Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber"

Transkript

1 1 af :19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3: samt 3: /Industri/kra Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Glarmesterlauget i Danmark har den 29. juni 1998 anmeldt to aftaler, benævnt Overenskomst vedrørende glasskader, som er indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og Tryg-Baltica Forsikring A/S henholdsvis Dansk Glasforsikring A/S. 2. Glarmesterlauget ansøger om en ikke-indgrebserklæring jf. konkurrencelovens 9. Såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles, ansøger Lauget om en fritagelse i medfør af lovens 8, stk De anmeldte overenskomster angår reparation af vinduesglas i forbindelse med forsikringsskader. Ved de to forsikringsselskabers afregning til Glarmesterlaugets medlemmer tages der udgangspunkt i en til aftalerne hørende prisliste for isætning og glas. Overenskomsterne indeholder desuden bestemmelser om forskellige rabatter, som Glarmesterlaugets medlemmer skal yde på disse priser. 4. Ved vurderingen af overenskomsterne er der især lagt vægt på, at overenskomsterne medfører horisontal priskoordinering, idet de gælder for samtlige medlemsvirksomheder i Glarmesterlauget i Danmark. 5. De to overenskomster er ganske vist indgået mellem Glarmesterlauget og to af glarmestrenes kunder og er dermed vertikale aftaler. En nødvendig forudsætning for overenskomsternes anvendelse er dog de hertil hørende prislister, som forsikringsselskabernes rabat beregnes på baggrund af. Aftalekomplekset har således både vertikale og horisontale elementer. Ved vurderingen af overenskomsterne må der lægges vægt på, at den horisontalt gældende prisregulering er en nødvendig og afgørende forudsætning for, at den vertikale aftale kan indgås. Glarmesterlaugets medlemmer er ifølge Laugsartiklerne 30 pligtige til at overholde alle de af Lauget ingåede aftaler, og udsendelsen af prislisten har derfor betydning for samtlige medlemsvirksomheder. 6. Horisontale prisaftaler er hard core konkurrencebegrænsninger, der som altovervejende hovedregel er omfattet af forbudet i konkurrencelovens Det vurderes, at udsendelsen af den horisontale prisliste har til formål at begrænse konkurrencen, idet afgørelsen af, om en aftale har til formål at begrænse konkurrencen, skal foretages på grundlag af en objektiv vurdering af aftalens indhold, og afgørende er således ikke parternes subjektive hensigt. 8. Når en aftale ud fra en objektiv vurdering har et konkurrencebegrænsende formål, kræves det ikke, at der foretages en analyse af de faktiske virkninger af aftalen. Hvis horisontal priskoordinering resulterer i et generelt højere prisniveau i en branche, vil det i øvrigt ofte være vanskeligt at påvise dette. Således i denne branche, hvor prislister har været udsendt langt tilbage i tiden. Ganske vist greb Konkurrencerådet i 1990 ind over for listepriserne, men i ly af enkelte aftaler med forsikringsselskaber er den horisontale prisvejledning i branchen fortsat op til i dag. 9. Forbudet mod horisontal fastsættelse af priser skal forstås i vid betydning. Det har ingen

2 2 af :19 betydning i denne henseende, om aftaler angiver faste priser, minimums- eller maksimalpriser eller vejledende priser. 10. Overenskomsterne er derfor omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, jf. 6, stk. 2, nr. 1, og der vil ikke kunne gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens Hvad angår spørgsmålet om individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, vurderes det efter en konkret vurdering, at ingen af de fire betingelser er opfyldt, hvorfor en fritagelse ikke kan meddeles. 12. For det første er der ud fra et samfundsmæssigt helhedssynspunkt tale om et effektivitetstab som følge af priskoordinationen på markedet mellem Glarmesterlaugets medlemmer. For det andet indebærer priskoordinering mellem konkurrenter en risiko for et generelt højere prisniveau, hvilket kommer alle forbrugere til skade. 13. For det tredje går overenskomsterne videre end nødvendigt, primært fordi bestemmelser, som overordnet indebærer effektivitetstab og risiko for et generelt højere prisniveau, ikke kan anses for nødvendige, men også fordi de administrative og økonomiske fordele, aftalerne kan give parterne, vil kunne opnås ved langt mindre konkurrencebegrænsende arrangementer. Endvidere må det vurderes, at overenskomsterne pålægger virksomhederne unødvendig begrænsninger, dels fordi andre forsikringsselskaber tilsyneladende klarer sig uden tilsvarende aftaler, og dels fordi ingen forsikringsselskaber har lignende prisaftaler med brancheorganisationer indenfor andre af forsikringsselskabernes produktområder/forsikringsydelser. 14. For det fjerde må det antages, at overenskomsterne og udsendelsen af prislisten giver mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af markedet, idet Glarmesterlaugets medlemsvirksomheder har en ikke uvæsentlig markedsandel. Afgørelse 15. Det meddeles Glarmesterlauget i Danmark, at overenskomsterne vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget og Tryg-Baltica Forsikring A/S hhv. Dansk Glasforsikring A/S, og den til aftalerne hørende prisliste, er i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, jf. stk. 2, nr. 1, hvorfor en erklæring om ikke-indgreb i medfør af lovens 9, ikke kan udstedes. 16. Hvad angår spørgsmålet om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, er de fire betingelser ikke opfyldt, hvorfor der ikke er grundlag for at give fritagelse fra forbudet i lovens De konkurrencebegrænsende vilkår i overenskomsterne vedrører fastsættelse af isætningspriser, glaspriser og rabatgivning. Herudover indeholder aftalerne stort set ingen bestemmelser, jf. sagsfremstillingen, hvorfor de konkurrencebegrænsende vilkår efter en konkret vurdering ikke kan adskilles fra resten af aftalen. 18. Der meddeles derfor Glarmesterlauget påbud om at ophæve de to overenskomster vedrørende glasskader og samtidig ophøre med at udsende de til overenskomsterne hørende prislister, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, nr. 1. Påbudet skal være efterkommet senest den 31. august 2001, jf. overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens 27, stk. 4. Sagsfremstilling Indledning og baggrund

3 3 af : Glarmesterlauget i Danmark har den 29. juni 1998 anmeldt to aftaler, der indholdsmæssigt svarer til hinanden. Begge aftaler er benævnt Overenskomst vedrørende glasskader. Den ene overenskomst er indgået den 18. juni 1997 mellem Glarmesterlauget i Danmark og Tryg-Baltica Forsikring A/S, og den anden er indgået den 8. januar 1993 mellem Glarmesterlauget og Dansk Glasforsikring A/S. 20. Glarmesterlauget ansøger om en ikke-indgrebserklæring jf. konkurrencelovens 9. Såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles, har organisationen ansøgt om en fritagelse i medfør af lovens 8, stk Glarmesterlauget i Danmark har gennem længere tid udarbejdet prislister for isætningsarbejde til brug for medlemsvirksomhederne. I 1990 greb Konkurrencerådet ind over for laugets anvendelse af prislister ved fakturering til private Glarmesterlauget havde også tilbage i 1990 aftaler med en række skadesforsikringsselskaber, hvorved den omhandlede prisliste indirekte blev anvendt, men Konkurrencerådet greb ikke ind herfor. Man var dog opmærksom på, at det senere kunne blive aktuelt for rådet at tage de pågældende aftaler op til vurdering. 23. I oktober 1994 besluttede Konkurrencerådet at bemyndige sekretariatet til at optage forhandlinger med Glarmesterlauget og en række forsikringsselskaber med henblik på at få ophævet aftaler om priser for reparation af glasskader, og med henblik på at lauget ophørte med at udarbejde og udsende de til aftalerne hørende prislister Resultatet af disse forhandlinger var, at flere forsikringsselskaber trak sig ud af aftalerne. Tilbage var dengang tre aftaler. Rådet vedtog imidlertid i januar 1996, at der ikke skulle udstedes påbud om hverken 1) at ophæve aftalerne, eller 2) at udarbejde og udsende de til aftalerne hørende prislister I dag eksisterer kun to af de tre aftaler, og det er disse, der behandles i herværende sag. En prisliste for isætningsarbejde svarende til den, som Konkurrencerådet allerede tilbage i 1990 greb ind over for, eksisterer således stadig, idet glarmestrene anvender den ved fakturering til de to forsikringsselskaber. Parterne 26. Glarmesterlauget i Danmark er en selvstændig arbejdsgiver- og brancheforening under DA med en central rolle i glasbranchen og med ca. 380 medlemmer indenfor byggeri, autoglas, indramning, butikshandel og termorudeproduktion. Glarmesterlaugets formål er at skabe de bedste erhvervsmæssige forhold for sine medlemmer samt at medvirke til en fastholdelse og udvikling af et højt fagligt og teknisk niveau i branchen. 27. Glarmesterlaugets medlemsvirksomheder har en total årlig omsætning på ca. [] kroner. 28. Tryg-Baltica Forsikring A/S indgår i Tryg-Balticakoncernen, som i år 2000 havde samlede bruttopræmier (skadesforsikring samt liv og pension) på næsten 11 milliarder kroner. Tryg-Baltica er Danmarks største skadesforsikringsselskab og et af de største, når det gælder livs- og pensionsforsikring. Tryg-Baltica tilbyder en lang række forskellige forsikringsydelser til såvel private som erhvervsvirksomheder, og selskabets glasforsikringer udgør således kun en del af selskabets øvrige forsikringsydelser. 29. Dansk Glasforsikring A/S er et mindre skadeforsikringsselskab, der primært tilbyder forsikringer inden for glas og sanitet, idet selskabet dog også tegner tillægsforsikringer for alarmstrimler, dekoration, lysskilte mm. Dansk Glasforsikring A/S har en årlig bruttopræmie på ca. 17 millioner kroner.

4 4 af : Dansk Glasforsikring blev etableret i 1979 af Glarmesterlauget og blev omdannet til aktieselskab i Selskabet har stadig nære relationer til Glarmesterlauget. Således har selskabet binavnet Glarmestrenes Glasforsikring A/S, aktionærkredsen består for en stor dels vedkommende af glarmestre, og mindst 5 ud af selskabets seks bestyrelsesmedlemmer er selv glarmestre eller er nærtstående til medlemmer af Glarmesterlauget. De anmeldte overenskomster Overenskomst vedrørende glasskader mellem Glarmesterlauget i Danmark og Tryg-Baltica Forsikring A/S hhv. Dansk Glasforsikring A/S angår reparation af vinduesglas i forbindelse med forsikringsskader. Overenskomsterne vedrører kun standardudskiftninger Ved afregning til Glarmesterlaugets medlemmer for ovennævnte opgave tages der udgangspunkt i de til aftalen hørende satser for isætningspriser og glaspriser. Prislisten for isætningsarbejde er udarbejdet af Glarmesterlauget, og er baseret på faktorer som rudens bredde, højde, kvadratmeterindhold og glastykkelse og type Glaspriser beregnes i henhold til prislister fra 1. juli 1996 med tilhørende tillæg for avance og risiko og reguleres med de til enhver tid af planglasgrossisterne adviserede stigninger. 34. Overenskomsterne indeholder desuden bestemmelser om rabatordning. Glarmesterlaugets medlemmer yder således en forsikringsrabat på [...]\% af det samlede beløb på isætningen og materialer. Herudover ydes der en storkunderabat på [...]\% af fakturabeløbet inden moms (dvs. isætning, materialer, ekspeditionstillæg og miljøomkostninger). 35. De aftalte rabatter gælder kun for glastyper, der er omfattet af den til overenskomsterne hørende prisliste, og der gives ikke rabat på specielle glastyper, f.eks. sikringsruder, helglasdøre m.v. Der gives endvidere ikke rabat på beløb under kr. [...] ekskl. moms for udførelse af arbejde i enkeltlagsglas i hovedstadsområdet. 36. Endelig ydes yderligere [...]\% rabat på den samlede faktura for større skader, dvs. når beløbet overstiger kr , antallet af ruder overstiger 5, og skaden udføres på samme skadested/adresse. 37. Overenskomsterne indeholder stort set ingen bestemmelser udover ovennævnte, idet der dog fastlægges et ekspeditionstillæg på arbejder udenfor værksted og en miljøomkostning for bortskaffelse af glas. De øvrige bestemmelser vedrører bl.a. forsikringsselskabets hæftelse for kundens selvrisiko, fremsendelse af skadeskema, samt forhandling og opsigelse af overenskomsterne. 38. Det følger af Glarmesterlauget i Danmarks Laugsartikler 30, Prisaftaler m.v., at Medlemmerne er pligtige til at overholde alle de af Lauget og eller afdelingers indgåede aftaler. Overtrædelse af Laugsartiklerne kan medføre bøde, jf. Laugsartiklerne 35. Det relevante marked 39. Det relevante produktmarked afgrænses til at være udskiftning af vinduesglas. 40. Anmelder anfører, at det relevante geografiske marked er Syddanmark. Det geografiske marked i sagen fastlægges derfor til Danmark undtagen Færøerne og Grønland. 41. Anmelder skønner, at den samlede årlige omsætning af produkterne på udskiftningsmarkedet er totalt 500 millioner kroner. Glarmesterlaugets medlemmer har en årsomsætning på dette marked på ca. [...] kroner, og markedsandelen for laugets medlemmer udgør således ca. [...]\% af det samlede udskiftningsmarked.

5 5 af : Umiddelbart vurderes det, at Glarmesterlaugets medlemsvirksomheders væsentligste konkurrenter på det relevante marked er tømrer- og snedkervirksomheder mm. Glarmesterfaget er et forholdsvist specialiseret håndværk, og jo længere væk man kommer fra de større byer, des mindre er markedsgrundlaget for en glarmesters ydelser. Det må derfor antages, at især i landdistrikterne men også i bysamfund - udføres en del udskiftninger af vinduesglas af tømrere, snedkere og lignende. Parternes argumentation 43. Parterne har argumenteret for, at overenskomsterne virker konkurrencefremmende, overenskomsternes formål er ikke konkurrencebegrænsende, overenskomsterne opfylder betingelserne for at opnå en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, vertikale aftaler af horisontal karakter kan fritages, jf. Kommissionens fritagelser i UIP I og UIP II, samt for så vidt angår overenskomsten mellem Glarmesterlauget og Dansk Glasforsikring har denne ikke i sig selv nogen betydelig konkurrencebegrænsende effekt. Overenskomsterne virker konkurrencefremmende Parterne påpeger, at overenskomsterne sikrer forsikringsselskaberne den billigere pris, som omfanget af udbedringsopgaver for selskaberne tilsiger. Endvidere har parterne fremhævet, at skadelidte ved standardprægede glasskader har et akut behov for at få udbedret skaden så hurtigt som muligt. Forsikringstagerne har en forventning om, at udbedring sker straks, og samtidig betyder den akutte karakter af udbedringsbehovet, at det ikke er praktisk muligt at indhente tilbud fra flere glarmestre. At det ikke i praksis er muligt at indhente flere tilbud medfører, at prisen ikke bliver udsat for samme konkurrencepres som priserne på normale udskiftningsopgaver, hvorfor overenskomsterne har til formål at opnå en bedre pris end den markedet generelt tilbyder individuelle privatkunder vedrørende de akutte skader. 45. Anmelder gør desuden gældende, at de i aftalen anførte satser er maksimalpriser, der kan afviges i nedadgående retning, samt at de i forvejen er under den generelle pris i markedet. Parterne anfører, at dette illustreres i bilag 1 til skrivelsen af 13. december 2000 (vedlagt som bilag 5 til dette notat) 8. Overenskomsternes formål er ikke konkurrencebegrænsende 46. I Glarmesterlauget og Dansk Glasforsikrings høringssvar af 2. april , anføres det, at overenskomsterne ikke har et konkurrencebegrænsende formål (horisontal prisfastsættelse), men at formålet derimod er at fastsætte en lavere pris mellem selskabet og Glarmesterlaugets medlemsvirksomheder. Parterne bemærker derfor, at der skal foretages en analyse af de økonomiske forhold omkring aftalen og at den faktiske konkurrencebegrænsende effekt af denne, jf. også Kommissionens retningslinier for anvendelse af EF-traktatens art. 81 på horisontale samarbejdsaftaler pkt. 7, 9-10, og Det anføres endvidere vedrørende Kommissionens retningsliner, at alle aftaler, der ikke har til formål at begrænse konkurrencen gennem prisfastsættelse, produktionsbegrænsning eller opdeling af markeder eller kunder skal analyseres nærmere og der skal påvises en konkurrencebegrænsende effekt. Til støtte herfor henviser parterne bl.a. til European Night Services mod Kommissionen (de forenede sager T-374/94, T-375/94, T-384/94 og T-388/94, Saml II, 3141) og Gøttrup-Klim-Grovvareforening mod DLG (sag C-250/92, Saml I, 5641).

6 6 af : Vedrørende den manglende dokumentation for en konkurrenceskadelig effekt af aftalerne bemærker parterne, at Konkurrencerådet i 1995 foretog en undersøgelse af, hvorvidt de dengang gældende tilsvarende overenskomster havde en afsmittende effekt (i opadgående retning) udenfor overenskomsternes anvendelsesområde. Det anføres af parterne, at denne undersøgelse ikke dokumenterede en sådan effekt, jf. Konkurrencerådets afgørelse af 31. januar Endelig har parterne i det mundtlige indlæg på Konkurrencerådets møde den 25. april 2001 anført, at den af Konkurrencestyrelsen iværksatte kontrolundersøgelse den 19. september 2000 formodes heller ikke at vise en afsmittende effekt. Argumentation for fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Parterne bemærker, at overenskomsterne har betydelige samfundsøkonomiske effekter, som ikke kan adskilles fra den driftsøkonomiske effektivitet. Overenskomsterne medfører billigere udskiftningspriser for forsikringsselskaberne, end den markedet generelt tilbyder individuelle kunder. 51. Det anføres, at disse billigere udskiftningspriser selvsagt kommer forsikringsselskabets forsikringstagere tilgode i kraft af lavere præmier. 52. Endvidere bemærker parterne, at med de særlige karakteristika, der gælder for akutte glasskader, er overenskomsternes fastlæggelse af maksimalpriser den eneste mulige måde at opnå en konkurrencefremmende lavere pris for udbedring af forsikringsskader. Det vil være administrativt og økonomisk belastende at foretage individuel taksering og tilbudsindhentning vedrørende disse standardprægede små-skader. Ligeledes vil det være overordentligt administrativt belastende, hvis forsikringsselskaberne skal forhandle en række individuelle aftaler med lokale glarmestre landet over. 53. Endelig anføres det, at overenskomsterne ikke giver mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende ydelser, idet de ikke omfatter alle typer glasreparationer, og idet en ordning med maksimalpriser giver mulighed for konkurrence om at komme under maksimalprisen. Kommissionens afgørelser UIP I og UIP II 54. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt aftaler af horisontal karakter kan fritages, henviser parterne til Kommissionens fritagelser i UIP I og UIP II (EFT 1989 L, 226/25 og EFT 1999 C, 205/6), idet de bemærker, at i nærværende sammenhæng er der også tale om vertikale aftaler, hvor køberen sikrer en censur af prisen 12. Ingen betydelig konkurrencebegrænsende effekt 55. For så vidt angår overenskomsten mellem Glarmesterlauget og Dansk Glasforsikring A/S fremhæver parterne, at omsætningen hos Dansk Glasforsikring A/S vedrørende skader omfattet af den anmeldte aftale kun udgør ca. [] kr. Som ovenfor nævnt anslås den totale omsætning på udskiftningsmarkedet at udgøre ca. 500 mio. kr., hvorfor den konkrete aftale kun berører []\% af det samlede udskiftningsmarked. Den øgede transparens, aftalen indebærer i den indbyrdes relation mellem glarmestrene, må følgelig anses for en så begrænset konkurrencebegrænsning, at den kan accepteres som accessorisk 13. Vurdering Konkurrencelovens anvendelsesområde

7 7 af : Både medlemsvirksomhederne i Glarmesterlauget i Danmark og forsikringsselskaberne driver erhvervsvirksomhed, hvorfor overenskomsterne er omfattet af konkurrenceloven, jf. lovens 2, stk Overenskomsterne er indgået før den 1. januar 1998 og anmeldt inden den 1. juli 1998, hvorfor de er omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens 27, stk Overenskomsterne er ikke omfattet af 7 i konkurrenceloven, allerede idet medlemsvirksomhederne i Glarmesterlauget har en markedsandel på ca. []\% og en samlet årlig omsætning på ca. [] kroner. 59. Konkurrencerådet skal tage stilling til, om overenskomsterne og de hertil hørende prislister har til formål eller til følge, at konkurrencen begrænses, jf. konkurrencelovens 6. Hvis dette måtte være tilfældet, skal Rådet tage stilling til, om der i givet fald kan meddeles individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Dersom overenskomsterne ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, kan der gives en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9. Konkurrencelovens 6 og Ved vurderingen af om overenskomsterne er omfattet af konkurrencelovens 6, må der især lægges vægt på, at overenskomsterne medfører horisontal priskoordinering, idet de gælder for samtlige medlemsvirksomheder i Glarmesterlauget i Danmark. Aftaler med horisontal priskoordinering anses for at have til formål, at konkurrencen begrænses. 61. Som nævnt i afsnittet ovenfor om parternes argumentation, er det blevet anført, at overenskomsterne ikke har et konkurrencebegrænsende formål (horisontal priskoordinering), men derimod at fastsætte en lavere pris, end hvad selskaberne kunne opnå uden aftalerne. 62. Konkurrencestyrelsen har spurgt andre skadeforsikringsselskaber, om disses procedure i forbindelse med behandling af glasskader. Ud over Tryg-Baltica Forsikring A/S og Dansk Glasforsikring A/S er der tilsyneladende ingen, der har indgået lignende aftaler vedrørende prisfastsættelsen for reparation af glasskader. Det må med andre ord lægges til grund, at andre selskaber er i stand til at vurdere prisfastsættelsen for disse ydelser uden at selskaberne har tilsvarende aftaler. 63. Afgørelsen af, om en aftale har konkurrencebegrænsning som sit formål, foretages på grundlag af en objektiv vurdering af aftalens indhold i lyset af den økonomiske og retlige sammenhæng, hvori den indgår. Afgørende er således ikke parternes subjektive hensigt, men derimod aftalens objektive kendetegn 14. Det er naturligt at foretage en objektiv vurdering af en aftales formål, da to aftaleparter sjældent vil lade det være aftalens erklærede formål at begrænse konkurrencen. 64. De to anmeldte overenskomster indgået mellem Glarmesterlauget og to forsikringsselskaber er vertikale aftaler. En nødvendig forudsætning for anvendelsen af overenskomsterne er dog de hertil hørende prislister, som forsikringsselskabernes rabat beregnes på baggrund af. Prislisterne udarbejdes af Glarmesterlauget, og gennem prislisterne sker der en horisontal priskoordinering på markedet mellem Glarmesterlaugets medlemmer. Medlemmerne er ifølge Laugsartiklernes 30 pligtige til at overholde alle de af Lauget indgåede aftaler, og udsendelsen af prislisten har derfor betydning for samtlige medlemsvirksomheder. 65. Ved aftaler, der indeholder såvel horisontale som vertikale elementer, må der lægges betydelig vægt på aftalens horisontale karakter. Dette skyldes, at der som udgangspunkt er særlig risiko for konkurrencebegrænsninger i horisontale aftaler. Dette er således også i overensstemmelse med EU praksis, jf. nedenfor.

8 8 af : I denne forbindelse bemærkes det også, at de foreliggende vertikale aftaler kun kan eksistere, hvis der findes en horisontal prisliste. Idet den horisontale priskoordinering er en så væsentlig del af aftalekomplekset, vil en objektiv vurdering af de horisontale prislisters formål være af væsentlig betydning. 67. Overenskomsterne begrænser mærkbart konkurrencen, idet der er tale om uniformering af forhold, der i et effektivt marked vil være væsentlige konkurrenceparametre for medlemmer af Glarmesterlauget, og idet Laugets medlemmer har en ikke uvæsentlig markedsandel på det relevante marked. Herved hæmmes en effektivitetsbetinget strukturudvikling, hvor markedsprisen bestemmes af de mest effektive virksomheder. 68. Når en aftale har til formål at begrænse konkurrencen, kræves det ikke, at der foretages en analyse af de faktiske virkninger af aftalen. Gøres det derimod gældende, at en aftale har til følge at begrænse konkurrencen, er det nødvendigt at foretage en økonomisk analyse for at kunne dokumentere sådanne følgevirkninger. 69. En horisontal prisaftale er en hard core konkurrencebegrænsning, der som altovervejende hovedregel er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6. Udsendelsen af en horisontal prisliste har ud fra en objektiv vurdering et konkurrencebegrænsende formål, og det er derfor ikke nødvendigt at foretage en analyse af de økonomiske forhold omkring aftalen og den faktiske effekt af denne. Dette har i lang tid været gældende i EU-retten og er også lagt til grund i danske afgørelser 15. Konkurrenceankenævnet har således i en kendelse af 3. august 1999 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse af 25. november 1998 vedr. aftale mellem Dansk Skovforening og Danske Træindustrier om fastsættelse af vejledende priser for råtræ. I denne sag anførte Konkurrencerådet, at der var ikke foretaget en analyse af priser i Danmark sammenholdt med priser i udlandet, men alene anført det konkurrenceretlige argument for, at vejledende priser fastsat af brancheforeninger som udgangspunkt er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, fordi sådanne prislister indebærer en normering af prisdannelsen og dermed en svækkelse af konkurrencen. Konkurrenceankenævnet tiltrådte, at klagerens udsendelse af vejledende prislister i fællesskab eller hver for sig må antages at have en sådan betydning for prisdannelsen, at dette indebærer en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 2, nr. 1. Som yderligere eksempler på afgørelser, hvor Konkurrencerådet ikke har fundet det nødvendigt at foretage en faktisk analyse, idet en aftales formål var konkurrencebegrænsende, kan bl.a. nævnes afgørelse af 16. december 1998 om aftaler om anvendelse af Autotaks, afgørelse af 29. marts 2000 om BYG s vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde samt afgørelse af 27. september 2000 om Danske Fysioterapeuters prisregulering, jf. denne afgørelses punkt 61 og 62: I lyset af den retlige og økonomiske sammenhæng, hvori den omhandlede vedtægtsbestemmelse indgår må det derfor ved en objektiv vurdering anses for utvivlsom, at den har til formål at begrænse priskonkurrencen mellem medlemmerne. Hvor det kan konstateres, at en aftale mv. har til formål at begrænse konkurrencen, udgør den i sig selv en overtrædelse af forbudet i konkurrencelovens 6, og det er dermed unødvendigt at tage hensyn til de faktiske virkninger af bestemmelsen (egen fremhævelse). 70. Endvidere må det vurderes, at Glarmesterlaugets primære incitament til at indgå de vertikale aftaler om at give rabat er et forsøg på at legitimere den fortsatte udsendelse af prislisten. Lauget har ikke anført andre plausible begrundelser for at indgå aftalerne 16. Under henvisning til de to vertikale aftaler har Glarmesterlauget derved haft mulighed for at opretholde en prisliste, som Konkurrencerådet allerede i 1990 greb ind over for. 71. Forbudet mod horisontal fastsættelse af priser skal forstås i vid betydning 17. Det har ingen

9 9 af :19 betydning i denne henseende, om aftaler angiver faste priser, minimums- eller maksimalpriser, eller vejledende priser, idet horisontale aftaler om maksimalpriser eller vejledende priser medfører en normering, der i praksis kan indebære en tilsvarende eliminering af konkurrencen som faste priser. 72. I lovbemærkningerne til konkurrenceloven (FT 1996/97, tillæg A, side 3659) anføres det da også vedrørende lovens 6, stk. 2, nr. 1, at: Prissamarbejder af vejledende karakter, herunder bl.a. horisontale listepriser, der ofte har været udsendt af bl.a. brancheorganisationer, er omfattet af forbudet. Disse listepriser har ofte i praksis været prisstyrende. 73. Det forhold, at købersiden har haft en indflydelse på horisontale priser i en branche, kan ikke på nogen måde antages at sikre priser som under konkurrence. Der vil være tale om prisuniformering med de umiddelbare skadelige virkninger heraf og priskoordinering mellem konkurrenter indebærer desuden en risiko for et generelt højere prisniveau. Såfremt priskonkurrencen inden for en branche er tilstrækkelig effektiv, er der næppe noget incitament for købersiden til at indgå en aftale med hele branchen. 74. Selv om glarmestrene og forsikringsselskaberne har haft modsatrettede interesser, da rabatterne blev fastsat, legitimerer dette derfor ikke den horisontale koordinering. De modsatrettede interesser vedrører i det væsentlige kun rabatternes størrelse og ikke prislisten, og sikrer således ikke imod et højt prisniveau i prislisten. 75. Overenskomsterne vil dog også være konkurrencebegrænsende, selv om de indeholdt nettopriser til forsikringsselskaberne, idet Laugets medlemmer også herved ville blive vejledt om det tilsigtede prisniveau. 76. Prisaftaler med horisontale virkninger medfører risiko for prisuniformering, uanset om aftalen konkret direkte kun vedrører en mindre del af markedet. Dette er således også tilfældet, når der er tale om en brancheorganisation, der dækker []\% af markedet, uagtet at den ene aftale konkret kun vedrører []\% af det samlede marked. 77. Aftalernes formulering, hvor de to forsikringsselskaber modtager rabatter på []\% i forhold til en prisliste, kan kun opfattes som en indikation af, at listepriserne er de priser, som almindelige forbrugere betaler eller efter Laugets opfattelse burde betale. 78. Når der udsendes en prisliste til en hel branche som ikke er omfattet af bagatelreglen i konkurrencelovens 7, idet de berørte virksomheder dækker []\% af markedet er der næppe tvivl om, at der sker en særdeles mærkbar konkurrencebegrænsning. 79. Dansk Glasforsikring A/S har anført, at individuelle aftaler med en række glarmestre ikke er et alternativ til overenskomsten, bl.a. fordi de enkelte glarmestre ikke vil være interesserede i at indgå lignende individuelle betingelser, fordi antallet af skader ikke er stort nok til, at de vil give rabat. Hertil bemærkes, at såfremt Dansk Glasforsikring ikke har den fornødne efterspørgselsvolumen til at kunne opnå rabat hos de enkelte glarmestre, kan det næppe heller være attraktivt for brancheorganisationen - på vegne af samtlige medlemsvirksomheder - at tilbyde de pågældende vilkår. Den enkelte glarmester får ikke flere opgaver fra forsikringsselskabet blot fordi aftalen indgås via Lauget. Tværtimod må det antages, at den enkelte glarmester får færre opgaver, idet aftalen nu gælder for alle glarmestre. Var der indgået aftaler med et passende antal glarmestre, ville disse derimod formodes at ville opnå en større omsætning. Dette underbygger ligeledes, at Glarmesterlauget reelt ikke har andre formål med aftalen end udsendelsen af prislisten til sine medlemmer. 80. Glarmesterlauget gør gældende, at den øgede transparens mellem glarmestrene må anses for en så begrænset konkurrencebegrænsning, at den kan accepteres som accessorisk til en i øvrigt konkurrencefremmende aftale. Der er imidlertid i konkurrenceretlig praksis intet fortilfælde for at acceptere horisontal priskoordinering som accessorisk til en aftale med såvel vertikale som

10 10 af :19 horisontale virkninger. Den horisontale priskoordinering vil altid være et væsentlig aspekt i vurderingen af sådanne aftaler. 81. Konkurrencerådet har tidligere truffet afgørelse i sager, hvor vertikalt aftalte priser samtidig indebar en horisontal priskoordinering, der ikke blev anset for accessorisk, og hvor de modstående interesser bag tilblivelsen af priserne ikke fandtes at legitimere den horisontale priskoordinering. I sagen vedrørende Dansk Skovforening og Danske Træindustrier, som omtalt i punkt 69, var der tale om et aftalekompleks af både vertikal og horisontal karakter. Det blev vurderet, at aftalekompleksets horisontale karakter (uanset at prislisten udsendtes i fællesskab mellem modstående parter) har haft til objektiv formål at begrænse konkurrencen. I Konkurrencerådets afgørelse af 16. december 1998 vedrørende aftaler om anvendelse af Autotaks, var der tale om et aftalekompleks indgået mellem en organisation af købere, Automobilforsikringsselskabernes Fællesråd, og organisationer af sælgere, Danmarks Automobilforhandler Forening, Centralforeningen af Automobilreparatører i Danmark og Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark. Også i denne sag blev det vurderet, at aftalekomplekset som udgangspunkt var omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk Vedrørende Konkurrencestyrelsen undersøgelser forud for Konkurrencerådets beslutning i 1996 bemærkes det, at det daværende Konkurrenceråd ikke tog stilling til spørgsmålet om afsmittende virkning 18. Desuden har denne afgørelse ingen betydning for vurderingen efter den nugældende konkurrencelov, idet det i dag ikke er nødvendigt at undersøge, hvorledes horisontale prisaftaler, der som udgangspunkt har til formål at begrænse konkurrencen, i praksis påvirker konkurrenceforholdene og markedet, jf. nedenfor om EU-praksis. 83. Om parternes henvisning til Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelse den 19. september 2000 kan det oplyses, at undersøgelsen vedrører Glarmesterlaugets generelle påvirkning af medlemmernes prisfastsættelse og rabatgivning. Undersøgelsen vedrører ikke virkningerne af den her omhandlede prisliste. EU s retningslinier og praksis 84. Af Kommissionens Meddelelse om retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på horisontale samarbejdsaftaler (EFT 2001/C3/02 af 6. januar 2001) fremgår det, at horisontale aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen gennem bl.a. prisfastsættelse, normalt kan anses for at falde ind under artikel 81, stk Sådanne begrænsninger betragtes som de mest skadelige, fordi de griber direkte ind i resultatet af konkurrenceprocessen. Prisfastsættelse medfører umiddelbart, at kunderne betaler højere priser, og det kan derfor antages, at disse begrænsninger har negative virkninger på markedet, og som følge heraf er de næsten altid forbudte. 86. Kommissionen vurderer derfor, at ved horisontale aftaler indeholdende hard core begrænsninger, bl.a. prisfastsættelse, er det ikke nødvendigt at undersøge, hvorledes aftalerne i praksis påvirker konkurrenceforholdene og markedet for at fastslå, at de falder ind under artikel 81, stk I overensstemmelse med Kommissionens retningsliner om horisontale samarbejdsaftaler har horisontale prisaftaler og prislister i sig selv til formål at begrænse konkurrencen, og sådanne aftaler vil derfor næsten altid være omfattet af forbudet i EF-traktatens art. 81, stk. 1. Det er på baggrund heraf ikke fundet nødvendigt at foretage en konkret vurdering af overenskomsternes horisontale konkurrencebegrænsende virkninger.

11 11 af : Ovenstående finder ligeledes støtte i en række afgørelser, f.eks. BNIC mod Guy Clair 20, hvor det anføres, at det ved anvendelsen af artikel 85, stk. 1 [nu art. 81, stk. 1], er unødvendigt at tage hensyn til en aftales konkrete virkninger, når aftalen har til formål at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen En aftale har et konkurrencebegrænsende formål, hvis aftalen indebærer åbenlyse konkurrencebegrænsninger, som f.eks. prisaftaler, deling af markedet eller afsætningskontrol Der findes naturligvis mange horisontale samarbejdsaftaler, der ikke har et konkurrencebegrænsende formål. For at kunne konkludere, at en aftale, der ikke har et konkurrencebegrænsende formål, er i strid med EF-traktatens artikel 81, stk. 1, er det nødvendigt at foretage en økonomisk analyse af de konkurrencebegrænsende effekter. Dette var således tilfældet i sagen European Night Services mod Kommissionen 23 samt Gøttrup- Klim-Grovvareforening mod DLG 24, som parterne har henvist til mht. nødvendigheden af en økonomisk analyse. Disse afgørelser kan således ikke tages som udtryk for, at der skal foretages en økonomisk analyse, når en aftale har et konkurrencebegrænsende formål. 91. For en aftale, der indeholder såvel horisontale som vertikale elementer, vil man ved den konkurrenceretlige vurdering først og fremmest skulle foretage en vurdering af de horisontale aspekter. Til støtte herfor henvises til retningsliniernes pkt. 11 vedrørende vertikale aftaler indgået mellem konkurrenter samt til Kommissionens Meddelelse om retningslinier for vertikale begrænsninger (EFT 2000/C291/01 af 13. oktober 2000) pkt. 29 vedrørende vertikale aftaler inden for en sammenslutning af detailhandlere. 92. Endvidere kan henvises til Kommissionens Meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke falder ind under EF-traktatens artikel 81, stk. 1 ( bagatelmeddelelsen ) (EFT 1997/C372/04 af 9. december 1997). Bagatelmeddelelsens pkt. 11 fastslår, at for så vidt angår horisontale aftaler, der har til formål at fastsætte priser eller begrænse produktion eller salg, kan det ikke udelukkes, at der er tale om en konkurrencebegrænsning, selv om de deltagende virksomheders samlede markedsandele ligger under tærskelværdien på 5\%. Det følger således af bagatelmeddelelsen, at horisontale aftaler vedrørende prisfastsættelse indebærer særlige risici for, at konkurrencen begrænses. Den danske konkurrencelovs 7 har ikke en tilsvarende regel vedrørende horisontale prisaftaler. Sammenfatning 93. Overenskomsterne vurderes at have til formål at begrænse konkurrencen, hvorfor de er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, jf. også 6, stk. 2, nr. 1, og der vil ikke kunne gives en erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9. Konkurrencelovens 8, stk For at kunne opnå en individuel fritagelse fra forbudet i konkurrencelovens 6, skal det være godtgjort, at overenskomsterne opfylder samtlige betingelser i lovens 8, stk. 1, nr Som nævnt ovenfor i afsnittet om Kommissionens retningslinier for horisontale aftaler, er disse som udgangspunkt omfattet af forbudet i EF-traktatens art. 81, stk. 1, når de f.eks. indeholder bestemmelser om prisfastsættelse. Dermed er det ikke sagt, at horisontale aftaler (eller vertikale aftaler med horisontal virkning) ikke kan opnå fritagelse, jf. således også parternes henvisning til UIP-afgørelserne 25 og præmis 136 i European Night Services-afgørelsen, som citeret i note UIP-sagerne vedrørte ikke en fritagelse til en aftale om priser eller prislister, og der var heller ikke tale om en kombination af horisontale og vertikale aftaler inden for en brancheforening. 97. Disse afgørelser har således i herværende sag kun den fortolkningsmæssige betydning, at det

12 12 af :19 ikke kan udelukkes, at horisontale aftaler kan opnå fritagelse, men at dette selvsagt kommer an på en konkret vurdering efter EF-traktatens art. 81, stk. 3, hhv. konkurrencelovens 8, stk Efter konkurrenceloven er det for det første en betingelse for en individuel fritagelse, at overenskomsterne bidrager til at fremme effektiviteten i omsætningen, jf. lovens 8, stk. 1, nr. 1. Selv om der kan tages hensyn til den driftsøkonomiske effektivitet, lægges hovedvægten ved denne vurdering på den samfundsøkonomiske effektivitet, jf. også Kommissionens Meddelelse om retningslinier for vertikale begrænsninger, pkt Anmelder har gjort gældende, at overenskomsterne har til formål at give begge parter en administrativ og økonomisk lettelse i forbindelse med udførelse og behandling af de af aftalen omfattede glasskader Hertil skal Konkurrencestyrelsen bemærke, at det ikke kan afvises, at overenskomsterne og de hertil hørende prislister medfører mindre driftsøkonomiske fordele for de to forsikringsselskaber (ved ikke at skulle forhandle pris i enkeltsager mv.). Det må dog ud fra en samlet vurdering antages, at denne generelle, driftsøkonomiske betragtning ikke er nok til at sandsynliggøre, at der er en samfundsmæssig effektivitetsgevinst Ud fra et samfundsmæssigt helhedssynspunkt er der næppe tale om en effektivitetsgevinst, men snarere et effektivitetstab som følge af priskoordinationen på markedet mellem Laugets medlemmer Endvidere er det af parterne blevet anført, at glarmestrene via overenskomsterne har sikkerhed for, at de modtager betaling for deres arbejde, samt at der ikke opstår uenighed om beløbets størrelse, når der faktureres efter aftalen. Hertil bemærkes, at forsikringsselskaber som udgangspunkt må betragtes som sikre betalere, naturligvis under forudsætning af, at der sker korrekt fakturering for det udførte arbejde. Sikkerheden for betaling kan således ikke begrundes med, at brancheorganisationen har indgået en aftale på vegne af sine medlemmer. Desuden kan samme sikkerhed opnås - for såvel sikker betaling som for undgåelse af uenighed om beløbets størrelse - ved individuelle aftaler mellem forsikringsselskabet og en række glarmestre Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 1 er derfor ikke opfyldt Anmelder anfører, at de administrative lettelser til stadighed påvirker prisdannelsen i positiv retning for forbrugerne Priskoordinering mellem konkurrenter indebærer imidlertid en risiko for et generelt højere prisniveau, hvilket kommer alle forbrugere til skade. Selv om forsikringsselskaberne muligvis opnår en større rabat i forhold til det almindelige prisniveau, end de kunne opnå uden overenskomsterne, kan det således være i forhold til et forhøjet prisniveau Det er desuden tvivlsomt og ikke godtgjort, at en andel af eventuelle fordele ved den konkurrencebegrænsende aftale tilfalder forsikringsselskabernes kunder gennem lavere forsikringspræmier, end hvad der er gældende blandt konkurrerende forsikringsselskaber, der ikke har lignende aftaler Betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2 er derfor ikke opfyldt Endvidere må aftalen ikke pålægge virksomhederne begrænsninger, som ikke er nødvendige for at opnå de effektivitetsmæssige fordele mv. I anmeldelsen anføres det, at der ikke pålægges virksomhederne begrænsninger Hertil må primært gøres gældende, at bestemmelser, som overordnet indebærer effektivitetstab og risiko for et generelt højere prisniveau, jf. ovenfor, aldrig vil kunne anses for

13 13 af :19 nødvendige i konkurrencelovens forstand Administrative og økonomiske fordele, som dem aftalerne tilstræber, vil desuden kunne opnås ved langt mindre konkurrencebegrænsende arrangementer, f.eks. gennem individuelle aftaler med et antal glarmestre, der kan dække hele landet. De af anmelder særlige karakteristika, som gælder for akutte glasskader, indebærer ikke, at det er nødvendigt at indgå aftale med lauget om ens priser gældende for alle medlemmer Dansk Glasforsikring har anført, at man ikke kan opnå tilsvarende vilkår ved forhandlinger med de enkelte glarmestre. Hertil bemærkes, at hvis overenskomsten ikke pålagde de enkelte glarmestre unødvendige begrænsninger, måtte disse antages at ville være interesserede i at indgå lignende individuelle aftaler med Dansk Glasforsikring Endvidere er det ikke begrundet, hvorfor en aftale mellem Glarmesterlauget og Tryg-Baltica er nødvendig, når det ikke er nødvendigt at Lauget indgår tilsvarende aftaler med andre forsikringsselskaber af samme størrelse. Tilsyneladende har de øvrige forsikringsselskaber heller ikke indgået aftaler med andre organisationer, som har medlemsvirksomheder, der tilbyder udskiftning af vinduesglas. Følgelig kan der ikke være tale om en nødvendig begrænsning Desuden må det bemærkes, at så vidt vides har ingen forsikringsselskaber tilsvarende prisaftaler med brancheorganisationer indenfor andre af forsikringsselskabernes produktområder/forsikringsydelser. Det må antages, at udskiftning af vinduesglas ikke er den eneste skade, hvor forsikringstagerne har et behov og en forventning om udbedring med det samme Konkurrencestyrelsen finder desuden, at der pålægges virksomhederne unødvendige begrænsninger ved at fratage medlemmerne mulighederne for at fakturere ud fra virksomhedernes individuelle forudsætninger mht. anvendt tidsforbrug, omkostninger, rabatgivning mm Betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3 er således ikke opfyldt Endelig er det en betingelse, at aftalen ikke giver mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende ydelser, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4. Anmelder anfører, at markedet for udskiftning/reparation af glasskader er særdeles konkurrencepræget med et meget stort antal udbydere Det må antages, at der stort set ingen konkurrence er i forbindelse med akutte, forsikringsdækkede udskiftninger af vinduer. Selv på det bredt definerede produktmarked, udskiftningsmarkedet generelt, har Glarmesterlaugets medlemsvirksomheder en ikke uvæsentlig markedsandel på []\%, jf. ovenfor Hertil kommer den uniformerende effekt af den horisontale prisliste, som i sig selv kan gøre, at konkurrencen på markedet begrænses og i særdeleshed konkurrencen mellem Glarmesterlaugets medlemsvirksomheder Udsendelsen af prislisten giver således mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af markedet, hvorfor betingelsen ikke ses at være opfyldt Da samtlige betingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1, skal være opfyldt for at opnå en fritagelse, kan en sådan ikke meddeles. Glarmesterlauget i Danmark og Dansk Glasforsikring A/S har den 27. juni 2001 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

14 14 af :19 Delkendelse af 26. juli 2001 Konkurrenceankenævnets kendelse af 17. juli Konkurrencerådets afgørelse af 29. august 1990, som stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i kendelse af 21. marts Konkurrencerådets afgørelse af 26. oktober Konkurrencerådets afgørelse af 31. januar 1996, vedlagt som bilag 6. 7 medlemmer stemte mod et påbud, 5 medlemmer stemte for et påbud og 1 medlem undlod at stemme. 4 Kopi af de to anmeldte overenskomster er vedlagt som bilag 1a hhv. bilag 1b. 5 Overenskomsternes dækningsområde er nærmere beskrevet i bilag 4a, side 6, bilag 4b, side 5 og bilag 8a, side 1. 6 Jf. bilag 9, som er prislisten udsendt af Glarmesterlauget i Danmark i henhold til forsikringsaftalen med Tryg-Baltica og Dansk Glasforsikring, gældende fra 1. maj Jf. de to anmeldelser vedlagt som bilag 2a hhv. bilag 2b, som uddybet ved bilag 4a, side 1-9, bilag 4b, side 2-7 og bilag 8a, side 2-5 og Jf. bilag 8a, side 4. Bilag 5 indeholder en række eksempler på fakturaer, som Dansk Glasforsikring A/S for en dels vedkommende har modtaget via forsikringstageren i tilfælde, hvor forsikringstageren selv har rekvireret glarmesteren. Af eksemplerne i bilaget fremgår i øvrigt, at prislisten bruges i visse tilfælde selv om fakturering ikke sker i relation til overenskomsten, og de rabatter der følger heraf. 9 Bilag 8a, side Vedlagt som bilag Jf. de to anmeldelser vedlagt som bilag 2a hhv. bilag 2b, som uddybet ved bilag 4a, side 10-12, bilag 4b, side 8-9 og bilag 8a, side Jf. bilag 7a hhv. 7b, samt bilag 8a, side Jf. bilag 4a, side 7-9 og bilag 8a, side Jf. også om EU-praksis Kim Lundgaard Hansen m.fl. i EU konkurrenceretten, side I bilag 8a, side 6, henviser parterne til 3 afgørelser truffet af Konkurrenceankenævnet, hvor nævnet har understreget kravet om en faktisk analyse. De 3 afgørelser har imidlertid ingen betydning i herværende sag, allerede fordi der er tale om aftaler, der ikke kan siges at have et konkurrencebegrænsende formål. 16 Der er henvist til, at Lauget opnår en administrativ og økonomisk lettelse i forbindelse med udførelse og behandling af glasskader, jf. bl.a. anmeldelserne vedlagt som bilag 2a og 2b. Ved det mundtlige indlæg på Konkurrencerådets møde den 25. april 2001, blev det endvidere nævnt, at glarmestrene via overenskomsterne opnår sikkerhed for betalingen af deres arbejde. Denne sikkerhed for betaling må imidlertid også må gælde i forhold til andre forsikringsselskaber, og kan ikke begrundes med aftalen. Endvidere ville en sådan sikkerhed kunne opnås ved, at forsikringsselskabet indgår en aftale direkte med et antal glarmestre. Se endvidere punkt Jf. også om EU-praksis Kim Lundgaard Hansen m.fl. i EU konkurrenceretten, side : Bestemmelsen omfatter således ikke alene fastsættelse af ensartede priser og prisstigningsprocenter, men eksempelvis også målpriser, prissætning efter hjemmemarkedsprisen, minimums- og maksimumspriser, kollektiv binding af forhandleres videresalgspriser, kollektiv fastsættelse af agentprovisioner og forhandleravancer, forbud mod salg med tab, harmonisering af tillæg, opretholdelse af et fair prisniveau, samt kredit- og betalingsvilkår. Også fælles vejledende priser, herunder sådanne udstedt af sammenslutninger af virksomheder, falder ind under traktatens artikel 85, stk. 1 [nu art. 81, stk. 1]. 18 Jf. i øvrigt bilag 6. Af referatet fra Konkurrencerådets møde fremgår, at et medlem var i tvivl om, hvorvidt der var tale om dominans, når aftalen ikke havde afsmittende virkninger på privatkundeområdet, mens formanden fandt det afgørende, at aftalen også blev anvendt over for forsikringsselskaber, der ikke var omfattet af aftalen. Diskussionen på mødet skal ses i lyset af, at det i den daværende lovgivning kun var aftaler med dominerende virkning på markedet, der var omfattet af loven. Bilag 6 indeholder desuden den del af sagsfremstillingen, der var i høring. På side 4-5 fremgår det, at aftalerne virker uniformerende over for forsikringsselskaber, der ikke er omfattet af aftalen, mens man ser bort fra eventuelle prisuniformerende virkninger på privatkundemarkedet på grund af den senere udvikling på dette marked det forhold at

15 15 af :19 glarmestrene prisfastsætter efter faktureringsreglerne. 19 Jf. også Faull & Nikpay, The EC Law of Competition, kapitel 6, afsnit B om hard core karteller. Som udgangspunkt er enhver form for horisontale prissamarbejder eller prisaftaler en hard core konkurrencebegrænsning, og da hard core begrænsninger har til formål at begrænse konkurrencen, er det ikke er nødvendigt at undersøge de faktiske virkninger. 20 Sag 123/83, Saml. 1985, 391, præmis Jf. også Tréfilunion mod Kommissionen, sag T-148/89, Saml II, 1063, præmis Jf. bl.a. BNIC mod Guy Clair, sag 123/83, Saml. 1985, 391, præmis 22, Tréfilunion mod Kommissionen, sag T-148/89, Saml II, 1063, præmis 109, G.B. Martinelli mod Kommissionen, sag T , Saml II, 1165, præmis 23 og 28. Se desuden følgende note om European Night Services. 23 De forenede sager T-374/94, T-375/94, T-384/94 og T-388/94, Saml II, Sagerne vedrører fire jernbanevirksomheders oprettelse af selskabet European Night Services Ltd, som har til formål at tilbyde og drive passagernattogstrafik gennem Kanaltunnelen. Der er således ikke tale om en horisontal, hard core konkurrencebegrænsning, der har til formål at begrænse konkurrencen. Retten bemærker, jf. præmis 136, at vurderingen af en aftale i henhold til traktatens artikel 85, stk. 1 [nu art. 81, stk. 1], skal tage hensyn til aftalens konkrete anvendelsesområde, især den økonomiske og retlige sammenhæng, de pågældende virksomheder indgår i, de tjenesteydelser, der er tale om i aftalen, samt til, hvorledes det pågældende marked er opbygget og reelt fungerer [], medmindre der er tale om en aftale, som indebærer åbenlyse konkurrencebegrænsninger, som f.eks. prisaftaler, deling af markedet eller afsætningskontrol []. I sidstnævnte tilfælde er det nemlig kun i henhold til traktatens artikel 85, stk. 3 [nu art. 81, stk. 3], at sådanne begrænsninger kan afvejes i forhold til de påståede konkurrencefremmende virkninger med henblik på at fritage aftalen fra forbudet i samme artikels stk. 1 (egen fremhævelse). 24 Sag C-250/92, Saml I, Af sagens præmis 31 fremgår, at spørgsmålet om, hvorvidt foreningens vedtægter er forenelige med EF s konkurrenceregler, kan ikke bedømmes abstrakt. Det afhænger af det nærmere indhold af foreningens vedtægter og af de økonomiske forhold på de omhandlede markeder. Sagen drejer sig om en vedtægtsændring vedrørende medlemmernes deltagelse i (andre) foreninger, selskaber eller andre organiserede samarbejdsenheder, som på engrosområdet udøver konkurrence med selskabet (DLG), og sagen kan derfor ikke sammenlignes med herværende sag, hvor der er tale om en hard core konkurrencebegrænsning, der har et konkurrencebegrænsende formål. 25 I UIP-afgørelserne (EFT 1989 L, 226/25 og EFT 1999 C, 205/6) gav Kommissionen en fritagelse til en horisontal aftale mellem en række filmselskaber om at etablere et fælles distributionsselskab. Fritagelsen blev givet på baggrund af helt særlige forhold, idet den horisontale koordinering medførte væsentlige rationaliseringsgevinster, og idet risikoen for prissamordning var begrænset. 26 EFT 2000/C291/01 af 13. oktober 2000.

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol

Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Klage over FSR's regler om kvalitetskontrol Rådsmødet den 29. april 1998 Jnr.: 2:801-49/kb 1. Resumé I mødet den 17. december 1997 behandlede det tidligere Konkurrenceråd en klage over FSR's regler om

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-209/jec 1. Resumé Automobilforsikringsselskabernes Fællesråd (AF) har den 26. juni 1998 anmeldt et aftalekompleks

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

Danhostels maksimalprissystem

Danhostels maksimalprissystem Danhostels maksimalprissystem Journal nr. 4/0120-0289-0033/TUK/MEM Rådsmøde den 29. november 2006 Resumé 1. I maj 2006 henvendte Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem, bedre kendt som Danhostel, sig til

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Autotaks kalkulationssystem

Autotaks kalkulationssystem Autotaks kalkulationssystem Journal nr.3:1120-0204-34/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. I forbindelse med behandlingen af et anmeldt kalkulationssystem til kalkulation af lakarbejder

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING 18.12.2013 13/05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE... 4 2.1 Tilsagn...

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere