Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne."

Transkript

1

2 Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere oplysninger findes i på Europa-serveren via Generelle kommentarer kan sendes til GS-C-2, N-9 2/1, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel

3 Tilskud udgør en væsentlig del af Fællesskabets udgifter. For Fællesskabet udgør de et fleksibelt instrument, som kan tilpasses specifikke mål inden for forskellige EUpolitikker. Men Fællesskabet er også afhængigt af, at det civile samfund generelt involverer sig og medvirker aktivt til at nå de politiske målsætninger. Eksterne institutioner varetager undertiden funktioner, der har almen europæisk interesse. Her kan tilskud være en effektiv metode til at fremme EU s politiske målsætninger. I det hele taget spiller de institutioner og organisationer, der er engageret i opbygningen af Europa, en vigtig rolle. At forvalte offentlige midler medfører altid et særligt ansvar. Skatteyderens penge skal ikke alene bruges klogt og økonomisk. Beslutninger vedrørende bevillinger skal også træffes i overensstemmelse med hensigtsmæssige regler, som er gennemsigtige for offentligheden og potentielle modtagere. Forvaltningen af tilskud er et særligt følsomt område, da Fællesskabet ikke får fuld markedsækvivalent for sine udgifter. At opstille hensigtsmæssige og gennemsigtige standarder for forvaltningen af EUmidlerne har lige fra starten været prioriteret højt af Kommissionen. Dette var baggrunden for, at vi gik i gang med at udarbejde et vademecum, som ville give Kommissionen en fælles ramme for tildeling og overvågning af direkte tilskud og samtidig kunne anvendes på alle områder, hvor der ikke findes sektorspecifikke regler. Formålet med vademecumet er således at være en pålidelig vejledning til afklaring af de mange spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med den løbende forvaltning af tilskud. Udarbejdelsen er sket på grundlag af en omfattende dialog med de enkelte tjenestegrene for at sikre overensstemmelse mellem de operationelle og finansielle krav. Følges de opstillede regler og anbefalinger nøje, vil beslutningerne om bevillinger lettere kunne iværksættes. Vademecumet fungerer endvidere samtidig som en vejledning, der forklarer Kommissionens politik over for budgetmyndigheden, Den Europæiske Revisionsret og offentligheden generelt. Anita Gradin Medlem af Kommissionen Erkki Liikanen Medlem af Kommissionen 3

4 4

5 Den fuldstændige udgave af vademecumet, der blev vedtaget i juli og træder i kraft den 1. januar 1999, skal fungere som en letanvendelig vejledning for Kommissionens tjenestemænd, der beskæftiger sig med tilskud, hvad enten de står for at udarbejde, foreslå eller evaluere programmer eller behandle ansøgninger. For at sikre gennemsigtigheden og for at undgå unødvendige henvendelser til Kommissionens embedsmænd fra ansøgere og modtagere om finansielle og juridiske spørgsmål er denne forkortede udgave blevet udarbejdet til offentligheden generelt. Den indeholder dels det afsnit, hvori reglerne for ansøgninger samt beregning og udbetaling af tilskud er angivet, dels det afsnit, som indeholder en detaljeret oversigt over vilkårene i den kontrakt, som modtagere skal underskrive. Dette vademecum omfatter to sæt regler: bindende procedureregler, som udgør de grundlæggende regler, der skal følges af forvaltningstjenesterne, og frivillig, vejledende forvaltningspraksis. Formålet hermed er i videst muligt omfang at standardisere den praksis, der følges i Kommissionens afdelinger, samt at være en hjælp for forvaltningstjenesterne i deres daglige arbejde. Både reglerne og den vejledende forvaltningspraksis skal ses som minimumsstandarder, som de anvisningsberettigede tjenestegrene skal følge. De kan dog frit vedtage strengere men aldrig mere lempelige standarder efter eget skøn. De minimumsprocedurer, som altid skal overholdes, er sammenfattet i slutningen af dette kapitel. Kommissionens udgifter kan opdeles i følgende kategorier: (a) Personaleudgifter (b) Lån og medfinansiering (c) Indkøbsudgifter, dvs. indkøb på markedet af en tjenesteydelse eller et produkt, som defineret i indkøbsdirektiverne og finansforordningen (d) Finansiel støtte til fremme af en politisk målsætning: udbetalt direkte til modtageren af Kommissionen ( tilskud, undertiden også kaldet finansielt bidrag, støtte osv.) udbetalt indirekte til modtageren via en medlemsstat, via en udenlandsk regering eller via et statsligt udpeget organ som led i 5

6 den decentraliserede forvaltning af Fællesskabets aktiviteter ( overførsel ). Ved et tilskud forstås derfor Sker en sådan udbetaling til et ministerium i forbindelse med et specifikt projekt, kaldes den undertiden et finansielt bidrag. Dette vademecum omhandler ikke finansiel støtte, der ydes via stater eller via organer, der er udpeget af disse ( overførsler ), f.eks. som led i den fælles landbrugspolitik og strukturfondene. De grundlæggende og bindende regler i vademecumet kan sammenfattes som følger: De tilskud, der er til rådighed, vil blive offentliggjort i vide kredse og på en lettilgængelig måde. De vil blive omtalt på Kommissionens Internet-server Europa, hvor programmet, dets anvendelsesområde og omfang vil fremgå samt den adresse, hvor ansøgninger skal indgives til. Denne information samt en opdateret udgave af publikationen "Tilskud og Lån fra EU Håndbog" vil være tilgængelig på Europa-serveren såvel som i trykt form. De kriterier, som tilskuddene ydes efter, offentliggøres på samme måde. Følgende tre principper gælder for tildeling af tilskud: Fælles vurdering Forslagene udvælges af en komité bestående af ansatte i Kommissionen, hvoraf mindst ét medlem ikke tilhører det kontor, der tildeler det pågældende tilskud. Komitéen handler uafhængigt og har en rådgivende funktion. Samme foranstaltning må ikke finansieres over flere fonde For at undgå, at samme foranstaltning finansieres over flere fonde, konsulterer de anvisningsberettigede Kommissionens database over organisationer, der modtager støtte fra Kommissionen. Efterfølgende offentliggørelse En fortegnelse over alle tildelte tilskud offentliggøres mindst én gang om året med oplysning om navn og adresse på modtagerne, hvad støtten blev ydet til, beløbets størrelse, medfinansieringssatsen, samt om der var tale om en særlig forudgående offentliggørelse (som f.eks. indkaldelse af forslag). Kun i tilfælde, hvor modtagerens sikkerhed kunne bringes i fare, kan der dispenseres fra dette. 6

7 På basis af hvert års budget udarbejder alle afdelinger en fortegnelse over de tilskud, de kan yde, de pågældende beløb og tildelingskriterierne. Disse fortegnelser vil derpå indgå i et kompendium, der fastsætter, hvilke tilskud der kan opnås fra hver afdeling; hvis en afdeling kan tildele øjeblikkelige tilskud, angives dette. Kompendiet udgør et tillæg til Tilskud og Lån fra EU Håndbog og offentliggøres såvel på Europa-serveren som i trykt form. Når der udgives publikationer, som beskriver et EU-program, indføjer afdelingerne et afsnit, der informerer om de planlagte støtteforanstaltninger i forbindelse med programmet. De sørger ligeledes for, at tilskudsmulighederne løbende offentliggøres i pressen, på Kommissionens kontorer i medlemsstaterne, hos medlemsstaternes faste repræsentationer ved Den Europæiske Union og hos repræsentationer for nationale regioner/delstater/provinser i Bruxelles samt hos Kommissionens delegationer i lande uden for EU. Et bestemt tilskudsprogram vil normalt blive offentliggjort i form af en indkaldelse af forslag. Indkaldelsen formuleres omhyggeligt for at undgå en strøm af ansøgninger, som med stor sandsynlig vil blive afvist efterfølgende. Indkaldelser af forslag indeholder derfor følgende oplysninger: indsatsområde formålet med indkaldelsen af forslag det samlede budget, der er til rådighed til programmet det forventede antal tilskudsmodtagere (og dermed det gennemsnitlige beløb pr. tilskud) størrelsen af Kommissionens medfinansiering i procent om bidrag i naturalier skal tages i betragtning ved beregningen af tilskuddet 7

8 det maksimale tilskudsbeløb reglerne for, hvilke organisationer og foranstaltninger der kan opnå støtte udvælgelseskriterierne for foranstaltningerne reglerne for, hvilke udgiftskategorier der er støtteberettigede anvendte retningslinjer for evaluering (forudgående og efterfølgende), overvågning og kontrol (teknisk og finansiel) de gældende ansøgningsfrister generelle bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om tilskud. En indkaldelse af forslag kan offentliggøres på forskellige måder: i De Europæiske Fællesskabers Tidende via Europa-serveren ved direkte udsendelse til på forhånd udvalgte potentielle ansøgere, som har reageret på tidligere opslag, eller via målrettede rundskrivelser (f.eks. i forbindelse løbende støtte) i visse tilfælde gennem offentliggørelse i fagpressen ved hjælp af særlige brochurer og/eller foldere. Minimumskravet til offentliggørelse er via Internet, med en link til websiden Tilskud og Lån fra EU Håndbog. Valget af andre medier afhænger af, hvilken målgruppe programmet sigter mod. 8

9 Kommissionen ønsker at udvælge modtagerne på basis af kvaliteten af deres ansøgninger. Modtagerne vil således ikke altid være de samme. Reglerne for forudgående og efterfølgende offentliggørelse og anvendelsen af de nedenfor beskrevne procedurer skal sikre, at flest mulige modtagere kan få adgang til EU-midler. En ansøgning vil ikke blot blive betragtet som ufuldstændig, hvis der f.eks. mangler en underskrift, eller hvis alle spørgsmålene i ansøgningsformularen ikke er besvaret. Det samme gælder, hvis ansøgningen ikke er vedlagt et velafbalanceret budget (indtægter = udgifter), en fyldestgørende beskrivelse af den pågældende aktivitet eller det pågældende projekt eller organisationens vedtægter el.lign. hvor dette er krævet. Afdelingerne kan dog til enhver tid udbede sig og modtage yderligere information, hvor det skønnes nødvendigt. Almindeligvis ydes tilskud på en sådan måde, at ansøgerne gennemfører foranstaltninger, og dette indebærer visse rettigheder og forpligtelser for dem. Det er derfor vigtigt at vide, at ansøgerne har den behørige juridiske status til at kunne opfylde disse forpligtelser og kan give sikkerhed for deres økonomiske levedygtighed og faglige integritet, hvorved det garanteres, at de kan gennemføre den foranstaltning, der ydes tilskud til. Juridiske personer skal være lovmæssigt stiftet og registreret For at sikre, at ansøgerne er lovmæssigt stiftet, vil de i ansøgningsformularen blive bedt om at anføre firmanavn (fulde navn), officielt registreringsnummer, hvis relevant, juridisk status (sammenslutning, erhvervsvirksomhed, universitet osv.) og momsregistreringsnummer. Til bekræftelse heraf kan de blive bedt om at vedlægge ansøgningen en kopi af deres vedtægter eller stiftelsesdokument og i givet fald af deres officielle registreringsbevis. Fysiske personers mulighed for at opnå tilskud Det er ikke fuldstændig udelukket for fysiske personer at opnå tilskud, men dette sker kun under særlige omstændigheder. I dette tilfælde skal den pågældende selv påtage sig ansvaret for at gennemføre den foranstaltning, der ydes tilskud til. Der vil i de fleste 9

10 tilfælde skulle tilvejebringes en finansiel garanti for at beskytte Fællesskabets finansielle interesser. Erhvervsorganisationers mulighed for at opnå tilskud I forbindelse med erhvervsvirksomheder er hovedreglen snarere indkøbsprocedurer end tilskudstildelingsprocedurer, og forvaltningstjenesterne vil altid først overveje, hvorvidt indkøbsproceduren finder anvendelse. Under alle omstændigheder kan der til en erhvervsorganisation kun ydes et tilskud til et projekt, hvis umiddelbare mål er ikke-kommercielt og ikke-udbyttegivende. Tildelingen af EU-tilskud skal altid overholde Fællesskabets konkurrenceregler. Formidlerorganisationers mulighed for at opnå tilskud Ansøgninger fra organisationer, som fungerer som formidlere for andre, er ikke tilladt, bortset fra behørigt godkendte undtagelser som f.eks. projekter, der omfattes af en enkelt ansøgning. Ansøgerne skal være i stand til at finansiere deres aktiviteter på passende måde. Dette princip gælder også i forbindelse med andre potentielle bidragydere ud over Kommissionen. Det er af afgørende betydning, at ansøgerne har stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan videreføre deres aktiviteter under foranstaltningen og om nødvendigt selv være med til at finansiere den. For at sikre, at ansøgerne har en tilstrækkelig finansiel kapacitet, vil de blive anmodet om at vedlægge tilskudsansøgningen årsregnskabet for det senest afsluttede regnskabsår (eller den årlige bevillingsramme i forbindelse med offentlige institutioner). Der kan anmodes om en revisionserklæring, som er mindre end to år gammel og udstedt af et registreret revisionsfirma. Ansøgerne kan anmodes om sammen med ansøgningen at fremsende en tilsagnserklæring fra hver medfinansierende organisation om, at den vil stille det beløb rådighed for foranstaltningen, der fremgår af tilskudsansøgningen. De ansøgere, der udvælges til at modtage et tilskud, kan anmodes om en tilsagnserklæring om, at de vil dække deres andel af finansieringen og om nødvendigt finansiere udgifter, som ikke dækkes af EU-tilskuddet, såfremt andre medfinansieringsparter skulle misligholde deres forpligtelse. 10

11 1. Ansøgere skal have den operationelle (tekniske og ledelsesmæssige) kapacitet til at gennemføre den foranstaltning, der skal modtage støtte. 2. Navnlig skal den gruppe, der er ansvarlig for projektet/foranstaltningen have tilstrækkelige faglige kvalifikationer og erfaringer. For at kontrollere ansøgernes tekniske kapacitet til at gennemføre den foranstaltning, der skal ydes et tilskud til, kan de anmodes om at vedlægge tilskudsansøgningen et curriculum vitae for de medarbejdere, som i praksis vil udføre det pågældende arbejde, samt oplysninger om deltagelse i eventuelle tidligere eller nuværende foranstaltninger, som er finansieret af Europa-Kommissionen, kontrakter, der er indgået med Kommissionens afdelinger, samt eventuelle andre relevante oplysninger (f.eks. aktiviteter udført for andre internationale organisationer eller EU-medlemsstater). 11

12 Beskrivelsen af foranstaltningen skal være af en sådan art, at det er muligt at vurdere, om den er i overensstemmelse med målsætningerne for tilskudsprogrammet. Det skal endvidere præciseres, hvordan Fællesskabets deltagelse i projektet eller aktiviteten vil blive offentliggjort. De resultater, der er beskrevet i ansøgningsformularen, skal være målelige, således at det kan overvåges, kontrolleres og efterfølgende evalueres, i hvilket omfang de er nået. Et andet resultat, der kan tages hensyn til, er, hvorvidt ydelsen af et tilskud vil bidrage til at bevare en organisation, hvis eksistens er af betydning for at nå programmets politiske målsætning. Selv om både ansøgerorganisationen og projektet eventuelt kunne komme i betragtning, bør der ikke tildeles et tilskud, såfremt selve projektet ikke er velgennemtænkt eller udarbejdet tilstrækkeligt grundigt. Ved vurderingen heraf kan der f.eks. stilles følgende spørgsmål: Står de forventede resultater i et rimeligt forhold til tilskudsbeløbet? Har man overset måder, som egner sig bedre til at nå disse resultater? Kan de samme eller tilsvarende resultater opnås på en anden måde med færre omkostninger for fællesskabsbudgettet (herunder administrationsomkostninger)? Ved at fordele budgettet på de enkelte kategorier kan det sikres, at det tilskud, der ydes, er det nødvendige minimum, for at foranstaltningen kan gennemføres. Inden der ydes et tilskud, undersøger afdelingerne altid først, om aktiviteten eller projektet bør omfattes af en indkøbsprocedure. For at foregribe risikoen for dobbeltfinansiering skal ansøgerne i deres tilskudsansøgning anføre, hvilke andre ansøgninger om tilskud de har indgivet eller vil indgive til EU-institutionerne i det samme år, 12

13 og for hvert tilskud anføre det pågældende EU-program, foranstaltningens titel og tilskuddets størrelse. Organisationer kan indgive ansøgninger om tilskud til flere kommissionsafdelinger i forbindelse med særskilte foranstaltninger eller den samme foranstaltning under forudsætning af, at den samme udgift ikke dobbeltfinansieres. I alle tilfælde finder der en drøftelse sted mellem afdelingerne, inden ansøgerorganisationen får et svar. Hvis to eller flere afdelinger agter at bevilge et tilskud til forskellige dele af samme projekt eller foranstaltning, får modtageren oplysning herom i et fælles brev. Tilskud til foranstaltninger, der allerede er igangsat, kan kun accepteres, hvis det kan påvises, at tilskuddet er nødvendigt af hensyn til foranstaltningens fulde gennemførelse. Tilskuddet kan dog ikke dække en periode, der ligger forud for datoen for ansøgningens indgivelse. Det er ikke tilladt at yde tilskud med tilbagevirkende kraft til foranstaltninger, der allerede er gennemført. F.eks. er det forbudt at yde tilskud til projekter, som strider mod sundhedsmæssige hensyn (alkohol, tobak, narkotika), respekten for menneskerettighederne, borgernes sikkerhed, ytringsfriheden osv. 13

14 Alle tilskudsansøgninger skal være baseret på et foreløbigt budget med alle de udgifter og indtægter, som modtageren anser for at være nødvendige til projektets gennemførelse. Et projekt kan være en række relaterede foranstaltninger, og relaterede projekter bør samles i en enkelt ansøgning. Ved relaterede projekter forstås projekter, der har forbindelse til et fælles mål og har en fælles organisationsstruktur. Det foreløbige budget skal være: tilstrækkeligt detaljeret til at gøre det muligt at identificere, overvåge og kontrollere den/de foreslåede foranstaltning/foranstaltninger; i balance, dvs. de samlede indtægter og de samlede udgifter skal svare til hinanden; udtrykt i euro (som hovedregel); under alle omstændigheder vil det blive omregnet til euro for at beregne størrelsen af et eventuelt tilskud. Der kan også anmodes om de beregninger og specifikationer, der er anvendt til at udarbejde budgettet. Af det foreløbige budgets indtægtsside bør fremgå: 1. det direkte monetære bidrag fra ansøgerens egne midler; 2. bidraget (tilskuddet) fra eventuelle andre finansieringskilder; 3. eventuelle indkomster, der opstår i forbindelse med projektet (f.eks. udbyttet af salg af publikationer som led i foranstaltningen eller entréindtægter fra deltagerne i en konference); 4. det tilskud, der søges om fra Kommissionen, med en fordeling i tilfælde af, at der er indgivet flere ansøgninger til Kommissionen; og endelig 5. ethvert bidrag i naturalier fra ansøgerens egne ressourcer. 14

15 Udgiftssiden af det budget, der indgives sammen med ansøgningen, skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at der kan skelnes mellem "støtteberettigede omkostninger" og eventuelle "ikkestøtteberettigede omkostninger". I forbindelse med tilskud skal omkostningerne opfylde følgende kriterier for at kunne modtage EUmidler: omkostningernes samlede beløb skal vise, at den organisation, der skal stå for foranstaltningen, opfylder principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til nytteværdi og omkostningseffektivitet; omkostningerne ved foranstaltningen skal være direkte forbundet med opnåelsen af den i aftalen anførte målsætning; omkostningerne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og være i overensstemmelse med de normale markedsvilkår. De skal regnskabsføres og kunne identificeres og kontrolleres Støtteberettigede direkte omkostninger Dette er alle omkostninger, som har direkte tilknytning til foranstaltningen og er af afgørende betydning for gennemførelsen af den. De var ikke opstået, hvis foranstaltningen ikke var blevet gennemført. Følgende direkte omkostninger er ifølge deres art støtteberettigede: personaleudgifter (enhedsomkostning pr. dag for arbejde på projektet). Disse kan omfatte andre udgifter i forbindelse med brugen af menneskelige ressourcer under forudsætning af, at de er specificeret i indkaldelsen af forslag. Personaleudgifterne kan ikke overstige de lønninger og andre omkostninger, som ansøgeren normalt udbetaler, og heller ikke de laveste satser, der generelt accepteres på det relevante marked; rejse- og opholdsudgifter til satser og på vilkår, der er fastlagt på grundlag af satser eller regler, der er fastsat af Kommissionens afdelinger under henvisning til de bedste vilkår, der findes på markedet; udstyr (nyt eller brugt); disse omkostninger skal være i overensstemmelse med den normale praksis på markedet og nødvendige for at gennemføre foranstaltningen. Omkostninger til jord og fast ejendom (nedskrivning /lejeomkostninger afhængigt af foranstaltningens art) er ikke omfattet. I undtagelsestilfælde kan Kommissionen udtrykkeligt 15

16 tillade sådanne omkostninger, og i så fald vil der blive indføjet en særlig bestemmelse i aftalen om tilskud. Godkendelsen af sådanne omkostninger skal begrundes med henvisning til foranstaltningens formål. 1 Der kan godkendes fuld nedskrivning, hvis foranstaltningens art og/eller brugen af den faste ejendom berettiger det. I disse tilfælde angiver Kommissionen det endelige formål; gebyrer for finansielle tjenesteydelser i specifikke forbindelser (gebyrer for banktransaktioner, forsikring; normalt er risikoen for kurstab ikke omfattet); udgifter til hjælpematerialer og leverancer; udgifter til tjenesteydelser i forbindelse med støtteberettigede omkostninger (f.eks. transportomkostninger); udgifter i forbindelse med underentreprise, men kun til underentreprenører, der specifikt er nævnt i aftalen om tilskud (de regler, der gælder for modtageren, gælder også for underentreprenøren); udgifter til udbredelse af oplysninger; andre udgifter som følge af forpligtelser i henhold til aftalen om tilskud (revisioner, særlige evalueringer i forbindelse med foranstaltningen, rapporter, oversættelser, erklæringer, indskud osv.); en "reserve til uforudsete udgifter" på højst 5% af de støtteberettigede direkte omkostninger Støtteberettigede indirekte omkostninger og generalomkostninger Afhængigt af foranstaltningens art og målsætningerne kan den tjenestegren, der bevilger tilskuddet, på grundlag af kriterier, som skal specificeres i indkaldelsen af tilbud, fastsætte faste satser for de generalomkostninger, der kan ydes tilskud til. Det maksimale beløb, der kan godkendes, er 7% af de samlede støtteberettigede direkte omkostninger. Indirekte omkostninger er ikke tilskudsberettigede i forbindelse med midler til en specifik foranstaltning, som gennemføres af organisationer, der modtager tilskud til driftsudgifter. 1 F.eks. bæredygtighed i forbindelse med udviklingsprojekter. 16

17 Der kan ikke ydes tilskud til følgende omkostninger: 1. investeringsomkostninger 2. generelle hensættelser (til tab, eventuelle fremtidige forpligtelser osv.) 3. gældsforpligtelser 4. renteudgifter 5. dubiøse fordringer 6. kurstab, medmindre dette udtrykkeligt er bestemt i aftalen 7. uforholdsmæssigt store udgifter 8. bidrag i naturalier. 2 Navnlig mindre organisationer, såsom NGO'er, søger ofte om, at en del af deres bidrag til omkostningerne ved et projekt bliver i naturalier. Sådanne bidrag i naturalier skal fremgå af begge sider af det foreløbige budget, på indtægtssiden som pengeækvivalenten af de tjenesteydelser eller materialer, der bidrages med, og på udgiftssiden med et tilsvarende beløb, men adskilt fra resten af budgettet, da de ikke kan regnes som støtteberettigede omkostninger. Bidrag i naturalier omfatter navnlig: jord, fast ejendom, i sin helhed eller en del deraf, varige kapitalgoder råmaterialer ulønnet velgørenhedsarbejde udført af en privatperson eller en juridisk person. Følgende betingelser skal opfyldes: det beløb, som modtageren betegner som bidrag i naturalier, skal vurderes enten på grundlag af objektive faktorer eller på grundlag af officielle satser, som er fastsat af en uafhængig myndighed eller af en ekstern uafhængig ekspert; omkostningerne ved privat velgørenhedsarbejde skal vurderes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser for 2 Men jf

18 beregningen af arbejdskraftomkostninger pr. time, pr. dag eller pr. uge, hvis sådanne bestemmelser findes. Da det ofte er små ikke-statslige organisationer, der er afhængige af denne form for støtte, vil Kommissionen ikke udelukke dem, når det rimeligvis kan forventes, at sådanne organisationer søger om tilskud. I indkaldelsen af forslag eller i den offentliggørelsesform, der måtte blive anvendt, tilkendegives det klart, hvorvidt bidrag i naturalier er mulige. Hvis bidrag i naturalier er mulige, vil de ikke blive regnet som støtteberettigede omkostninger, men medføre en forhøjelse af tilskuddet, enten med hensyn til det beløb, der bevilges, eller med hensyn til procentdelen af støtteberettigede omkostninger. I de tilfælde, hvor der tages hensyn til bidrag i naturalier, begrænses EU-bidraget til de faktisk afholdte udgifter, dvs. til de samlede støtteberettigede omkostninger minus værdien af bidrag i naturalier. Aftalen om tilskud vil indeholde et budget. (a) Udgiftssiden vil kun indeholde støtteberettigede omkostninger, fordelt pr. post og beløb. Det anføres udtrykkeligt, på hvilke betingelser eventuelle generalomkostninger er omfattet. (b) Af indtægssiden vil fremgå: det bidrag, som modtagerne påtager sig at stille til rådighed, enten af egne midler eller fra andre kilder eventuelle indtægter, som projektet forventes at indbringe Kommissionens tilskud. Den periode, hvori omkostningerne er støtteberettigede, vil være specificeret i aftalen vedrørende EU-bidraget. Af denne bestemmelse vil fremgå start- og slutdatoen for støtteberettigelsen og eventuelle betingelser for, at der undtagelsesvis kan bevilges tilskud med tilbagevirkende kraft indtil datoen for ansøgningens indgivelse, samt eventuelle andre undtagelser. De datoer, der lægges til grund ved fastlæggelsen af omkostningernes støtteberettigelse, er de datoer, hvor omkostningerne opstod, og ikke de datoer, hvor regnskabsdokumenterne blev udarbejdet. I de tilfælde, hvor der tages hensyn til bidrag i naturalier, vil disses beløb blive omfattet af aftalen om tilskud, da modtageren skal være forpligtet til at tilvejebringe dem. Enhver ændring, som modtageren måtte ønske at foretage af aftalevilkårene, og som vil indebære en ændring af foranstaltningens grundlæggende formål eller art, skal forelægges Kommissionen til 18

19 forudgående godkendelse. Sådanne ændringer skal anføres i et tillæg til aftalen. Såfremt ændringen ikke berører foranstaltningens grundlæggende formål, og den finansielle virkning er begrænset til en overførsel mellem budgetposter, som indebærer en forhøjelse på mindre end l0% af en post til støtteberettigede omkostninger, kan modtageren anvende ændringen og ufortøvet underrette Kommissionen herom. I andre tilfælde skal der indhentes forudgående godkendelse fra Kommissionens afdelinger. Hvis der ikke kan ske forhøjelse af visse omkostningskategorier, skal dette specificeres i aftalen. 19

20 Ethvert tilskuds maksimale beløb er de faktisk afholdte støtteberettigede omkostningers samlede beløb (dvs. uden værdien af bidrag i naturalier). Der er et absolut loft, som gælder i alle tilfælde. Der kan dog kun i sjældne tilfælde godkendes et tilskud på 100%. I hovedparten af tilfældene vil modtageren skulle finde midlerne til at betale for en del af projektet (medfinansieringsprincip). (a) I tilfælde, hvor projektet ikke resulterer i indtægter: hvis der i tildelingskriterierne er fastsat en automatisk procentsats, fastsættes tilskuddets faktiske beløb ved at anvende denne sats på de samlede støtteberettigede omkostninger; i andre tilfælde fastsættes det faktiske beløb af udvælgelseskomitéen på baggrund af dennes vurdering af projektets bidrag til det pågældende programs politiske målsætning, på grundlag af et vist maksimum. (b) I tilfælde, hvor projektet resulterer i indtægter, tages der hensyn til dette: hvis der i tildelingskriterierne er fastsat en automatisk procentsats, anvendes denne på de støtteberettigede omkostninger med fradrag af de opnåede indtægter; i andre tilfælde nedsættes det tilskud, der ellers var blevet ydet, pro rata med forholdet mellem sådanne indtægter og de støtteberettigede omkostninger. I sådanne tilfælde vil princippet om omkostningseffektivitet blive anvendt. Hvis der f.eks. er tale om et godt projekt, hvis personaleudgifter eller samlede budget forekommer at ligge for højt i forhold til lignende projekter, kan det overvejes at bevilge et lavere tilskud end normalt i stedet for at afvise ansøgningen. Tilskudsbeløbet udtrykkes i euro. Kommissionen specificerer tilskuddets samlede beløb: enten som et maksimalt beløb, som ikke må overskrides (med angivelse af de samlede støtteberettigede omkostninger i procent); eller ved at angive de omkostningskategorier, som EU-tilskuddet vil dække, og indtil hvilket loft (som et beløb og som en procent af de faktisk afholdte udgifter). Hvad angår, er den normale regel for alle tilskud, at udbetalingen sker i mindst to rater: et forskud og saldoen, 20

21 selv om det kan fastsættes, at udbetalingen udelukkende sker på grundlag af det endelige regnskab. Antallet af rater afhænger af de finansielle risici. Såfremt risiciene er omfattende, og hvis det ikke kræves af modtageren, at vedkommende indsender en finansiel garanti, kan udbetalingen finde sted i mange rater. Såfremt risiciene er lavere, anbefales det at begrænse udbetalingerne til et forskud og en saldo, som udbetales, når modtageren har fremsendt de nødvendige støttedokumenter. Et tilskud kan endvidere udbetales i form af en enkelt forskudsudbetaling, men kun såfremt den organisation, der modtager tilskuddet, fremsender en garantierklæring (udgiften til denne garanti betragtes som støtteberettiget på budgettet for den støttede foranstaltning). Denne sidste mulighed bringer selvfølgelig afdelingen i en meget stærk position, da hele tilskuddet kan kræves tilbagebetalt, såfremt modtageren ikke overholder aftalevilkårene. I forbindelse med store tilskud (over EUR) kan forskud også dækkes af en finansiel garanti. Modtageren vil inden for den tidsfrist, der er anført i aftalen, skulle forelægge det endelige regnskab for hele foranstaltningen med hensyn til støtteberettigede omkostninger, som derpå vil blive vurderet af Kommissionens afdelinger med henblik på at fastsætte saldoen af EU-bidraget. Et støttebeløb bliver først endeligt efter projektets fuldførelse og forelæggelsen af det endelige regnskab. Tilskuddet nedsættes, hvis en sammenligning mellem det endelige regnskab og det budget, der er anført i aftalen, viser, at: (a) de samlede indtægter, herunder renter på forskud, oversteg de samlede udgifter; i dette tilfælde nedsættes tilskuddet fra Kommissionen med det overskydende beløb. Hvis mange donorer har bidraget, vil det overskydende beløb normalt blive fordelt mellem dem; (b) de støtteberettigede omkostninger er mindre end i det godkendte budget; i dette tilfælde nedsættes tilskuddet fra Kommissionen forholdsmæssigt; (c) de støtteberettigede omkostninger minus de indtægter, der er fremkommet på grundlag af projektet, er mindre end tilskuddet; i dette tilfælde nedsættes tilskuddet fra Kommissionen med det overskydende beløb. Tilskuddet nedsættes, afhængigt af omstændighederne, på følgende måde: 21

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 "KULTUR 2000" RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 KULTUR 2000 RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur Kultur, av-politik og sport Kultur: politik og rammeprogram SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Social beskyttelse og social integrering Initiativer til social beskyttelse og social integration Fællesskabshandlingsprogram

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere