INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE"

Transkript

1 Selandia Advokater Havnevej Holbæk Telefon Telefax INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4 Ægtefælleudlæg... 4 Uskiftet bo... 4 Privat skifte... 5 Bobestyrerbehandling... 5 Arv/testamente Arvens fordeling (uden testamente) Der efterlades både børn og ægtefælle... 7 Hvilke børn arver?... 7 Uskiftet bo... 8 Ægtefælleudlæg og suppleringsarv... 8 Ugifte samlevende... 9 Testamente Hvad er et testamente?...10 Hvor meget kan man råde over ved testamentet?...10 Hvorfor oprette testamente?...10 Ugifte samlevere...11 Udvidet samlevertestamente...11 Hvis du eller din ægtefælle har særbørn...11 Barnløse ægtepar...12 Statskassen...12 Arv som særeje...12 Båndlagt arv...12 Arveafkald...13 Bobestyrer...13 Boafgift...13 Sådan oprettes testamente...13 Er testamentet ajour?...14 Hvad koster det at oprette testamentet?...14 Ud over testamentet Livsforsikringer og pensionsordninger...15 Nye regler...15 Gaver og arveforskud...16 Gaver mellem ægtefæller Gaver til børn, børnebørn og forældre Gaver til svigerbørn Gaver til andre Arveforskud Boafgift Tillægsboafgift...18 Livsforsikringer og pensionsordninger...18

3 Side 3 Dødsboskifte Det økonomiske opgør efter et dødsfald kan have ualmindelig stor økonomisk betydning for de efterladte. Ingen lever evigt, og det er vigtigt at få drøftet de økonomiske og arvemæssige forhold, mens tid er. Ved drøftelse med advokat vil det kunne klarlægges, hvilke behov, der er for testamente, ægtepagt, arveafkald mv. for bedst muligt at tilgodese netop dine ønsker. Ved den seneste arvelov, der trådte i kraft den 1. januar 2008, fik vi mulighed for i højere grad selv at vælge, hvordan arven skal fordeles, ved oprettelse af testamente. Når man skal beslutte sig, er det dog ikke kun arveloven, der har betydning, men det kan også være skatteforhold, selskabsforhold, forsikrings- og pensionsforhold mv., der har betydning for, om din sidste vilje får den virkning, som du ønsker. Hos Selandia Advokater afholder vi løbende informationskurser om arv, gave og testamente. Datoer for afholdelse af kurser kan ses på vores hjemmeside eller oplyses ved telefonisk henvendelse til vores kontor. Du kan tilmelde dig disse kurser om arveloven pr. mail eller pr. telefon På kurserne kan du høre om arveloven, testamenter og meget andet. Med denne oversigt forsøger vi at besvare nogle de mange spørgsmål, der opstår vedrørende behandling af dødsboer og fordeling af arv. Men oversigten er ikke udtømmende, idet der findes talrige undtagelser og specialregler, som det vil være alt for omfattende at komme ind på i en sådan kortfattet beskrivelse af gældende regler. Så oversigten kan ikke erstatte personlig advokatrådgivning, men den kan opklare, om lovens standardregler passer til dig eller om du har behov for at oprette et testamente med en skræddersyet løsning for dig.

4 Side 4 Skifteretten Dødsfald skal anmeldes til præsten. I praksis udfylder bedemanden en dødsanmeldelse, som sendes til præsten. Præsten meddeler dødsfaldet til cpr.registeret og skifteretten. Skifteretten indkalder herefter den kontaktperson, der er angivet på kopien af dødsanmeldelsen til møde i skifteretten. NB: Du skal ikke møde, hvis du har advokatbistand. På mødet, der nu ofte forsøges afholdt telefonisk, spørger skifteretten til arve- og formueforholdene og vejleder om boets behandling. Der findes flere måder at skifte et dødsbo på, afhængig af arve- og formueforholdene: Boudlæg Overstiger boets nettoaktiver ikke kr. (2012-tal), kan boet sluttes ved, at aktiverne udleveres til afdødes socialt nærmeste. Personen, der modtager afdødes aktiver, kommer ikke derved til at hæfte for afdødes eventuelle gæld. Ægtefælleudlæg En længstlevende ægtefælle kan af bobeholdningen udtage så meget, at værdien heraf sammenlagt med, hvad længstlevende ejer, udgør indtil kr. (2012- tal) Uskiftet bo Uskiftet bo er en skifteform fra gammel tid, hvor en enke/enkemand kan overtage ægtefællernes fællesbo uden at skifte med fællesbørnene. Børnenes arv bliver så først udbetalt ved længstlevendes død eller såfremt længstlevende senere måtte vælge at skifte, f.eks. fordi længstlevende ønsker at gifte sig igen. Ofte vælger den længstlevende ægtefælle at sidde i uskiftet bo. Det er det nemmeste, men langt fra altid den rigtige løsning, hvis det alligevel viser sig, at boet skal skiftes, mens længstlevende lever eller hvis længstlevende ønsker at disponere over en større del af formuen ved testamente. Det vil derfor ofte være en fordel at få rådgivning om konsekvenserne, inden man bestemmer sig.

5 Side 5 Privat skifte Privat skifte går ud på, at arvingerne selv skal forestå bobehandlingen (evt. med bistand fra en advokat). De skal være enige om alt under boets behandling og skal udarbejde åbningsstatus og boopgørelse til skifteretten, evt. selvangivelse til skattemyndighederne mv. Et privat skifte forudsætter, at boet er solvent, dvs. at boet har flere aktiver end gæld. Bobestyrerbehandling En bobestyrer er (næsten altid) en advokat, som har til opgave at stå for skiftet af boet. Boet skal behandles af en bobestyrer, hvis - boet er insolvent (der er mere gæld end aktiver) - mindst én arving ønsker det, - arvingerne ikke kan enes om boets behandling, - der ikke er myndige eller solvente arvinger, - arveforholdene er uafklarede, - afdøde har bestemt bobestyrerbehandling i et testamente, - arvingerne ikke rettidigt har indgivet opgørelser til skifteretten mv. - bobehandlingen ikke kan sluttes inden et år

6 Side 6 Arv/testamente Den 1. januar 2008 trådte den seneste arvelov i kraft og afløste de gamle regler fra De nye regler gælder for dødsfald, der sker d. 1. januar 2008 eller senere. Vores måde at leve sammen på har ændret sig væsentligt siden 1963, og det var hensigten med loven at tilpasse arvereglerne til de nye familiemønstre med ugifte samlevende og sammenbragte børn. Ved loven er en længstlevende ægtefælles arveret blevet styrket, og ugifte samlevende har fået mulighed for at oprette testamente om udvidet gensidig arveret. Og tvangsarven er reduceret, så du nu ved testamente kan råde over en større del af din formue end tidligere, hvis du efterlader dig ægtefælle og/eller børn. Hvis du har fået oprettet et testamente, inden man kendte de nye regler, er det vigtigt at få testamentet set igennem af en advokat for at sikre dig, at testamentet stadig har den virkning, som du ønsker. Hvis du er i en af nedenstående familiesituationer, bør du overveje, om ikke du skal oprette testamente: - ugifte samlevende - enker / enkemænd / fraskilt, der bor sammen - gifte eller ugifte med særbørn, som er en del af familien - gifte eller ugifte med børn, der ikke er kontakt til - enlige eller par uden børn - arv skal være særeje for arvingen Der kan være mange andre grunde til at oprette testamente. I forbindelse med oprettelse af testamente er det advokatens opgave at forudse de situationer og muligheder, som du måske ikke selv har tænkt over. Man prøver ved testamentets oprettelse at tage højde for, hvordan familieforholdene kan udvikle sig, så testamentet bliver dækkende næsten uanset, hvad fremtiden måtte bringe.

7 Side 7 Arvens fordeling (uden testamente) Har du ikke oprettet testamente, skal arven fordeles efter arveloven. Ifølge loven arver ægtefælle og livsarvinger først. Dine livsarvinger er dine børn og deres efterkommere. Dine nærmeste slægtsarvinger er dine børn, som arver lige. Er et barn død, arver dets barn/børn i stedet for. Efterlader du kun en ægtefælle og ingen livsarvinger, arver din ægtefælle det hele. Efterlader du kun børn og ingen ægtefælle, arver dine børn det hele. Hvis ikke du efterlader hverken ægtefælle eller børn, arver dine forældre hver halvdelen af formuen efter dig. Er én eller begge forældre døde, arver forældrenes øvrige børn, hvad enten de er afdødes søskende eller halvsøskende. Er afdødes søskende også døde, arver deres børn, det vil sige afdødes nevøer og niecer. Er nevøer eller niecer afgået ved døden, indtræder de pågældendes børn som deres arvinger. Hvis der heller ikke er nogle arvinger i forældrelinien, går man videre til afdødes bedsteforældre. Bedsteforældre på hver af afdødes forældres side arver halvdelen hver. Er bedsteforældrene døde, arver deres børn, det vil sige afdødes far- og morbrødre, fastre og mostre. Men så går man heller ikke videre. Dine fætre og kusiner arver ikke efter loven. Er også alle bedsteforældre og bedsteforældres børn afgået ved døden, går arven i Statskassen. Der efterlades både børn og ægtefælle Når en gift person dør, går halvdelen af ægtefællernes fælleseje samt alt hvad afdøde måtte eje som en eller anden form for særeje i arv. Er der fuldstændigt særeje i ægteskabet, er det kun afdødes særeje, der skal deles mellem arvingerne. Arven fordeles efter loven med 50% til ægtefællen og 50% til børnene. Opretter du testamente, kan du ændre på denne fordeling. Men der er visse tvangsarveregler, du ikke kan komme udenom ¼ af formuen skal tilfalde tvangsarvingerne og ¾ af formuen kan du selv disponere over. Dine tvangsarvinger er din ægtefælle og dine livsarvinger. Hvilke børn arver? Børn arver begge deres forældre, uanset om forældrene er gift med hinanden. Ved adoption bevilget efter 1972 er der arvemæssigt sket et fuldstændigt slægtsskifte fra den biologiske familie til adoptivfamilien.

8 Side 8 Er adoptionen sket før 1972, vil det være af afgørende betydning, hvad der står i selve adoptionsbevillingen, for reglerne har været meget forskellige gennem tiderne. Arveretten kan naturligvis ændres ved oprettelse af testamente. Uskiftet bo Når man sidder i uskiftet bo, bevarer man den fulde rådighed over alle midler i fællesboet uden at skulle udbetale arv til livsarvinger (børn, børnebørn mv.). Disse får først arv efter begge forældre, når den sidste afgår ved døden. Som længstlevende ægtefælle skal man dog disponere loyalt over for livsarvingerne og må ikke misbruge sin rådighed over boet. Almindeligt brug/forbrug er tilladt, men ikke misbrug. Du kan kun testamentere over den del af det uskiftede bo, som falder i arv efter dig. Det kan have stor indflydelse på din og familiens fremtid, om du vælger at skifte eller sidde i uskiftet bo. Erfaringen har gjort os skeptiske over for uskiftet bo det er nemt og ligetil at sidde i uskiftet bo efter dødsfaldet, men erfaringen viser, at mange fortryder. Hvis man senere vil giftes igen (og sådan går det heldigvis tit), skal man skifte og så er det formuen, som den er blevet, der skal skiftes, dvs. incl. eventuel arv og andre indtægter, som efterlevende måtte have modtaget efter førstafdødes død. Det er derfor vores opfattelse, at man bør overveje det nøje, inden man bestemmer sig til at sidde i uskiftet bo uanset om din mor, mostre eller andre familiemedlemmer har siddet i uskiftet bo, er det ikke uden videre det bedste i din situation. Er du i tvivl, bør du tale med os, inden du bestemmer dig. Du kan kun frit vælge at sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Hvis din afdøde ægtefælle havde særbørn altså børn, som ikke også er dine børn skal disse eller deres efterkommere give samtykke til, at du sidder i uskiftet bo. Er særbørnene under 18 år, skal børnenes værge og Statsforvaltningen give samtykke til, at du kan sidde i uskiftet bo. Du kan eventuelt skifte med særlivsarvingerne og sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Du kan kun sidde i uskiftet bo med fælleseje. Ægtefælleudlæg og suppleringsarv I visse tilfælde, hvor ægtefællernes samlede formue er relativ lille, kan den længstlevende overtage begge ægtefællers samlede formue uden, at børnene skal have arv. Overstiger formuen den gældende beløbsgrænse, kan den efterlevende supplere sin arv op til beløbsgrænsen. Retten til suppleringsarv går forud for andre arvingers arveret - også livsarvingernes tvangsarveret. Den længstlevende ægtefælle kan benytte reglen, når arven efter afdøde sammenlagt med halvdelen af fællesejet og længstlevendes særeje tilsammen udgør kr ,00 eller derun-

9 Side 9 der. Forsikringer og pensioner, som den længstlevende ægtefælle får udbetalt i anledning af dødsfaldet, skal indgå i beregningen af beløbet. Ugifte samlevende Den ugifte samlevende arver aldrig, hvis der ikke er oprettet testamente.

10 Side 10 Testamente Hvad er et testamente? Et testamente er et dokument, der bestemmer, hvordan arven skal fordeles ved død. Den, der har oprettet testamentet, kaldes testator. Du kan oprette testamente, hvis du er fyldt 18 år og er ved din fornufts fulde brug. Hvor meget kan man råde over ved testamentet? Du kan altid oprette testamente. Ægtefælle og livsarvinger er tvangsarvinger, og de kan ikke gøres arveløse. Har du tvangsarvinger, kan du ved testamente kun råde over ¾ af, hvad du ejer. Har du ingen tvangsarvinger, kan du råde over det hele. Hvorfor oprette testamente? Hvis du ønsker arven fordelt på en anden måde, end arveloven lægger op til, har du brug for at lave testamente. Hvis du er i en af nedennævnte situationer, bør du oprette testamente for at sikre, at arven falder, som du ønsker det: - du er enlig, uden børn og ønsker, at andre end dine forældre skal arve, - du er ugift og ønsker at tillægge din samlever arveret, - du ønsker at donere beløb til velgørende formål, - du vil bestemme, at arven skal være særeje for arvingerne, så arven ikke skal deles, hvis de en dag skal separeres eller skilles, - du vil sikre din efterlevende ægtefælle/samlever bedst muligt, - du ønsker, at nogle af dine børn skal arve mere end andre, - du er gift og vil undgå uskiftet bo, - du vil skåne familien for selv at skulle tage stilling til vanskelige spørgsmål, herunder hvis der er en erhvervsvirksomhed, - du vil efterlade bestemte genstande til bestemte arvinger, - du vil hindre, at behandlingen af dødsboet giver ufred i familien, - du vil båndlægge arv, så arvingerne ikke får (hele) arven udbetalt, straks de fylder 18 år, - du efterlader dig ikke børn og vil sikre, at arven belastes mindst muligt af afgifter, - du vil tage højde for, at du eller din partner/ægtefælle er insolvent eller har mange kreditorer, eller - du har ønsker om, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør, inden de bliver myndige.

11 Side 11 Ugifte samlevere Man arver ikke noget efter hinanden, når man lever sammen uden at være gift, medmindre man har oprettet testamente til fordel for hinanden,- uanset, hvor mange år man har boet sammen. Ud over at det er vigtigt, at man får sikret sin samlever ved testamente, bør man også overveje, om samleveren skal indsættes som begunstiget i pensioner og/eller forsikringer. Et "papirløst" forhold kræver mange dokumenter for gensidig sikring ved dødsfald - særligt, hvis man har børn. Udvidet samlevertestamente Efter den nye arvelov har visse grupper af ugifte samlevere nu mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente. Ved et sådant testamente kan samlevere bestemme, at de arveretligt vil stille hinanden som ægtefæller med særeje. Man kan ikke bestemme. at reglerne om fælleseje skal gælde, og derfor kan ugifte samlevende ikke komme til at sidde i uskiftet bo. For at kunne oprette et udvidet samlevertestamente skal visse betingelser være opfyldt, herunder skal samleverne have børn sammen eller have boet sammen i mindst to år inden dødsfaldet. Den efterladte skal betale boafgift af arven. Boafgiften for ugifte er ca. 36,25% - dog 15% for ugifte, der har levet sammen i minimum 2 år. Fuldstændig afgiftsfrihed som for gifte kan man aldrig opnå. Hvis du eller din ægtefælle har særbørn Særbørn er børn af tidligere forhold eller ægteskaber. Alle, der har særbørn, bør i forbindelse med et nyt ægteskab overveje at oprette testamente. Med et testamente kan du udvide eller begrænse fordelingen af arven i forhold til, hvad der følger af loven. Du kan f.eks. sikre din ægtefælle og begrænse børnenes arv til den såkaldte tvangsarv på 1/8 af dødsboets formue eller en 1/16 af hele fællesformuen. Ofte kombineres en sådan bestemmelse med, at børnene så skal have "resten" af deres arv, når den længstlevende ægtefælle dør. Du kan naturligvis også ved testamentet give arv til din ægtefælles særbørn (der måske er vokset op i hjemmet som fælles børn). Som noget nyt kan du begrænse arven til hvert af dine børn til kr. (2012-tal).

12 Side 12 Du kan også vælge at tilgodese børnene mest muligt, så de tilsammen arver 7/8 af dødsboets formue (og ægtefællen den sidste 1/8). Ved at oprette ægtepagt kan du yderligere forøge eller formindske arven, som falder efter dig. I nogle situationer kan man få afdødes særbørn til at give samtykke til, at den længstlevende sidder i uskiftet bo. Dette kan tilrettelægges, længe før man dør og som en familiær pakkeløsning, der f.eks. kan svare til den situation, at ægtefællerne havde fælles børn. Barnløse ægtepar Når den første ægtefælle i et barnløst ægteskab dør, arver den anden ægtefælle det hele. Hvis længstlevende dør uden at have oprettet testamente, vil halvdelen af arven falde tilbage til den førstafdødes slægt, f.eks. søskende, nevøer eller niecer. Kun den anden halvdel af arven går til længstlevendes egne slægtninge. Hvis længstlevende ikke har kontakt med førstafdødes familie, vil længstlevende ofte ønske, at formuen alene skal tilfalde hans eller hendes familie. Eller måske til andre personer eller velgørende formål? Den længstlevende må så oprette testamente. Statskassen Er der ingen arvinger efter loven, og er der ikke oprettet testamente, går hele arven direkte i Statskassen. Den eneste måde at undgå dette på er at oprette et tesstamente, hvor der står, hvem der skal arve. Arv som særeje Ved testamente kan du bestemme, at en arving får sin arv som særeje. Dette betyder, at arven vil være særeje i arvingens ægteskab. Dermed skal arvingen ikke dele sin arv med sin ægtefælle, hvis de senere måtte blive skilt. Du kan vælge mellem flere former for særeje. Båndlagt arv Du kan også ved testamente bestemme, at arv skal båndlægges, hvis det skønnes bedst for en arving. Ægtefællers tvangsarv kan dog ikke båndlægges, og som noget nyt kan en livsarvings tvangsarv kun båndlægges, indtil livsarvingen fylder 25 år. Ved båndlæggelse af friarv (den arv, du frit kan testamentere over) har du større mulighed for at bestemme vilkårene for båndlæggelsen.

13 Side 13 Båndlæggelse af arv indebærer blandt andet, at arvingen ikke kan råde over arven, men kun kan hæve renter og indtægter af den. Arvingens kreditorer kan heller ikke søge fyldestgørelse i arven. Arveafkald Inden den person, man skal arve, afgår ved døden, kan man over for vedkommende give afkald på arv. Det hedder afkald på forventet arv. Der kan også gives afkald på arv, når den person, man skal arve, er død. Det hedder afkald på falden arv. Både arvinger, som arver efter loven og arvinger, som arver efter testamente, kan give arveafkald. Hvis man ønsker det, kan man i forbindelse med sit arveafkald vælge at lade arven gå videre til næste generation. Bobestyrer I dit testamente kan du bestemme, hvem der skal behandle dit dødsbo. Det sker ved at indsætte en bobestyrer, almindeligvis en advokat. Begrundelsen kan være, at der kan forudses mulige konflikter mellem arvingerne, at du har tillid til vedkommende, at denne nøje kender dine ønsker eller blot, at du ønsker at aflaste arvingerne for papirarbejdet og gerne vil sikre, at alt går, som det skal. Boafgift Endvidere kan du beslutte, hvem af flere arvinger, der skal betale den boafgift, som dødsboet skal af med. Ved en rigtig tilrettelæggelse af fordelingen af arv- og boafgift kan boet spare væsentlige beløb i afgift til Staten. Der vil typisk kunne spares store afgiftsbeløb, hvis arv til f.eks. søskendebørn eller ubeslægtede kombineres med et mindre legat til en velgørende forening. Sådan oprettes testamente Der er ikke noget, der hedder et standardtestamente. Et testamente er individuelt og skal altid være udtryk for netop testators (dine) ønsker. Ellers kan testamentet få helt utilsigtede virkninger. Desuden skal testamentet opfylde nogle krav, der er fastsat i arveloven. Det sikreste er at benytte en advokat i forbindelse med oprettelse af testamente. Når du eller I sammen med advokaten har fundet frem til testamentets indhold, underskrives det hos notaren, oftest sammen med advokaten. Notaren er en særlig uddannet medarbejder på dommerkontoret. Det indberettes til et centralt register,

14 Side 14 at testamente er oprettet, og dermed kan man være sikker på, at testamentet kommer frem, når dødsfaldet sker. Er testamentet ajour? Arveloven, som trådte i kraft den 1. januar 2008, indeholdt væsentlige ændringer af den tidligere arvelov fra Hvis du tidligere har oprettet testamente, er det derfor en god ide sammen med en advokat at gennemgå det gamle testamente for at være sikker på, at testamentet stadig opfylder de ønsker, du havde vedrørende din arv. Du skal i det hele taget være opmærksom på, at dit testamente hele tiden er ajour. Et testamente kan normalt altid ændres. Hvis de økonomiske- eller familiemæssige forhold har forandret sig væsentligt og på en måde, som I ikke forudså ved testamentets oprettelse, bør I overveje, om det skal ændres, eller noget skal tilføjes. Der kan også være andre grunde til at ændre testamentet, herunder nye afgiftsregler. Specielt virksomhedsejere bør sikre sig, at testamentet og en eventuelt ægtepagt er koordineret med virksomhedens strategi og fremtidsplaner. Hvad koster det at oprette testamentet? Hos Selandia Advokater koster det som hovedregel kr ,00 + moms at oprette et testamente. Hvis testamentet er meget simpelt eller meget kompliceret, kan det blive billigere eller dyrere. Derudover koster det kr. 300,00 i afgift, når testamentet skal underskrives hos notaren.

15 Side 15 Ud over testamentet Livsforsikringer og pensionsordninger Mange mennesker har tegnet en livsforsikring og indskudt penge på en kapitalpension eller en ratepension. Specielt for yngre mennesker er det vigtigt at tegne en god livsforsikring, der kan sikre familiens økonomiske grundlag, hvis man pludselig skulle dø i en ung alder. Den, der skal have udbetalt livsforsikringen, kapitalpensionen eller ratepensionen, skal være noteret som begunstiget hos forsikringsselskabet eller banken, hvis ikke forsikrings- eller pensionssummen skal tilfalde dine nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er din ægtefælle. Hvem der er dine nærmeste pårørende, hvis ikke du efterlader ægtefælle, er nærmere bestemt i lovgivningen. Har du ingen nærmeste pårørende, tilfalder forsikrings- og pensionssummerne dit dødsbo. Det er altså ikke nok at skrive i sit testamente, at en bestemt person skal arve din formue, hvis du også ønsker, at vedkommende skal have udbetalt din livsforsikring eller pensionsordning. Du skal selv sørge for - eventuelt gennem din advokat - at få ønsket om begunstigelse af en bestemt person noteret på forsikringspolicen eller i pensionsvilkårene. Nye regler Fra 1. januar 2008 trådte nye regler for begunstigelse af livsforsikringer og pensionsordninger i kraft. Herefter vil en efterlevende ægtefælle eller livsarving kun kunne få tilsidesat en begunstigelsesbestemmelse, hvis der er reelt økonomisk behov for det. Som noget helt nyt vil en ugift samlevende kunne blive omfattet af begrebet nærmeste pårørende, såfremt visse betingelser omkring samlivsforholdet er opfyldt. Hvis du ikke har indsat en begunstiget i din livsforsikring eller pensionsordning, vil din samlever derfor kunne få udbetalt forsikrings- eller pensionssummen forud for livsarvinger eller arvinger. De nye begunstigelsesregler gælder kun for de livsforsikringer og pensionsordninger, der er oprettede efter 1. januar Derfor bør du være opmærksom på, om din samlever er indsat som begunstiget i en eksisterende ordning. Du bør også være opmærksom på, at det ikke er alle samlevende, som er begunstiget efter de nye regler. Derfor er det stadigvæk vigtigt at have styr på, hvem der er begunstiget i dine forsikrings- og pensionsopsparingsordninger.

16 Side 16 Gaver og arveforskud Det er ofte en god ide at give noget videre til næste generation, mens man lever. Når sommerhuset bliver for stor en opgave, kan det overdrages til børnene på favorable vilkår. Men alle forhold, herunder pris og købesummens betaling, skal overvejes nøje. Tilsvarende kan man have penge stående til en lav indlånsrente, som kan gøre mere gavn som hjælp til børnene som lån eller gave. Nogle gange kan det være den rigtige løsning at yde lån frem for at yde gaver eller arveforskud. Men det skal gøres rigtigt, hvis man vil opnå den størst muligt besparelse i afgifterne til Staten. Vi rådgiver om mulighederne. Om gaver, arveforskud og afgifter gælder i hovedtræk følgende: Gaver mellem ægtefæller Gaver mellem ægtefæller er i enhver henseende afgiftsfri. Men der skal oprettes ægtepagt, som skal tinglyses, hvis gaven er usædvanlig stor. Ellers anses gaven for ugyldig. Gaver til børn, børnebørn og forældre Den kreds af personer, der kan få gaver på særlige fordelagtige vilkår, er særligt børn og børnebørn, stedbørn og deres afkom, personer, som har haft fælles bopæl med gavegiver, forældre og visse plejebørn. Den afgiftsfrie grænse for gaver til disse personer er kr. i Hvis gaven overstiger dette beløb, skal der indgives gaveanmeldelse, og der skal betales gaveafgift af det overskydende beløb på 15%. Gaver til svigerbørn For gaver til svigerbørn er den årlige afgiftsgrænse kr. i Også her skal der indgives gaveanmeldelse, hvis grænsen overskrides, og der skal betales afgift af overskydende beløb på 15%.

17 Side 17 Gaver til andre Gaver til alle andre skal indkomstbeskattes hos modtageren. Arveforskud Arveforskud betragtes afgiftsmæssigt som gaver. Arveforskud skal kunne dokumenteres, så der kan tages højde for det, når arven skal fordeles, ellers vil overdragelsen ved dødsboskiftet blive betragtet som en gave.

18 Side 18 Boafgift Der er to afgifter, som arvingerne kan komme til at betale af arv: Boafgift og tillægsboafgift. Disse to afgifter erstatter det, der før hed arveafgift. Arv til ægtefælle er fritaget for afgift, det samme gælder arv til velgørende organisationer. Alle andre skal betale boafgift. Boafgiften beregnes af værdien af afdødes samlede bo, det vil sige den samlede formue. De første kr ,00 er dog fri for boafgift. Arv derudover bliver pålagt boafgift på 15%. Følgende arvinger betaler kun boafgift: Afdødes livsarvinger (børn, børnebørn mv.) Afdødes stedbørn og deres afkom Afdødes forældre Afdødes svigerbørn Personer, der havde bopæl sammen med afdøde de sidste 2 år før dødsfaldet Afdødes samboende, der havde børn sammen med afdøde Afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle Visse plejebørn. Tillægsboafgift Arv, der tilfalder andre end de ovenfor nævnte personer, belægges både med den almindelige boafgift og en tillægsboafgift på 25%. Det gælder f.eks. arv til: - Fjernere familiemedlemmer - Samboende, der ikke har haft bopæl med afdøde de sidste 2 år før dødsfaldet - Ubeslægtede Tillægsboafgiften beregnes af den samlede arv, som tilfalder disse personer. Der er intet bundfradrag, men boafgiften fratrækkes i arven, inden tillægsboafgiften beregnes. Den samlede afgift for deres del af arv bliver således op til 36,25%. Livsforsikringer og pensionsordninger Du skal være opmærksom på, at der også skal betales boafgift og eventuelt tillige tillægsboafgift af det beløb, den begunstigede i henhold til en livsforsikring eller pensionsordning får udbetalt i forbindelse med dødsfald.

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Arv. sådan fordeles arven efter dig. Ret&Råd Advokater Nørre Voldgade 16, 1. sal DK-1358 København K ret-raad.dk

Arv. sådan fordeles arven efter dig. Ret&Råd Advokater Nørre Voldgade 16, 1. sal DK-1358 København K ret-raad.dk Arv sådan fordeles arven efter dig Ret&Råd Advokater Nørre Voldgade 16, 1. sal DK-1358 København K 70 20 70 70 ret-raad.dk Indhold 03 INDLEDNING > 04 SÅDAN FORDELES EN UDEN TESTAMENTE > 07 TESTAMENTE >

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Ægtepagt 17 Arveklasserne 6 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Få styr på arvereglerne for din bolig

Få styr på arvereglerne for din bolig Få styr på arvereglerne for din bolig Hvem arver dig, når du dør, og kan din samlever få lov at blive boende i jeres bolig? Hvordan sikrer du dine børn bedst? Få styr på alle arvereglerne i god tid. -

Læs mere

Værd at vide... Hvilke regler gælder for arv og testamente? Find nyttig viden her. Testamentegaver til Danmarks Naturfredningsforening

Værd at vide... Hvilke regler gælder for arv og testamente? Find nyttig viden her. Testamentegaver til Danmarks Naturfredningsforening Hvilke regler gælder for arv og testamente? Find nyttig viden her. OVERSIGT 1. Hvem arver ifølge Arveloven? 2. Hvor meget skal dine arvinger betale i boafgift? 3. Du bør oprette et testamente, hvis 4.

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Arv, testamente, ægtepagt og gave

Arv, testamente, ægtepagt og gave Arv, testamente, ægtepagt og gave Et naturligt valg for det professionelle landbrug Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv, testamente og begunstigelse. Ved Søren Vester

Arv, testamente og begunstigelse. Ved Søren Vester Arv, testamente og begunstigelse Ved Søren Vester 13-10-2017 Arv, testamente og begunstigelse 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv, testamente og begunstigelse

Arv, testamente og begunstigelse Arv, testamente og begunstigelse 13-10-2017 Arv, testamente og begunstigelse 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter Hvad råder

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Testamentering af arv til Herlufsholm

Testamentering af arv til Herlufsholm Testamentering af arv til Herlufsholm Hvorfor oprette et testamente? Arveloven blev ændret i 2008, så den i højere grad tilgodeser tidens ændrede familiemønstre. Ved at skrive et testamente kan du ifølge

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Pas godt på hinanden - også juridisk. Torsten Lenstrup

Pas godt på hinanden - også juridisk. Torsten Lenstrup Pas godt på hinanden - også juridisk Torsten Lenstrup Ældre Sagens rådgivning på tlf. 80 30 15 27 Mandag kl. 10-14 Tirsdag kl. 10-14 Onsdag kl. 10-14 Torsdag kl. 14-18 Fredag kl. 10-14 MIN FREMTID: Et

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

En guide til arv og testamente

En guide til arv og testamente En guide til arv og testamente INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Introduktion 6 Hvorfor oprette et testamente? 8 Hvordan fordeles arven uden testamente? 10 Hvordan fordeles arven med testamente? 12 Hvordan får du

Læs mere

En guide til arv og testamente

En guide til arv og testamente En guide til arv og testamente INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Introduktion 6 Hvorfor oprette et testamente? 8 Hvordan fordeles arven uden testamente? 10 Hvordan fordeles arven med testamente? 12 Hvordan får du

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1 ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Drachmann - 13999 - Arv og gave v6.indd 1 27/10/13 19.27 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Når man mister en af sine kære

RÅD OG VEJLEDNING. Når man mister en af sine kære RÅD OG VEJLEDNING Når man mister en af sine kære Side 2 Denne folder er udarbejdet for at give et overblik over sædvanlig behandling af et dødsbo. Valg af skifteform kan bl.a. have stor betydning for ægtefælle

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Fremtidsfuldmagter, arv og Testamente. v/advokat (L) Mette Rude Clemmensen

Fremtidsfuldmagter, arv og Testamente. v/advokat (L) Mette Rude Clemmensen Fremtidsfuldmagter, arv og Testamente v/advokat (L) Mette Rude Clemmensen Emneoversigt» Fremtidsfuldmagter» Hvorfor oprette testamente?» Tvangsarvinger/Arveklasser» Ugifte samlevende» Hvem har brug for

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

NÅR DØDEN JER SKILLER

NÅR DØDEN JER SKILLER NÅR DØDEN JER SKILLER November 2017 1 NÅR DØDEN JER SKILLER Din ægtefælles/samlevers dødsfald kan medføre problemstillinger, som det kan være vanskeligt for dig at overskue og forholde dig til. Denne vejledning

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Ved dødsfald. få overblik efter et dødsfald. Ret&Råd Advokater Nørre Voldgade 16, 1. sal DK-1358 København K ret-raad.

Ved dødsfald. få overblik efter et dødsfald. Ret&Råd Advokater Nørre Voldgade 16, 1. sal DK-1358 København K ret-raad. Ved dødsfald få overblik efter et dødsfald Ret&Råd Advokater Nørre Voldgade 16, 1. sal DK-1358 København K 70 20 70 70 ret-raad.dk Indhold 03 INDLEDNING > 04 FORLØBET MED SKIFTERETTEN > 05 HOS ADVOKATEN

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Fransk arveret og franske arveafgifter

Fransk arveret og franske arveafgifter Fransk arveret og franske arveafgifter De færreste danskere er opmærksomme på, at deres franske bolig er underlagt fransk arveret, selvom der kun er tale om en feriebolig og ejerne er fast bosiddende i

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR?

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? Arv og testamente Hvordan og hvorfor? Alvorlig sygdom kalder på mange tanker, også om, hvad der skal ske med dine kære. Derfor kan det give ro i sindet, hvis du i

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn.

Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn. Koncept til gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn. G E N S I D I G T T E S T A M E N T E Idet undertegnede ægtefæller Hanne Hansen, cpr.nr. 080176-1706 og medundertegnede Mogens Madsen,

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

SKAL I GIFTE JER? November 2017

SKAL I GIFTE JER? November 2017 SKAL I GIFTE JER? November 2017 1 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Skal vi gifte os, når vi skal have et barn sammen? I er ikke alene om at stille de spørgsmål. Mange par gør sig de overvejelser.

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Arv og begunstigelsesregler

Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelsesregler Arv og begunstigelse 2016 Udbetaling af forsikringen Begunstigelsesbestemmelser Arveregler og testamente Boafgiftsregler Udbetaling af forsikringen Roller på en forsikring Forsikringstager

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere