Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne."

Transkript

1

2 Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere oplysninger findes i på Europa-serveren via Generelle kommentarer kan sendes til GS-C-2, N-9 2/1, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel

3 Tilskud udgør en væsentlig del af Fællesskabets udgifter. For Fællesskabet udgør de et fleksibelt instrument, som kan tilpasses specifikke mål inden for forskellige EUpolitikker. Men Fællesskabet er også afhængigt af, at det civile samfund generelt involverer sig og medvirker aktivt til at nå de politiske målsætninger. Eksterne institutioner varetager undertiden funktioner, der har almen europæisk interesse. Her kan tilskud være en effektiv metode til at fremme EU s politiske målsætninger. I det hele taget spiller de institutioner og organisationer, der er engageret i opbygningen af Europa, en vigtig rolle. At forvalte offentlige midler medfører altid et særligt ansvar. Skatteyderens penge skal ikke alene bruges klogt og økonomisk. Beslutninger vedrørende bevillinger skal også træffes i overensstemmelse med hensigtsmæssige regler, som er gennemsigtige for offentligheden og potentielle modtagere. Forvaltningen af tilskud er et særligt følsomt område, da Fællesskabet ikke får fuld markedsækvivalent for sine udgifter. At opstille hensigtsmæssige og gennemsigtige standarder for forvaltningen af EUmidlerne har lige fra starten været prioriteret højt af Kommissionen. Dette var baggrunden for, at vi gik i gang med at udarbejde et vademecum, som ville give Kommissionen en fælles ramme for tildeling og overvågning af direkte tilskud og samtidig kunne anvendes på alle områder, hvor der ikke findes sektorspecifikke regler. Formålet med vademecumet er således at være en pålidelig vejledning til afklaring af de mange spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med den løbende forvaltning af tilskud. Udarbejdelsen er sket på grundlag af en omfattende dialog med de enkelte tjenestegrene for at sikre overensstemmelse mellem de operationelle og finansielle krav. Følges de opstillede regler og anbefalinger nøje, vil beslutningerne om bevillinger lettere kunne iværksættes. Vademecumet fungerer endvidere samtidig som en vejledning, der forklarer Kommissionens politik over for budgetmyndigheden, Den Europæiske Revisionsret og offentligheden generelt. Anita Gradin Medlem af Kommissionen Erkki Liikanen Medlem af Kommissionen 3

4 4

5 Den fuldstændige udgave af vademecumet, der blev vedtaget i juli og træder i kraft den 1. januar 1999, skal fungere som en letanvendelig vejledning for Kommissionens tjenestemænd, der beskæftiger sig med tilskud, hvad enten de står for at udarbejde, foreslå eller evaluere programmer eller behandle ansøgninger. For at sikre gennemsigtigheden og for at undgå unødvendige henvendelser til Kommissionens embedsmænd fra ansøgere og modtagere om finansielle og juridiske spørgsmål er denne forkortede udgave blevet udarbejdet til offentligheden generelt. Den indeholder dels det afsnit, hvori reglerne for ansøgninger samt beregning og udbetaling af tilskud er angivet, dels det afsnit, som indeholder en detaljeret oversigt over vilkårene i den kontrakt, som modtagere skal underskrive. Dette vademecum omfatter to sæt regler: bindende procedureregler, som udgør de grundlæggende regler, der skal følges af forvaltningstjenesterne, og frivillig, vejledende forvaltningspraksis. Formålet hermed er i videst muligt omfang at standardisere den praksis, der følges i Kommissionens afdelinger, samt at være en hjælp for forvaltningstjenesterne i deres daglige arbejde. Både reglerne og den vejledende forvaltningspraksis skal ses som minimumsstandarder, som de anvisningsberettigede tjenestegrene skal følge. De kan dog frit vedtage strengere men aldrig mere lempelige standarder efter eget skøn. De minimumsprocedurer, som altid skal overholdes, er sammenfattet i slutningen af dette kapitel. Kommissionens udgifter kan opdeles i følgende kategorier: (a) Personaleudgifter (b) Lån og medfinansiering (c) Indkøbsudgifter, dvs. indkøb på markedet af en tjenesteydelse eller et produkt, som defineret i indkøbsdirektiverne og finansforordningen (d) Finansiel støtte til fremme af en politisk målsætning: udbetalt direkte til modtageren af Kommissionen ( tilskud, undertiden også kaldet finansielt bidrag, støtte osv.) udbetalt indirekte til modtageren via en medlemsstat, via en udenlandsk regering eller via et statsligt udpeget organ som led i 5

6 den decentraliserede forvaltning af Fællesskabets aktiviteter ( overførsel ). Ved et tilskud forstås derfor Sker en sådan udbetaling til et ministerium i forbindelse med et specifikt projekt, kaldes den undertiden et finansielt bidrag. Dette vademecum omhandler ikke finansiel støtte, der ydes via stater eller via organer, der er udpeget af disse ( overførsler ), f.eks. som led i den fælles landbrugspolitik og strukturfondene. De grundlæggende og bindende regler i vademecumet kan sammenfattes som følger: De tilskud, der er til rådighed, vil blive offentliggjort i vide kredse og på en lettilgængelig måde. De vil blive omtalt på Kommissionens Internet-server Europa, hvor programmet, dets anvendelsesområde og omfang vil fremgå samt den adresse, hvor ansøgninger skal indgives til. Denne information samt en opdateret udgave af publikationen "Tilskud og Lån fra EU Håndbog" vil være tilgængelig på Europa-serveren såvel som i trykt form. De kriterier, som tilskuddene ydes efter, offentliggøres på samme måde. Følgende tre principper gælder for tildeling af tilskud: Fælles vurdering Forslagene udvælges af en komité bestående af ansatte i Kommissionen, hvoraf mindst ét medlem ikke tilhører det kontor, der tildeler det pågældende tilskud. Komitéen handler uafhængigt og har en rådgivende funktion. Samme foranstaltning må ikke finansieres over flere fonde For at undgå, at samme foranstaltning finansieres over flere fonde, konsulterer de anvisningsberettigede Kommissionens database over organisationer, der modtager støtte fra Kommissionen. Efterfølgende offentliggørelse En fortegnelse over alle tildelte tilskud offentliggøres mindst én gang om året med oplysning om navn og adresse på modtagerne, hvad støtten blev ydet til, beløbets størrelse, medfinansieringssatsen, samt om der var tale om en særlig forudgående offentliggørelse (som f.eks. indkaldelse af forslag). Kun i tilfælde, hvor modtagerens sikkerhed kunne bringes i fare, kan der dispenseres fra dette. 6

7 På basis af hvert års budget udarbejder alle afdelinger en fortegnelse over de tilskud, de kan yde, de pågældende beløb og tildelingskriterierne. Disse fortegnelser vil derpå indgå i et kompendium, der fastsætter, hvilke tilskud der kan opnås fra hver afdeling; hvis en afdeling kan tildele øjeblikkelige tilskud, angives dette. Kompendiet udgør et tillæg til Tilskud og Lån fra EU Håndbog og offentliggøres såvel på Europa-serveren som i trykt form. Når der udgives publikationer, som beskriver et EU-program, indføjer afdelingerne et afsnit, der informerer om de planlagte støtteforanstaltninger i forbindelse med programmet. De sørger ligeledes for, at tilskudsmulighederne løbende offentliggøres i pressen, på Kommissionens kontorer i medlemsstaterne, hos medlemsstaternes faste repræsentationer ved Den Europæiske Union og hos repræsentationer for nationale regioner/delstater/provinser i Bruxelles samt hos Kommissionens delegationer i lande uden for EU. Et bestemt tilskudsprogram vil normalt blive offentliggjort i form af en indkaldelse af forslag. Indkaldelsen formuleres omhyggeligt for at undgå en strøm af ansøgninger, som med stor sandsynlig vil blive afvist efterfølgende. Indkaldelser af forslag indeholder derfor følgende oplysninger: indsatsområde formålet med indkaldelsen af forslag det samlede budget, der er til rådighed til programmet det forventede antal tilskudsmodtagere (og dermed det gennemsnitlige beløb pr. tilskud) størrelsen af Kommissionens medfinansiering i procent om bidrag i naturalier skal tages i betragtning ved beregningen af tilskuddet 7

8 det maksimale tilskudsbeløb reglerne for, hvilke organisationer og foranstaltninger der kan opnå støtte udvælgelseskriterierne for foranstaltningerne reglerne for, hvilke udgiftskategorier der er støtteberettigede anvendte retningslinjer for evaluering (forudgående og efterfølgende), overvågning og kontrol (teknisk og finansiel) de gældende ansøgningsfrister generelle bestemmelser for indgivelse af ansøgninger om tilskud. En indkaldelse af forslag kan offentliggøres på forskellige måder: i De Europæiske Fællesskabers Tidende via Europa-serveren ved direkte udsendelse til på forhånd udvalgte potentielle ansøgere, som har reageret på tidligere opslag, eller via målrettede rundskrivelser (f.eks. i forbindelse løbende støtte) i visse tilfælde gennem offentliggørelse i fagpressen ved hjælp af særlige brochurer og/eller foldere. Minimumskravet til offentliggørelse er via Internet, med en link til websiden Tilskud og Lån fra EU Håndbog. Valget af andre medier afhænger af, hvilken målgruppe programmet sigter mod. 8

9 Kommissionen ønsker at udvælge modtagerne på basis af kvaliteten af deres ansøgninger. Modtagerne vil således ikke altid være de samme. Reglerne for forudgående og efterfølgende offentliggørelse og anvendelsen af de nedenfor beskrevne procedurer skal sikre, at flest mulige modtagere kan få adgang til EU-midler. En ansøgning vil ikke blot blive betragtet som ufuldstændig, hvis der f.eks. mangler en underskrift, eller hvis alle spørgsmålene i ansøgningsformularen ikke er besvaret. Det samme gælder, hvis ansøgningen ikke er vedlagt et velafbalanceret budget (indtægter = udgifter), en fyldestgørende beskrivelse af den pågældende aktivitet eller det pågældende projekt eller organisationens vedtægter el.lign. hvor dette er krævet. Afdelingerne kan dog til enhver tid udbede sig og modtage yderligere information, hvor det skønnes nødvendigt. Almindeligvis ydes tilskud på en sådan måde, at ansøgerne gennemfører foranstaltninger, og dette indebærer visse rettigheder og forpligtelser for dem. Det er derfor vigtigt at vide, at ansøgerne har den behørige juridiske status til at kunne opfylde disse forpligtelser og kan give sikkerhed for deres økonomiske levedygtighed og faglige integritet, hvorved det garanteres, at de kan gennemføre den foranstaltning, der ydes tilskud til. Juridiske personer skal være lovmæssigt stiftet og registreret For at sikre, at ansøgerne er lovmæssigt stiftet, vil de i ansøgningsformularen blive bedt om at anføre firmanavn (fulde navn), officielt registreringsnummer, hvis relevant, juridisk status (sammenslutning, erhvervsvirksomhed, universitet osv.) og momsregistreringsnummer. Til bekræftelse heraf kan de blive bedt om at vedlægge ansøgningen en kopi af deres vedtægter eller stiftelsesdokument og i givet fald af deres officielle registreringsbevis. Fysiske personers mulighed for at opnå tilskud Det er ikke fuldstændig udelukket for fysiske personer at opnå tilskud, men dette sker kun under særlige omstændigheder. I dette tilfælde skal den pågældende selv påtage sig ansvaret for at gennemføre den foranstaltning, der ydes tilskud til. Der vil i de fleste 9

10 tilfælde skulle tilvejebringes en finansiel garanti for at beskytte Fællesskabets finansielle interesser. Erhvervsorganisationers mulighed for at opnå tilskud I forbindelse med erhvervsvirksomheder er hovedreglen snarere indkøbsprocedurer end tilskudstildelingsprocedurer, og forvaltningstjenesterne vil altid først overveje, hvorvidt indkøbsproceduren finder anvendelse. Under alle omstændigheder kan der til en erhvervsorganisation kun ydes et tilskud til et projekt, hvis umiddelbare mål er ikke-kommercielt og ikke-udbyttegivende. Tildelingen af EU-tilskud skal altid overholde Fællesskabets konkurrenceregler. Formidlerorganisationers mulighed for at opnå tilskud Ansøgninger fra organisationer, som fungerer som formidlere for andre, er ikke tilladt, bortset fra behørigt godkendte undtagelser som f.eks. projekter, der omfattes af en enkelt ansøgning. Ansøgerne skal være i stand til at finansiere deres aktiviteter på passende måde. Dette princip gælder også i forbindelse med andre potentielle bidragydere ud over Kommissionen. Det er af afgørende betydning, at ansøgerne har stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan videreføre deres aktiviteter under foranstaltningen og om nødvendigt selv være med til at finansiere den. For at sikre, at ansøgerne har en tilstrækkelig finansiel kapacitet, vil de blive anmodet om at vedlægge tilskudsansøgningen årsregnskabet for det senest afsluttede regnskabsår (eller den årlige bevillingsramme i forbindelse med offentlige institutioner). Der kan anmodes om en revisionserklæring, som er mindre end to år gammel og udstedt af et registreret revisionsfirma. Ansøgerne kan anmodes om sammen med ansøgningen at fremsende en tilsagnserklæring fra hver medfinansierende organisation om, at den vil stille det beløb rådighed for foranstaltningen, der fremgår af tilskudsansøgningen. De ansøgere, der udvælges til at modtage et tilskud, kan anmodes om en tilsagnserklæring om, at de vil dække deres andel af finansieringen og om nødvendigt finansiere udgifter, som ikke dækkes af EU-tilskuddet, såfremt andre medfinansieringsparter skulle misligholde deres forpligtelse. 10

11 1. Ansøgere skal have den operationelle (tekniske og ledelsesmæssige) kapacitet til at gennemføre den foranstaltning, der skal modtage støtte. 2. Navnlig skal den gruppe, der er ansvarlig for projektet/foranstaltningen have tilstrækkelige faglige kvalifikationer og erfaringer. For at kontrollere ansøgernes tekniske kapacitet til at gennemføre den foranstaltning, der skal ydes et tilskud til, kan de anmodes om at vedlægge tilskudsansøgningen et curriculum vitae for de medarbejdere, som i praksis vil udføre det pågældende arbejde, samt oplysninger om deltagelse i eventuelle tidligere eller nuværende foranstaltninger, som er finansieret af Europa-Kommissionen, kontrakter, der er indgået med Kommissionens afdelinger, samt eventuelle andre relevante oplysninger (f.eks. aktiviteter udført for andre internationale organisationer eller EU-medlemsstater). 11

12 Beskrivelsen af foranstaltningen skal være af en sådan art, at det er muligt at vurdere, om den er i overensstemmelse med målsætningerne for tilskudsprogrammet. Det skal endvidere præciseres, hvordan Fællesskabets deltagelse i projektet eller aktiviteten vil blive offentliggjort. De resultater, der er beskrevet i ansøgningsformularen, skal være målelige, således at det kan overvåges, kontrolleres og efterfølgende evalueres, i hvilket omfang de er nået. Et andet resultat, der kan tages hensyn til, er, hvorvidt ydelsen af et tilskud vil bidrage til at bevare en organisation, hvis eksistens er af betydning for at nå programmets politiske målsætning. Selv om både ansøgerorganisationen og projektet eventuelt kunne komme i betragtning, bør der ikke tildeles et tilskud, såfremt selve projektet ikke er velgennemtænkt eller udarbejdet tilstrækkeligt grundigt. Ved vurderingen heraf kan der f.eks. stilles følgende spørgsmål: Står de forventede resultater i et rimeligt forhold til tilskudsbeløbet? Har man overset måder, som egner sig bedre til at nå disse resultater? Kan de samme eller tilsvarende resultater opnås på en anden måde med færre omkostninger for fællesskabsbudgettet (herunder administrationsomkostninger)? Ved at fordele budgettet på de enkelte kategorier kan det sikres, at det tilskud, der ydes, er det nødvendige minimum, for at foranstaltningen kan gennemføres. Inden der ydes et tilskud, undersøger afdelingerne altid først, om aktiviteten eller projektet bør omfattes af en indkøbsprocedure. For at foregribe risikoen for dobbeltfinansiering skal ansøgerne i deres tilskudsansøgning anføre, hvilke andre ansøgninger om tilskud de har indgivet eller vil indgive til EU-institutionerne i det samme år, 12

13 og for hvert tilskud anføre det pågældende EU-program, foranstaltningens titel og tilskuddets størrelse. Organisationer kan indgive ansøgninger om tilskud til flere kommissionsafdelinger i forbindelse med særskilte foranstaltninger eller den samme foranstaltning under forudsætning af, at den samme udgift ikke dobbeltfinansieres. I alle tilfælde finder der en drøftelse sted mellem afdelingerne, inden ansøgerorganisationen får et svar. Hvis to eller flere afdelinger agter at bevilge et tilskud til forskellige dele af samme projekt eller foranstaltning, får modtageren oplysning herom i et fælles brev. Tilskud til foranstaltninger, der allerede er igangsat, kan kun accepteres, hvis det kan påvises, at tilskuddet er nødvendigt af hensyn til foranstaltningens fulde gennemførelse. Tilskuddet kan dog ikke dække en periode, der ligger forud for datoen for ansøgningens indgivelse. Det er ikke tilladt at yde tilskud med tilbagevirkende kraft til foranstaltninger, der allerede er gennemført. F.eks. er det forbudt at yde tilskud til projekter, som strider mod sundhedsmæssige hensyn (alkohol, tobak, narkotika), respekten for menneskerettighederne, borgernes sikkerhed, ytringsfriheden osv. 13

14 Alle tilskudsansøgninger skal være baseret på et foreløbigt budget med alle de udgifter og indtægter, som modtageren anser for at være nødvendige til projektets gennemførelse. Et projekt kan være en række relaterede foranstaltninger, og relaterede projekter bør samles i en enkelt ansøgning. Ved relaterede projekter forstås projekter, der har forbindelse til et fælles mål og har en fælles organisationsstruktur. Det foreløbige budget skal være: tilstrækkeligt detaljeret til at gøre det muligt at identificere, overvåge og kontrollere den/de foreslåede foranstaltning/foranstaltninger; i balance, dvs. de samlede indtægter og de samlede udgifter skal svare til hinanden; udtrykt i euro (som hovedregel); under alle omstændigheder vil det blive omregnet til euro for at beregne størrelsen af et eventuelt tilskud. Der kan også anmodes om de beregninger og specifikationer, der er anvendt til at udarbejde budgettet. Af det foreløbige budgets indtægtsside bør fremgå: 1. det direkte monetære bidrag fra ansøgerens egne midler; 2. bidraget (tilskuddet) fra eventuelle andre finansieringskilder; 3. eventuelle indkomster, der opstår i forbindelse med projektet (f.eks. udbyttet af salg af publikationer som led i foranstaltningen eller entréindtægter fra deltagerne i en konference); 4. det tilskud, der søges om fra Kommissionen, med en fordeling i tilfælde af, at der er indgivet flere ansøgninger til Kommissionen; og endelig 5. ethvert bidrag i naturalier fra ansøgerens egne ressourcer. 14

15 Udgiftssiden af det budget, der indgives sammen med ansøgningen, skal være tilstrækkeligt detaljeret til, at der kan skelnes mellem "støtteberettigede omkostninger" og eventuelle "ikkestøtteberettigede omkostninger". I forbindelse med tilskud skal omkostningerne opfylde følgende kriterier for at kunne modtage EUmidler: omkostningernes samlede beløb skal vise, at den organisation, der skal stå for foranstaltningen, opfylder principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig med hensyn til nytteværdi og omkostningseffektivitet; omkostningerne ved foranstaltningen skal være direkte forbundet med opnåelsen af den i aftalen anførte målsætning; omkostningerne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og være i overensstemmelse med de normale markedsvilkår. De skal regnskabsføres og kunne identificeres og kontrolleres Støtteberettigede direkte omkostninger Dette er alle omkostninger, som har direkte tilknytning til foranstaltningen og er af afgørende betydning for gennemførelsen af den. De var ikke opstået, hvis foranstaltningen ikke var blevet gennemført. Følgende direkte omkostninger er ifølge deres art støtteberettigede: personaleudgifter (enhedsomkostning pr. dag for arbejde på projektet). Disse kan omfatte andre udgifter i forbindelse med brugen af menneskelige ressourcer under forudsætning af, at de er specificeret i indkaldelsen af forslag. Personaleudgifterne kan ikke overstige de lønninger og andre omkostninger, som ansøgeren normalt udbetaler, og heller ikke de laveste satser, der generelt accepteres på det relevante marked; rejse- og opholdsudgifter til satser og på vilkår, der er fastlagt på grundlag af satser eller regler, der er fastsat af Kommissionens afdelinger under henvisning til de bedste vilkår, der findes på markedet; udstyr (nyt eller brugt); disse omkostninger skal være i overensstemmelse med den normale praksis på markedet og nødvendige for at gennemføre foranstaltningen. Omkostninger til jord og fast ejendom (nedskrivning /lejeomkostninger afhængigt af foranstaltningens art) er ikke omfattet. I undtagelsestilfælde kan Kommissionen udtrykkeligt 15

16 tillade sådanne omkostninger, og i så fald vil der blive indføjet en særlig bestemmelse i aftalen om tilskud. Godkendelsen af sådanne omkostninger skal begrundes med henvisning til foranstaltningens formål. 1 Der kan godkendes fuld nedskrivning, hvis foranstaltningens art og/eller brugen af den faste ejendom berettiger det. I disse tilfælde angiver Kommissionen det endelige formål; gebyrer for finansielle tjenesteydelser i specifikke forbindelser (gebyrer for banktransaktioner, forsikring; normalt er risikoen for kurstab ikke omfattet); udgifter til hjælpematerialer og leverancer; udgifter til tjenesteydelser i forbindelse med støtteberettigede omkostninger (f.eks. transportomkostninger); udgifter i forbindelse med underentreprise, men kun til underentreprenører, der specifikt er nævnt i aftalen om tilskud (de regler, der gælder for modtageren, gælder også for underentreprenøren); udgifter til udbredelse af oplysninger; andre udgifter som følge af forpligtelser i henhold til aftalen om tilskud (revisioner, særlige evalueringer i forbindelse med foranstaltningen, rapporter, oversættelser, erklæringer, indskud osv.); en "reserve til uforudsete udgifter" på højst 5% af de støtteberettigede direkte omkostninger Støtteberettigede indirekte omkostninger og generalomkostninger Afhængigt af foranstaltningens art og målsætningerne kan den tjenestegren, der bevilger tilskuddet, på grundlag af kriterier, som skal specificeres i indkaldelsen af tilbud, fastsætte faste satser for de generalomkostninger, der kan ydes tilskud til. Det maksimale beløb, der kan godkendes, er 7% af de samlede støtteberettigede direkte omkostninger. Indirekte omkostninger er ikke tilskudsberettigede i forbindelse med midler til en specifik foranstaltning, som gennemføres af organisationer, der modtager tilskud til driftsudgifter. 1 F.eks. bæredygtighed i forbindelse med udviklingsprojekter. 16

17 Der kan ikke ydes tilskud til følgende omkostninger: 1. investeringsomkostninger 2. generelle hensættelser (til tab, eventuelle fremtidige forpligtelser osv.) 3. gældsforpligtelser 4. renteudgifter 5. dubiøse fordringer 6. kurstab, medmindre dette udtrykkeligt er bestemt i aftalen 7. uforholdsmæssigt store udgifter 8. bidrag i naturalier. 2 Navnlig mindre organisationer, såsom NGO'er, søger ofte om, at en del af deres bidrag til omkostningerne ved et projekt bliver i naturalier. Sådanne bidrag i naturalier skal fremgå af begge sider af det foreløbige budget, på indtægtssiden som pengeækvivalenten af de tjenesteydelser eller materialer, der bidrages med, og på udgiftssiden med et tilsvarende beløb, men adskilt fra resten af budgettet, da de ikke kan regnes som støtteberettigede omkostninger. Bidrag i naturalier omfatter navnlig: jord, fast ejendom, i sin helhed eller en del deraf, varige kapitalgoder råmaterialer ulønnet velgørenhedsarbejde udført af en privatperson eller en juridisk person. Følgende betingelser skal opfyldes: det beløb, som modtageren betegner som bidrag i naturalier, skal vurderes enten på grundlag af objektive faktorer eller på grundlag af officielle satser, som er fastsat af en uafhængig myndighed eller af en ekstern uafhængig ekspert; omkostningerne ved privat velgørenhedsarbejde skal vurderes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser for 2 Men jf

18 beregningen af arbejdskraftomkostninger pr. time, pr. dag eller pr. uge, hvis sådanne bestemmelser findes. Da det ofte er små ikke-statslige organisationer, der er afhængige af denne form for støtte, vil Kommissionen ikke udelukke dem, når det rimeligvis kan forventes, at sådanne organisationer søger om tilskud. I indkaldelsen af forslag eller i den offentliggørelsesform, der måtte blive anvendt, tilkendegives det klart, hvorvidt bidrag i naturalier er mulige. Hvis bidrag i naturalier er mulige, vil de ikke blive regnet som støtteberettigede omkostninger, men medføre en forhøjelse af tilskuddet, enten med hensyn til det beløb, der bevilges, eller med hensyn til procentdelen af støtteberettigede omkostninger. I de tilfælde, hvor der tages hensyn til bidrag i naturalier, begrænses EU-bidraget til de faktisk afholdte udgifter, dvs. til de samlede støtteberettigede omkostninger minus værdien af bidrag i naturalier. Aftalen om tilskud vil indeholde et budget. (a) Udgiftssiden vil kun indeholde støtteberettigede omkostninger, fordelt pr. post og beløb. Det anføres udtrykkeligt, på hvilke betingelser eventuelle generalomkostninger er omfattet. (b) Af indtægssiden vil fremgå: det bidrag, som modtagerne påtager sig at stille til rådighed, enten af egne midler eller fra andre kilder eventuelle indtægter, som projektet forventes at indbringe Kommissionens tilskud. Den periode, hvori omkostningerne er støtteberettigede, vil være specificeret i aftalen vedrørende EU-bidraget. Af denne bestemmelse vil fremgå start- og slutdatoen for støtteberettigelsen og eventuelle betingelser for, at der undtagelsesvis kan bevilges tilskud med tilbagevirkende kraft indtil datoen for ansøgningens indgivelse, samt eventuelle andre undtagelser. De datoer, der lægges til grund ved fastlæggelsen af omkostningernes støtteberettigelse, er de datoer, hvor omkostningerne opstod, og ikke de datoer, hvor regnskabsdokumenterne blev udarbejdet. I de tilfælde, hvor der tages hensyn til bidrag i naturalier, vil disses beløb blive omfattet af aftalen om tilskud, da modtageren skal være forpligtet til at tilvejebringe dem. Enhver ændring, som modtageren måtte ønske at foretage af aftalevilkårene, og som vil indebære en ændring af foranstaltningens grundlæggende formål eller art, skal forelægges Kommissionen til 18

19 forudgående godkendelse. Sådanne ændringer skal anføres i et tillæg til aftalen. Såfremt ændringen ikke berører foranstaltningens grundlæggende formål, og den finansielle virkning er begrænset til en overførsel mellem budgetposter, som indebærer en forhøjelse på mindre end l0% af en post til støtteberettigede omkostninger, kan modtageren anvende ændringen og ufortøvet underrette Kommissionen herom. I andre tilfælde skal der indhentes forudgående godkendelse fra Kommissionens afdelinger. Hvis der ikke kan ske forhøjelse af visse omkostningskategorier, skal dette specificeres i aftalen. 19

20 Ethvert tilskuds maksimale beløb er de faktisk afholdte støtteberettigede omkostningers samlede beløb (dvs. uden værdien af bidrag i naturalier). Der er et absolut loft, som gælder i alle tilfælde. Der kan dog kun i sjældne tilfælde godkendes et tilskud på 100%. I hovedparten af tilfældene vil modtageren skulle finde midlerne til at betale for en del af projektet (medfinansieringsprincip). (a) I tilfælde, hvor projektet ikke resulterer i indtægter: hvis der i tildelingskriterierne er fastsat en automatisk procentsats, fastsættes tilskuddets faktiske beløb ved at anvende denne sats på de samlede støtteberettigede omkostninger; i andre tilfælde fastsættes det faktiske beløb af udvælgelseskomitéen på baggrund af dennes vurdering af projektets bidrag til det pågældende programs politiske målsætning, på grundlag af et vist maksimum. (b) I tilfælde, hvor projektet resulterer i indtægter, tages der hensyn til dette: hvis der i tildelingskriterierne er fastsat en automatisk procentsats, anvendes denne på de støtteberettigede omkostninger med fradrag af de opnåede indtægter; i andre tilfælde nedsættes det tilskud, der ellers var blevet ydet, pro rata med forholdet mellem sådanne indtægter og de støtteberettigede omkostninger. I sådanne tilfælde vil princippet om omkostningseffektivitet blive anvendt. Hvis der f.eks. er tale om et godt projekt, hvis personaleudgifter eller samlede budget forekommer at ligge for højt i forhold til lignende projekter, kan det overvejes at bevilge et lavere tilskud end normalt i stedet for at afvise ansøgningen. Tilskudsbeløbet udtrykkes i euro. Kommissionen specificerer tilskuddets samlede beløb: enten som et maksimalt beløb, som ikke må overskrides (med angivelse af de samlede støtteberettigede omkostninger i procent); eller ved at angive de omkostningskategorier, som EU-tilskuddet vil dække, og indtil hvilket loft (som et beløb og som en procent af de faktisk afholdte udgifter). Hvad angår, er den normale regel for alle tilskud, at udbetalingen sker i mindst to rater: et forskud og saldoen, 20

21 selv om det kan fastsættes, at udbetalingen udelukkende sker på grundlag af det endelige regnskab. Antallet af rater afhænger af de finansielle risici. Såfremt risiciene er omfattende, og hvis det ikke kræves af modtageren, at vedkommende indsender en finansiel garanti, kan udbetalingen finde sted i mange rater. Såfremt risiciene er lavere, anbefales det at begrænse udbetalingerne til et forskud og en saldo, som udbetales, når modtageren har fremsendt de nødvendige støttedokumenter. Et tilskud kan endvidere udbetales i form af en enkelt forskudsudbetaling, men kun såfremt den organisation, der modtager tilskuddet, fremsender en garantierklæring (udgiften til denne garanti betragtes som støtteberettiget på budgettet for den støttede foranstaltning). Denne sidste mulighed bringer selvfølgelig afdelingen i en meget stærk position, da hele tilskuddet kan kræves tilbagebetalt, såfremt modtageren ikke overholder aftalevilkårene. I forbindelse med store tilskud (over EUR) kan forskud også dækkes af en finansiel garanti. Modtageren vil inden for den tidsfrist, der er anført i aftalen, skulle forelægge det endelige regnskab for hele foranstaltningen med hensyn til støtteberettigede omkostninger, som derpå vil blive vurderet af Kommissionens afdelinger med henblik på at fastsætte saldoen af EU-bidraget. Et støttebeløb bliver først endeligt efter projektets fuldførelse og forelæggelsen af det endelige regnskab. Tilskuddet nedsættes, hvis en sammenligning mellem det endelige regnskab og det budget, der er anført i aftalen, viser, at: (a) de samlede indtægter, herunder renter på forskud, oversteg de samlede udgifter; i dette tilfælde nedsættes tilskuddet fra Kommissionen med det overskydende beløb. Hvis mange donorer har bidraget, vil det overskydende beløb normalt blive fordelt mellem dem; (b) de støtteberettigede omkostninger er mindre end i det godkendte budget; i dette tilfælde nedsættes tilskuddet fra Kommissionen forholdsmæssigt; (c) de støtteberettigede omkostninger minus de indtægter, der er fremkommet på grundlag af projektet, er mindre end tilskuddet; i dette tilfælde nedsættes tilskuddet fra Kommissionen med det overskydende beløb. Tilskuddet nedsættes, afhængigt af omstændighederne, på følgende måde: 21

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen ANSØGNINGSSKEMA Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen Dette ansøgningsskema samt skabeloner og dokumenter, der skal indgå i ansøgningen, skal sendes til Europa-Kommissionen

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande]

KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] KONTRAKT NR. [Europæisk reintegrationsstipendium (Euratom)] [Intraeuropæisk stipendium (Euratom)] [Stipendium samarbejde med tredjelande] Det Europæiske Atomenergifællesskab ( Fællesskabet ), repræsenteret

Læs mere