Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan"

Transkript

1 Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan

2 Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007

3 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen: projektoversigt 8 Overblik over afdelingen 9 De nødvendige projekter 0 Forbedringsprojekter 12 De visionære projekter 14

4 Hvad er fremtidssikring? En stadig større del af den almene sektors bebyggelser står over for et stort og meget varieret behov for renovering som følge af alder, skader og den almindelige udvikling på boligmarkedet. Det gælder også boligafdelingerne i FB, KSB og H44. Derfor har formandskabet i Fællesadministrationen 3B besluttet at sætte et fælles projekt i gang, der skal sikre, at alle boligafdelinger fremtidssikres. For Herlevgårdsvejs vedkommende indebærer det, at afdelingen - populært sagt har fået et servicetjek, og der som følge heraf er udarbejdet en handleplan. Forløbet i fremtidssikring Arbejdet med fremtidssikring af Herlevgårdsvej har været bygget op omkring tre hovedpunkter (se også side 5): Overblik Proces Handleplan 1. Overblik over afdelingen For at komme i gang blev der først skabt et overblik over afdelingen, hvor alle relevante forhold blev registreret, undersøgt og vurderet i en samlet rapport. I rapporten finder man også et idékatalog, der indeholder forslag til fremtidssikring af afdelingen. 2. Beboerdemokratisk proces Med udgangspunkt i det foreliggende overblik gennemførtes en proces, hvor beboerdemokratiet drøftede vision og ønsker for afdelingens fremtid - herunder konkrete fremtidssikringsprojekter i afdelingen. 3. Handleplanen Til sidst er der udarbejdet en handleplan, som er resultatet af forløbet med fremtidssikring. Handleplanen beskriver, hvordan afdelingen ønsker at fremtidssikre sig og bliver et værktøj til at styre afdelingens udvikling. Organisering af projektet Det har været vigtigt at få inddraget alle relevante aktører for derigennem at opnå det bedste resultat. Nedenstående figur skitserer organiseringen af fremtidssikring af Herlevgårdsvej: Boligorganisation/ formandskabet Myndigheder: LBF og kommunen Afdelingen/ afdelingsmødet Styregruppe: Afd.best. og 3B 3B s projektgruppe 4

5 Rapport: Overblik over afdelingen, april 2007 Folder: Til debatmøde d. 6. juni 2007 Folder: Indstilling til vedtagelse af handleplan d. 5 september

6 Introduktion til handleplanen Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige projekter i afdelingen. Handleplanen beskriver hvornår og hvilke projekter, der skal gennemføres, og den giver mulighed for at koordinere projekterne i forhold til hinanden. Handleplanen er udarbejdet på baggrund af en overbliksrapport, et bygningseftersyn samt langtidsbudgettet for afdelingen. Udarbejdelsen af handleplanen foregår i et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og Fællesaministrationen 3B. Handleplanen skal forelægges afdelingens beboere til drøftelse og endelig vedtagelse. Et dynamisk værktøj Handleplanen er ikke en endegyldig plan men et værktøj, som kan ændres efterhånden, som projekterne gennemføres. Nye projekter kan tilføjes og eksisterende projekter kan flyttes rundt i handleplanen over tid, hvis afdelingen mener, at tidspunktet for de enkelte projekter skal omdisponeres. Handleplanen er således et vigtigt værktøj, som afdelingsbestyrelsen, boligorganisationen og administrationen vil arbejde efter fremover. I forbindelse med udarbejdelsen af afdelingens årlige budget vil handleplanen hvert år blive revideret og fremlagt for beboerne på afdelingsmødet. Det er lokalinspektørens opgave at sørge for, at handleplanen er opdateret. Tre typer projekter I handleplanen finder man en overordnet vision for afdelingen, en oversigt over alle projekter samt en efterfølgende uddybelse af hver af disse projekter. Projekterne i handleplanen er inddelt i tre typer: De nødvendige projekter, forbedringsprojekterne og de visionære projekter. De nødvendige projekter er projekter, som er nødvendige for afdelingens vedligehold og boligstandard; forbedringsprojekterne er projekter, der styrker afdelingen nu og her, mens de visionære projekter omhandler de indsatser, som rækker fremad og fremtidssikrer afdelingen. Hvornår sker der noget? Hvis handleplanen bliver vedtaget på afdelingsmødet den 5. september, vil projekterne blive sat i gang efter den tidsplan, som fremgår af handleplanen for Herlevgårdsvej. Når økonomien foreligger skal de enkelte projekter endelig indstilles til vedtagelse. Få mere infomation Baggrundsmaterialet for fremtidssikring af Herlevgårdsvej kan du se på inspektørkontoret. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte afdelingsbestyrelsen eller koordinator i 3B, Olav Kirchhoff, på tlf eller pr. på 6

7 Afdelingens vision På baggrund af beboerdemokratiets arbejde med fremtidtidssikring kan der formuleres en overordnet vision for Herlevgårdsvej. Visionen udgør rammen for den fortsatte indsats med at fremtidssikre afdelingen. Den bærende vision Afdelingen ønsker at forbedre boligstandarden og tiltrække flere børnefamilier samt styrke trivsel og fællesskab blandt beboerne. Afdelingen vil fastholde følgende styrker Kvalitet i byggeriet Plads til alle De grønne nærområder Afdelingen vil forbedre følgende svagheder For mange små lejligheder Utidssvarende køkken og bad i mange lejligheder Mangel på fælles faciliteter 7

8 Handleplanen: projektoversigt Projekter i afdelingen Projekter: Finansiering* Tidsplan* Tovholder Udskifte Henlæggelser + lån Byggeafd. 3B stigestrenge Fælles Nødvendige projekter Udskifte Henlæggelser + lån Byggeafd. 3B faldstammer Fælles Nye EL- Henlæggelser + lån Byggeafd. 3B installationer Fælles Sammenlægge Lån fra Byggeafd. 3B lejligheder bl. 2 Landsbyggefonden Individuel Nyt køkken og Tilskud H44 + Lån fra Byggeafd. 3B bad i bl. 2 Landsbyggefonden Individuel Forbedringsprojekter Nyt køkken og Tilskud H44 + lån Byggeafd. 3B bad i bl. 1 Individuel Kontaktordning Koster ikke noget! 2007 Boligsociale til kommunen konsulenter 3B Mekanisk Lån fra Byggeafd. 3B ventilation Landsbyggefonden Fælles EL- Pt. ingen kendt udgift 2007 og frem Inspektørkontor besparelser Visionære projekter Forbedre Lån fra Byggeafd.3B udearealer Landsbyggefonden Fælles Beboerlokale Lån fra Byggeafd.3B Landsbyggefonden Fælles Tagboliger Lån fra Byggeafd.3B Landsbyggesfonden Fælles * = Forventet 8

9 Overblik over afdelingen Blok 1 Blok 2 Blok 2 9

10 De nødvendige projekter Nødvendige projekter er projekter, der skal laves - ellers fungerer afdelingen ikke Udskifte stigestrenge og kælderledninger Beskrivelse af projektet: Brugsvandsinstallationer er nedslidte og skal udskiftes snart. I forbindelse med udskiftning skal placering af stigestrenge overvejes i forhold til nye placeringer af toilet/bad og køkken i blok 2. Budget: Håndværkerudgifter (inkl. moms) kr. Andre omkostninger er pt. ukendte. Finansiering: Henlæggelser og kreditforeningslån. Fælles beboerbetaling. Tidsplan: Bemærkninger: Udføres sammen med udskiftning af faldstammer. Udskifte faldstammer Beskrivelse af projektet: Faldstammer skal udskiftes over en kortere årrække og især når stigestrenge udskiftes. I forbindelse med udskiftning skal placering overvejes i forhold til nye placeringer af toilet/bad og køkken i blok 2. Budget: Pt. ukendt Finansiering: Henlæggelser og kreditforeningslån. Fælles beboerbetaling. Tidsplan: Bemærkninger: Udføres sammen med udskiftning af stigestrenge. Nye EL-installationer Beskrivelse af projektet: EL i boligerne skal udskiftes, da ledninger og kontakter er utidssvarende. Renovering af EL i boligerne skal tænkes sammen med renoveringer af køkken og bad. Budget: Pt. ukendt Finansiering: Henlæggelser og kreditforeningslån. Fælles beboerbetaling. Tidsplan: Bemærkninger: 10

11 Sammenlægge lejligheder i blok 2 Beskrivelse af projektet: Blok 2 består af små lejligheder, som ikke giver mulighed for at man kan bo dér som familie. Derfor skal der arbejdes på at gennemføre lejlighedssammenlægninger. Der skal ses på horisontale såvel som vertikale sammenlægninger. Budget: Pt. ukendt. Finansiering: Lån fra Landsbyggefonden. Individuel beboerbetaling Tidsplan: Bemærkninger: Genhusning kan komme på tale under udførsel af byggearbejderne. Nyt køkken og bad i små lejligheder i blok 2 Beskrivelse af projektet: Køkken og bad lever ikke op til nutidens standard i de små lejligheder. Der er behov for en grundlæggende fornyelse. Budget: Pt. ukendt. Finansiering: Lån fra Landsbyggefonden. H44 giver tilskud til køkkenrenovering på kr. Individuel beboerbetaling. Tidsplan: Bemærkninger: Renovering af køkken og bad skal tænkes ind i forbindelse med sammenlægningsprojekt. 11

12 Forbedringsprojekter Forbedringsprojekterne letter min hverdag Nyt køkken og bad i familieboliger i blok 1 Beskrivelse af projektet: Det er et ønske blandt beboere i familieboligerne at få nye køkkener, da flere af køkkenerne ikke længere er tidsvarende. Der skal også ses på renovering af bad - især når faldstammer og brugsvandsinstallationer udskiftes. Budget: Pt. ukendt. Finansiering: Tilskud fra H44 på kr. til køkkenrenovering + råderet/kreditforeningslån. Individuel beboerbetaling. Tidsplan: Bemærkninger: Køkkenrenovering i blok 1 skal tænkes sammen med ditto i blok 2. Kontaktordning Beskrivelse af projektet: Det er et ønske blandt beboerne, at få mere information om den eksisterende kontaktordning til kommunen i forbindelse med boligsociale problemer. Budget: Koster ikke noget! Finansiering: unødvendig! Tidsplan: gennemføres i 2007 Tovholder: 3B s boligsociale konsulenter Bemærkninger: Der eksisterer allerede en aftale med Herlev Kommune, men den er tilsyneladende ikke kendt blandt de fleste beboere. Mekanisk ventilation Beskrivelse af projektet: Det vil være ønskeligt at få lavet mekanisk ventilation, som vil fremme boligernes indeklima. Budget: Håndværksudgifter (inkl. moms) kr. Andre omkostninger er pt. ukendte. Finansiering: Lån fra Landsbyggefonden. Fælles beboerbetaling. Tidsplan: Bemærkninger: Skal tænkes sammen med renovering af baderum. 12

13 Besparelser på EL-forbrug Beskrivelse af projektet: EL-forbruget i afdelingen udviser et normalt forbrug, men der er stadig muligheder for besparelser. Der er 24 timers belysning i en del af bygningen. Bestyrelsen har af hensyn til tryghed ønsket konstant belysning og er klar over, at der derved er meromkostninger. Der bør ses på alternativ mulighed. Budget: Pt. ingen kendte omkostninger! Finansiering: Unødvendig! Tidsplan: 2007 og frem Tovholder: Inspektørkontoret Bemærkninger: Der er tale om en kontinuerlig indsats af afdelingens driftsmedarbejdere. 13

14 De visionære projekter De visionære projekter i vores afdeling gør mig stolt Forbedre udearealerne Beskrivelse af projektet: Udearealerne har gode muligheder for en bedre indretning med opholdslommer, legeareal mm. Der skal udarbejdes og gennemføres en samlet plan, der opfylder beboernes forskellige behov. Budget: Pt. ukendt. Finansiering: Lån fra Landsbyggefonden. Fælles beboerbetaling. Tidsplan: Bemærkninger: Der skal nedsættes en arbejdsgruppe blandt interesserede beboere, som ønsker at være med til at forbedre udearealerne i samarbejde med en landskabsarkitekt. Beboerlokale Beskrivelse af projektet: Etablering af et beboerlokale i kælderen. Beboerlokalet kan eventuelt udbygges i etaper efter behov. Budget: Pt. ukendt. Finansiering: Lån fra Landsbyggefonden Tidsplan: Bemærkninger: Der bør nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger ønsker og behov blandt beboerne. 14

15 Tagboliger Beskrivelse af projekt: Etablering af tagboliger. Der skal arbejdes på at lave nyt boligareal ved at udvide 2. sals lejligheder op i tagetagen. Resultatet vil blive attraktive 4-værelses familieboliger i 2 plan. Budget: Pt. ukendt. Finansiering: Lån fra Landsbyggefonden Tidsplan: Bemærkninger: Udføres sammen med sammenlægningsprojektet. 15

16 Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / Fax / 16

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger

At bo i en almen bolig. danmarks almene boliger At bo i en almen bolig bl danmarks almene boliger 2 At bo i en almen bolig Karina med børn i AAB s afdeling 6. Foto: Harry Nielsen. Velkommen i din almene bolig! Almene boliger er et tilbud til alle. Denne

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

2007 fremtidssikringens år

2007 fremtidssikringens år beretning 2007 2007 fremtidssikringens år 2007 var på mange måder et anderledes år for boligorganisationerne FB, KSB, H44 og 3B. H44 og FB fik forlænget deres regnskabsår, så det fulgte kalenderåret, og

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere