INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE"

Transkript

1 Selandia Advokater Havnevej Holbæk Telefon Telefax INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4 Ægtefælleudlæg... 4 Uskiftet bo... 4 Privat skifte... 5 Bobestyrerbehandling... 5 Arv/testamente Arvens fordeling (uden testamente) Der efterlades både børn og ægtefælle... 7 Hvilke børn arver?... 7 Uskiftet bo... 8 Ægtefælleudlæg og suppleringsarv... 8 Ugifte samlevende... 9 Testamente Hvad er et testamente?...10 Hvor meget kan man råde over ved testamentet?...10 Hvorfor oprette testamente?...10 Ugifte samlevere...11 Udvidet samlevertestamente...11 Hvis du eller din ægtefælle har særbørn...11 Barnløse ægtepar...12 Statskassen...12 Arv som særeje...12 Båndlagt arv...12 Arveafkald...13 Bobestyrer...13 Boafgift...13 Sådan oprettes testamente...13 Er testamentet ajour?...14 Hvad koster det at oprette testamentet?...14 Ud over testamentet Livsforsikringer og pensionsordninger...15 Nye regler...15 Gaver og arveforskud...16 Gaver mellem ægtefæller Gaver til børn, børnebørn og forældre Gaver til svigerbørn Gaver til andre Arveforskud Boafgift Tillægsboafgift...18 Livsforsikringer og pensionsordninger...18

3 Side 3 Dødsboskifte Det økonomiske opgør efter et dødsfald kan have ualmindelig stor økonomisk betydning for de efterladte. Ingen lever evigt, og det er vigtigt at få drøftet de økonomiske og arvemæssige forhold, mens tid er. Ved drøftelse med advokat vil det kunne klarlægges, hvilke behov, der er for testamente, ægtepagt, arveafkald mv. for bedst muligt at tilgodese netop dine ønsker. Ved den seneste arvelov, der trådte i kraft den 1. januar 2008, fik vi mulighed for i højere grad selv at vælge, hvordan arven skal fordeles, ved oprettelse af testamente. Når man skal beslutte sig, er det dog ikke kun arveloven, der har betydning, men det kan også være skatteforhold, selskabsforhold, forsikrings- og pensionsforhold mv., der har betydning for, om din sidste vilje får den virkning, som du ønsker. Hos Selandia Advokater afholder vi løbende informationskurser om arv, gave og testamente. Datoer for afholdelse af kurser kan ses på vores hjemmeside eller oplyses ved telefonisk henvendelse til vores kontor. Du kan tilmelde dig disse kurser om arveloven pr. mail eller pr. telefon På kurserne kan du høre om arveloven, testamenter og meget andet. Med denne oversigt forsøger vi at besvare nogle de mange spørgsmål, der opstår vedrørende behandling af dødsboer og fordeling af arv. Men oversigten er ikke udtømmende, idet der findes talrige undtagelser og specialregler, som det vil være alt for omfattende at komme ind på i en sådan kortfattet beskrivelse af gældende regler. Så oversigten kan ikke erstatte personlig advokatrådgivning, men den kan opklare, om lovens standardregler passer til dig eller om du har behov for at oprette et testamente med en skræddersyet løsning for dig.

4 Side 4 Skifteretten Dødsfald skal anmeldes til præsten. I praksis udfylder bedemanden en dødsanmeldelse, som sendes til præsten. Præsten meddeler dødsfaldet til cpr.registeret og skifteretten. Skifteretten indkalder herefter den kontaktperson, der er angivet på kopien af dødsanmeldelsen til møde i skifteretten. NB: Du skal ikke møde, hvis du har advokatbistand. På mødet, der nu ofte forsøges afholdt telefonisk, spørger skifteretten til arve- og formueforholdene og vejleder om boets behandling. Der findes flere måder at skifte et dødsbo på, afhængig af arve- og formueforholdene: Boudlæg Overstiger boets nettoaktiver ikke kr. (2012-tal), kan boet sluttes ved, at aktiverne udleveres til afdødes socialt nærmeste. Personen, der modtager afdødes aktiver, kommer ikke derved til at hæfte for afdødes eventuelle gæld. Ægtefælleudlæg En længstlevende ægtefælle kan af bobeholdningen udtage så meget, at værdien heraf sammenlagt med, hvad længstlevende ejer, udgør indtil kr. (2012- tal) Uskiftet bo Uskiftet bo er en skifteform fra gammel tid, hvor en enke/enkemand kan overtage ægtefællernes fællesbo uden at skifte med fællesbørnene. Børnenes arv bliver så først udbetalt ved længstlevendes død eller såfremt længstlevende senere måtte vælge at skifte, f.eks. fordi længstlevende ønsker at gifte sig igen. Ofte vælger den længstlevende ægtefælle at sidde i uskiftet bo. Det er det nemmeste, men langt fra altid den rigtige løsning, hvis det alligevel viser sig, at boet skal skiftes, mens længstlevende lever eller hvis længstlevende ønsker at disponere over en større del af formuen ved testamente. Det vil derfor ofte være en fordel at få rådgivning om konsekvenserne, inden man bestemmer sig.

5 Side 5 Privat skifte Privat skifte går ud på, at arvingerne selv skal forestå bobehandlingen (evt. med bistand fra en advokat). De skal være enige om alt under boets behandling og skal udarbejde åbningsstatus og boopgørelse til skifteretten, evt. selvangivelse til skattemyndighederne mv. Et privat skifte forudsætter, at boet er solvent, dvs. at boet har flere aktiver end gæld. Bobestyrerbehandling En bobestyrer er (næsten altid) en advokat, som har til opgave at stå for skiftet af boet. Boet skal behandles af en bobestyrer, hvis - boet er insolvent (der er mere gæld end aktiver) - mindst én arving ønsker det, - arvingerne ikke kan enes om boets behandling, - der ikke er myndige eller solvente arvinger, - arveforholdene er uafklarede, - afdøde har bestemt bobestyrerbehandling i et testamente, - arvingerne ikke rettidigt har indgivet opgørelser til skifteretten mv. - bobehandlingen ikke kan sluttes inden et år

6 Side 6 Arv/testamente Den 1. januar 2008 trådte den seneste arvelov i kraft og afløste de gamle regler fra De nye regler gælder for dødsfald, der sker d. 1. januar 2008 eller senere. Vores måde at leve sammen på har ændret sig væsentligt siden 1963, og det var hensigten med loven at tilpasse arvereglerne til de nye familiemønstre med ugifte samlevende og sammenbragte børn. Ved loven er en længstlevende ægtefælles arveret blevet styrket, og ugifte samlevende har fået mulighed for at oprette testamente om udvidet gensidig arveret. Og tvangsarven er reduceret, så du nu ved testamente kan råde over en større del af din formue end tidligere, hvis du efterlader dig ægtefælle og/eller børn. Hvis du har fået oprettet et testamente, inden man kendte de nye regler, er det vigtigt at få testamentet set igennem af en advokat for at sikre dig, at testamentet stadig har den virkning, som du ønsker. Hvis du er i en af nedenstående familiesituationer, bør du overveje, om ikke du skal oprette testamente: - ugifte samlevende - enker / enkemænd / fraskilt, der bor sammen - gifte eller ugifte med særbørn, som er en del af familien - gifte eller ugifte med børn, der ikke er kontakt til - enlige eller par uden børn - arv skal være særeje for arvingen Der kan være mange andre grunde til at oprette testamente. I forbindelse med oprettelse af testamente er det advokatens opgave at forudse de situationer og muligheder, som du måske ikke selv har tænkt over. Man prøver ved testamentets oprettelse at tage højde for, hvordan familieforholdene kan udvikle sig, så testamentet bliver dækkende næsten uanset, hvad fremtiden måtte bringe.

7 Side 7 Arvens fordeling (uden testamente) Har du ikke oprettet testamente, skal arven fordeles efter arveloven. Ifølge loven arver ægtefælle og livsarvinger først. Dine livsarvinger er dine børn og deres efterkommere. Dine nærmeste slægtsarvinger er dine børn, som arver lige. Er et barn død, arver dets barn/børn i stedet for. Efterlader du kun en ægtefælle og ingen livsarvinger, arver din ægtefælle det hele. Efterlader du kun børn og ingen ægtefælle, arver dine børn det hele. Hvis ikke du efterlader hverken ægtefælle eller børn, arver dine forældre hver halvdelen af formuen efter dig. Er én eller begge forældre døde, arver forældrenes øvrige børn, hvad enten de er afdødes søskende eller halvsøskende. Er afdødes søskende også døde, arver deres børn, det vil sige afdødes nevøer og niecer. Er nevøer eller niecer afgået ved døden, indtræder de pågældendes børn som deres arvinger. Hvis der heller ikke er nogle arvinger i forældrelinien, går man videre til afdødes bedsteforældre. Bedsteforældre på hver af afdødes forældres side arver halvdelen hver. Er bedsteforældrene døde, arver deres børn, det vil sige afdødes far- og morbrødre, fastre og mostre. Men så går man heller ikke videre. Dine fætre og kusiner arver ikke efter loven. Er også alle bedsteforældre og bedsteforældres børn afgået ved døden, går arven i Statskassen. Der efterlades både børn og ægtefælle Når en gift person dør, går halvdelen af ægtefællernes fælleseje samt alt hvad afdøde måtte eje som en eller anden form for særeje i arv. Er der fuldstændigt særeje i ægteskabet, er det kun afdødes særeje, der skal deles mellem arvingerne. Arven fordeles efter loven med 50% til ægtefællen og 50% til børnene. Opretter du testamente, kan du ændre på denne fordeling. Men der er visse tvangsarveregler, du ikke kan komme udenom ¼ af formuen skal tilfalde tvangsarvingerne og ¾ af formuen kan du selv disponere over. Dine tvangsarvinger er din ægtefælle og dine livsarvinger. Hvilke børn arver? Børn arver begge deres forældre, uanset om forældrene er gift med hinanden. Ved adoption bevilget efter 1972 er der arvemæssigt sket et fuldstændigt slægtsskifte fra den biologiske familie til adoptivfamilien.

8 Side 8 Er adoptionen sket før 1972, vil det være af afgørende betydning, hvad der står i selve adoptionsbevillingen, for reglerne har været meget forskellige gennem tiderne. Arveretten kan naturligvis ændres ved oprettelse af testamente. Uskiftet bo Når man sidder i uskiftet bo, bevarer man den fulde rådighed over alle midler i fællesboet uden at skulle udbetale arv til livsarvinger (børn, børnebørn mv.). Disse får først arv efter begge forældre, når den sidste afgår ved døden. Som længstlevende ægtefælle skal man dog disponere loyalt over for livsarvingerne og må ikke misbruge sin rådighed over boet. Almindeligt brug/forbrug er tilladt, men ikke misbrug. Du kan kun testamentere over den del af det uskiftede bo, som falder i arv efter dig. Det kan have stor indflydelse på din og familiens fremtid, om du vælger at skifte eller sidde i uskiftet bo. Erfaringen har gjort os skeptiske over for uskiftet bo det er nemt og ligetil at sidde i uskiftet bo efter dødsfaldet, men erfaringen viser, at mange fortryder. Hvis man senere vil giftes igen (og sådan går det heldigvis tit), skal man skifte og så er det formuen, som den er blevet, der skal skiftes, dvs. incl. eventuel arv og andre indtægter, som efterlevende måtte have modtaget efter førstafdødes død. Det er derfor vores opfattelse, at man bør overveje det nøje, inden man bestemmer sig til at sidde i uskiftet bo uanset om din mor, mostre eller andre familiemedlemmer har siddet i uskiftet bo, er det ikke uden videre det bedste i din situation. Er du i tvivl, bør du tale med os, inden du bestemmer dig. Du kan kun frit vælge at sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Hvis din afdøde ægtefælle havde særbørn altså børn, som ikke også er dine børn skal disse eller deres efterkommere give samtykke til, at du sidder i uskiftet bo. Er særbørnene under 18 år, skal børnenes værge og Statsforvaltningen give samtykke til, at du kan sidde i uskiftet bo. Du kan eventuelt skifte med særlivsarvingerne og sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Du kan kun sidde i uskiftet bo med fælleseje. Ægtefælleudlæg og suppleringsarv I visse tilfælde, hvor ægtefællernes samlede formue er relativ lille, kan den længstlevende overtage begge ægtefællers samlede formue uden, at børnene skal have arv. Overstiger formuen den gældende beløbsgrænse, kan den efterlevende supplere sin arv op til beløbsgrænsen. Retten til suppleringsarv går forud for andre arvingers arveret - også livsarvingernes tvangsarveret. Den længstlevende ægtefælle kan benytte reglen, når arven efter afdøde sammenlagt med halvdelen af fællesejet og længstlevendes særeje tilsammen udgør kr ,00 eller derun-

9 Side 9 der. Forsikringer og pensioner, som den længstlevende ægtefælle får udbetalt i anledning af dødsfaldet, skal indgå i beregningen af beløbet. Ugifte samlevende Den ugifte samlevende arver aldrig, hvis der ikke er oprettet testamente.

10 Side 10 Testamente Hvad er et testamente? Et testamente er et dokument, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles ved død. Den, der har oprettet testamentet, kaldes testator. Du kan oprette testamente, hvis du er fyldt 18 år og er ved din fornufts fulde brug. Hvor meget kan man råde over ved testamentet? Du kan altid oprette testamente. Ægtefælle og livsarvinger er tvangsarvinger, og de kan ikke gøres arveløse. Har du tvangsarvinger, kan du ved testamente kun råde over ¾ af, hvad du ejer. Har du ingen tvangsarvinger, kan du råde over det hele. Hvorfor oprette testamente? Hvis du ønsker arven fordelt på en anden måde, end arveloven lægger op til, har du brug for at lave testamente. Hvis du er i en af nedennævnte situationer, bør du oprette testamente for at sikre, at arven falder, som du ønsker det: - du er enlig, uden børn og ønsker, at andre end dine forældre skal arve, - du er ugift og ønsker at tillægge din samlever arveret, - du ønsker at donere beløb til velgørende formål, - du vil bestemme, at arven skal være særeje for arvingerne, så arven ikke skal deles, hvis de en dag skal separeres eller skilles, - du vil sikre din efterlevende ægtefælle/samlever bedst muligt, - du ønsker, at nogle af dine børn skal arve mere end andre, - du er gift og vil undgå uskiftet bo, - du vil skåne familien for selv at skulle tage stilling til vanskelige spørgsmål, herunder hvis der er en erhvervsvirksomhed, - du vil efterlade bestemte genstande til bestemte arvinger, - du vil hindre, at behandlingen af dødsboet giver ufred i familien, - du vil båndlægge arv, så arvingerne ikke får (hele) arven udbetalt, straks de fylder 18 år, - du efterlader dig ikke børn og vil sikre, at arven belastes mindst muligt af afgifter, - du vil tage højde for, at du eller din partner/ægtefælle er insolvent eller har mange kreditorer, eller - du har ønsker om, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør, inden de bliver myndige.

11 Side 11 Ugifte samlevere Man arver ikke noget efter hinanden, når man lever sammen uden at være gift, medmindre man har oprettet testamente til fordel for hinanden,- uanset, hvor mange år man har boet sammen. Ud over at det er vigtigt, at man får sikret sin samlever ved testamente, bør man også overveje, om samleveren skal indsættes som begunstiget i pensioner og/eller forsikringer. Et "papirløst" forhold kræver mange dokumenter for gensidig sikring ved dødsfald - særligt, hvis man har børn. Udvidet samlevertestamente Efter den nye arvelov har visse grupper af ugifte samlevere nu mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente. Ved et sådant testamente kan samlevere bestemme, at de arveretligt vil stille hinanden som ægtefæller med særeje. Man kan ikke bestemme. at reglerne om fælleseje skal gælde, og derfor kan ugifte samlevende ikke komme til at sidde i uskiftet bo. For at kunne oprette et udvidet samlevertestamente skal visse betingelser være opfyldt, herunder skal samleverne have børn sammen eller have boet sammen i mindst to år inden dødsfaldet. Den efterladte skal betale boafgift af arven. Boafgiften for ugifte er ca. 36,25% - dog 15% for ugifte, der har levet sammen i minimum 2 år. Fuldstændig afgiftsfrihed som for gifte kan man aldrig opnå. Hvis du eller din ægtefælle har særbørn Særbørn er børn af tidligere forhold eller ægteskaber. Alle, der har særbørn, bør i forbindelse med et nyt ægteskab overveje at oprette testamente. Med et testamente kan du udvide eller begrænse fordelingen af arven i forhold til, hvad der følger af loven. Du kan f.eks. sikre din ægtefælle og begrænse børnenes arv til den såkaldte tvangsarv på 1/8 af dødsboets formue eller en 1/16 af hele fællesformuen. Ofte kombineres en sådan bestemmelse med, at børnene så skal have "resten" af deres arv, når den længstlevende ægtefælle dør. Du kan naturligvis også ved testamentet give arv til din ægtefælles særbørn (der måske er vokset op i hjemmet som fælles børn). Som noget nyt kan du begrænse arven til hvert af dine børn til kr. (2012-tal).

12 Side 12 Du kan også vælge at tilgodese børnene mest muligt, så de tilsammen arver 7/8 af dødsboets formue (og ægtefællen den sidste 1/8). Ved at oprette ægtepagt kan du yderligere forøge eller formindske arven, som falder efter dig. I nogle situationer kan man få afdødes særbørn til at give samtykke til, at den længstlevende sidder i uskiftet bo. Dette kan tilrettelægges, længe før man dør og som en familiær pakkeløsning, der f.eks. kan svare til den situation, at ægtefællerne havde fælles børn. Barnløse ægtepar Når den første ægtefælle i et barnløst ægteskab dør, arver den anden ægtefælle det hele. Hvis længstlevende dør uden at have oprettet testamente, vil halvdelen af arven falde tilbage til den førstafdødes slægt, f.eks. søskende, nevøer eller niecer. Kun den anden halvdel af arven går til længstlevendes egne slægtninge. Hvis længstlevende ikke har kontakt med førstafdødes familie, vil længstlevende ofte ønske, at formuen alene skal tilfalde hans eller hendes familie. Eller måske til andre personer eller velgørende formål? Den længstlevende må så oprette testamente. Statskassen Er der ingen arvinger efter loven, og er der ikke oprettet testamente, går hele arven direkte i Statskassen. Den eneste måde at undgå dette på er at oprette et tesstamente, hvor der står, hvem der skal arve. Arv som særeje Ved testamente kan du bestemme, at en arving får sin arv som særeje. Dette betyder, at arven vil være særeje i arvingens ægteskab. Dermed skal arvingen ikke dele sin arv med sin ægtefælle, hvis de senere måtte blive skilt. Du kan vælge mellem flere former for særeje. Båndlagt arv Du kan også ved testamente bestemme, at arv skal båndlægges, hvis det skønnes bedst for en arving. Ægtefællers tvangsarv kan dog ikke båndlægges, og som noget nyt kan en livsarvings tvangsarv kun båndlægges, indtil livsarvingen fylder 25 år. Ved båndlæggelse af friarv (den arv, du frit kan testamentere over) har du større mulighed for at bestemme vilkårene for båndlæggelsen.

13 Side 13 Båndlæggelse af arv indebærer blandt andet, at arvingen ikke kan råde over arven, men kun kan hæve renter og indtægter af den. Arvingens kreditorer kan heller ikke søge fyldestgørelse i arven. Arveafkald Inden den person, man skal arve, afgår ved døden, kan man over for vedkommende give afkald på arv. Det hedder afkald på forventet arv. Der kan også gives afkald på arv, når den person, man skal arve, er død. Det hedder afkald på falden arv. Både arvinger, som arver efter loven og arvinger, som arver efter testamente, kan give arveafkald. Hvis man ønsker det, kan man i forbindelse med sit arveafkald vælge at lade arven gå videre til næste generation. Bobestyrer I dit testamente kan du bestemme, hvem der skal behandle dit dødsbo. Det sker ved at indsætte en bobestyrer, almindeligvis en advokat. Begrundelsen kan være, at der kan forudses mulige konflikter mellem arvingerne, at du har tillid til vedkommende, at denne nøje kender dine ønsker eller blot, at du ønsker at aflaste arvingerne for papirarbejdet og gerne vil sikre, at alt går, som det skal. Boafgift Endvidere kan du beslutte, hvem af flere arvinger, der skal betale den boafgift, som dødsboet skal af med. Ved en rigtig tilrettelæggelse af fordelingen af arv- og boafgift kan boet spare væsentlige beløb i afgift til Staten. Der vil typisk kunne spares store afgiftsbeløb, hvis arv til f.eks. søskendebørn eller ubeslægtede kombineres med et mindre legat til en velgørende forening. Sådan oprettes testamente Der er ikke noget, der hedder et standardtestamente. Et testamente er individuelt og skal altid være udtryk for netop testators (dine) ønsker. Ellers kan testamentet få helt utilsigtede virkninger. Desuden skal testamentet opfylde nogle krav, der er fastsat i arveloven. Det sikreste er at benytte en advokat i forbindelse med oprettelse af testamente. Når du eller I sammen med advokaten har fundet frem til testamentets indhold, underskrives det hos notaren, oftest sammen med advokaten. Notaren er en særlig uddannet medarbejder på dommerkontoret. Det indberettes til et centralt register,

14 Side 14 at testamente er oprettet, og dermed kan man være sikker på, at testamentet kommer frem, når dødsfaldet sker. Er testamentet ajour? Arveloven, som trådte i kraft den 1. januar 2008, indeholdt væsentlige ændringer af den tidligere arvelov fra Hvis du tidligere har oprettet testamente, er det derfor en god ide sammen med en advokat at gennemgå det gamle testamente for at være sikker på, at testamentet stadig opfylder de ønsker, du havde vedrørende din arv. Du skal i det hele taget være opmærksom på, at dit testamente hele tiden er ajour. Et testamente kan normalt altid ændres. Hvis de økonomiske- eller familiemæssige forhold har forandret sig væsentligt og på en måde, som I ikke forudså ved testamentets oprettelse, bør I overveje, om det skal ændres, eller noget skal tilføjes. Der kan også være andre grunde til at ændre testamentet, herunder nye afgiftsregler. Specielt virksomhedsejere bør sikre sig, at testamentet og en eventuelt ægtepagt er koordineret med virksomhedens strategi og fremtidsplaner. Hvad koster det at oprette testamentet? Hos Selandia Advokater koster det som hovedregel kr ,00 + moms at oprette et testamente. Hvis testamentet er meget simpelt eller meget kompliceret, kan det blive billigere eller dyrere. Derudover koster det kr. 300,00 i afgift, når testamentet skal underskrives hos notaren.

15 Side 15 Ud over testamentet Livsforsikringer og pensionsordninger Mange mennesker har tegnet en livsforsikring og indskudt penge på en kapitalpension eller en ratepension. Specielt for yngre mennesker er det vigtigt at tegne en god livsforsikring, der kan sikre familiens økonomiske grundlag, hvis man pludselig skulle dø i en ung alder. Den, der skal have udbetalt livsforsikringen, kapitalpensionen eller ratepensionen, skal være noteret som begunstiget hos forsikringsselskabet eller banken, hvis ikke forsikrings- eller pensionssummen skal tilfalde dine nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er din ægtefælle. Hvem der er dine nærmeste pårørende, hvis ikke du efterlader ægtefælle, er nærmere bestemt i lovgivningen. Har du ingen nærmeste pårørende, tilfalder forsikrings- og pensionssummerne dit dødsbo. Det er altså ikke nok at skrive i sit testamente, at en bestemt person skal arve din formue, hvis du også ønsker, at vedkommende skal have udbetalt din livsforsikring eller pensionsordning. Du skal selv sørge for - eventuelt gennem din advokat - at få ønsket om begunstigelse af en bestemt person noteret på forsikringspolicen eller i pensionsvilkårene. Nye regler Fra 1. januar 2008 trådte nye regler for begunstigelse af livsforsikringer og pensionsordninger i kraft. Herefter vil en efterlevende ægtefælle eller livsarving kun kunne få tilsidesat en begunstigelsesbestemmelse, hvis der er reelt økonomisk behov for det. Som noget helt nyt vil en ugift samlevende kunne blive omfattet af begrebet nærmeste pårørende, såfremt visse betingelser omkring samlivsforholdet er opfyldt. Hvis du ikke har indsat en begunstiget i din livsforsikring eller pensionsordning, vil din samlever derfor kunne få udbetalt forsikrings- eller pensionssummen forud for livsarvinger eller arvinger. De nye begunstigelsesregler gælder kun for de livsforsikringer og pensionsordninger, der er oprettede efter 1. januar Derfor bør du være opmærksom på, om din samlever er indsat som begunstiget i en eksisterende ordning. Du bør også være opmærksom på, at det ikke er alle samlevende, som er begunstiget efter de nye regler. Derfor er det stadigvæk vigtigt at have styr på, hvem der er begunstiget i dine forsikrings- og pensionsopsparingsordninger.

16 Side 16 Gaver og arveforskud Det er ofte en god ide at give noget videre til næste generation, mens man lever. Når sommerhuset bliver for stor en opgave, kan det overdrages til børnene på favorable vilkår. Men alle forhold, herunder pris og købesummens betaling, skal overvejes nøje. Tilsvarende kan man have penge stående til en lav indlånsrente, som kan gøre mere gavn som hjælp til børnene som lån eller gave. Nogle gange kan det være den rigtige løsning at yde lån frem for at yde gaver eller arveforskud. Men det skal gøres rigtigt, hvis man vil opnå den størst muligt besparelse i afgifterne til Staten. Vi rådgiver om mulighederne. Om gaver, arveforskud og afgifter gælder i hovedtræk følgende: Gaver mellem ægtefæller Gaver mellem ægtefæller er i enhver henseende afgiftsfri. Men der skal oprettes ægtepagt, som skal tinglyses, hvis gaven er usædvanlig stor. Ellers anses gaven for ugyldig. Gaver til børn, børnebørn og forældre Den kreds af personer, der kan få gaver på særlige fordelagtige vilkår, er særligt børn og børnebørn, stedbørn og deres afkom, personer, som har haft fælles bopæl med gavegiver, forældre og visse plejebørn. Den afgiftsfrie grænse for gaver til disse personer er kr. i Hvis gaven overstiger dette beløb, skal der indgives gaveanmeldelse, og der skal betales gaveafgift af det overskydende beløb på 15%. Gaver til svigerbørn For gaver til svigerbørn er den årlige afgiftsgrænse kr. i Også her skal der indgives gaveanmeldelse, hvis grænsen overskrides, og der skal betales afgift af overskydende beløb på 15%.

17 Side 17 Gaver til andre Gaver til alle andre skal indkomstbeskattes hos modtageren. Arveforskud Arveforskud betragtes afgiftsmæssigt som gaver. Arveforskud skal kunne dokumenteres, så der kan tages højde for det, når arven skal fordeles, ellers vil overdragelsen ved dødsboskiftet blive betragtet som en gave.

18 Side 18 Boafgift Der er to afgifter, som arvingerne kan komme til at betale af arv: Boafgift og tillægsboafgift. Disse to afgifter erstatter det, der før hed arveafgift. Arv til ægtefælle er fritaget for afgift, det samme gælder arv til velgørende organisationer. Alle andre skal betale boafgift. Boafgiften beregnes af værdien af afdødes samlede bo, det vil sige den samlede formue. De første kr ,00 er dog fri for boafgift. Arv derudover bliver pålagt boafgift på 15%. Følgende arvinger betaler kun boafgift: Afdødes livsarvinger (børn, børnebørn mv.) Afdødes stedbørn og deres afkom Afdødes forældre Afdødes svigerbørn Personer, der havde bopæl sammen med afdøde de sidste 2 år før dødsfaldet Afdødes samboende, der havde børn sammen med afdøde Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle Visse plejebørn. Tillægsboafgift Arv, der tilfalder andre end de ovenfor nævnte personer, belægges både med den almindelige boafgift og en tillægsboafgift på 25%. Det gælder f.eks. arv til: - Fjernere familiemedlemmer - Samboende, der ikke har haft bopæl med afdøde de sidste 2 år før dødsfaldet - Ubeslægtede Tillægsboafgiften beregnes af den samlede arv, som tilfalder disse personer. Der er intet bundfradrag, men boafgiften fratrækkes i arven, inden tillægsboafgiften beregnes. Den samlede afgift for deres del af arv bliver således op til 36,25%. Livsforsikringer og pensionsordninger Du skal være opmærksom på, at der også skal betales boafgift og eventuelt tillige tillægsboafgift af det beløb, den begunstigede i henhold til en livsforsikring eller pensionsordning får udbetalt i forbindelse med dødsfald.

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer Information til arvinger om skifte af dødsboer indhold Generelt 3 Den sikrende og afklarende fase 5 Den udførende fase 9 Den afsluttende fase 10 Boer, hvor der er en

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

WERLAUFF S. Arv & skifte. 8. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag WERLAUFF S ' Arv & skifte 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arv & skifte Erik Werlauff Arv & skifte med skiftereformen 2011 8. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Arv

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen

Arveretten. Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Arveretten Rasmus Kristian Feldthusen og Linda Nielsen Indholdsfortegnelse FORORD Kapitel 1 Arverettens formal, genstand og indhold 1.1 Arverettens formal 13 1.2 Arverettens genstand 15 1.3 Arverettens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Guide til testamenter Har du husket dine børn?

Guide til testamenter Har du husket dine børn? Guide til testamenter Har du husket dine børn? Dit helbred er godt og dit ægteskab lykkeligt. Men der er ingen skam i at forberede sig på trange tider. Uheldet kan være ude i form af dødsfald eller skilsmisse.

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Rapport. med anbefalinger. fra. arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager

Rapport. med anbefalinger. fra. arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager Rapport med anbefalinger fra arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager København, juni 2013 Side 2/33 Indholdsfortegnelse Side 3/33 Arbejdsgruppen blev nedsat ved

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

arv og testamente Børnecancerfonden informerer

arv og testamente Børnecancerfonden informerer arv og testamente i arv og testamente 3 Hvorfor skal jeg støtte Børnecancerfonden? Hvert år får omkring 200 børn under 18 år kræft. Børn med kræft udgør en relativ lille patientgruppe som nemt kan blive

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere