtænkes i arbejdet med Varde Kommunes Frivilligpolitik, Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik samt Sundhedspolitikken og de heraf afledte strategier. 3

20 Bilag: Oversigt over indsatser inkl. budget Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 24. september Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

21 Ældrepuljen 2015 Indsats Budget Hverdagsrehabilitering på plejecentrene kr. Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen kr. Hjælpemidler i rehabiliteringen kr. Vedligeholdende holdtræning kr. Genoptræning af borgere med inkontinens kr. Støtte ved lægebesøg kr. Øget serviceniveau kr. Etablering af et uddannelsesakademi kr. Demensdaghjem til svært demente kr. Mere liv på plejecentrene kr. Revision kr. I alt kr.

22 Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen - Hverdagsrehabilitering på plejecentrene Budget og beskrivelse af kontoplan Beskrivelse Beregning Udgift Ergoterapeut 2 stillinger x 37 timer x 52 uger (timepris på hhv. 184,25 kr. og 214,77 kr.) Opnormering af 7 timer/uge x 52 uger nuværende ansat (timepris på 230,42 ergoterapeut kr.) Timer til privat plejecenter (gradueret ud fra antal pladser) 10 timer/uge x 52 (timepris på 184,25 kr.) Fysioterapeut 15 timer/uge x 52 uger x 308,48 kr. Kørselsgodtgørelse Estimeret ud fra nuværende terapeut (lav kørselstakst) Samlet udgift i alt kr kr kr kr kr kr. Alle lønudgifterne registreres via det udleverede skema, hvorefter der gives refusion på de brugte timer. Udgifter til kørsel registreres under kørselsgodtgørelse på det udleverede skema, hvorefter der gives refusion. Status og ansvarlige Lilian Bertelsen Vibeke Biltoft Jeanette Christensen Ann-Christina Dahlgaard Rikke Mizrahi Dok. nr. projektplan Dokumentation: Terapeuterne udarbejder korte projektbeskrivelser for hver indsats. I projektbeskrivelsen opsættes konkrete mål, som der efterfølgende evalueres/følges op på, når indsatsen er implementeret. Projektbeskrivelserne og de opstillede mål bruges som dokumentation for indsatserne. Beskrivelse Indsatsen er en opnormering af den indsats, som er igangsat under Det Nære Sundhedsvæsen. Centerterapeuten har siden opstarten haft fokus på blandt andet hverdagsliv og spisesituationer, der er blevet gjort gode erfaringer med arbejdsformen, hvor der udarbejdes små projektbeskrivelser inden opstart samt løbende evaluering. I forbindelse med finanslovens ældrepulje er der afsat økonomi til at ansætte yderligere to terapeuter på 37 timer samt en opnormering på nuværende stilling fra 30 til 37 timer. Kort fortalt vil terapeuterne indsatser bidrage med: 1. Undervisning af personalet 2. Formidling af faglig viden 3. Videreudvikle procedurer og metoder der fremmer hverdagsrehabilitering

23 Konkrete indsatser planlægges med de enkelte centerområder og koordineres med øvrige indsatser der skal implementeres på plejecentrene. Yderligere er der i forbindelse med ældrepuljen søgt 15 fysioterapeut timer om ugen til at understøtte de hverdagsrehabiliterende indsatser. Timerne fordeles efter behov men skal selvfølgelig bruges på konkrete aktiviteter. Timerne vil ikke blive lagt på en fast fysioterapeut, men fordeles efter opgaven der skal løses. Timerne kan f.eks. bruges på hjælp til indkøb af træningsredskaber (som der er afsat økonomi til i ældrepuljen), screening af fysisk funktionsevne ved indflytning, indretning af lokaler, understøtte aktivitetsmedarbejderne og plejepersonalet ifht. indsatser med fokus på fysisk aktivitet, f. eks opstart af stolegymnastik. Konkrete planlagte aktiviteter: 1. Konsulentbistand ved indkøb af nye træningsredskaber på de enkelte plejecentre 2. Undervisning og supervision i ibrugtagning af træningsredskaberne 3. Screening og udarbejdelse af træningsplaner for borgere når de flytter ind. 4. Opstart efter ønske fra de enkelte plejecentre - koordineres med de øvrige indsatser, der skal implementeres på plejecentrene

24 Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen - Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen Budget og beskrivelse af kontoplan Beskrivelse Beregning Udgift Opnormering af nuværende to ergoterapeut stillinger 16 timer/uge x 52 uger Timepriser på hhv. 219,03 kr. og 225,42 kr.) Timer til private leverandører Kørsel Samlet udgift i alt 10 timer/uge x 52 (timepris på 184,25 kr.) Estimeret ud fra faktisk kørsel hos trænende terapeut (lav takst) kr kr kr kr. Alle lønudgifterne registreres via det udleverede skema, hvorefter der gives refusion på de brugte timer. Udgifter til kørsel registreres under kørselsgodtgørelse på det udleverede skema, hvorefter der gives refusion. Status og ansvarlige Lilian Bertelsen Kari Stork Bente B. Jørgensen Private leverandører Dok. nr. projektplan Dokumentation: Terapeuterne udarbejder korte projektbeskrivelser for hver indsats. I projektbeskrivelsen opsættes konkrete mål, som der efterfølgende evalueres/følges op på, når indsatsen er implementeret. Projektbeskrivelserne og de opstillede mål bruges som dokumentation for indsatserne. Beskrivelse I forbindelse med finanslovens ældrepulje er der søgt økonomi til en opnormering af de to terapeuter i hjemmeplejen, således at der ansættes en terapeut på 37 timer til hvert område. Det betyder, at hvert centerområde får deres egen terapeut som en hjælp til at sikre det faglige miljø omkring indsatser i beboernes hverdagsliv. Terapeuterne møder ind ude i distrikterne. Satellit kontorplads indrettet på Carolineparken til terapeuterne, samt indkøbt it-udstyr, mobiler samt ipads.

25 Indsats: Styrke hverdagsrehabiliteringsindsatsen - Hjælpemidler i rehabiliteringen Budget Beskrivelse Beregning Udgift Hjælpemidler Anslået kr. Løntimer 37 timer/ugen x kr. uger x 244,28 kr./t Kørsel 250 km./mdr. x 2.10 kr. x 52 uger kr. I alt kr. Alle lønudgifterne registreres via det udleverede skema, hvorefter der gives refusion på de brugte timer. Indkøb af hjælpemidler til denne indsats skal registreres særskilt i forhold til regnskabet. Indkøb registreres via det udleverede skema under indkøb af materialer, hvorefter der gives refusion. Status og ansvarlige Anne Grethe Andersen Lilian Bertelsen Dok. nr. projektplan Dokumentation: Forbruget af hjælpemidler registreres i et særskilt skema, der er udarbejdet en afskrivningsformel for de anvendte hjælpemidler. Terapeuten har udarbejdet et registreringsskema hvori hun registrer borgerne med cpr. nr., hjælpemiddel, årsag, og længden af forløbet. Beskrivelse

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

UDBUD. På levering af tilberedning og udbringning af ét hovemåltid i Varde Kommune

UDBUD. På levering af tilberedning og udbringning af ét hovemåltid i Varde Kommune UDBUD På levering af tilberedning og udbringning af ét hovemåltid i Varde Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1 Generelt...5 1.2 Opgavens omfang...5 1.3 Varde Kommunes fremtidige rammeaftaler...7

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Referat. til. Ældrerådet

Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Referat til Ældrerådet Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Referat. til. Ældrerådet

Referat. til. Ældrerådet Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af indkøbsordning i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven),

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere