Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål og baggrund Opsummering Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen Metode Afgrænsning Beregningsmetode Usikkerheder Affaldsmængder frem til Forbrænding og deponeringskapacitet Forbrændingsegnet affald Deponeringsegnet affald Kommunale affaldsmængder Emballageaffald Affaldsfraktion Affaldsordninger Bemærkninger til tabeller Affald fordelt på fraktioner Ordninger Bilag 1 Opsætning af prognosetabeller på ADS-koder Veksebo Miljørådgivning 2012

3 1 Indledning 1.1 Formål og baggrund Prognosen for Vestforbrændings opland er udarbejdet med det formål at etablere en langsigtet prognose, som beskriver forventningen i udviklingen af mængden af affald. Prognosen er et værktøj, som kommunerne kan benytte ved planlægning af fremtidige initiativer. Prognosen er baseret på affaldskortlægninger for 2009, og mængderne er fremskrevet til Prognosen fremskriver mængderne for de 18 Vestforbrændings kommuner, og omfatter således ikke den del af Københavns Kommune, der ligger i Vestforbrændings opland. Københavns andel indgår kun ved beregning af den nødvendige kapacitet af forbrændings- og deponeringsegnet affald. Prognosen tager udgangspunkt i Affaldsbekendtgørelsens 1 13 om kommunale affaldsplaner. Prognosen er således en del af en 12-årig affaldsplan, startende fra 2013 med fokus på de første 6 år. Da prognosen tager udgangspunkt i 2009 kortlægningen, medtages også 2010, 2011 og 2012 i fremskrivningen. Kortlægningsdata fra 2009 vurderes at være det bedste datagrundlag, der vil være til rådighed for 2013 affaldsplanen. Prognosen beskriver udviklingen i alt affald i Vestforbrændings opland, og er opgjort efter Affaldsbekendtgørelsens 15 s forskrifter. Endelig fastsættelse af fremskrivningsparametre og fastsættelse af historiske trends for affaldsudviklingen er foretaget af Vestforbrænding efter oplæg fra Veksebo Miljørådgivning. 1 BEK nr af 12/12/2011

4 Mængde i ton 1.2 Opsummering I perioden fra 2008 til 2024 vil de samlede affaldsmængder i Vestforbrændings opland stige med 0,8 % pr. år fra ton til ton, svarende til 13% i hele perioden. Der er sket et fald i affaldsmængderne fra 2008 til 2009, men fra 2009 og frem vil affaldsmængderne stige for både husholdninger og erhverv. Denne stigning knytter sig til antagelsen i prognosemodellen om, at økonomisk vækst øger affaldsmængderne. Finansministeriets økonomiske forventninger viser en jævn vækst i forbrug og produktion frem til Ifølge prognosen vil mængden af affald fra bygge- og anlægsvirksomhed falde frem til 2012, og derefter stige kraftigt. Bygge og anlægsaffaldet har i perioden 2012 og frem den højeste årlige stigningstakt på ca. 3,4 %. Der er benyttet de samme fremskrivningsrater på affaldsmængderne i alle 18 kommuner. Således vil væksten i affaldsmængderne i procent pr. år være den samme i den enkelte kommune som i Vestforbrænding som helhed. Dette gælder for alle affaldstyper, fraktioner og kilder. Samlede affaldsmængder i VF Husholdninger Diverse erhverv Byggeri og anlægsvirksomhed År Figur 1: Affaldsmængder fordelt på erhvervskilder fra 2008 til 2024 År Erhvervskilde Husholdninger Diverse erhverv Byggeri og anlægsvirksomhed Rensningsanlæg Total Tabel 1: Affaldsmængder fordelt på erhvervskilder fra 2008 til 2024 Affaldsmængderne vil for husholdninger stige fra i 2009 til ton i 2024, jf. Tabel 1. Samtidig vil erhvervsaffaldsmængderne stige fra ton til ton, jf. Tabel 1. Affald fra byggeri og anlægsvirksomhed vil stige fra ton til ton, jf. Tabel 1. Affald fra renseanlæg fremskrives ikke i denne prognose, og mængderne er således uændrede fra basisåret og frem.

5 Forbrændingskapaciteten på Vestforbrænding er beregnet til ton pr. år, og de tilførte mængder af forbrændingsegnet affald fra husholdninger forventes at stige fra ton i 2012 til ton i Der vil derfor være nok forbrændingskapacitet til at behandle alt forbrændingsegnet affald fra husholdninger i hele planperioden. De tilførte mængder af deponeringsegnet affald fra husholdninger forventes at stige fra ca ton i 2012 til ca ton i Deponeringskapaciteten på AV Miljø, og en forventet åbning af Kalvebod Miljøcenters nye deponi, vil være 1,4 mio. ton. Der vil således være deponeringskapacitet til alt deponeringsegnet affald fra husholdninger i hele planperioden. 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen Både for Vestforbrænding som helhed samt for kommunen forventes en stigning i alle affaldsfraktioner fra 2012 og frem. Både historiske trends, befolkningstal og økonomiske nøgletal viser en vækst i affaldsmængderne. Det er Finansministeriets forventning til økonomisk vækst, der har størst indflydelse på, at affaldsmængderne stiger. Selv om fremskrivningen tager højde for historiske trends, og at disse ikke viser stigninger på over 2 % om året, vil storskrald fra husholdninger stadig stige med over 3 % om året fra Dette hænger sammen med, at trenden for forbrændingsegnet affald viser en stigning på ca. 1,5 %, og at forbruget af varige varer forventes at stige med 5 % om året. Fraktioner, der kategoriseres som storskrald, vil derfor stige ret kraftigt fra 2012 og frem. Dette vil fortrinsvist omhandle de tunge fraktioner på genbrugsstationerne f.eks. beton og byggeaffald, men også brændbart storskrald. Mængder indsamlet i ordninger, der indsamler storskrald, vil ligeledes stige mere, end de ordninger der indsamler emballage eller farligt affald. For fremstillingsindustri, kontorer og detailhandel, som i kortlægningerne og i denne prognose er samlet under erhvervskilden Diverse erhverv, vil stigningstakten for stort set alle fraktioner være den samme, da det meste af affaldet betegnes som erhvervsaffald, og fremskrives derfor med gennemsnittet for den historiske trend for det forbrændingsegnede affald og den samlede produktion, jf. Tabel 2. Fremskrivningen er her ca. 2 % om året, jf. Tabel 3. ADAM 2 fremskrivningerne for den danske bygge og anlægssektor viser en vækst på 3,4 % om året, hvilket betyder, at bygge og anlægsaffaldet også forventes at stige med 3,4 %, jf. Tabel 3, da der er regnet med en direkte sammenhæng mellem affaldsdannelsen og økonomien. Dette påvirker den forventede stigning for alle affaldstyper fra byggeri og anlægsvirksomhed (undtagen haveaffald), der for alle erhvervskilder er fremskrevet med den lille stigning, der ses i befolkningsudviklingen. Haveaffald er generelt set meget svært at forudsige mængderne af, hvilket skyldes at denne fraktion er afhængig af vejr og forekomsten af større bygge og anlægsprojekter. 2 ADAM er en model for udviklingen af den danske samfundsøkonomi (forbrug og produktion) udviklet af Danmarks Statistik og Finansministeriet.

6 2 Metode 2.1 Afgrænsning I denne prognose er der foretaget en basisfremskrivning af affaldsmængderne i Data fra 2008 og 2009 er baseret på affaldskortlægningerne foretaget af Veksebo Miljørådgivning. I en basisfremskrivning er der ikke medregnet effekten af eventuelle fremtidige initiativer på affaldsområdet, og prognosen tager således ikke højde for etablering af nye affaldsordninger eller øget indsamlingseffektivitet i de eksisterende. Det er således op til kommunerne at vurdere effekten af fremtidige tiltag. F.eks. kan erhvervs adgang til genbrugsstationer ændre markant i mængderne der indsamles, og ligeledes vil ændringer i fordelingsnøglerne til genbrugsstationerne, som blev foretaget i 2010, ændre hvor store mængder, der fordeles til husholdninger. Fremskrivningen af det forbrændingsegnede affald knytter sig kun til den løbende produktion af affald. Der er således kun set på affald fra primære producenter. Tidligere undersøgelser af affaldsstrømmene 3 for forbrændingsegnet affald har vist, at der sker en betydelig tilførsel af brændbart affald fra private sorteringsanlæg. Affaldet bliver på sorteringsanlæggene indberettet som affald til sortering og genanvendelse, men en del udsorteres til forbrænding. 2.2 Beregningsmetode Affaldsprognosen er beregnet i Vestforbrændings fremskrivningsværktøj, Prognosemodellen - Affaldsmængderne fremskrives afhængig af fraktion og erhvervskilde ved hjælp af 3 parametre: Historisk trend, befolkningsudvikling og økonomiske nøgletal. Nedenfor gennemgås de tre parametre kort. Historisk trend: Den historiske trend er den lineære gennemsnitlige vækst i affaldsmængderne i perioden 2002 til Denne er beregnet for dagrenovation og forbrændingsegnet affald for 11 af Vestforbrændings kommunerne. For at have den længste dataserie er der kun udvalgt 11 kommuner, da de har kortlagt affaldsmængder siden Resten af kommunerne har kun data fra 2005 og frem. Befolkningsudvikling: Her regnes med en middelværdi for den årlige befolkningstilvækst i Danmark som helhed, og tilvæksten i de 18 Vestforbrændings kommuner. Økonomiske nøgletal: Den økonomiske fremskrivning er baseret på Finansministeriets fremskrivning af produktionen efter ADAM-modellen. Fremskrivningen er fra april 2011, og medtager kun politisk besluttede tiltag. ADAM-tallene er fremskrevet til 2015, herefter er der regnet med samme årlige fremskrivning frem til Strømmene af forbrændings-, deponeringsegnet og genanvendeligt affald til og fra sorteringsanlæg i Veksebo Miljørådgivning 2009 for Vestforbrænding

7 I de tilfælde, hvor der fremskrives med både trend og økonomiske nøgletal, anvendes gennemsnittet af disse. Denne vægtning er også anvendt i fremskrivning af det forbrændingsegnede affald i Danmark i en undersøgelse foretaget af Affald Danmark i Prognosemodellen fremskriver på ISAG-koderne, erhvervskilde og affaldstype. ADAM-data kan ifølge FRIDA-modellen 5 anvendes til at fremskrive affaldet på fraktionsniveau. For hver affaldstype er der således vist den fraktion, der vurderes bedst til at beskrive udviklingen for den pågældende affaldstype. Nedenfor er vist hvilke faktorer, der benyttes til fremskrivningen afhængig af erhvervskilde og affaldstype. Fremskrivningsparametre Erhvervskilde Affaldstype Fraktion Trend Befolkning Økonomi ADAM Husholdninger Dagrenovation Dagrenovation Dagrenovation Emballageaffald Papir Husholdningsaffald gnst VF+DK Ikke varige varer Farligt affald Farligt affald Husholdningsaffald gnst VF+DK Ikke varige varer Haveaffald Haveaffald gnst VF+DK Storskrald Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet total gnst VF+DK Varige varer Diverse erhverv Behandlingsrest Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet total Samlet produktion Emballageaffald Papir og pap Forbrændingsegnet total Samlet produktion Erhvervsaffald Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet total Samlet produktion Farligt affald Farligt affald Forbrændingsegnet total Samlet produktion Haveaffald Haveaffald gnst VF+DK Spildevandsslam Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet total Samlet produktion Byggeri og anlægsvirksomhed Emballageaffald Forbrændingsegnet Bygning og konstruktion Erhvervsaffald Forbrændingsegnet Bygning og konstruktion Farligt affald Forbrændingsegnet Bygning og konstruktion Haveaffald Haveaffald gnst VF+DK Spildevandsslam Forbrændingsegnet Bygning og konstruktion Rensningsanlæg Spildevandsslam Slam og ristestof Fremskrevet med 0% Tabel 2: Fremskrivninger på affaldstype og sammenhæng med fraktion. Til højre ses hvordan hver af fraktionerne fremskrives vha. de tre parametre: Trend, befolkning og økonomi. Ud fra Tabel 2 ses det eksempelvis, at emballageaffald fra husholdninger fremskrives efter papirfraktionen. Papirfraktionen fremskrives med befolkningstilvæksten, gennemsnittet af trend på de samlede husholdningsaffalds-mængder, og produktionen af ikke varige varer. Haveaffald fremskrives kun med en enkel parameter, befolkningstilvæksten. Nedenfor er vist den årlige fremskrivning i procent fra 2009 til I kolonnen for et givent år er angivet væksten i forhold til året før. I 2010 er således angivet, hvor meget affaldsmængden stiger fra 2009 til De trends, der benyttes til at beskrive affaldsdannelsen, er udvalgt i forbindelse med udarbejdelsen af Amagerforbrænding-Vestforbrænding fællesprognose for I den forbindelse blev der analyseret på hvilke trends, der havde det bedste datagrundlag, og havde færrest metodemæssige afvigelser. 4 Vurdering af mængden af forbrændingsegnet affald i Danmark, Rambøll for Affald Danmark, januar En model til Fremskrivning af Isag Data, Frits Møller Andersen og Helge V. Larsen Forskningscenter Risø, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 35, 2006.

8 Erhvervskilde Affaldstype Husholdninger Dagrenovation 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Husholdninger Emballageaffald -3,12 1,57 1,62 1,32 1,57 1,57 1,56 1,56 Husholdninger Farligt affald -3,12 1,57 1,62 1,32 1,57 1,57 1,56 1,56 Husholdninger Haveaffald 0,77 0,78 0,14 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 Husholdninger Storskrald -1,74 0,35 3,33 3,31 3,49 3,47 3,45 3,43 Diverse erhverv Behandlingsrest -2,45 1,75 2,17 2,10 1,97 2,03 2,11 2,09 Diverse erhverv Emballageaffald -2,45 1,75 2,17 2,10 1,97 2,03 2,11 2,09 Diverse erhverv Erhvervsaffald -2,45 1,75 2,17 2,10 1,97 2,03 2,11 2,09 Diverse erhverv Farligt affald -2,45 1,75 2,17 2,10 1,97 2,03 2,11 2,09 Diverse erhverv Haveaffald 0,77 0,78 0,14 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 Diverse erhverv Spildevandsslam -2,45 1,75 2,17 2,10 1,97 2,03 2,11 2,09 Byggeri og anlæg Emballageaffald -12,82-8,47 2,26 1,21 2,54 3,41 3,43 3,43 Byggeri og anlæg Erhvervsaffald -12,82-8,47 2,26 1,21 2,54 3,41 3,43 3,43 Byggeri og anlæg Farligt affald -12,82-8,47 2,26 1,21 2,54 3,41 3,43 3,43 Byggeri og anlæg Haveaffald 0,77 0,78 0,14 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 Byggeri og anlæg Spildevandsslam -12,82-8,47 2,26 1,21 2,54 3,41 3,43 3,43 Renseanlæg mv. Spildevandsslam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabel 3: Fremskrivningsrater i procent. Raten beskriver, hvor meget affaldsmængden stiger fra et år til det næste. Af ovenstående ses eksempelvis, at dagrenovationsmængden ifølge beregningerne vil stige med 0,23 % pr. år frem til 2024, hvilket er beregnet ud fra den historiske tendens, jf. Tabel 2. Emballageaffald og farligt affald vil stige med 1,57 % om året fra 2012 og frem, beregnet ud fra en kombination af historisk trend, forventningen til forbrug af ikke varige varer og befolkningsudvikling. Der er anvendt de samme fremskrivningsrater for alle 18 Vestforbrændings kommuner. Til beregning af forbrændings- og deponeringskapacitet i kapitel og er brugt de samme fremskrivningsrater til den del af København, der indgår i Vestforbrændings opland. Sidstnævnte bruges kun til beregning af forbrændings- og deponeringskapacitet. 2.3 Usikkerheder Enhver prognose er behæftet med usikkerhed, og generelt øges usikkerheden, jo længere prognosen rækker frem i tiden. Som nævnt rækker fremskrivningen af de økonomiske nøgletal kun frem til 2015, og derfor er de økonomiske vækstparametre for uændrede i forhold til Der skal yderligere peges på følgende forhold: Fejl og mangler i materialet for basisåret 2009 Mulige fejl i kortlægningen af affaldsmængderne i 2009 vil direkte indvirke på prognosen. Der er foretaget enkelte tilretninger i kortlægningsdatabaserne siden afrapporteringen i 2010, dog er der ikke fortaget større korrektioner. De kortlagte mængder og prognoseudgangspunktet er således næsten ens. Fejl og mangler i tendensanalyserne Fejl i tendensanalyserne knytter sig især til mulige fejl og metodeændringer i kortlægningerne over den betragtede periode på 8 år ( ). Der er ligeledes knyttet usikkerhed til, hvorvidt den historiske trend afspejler, hvordan affaldshåndteringen og affaldssammensætningen vil være helt frem til 2024.

9 Økonomisk udvikling som forklaringsvariabel Det er forudsat, at den økonomiske udvikling i væsentlig grad påvirker affaldsdannelsen. Der er foretaget studier 6, 7, som viser, at netop de valgte fremskrivningsparametre kan beskrive udviklingen i affaldsmængderne. Usikkerhederne for prognosen knytter sig især til, at de valgte fremskrivningsparametre beskriver forventningerne til den økonomiske udvikling nationalt, hvor de samme forventninger i denne prognose er anvendt regionalt på Vestforbrændings opland. Der findes imidlertid ikke tilgængelige økonomiske prognoser på det regionale plan. Effekten af kommunale og statslige initiativer VF-Prognosen tager ikke hensyn til eventuelle nye statslige eller kommunale initiativer udover de allerede iværksatte. Det gælder f.eks. særligt målrettede initiativer for at øge genanvendelsen af det brændbare affald, eller en reduktion af mængderne til deponering. Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen har en meget begrænset indflydelse på den samlede affaldsmængde, da denne ligger på under 0,2 % stigning pr. år. Befolkningstilvæksten i Vestforbrændingkommunerne ligger på 0,09 % i 2016 og 0,19 % i 2024, hvor væksten for hele landet ligger på henholdsvis 0,18 % og 0,25 % 8. Disse små fremskrivningsrater betyder meget lidt i forhold til den økonomiske fremskrivning. Den afgørende faktor for mængden af husholdningsaffald er forventningerne til det private forbrug. 6 Andersen, F. m.fl. A Scenario Model for the Generation of Waste Risø National Laboratory En model til Fremskrivning af Isag Data, Frits Møller Andersen og Helge V. Larsen Forskningscenter Risø, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr Statistikbanken.dk tabel FOLK1 og FRKM110, befolkning i VF-kommuner bortset fra København.

10 Antal ton 3 Affaldsmængder frem til Forbrænding og deponeringskapacitet Forbrændingsegnet affald Nedenfor er vist mængder af affald til forbrænding i perioden 2006 til 2024, samt den forbrændingskapacitet Vestforbrænding har til rådighed Udvikling i mængder af forbrændingsegnet affald Husholdninger heraf Dagren. Diverse erhverv Byggeri og anlæg Forbrændingsegnet Total Kapacitet Total År Figur 2: Mængden af forbrændingsegnet affald inkl. den del af København, der ligger i Vestforbrændings opland. Lilla: Den samlede tilførte mængde fra alle kilder Blå: Samlet mængde fra husholdninger Rød: Den del af det forbrændingsegnede, der indberettes som dagrenovation 9 Orange: Samlet mængde fra diverse erhverv Grøn: Samlet mængde fra byggeri og anlægsvirksomhed Mængderne af forbrændingsegnet affald er inkl. den del, der stammer fra Københavns Kommune, der ligger i Vestforbrændings opland. Disse mængder er beregnet som 33 % af det brændbare husholdningsaffald og 20 % af det brændbare erhvervsaffald, bortset fra affald fra renseanlæg 10. Mængderne i Københavns Kommune er fremskrevet med de samme rater, som er anvendt for de øvrige Vestforbrændings kommuner. 9 Bemærk at flere kommuner indsamler dagrenovation i rute, hvor der også hentes i institutioner og erhverv, men hvor det ikke er muligt at adskille, hvor store mængder der er erhvervsaffald. 10 Tilbagemelding fra Mogens Rasmussen, Vestforbrænding

11 Det ses, at forbrændingskapaciteten på ton pr. år 11 er højere end den tilførte mængde af forbrændingsegnet affald fra husholdninger ( ton i 2009 og ton i 2024). Dermed er der kapacitet nok til at behandle alt forbrændingsegnet husholdningsaffald frem til Den samlede mængde forbrændingsegnet affald er i 2009 på ca ton, og forventes at stige til ca ton i Nedenfor er vist udviklingen i det forbrændingsegnede affald fordelt på erhvervskilder i hele planlægningsperioden Erhvervskilde Husholdninger heraf Dagren Diverse erhverv Byggeri og anlæg Forbrændingsegnet Total Kapacitet Total Tabel 4: Mængder af forbrændingsegnet affald fordelt på erhvervskilder, inkl. den del af København, der ligger i Vestforbrændings opland, samt forbrændingskapacitet for Vestforbrænding i perioden De affaldsmængder, der er opgjort i Tabel 4, er kun den løbende produktion, dvs. affald fra primærproducenter, der går direkte eller via omlastning til forbrændingsanlægget. Der er i beregningerne ikke medtaget forbrændingsegnet affald fra private sorteringsanlæg (sekundært affald). 11 Vestforbrænding har en forbrændingskapacitet på ton pr år frem til 2020, og det forventes, at denne som minimum er den samme i

12 Antal ton Deponeringsegnet affald Nedenfor er vist mængder af affald til deponering i perioden 2006 til Udvikling i mængder af deponeringsegnet affald Husholdninger Diverse erhverv Byggeri og anlæg Deponeringsegnet Total År Figur 3: Mængden af deponeringsegnet affald inkl. den del af København, der ligger i Vestforbrændings opland. Lilla: Den samlede tilførte mængde fra alle kilder Blå: Samlet mængde fra husholdninger Orange: Samlet mængde fra diverse erhverv Grøn: Samlet mængde fra byggeri og anlægsvirksomhed Mængderne af deponeringssegnet affald er inkl. den del, der stammer fra Københavns Kommune, der ligger i Vestforbrændings opland 12. Deponeringskapaciteten på AV Miljø frem til lukningen i 2016 er ca ton, og anlægget forventer at kunne modtage alt det deponeringsegnede affald fra området i perioden 13. I forbindelse med lukningen af AV Miljø åbnes der for deponi på Kalvebod Miljøcenter. Her vil kapaciteten være ca. 1,3 mio ton for Vestforbrændings kommuner. Behovet for kapacitet ses nedenfor opgjort til ton i 2009 og ton i 2024 af deponeringsegnet affald fra husholdninger. Dermed er der kapacitet nok frem til 2024 til at behandle alt deponeringsegnet husholdningsaffald. 12 Denne delmængde fra Københavns Kommune er beregnet som 33 % af det deponeringsegnede husholdningsaffald og 20 % af det deponeringsegnede erhvervsaffald bortset fra affald fra renseanlæg. Mængderne i Københavns Kommune er fremskrevet med de samme rater, som er anvendt for de øvrige Vestforbrændings kommuner. 13 Beregnet ved at restvolumen på AV Miljø er m 3 og af disse er ca. 67 % tildelt Vestforbrænding. Der kan deponeres 1,5 ton pr m 3. Kilde: Per Wellendorf AV Miljø.

13 Erhvervskilde Husholdninger Diverse erhverv Byggeri og anlæg Deponeringsegnet Total Kapacitet Total Tabel 5: Mængder af deponeringssegnet affald fordelt på erhvervskilder inkl. den del af København, der ligger i Vestforbrændings opland i perioden De deponeringsegnede mængder, der er opgjort i Tabel 5, er kun den løbende produktion, dvs. affald fra primærproducenter, der går direkte eller via omlastning til deponiet. Der er i beregningerne ikke medtaget deponeringsegnet affald fra private sorteringsanlæg eller sekundært affald. 14 Kapaciteten er ikke beregnet pr. år, da det kun har været muligt at få oplyst den samlede kapacitet på de to anlæg uden en nøjagtig tidshorisont.

14 4 Kommunale affaldsmængder 4.1 Emballageaffald Emballageaffald (ton) K2009 Forventede værdier Kilde Beskrivelse Husholdninger Papir Pap Glas Plast Jern og metal I alt Diverse erhverv Papir Pap Glas Plast Jern og metal I alt Bygge og anlæg Papir Pap Glas Plast Jern og metal I alt Total Tabel 6: Mængden af emballageaffald i Ishøj Kommune fra skønnet ud fra fraktionskoder. Tabel 6 viser mængden af emballageaffald i prognoseperioden fordelt på erhvervskilde og fraktion. Det er en stor usikkerhed behæftet med affaldstypen emballageaffald, da den sjældent benyttes korrekt i affaldsindberetningerne. Tabellen er derfor opgjort på de fraktioner, der er vurderet at være emballage, samt oplysninger fra Vestforbrændings VAKSsystem 15. Derfor er affaldsmængderne for emballageaffald formentlig undervurderet, specielt på erhvervssiden, da det sjældent oplyses, at der er tale om emballageaffald, når der indberettes jern og metal eller plast. Fremover vil det være vigtigt for kommunerne at få affaldsindsamlere og modtageanlæg til at indberette emballageaffald bedre. Eventuelle initiativer for indsamling af emballageaffald er i høj grad afhængig af, at det registreres korrekt, når det indsamles. I det nye Affaldsdatasystem er alt papir, pap, metal og plast kodemæssigt delt op i emballage og ikkeemballage. Dermed er der mulighed for en bedre registrering. 4.2 Affaldsfraktion Tabel 7 til Tabel 9 viser affaldsmængderne fordelt på erhvervskilde og fraktioner. Der er vist de samlede affaldsmængder i kommunen, samt en tabel for hver af de 3 erhvervskilder: Husholdninger, diverse erhverv inkl. renseanlæg, samt byggeri og anlægsvirksomhed. 15 VAKS står for - Vestforbrændings Affalds- og Kundeservice System.

15 Totale affaldsmængder (ton) K2009 Forventede værdier Fraktion Beskrivelse Ani. og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forb Org., halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Slagge Slamaske Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske prod CFC-holdige kølesk. og frysere Slam I alt Tabel 7: Samlede affaldsmængder i Ishøj Kommune fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle værdier.

16 Husholdningernes affaldsmængder (ton) K2009 Forventede værdier Fraktion Beskrivelse Ani. og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forb Org., halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Slagge Slamaske Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske prod CFC-holdige kølesk. og frysere Slam I alt Tabel 8: Affaldsmængder fra husholdninger i Ishøj Kommune fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

17 Erhvervs affaldsmængder (ton) K2009 Forventede værdier Fraktion Beskrivelse Ani. og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forb Org., halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Slagge Slamaske Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske prod CFC-holdige kølesk. og frysere Slam I alt Tabel 9: Affaldsmængder i Ishøj Kommune fra diverse erhverv inkl. renseanlæg fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

18 Bygge & anlægsaffaldsmængde (ton) K2009 Forventede værdier Fraktion Beskrivelse Ani. og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forb Org., halogenfri forb Uorganiske forbindelser Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Dagrenovation Ikke brændbart affald Papir og pap Bølgepap Glas/Flasker Planglas/autoruder Plast PVC Madspild/andet organisk Haveaffald Jern og metal Elkabler Dæk Beton Tegl Andet bygge/anlægsaffald Gips Asfalt Træ Trykimprægneret træ Jord og sten Andet genanvendeligt Klinisk risikoaffald Sand og ristestof Slagge Slamaske Asbest Batterier Blyakkumulatorer Elektriske og elektroniske prod CFC-holdige kølesk. og frysere Slam I alt Tabel 10: Affaldsmængder i Ishøj Kommune fra byggeri og anlægsvirksomhed fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

19 4.3 Affaldsordninger Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Ordning Husholdninger Dagrenovationsordning Madaffaldsordning Haveaffaldsordning Aviser og ugeblade Flasker og glas Storskraldsordning Genbrugsstation Elektronikaffaldsordning Farligt affald - komm. Inds Papir - boligselsskaber mv Storskrald fra boligselsk Brændbart storskrald til VF Papir Pap Flasker og glas Miljøskabe, samlede bebyg I alt Diverse erhverv Haveaffaldsordning Genbrugsstation Have- og parkaffald Farligt affald Klinisk risikoaffald Anvisningsordning Farligt affald - anvist Batterier Fotokemikalieordning Olie og benzinudskillere Slamsugerordning I alt Bygge og anlæg Genbrugsstation Have- og parkaffald Anvisningsordning Farligt affald - anvist Renseanlæg Slam mv Anvisningsordning Farligt affald - anvist I alt Total Tabel 11: Samlede affaldsmængder i Ishøj Kommune fordelt på erhvervskilde, ordning og behandlingsform i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

20 5 Bemærkninger til tabeller 5.1 Affald fordelt på fraktioner I tabel 7 ses en oversigt over de samlede mængder affald fordelt på fraktion. Fraktionerne er vist i de samme samlegrupper, som benyttes i kortlægningerne. Den eneste undtagelse er, at der i prognosen er medtaget fraktion slagge og slamaske. I kortlægningerne indgår disse to fraktioner i deponeringsegnet affald, 23.00, da mængderne er ubetydelige. Affaldsmængden for alle fraktionerne fremgår af Tabel 7. Eksempelvis vil mængden af bølgepap samlet set stige fra ton i 2012 til ton i er sidste år i den 6- årige del af planperioden, hvor der skal være detaljerede fremskrivninger. Tabel 8 til Tabel 10 er opbygget på samme måde som Tabel 7. Tabellerne viser mængderne for hver fraktion for hver af de 3 erhvervskilder, husholdninger, diverse erhverv samt byggeri og anlægsvirksomhed. Mængder fra renseanlæg indgår i Tabel 8 erhvervskilden diverse erhverv. 5.2 Ordninger I Tabel 11 ses affaldsmængderne fordelt på ordninger. Der er vist de ordninger, der var indberettet for i Det skal bemærkes, at ordninger, hvor affaldet indsamles og omlastes på genbrugsstationen, ikke fremgår. Ordningerne er delt op i ordninger for husholdninger, diverse erhverv, byggeri og anlægsvirksomhed samt renseanlæg. Størstedelen af erhvervsaffaldet vil indgå i ordningen Anvist erhvervsaffald uanset behandlingsform og fraktion. For hver ordning er der vist mængden i 2009 som historisk mængde, og så den fremskrevne mængde for 2018 og For hvert af årene er der vandret vist, hvor stor en del der går til genanvendelse, forbrænding, deponering og særlig behandling. Eksempelvis er der i 2009 indsamlet ton fra husholdninger på genbrugsstationen til genanvendelse. I 2018 forventes denne mængde at stige til ton. På samme måde er udviklingen i mængder til anden behandling vist i kolonnerne til højre. Bemærk at der ikke er taget højde for ændringer i fordelingsnøgler på genbrugsstationerne og ændringer i erhvervs adgang til stationerne. Dette kan påvirke de indsamlede mængder betydeligt.

21 6 Bilag 1 Opsætning af prognosetabeller på ADS-koder Baggrund Dette notat beskriver i kort form, hvordan udvalgte resultattabeller som tidligere er afrapporteret med den seneste prognose for udviklingen af affaldsmængderne i kommunen, til brug for affaldsplanerne , kan opsættes på nye ADS-koder. ADS-koder er de koder, som Miljøstyrelsens Affalds Data System foreskriver. Da kommunerne fremadrettet skal benytte ADS-data til, at følge udviklingen i affaldsmængderne, er det vurderet hensigtsmæssigt, at udvalgte resultattabeller fra prognosen er konverteret til disse nye ADS-koder. Dette giver kommunerne bedre mulighed for, at sammenligne data fremover. Notatet bør læses i sammenhæng med vedhæftede bilag som indeholder 3 tabeloversigter for affaldsmængderne fra husholdningerne, erhverv (herunder bygge og anlæg) og en oversigt over de totale mængder. Disse tre tabeller kan sammenlignes med tabel 7-10 i de kommunespecifikke prognoserapporter. Opsætningen på ADS-koderne er sket ud fra de tabeloversigter der er afrapporteret i prognoserapporterne. Metode I arbejdet er benyttet den samme metode som er anvendt ifbm omkodningen af de historiske kortlægningsdata og afrapporteret i Affald fra husholdninger se Tabel 13: Konverteringsoversigt.. Nedenfor fremhæves nogle forhold, som også er nævnt i Affald fra husholdninger I kodesættet til ADS angives der en indberetningstype med et bogstav foran det tocifrede fraktionsnummer, enten et H for husholdning eller et E for erhverv se Tabel 12: Værdikodeliste [fra Miljøstyrelsens værdikodeliste oktober 2011].. Disse kan sammenlignes med erhvervskilden i ISAG-systemet, som indeholdt en række branchespecifikke erhvervsgrupperinger. Blandt andet Bygge- og anlægsbranchen, som netop i prognosen er opgjort separat ved siden af Øvrige erhverv der fungerer som samlegruppe for alle andre erhverv. I forbindelse med opsætningen på ADS-koderne er mængderne fra Erhverv og Bygge og anlæg samlet under Erhverv..

22 Indberetningstyper og ADS fraktioner Kode Beskrivelse Kode Beskrivelse H01 Dagrenovation E01 Dagrenovationslignende affald H02 Organisk affald E02 Organisk affald H03 Forbrændingsegnet E03 Forbrændingsegnet H04 Deponeringsegnet E04 Deponeringsegnet H05 Papir inkl. aviser E05 Papir inkl. aviser H06 Pap E06 Pap H07 Glas E07 Glas H08 Plast E08 Plast H09 Emballage papir E09 Emballage papir H10 Emballage pap E10 Emballage pap H11 Emballage glas E11 Emballage glas H12 Emballage metal E12 Emballage metal H13 Emballage plast E13 Emballage plast H14 PVC E14 PVC H15 Træ E15 Træ H16 Imprægneret træ E16 Imprægneret træ H17 Haveaffald E17 Haveaffald H18 Køleskabe med freon E18 Køleskabe med freon H19 Jern og metal E19 Jern og metal H20 Uforurenet jord E20 Uforurenet jord H21 Forurenet jord E21 Forurenet jord H22 Batterier E22 Batterier H23 Elektronik E23 Elektronik H24 Bygge- og anlægsaffald E24 Bygge- og anlægsaffald H25 Sten E25 Sten H26 Farligt affald E26 Slam < 10% TS (flydende) H27 Storskrald E27 Slam 10-30% TS (blødt) H28 Gips E28 Slam >30% TS (fast) H29 Øvrigt affald E29 Farligt affald H30 Emballage træ E30 Gips E31 Øvrigt E32 Emballage træ Tabel 12: Værdikodeliste [fra Miljøstyrelsens værdikodeliste oktober 2011]. Ovenfor er værdikodelisten fra Miljøstyrelsen gengivet. Listen viser hvilke koder som ADS giver mulighed for at benytte i feltet indberetningstype. Bemærk at HXX koder er husholdningskoder, EXX er Erhvervskoder.

23 Konverteringsoversigt ISAG kode ISAG fraktion ADS kode ADS fraktion Dagrenovation H01 - E01 Dagrenovation Madspild/andet organisk H02 - E02 Organisk affald Forbrændingsegnet H03 - E03 Forbrændingsegnet Ikke brændbart affald H04 - E04 Deponeringsegnet Papir og pap H05 - E05 Papir inkl. aviser - - H06 - E06 Pap Planglas/autoruder H07 - E07 Glas Plast H08 - E08 Plast - - H09 - E09 Emballage papir Bølgepap H10 - E10 Emballage pap Glas/Flasker H11 - E11 Emballage glas - - H12 - E12 Emballage metal - - H13 - E13 Emballage plast PVC H14 - E14 PVC Træ H15 - E15 Træ Trykimprægneret træ H16 - E16 Imprægneret træ Haveaffald H17 - E17 Haveaffald CFC-holdige kølesk. og frysere H18 - E18 Køleskabe med freon Jern og metal H19 - E19 Jern og metal Jord og sten H20 - E20 Uforurenet jord - - H21 - E21 Forurenet jord Batterier H22 - E22 Batterier Blyakkumulatorer H22 - E23 Batterier Elektriske og elektroniske prod. H23 - E23 Elektronik Beton H24 - E24 Bygge- og anlægsaffald Tegl H24 - E24 Bygge- og anlægsaffald Andet bygge/anlægsaffald H24 - E24 Bygge- og anlægsaffald Asfalt H24 - E24 Bygge- og anlægsaffald - - H25 - E25 Sten Ani. og veg. fedtstoffer H26 - E29 Farligt affald Org. halogenholdige forb. H26 - E29 Farligt affald Org., halogenfri forb. H26 - E29 Farligt affald Uorganiske forbindelser H26 - E29 Farligt affald Andet farligt affald H26 - E29 Farligt affald Olieaffald H26 - E29 Farligt affald Klinisk risikoaffald H26 - E29 Farligt affald Asbest H26 - E29 Farligt affald - - H27 Storskrald Gips H28 - E27 Gips Elkabler H29 - E28 Øvrigt affald Dæk H29 - E28 Øvrigt affald Andet genanvendeligt H29 - E28 Øvrigt affald Sand og ristestof H29 - E28 Øvrigt affald Slagge H29 - E28 Øvrigt affald Slamaske H29 - E28 Øvrigt affald Slam H29 Øvrigt affald - - E26 Slam < 10% TS (flydende) Slam E27 Slam 10-30% TS (blødt) - - E28 Slam >30% TS (fast) - - H30 - E32 Emballage træ Tabel 13: Konverteringsoversigt. I tabellen ovenfor ses hvordan ISAG-fraktionskoderne, under hensyn til den erhvervsmæssige kilde, er blevet sat op på ADS-koderne for indberetningstypen/fraktionen. Eksempelvis er opgørelsen af fraktion (dagrenovation) blevet til enten H01 eller E01 (dagrenovation) afhængig af erhvervskilden hhv. husholdning eller erhverv. Endvidere ses det i tabellen hvilke fraktioner der er at finde i samlebetegnelserne som for eksempel Bygge- og anlægsaffald, Farligt affald og Øvrigt affald.

24 Ishøj Husholdningernes affaldsmængder (ton) K2009 Forventede værdier ADS kode ADS fraktion H01 Dagrenovation H02 Organisk affald H03 Forbrændingsegnet H04 Deponeringsegnet H05 Papir inkl. aviser H06 Pap H07 Glas H08 Plast H09 Emballage papir H10 Emballage pap H11 Emballage glas H12 Emballage metal H13 Emballage plast H14 PVC H15 Træ H16 Imprægneret træ H17 Haveaffald H18 Køleskabe med freon H19 Jern og metal H20 Uforurenet jord H21 Forurenet jord H22 Batterier H23 Elektronik H24 Bygge- og anlægsaffald H25 Sten H26 Farligt affald H27 Storskrald H28 Gips H29 Øvrigt affald H30 Emballage træ I alt Tabel 1: Affaldsmængder fra husholdninger fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

25 Ishøj Erhvervs affaldsmængder* (ton) K2009 Forventede værdier ADS kode ADS fraktion E01 Dagrenovationslign. affald E02 Organisk affald E03 Forbrændingsegnet E04 Deponeringsegnet E05 Papir inkl. aviser E06 Pap E07 Glas E08 Plast E09 Emballage papir E10 Emballage pap E11 Emballage glas E12 Emballage metal E13 Emballage plast E14 PVC E15 Træ E16 Imprægneret træ E17 Haveaffald E18 Køleskabe med freon E19 Jern og metal E20 Uforurenet jord E21 Forurenet jord E22 Batterier E23 Elektronik E24 Bygge- og anlægsaffald E25 Sten E26 Slam < 10% TS (flydende) E27 Slam 10-30% TS (blødt) E28 Slam >30% TS (fast) E29 Farligt affald E30 Gips E31 Øvrigt E32 Emballage træ I alt Tabel 2: Affaldsmængder fra diverse erhverv inkl. bygge & anlæg samt renseanlæg fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle mængder.

26 Ishøj Totale affaldsmængder (ton) K2009 Forventede værdier ADS kode ADS fraktion H01 - E01 Dagrenovationslign. affald H02 - E02 Organisk affald H03 - E03 Forbrændingsegnet H04 - E04 Deponeringsegnet H05 - E05 Papir inkl. aviser H06 - E06 Pap H07 - E07 Glas H08 - E08 Plast H09 - E09 Emballage papir H10 - E10 Emballage pap H11 - E11 Emballage glas H12 - E12 Emballage metal H13 - E13 Emballage plast H14 - E14 PVC H15 - E15 Træ H16 - E16 Imprægneret træ H17 - E17 Haveaffald H18 - E18 Køleskabe med freon H19 - E19 Jern og metal H20 - E20 Uforurenet jord H21 - E21 Forurenet jord H22 - E22 Batterier H23 - E23 Elektronik H24 - E24 Bygge- og anlægsaffald H25 - E25 Sten H26 - E29 Farligt affald E26 Slam < 10% TS (flydende) E27 Slam 10-30% TS (blødt) E28 Slam >30% TS (fast) H27 Storskrald H28 - E30 Gips H29 - E31 Øvrigt H30 - E32 Emballage træ I alt Tabel 3: Samlede affaldsmængder fordelt på fraktion i perioden er historisk, og knytter sig til reelle værdier.

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDS MÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning...3 Metode...6 Affaldsmængder frem til Kommunale affaldsmængder Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER

BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER BILAG 2 PROGNOSE AF AFFALDSMÆNGDER Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode...

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose

Indholdsfortegnelse. 1. Forord Læsevejledning Opsamling Affaldskortlægning Prognose Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Affaldsstatistik 2011

Affaldsstatistik 2011 Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 342 Offentligt NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7761-00516 Ref. RH Den 11. juni 2013 Affaldsstatistik 2011 Forord Miljøstyrelsen har siden 1993 systematisk indsamlet

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024

Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 Billede ind i bølgen (grønne farver), som klimatilpasningsplan FORSLAG TIL Bilagsdel for AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 Indhold Bilag A Affaldsmængder for husholdningsaffaldet

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2008 for Høje-Taastrup Kommune side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Opsummering på årets kortlægning... 5 3. Statistisk afrapportering... 6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1 Affaldsstatistik 2013. Affaldsstatistik 2013

1 Affaldsstatistik 2013. Affaldsstatistik 2013 1 Affaldsstatistik 2013 Affaldsstatistik 2013 Titel: Affaldsstatistik 2013 Forfattere: Rasmus Toft Christian Fischer Nanna Aasted Bøjesen Eik Kristensen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE FURESØ KOMMUNE / AFFALDS PLAN 2013-2024 / KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings-

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune Bilag 2 Kortlægning og prognoser Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL 1

RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL 1 1 RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL INDHOLD 03 RESSOURCE- OG AFFALDSPLANENS METODE 05 STATUS FOR AFFALDSMÆNGDER 05 SAMLEDE AFFALDSMÆNGDER PRODUCERET I KOMMUNEN 07 UDVIKLING I AFFALDSMÆNGDER

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1

KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 1 KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2009 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE

TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE IF RECYCLING A/S Det er IF Recycling A/S vision at tilbyde totalløsninger inden for genanvendelse af affald og salg af råstoffer. Hos os er udvikling af nye muligheder

Læs mere

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ

Håndtering af bygge- og anlægsaffald WEBUDGAVE TEKNIK OG MILJØ Håndtering af bygge- og anlægsaffald TEKNIK OG MILJØ Har du styr på sorteringen af byggeog anlægsaffaldet? Bygherrens ansvar Hvad enten du er selvbygger, arkitekt, håndværker, entreprenør, bygherre eller

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 55 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 2 Side 2 af 55 Side 3 af 55 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Affaldsstatistik 1998

Affaldsstatistik 1998 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 3 2000 Affaldsstatistik 1998 Berit Hallam 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 2 AFFALDSPRODUKTION...8 2.1 PRODUKTION...8 2.2 BEHANDLINGEN AF AFFALD I 1998...9 2.2.1Uden slagger

Læs mere