DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER"

Transkript

1 INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette tid. Dette materiale er i forbindelse med instruktionsmødet den 15. juni 2014 udsendt på mail til kommende præsidenter, som videresender det til den kommende bestyrelse. De enkelte deltagere i instruktionsmødet medbringer et eksemplar. Huskelisterne er supplerende vejledning. Læs omhyggeligt Constitution, Love og Håndbog vedr. bestyrelsens poster. Indholdsfortegnelse: Distriktsbestyrelsen, webmaster, IT-konsulent og presseansvarlig 2 Headquarters, Rådet, landswebmaster, medlemsregistrator, IWI og lovrådgiver 3 Generelt.. 4 Vejledning for præsidenten.. 6 Vejledning for sekretæren. 8 Vejledning for kassereren Vejledning for ISO. 12 Vejledning for webmaster 14 Revideret 6. maj 2014 Side 1 af 16

2 Distriktsbestyrelsen, IT konsulent og presseansvarlig Distriktspræsident: Pastdistriktspræsident: Vicedistriktspræsident: Distriktssekretær: Distriktskasserer: Danske Bank: Reg Konto DISO: IT konsulent & webmaster: Britta Andersen, Gentofte IW Hambros Alle Hellerup Tlf mobil Annelise von Bülow, Frederiksberg IW Rådmands Steins Alle 16 C, Frederiksberg Tlf mobil Janne Wolff, Hillerød IW Industrivænget Hillerød Tlf mobil Lise Winther, Frederiksværk IW Bukketornvej Frederiksværk Tlf. mobil Jeane Jöets Rathjen, Søllerød IW Vejdammen Holte Tlf mobil Birgit Baltzer, Taastrup IW Fredensvej Taastrup Tlf mobil E-mai: Britt Olsen, Taastrup IW Fredensvej Taastrup Tlf mobil Revideret 6. maj 2014 Side 2 af 16

3 Headquarters, Rådet, landswebmaster, medlemsregistrator, IWI og lovrådgiver Headquarters: National Repræsentant: Vice National Repræsentant: Rådssekretær: Rådskasserer: Landswebmaster: Medlemsregistrator: Ansvarshavende redaktør IWI: Landsmødekoordinator: International Inner Wheel, Suite 2.3 MyBuro 20 Market Street, Altrincham, Cheshire, WA14 1PF, United Kingdom Tlf.: Fax: Lene Krüger Schade, Aars IW Illerisørevej 65, Hvalpsund 9640 Aars Tlf.: Lena Pedersen, Randers Østre IW Hadstenvej 27, Lerbjerg 8370 Hadsten Tlf.: Aase Christensen, Frederikshavn IW Peter Wessels Vej 19, 9900 Frederikshavn Tlf.: Birthe Hamann, Holbæk IW Bavnen Holbæk Tlf / Birte Holst Andersen, Brønderslev IW Børglumvej Brønderslev Tlf / Tove Galmstrup Christensen, Hadsten IW Engvej 2, 8370 Hadsten Tlf.: Annalise Larsen, Sønderborg IW Sundgade 56 B, 6400 Sønderborg Tlf.: Lis Cathrine Poulsen, Taastrup IW Jens Otto Krags Gade 7, 7, København S. Tlf mobil Revideret 6. maj 2014 Side 3 af 16

4 Generelt HUSK at skrive dato, årstal, sideantal og initialer på alt. Det letter arbejdet. HUSK på alle indbetalinger at anføre klubbens navn og hvad der betales for. Formularer ligger på Inner Wheel Danmarks hjemmeside Alle medlemmer har fået udleveret et password, som skal bruges til medlemslogin. Rådet Forslag til rådet skal sendes til distriktspræsidenten, således at det kan være rådet i hænde senest 5 uger før et rådsmøde. Oversigt over rådsmøder findes på Inner Wheel Danmarks hjemmeside Nyborg Strand møder Distrikts- og landsmøde afholdes på Hotel Nyborg Strand den oktober Delegeretmapper medbringes til såvel distrikts- som landsmøde med følgende indhold: Referat af de 2 sidste distriktsmøder Dagsorden for distriktsmødet den 4. oktober 2014 med bilag Referat af landsmødet 2013 Dagsorden for landsmødet den 5. oktober 2014 med bilag Røde og grønne stemmekort, indbydelse samt relevante bilag Præsidentens mappe skal yderligere indeholde sidste Board Minutes samt andre relevante papirer. HUSK: Ajourføring efter hvert møde. 2. Tilmelding og værelsesbestilling Tilmeldingsblanketten udfyldes omhyggeligt med samtlige deltagere pr. klub. Markér tydeligt: Klubdelegerede, deres suppleanter samt eventuelle gæster. 1 eksemplar tilsendes landsmødekoordinator Lis Cathrine Poulsen. 1 eksemplar medbringes til Nyborg Strand 3. Rejsegodtgørelse Ved samkørsel i bil refunderes pr. km fra bopæl (statens takst) plus weekend broafgift eller togbillet på 2. klasse. 4. Suppleant, tilmeldt før mødet Der skal ikke afleveres fuldmagt. 5. Suppleant, ikke tilmeldt før mødet Skriftlig fuldmagt, underskrevet af klubbens præsident og sekretær, 1 stk. til distriktsmødet og 1 stk. til landsmødet. Afleveres til distriktspræsidenten. 6. Lovændringsforslag sendes til distriktssekretæren inden 1. maj. Udformning af ændringsforslag: Læs Constitution, Love og Håndbog. Forslag, der vil få økonomisk konsekvens, underbygges med tal. 7. Forslag til dagsorden på landsmødet skal sendes til distriktspræsidenten, således at det kan være rådet i hænde senest 5 uger før et rådsmøde. Referatet fra distriktsmødet betragtes som godkendt, såfremt skriftlig indsigelse ikke er distriktssekretæren i hænde senest 1. december. Forårsdistriktsmøde Frederiksberg IW afholder forårsdistriktsmøde den 15. marts Sted informeres senere. Forslag til dagsorden sendes til distriktssekretæren senest den 1. december 2014 samtidig med forslag til nye medlemmer til distriktsbestyrelsen. Få indflydelse - kom med forslag! Tilmeldingsliste, program og dagsorden modtages fra Distrikt 47 ultimo januar. På forårsdistriktsmødet inviterer vicedistriktspræsidentens klub til distriktskædeoverrækkelse. Program og tilmeldingsliste modtages enten på mødet eller udsendes separat. Referatet fra forårsdistriktsmødet betragtes som godkendt, såfremt skriftlig indsigelse ikke er distriktssekretæren i hænde senest 1. maj. Distriktskædeoverrækkelse og instruktionsmøder Afholdes i 1. halvdel af juni. Huskelister udsendes på mail til kommende præsidenter, som videresender dem til den kommende bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne SKAL medbringe dem til instruktionsmødet i juni. Desuden vil de ligge på distriktets hjemmeside. Revideret 6. maj 2014 Side 4 af 16

5 IWI Udkommer elektronisk 6-8 gange om året og i oktober udkommer et årsskrift. Materiale sendes til ansvarshavende redaktør Annalise Larsen, Nyhedsbrevet Udkommer ca. 4 gange om året og sendes i fil til klubsekretæren, der har ansvar for den videre distribution. I Nyhedsbrevet kan du blive opdateret om, hvad der foregår i ledelsen af Distrikt 47 samt rundt omkring i klubberne. Indbydelser eller omtale af spændende møder sendes til redaktør: Se sidste Nyhedsbrev. Årsindsamlingen Klubberne skal inden 1. december indsende forslag, godt underbygget, til Distriktspræsidenten med en web-adresse. Se proceduren på hjemmesiden. Når alle distrikter har stemt, vil resultatet komme på Inner Wheel Danmarks hjemmeside. Årsindsamlingen er obligatorisk, - beregningsgrundlaget er antal medlemmer pr. 1.juli 2014 (se regning fra distriktskassereren) med min. kr. 60,- pr. medlem. Beløbet kan hele året rundt - men senest 1. april 2015 sendes til rådskasserer Birthe Hamann, Bavnen 17, 4300 Holbæk eller indsættes på Rådets årsindsamlingskonto: Nordea Bank reg. nr. 1726, konto nr HUSK KLUBNAVN Bemærk, at beløb modtaget efter den 30. juni går til næste års indsamling. Internationalt hjælpeprojekt Det internationale projekt bærer overskriften Helping children around the Wold now Der er ikke tale om en samlet indsats, idet hver klub/land selv kan vælge et projekt til støtte for børn. På Inner Wheel Internationale hjemmeside er lagt logo ind, der kan downloades og bruges ved udsendelse af mail/breve m.m. De nordiske lande er gået samen om at støtte Foreningen Grønlandske Børn indtil Convention i maj Valg 1. IIW's bestyrelse Valgpapirer modtages direkte fra London i løbet af november. Den udfyldte stemmeseddel returneres til Headquarters senest 31. marts, Læs Constitution, Love og Håndbog. 2. Board directors Valgpapirer modtages sammen med ovennævnte - afkrydses og returneres som ovenfor senest 31. marts. 3. Distriktsbestyrelse: Forslag indkaldes på efterårsdistriktsmødet. Kvalifikationer: Se Constitution, Love og Håndbog for distrikt. Det henstilles til klubberne at opfordre egnede medlemmer i egen klub - selvfølgelig med den opstilledes accept. Sendes til distriktssekretæren inden den 1.december. 4. Klubbestyrelse Valg skal finde sted inden 1. marts. Se Constitution, Love og Håndbog for klubber. Retningslinjer for arkivering af klubbernes materiale Vigtigt materiale, som skal gemmes gerne via scanning: Alt materiale fra de første 5 år Alt materiale ang. jubilæer Alt materiale fra kædeoverrækkelser Månedsbreve fra generalforsamlingerne inkl. Samtlige bilag og regnskab I øvrigt alt det materiale, som klubberne må anse for relevant. Revideret 6. maj 2014 Side 5 af 16

6 Vejledning for præsidenten Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles på både bestyrelses- og klubmøde. Det er vigtigt at huske at høre klubmedlemmernes holdning til de forslag og valg, der kommer i årets løb. Præsidenten orienterer om alt, hvad der foregår inden for Inner Wheel i såvel bestyrelse som klubregi. Forslag - herunder ændringsforslag, der skal videresendes til distriktsbestyrelsen, skal være vedtaget i klubben. Bestyrelsen alene eller enkeltpersoner kan ikke indsende forslag. Klubbestyrelsen bør seriøst overveje, om der er medlemmer i egen klub, der har lyst til at deltage i distriktsbestyrelsesarbejdet. Forslag til posterne i distriktsbestyrelsen er meget velkomne. Der udsendes hvert år forespørgsel til klubberne - hjælp distriktsbestyrelsen med at finde egnede kandidater. Underret distriktsbestyrelsen om: Invitationer, charterfester, jubilæer, Intercity møder, møder mellem venskabsklubber, markante 3 minutter og andet stof, der kan formodes at have interesse. Husk på hvert klubmøde at fortælle hvilke klubmedlemmer, der har besøgt andre IW klubber. Det kan være en god ide at bede nogle af dem fortælle om deres oplevelser. I det hele taget bør præsidenten opfordre klubmedlemmerne til at besøge andre klubber og gerne foregå med et godt eksempel. Præsidenten bør også overveje, hvad netop hendes klub kan gøre for at fremme samkvemmet og samarbejdet mellem klubberne i distriktet og tage initiativ til fælles aktiviteter. Regler for fremsættelse af forslag 1. Officielt brevpapir benyttes 2. Forslag stiles til D.I.W.R. 3. Nuværende formulering af anføres 4. Ny formulering skrives 5. Der gøres opmærksom på, hvilke andre punkter og, der evt. berøres af ændringer 6. Motivering 7. Underskrives af præsident og sekretær. Læs side 11 i Constitution 2012, Love og Håndbog Publikationer må ikke udsendes uden distriktsbestyrelsens tilladelse. Intercitymøde: Bedste tidspunkt er den sidste uge i en måned der er der ingen af klubberne, der afholder klubmøde. Kontakt distriktspræsidenten inden mødet tilrettelægges, dette er kun et spørgsmål om koordinering. Distriktsbestyrelsen ønsker, at klubberne inviterer til møder og aktiviteter på tværs af klubberne. Extension Organizer Vi vil gerne have flere medlemmer, så følg op hele året. Giv et af bestyrelsesmedlemmerne dette arbejde. Der er oparbejdet et godt samarbejde med Rotary på distriktsplan, og klubberne kan evt. også selv samarbejde med de lokale Rotaryklubber om Extension. Samarbejd med distriktets Extension Organizer (Annelise von Bülow) om nye ideer og initiativer, der kan forøge og forunge vore medlemstal. Revideret 6. maj 2014 Side 6 af 16

7 Klubbens programmer sendes til vice-distriktspræsident Janne Wolff 4 gange om året (HUSK at påføre mødedatoer): Revideret 6. maj 2014 Side 7 af 16

8 Sendes senest med programmer for 1. september oktober, november og december 1. december januar, februar og marts 15. januar april, maj og juni 15. juni august og september Bemærk at programmer som indsendes 15. juni vedrører det nye IW års møder i august og september. Programmerne sendes til klubpræsidenterne og lægges på distriktets hjemmeside, hvorfra klubben selv sørger for at hente dem. Bemærk: Præsidentkæden forsikres under ens egen indboforsikring efter aftale med forsikringsselskabet. Rotary og naboklubber kontaktes ved IW årets begyndelse for nærmere aftale vedrørende eventuelle sammenfattende møder. Revideret 6. maj 2014 Side 8 af 16

9 Vejledning for sekretæren Vejledning for sekretæren i skrivning af månedsbreve På Inner Wheel Danmarks hjemmeside findes flere informationer vedr. månedsbreve, se: hvor der også ligger vejledninger for medlemmer i upload af månedsbreve, brug af medlemsregisteret, i læsning/print af månedsbreve og i oprettelse og brug af mødekalender. Udarbejdelse: Distribution: Landsarkivet: Indhold: Månedsbreve udarbejdes af sekretæren og skal godkendes af præsidenten. Sekretær og præsident er ansvarlige for månedsbrevenes indhold. Månedsbreve distribueres til klubbernes medlemmer og uploades til Internettet iflg. særskilt vejledning. Udsendelse/upload skal ske hurtigst muligt (senest 6-8 dage) efter klubmødet. Nationalrepræsentanten trækker selv månedsbrevene ud fra hjemmesiden. Månedsbreve, som uploades til Inner Wheel Danmarks hjemmeside vil blive gemt elektronisk og vil fremover være vores arkiv. Det er derfor klubbernes eget ansvar, at månedsbrevene bliver gemt! Månedsbreve, der lægges ud på Internettet: Må ikke indeholde følsomme oplysninger (som folks sygdomme, behandling m.v.). Det er en skønssag i hvert enkelt tilfælde, men vær meget opmærksom på dette. Hvis der i månedsbrevene er nævnt adresser, fulde navn, flytning etc. uden tilladelse fra den pågældende, er det på sekretærens/præsidentens fulde ansvar. Medlemmers indmeldelser, udmeldelser og dødsfald skal skrives sidste i månedsbrevet. HUSK også her at få tilladelse. Her nævnes også hvilke klubmedlemmer, der har besøgt andre klubber med angivelse af hvilken klub, de har besøgt. Månedsbreve må ikke indeholde meddelelser om: 1. Hvem klubben vil stemme på ved afstemning til distriktsbestyrelsen 2. Hvem klubben stemmer på til Vice National Repræsentant 3. Hvem klubben stemmer på til poster i International I.W. 4. Hvilket projekt, som får klubbens stemme ifm. stemmeafgivning til Årsindsamligen 5. Distriktspræsidentens Inner Wheel orientering og egoforedrag refereres ikke 6. Medlemmers egoforedrag må heller ikke refereres Artikler og lign. fra ugeblade, aviser og tidsskrifter: Disse må kun gengives, hvis der er indhentet tilladelse fra journalisten/avisen/bladet, da det ifølge loven om ophavsret ellers er forbudt og kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for klubben i form af et erstatningskrav. Dagens Digt: Det samme er gældende for digte og lignende. Der skal indhentes tilladelse fra forfatter eller forlag. (Hvis forfatteren er død for mere end 70 år siden, må man dog gerne gengive det, da copyright-rettigheden så er slut.) Det er sekretæren og præsidenten, som tager ansvar, hvis der i månedsbrevet er indsat scannede eller kopierede artikler m.m., som er hentet fra aviser, tidsskrifter eller ugeblade m.m. og anvendt uden behørig tilladelse. (Man bør hellere spørge om tilladelse en gang for meget end en gang for lidt). Foredragsholdere: Foredragsholdere skal altid spørges, om man må referere deres indlæg, da man ellers risikerer at tage brødet ud af munden på dem ved at referere foredrag, de skal holde mange gange forskellige steder. Det samme gælder for steder, man besøger. Spørg om lov til at referere og beskrive. Opsætning: Nummerering af månedsbreve: Har klubben sommerlukning i juli, får august månedsbrevet nr. 1+2, september nr. 3 osv. Gemmes som _mb01-02.doc osv. Skriftstørrelse: Revideret 6. maj 2014 Side 9 af 16

10 Månedsbreve skal skrives i skriftstørrelse 11 eller 12. Månedsbrevet må, inden for de givne rammer, opstilles som klubben ønsker det. Man kan altid rette henvendelse til de enkelte distrikters IT-konsulenter for at få hjælp. Revideret 6. maj 2014 Side 10 af 16

11 Formularer: Læs dem grundigt og overhold indsendelsesfristen! Formularerne ligger på IW Danmarks hjemmeside under medlemslogin, se Alle medlemmer har fået udleveret et password, som skal bruges. Det enkelte medlem retter selv sine personlige oplysninger ved at gå ind under login på den nationale hjemmeside og fortsætte til medlemsregistret rettelser kan ske hele året. Ved at benytte formularerne på hjemmesiden bliver disse automatisk sendt til hhv. medlemsregistrator, distriktskasserer og distriktssekretær. HUSK: hvis man vil have kopi til eget brugt, så print ud før der trykkes send. Formular 2: Registrering af kommende bestyrelse: Denne formular skal indsendes umiddelbart efter klubbernes valgmøde i februar, og senest 1. marts. Samtidig sendes informationer om kommende sekretær til distriktssekretæren (klub, navn, adresse, telefon, mailadresse). Derudover indberettes den kommende sekretær direkte til IIW international via Husk ae erstatter æ, oe erstatter ø, aa erstatter å. Rettelse af kluboplysninger og registrering af ny klub kan ske hele året. Send via hjemmesiden eller pr. post til medlemsregistratoren og distriktssekretæren. Diverse formularer: Medio november: Headquarters, London sender papirer + stemmeseddel for opstillede bestyrelsesmedlemmer til IIW. Klubbens valg afkrydses på den originale stemmeseddel. Samtidig modtages opstillede Board Directors + stemmeseddel. Klubben skal afkrydse 16 af de opstillede kandidater på stemmesedlen. Begge stemmesedler returneres til Headquarters senest 31. marts. samt holde diverse klubinformationer opdateret Rådsreferater kan findes på IW Danmarks hjemmeside under medlemslogin - Æresmedlem: Oplysninger fremsendes via mail til Inner Wheel Danmarks medlemsregister. Annoncer i IWI: Kontakt IWI s redaktør Annalise Larsen Sønderborg IW. Lukning af klub Præsidentkæden og charterbrev sendes til distriktssekretæren. Bannere returneres til klubgiverne. Revideret 6. maj 2014 Side 11 af 16

12 Vejledning for kassereren Medlemskontingentet forfalder til betaling 1. juli og betales senest den 31. august. Regning fremsendes medio august fra distriktskassereren. Distriktskontingent Medlemmer Beløb Hele året Registreret pr. 30. juni 450,00 kr. andet ½ år optaget efter 1. januar 225,00 kr. Medlemmer som ikke er meldt ud inden 30.juni SKAL betale kontingent for kommende IW-år. Når indmeldelse af nyt medlem er foretaget, indbetales kontingentet umiddelbart herefter til nedennævnte konto med angivelse af navn på det nye medlem. Skulle der være flere, kan der sendes en mail, hvori der angives for hvem, der er afsendt penge. Husk også at opgive klubnavn. Der betales ikke kontingent for medlemmer optaget i juni måned. Distriktskassereren kan vælge at udsende en faktura, som I så skal betale. Betaling til distriktskassereren på følgende konto nr.: Danske Bank konto: Inner Wheel Distrikt 47 Jeane Jöets Rathjen(Søllerød IW) Følgende er dækket af fakturaen: 1. Distriktskontingent Rådet/National IW og IW Nyt, capitation fee (International IW) og pr. capita (mødeafgift). 2. Medlemsbøger: Kommer direkte fra bogtrykker i uge IT-administration: 200 kr. pr. klub Kassereren er ansvarlig for ind- og udmeldelser, overflytning til anden klub, dødsfald og bestilling af udenlandske publikationer (blade), hvortil der bruges formularer (se Anmeldelserne er vigtige fordi, ved: optagelse kommer det nye medlem i medlemsregistret og modtager IWI Nyt. udmeldelse slettes medlemmet af medlemsregistret, da klubben hæfter for kontingent indtil udmeldelse er modtaget. overflytning registreres medlemmet under rette klub og distrikt. adresseændring kan/skal foretages af medlemmet i medlemsregistret. Vigtigt, hvis man vil modtage IWI Nyt. Beslut i klubben, hvem der står for ændringer for medlemmer uden internet. Deadline for at få oplysninger i medlemsbog er ca. 25.maj. dødsfald slettes medlemmet som ved udmeldelse, og fordi distriktet vil ære hendes minde ved førstkommende distriktsmøde. Årsindsamlingen HUSK årsindsamlingen er obligatorisk og indbetales på en særskilt konto til Rådskassereren (ikke til distriktskassereren) - se side 5. Formularer: Læs dem grundigt og overhold indsendelsesfristen. Formularerne ligger på IW Danmarks hjemmeside under medlemslogin, se Alle medlemmer har fået udleveret et password, som skal bruges. Ved at benytte formularerne på hjemmesiden bliver disse automatisk sendt til hhv. medlemsregistrator, distriktskasserer eller distriktssekretær. HUSK hvis man vil have kopi til eget brugt, så print ud før der trykkes send. Formular 3: Udmeldelse, overflytning, dødsfald Indsendes snarest muligt efter et medlems udmeldelse, overflytning eller dødsfald. Send via hjemmesiden eller pr. post til medl. registrator og distriktskasserer Formular 4: Indmeldelse af nyt medlem Indsendes snarest muligt efter en medlemsoptagelse. Revideret 6. maj 2014 Side 12 af 16

13 Send via hjemmesiden eller pr. post til medlemsregistrator og distriktskasserer. HUSK straks efter optagelse at betale kontingent til distriktskassereren Formular 5: Bestilling af udenlandske publikationer og Directory Denne formular sendes senest 1. marts vedr. Directory. Det anbefales at bestille 1-2 stk. Directory. For de andre blade er deadline 20.marts. Send via hjemmesiden eller pr. post til distriktskassereren. Hos distriktskassereren bestilles: Lovbog hentes på nettet Medlemsfortegnelse/medlemsbog Optagelsesformular IW folder hentes på nettet Medlemskort pr. 50 stk. så længe lager haves 0,00 kr. ca. 30,00 kr. 5,00 kr. 0,00 kr. 30,00 kr. Så længe lager haves kan nedenstående købes: mm mini rejsenål med lang nål 55,00 kr mm rejsenål med tie-tex 55,00 kr mm emblem med tie-tex 55,00 kr mm emblem med brochenål 55,00 kr mm med vedhæng 55,00 kr mm emblem med brochenål 55,00 kr mm emblem med vedhæng 55,00 kr. 411M med magnet 55,00 kr. Directory 6,50 Det engelske Association Magazine 8,00 Det tyske I.W. Rundschau Inner Wheel Nytt, Norge Inner Wheel Nytt, Sverige Constitution and Handbook (engelsk version af lovene) 7,00 Euro 150,00 NOK 80,00 SEK ca. 23,00 kr. Alle blade + transferafgift betales efter opkrævning fra distriktskassereren Æresbevis bestilles hos: Distriktskasserer i Distrikt 44 35,00 kr. Alle priser er inkl. moms. Andre IW nåle bestilles hos Jydsk Emblem Fabrik A/S, Sofienlystvej 9, 8340 Malling, tlf , se kataloget på Mail: Priserne er excl. forsendelse. Der tages forbehold for prisstigninger. Revideret 6. maj 2014 Side 13 af 16

14 VEJLEDNING FOR ISO Det er vigtigt, at ISO er synlig både inden for og uden for IW klubben. ISO har fast taletid ved hvert møde. Rapporter der skal sendes til DISO 1. Rapport om klubbens aktivitet i forbindelse med Inner Wheel dagen den 10. januar. Sendes senest 31. januar Rapport om fadderbørn, venskabsklubber, velgørenhed samt evt. programmer for hele året. Sendes senest 30. juni 2015 Skemaerne kan findes på distriktets hjemmeside. Klubrelaterede opgaver som ISO varetager Fadderskaber: Korrespondance læses op ved møderne. Følg med i fadderskabsbørnenes opvækst, alder og uddannelse og fortæl herom ved klubmøderne. Information og markedsføring: Skriv indlæg til aviser og blade, fortæl om, hvad Inner Wheel er, og hvad vi støtter. Informationer fra den lokale klub, der skal synliggøres på landsniveau, skal sendes til IW redaktør Annalise Larsen Store og små historier eller andet interessant og aktuelt materiale kan også tilsendes klubbens webmaster, distriktets webmaster eller DISO. Nekrologer optages ikke i IWI. Tjek internationale hjemmesider fra andre lande og IIW. Intercitymøder fællesmøder: Kontakt andre Inner Wheel klubber, Rotary klubber og andre klubber og hold fællesmøder. Intercitymøder giver bedre muligheder for gode foredragsholdere. Kontakt: Hold kontakt med andre ISO ere. Send en julehilsen. Det er meget nemmere at arrangere et Intercitymøde eller andre arrangementer, hvis vi kender vore naboklubber. Venskabsklubber i Danmark: Overvej muligheden for venskabsklubber i Danmark og fælles udflugter. ISO kan medvirke til oprettelse og kontakt til venskabsklubber. Internationalt relaterede opgaver Rotary: Deltag aktivt i samarbejdet med Rotary og Rotaract om GSE besøg, camps, Ryla det er alle projekter, som Rotary arrangerer. Venskabsklubber i udlandet: Undersøg om der er stemning for en udenlandsk venskabsklub, med det formål skiftevis at besøge hinanden, eller udveksling af informationer om begge klubbers forskellige programmer eller andre oplevelser. Det kunne også være en Rotary klub. Revideret 6. maj 2014 Side 14 af 16

15 Rally (socialt træf): Nordisk Rally foregår hvert 3. år, og ligeledes er der europæisk Rally hvert 3. år. Næste gang Det åbner mulighed for udveksling af erfaringer samt diverse forskellige kulturelle oplevelser. Convention: Det er Inner Wheel s verdensmøde, som afholdes hvert 3. år. Næste gang maj Mødet giver indblik i, hvordan forholdene er for Inner Wheel i andre lande, og hvorledes Inner Wheel kan bidrage til international forståelse. Ligeledes er det et stort socialt og globalt møderum. ISO træf Distriktet vil tilstræbe, at der hvert år i marts/april bliver holdt et ISO træf for nye og evt. også gamle ISO ere. Dette møde skal være hjælp og inspiration til næste års arbejde som ISO og give mulighed for at lære de andre ISO ere i distriktet at kende. Indsamlinger af brugte ting Brugte frimærker kan afleveres ved Landsmødet eller sendes til Hanne Dahl, Box 174, 5700 Svendborg Dåseringe kan sendes/afleveres til Lena Pedersen, Hadstenvej 27,Lerbjerg, 8370 Hadsten (se i øvrigt hjemmesiden for øvrige opsamlingssteder.) Briller (Hammel IW v/diso Inge Haas), se klubbens hjemmeside. Revideret 6. maj 2014 Side 15 af 16

16 FØRSTE INSTRUKTIONSMØDE FOR WEBMASTERE I DISTRIKT 47 IT Konsulenten afholder det første instruktionsmøde ved distriktskædeoverrækkelsen søndag den 15. juni 2014 for webmasterne i Distrikt 47. Bente Andersen vil efter flere år som IT Konsulent overdrage jobbet til distrikts-webmaster Britt Olsen, der fremover vil være både IT Konsulent og webmaster i Distrikt 47. Det er helt nyt på IT området, at der afholdes et instruktionsmøde, og vi håber, at det vil blive til gavn og glæde for klubberne. Derfor beder vi om input fra jer, så vi kan få en udbytterig dialog, om hvordan I oplever jeres arbejde med hjemmesiderne. Emner til mødet: Klubbernes hjemmesider Hvordan er det gået efter omlægningen til CMS? Hvad har I oplevet med det nye system? Og meget mere, når der er kommet input fra jer. Revideret 6. maj 2014 Side 16 af 16

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang Distriktspræsident Lis Spurré: IW året går på hæld så dette Nyhedsbrev, bliver det sidste i dette IW år. Vi skal snart igen have hjulet til at dreje. For mit vedkommende

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 132 Marts 2013. 34. Årgang. Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen (begge Randers Østre IW) overrækker dåseringepenge

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 132 Marts 2013. 34. Årgang. Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen (begge Randers Østre IW) overrækker dåseringepenge INNER WHEEL DANMARK Nr. 132 Marts 2013 INNER WHEEL 34. Årgang Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen (begge Randers Østre IW) overrækker dåseringepenge 2 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Et

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark

Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark For Harley-Davidson Club of Denmark 2015 1. Formål. Foreningen HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK (H-DCDK) er stiftet den 23-09-1976, med det mål at samles i fællesskab om, Harley-Davidson, både nationalt

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

INNER WHEEL. Børn fra Kakundiskolen

INNER WHEEL. Børn fra Kakundiskolen INNER WHEEL DANMARK NR. 112 marts 2008 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Børn fra Kakundiskolen Indbydelse til fest for kommende verdenspræsident side 7 Intercitymøde i Helsinge side 15 Julekoncert i Odense side

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

INNER WHEEL. Foråret er lige om hjørnet

INNER WHEEL. Foråret er lige om hjørnet INNER WHEEL DANMARK NR. 108 MARTS 2007 28. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Foråret er lige om hjørnet Tænk lige på: - at gennem kærlighedens briller, bliver selv kobber til guld - at der er Rally i Ålesund den

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk

Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Vedtægt for den almennyttige forening U-landsnyt.dk Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Foreningen U-landsnyt.dk". 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Kap. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00 Trolleborg, mødelokale Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Lars Svane, Bent Nielsen, Anne Albertsen(s), Thorsten Arnold, John Reshaur Enevoldsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere