DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER"

Transkript

1 INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette tid. Dette materiale er i forbindelse med instruktionsmødet den 15. juni 2014 udsendt på mail til kommende præsidenter, som videresender det til den kommende bestyrelse. De enkelte deltagere i instruktionsmødet medbringer et eksemplar. Huskelisterne er supplerende vejledning. Læs omhyggeligt Constitution, Love og Håndbog vedr. bestyrelsens poster. Indholdsfortegnelse: Distriktsbestyrelsen, webmaster, IT-konsulent og presseansvarlig 2 Headquarters, Rådet, landswebmaster, medlemsregistrator, IWI og lovrådgiver 3 Generelt.. 4 Vejledning for præsidenten.. 6 Vejledning for sekretæren. 8 Vejledning for kassereren Vejledning for ISO. 12 Vejledning for webmaster 14 Revideret 6. maj 2014 Side 1 af 16

2 Distriktsbestyrelsen, IT konsulent og presseansvarlig Distriktspræsident: Pastdistriktspræsident: Vicedistriktspræsident: Distriktssekretær: Distriktskasserer: Danske Bank: Reg Konto DISO: IT konsulent & webmaster: Britta Andersen, Gentofte IW Hambros Alle Hellerup Tlf mobil Annelise von Bülow, Frederiksberg IW Rådmands Steins Alle 16 C, Frederiksberg Tlf mobil Janne Wolff, Hillerød IW Industrivænget Hillerød Tlf mobil Lise Winther, Frederiksværk IW Bukketornvej Frederiksværk Tlf. mobil Jeane Jöets Rathjen, Søllerød IW Vejdammen Holte Tlf mobil Birgit Baltzer, Taastrup IW Fredensvej Taastrup Tlf mobil E-mai: Britt Olsen, Taastrup IW Fredensvej Taastrup Tlf mobil Revideret 6. maj 2014 Side 2 af 16

3 Headquarters, Rådet, landswebmaster, medlemsregistrator, IWI og lovrådgiver Headquarters: National Repræsentant: Vice National Repræsentant: Rådssekretær: Rådskasserer: Landswebmaster: Medlemsregistrator: Ansvarshavende redaktør IWI: Landsmødekoordinator: International Inner Wheel, Suite 2.3 MyBuro 20 Market Street, Altrincham, Cheshire, WA14 1PF, United Kingdom Tlf.: Fax: Lene Krüger Schade, Aars IW Illerisørevej 65, Hvalpsund 9640 Aars Tlf.: Lena Pedersen, Randers Østre IW Hadstenvej 27, Lerbjerg 8370 Hadsten Tlf.: Aase Christensen, Frederikshavn IW Peter Wessels Vej 19, 9900 Frederikshavn Tlf.: Birthe Hamann, Holbæk IW Bavnen Holbæk Tlf / Birte Holst Andersen, Brønderslev IW Børglumvej Brønderslev Tlf / Tove Galmstrup Christensen, Hadsten IW Engvej 2, 8370 Hadsten Tlf.: Annalise Larsen, Sønderborg IW Sundgade 56 B, 6400 Sønderborg Tlf.: Lis Cathrine Poulsen, Taastrup IW Jens Otto Krags Gade 7, 7, København S. Tlf mobil Revideret 6. maj 2014 Side 3 af 16

4 Generelt HUSK at skrive dato, årstal, sideantal og initialer på alt. Det letter arbejdet. HUSK på alle indbetalinger at anføre klubbens navn og hvad der betales for. Formularer ligger på Inner Wheel Danmarks hjemmeside Alle medlemmer har fået udleveret et password, som skal bruges til medlemslogin. Rådet Forslag til rådet skal sendes til distriktspræsidenten, således at det kan være rådet i hænde senest 5 uger før et rådsmøde. Oversigt over rådsmøder findes på Inner Wheel Danmarks hjemmeside Nyborg Strand møder Distrikts- og landsmøde afholdes på Hotel Nyborg Strand den oktober Delegeretmapper medbringes til såvel distrikts- som landsmøde med følgende indhold: Referat af de 2 sidste distriktsmøder Dagsorden for distriktsmødet den 4. oktober 2014 med bilag Referat af landsmødet 2013 Dagsorden for landsmødet den 5. oktober 2014 med bilag Røde og grønne stemmekort, indbydelse samt relevante bilag Præsidentens mappe skal yderligere indeholde sidste Board Minutes samt andre relevante papirer. HUSK: Ajourføring efter hvert møde. 2. Tilmelding og værelsesbestilling Tilmeldingsblanketten udfyldes omhyggeligt med samtlige deltagere pr. klub. Markér tydeligt: Klubdelegerede, deres suppleanter samt eventuelle gæster. 1 eksemplar tilsendes landsmødekoordinator Lis Cathrine Poulsen. 1 eksemplar medbringes til Nyborg Strand 3. Rejsegodtgørelse Ved samkørsel i bil refunderes pr. km fra bopæl (statens takst) plus weekend broafgift eller togbillet på 2. klasse. 4. Suppleant, tilmeldt før mødet Der skal ikke afleveres fuldmagt. 5. Suppleant, ikke tilmeldt før mødet Skriftlig fuldmagt, underskrevet af klubbens præsident og sekretær, 1 stk. til distriktsmødet og 1 stk. til landsmødet. Afleveres til distriktspræsidenten. 6. Lovændringsforslag sendes til distriktssekretæren inden 1. maj. Udformning af ændringsforslag: Læs Constitution, Love og Håndbog. Forslag, der vil få økonomisk konsekvens, underbygges med tal. 7. Forslag til dagsorden på landsmødet skal sendes til distriktspræsidenten, således at det kan være rådet i hænde senest 5 uger før et rådsmøde. Referatet fra distriktsmødet betragtes som godkendt, såfremt skriftlig indsigelse ikke er distriktssekretæren i hænde senest 1. december. Forårsdistriktsmøde Frederiksberg IW afholder forårsdistriktsmøde den 15. marts Sted informeres senere. Forslag til dagsorden sendes til distriktssekretæren senest den 1. december 2014 samtidig med forslag til nye medlemmer til distriktsbestyrelsen. Få indflydelse - kom med forslag! Tilmeldingsliste, program og dagsorden modtages fra Distrikt 47 ultimo januar. På forårsdistriktsmødet inviterer vicedistriktspræsidentens klub til distriktskædeoverrækkelse. Program og tilmeldingsliste modtages enten på mødet eller udsendes separat. Referatet fra forårsdistriktsmødet betragtes som godkendt, såfremt skriftlig indsigelse ikke er distriktssekretæren i hænde senest 1. maj. Distriktskædeoverrækkelse og instruktionsmøder Afholdes i 1. halvdel af juni. Huskelister udsendes på mail til kommende præsidenter, som videresender dem til den kommende bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne SKAL medbringe dem til instruktionsmødet i juni. Desuden vil de ligge på distriktets hjemmeside. Revideret 6. maj 2014 Side 4 af 16

5 IWI Udkommer elektronisk 6-8 gange om året og i oktober udkommer et årsskrift. Materiale sendes til ansvarshavende redaktør Annalise Larsen, Nyhedsbrevet Udkommer ca. 4 gange om året og sendes i fil til klubsekretæren, der har ansvar for den videre distribution. I Nyhedsbrevet kan du blive opdateret om, hvad der foregår i ledelsen af Distrikt 47 samt rundt omkring i klubberne. Indbydelser eller omtale af spændende møder sendes til redaktør: Se sidste Nyhedsbrev. Årsindsamlingen Klubberne skal inden 1. december indsende forslag, godt underbygget, til Distriktspræsidenten med en web-adresse. Se proceduren på hjemmesiden. Når alle distrikter har stemt, vil resultatet komme på Inner Wheel Danmarks hjemmeside. Årsindsamlingen er obligatorisk, - beregningsgrundlaget er antal medlemmer pr. 1.juli 2014 (se regning fra distriktskassereren) med min. kr. 60,- pr. medlem. Beløbet kan hele året rundt - men senest 1. april 2015 sendes til rådskasserer Birthe Hamann, Bavnen 17, 4300 Holbæk eller indsættes på Rådets årsindsamlingskonto: Nordea Bank reg. nr. 1726, konto nr HUSK KLUBNAVN Bemærk, at beløb modtaget efter den 30. juni går til næste års indsamling. Internationalt hjælpeprojekt Det internationale projekt bærer overskriften Helping children around the Wold now Der er ikke tale om en samlet indsats, idet hver klub/land selv kan vælge et projekt til støtte for børn. På Inner Wheel Internationale hjemmeside er lagt logo ind, der kan downloades og bruges ved udsendelse af mail/breve m.m. De nordiske lande er gået samen om at støtte Foreningen Grønlandske Børn indtil Convention i maj Valg 1. IIW's bestyrelse Valgpapirer modtages direkte fra London i løbet af november. Den udfyldte stemmeseddel returneres til Headquarters senest 31. marts, Læs Constitution, Love og Håndbog. 2. Board directors Valgpapirer modtages sammen med ovennævnte - afkrydses og returneres som ovenfor senest 31. marts. 3. Distriktsbestyrelse: Forslag indkaldes på efterårsdistriktsmødet. Kvalifikationer: Se Constitution, Love og Håndbog for distrikt. Det henstilles til klubberne at opfordre egnede medlemmer i egen klub - selvfølgelig med den opstilledes accept. Sendes til distriktssekretæren inden den 1.december. 4. Klubbestyrelse Valg skal finde sted inden 1. marts. Se Constitution, Love og Håndbog for klubber. Retningslinjer for arkivering af klubbernes materiale Vigtigt materiale, som skal gemmes gerne via scanning: Alt materiale fra de første 5 år Alt materiale ang. jubilæer Alt materiale fra kædeoverrækkelser Månedsbreve fra generalforsamlingerne inkl. Samtlige bilag og regnskab I øvrigt alt det materiale, som klubberne må anse for relevant. Revideret 6. maj 2014 Side 5 af 16

6 Vejledning for præsidenten Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles på både bestyrelses- og klubmøde. Det er vigtigt at huske at høre klubmedlemmernes holdning til de forslag og valg, der kommer i årets løb. Præsidenten orienterer om alt, hvad der foregår inden for Inner Wheel i såvel bestyrelse som klubregi. Forslag - herunder ændringsforslag, der skal videresendes til distriktsbestyrelsen, skal være vedtaget i klubben. Bestyrelsen alene eller enkeltpersoner kan ikke indsende forslag. Klubbestyrelsen bør seriøst overveje, om der er medlemmer i egen klub, der har lyst til at deltage i distriktsbestyrelsesarbejdet. Forslag til posterne i distriktsbestyrelsen er meget velkomne. Der udsendes hvert år forespørgsel til klubberne - hjælp distriktsbestyrelsen med at finde egnede kandidater. Underret distriktsbestyrelsen om: Invitationer, charterfester, jubilæer, Intercity møder, møder mellem venskabsklubber, markante 3 minutter og andet stof, der kan formodes at have interesse. Husk på hvert klubmøde at fortælle hvilke klubmedlemmer, der har besøgt andre IW klubber. Det kan være en god ide at bede nogle af dem fortælle om deres oplevelser. I det hele taget bør præsidenten opfordre klubmedlemmerne til at besøge andre klubber og gerne foregå med et godt eksempel. Præsidenten bør også overveje, hvad netop hendes klub kan gøre for at fremme samkvemmet og samarbejdet mellem klubberne i distriktet og tage initiativ til fælles aktiviteter. Regler for fremsættelse af forslag 1. Officielt brevpapir benyttes 2. Forslag stiles til D.I.W.R. 3. Nuværende formulering af anføres 4. Ny formulering skrives 5. Der gøres opmærksom på, hvilke andre punkter og, der evt. berøres af ændringer 6. Motivering 7. Underskrives af præsident og sekretær. Læs side 11 i Constitution 2012, Love og Håndbog Publikationer må ikke udsendes uden distriktsbestyrelsens tilladelse. Intercitymøde: Bedste tidspunkt er den sidste uge i en måned der er der ingen af klubberne, der afholder klubmøde. Kontakt distriktspræsidenten inden mødet tilrettelægges, dette er kun et spørgsmål om koordinering. Distriktsbestyrelsen ønsker, at klubberne inviterer til møder og aktiviteter på tværs af klubberne. Extension Organizer Vi vil gerne have flere medlemmer, så følg op hele året. Giv et af bestyrelsesmedlemmerne dette arbejde. Der er oparbejdet et godt samarbejde med Rotary på distriktsplan, og klubberne kan evt. også selv samarbejde med de lokale Rotaryklubber om Extension. Samarbejd med distriktets Extension Organizer (Annelise von Bülow) om nye ideer og initiativer, der kan forøge og forunge vore medlemstal. Revideret 6. maj 2014 Side 6 af 16

7 Klubbens programmer sendes til vice-distriktspræsident Janne Wolff 4 gange om året (HUSK at påføre mødedatoer): Revideret 6. maj 2014 Side 7 af 16

8 Sendes senest med programmer for 1. september oktober, november og december 1. december januar, februar og marts 15. januar april, maj og juni 15. juni august og september Bemærk at programmer som indsendes 15. juni vedrører det nye IW års møder i august og september. Programmerne sendes til klubpræsidenterne og lægges på distriktets hjemmeside, hvorfra klubben selv sørger for at hente dem. Bemærk: Præsidentkæden forsikres under ens egen indboforsikring efter aftale med forsikringsselskabet. Rotary og naboklubber kontaktes ved IW årets begyndelse for nærmere aftale vedrørende eventuelle sammenfattende møder. Revideret 6. maj 2014 Side 8 af 16

9 Vejledning for sekretæren Vejledning for sekretæren i skrivning af månedsbreve På Inner Wheel Danmarks hjemmeside findes flere informationer vedr. månedsbreve, se: hvor der også ligger vejledninger for medlemmer i upload af månedsbreve, brug af medlemsregisteret, i læsning/print af månedsbreve og i oprettelse og brug af mødekalender. Udarbejdelse: Distribution: Landsarkivet: Indhold: Månedsbreve udarbejdes af sekretæren og skal godkendes af præsidenten. Sekretær og præsident er ansvarlige for månedsbrevenes indhold. Månedsbreve distribueres til klubbernes medlemmer og uploades til Internettet iflg. særskilt vejledning. Udsendelse/upload skal ske hurtigst muligt (senest 6-8 dage) efter klubmødet. Nationalrepræsentanten trækker selv månedsbrevene ud fra hjemmesiden. Månedsbreve, som uploades til Inner Wheel Danmarks hjemmeside vil blive gemt elektronisk og vil fremover være vores arkiv. Det er derfor klubbernes eget ansvar, at månedsbrevene bliver gemt! Månedsbreve, der lægges ud på Internettet: Må ikke indeholde følsomme oplysninger (som folks sygdomme, behandling m.v.). Det er en skønssag i hvert enkelt tilfælde, men vær meget opmærksom på dette. Hvis der i månedsbrevene er nævnt adresser, fulde navn, flytning etc. uden tilladelse fra den pågældende, er det på sekretærens/præsidentens fulde ansvar. Medlemmers indmeldelser, udmeldelser og dødsfald skal skrives sidste i månedsbrevet. HUSK også her at få tilladelse. Her nævnes også hvilke klubmedlemmer, der har besøgt andre klubber med angivelse af hvilken klub, de har besøgt. Månedsbreve må ikke indeholde meddelelser om: 1. Hvem klubben vil stemme på ved afstemning til distriktsbestyrelsen 2. Hvem klubben stemmer på til Vice National Repræsentant 3. Hvem klubben stemmer på til poster i International I.W. 4. Hvilket projekt, som får klubbens stemme ifm. stemmeafgivning til Årsindsamligen 5. Distriktspræsidentens Inner Wheel orientering og egoforedrag refereres ikke 6. Medlemmers egoforedrag må heller ikke refereres Artikler og lign. fra ugeblade, aviser og tidsskrifter: Disse må kun gengives, hvis der er indhentet tilladelse fra journalisten/avisen/bladet, da det ifølge loven om ophavsret ellers er forbudt og kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for klubben i form af et erstatningskrav. Dagens Digt: Det samme er gældende for digte og lignende. Der skal indhentes tilladelse fra forfatter eller forlag. (Hvis forfatteren er død for mere end 70 år siden, må man dog gerne gengive det, da copyright-rettigheden så er slut.) Det er sekretæren og præsidenten, som tager ansvar, hvis der i månedsbrevet er indsat scannede eller kopierede artikler m.m., som er hentet fra aviser, tidsskrifter eller ugeblade m.m. og anvendt uden behørig tilladelse. (Man bør hellere spørge om tilladelse en gang for meget end en gang for lidt). Foredragsholdere: Foredragsholdere skal altid spørges, om man må referere deres indlæg, da man ellers risikerer at tage brødet ud af munden på dem ved at referere foredrag, de skal holde mange gange forskellige steder. Det samme gælder for steder, man besøger. Spørg om lov til at referere og beskrive. Opsætning: Nummerering af månedsbreve: Har klubben sommerlukning i juli, får august månedsbrevet nr. 1+2, september nr. 3 osv. Gemmes som _mb01-02.doc osv. Skriftstørrelse: Revideret 6. maj 2014 Side 9 af 16

10 Månedsbreve skal skrives i skriftstørrelse 11 eller 12. Månedsbrevet må, inden for de givne rammer, opstilles som klubben ønsker det. Man kan altid rette henvendelse til de enkelte distrikters IT-konsulenter for at få hjælp. Revideret 6. maj 2014 Side 10 af 16

11 Formularer: Læs dem grundigt og overhold indsendelsesfristen! Formularerne ligger på IW Danmarks hjemmeside under medlemslogin, se Alle medlemmer har fået udleveret et password, som skal bruges. Det enkelte medlem retter selv sine personlige oplysninger ved at gå ind under login på den nationale hjemmeside og fortsætte til medlemsregistret rettelser kan ske hele året. Ved at benytte formularerne på hjemmesiden bliver disse automatisk sendt til hhv. medlemsregistrator, distriktskasserer og distriktssekretær. HUSK: hvis man vil have kopi til eget brugt, så print ud før der trykkes send. Formular 2: Registrering af kommende bestyrelse: Denne formular skal indsendes umiddelbart efter klubbernes valgmøde i februar, og senest 1. marts. Samtidig sendes informationer om kommende sekretær til distriktssekretæren (klub, navn, adresse, telefon, mailadresse). Derudover indberettes den kommende sekretær direkte til IIW international via Husk ae erstatter æ, oe erstatter ø, aa erstatter å. Rettelse af kluboplysninger og registrering af ny klub kan ske hele året. Send via hjemmesiden eller pr. post til medlemsregistratoren og distriktssekretæren. Diverse formularer: Medio november: Headquarters, London sender papirer + stemmeseddel for opstillede bestyrelsesmedlemmer til IIW. Klubbens valg afkrydses på den originale stemmeseddel. Samtidig modtages opstillede Board Directors + stemmeseddel. Klubben skal afkrydse 16 af de opstillede kandidater på stemmesedlen. Begge stemmesedler returneres til Headquarters senest 31. marts. samt holde diverse klubinformationer opdateret Rådsreferater kan findes på IW Danmarks hjemmeside under medlemslogin - Æresmedlem: Oplysninger fremsendes via mail til Inner Wheel Danmarks medlemsregister. Annoncer i IWI: Kontakt IWI s redaktør Annalise Larsen Sønderborg IW. Lukning af klub Præsidentkæden og charterbrev sendes til distriktssekretæren. Bannere returneres til klubgiverne. Revideret 6. maj 2014 Side 11 af 16

12 Vejledning for kassereren Medlemskontingentet forfalder til betaling 1. juli og betales senest den 31. august. Regning fremsendes medio august fra distriktskassereren. Distriktskontingent Medlemmer Beløb Hele året Registreret pr. 30. juni 450,00 kr. andet ½ år optaget efter 1. januar 225,00 kr. Medlemmer som ikke er meldt ud inden 30.juni SKAL betale kontingent for kommende IW-år. Når indmeldelse af nyt medlem er foretaget, indbetales kontingentet umiddelbart herefter til nedennævnte konto med angivelse af navn på det nye medlem. Skulle der være flere, kan der sendes en mail, hvori der angives for hvem, der er afsendt penge. Husk også at opgive klubnavn. Der betales ikke kontingent for medlemmer optaget i juni måned. Distriktskassereren kan vælge at udsende en faktura, som I så skal betale. Betaling til distriktskassereren på følgende konto nr.: Danske Bank konto: Inner Wheel Distrikt 47 Jeane Jöets Rathjen(Søllerød IW) Følgende er dækket af fakturaen: 1. Distriktskontingent Rådet/National IW og IW Nyt, capitation fee (International IW) og pr. capita (mødeafgift). 2. Medlemsbøger: Kommer direkte fra bogtrykker i uge IT-administration: 200 kr. pr. klub Kassereren er ansvarlig for ind- og udmeldelser, overflytning til anden klub, dødsfald og bestilling af udenlandske publikationer (blade), hvortil der bruges formularer (se Anmeldelserne er vigtige fordi, ved: optagelse kommer det nye medlem i medlemsregistret og modtager IWI Nyt. udmeldelse slettes medlemmet af medlemsregistret, da klubben hæfter for kontingent indtil udmeldelse er modtaget. overflytning registreres medlemmet under rette klub og distrikt. adresseændring kan/skal foretages af medlemmet i medlemsregistret. Vigtigt, hvis man vil modtage IWI Nyt. Beslut i klubben, hvem der står for ændringer for medlemmer uden internet. Deadline for at få oplysninger i medlemsbog er ca. 25.maj. dødsfald slettes medlemmet som ved udmeldelse, og fordi distriktet vil ære hendes minde ved førstkommende distriktsmøde. Årsindsamlingen HUSK årsindsamlingen er obligatorisk og indbetales på en særskilt konto til Rådskassereren (ikke til distriktskassereren) - se side 5. Formularer: Læs dem grundigt og overhold indsendelsesfristen. Formularerne ligger på IW Danmarks hjemmeside under medlemslogin, se Alle medlemmer har fået udleveret et password, som skal bruges. Ved at benytte formularerne på hjemmesiden bliver disse automatisk sendt til hhv. medlemsregistrator, distriktskasserer eller distriktssekretær. HUSK hvis man vil have kopi til eget brugt, så print ud før der trykkes send. Formular 3: Udmeldelse, overflytning, dødsfald Indsendes snarest muligt efter et medlems udmeldelse, overflytning eller dødsfald. Send via hjemmesiden eller pr. post til medl. registrator og distriktskasserer Formular 4: Indmeldelse af nyt medlem Indsendes snarest muligt efter en medlemsoptagelse. Revideret 6. maj 2014 Side 12 af 16

13 Send via hjemmesiden eller pr. post til medlemsregistrator og distriktskasserer. HUSK straks efter optagelse at betale kontingent til distriktskassereren Formular 5: Bestilling af udenlandske publikationer og Directory Denne formular sendes senest 1. marts vedr. Directory. Det anbefales at bestille 1-2 stk. Directory. For de andre blade er deadline 20.marts. Send via hjemmesiden eller pr. post til distriktskassereren. Hos distriktskassereren bestilles: Lovbog hentes på nettet Medlemsfortegnelse/medlemsbog Optagelsesformular IW folder hentes på nettet Medlemskort pr. 50 stk. så længe lager haves 0,00 kr. ca. 30,00 kr. 5,00 kr. 0,00 kr. 30,00 kr. Så længe lager haves kan nedenstående købes: mm mini rejsenål med lang nål 55,00 kr mm rejsenål med tie-tex 55,00 kr mm emblem med tie-tex 55,00 kr mm emblem med brochenål 55,00 kr mm med vedhæng 55,00 kr mm emblem med brochenål 55,00 kr mm emblem med vedhæng 55,00 kr. 411M med magnet 55,00 kr. Directory 6,50 Det engelske Association Magazine 8,00 Det tyske I.W. Rundschau Inner Wheel Nytt, Norge Inner Wheel Nytt, Sverige Constitution and Handbook (engelsk version af lovene) 7,00 Euro 150,00 NOK 80,00 SEK ca. 23,00 kr. Alle blade + transferafgift betales efter opkrævning fra distriktskassereren Æresbevis bestilles hos: Distriktskasserer i Distrikt 44 35,00 kr. Alle priser er inkl. moms. Andre IW nåle bestilles hos Jydsk Emblem Fabrik A/S, Sofienlystvej 9, 8340 Malling, tlf , se kataloget på Mail: Priserne er excl. forsendelse. Der tages forbehold for prisstigninger. Revideret 6. maj 2014 Side 13 af 16

14 VEJLEDNING FOR ISO Det er vigtigt, at ISO er synlig både inden for og uden for IW klubben. ISO har fast taletid ved hvert møde. Rapporter der skal sendes til DISO 1. Rapport om klubbens aktivitet i forbindelse med Inner Wheel dagen den 10. januar. Sendes senest 31. januar Rapport om fadderbørn, venskabsklubber, velgørenhed samt evt. programmer for hele året. Sendes senest 30. juni 2015 Skemaerne kan findes på distriktets hjemmeside. Klubrelaterede opgaver som ISO varetager Fadderskaber: Korrespondance læses op ved møderne. Følg med i fadderskabsbørnenes opvækst, alder og uddannelse og fortæl herom ved klubmøderne. Information og markedsføring: Skriv indlæg til aviser og blade, fortæl om, hvad Inner Wheel er, og hvad vi støtter. Informationer fra den lokale klub, der skal synliggøres på landsniveau, skal sendes til IW redaktør Annalise Larsen Store og små historier eller andet interessant og aktuelt materiale kan også tilsendes klubbens webmaster, distriktets webmaster eller DISO. Nekrologer optages ikke i IWI. Tjek internationale hjemmesider fra andre lande og IIW. Intercitymøder fællesmøder: Kontakt andre Inner Wheel klubber, Rotary klubber og andre klubber og hold fællesmøder. Intercitymøder giver bedre muligheder for gode foredragsholdere. Kontakt: Hold kontakt med andre ISO ere. Send en julehilsen. Det er meget nemmere at arrangere et Intercitymøde eller andre arrangementer, hvis vi kender vore naboklubber. Venskabsklubber i Danmark: Overvej muligheden for venskabsklubber i Danmark og fælles udflugter. ISO kan medvirke til oprettelse og kontakt til venskabsklubber. Internationalt relaterede opgaver Rotary: Deltag aktivt i samarbejdet med Rotary og Rotaract om GSE besøg, camps, Ryla det er alle projekter, som Rotary arrangerer. Venskabsklubber i udlandet: Undersøg om der er stemning for en udenlandsk venskabsklub, med det formål skiftevis at besøge hinanden, eller udveksling af informationer om begge klubbers forskellige programmer eller andre oplevelser. Det kunne også være en Rotary klub. Revideret 6. maj 2014 Side 14 af 16

15 Rally (socialt træf): Nordisk Rally foregår hvert 3. år, og ligeledes er der europæisk Rally hvert 3. år. Næste gang Det åbner mulighed for udveksling af erfaringer samt diverse forskellige kulturelle oplevelser. Convention: Det er Inner Wheel s verdensmøde, som afholdes hvert 3. år. Næste gang maj Mødet giver indblik i, hvordan forholdene er for Inner Wheel i andre lande, og hvorledes Inner Wheel kan bidrage til international forståelse. Ligeledes er det et stort socialt og globalt møderum. ISO træf Distriktet vil tilstræbe, at der hvert år i marts/april bliver holdt et ISO træf for nye og evt. også gamle ISO ere. Dette møde skal være hjælp og inspiration til næste års arbejde som ISO og give mulighed for at lære de andre ISO ere i distriktet at kende. Indsamlinger af brugte ting Brugte frimærker kan afleveres ved Landsmødet eller sendes til Hanne Dahl, Box 174, 5700 Svendborg Dåseringe kan sendes/afleveres til Lena Pedersen, Hadstenvej 27,Lerbjerg, 8370 Hadsten (se i øvrigt hjemmesiden for øvrige opsamlingssteder.) Briller (Hammel IW v/diso Inge Haas), se klubbens hjemmeside. Revideret 6. maj 2014 Side 15 af 16

16 FØRSTE INSTRUKTIONSMØDE FOR WEBMASTERE I DISTRIKT 47 IT Konsulenten afholder det første instruktionsmøde ved distriktskædeoverrækkelsen søndag den 15. juni 2014 for webmasterne i Distrikt 47. Bente Andersen vil efter flere år som IT Konsulent overdrage jobbet til distrikts-webmaster Britt Olsen, der fremover vil være både IT Konsulent og webmaster i Distrikt 47. Det er helt nyt på IT området, at der afholdes et instruktionsmøde, og vi håber, at det vil blive til gavn og glæde for klubberne. Derfor beder vi om input fra jer, så vi kan få en udbytterig dialog, om hvordan I oplever jeres arbejde med hjemmesiderne. Emner til mødet: Klubbernes hjemmesider Hvordan er det gået efter omlægningen til CMS? Hvad har I oplevet med det nye system? Og meget mere, når der er kommet input fra jer. Revideret 6. maj 2014 Side 16 af 16

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen Indhold Ja, så er efteråret kommet og jeg skal til at redigere

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere