KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER""

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

2 KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" RESUME V. a) I henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 har denne foranstaltning til formål at modernisere landbrugsbedrifter ved at forbedre deres økonomiske resultater gennem bedre anvendelse af produktionsfaktorerne samt ved at forbedre bedrifternes status med hensyn til miljø, erhvervssikkerhed, hygiejne og dyrevelfærd. Kommissionen vurderer, at foranstaltningens mål er nået, når en investering forbedrer en landbrugsbedrifts økonomiske resultater eller forbedrer dens status med hensyn til miljø, erhvervssikkerhed, hygiejne eller dyrevelfærd. c) Forordning (EF) nr. 1698/2005 fastsætter, at i overensstemmelse med principperne for subsidiaritet og delt forvaltning kan udvælgelseskriterierne defineres efter programgodkendelse i samråd med overvågningsudvalget, og de er ikke underlagt Kommissionens godkendelse af landdistriktudviklingsprogrammer (LDUP'er). Udvælgelseskriterier er ikke den eneste måde til at målrette foranstaltningen mod mål, der afspejler de strukturelle og territoriale behov og strukturelle handicap som identificeret i SWOT 1 -analysen af LDUP'er. Målretningen kan også sikres gennem detaljerede regler for støtteberettigelse, regional og sektoriel differentiering af støtteintensitet samt støttelofter, som medlemsstaterne kan anvende til en forhåndsudvælgelse af mulige støttemodtagere. d) Kommissionen finder, at den fælles overvågnings- og evalueringsramme er et gyldigt instrument til at overvåge og evaluere fremskridt med virkeliggørelse af mål under EU's politik for udvikling af landdistrikter, og den har vist sig at have mange fordele, selv om der blev konstateret visse problemer. Kommissionen, medlemsstaterne og forskellige interessenter gør en stor indsats for til stadighed at forbedre systemet. Disse erfaringer anvendes til udvikling af et forbedret overvågnings- og evalueringssystem til den kommende programmeringsperiode. e) Artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005 fastsætter, at et beløb svarende til de supplerende sundhedstjek- og EERP 2 -ressourcer udelukkende anvendes i perioden fra 1. januar 2010 til 31. december 2015 til operationer af den art, der er omhandlet i forordningens artikel 16a ("nye udfordringer"). Samtidigt er der ikke noget krav om additionalitet i ovennævnte artikel. Hvis medlemsstaterne vurderede, at beløbene på baggrund af de nye udfordringer allerede var tilstrækkelige, fik de mulighed for at overføre midler, for hvilke der var programmeret før sundhedstjekket/eerp for perioden , til andre foranstaltninger eller operationer. 1 2 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (styrker, svagheder, muligheder og trusler). Den europæiske økonomiske genopretningsplan

3 f) Det blev fundet, at en omfattende vurdering af bæredygtigheden syntes at afstedkomme uforholdsmæssigt store og unødvendige administrative byrder og omkostninger for mange typer investeringsprojekter. For den næste programmeringsperiode har Kommissionen foreslået at kræve en forretningsplan for visse foranstaltninger, med hvilke der ydes støtte til nye økonomiske aktiviteter (iværksætterstøtte, herunder til unge landmænd, ikke-landbrugsaktiviteter i landdistrikter og udvikling af små bedrifter samt støtte til producentgrupper) for at sikre rentabilitet. g) Ifølge Kommissionens forslag fra september 2010 til ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 og i henhold til forslaget for den næste programmeringsperiode med hensyn til investeringsoperationer under foranstaltninger, der ligger inden for traktatens artikel 42, har Kommissionen foreslået, at kun udgifter, der er afholdt efter indsendelse af en ansøgning til den kompetente myndighed, kan anses for at være støtteberettigede. VI. a) I henhold til Kommissionens forslag for den næste programmeringsperiode 3 vil den strategiske programmering blive styrket yderligere med den konsekvens, at den strategiske målretning forbedres gennem EU's prioriteter for udvikling af landdistrikter og deres fokusområder. Definition og anvendelse af udvælgelseskriterier vil blive styrket for at sikre ensartet behandling af ansøgerne, bedre brug af finansielle ressourcer og målretning af foranstaltninger i overensstemmelse med EU's prioriteter for landdistriktudvikling. Forslaget sikrer mere målrettet investeringsstøtte til omstrukturering af landbrugsbedrifter. b) Overvågnings- og evalueringssystemet evalueres af Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at forbedre dets effektivitet og fremme ejerskab gennem deling af god praksis og kapacitet. Ifølge Kommissionens forslag til den fremtidige politik for udvikling af landdistrikter vil der blive anvendt kvantificerede resultatindikatorer til evaluering af fremskridt hen imod virkeliggørelse af de forudfastlagte programmål. c) Kommissionen har foreslået, at medlemsstaterne får mulighed for i den næste programmeringsperiode at fastlægge tematiske delprogrammer, der skal adressere bestemte behov, ved at øremærke særlige foranstaltninger og budgettildelinger og fastlægge specifikke finansieringsplaner og indikatorer. d) For den næste programmeringsperiode har Kommissionen foreslået at kræve en forretningsplan for visse foranstaltninger, med hvilke der ydes støtte til nye økonomiske aktiviteter (iværksætterstøtte, herunder til unge landmænd, ikke-landbrugsaktiviteter i landdistrikter og udvikling af små bedrifter samt støtte til producentgrupper) for at sikre bæredygtighed. e) Kommissionen har i sit forslag fra september 2010 til ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 og under hensyntagen til investeringsoperationer under foranstaltninger, der ligger inden for traktatens artikel 42, foreslået, at kun udgifter, der er afholdt efter indsendelse af en ansøgning til den kompetente myndighed, kan anses for at være støtteberettigede. 3 KOM(2011) 627 endelig/2 af 19. oktober Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

4 Et lignende krav er fastsat i artikel 67, stk. 2, i Kommissionens forslag til den næste programmeringsperiode. Medlemsstaterne kan i deres programmer også fastsætte, at kun udgifter, der er afholdt efter de kompetente myndigheders godkendelse af ansøgningen, er støtteberettigede. BEMÆRKNINGER: 23. I henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 har denne foranstaltning til formål at modernisere landbrugsbedrifter ved at forbedre deres økonomiske resultater gennem bedre anvendelse af produktionsfaktorerne samt ved at forbedre bedrifternes status med hensyn til miljø, erhvervssikkerhed, hygiejne og dyrevelfærd. Kommissionen vurderer, at en investering opfylder foranstaltningens mål, når den forbedrer en landbrugsbedrifts økonomiske resultater eller forbedrer dens status med hensyn til miljø, erhvervssikkerhed, hygiejne eller dyrevelfærd. 24. Innovation, kvalitet og diversificering er generelle EU-prioriteter i forbindelse med konkurrenceevnemålet, som generelt gennemføres under søjle nr. 1. Foranstaltningen vedrørende modernisering af landbrugsbedrifter bidrager til virkeliggørelse af dette mål ved at forbedre landbrugsproduktionens konkurrenceevne og miljømæssige bæredygtighed. Ikke alle investeringer bør forbedre landbrugsbedrifternes resultater på alle måder for at nå hovedmålet, som er modernisering. Hver operation skal være specifik. 26. Andet led I Luxembourgs program for udvikling af landdistrikter opstilles der med foranstaltning 121 klare mål, der skal nås på grundlag af den SWOT-analyse, der indgår i LDUP'erne 4. Kommissionen har imidlertid insisteret på behovet for større selektivitet i forbindelse med de årlige møder med Luxembourgs myndigheder. Selv om landdistriktudviklingsprogrammet identificerer klare mål/behov/handicap, kan udvælgelseskriterierne og målretningen strammes yderligere op. Samlet svar punkt Ifølge principperne for subsidiaritet og delt forvaltning påhviler det medlemsstaterne at foretage projektudvælgelsen. Kommissionen finder, at mens det er nødvendigt, at medlemsstaterne fastlægger udvælgelseskriterier, er det ikke den eneste måde, hvorpå man kan fokusere foranstaltningen på mål, der afspejler de strukturelle og territoriale behov og strukturelle handicap, der er påvist i SWOT-analysen af programmet for udvikling af landdistrikter. Målretningen kan også sikres gennem detaljerede regler for støtteberettigelse, regional og sektoriel differentiering af støtteintensitet samt støttelofter, som medlemsstaterne kan anvende til en forhåndsudvælgelse af mulige støttemodtagere. Kommissionen har imidlertid ved flere lejligheder slået på behovet for større selektivitet, f.eks. under de årlige møder. Bl.a. har Kommissionen ved begyndelsen af programmeringsperioden afsendt et brev til forvaltningsmyndighederne for alle programmer og opfordret dem til at være opmærksomme på betydningen af veldefinerede udvælgelseskriterier for en effektiv gennemførelse i hele perioden. Desuden blev medlemsstaterne i et andet brev fra 2009 anmodet om at sikre sig, at der fastlægges og anvendes egnede udvælgelseskriterier ved tildeling af midler. 4 Se kapitel 3 og 5 i Luxembourgs plan for udvikling af landdistrikter

5 I tilfælde, hvor udvælgelseskriterierne allerede var specificeret i programmet på frivillig basis, har Kommissionen opfordret de nationale myndigheder til at konsultere overvågningsudvalget. Tekstboks 3 - Det polske landdistriktudviklingsprogram: et eksempel på manglende målretning I Polens tilfælde viser de dokumenter, der er fremlagt af Retten, at de polske myndigheder indledningsvist foretrak at anvende kriterier for støtteberettigelse, som de anså for at være stringente nok til at sikre målretningen. De efterfølgende erfaringer viste, at de ikke var stringente nok, og udvælgelseskriterierne blev tilpasset efter konsultering af programovervågningsudvalget i juni Se svar vedrørende tekstboks Selv om de enkelte LDUP'er ikke indeholder målretningselementer, har medlemsstaterne mulighed for efterfølgende at vedtage udvælgelseskriterier, som er på linje med LDUP-målene. Hvad angår det rumænske LDUP, identificerer det udtrykkeligt behovene i forbindelse med foranstaltning 121. Der gøres også rede for disse behov i kapitel 3 i Rumæniens LDUP. Udvælgelseskriterierne blev også inkluderet i LDUP'et, f.eks. investeringer i ugunstigt stillede områder og fremme af semisubsistenslandbrug. 40. Eftersom formålet med foranstaltning 121 er at bidrage til virkeliggørelse af målsætningen om at forbedre konkurrenceevnen, er Kommissionen og medlemsstaterne under forberedelsen af den fælles overvågnings- og evalueringsramme blevet enige om, at de to resultatindikatorer "bruttotilvækst" og "nye produkter og/eller teknikker" er relevante og egnede til at afspejle konkurrenceevnedimensionen og virkeliggøre målsætningen for foranstaltningen. Medlemsstaterne kan om nødvendigt supplere fælles indikatorer med supplerende indikatorer for at beskrive de resultater, der nås med programmet gennem specifikke foranstaltninger. 41. Eftersom definitionen af modernisering eller innovation varierer meget fra den ene medlemsstat til den anden, ville det hverken være hensigtsmæssigt eller ønskeligt med en fælles definition af, hvad der egentligt er "nyt". Medlemsstaterne fastlægger deres egen definition og vurderer projekterne i overensstemmelse hermed. På baggrund af resultaterne af midtvejsevalueringsrapporterne planlægges der yderligere udvekslinger med medlemsstaterne, hvad angår måling af denne indikator. 42. Selv om bruttoværditilvækst anses for at være en gyldig indikator for økonomiske resultater i bedrifterne, har erfaringerne vist, at der er visse vanskeligheder med indsamling af data i medlemsstaterne. Kommissionen har derfor taget skridt til at adressere problemet, og et arbejdsdokument fra marts 2010 indeholder vejledning om den definition og metode, der skal anvendes til måling af denne indikator. 43. Hvad angår den kommende programmeringsperiode, er overvågnings- og evalueringssystemet ved at blive revideret og forbedret for at sikre relevansen, anvendeligheden og sammenligneligheden på EU-plan for fælles indikatorer. 49. Kommissionen fandt ikke, at det var nødvendigt at ændre støtteformen (med hensyn til støttesatser, betingelser for støtteberettigelse mm.), hvor man med foranstaltning nr. 121 allerede - 5 -

6 havde adresseret disse nye udfordringer i de tidligere versioner af de pågældende programmer for udvikling af landdistrikter. 50. Det øremærkede beløb i forbindelse med sundhedstjekket/eerp var udelukkende afsat til tilhørende foranstaltninger som angivet i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1698/ Forud for sundhedstjekket var det ikke et retligt krav at indberette foranstaltninger, der allerede adresserede de nye udfordringer. Det er derfor ikke muligt at foretage en sammenligning. Med sundhedstjekket er der imidlertid indført en effektiv sporing af de beløb, der er øremærket til perioden Kun projekter, der adresserer nye udfordringer og er anmeldt til Kommissionen efter godkendelse af den reviderede version af programmerne, er berettiget til finansiering i tilknytning til sundhedstjekket/eerp. Der blev indført en separat finansieringsoversigt for "nye udfordringer" i den finansieringsplan, der ledsager Kommissionens beslutning om godkendelse af programrevisionen, og som danner grundlag for udbetalinger. 52. Artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005 fastsætter, at et beløb svarende til de supplerende sundhedstjek- og EERP-ressourcer udelukkende anvendes i perioden fra 1. januar 2010 til 31. december 2015 til operationer af den art, der er omhandlet i forordningens artikel 16a ("nye udfordringer"). Da der i ovennævnte artikel ikke var noget krav om additionalitet, blev det besluttet at tage hensyn til medlemsstaternes tidligere programmeringsvalg, hvor der allerede var afsat ressourcer til støtte for foranstaltninger i tilknytning til nye udfordringer. Hvor medlemsstaterne allerede havde vurderet, at beløbene var passende, fik de mulighed for at overføre midler, for hvilke der var foretaget programmering i perioden forud for sundhedstjekket/eerp, til perioden til andre foranstaltninger eller operationer. Det er ikke muligt at sammenligne beløb fra før og efter ændringen i forbindelse med sundhedstjekket/eerp, da de beløb, der var afsat til lignende foranstaltninger ikke var øremærket forud for programrevisionen. Fælles svar for punkt 53, tekstboks 4, og punkt 54 Ændringen efter gennemførelsen af de nye prioriteter i forbindelse med sundhedstjekket og EERP blev taget i betragtning i overensstemmelse med artikel 69, stk. 5a, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, eftersom en betydelig del af EERP-midlerne allerede var sat af til at adressere de nye prioriteter inden for rammerne af de eksisterende foranstaltninger 121 og 214, som er beskrevet i det oprindelige LDUP. Kommissionen finder, at der er sket en yderligere styrkelse, eftersom den finansielle tildeling til foranstaltning nr. 121 er øget med 29 % efter sundhedstjekket. Den vigtigste effekt af ændringen i forbindelse med sundhedstjekket/eerp er, at 26,1 mio. EUR nu er øremærket og skal anvendes til denne specifikke prioritet under foranstaltning 121 i årene , uanset hvor mange midler der allerede er brugt før Se svar på punkt

7 57. Ifølge programmet for udvikling af landdistrikter er den økonomiske rådgiver ansvarlig for etablering af udviklingsplanen. Dette er et kriterium for støtteberettigelse for projekter med en beløbsramme på mere end EUR. 58. I Ungarn prioriteres støtteberettigede projekter ved hjælp af et pointsystem. Den finansielle plans kvalitet og soliditet er et af elementerne i dette system. Andre elementer er f.eks. fastlæggelse af en forretningsplan, som kan godtgøre, at projektet vil forbedre bedriftens overordnede resultater gennem forbedring af bedriftens konkurrenceevne, indvirkning på biodiversitet og positiv energibalance. Eftersom formålet med disse elementer er at prioritere støtteberettigede projekter, er nul point for den finansielle plan i sig selv ikke afgørende for, om projektet er gennemførligt, og det forbliver således støtteberettiget. 62. I sit forslag fra september 2010 til ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 og under hensyntagen til investeringer under foranstaltninger, der falder ind under artikel 42 i traktaten, har Kommissionen foreslået, at kun udgifter, der er afholdt efter at en ansøgning er blevet indgivet til den kompetente myndighed, kan anses for at være støtteberettigede. 63. Se svar på punkt I henhold til lovgivningsforslaget for den næste programmeringsperiode 5 er det kun udgifter, der er afholdt efter indsendelse af en ansøgning til den kompetente myndighed, der kan anses for at være støtteberettigede. Dette mindsker efter Kommissionens opfattelse risikoen for dødvægtsproblemer. Tekstboks 5 - Kommissionens forslag 6 vedrørende udvikling af landdistrikterne i perioden Den første bestemmelse i Kommissionens forslag for landdistriktudvikling i perioden er blevet indført for at bringe landbrugsforanstaltningerne i overensstemmelse med statsstøttereglerne. KONKLUSIONER OG HENSTILLINGER 66. I henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 har denne foranstaltning til formål at modernisere landbrugsbedrifterne ved at forbedre deres økonomiske resultater gennem bedre anvendelse af produktionsfaktorerne samt ved at forbedre landbrugsbedrifternes status med hensyn til miljø, erhvervssikkerhed, hygiejne og dyrevelfærd. Det er Kommissionens vurdering, at en investering opfylder foranstaltningens målsætning, hvis den forbedrer en landbrugsbedrifts økonomiske resultater eller forbedrer dens status med hensyn til miljø, erhvervssikkerhed, hygiejne eller dyrevelfærd KOM(2011) 627 endelig/2 af 19. oktober Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL). KOM(2011) 627 endelig/2 - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL); fremlagt af Kommissionen inden for rammerne af lovgivningen for den fælles landbrugspolitik for perioden KOM(2011) 627 endelig/2 - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikterne (ELFUL); fremlagt af Kommissionen inden for rammerne af lovgivningen for den fælles landbrugspolitik for perioden

8 67. Støtten kan målrettes på mange måder: gennem udvælgelseskriterier, detaljerede kriterier for støtteberettigelse, sektoriel eller regional differentiering og differentiering af støtteintensitet under hensyn til, hvem der modtager støtten, eller til investeringstype eller ved fastsættelse af støttelofter. 69. I overensstemmelse med principperne for subsidiaritet og delt forvaltning fastsætter artikel 71, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, at udvælgelseskriterierne kan fastlægges efter programgodkendelse i samråd med overvågningsudvalget, og de er ikke underlagt en kommissionsafgørelse. Se også samlet svar for punkt 29 til

9 Anbefaling 1 I henhold til Kommissionens forslag for den næste programmeringsperiode vil den strategiske programmering blive styrket yderligere med den konsekvens, at den strategiske målretning forbedres gennem EU's prioriteter for udvikling af landdistrikter og deres fokusområder. Ud over at gennemføre en SWOT-analyse vil medlemsstaterne/regionerne skulle opstille forudfastlagte mål (en slags resultatindikatorer) for programmer for udvikling af landdistrikter. Programmerne skal indeholde en beskrivelse af strategien, som opstiller et mål for hvert af fokusområderne under Unionens prioriteter for udvikling af landdistrikter, der er inkluderet i programmet. Der skal påvises specifikke behov, der hænger sammen med specifikke vilkår på regionalt eller subregionalt plan. Programmet skal bl.a. også påvise, at tildelingen af finansielle ressourcer er afbalanceret og tilstrækkelig, og at der er defineret en passende tilgang omfattende principper med hensyn til fastlæggelse af kriterier til udvælgelse af projekter, som tager hensyn til relevante mål. Definition og anvendelse af udvælgelseskriterier vil blive styrket for at sikre ensartet behandling af ansøgerne, bedre brug af finansielle ressourcer og målretning af foranstaltninger i overensstemmelse med EU's prioriteter for landdistriktudvikling. For yderligere at forbedre målretningen skal medlemsstaterne sikre, at den/de ansvarlige for den forudgående evaluering på et tidligt tidspunkt er inddraget i fastlæggelsen af programmet for udvikling af landdistrikter, herunder udviklingen af SWOT-analysen, fastlæggelsen af programmets interventionslogik og opstilling af programmets mål. 70. Kommissionen finder, at den fælles overvågnings- og evalueringsramme udgør et relevant og integreret sæt indikatorer, der var forberedt i fællesskab af Kommissionen og medlemsstaterne for at evaluere virkeliggørelsen af politikmålene. Det er første gang, at et vidtrækkende og meget krævende overvågnings- og evalueringssystem for udvikling af landdistrikter et blevet taget i brug på EU-plan. Det er kombinationen af alle foranstaltningerne, der skal tages i betragtning ved evaluering af, om EU's prioriteter virkeliggøres tilfredsstillende. Foranstaltning 121 bør evalueres på baggrund af målet om forbedring af konkurrenceevnen. De nuværende erfaringer med learning by doing har vist, at det er en udfordring at definere resultatindikatorer på dette område, og Kommissionen, medlemsstaterne og forskellige interessenter har gjort en stadig og stor indsats for at forbedre metoden, pålideligheden og sammenligneligheden. Erfaringerne herfra vil også blive anvendt til det fremtidige overvågnings- og evalueringssystem. Anbefaling 2 Overvågnings- og evalueringssystemet skal revideres af Kommissionen og medlemsstaterne for at forbedre dets effektivitet - navnlig hvad angår pålidelighed og sammenlignelighed - og fremme ejerskab gennem deling af god praksis og kapacitet. Ifølge Kommissionens forslag til den fremtidige politik for udvikling af landdistrikter vil der blive anvendt kvantificerede resultatindikatorer til evaluering af de oprindeligt opstillede programmål. Forvaltningsmyndighederne vil desuden skulle sikre, at der er et passende sikkert elektronisk system til registrering, opretholdelse, forvaltning og indberetning af statistiske oplysninger om programimplementering, navnlig med hensyn til fremskridt hen imod de fastlagte mål og prioriteter

10 71. Artikel 69, stk. 5a, i forordning (EF) nr. 1698/2005 fastsætter, at et beløb svarende til de supplerende sundhedstjek- og EERP-ressourcer udelukkende anvendes i perioden fra 1. januar 2010 til 31. december 2015 til operationer af den art, der er omhandlet i forordningens artikel 16a ("nye udfordringer"). Der blev ikke krævet additionalitet i den ovennævnte artikel, og det blev derfor besluttet at tage hensyn til medlemsstaternes tidligere programmeringsvalg, hvor ressourcerne allerede var blevet tildelt for at støtte operationer i tilknytning til nye udfordringer. For at undgå problemer med ubalance og/eller manglende programkonsekvens og for at forebygge overfinansiering i forhold til foranstaltningens begrænsede absorptionskapacitet fik medlemsstaterne i disse tilfælde mulighed for at overføre midler programmeret i perioden forud for sundhedstjekket/eerp til andre foranstaltninger eller operationer. Anbefaling 3 Kommissionen har foreslået, at medlemsstaterne får mulighed for i den næste programmeringsperiode at fastlægge tematiske delprogrammer under deres landdistriktudviklingsprogrammer, der skal bidrage til virkeliggørelse af EU's landdistriktudviklingsmål, og som tager sigte på at adressere specifikke identificerede behov gennem særlige foranstaltninger og budgetmæssige tildelinger og fastlæggelse af specifikke planer for finansiering og indikatorer. Anbefaling 4 Det blev vurderet, at en omfattende vurdering af rentabiliteten syntes at afstedkomme uforholdsmæssigt store og unødvendige administrative byrder og omkostninger for mange typer investeringsprojekter. For den næste programmeringsperiode har Kommissionen foreslået at kræve en forretningsplan for visse foranstaltninger, med hvilke der ydes støtte til nye økonomiske aktiviteter (iværksætterstøtte, herunder unge landmænd, ikke-landbrugsaktiviteter i landdistrikter og udvikling af små bedrifter samt støtte til producentgrupper) for at sikre bæredygtighed. 73. Se svar på anbefaling 5. Anbefaling 5 Med Kommissionens forslag fra september 2010 til ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 og forslaget for den næste programmeringsperiode med hensyn til investeringsoperationer under foranstaltninger, der ligger inden for traktatens artikel 42, er det foreslået, at kun udgifter, der er afholdt efter indsendelse af en ansøgning til den kompetente myndighed, bør kunne anses for at være støtteberettigede. Kommissionen har også foreslået, at medlemsstaterne for den kommende programmeringsperiode kan fastsætte, at kun udgifter, der er afholdt efter den kompetente myndigheds godkendelse af en ansøgning, er støtteberettigede

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Overvågnings- og evalueringsramme for den fælles landbrugspolitik. Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Overvågnings- og evalueringsramme for den fælles landbrugspolitik. Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Overvågnings- og evalueringsramme for den fælles landbrugspolitik 2014 2020 Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-37

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.12.2012 2011/0282(COD) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-37 Udkast til betænkning (PE474.053v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 738 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN SYVENDE ÅRSRAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DEN EUROPÆISKE FISKERIFOND

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 20.3.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2013 C(2013) 1573 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 20.3.2013 om godkendelse af retningslinjer for afslutning af operationelle programmer godkendt til bistand fra

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 394 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013

2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013 2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013 Revideret udgave af de fælles evalueringsspørgsmål På grundlag af

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om de decentrale agenturers FFB for 2002. Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 20. juni 2001 ARBEJDSDOKUMENT om de decentrale agenturers FFB for 2002 Budgetudvalget Ordfører: Wilfried Kuckelkorn og Carlos Costa Neves DT\436804.doc PE 303.584

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.9.2012 SWD(2012) 267 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 429 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Det Forenede Kongeriges nationale reformprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE (2014-2020)

EUROPA FOR BORGERNE (2014-2020) GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE EUROPA FOR BORGERNE (2014-2020) NOTAT Resumé Formålet med dette notat er at give et præcist

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

L 347/320 Den Europæiske Unions Tidende 20.12.2013

L 347/320 Den Europæiske Unions Tidende 20.12.2013 L 347/320 Den Europæiske Unions Tidende 20.12.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET ISSN 1831-0796 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Særberetning nr. 8 2012 MÅLRETNING AF STØTTEN TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER DA Særberetning nr. 8 2012 MÅLRETNING AF STØTTEN TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.3.2009 KOM(2009) 83 endelig/2 2009/0035 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere