Kvalitetsstandarder Generel information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2014. Generel information"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder 2014 Generel information

2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig eller varig hjælp... 5 Hvad koster hjælpen?... 5 Hvis dine behov ændrer sig... 5 Levering af din hjælp Frit valg af leverandør... 6 Egen udpegning eller ansættelse af hjælpere... 6 Igangsætning af hjælpen... 6 Skift til anden leverandør... 7 Fleksibel hjælp / bytteydelser... 7 Hjælpen med på ferie... 7 Elever... 7 Leverandørens forpligtigelser Krav til leverandøren... 8 Krav til medarbejderne... 8 Kontakt til leverandøren... 8 Flytning / aflysning af hjælpen... 8 Dine forpligtigelser Hvis du skal aflyse eller flytte hjælpen... 9 Hvis du glemmer at aflyse hjælpen... 9 Udlevering af nøgle... 9 Arbejdsmiljø og krav til dit hjem... 9 Tilsyn og opfølgning på din hjælp Opfølgning på din hjælp Tilsyn med leverandøren og kvaliteten Hvis du vil klage Klage over afgørelsen Klage over hjælpen Den Åbne Linie Yderligere information Kontaktoplysninger

3 Danmarks bedste service Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i. Derudover kan du læse om, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige samt om hvad der forventes af dig. s mål er at give Danmarks bedste service til de borgere, der har behov for hjælp. Vi ønsker at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. Det kræver en stor indsats og et fælles ståsted. Ældre- og Handicapforvaltningens tre værdier: nærvær, ansvarlighed og respekt udgør dette ståsted. Værdierne hjælper os med at træffe de rigtige beslutninger i mødet med dig som borger i det daglige. Vi håber, kvalitetsstandarderne vil kunne bruges som opslagsværk og som udgangspunkt for dialog mellem dig og de medarbejdere, du kommer i kontakt med, når du modtager hjælp i. Venlig hilsen Ældre og Handicapudvalget 3

4 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår For at søge hjælp, skal du, en pårørende, eller eventuelt din læge kontakte kontaktcenteret. Se sidste side for Kontaktinformationer. En visitator eller en afklaringsterapeut vil herefter aflægge dig et besøg og sammen med dig og eventuelt en pårørende eller en anden bisidder, drøfte behovet for tildeling af hjælp. Vurdering af dine behov Målet er, at du skal kunne klare så mange hverdagsopgaver som muligt selv. Den endelige hjælp tildeles og udmåles derfor først efter et afklaringsforløb af op til 3 måneders varighed og på baggrund af en individuel konkret vurdering. Afklaringsforløbet består af en række afklaringstimer i dit hjem. Timerne kan, alt afhængigt af hvordan dit behov for hjælp er, bestå af instruktioner, øvelser, træning i diverse færdigheder, råd, vejledning og så videre. Forskellige faggrupper kan stå for timerne, men det er afklaringsmedarbejderen, der sætter forløbet sammen og foretager den samlede vurdering af forløbet til sidst. På baggrund af vurderingen, vil visitationen vurdere hvilken hjælp eventuelt kan tilbyde. Udgangspunktet for at få tildelt hjælp er, at du deltager i afklaringsforløbet. Derudover kan du blive bedt om tilladelse til indhentning af oplysninger fra din læge eller sygehuset. I den endelig vurdering af dit behov for hjælp, indgår blandt andet. : Dit aktuelle funktionsniveau Dine personlige ressourcer Din boligs indretning Ressourcerne i din husstand og dit netværk Din aktuelle livssituation Om det er muligt at kombinere hjælpen med træning Hvis visitationen vurderer at særlige forhold gør sig gældende, og du ikke kan have udbytte af et afklaringsforløb, vil den endelige hjælp blive udmålt og tildelt uden forudgående afklaringsforløb. Hvad betyder Bisidder: er en person, du kan invitere med til samtaler med kommunen. En bisidder skal være din støtte og skal som sådan ikke føre eller overtage din sag. Det er en god ide at have en bisidder med, som kan hjælpe dig med at stille relevante spørgsmål, eller hjælpe dig med at huske, hvad du vil fortælle. Efter samtalen kan din bisidder hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der blev sagt og besluttet. 4

5 Sagsbehandlingen Senest 7 dage efter henvendelse til visitationen vil visitator eller afklaringsterapeuten komme på hjemmebesøg. Efter endt afklaringsforløb modtager du en skriftlig afgørelse. Skal du ikke igennem et afklaringsforløb modtager du en skriftlig afgørelse senest 7 dage efter din henvendelse. Afgørelsen indeholder en beskrivelse af årsagen til din henvendelse, hvilke opgaver du skal have hjælp til samt hvor lang tid, der er bevilget til det. Afgørelsen indeholder også målet for hjælpen og hvilken periode du får hjælpen. Hvis du får helt eller delvist afslag på din ansøgning om hjælp, vil dette også fremgå af afgørelsen. Sammen med afgørelsen fremsendes en funktionsvurdering, som indeholder en beskrivelse af hvilke ressourcer du har og hvilke opgaver du skal have hjælp til. Der sendes også en klagevejledning med afgørelsen. Midlertidig eller varig hjælp Som udgangspunkt gives hjælpen midlertidig. Det vil sige visitationen sætter en dato for, hvornår det forventes, at du selv kan varetage dine opgaver igen. Typisk stopper hjælpen automatisk, medmindre det på forhånd er aftalt, at visitationen følger op på dit behov for hjælp igen inden hjælpen stoppes. Hvis det er tydeligt, at dit behov for hjælp ikke bliver kortvarigt, gives hjælpen varigt. Hvad koster hjælpen? Hjælpen er gratis. Hvis dine behov ændrer sig Hvis du allerede er bevilget hjælp, har du pligt til at oplyse, hvis dine forhold ændres. Du skal kontakte visitationen, som vil vurdere om der er behov for et nyt hjemmebesøg, et nyt afklaringsforløb eller om hjælpen kan tilpasses alene på baggrund af din henvendelse. De medarbejdere, der hjælper dig i det daglige skal også være uddannede til - og er forpligtigede til - at observere ændringer i din almentilstand og give besked til visitationen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp. Dette gælder både i tilfælde af forbedring og forværring af din almentilstand. Hvad betyder Visitator: er den person fra kommunen, der kommer ud på hjemmebesøg, hvis du søger om hjælp. Det er visitationen, der vurderer hvilken hjælp, kommunen kan tilbyde. En visitator har typisk en sundhedsfaglig baggrund og er ofte uddannet sygeplejerske, social og sundhedshjælper/assistent, terapeut eller socialrådgiver. 5

6 Levering af din hjælp Hvis visitationen vurderer, at det er en akut situation, ydes hjælpen straks af den leverandør, du har valgt. Frit valg af leverandør Hvis du bliver bevilget hjælp, har du selv mulighed for at vælge, hvem der skal udføre hjælpen. Du kan vælge imellem: Den kommunale leverandør En privat leverandør godkendt af Ældre- og Handicapforvaltningen Visitationen udleverer informationsmateriale om de forskellige leverandører, så du har et godt grundlag at vælge leverandør ud fra. Myndighedsafdelingen i Ældre og Handicapforvaltningen står for godkendelsen af frit valgs leverandørerne. Der stilles de samme krav til den kommunale leverandør som til de private leverandører. Egen udpegning eller ansættelse af hjælper Hvis du er bevilget personlig pleje eller praktisk hjælp, kan du i stedet vælge: Så lang tid går der normalt: En person, som du udpeger, og som Ældre- og Handicapforvaltningen skal godkende og ansætte Selv at ansætte en eller flere hjælpere. Har du varigt brug for mere end 20 timers hjælp om ugen, eller kan kommunen ikke stille den hjælp til rådighed, du har behov for, har du mulighed for at få et kontant tilskud til selv at ansætte hjælp. Ordningen kaldes Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Visitationen kan fortælle dig mere om mulighederne for selv at vælge hjælper og om dine forpligtigelser som arbejdsgiver og arbejdsleder. Igangsætning af hjælpen Visitationen vil kontakte den eller de leverandører, du har valgt. Du vil efterfølgende blive kontaktet af leverandøren om, på hvilken dag og tidspunkt du vil få hjælp. Du får samtidig oplyst navn og tlf. nr. på den eller de personer, du kan kontakte, hvis du har behov herfor. Hvis du modtager personlig hjælp og pleje har leverandøren 2 dage til at iværksætte hjælpen. Hvis du modtager praktisk hjælp eller madservice har leverandøren 7 dage til at iværksætte hjælpen. Hvis du ikke har fået hjælp før og ønsker en privat leverandør, vil den akutte hjælp blive ydet af den kommunale leverandør i de tilfælde, hvor det ikke er praktisk muligt at nå at iværksætte hjælpen ved den valgte private leverandør. Du kan ikke kræve en bestemt medarbejder, f.eks. en medarbejder af et bestemt køn eller en bestemt etnisk baggrund. Du kan ikke på forhånd fravælge en medarbejder, som du ikke har mødt. Du kan efterfølgende bede om en anden medarbejder, hvis samarbejdet ikke fungerer, og hvis leverandøren kan få arbejdet tilrettelagt. Medarbejderen kan i samme situation anmode om at blive flyttet. Max. 7 dage 1-13 uger Pleje max. 2 dage Praktisk Hjælp max. 7 dage Henvendelse Hjemmebesøg Afklaringsforløb Afgørelse Hjælpen i gang 6

7 Skift til anden leverandør Du kan ved henvendelse til din visitationen skifte til en anden leverandør med 14 dages varsel. Fleksibel hjælp / bytteydelser Du har ret til helt eller delvist at erstatte eller bytte din tildelte hjælp med andre ydelser. Det kan være at fravælge et bad til fordel for en tur til købmanden eller en gåtur. Det kan også være fravalg af støvsugning til fordel for afrimning af fryser, indvendig vinduespudsning, særlig hjælp på mærkedage, strygning af tøj eller lignende. Bytteydelser holdes indenfor den tidsramme, der er afsat pr. uge i dagtimerne. Det er den enkelte medarbejder, der fagligt vurderer, om det er forsvarligt at fravælge de tildelte ydelser til fordel for andre ydelser. Hvis der er tvivl om denne vurdering, tages der udgangspunkt i din bevilling, og hjælpen ydes i overensstemmelse med den. Hvis du gentagne gange vælger andre ydelser end de, der fremgår af afgørelsen, tager leverandøren kontakt til visitationen, som derefter vurderer, om der er sammenhæng mellem dit behov og afgørelsen, og om der er grundlag for at ændre afgørelsen. Hvis du ønsker at bytte mellem praktisk hjælp og personlig pleje forudsætter det, at du er bevilget begge dele og at den leverandør, du har valgt, er godkendt til at udføre begge typer ydelser. Den ydelse, du har fravalgt til fordel for en anden ydelse, kan ikke efterfølgende kræves leveret. Hvad betyder Afklaringstrapeut: Afklaringsterapeuten skal vurdere, om du kan hjælpes til at klare flere opgaver selv f.eks. via et afklaringsforløb eller et træningsprogram. Elever Ældre- og Handicapforvaltningen uddanner social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Eleverne arbejder under vejledning af en praktikvejleder. Det betyder, at det i perioder kan være en elev, der kommer og hjælper dig. Både den kommunale leverandør og private leverandører uddanner elever. 7

8 Leverandørens forpligtigelser Krav til leverandøren Leverandøren skal tilstræbe at så få medarbejdere som muligt kommer i dit hjem. Får du hjælp flere gange i døgnet, skal du dog forvente, at der kommer flere forskellige medarbejdere hos dig. Hvis du får praktisk hjælp og har valgt den samme leverandør som til pleje, er det ikke sikkert, at det bliver samme medarbejder, der udfører begge dele. Krav til medarbejderne Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af uddannede medarbejdere. Medarbejderne skal være i stand til at yde hjælpen efter princippet om hjælp til selvhjælp, således du så vidt muligt aktivt inddrages i opgaveløsningen. De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt om forhold de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt. Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig. Medarbejderne skal være udstyret med et synligt legitimationskort med billede. Kontakt til leverandøren Det vil fremgå af din bevilling hvilken leverandør du har valgt, samt hvordan og hvornår du kan kontakte leverandøren. Derudover er leverandøren ansvarlig for i forbindelse med igangsætningen af hjælpen at sikre, at du er informeret om, hvordan du nemmest tager kontakt. Flytning / aflysning af hjælpen Se kvalitetsstandarderne for de enkelte ydelser for nærmere retningslinjer for hvornår leverandøren kan aflyse eller flytte din hjælp. 8

9 Hvad er kontaktcenteret: din adgang til. Her får du råd og vejledning og hvis der er brug for det, formidles der kontakt til en af de to visitationsenheder. Dine forpligtigelser Hvis du skal aflyse eller flytte hjælpen Er du forhindret i at modtage hjælp den aftalte dag, skal du give leverandøren besked. Se kvalitetsstandarderne for de enkelte ydelser for nærmere retningslinjer. Hvis du glemmer at aflyse hjælpen Hvis du ikke har meldt afbud og ikke åbner døren, vil medarbejderen af hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen for eksempel ved at kontakte pårørende eller visitationen. Hvis det ikke lykkes at finde ud af hvor du befinder dig, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed. Udgiften til låsesmeden påhviler dig. Udlevering af nøgle Leverandøren må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op. Hvis det er nødvendigt at udlevere nøgle til leverandøren skal du sørge for at få en kvittering. Hvis visitationen vurderer, at der i akutte tilfælde er behov for at opnå adgang til din bolig og du ikke selv er i stand til at åbne, skal du have et nødkald samt et elektronisk nøglesystem installeret. Visitationen oplyser dig om, hvordan det fungerer i forbindelse med at nødkaldet og nøglesystemet bevilges. Arbejdsmiljø og krav til dit hjem Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, når de arbejder i dit hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan gøre arbejdet bedst muligt. Se kvalitetsstandarderne for de enkelte ydelser for nærmere retningslinjer. 9

10 Tilsyn og opfølgning på din hjælp Se kontaktinfo på sidste side Opfølgning på din hjælp Er du tildelt varig hjælp følges der som minimum op hvert andet år. Hvis du er tildelt midlertidig hjælp og der ikke er sat en stop dato på for hjælpen, følges der op efter minimum tre måneder. Visitationen følger op på, om den hjælp du er tildelt, svarer til det behov du har. Visitationen kontakter dig, når det er tid til opfølgning. Opfølgningen kan ske telefonisk. Hvis der opstår noget akut eller hvis dine behov ændrer sig, følges der op med det samme. Den medarbejder, der hjælper dig i det daglige observerer også ændringer i din almentilstand og give besked til visitationen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp. Dette gælder både i tilfælde af forbedring og forværring af din almentilstand. Tilsyn med leverandøren og kvaliteten af din hjælp fører tilsyn med, at alle leverandører leverer hjælp i overensstemmelse med visitationens bevilling og om kvaliteten svarer til de krav, vi stiller til leverandørerne. Tilsynet er baseret på anmeldte besøg i udvalgte borgeres hjem, hvor en medarbejder fra Ældre og Handicapforvaltningens Myndighedsafdeling gennemfører et interview med borgeren. Tilsynet foregår løbende. Derudover gennemføres der ca. hvert andet år en brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen foregår ved, at der udsendes spørgeskemaer til tilfældigt udvalgte borgere. Hvis du vil klage Klage over afgørelsen Hvis du er utilfreds med afgørelse om hjælp, kan du klage over den inden 4 uger til Ankestyrelsen. Klagen skal du sende til visitationen. Klagen skal være modtaget i visitationen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Du kan klage mundtligt eller skriftligt. I klagen kan du oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Når visitationen har modtaget din klage, vil vi se på din sag igen. Vi vil tage stilling til, om vi kan give dig helt eller delvis medhold i din klage. Hvis vi ændrer afgørelsen, vil du få besked herom inden 4 uger. Hvis ikke vi ændrer afgørelsen, sender vi din klage til Ankestyrelsen, sammen med sagens øvrige akter inden for 4 uger. Du vil herefter høre fra Nævnet. Klagen har ikke opsættende virkning. Det betyder, at den afgørelse du klager over gælder imens Nævnet behandler din klage. Klage over hjælpen Hvis du er utilfreds med en medarbejder eller med udførelsen af hjælpen eller madleverancen, skal du kontakte leverandøren. Den Åbne Linie Du kan også kontakte Den Åbne Linie, Aalborg Kommunes servicetelefon på ældre- og handicapområdet på telefon alle hverdage mellem klokken 8.00 og Så hjælper brugervejlederen dig med at klage. 10

11 Yderligere information Du kan finde yderligere information på s hjemmeside eller ved at kontakte kontaktcenteret. Se kontaktinformation på næste side. På hjemmesiden kan du også finde de øvrige kvalitetsstandarder. Du får udleveret kvalitetsstandarderne for de ydelser, du har fået bevilget af visitationen. Kvalitetsstandarder 2013 Kvalitetsstandarder 2013 Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Hvad betyder visitationen: er den organisatoriske enhed, som visitatorerne er tilknyttet. Der er i alt tre visitationsenheder i. To af dem bevilger hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, træning, hjælpemidler og plejeboliger. Den sidste visitationsenhed bevilger hjælp til borgere med handicap. Tilsammen kaldes visitationerne Myndighedsafdelingen. 11

12 Kontaktoplysninger Hvad gør du, hvis du ønsker hjælp? Du kan henvende dig til kontaktcenteret, hvis du vil have yderligere oplysninger eller har brug for hjælp. Akut henvendelse: Ved akut opstået behov for hjælp uden for normal kontortid kan Ældre- og Handicapforvaltningens vagtcentral kontaktes på Kontaktcenteret - Visitationen Lindholm Brygge 31, 1. tv Nørresundby Den Åbne Linie Tlf.: Telefontid Mandag-fredag Kl

13 Det siger loven: Kommunen har efter 83, stk. 1 og stk. 2, i Lov om Social Service pligt til at tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Kontaktcenteret - Visitationen Lindholm Brygge 31, 1. tv Tlf Nørresundby

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere