I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:"

Transkript

1 Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: Dok.: U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 9, stk. 6, 9, stk. 15, 3. pkt., 9, stk. 20, 3. pkt., 9, stk. 27, 3. pkt., 19, stk. 1, nr. 6, og to steder i 19, stk. 1, nr. 7, ændres sin egen bolig til: en selvstændig bolig. 2. I 9, stk. 10, ændres 213, 216 eller 217, 224 eller 225, jf. 216 eller 217, eller 228, 229, stk. 1, 237 til: 213, 216, stk. 1, 225, jf. 216, stk. 1, 233, stk. 1 og 2, 233 a, I 9, stk. 19, ændres , 222 eller 223, 224 eller 225, jf , 222 eller 223, eller 228, 229, stk. 1, 230, 232 til: 215, 216, 218, 219, 222, 223, 224, stk. 1, 225, jf. 216, 218, 219, 222, 223 eller 224, stk. 1, 226, 232, 233, stk. 1 og 2, 233 a. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 4. I 9 j, stk. 4, ændres 216 eller 217, 224 eller 225, jf. 216 eller 217, eller 228, 229, stk. 1, eller til: 216, stk. 1, 225, jf. 216, stk. 1, 233, stk. 1 og 2, 233 a,. 5. I 22, stk. 1, nr. 6, ændres 216, 222, 224 og 225, jf. 216 og 222, 230, 235 til: 216, 222, 225, jf. 216 og 222, 226, I 44 a, stk. 1, ændres og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering til:, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Statsforvaltningen a, stk. 1, nr. 2, ophæves og i stedet indsættes: 2) at udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller afslag herpå, 3) at udlændingen er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse efter afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. nr. 2, eller Nr. 3 bliver herefter nr Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Lovens 1, nr. 1, finder ikke anvendelse for udlændinge, der inden lovens ikrafttræden har indgivet ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1-3, eller 9 c, stk. 1. For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Stk. 3. Lovens 1, nr. 2-5, finder anvendelse, hvis det strafbare forhold er begået den 1. juni 2015 eller senere. Hvis det strafbare forhold er begået før den 1. juni 2015, finder de hidtil gældende regler anvendelse. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 2. Orientering af kommunerne om udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort i medfør af EU-reglerne mv. 3. Justeringer af boligkravet ved familiesammenføring 4. Ændringer som følge af lov nr. 633 af 12. juni Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder mv. 11. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med lovforslaget er for det første at præcisere, at Statsforvaltningen er ansvarlig for at orientere kommunerne om Statsforvaltningens udstedelse af registreringsbevis og opholdskort i medfør af EU-reglerne. Formålet med lovforslaget er for det andet at foretage to mindre justeringer af boligkravet i forbindelse med familiesammenføring, således at fremleje af en bolig vil kunne opfylde boligkravet, og således at den herboende fremover skal kunne godtgøre at råde over en selvstændig bolig. Endelig foretages visse justeringer af udlændingeloven som følge af lov nr. 633 af 12. juni 2013, hvorved bl.a. straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser blev ændret. 2. Orientering af kommunerne om udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort i medfør af EU-reglerne mv Gældende ret Det følger af udlændingelovens 44 a, stk. 1, nr. 1, at Udlændingestyrelsen uden udlændingens samtykke videregiver oplysninger om, at udlændingen er meddelt registreringsbevis eller opholdskort i medfør af EU-reglerne, jf. udlændingelovens 6 og bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011, som ændret ved bekendtgørelse nr. 305 af 28. marts 2014 (herefter EU-opholdsbekendtgørelsen), til 3

4 kommunalbestyrelsen for den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig eller flytter til fra udlandet. Det er i alle tilfælde Statsforvaltningen, som træffer afgørelse om udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort i medfør udlændingelovens 6 og EU-opholdsbekendtgørelsen, jf. EUopholdsbekendtgørelsens 33, stk. 1. Statsforvaltningen indtaster i dag oplysninger om udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort, jf. udlændingelovens 6 og EUopholdsbekendtgørelsen, i udlændingeregisteret, hvorfra oplysningen automatisk overføres til udlændingeinformationssystemet. Derefter sendes automatisk en meddelelse til den relevante kommunalbestyrelse. Det fremgår ikke af ordlyden i udlændingelovens 44 a, skt. 1, at Udlændingestyrelsen i forbindelse med orienteringen af den relevante kommunalbestyrelse om et afslag på en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens 44 a, stk. 1, nr. 2, skal orientere om en eventuel forlængelse af en allerede eksisterende tidsbegrænset opholdstilladelse. Udlændingelovens 44 a blev indsat ved lov nr. 365 af 6. juni 2002, jf. lovforslag nr. L 152 af 28. februar 2002, herunder særligt pkt. 8 i forslagets almindelige bemærkninger. Udlændingelovens 44 a, stk. 1, nr. 2, blev indsat som en præcisering ved lov nr. 425 af 10. juni 2003, jf. lovforslag nr. L 174 af 12. marts Den foreslåede ordning Eftersom Statsforvaltningen i alle tilfælde træffer afgørelse i første instans om udstedelse af registreringsbevis og opholdskort i medfør af udlændingelovens 6 og EU-opholdsbekendtgørelsen, bør Statsforvaltningen også være ansvarlig for at orientere den relevante kommunalbestyrelse herom i medfør af udlændingelovens 44 a, stk. 1, nr. 1. Det foreslås derfor, at pligten til at orientere den relevante kommunalbestyrelse om udstedelse af registreringsbevis og opholdskort, jf. udlændingelovens 6 og EU-opholdsbekendtgørelsen, fremover skal påhvile Statsforvaltningen. Det bemærkes, at det forventes, at Statsforvaltningen inden den foreslåede ikrafttrædelsesdato (1. juni 2015) er overgået til et nyt sagsbehandlingssystem, som automatisk vil indberette oplysningerne til udlændingeinformationssystemet, hvorfra meddelelse om 4

5 udstedelse af registreringsbevis eller opholdskort, jf. udlændingelovens 6 og EU-opholdsbekendtgørelsen, vil blive sendt til den relevante kommunalbestyrelse. Desuden foreslås det med henblik på at undgå risikoen for misforståelser præciseret, at Udlændingestyrelsen hvis der i forbindelse med et afslag på en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse meddeles forlængelse af en allerede eksisterende tidsbegrænset opholdstilladelse skal orientere den relevante kommunalbestyrelse herom i forbindelse med orienteringen om afslaget på tidsubegrænset opholdstilladelse, jf. udlændingelovens 44 a, stk. 1, nr Justeringer af boligkravet ved familiesammenføring 3.1 Gældende ret I sager om ægtefællesammenføring efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, følger det af udlændingelovens 9, stk. 6, at opholdstilladelse, medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, skal betinges af, at den herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. udlændingelovens 9, stk. 27. Det følger vedrørende familiesammenføring med børn, jf. udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, af udlændingelovens 9, stk. 15, 3. pkt., at opholdstilladelse, såfremt væsentlige hensyn taler derfor, kan betinges af, at den herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. udlændingelovens 9, stk. 27. Vedrørende adoption mv., jf. udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 3, følger det af udlændingelovens 9, stk. 20, 3. pkt., at opholdstilladelse, når opholdstilladelsen gives med henblik på ophold hos barnets nærmeste familie, skal betinges af, at den herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. udlændingelovens 9, stk. 27. Efter udlændingelovens 9, stk. 27, 3. pkt., kan justitsministeren fastsætte nærmere regler om, hvornår det kan anses for godtgjort, at den herboende person råder over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. 9, stk. 6, 9, stk. 15, 3. pkt., og 9, stk. 20, 3. pkt., og om kommunalbestyrelsens udtalelse efter 9, stk. 27, 1. pkt. Bemyndigelsen er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 814 af 20. juli 2004 om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om 5

6 referencens boligforhold, som ændret ved bekendtgørelse nr. 123 af 21. januar 2009 (herefter boligkravsbekendtgørelsen). Bestemmelserne vedrørende boligkrav ved ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn blev indsat i udlændingeloven ved lov nr. 424 af 31. maj Det fremgår af forarbejderne, jf. lovforslag nr. L 208 af 29. februar 2000, at det overordnede formål med lovforslaget er at bidrage til en forbedring af grundlaget for udlændinges introduktion og integration i det danske samfund, og at det som udgangspunkt bl.a. skal være en betingelse for ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, at den herboende godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse. Det fremgår dernæst af bemærkningerne til bestemmelserne, at det vil være en betingelse for at anse boligkravet for opfyldt, at den herboende råder over sin egen bolig, og at det ligger heri, at den herboende som ejer, andels- eller anpartshaver, lejer eller på anden måde skal råde over brugsretten til sin egen bolig. Det fremgår endvidere, at hvis den herboende ejer eller lejer en del af en bolig, vil boligkravet være opfyldt, også selv om boligen ikke har eget køkken og/eller toilet, men at en fremlejeaftale, dvs. en udlejningsaftale vedrørende en bolig, som indgås med lejeren af den pågældende bolig, vedrørende en lejebolig eller en del af en sådan bolig, ikke vil opfylde kravet om egen bolig. Det fremgår i overensstemmelse hermed af boligkravsbekendtgørelsens 6, stk. 3, at boligkravet ikke anses for opfyldt, hvis den herboende råder over en lejebolig eller en del af en lejebolig ved en fremleje- eller låneaftale. Det er endelig en betingelse, at den herboende på forhånd, f.eks. ved en ikke tidsbegrænset lejekontrakt, godtgør at kunne opfylde boligkravet frem til tidspunktet for en eventuel meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til den familiesammenførte person. Det fremgår i den forbindelse af boligkravsbekendtgørelsens 4, stk. 1, at boligkravet anses for opfyldt, når den herboende godtgør, at vedkommende senest 3 måneder efter tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse vil råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. 6 og 7, jf. 8, indtil mindst 3 år efter tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse. 6

7 Hvis boligkravet stilles, skal kravet som udgangspunkt være opfyldt, indtil den familiesammenførte udlænding måtte opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Det følger i den forbindelse af udlændingelovens 11, stk. 2, at en tidsbegrænset opholdstilladelse, som er meddelt med mulighed for varigt ophold, kan forlænges efter ansøgning, medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter udlændingelovens 19. Det fremgår af udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 6, at en tidsbegrænset opholdstilladelse kan inddrages, når opholdstilladelsen er betinget af, at en herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. 9, stk. 6, 9, stk. 15, 3. pkt., og 9, stk. 20, 3. pkt., og den herboende person ikke længere kan godtgøre dette. Det følger endvidere af 19, stk. 1, nr. 7, at en tidsbegrænset opholdstilladelse kan inddrages, når opholdstilladelsen ikke er betinget af, at en herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, fordi særlige grunde taler derimod, jf. 9, stk. 6, 9, stk. 15, 3. pkt., og 9, stk. 20, 3. pkt., og disse særlige grunde ikke længere foreligger, og den herboende person ikke kan godtgøre at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse. Udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 6 og 7, blev tillige indsat ved lov nr. 424 af 31. maj Det fremgår af forarbejderne, jf. lovforslag nr. L 208 af 29. februar 2000, pkt. 1, at boligkravet skal være opfyldt vedvarende indtil tidspunktet for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse til den pågældende familiesammenførte person, og at manglende overholdelse af kravet vil kunne medføre, at opholdstilladelsen - så længe denne er meddelt tidsbegrænset - nægtes forlænget eller inddrages. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelserne, at boligkravet normalt ikke kan anses for opfyldt, hvis den herboende kun midlertidigt råder over en bolig, f.eks. fordi der er indgået en tidsbegrænset lejekontrakt, og ikke på forhånd kan godtgøre efterfølgende at råde over en anden bolig, der opfylder boligkravet. Ved vurderingen af, om manglende opfyldelse af boligkravet skal føre til inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en meddelt opholdstilladelse, skal de hensyn, der er nævnt i udlændingelovens 26, stk. 1, indgå, jf. udlændingelovens 11, stk. 2, og 19, stk Lovforslagets udformning 7

8 Det foreslås at ændre boligkravet, således at der fremover stilles krav om, at den herboende råder over en selvstændig bolig. Det medfører, at det som udgangspunkt ikke længere vil være muligt at opfylde boligkravet ved at leje værelser i eksempelvis sine forældres ejerbolig. Der skal ved vurderingen af, om der er tale om en selvstændig bolig, hovedsagelig lægges vægt på, om der er en selvstændig indgang til boligen, og om boligen fremstår som en enhed. Forslaget om at ændre boligkravet således, at der stilles krav om råden over en selvstændig bolig, styrker kravets integrationsfremmende formål. Der henvises endvidere til bemærkningerne til 1, nr. 1. Det foreslås endvidere, at fremleje af en selvstændig bolig fremover vil kunne opfylde boligkravet, forudsat at boligen i øvrigt opfylder kravene. Det skyldes, at det har vist sig uhensigtsmæssigt, at det uanset forholdene i øvrigt ikke er muligt at opfylde boligkravet med en fremlejeaftale. En almindelig fremlejeaftale på det danske boligmarked har en maksimal løbetid på 2 år, jf. bl.a. lejelovens 70, stk. 1. Det findes derfor hensigtsmæssigt som følge af justeringen af boligkravet til tillige at omfatte fremleje generelt at nedsætte kravet til en midlertidig lejekontrakts varighed fra tre år, jf. boligkravsbekendtgørelsens 4, stk. 1, til 1 år og 6 måneder fra ansøgningstidspunktet. Det vil tilsvarende gælde ved ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, jf. boligkravsbekendtgørelsens 5, stk. 1. For så vidt angår inddragelse, jf. udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 6 og 7, foreslås den nuværende regel, jf. boligkravsbekendtgørelsens 5, stk. 2, fastholdt med den ændring, at kravet til lejekontraktens varighed nedsættes fra tre år til 1 år og 6 måneder. Det medfører, at boligkravet anses for opfyldt, når den herboende godtgør, at vedkommende råder over en selvstændig bolig af rimelig størrelse indtil mindst 1 år og 6 måneder efter tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse eller seneste indgivelse af ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen eller frem til det tidspunkt, hvor ansøgerens opholdstilladelse tidligst kan forventes meddelt tidsubegrænset, hvis dette tidspunkt ligger tidligere end 1 år og 6 måneder efter tidspunktet for ansøgerens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse eller seneste indgivelse af ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen. 8

9 Boligkravets integrationsfremmende formål vil fortsat varetages, idet der ikke ændres ved det nuværende krav om, at hvis der er stillet boligkrav, skal den herboende råde over en selvstændig bolig indtil det tidspunkt, hvor den familiesammenførte måtte opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Hvis den herboende ikke kan godtgøre at råde over en selvstændig bolig, kan den familiesammenførtes tidsbegrænsede opholdstilladelse inddrages, jf. udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 6, eller forlængelse kan nægtes, jf. udlændingelovens 11, stk. 2, jf. 19. Hvis der ikke er stillet boligkrav som betingelse for at tillade ægtefællesammenføring som følge af, at der forelå ganske særlige grunde, og disse grunde ikke længere foreligger, vil den familiesammenførtes tidsbegrænsede opholdstilladelse kunne inddrages eller nægtes forlænget, hvis den herboende ikke kan godtgøre at råde over en selvstændig bolig. Der ændres således ikke på betingelsen om, at boligkravet som udgangspunkt vedvarende skal være opfyldt, indtil udlændingen måtte opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Hvis forslaget vedtages, vil der samtidig med lovens foreslåede ikrafttræden den 1. juni 2015 blive udstedt en ny boligkravsbekendtgørelse. Der henvises endvidere til bemærkningerne til 1, nr Ændringer som følge af lov nr. 633 af 12. juni Gældende ret Ægtefællesammenføring og familiesammenføring med børn Det følger af udlændingelovens 9, stk. 10, at opholdstilladelse efter 9, stk. 1, nr. 1, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, ikke kan gives, såfremt den herboende person inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold begået mod en ægtefælle eller samlever ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens 213, 216 eller 217, 224 eller 225, jf. 9

10 216 eller 217, eller 228, 229, stk. 1, 237, , 250, 260, 261, 262 a eller 266. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 427 af 9. juni 2004, jf. lovforslag nr. L 171 af 20. februar 2004 og ændringsforslagene gengivet i Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitiks betænkning af 11. maj 2004 over forslaget. Det følger endvidere af udlændingelovens 9, stk. 19, at opholdstilladelse efter 9, stk. 1, nr. 2, medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor, ikke kan gives, såfremt den i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold begået mod et eller flere mindreårige børn ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens 210, stk. 1 eller 3, jf. stk. 1, 213, , 222 eller 223, 224 eller 225, jf , 222 eller 223, eller 228, 229, stk. 1, 230, 232, 235, 237, , 250, 260, 261, 262 a, stk. 2, eller 266. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 427 af 9. juni 2004, jf. lovforslag nr. L 171 af 20. februar 2004 og ændringsforslagene gengivet i Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitiks betænkning af 11. maj 2004 over forslaget. Både udlændingelovens 9, stk. 10 og 19, henviser således til en række bestemmelser i straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser. Der blev foretaget væsentlige ændringer i dette kapital ved lov nr. 633 af 12. juni 2013, uden at henvisningerne til kapitlet i udlændingeloven blev ændret Au pair-personer Det følger af udlændingelovens 9 j, stk. 4, at opholdstilladelse efter 9 j, stk. 1, medmindre særlige grunde taler derfor, ikke kan gives, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle eller samlever inden for en periode på 10 år inden tidspunktet for afgørelsen for et eller flere forhold begået mod en person, der på gerningstidspunktet var au pair hos den domfældte, ved endelig dom er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for 10

11 frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter, for overtrædelse af straffelovens 216 eller 217, 224 eller 225, jf. 216 eller 217, eller 228, 229, stk. 1, eller 237, , 250, 260, 261, 262 a eller 266. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 505 af 6. juni 2007, jf. lovforslag nr. L 198 af 28. marts Der henvises således tillige i udlændingelovens 9 j, stk. 4, til en række bestemmelser i straffelovens kapital 24, der som nævnt blev ændret væsentligt ved lov nr. 633 af 12. juni Udvisning Det følger af udlændingelovens 22, stk. 1, nr. 6, at en udlænding, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 9 år, og en udlænding med opholdstilladelse efter 7 eller 8, stk. 1 eller 2, som har haft lovligt ophold her i landet i mere end de sidste 8 år, kan udvises bl.a., hvis udlændingen efter bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 eller efter straffelovens 119, stk. 1 og 2 og stk. 3, 2. pkt., jf. 1. pkt., 123, 136, 180, 181, 183, stk. 1 og 2, 183 a, 184, stk. 1, 186, stk. 1, 187, stk. 1, 193, stk. 1, 208, stk. 1, 210, stk. 1 og 3, jf. stk. 1, 215, 216, 222, 224 og 225, jf. 216 og 222, 230, 235, 237, 244, 245, 245 a, 246, 250, 252, stk. 1 og 2, 261, stk. 2, 262 a, 276, jf. 286, , jf. 286, 279, jf. 285, hvis forholdet angår socialt bedrageri, 288, 289, 289 a, 290, stk. 2, 291, stk. 1, jf. stk. 4, eller 291, stk. 2, idømmes ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der ville have medført en straf af denne karakter. Der henvises således til straffelovens 216, 222, 224 og 225, jf. 216 og 222, 230, og 235 i bestemmelsen. Disse bestemmelser vedrører seksualforbrydelser og blev som nævnt ændret væsentligt ved lov nr. 633 af 12. juni Det bemærkes, at der henvises til udlændingelovens 22 i bl.a. udlændingelovens 23 og 24, som vedrører udvisning af en udlænding, der har haft lovligt ophold her i landet i kortere tid end 9 henholdsvis 8 år. 4.2 Lovforslagets udformning 11

12 Det foreslås at foretage en række justeringer i udlændingelovens 9, stk. 10 og 19, 9 j, stk. 4, og 22, stk. 1, nr. 6, som følge af de ændringer i straffelovens kapitel 24, som blev foretaget ved lov nr. 633 af 12. juni For så vidt angår ændringerne i straffeloven henvises generelt til forarbejderne til lov nr. 633 af 12. juni 2013, jf. lovforslag nr. L 141 af 6. februar 2013, og Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser, som det nævnte lovforslag bygger på. Nedenfor beskrives de ændringer, som blev foretaget ved lov nr. 633 af 12. juni 2013, af de bestemmelser i straffelovens kapitel om seksualforbrydelser, der henvises til i udlændingelovens 9, stk. 10 og 19, 9 j, stk. 4, og 22, stk. 1, nr. 6, og der redegøres for, hvilke ændringer i disse henvisninger der foreslås. Ved lov nr. 633 af 12. juni 2013 blev straffelovens dagældende 217 om samleje ved ulovlig tvang ophævet og gerningsindholdet overført til 216, stk. 1. Der skal derfor ikke længere henvises til straffelovens 217 i udlændingelovens 9, stk. 10 og 19, og 9 j, stk. 4. Straffelovens dagældende 218, stk. 2, om at skaffe sig samleje med en person, der befinder sig i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen, blev tillige flyttet til straffelovens 216, stk. 1, og udvidet således, at bestemmelsen nu også finder anvendelse i sager om voldtægt af den nævnte karakter inden for ægteskab. Udlændingelovens 9, stk. 10, 9 j, stk. 4, og 22, stk. 1, nr. 6, henviser ikke i dag til straffelovens dagældende 218, stk. 2, men det findes på grund af forholdets alvorlige karakter hensigtsmæssigt at medtage gerningsindholdet i den dagældende 218, stk. 2, i de nævnte bestemmelser som følge af ændringerne af straffelovens 216. Det foreslås derfor, at der i udlændingelovens 9, stk. 10, 9 j, stk. 4, og 22, stk. 1, nr. 6, skal henvises til 216, stk. 1. Ved lov nr. 633 af 12. juni 2013 blev straffebestemmelsen vedrørende samleje med et barn under 12 år flyttet fra straffelovens dagældende 222, stk. 1 og 2, til 216, stk. 2, og straffes nu som voldtægt. Eftersom udlændingelovens 9, stk. 10, og 9 j, stk. 4, vedrører forhold begået mod henholdsvis en ægtefælle eller samlever eller en au pair, findes det fortsat velbegrundet, at der ikke henvises til denne bestemmelse i udlændingelovens 9, stk. 10, og 9 j, stk

13 Udlændingelovens 9, stk. 19, indeholder allerede i dag en henvisning til såvel straffelovens 216 som 218 og 222. Ændringerne af straffelovsbestemmelserne, som skitseret ovenfor, har derfor ikke materiel betydning i forhold til udlændingelovens 9, stk. 19. Udlændingelovens 22, stk. 1, nr. 6, indeholder i dag en henvisning til såvel straffelovens 216 som 222, hvorfor flytningen af gerningsindholdet for så vidt angår samleje med et barn under 12 år fra straffelovens dagældende 222, stk. 1 og 2, til straffelovens 216, stk. 2, ikke har materiel betydning i forhold til udlændingelovens 22, stk. 1, nr. 6. Det foreslås på denne baggrund, at udlændingelovens 22, stk. 1, nr. 6, fortsat skal henvise til straffelovens 216, jf. for så vidt angår 216, stk. 1, det ovenfor anførte. Straffelovens dagældende 218, stk. 1, om samleje ved udnyttelse af en persons sindssygdom mv., blev ændret således, at bestemmelsen nu også finder anvendelse i sager om overgreb af den nævnte karakter inden for ægteskab. Straffelovens dagældende 218, stk. 2, blev som nævnt flyttet til 216, hvorfor stk. 1 nu er den eneste bestemmelse i straffelovens 218. Det foreslås på den baggrund, at udlændingelovens 9, stk. 19, fortsat skal henvise til straffelovens 218. Straffelovens 219 om ansatte eller tilsynsførendes samleje med personer optaget på institutioner blev ændret bl.a. således, at bestemmelsen også nu finder anvendelse for ansatte i politiet. Det foreslås, at udlændingelovens 9, stk. 19, fortsat skal henvise til straffelovens 219, som denne bestemmelse nu er formuleret. Straffelovens 222 om samleje med barn under 15 år blev som nævnt ved lovændringen ændret i forhold til samleje med et barn under 12 år, som nu straffes som voldtægt efter straffelovens 216, stk. 2. Det foreslås, at udlændingelovens 9, stk. 19, og 22, stk. 1, nr. 6, fortsat skal henvise til straffelovens 222. Straffelovens 223 om samleje med stedbarn, plejebarn mv. blev ændret, således at bestemmelsen ikke længere omfatter adoptivbørn, som nu omfattes af straffelovens 210, stk. 1, om incest. Det bemærkes, at straffelovens 210, stk. 1, tillige er omfattet af udlændingelovens 9, stk. 19. Det foreslås, at udlændingelovens 9, stk. 19, fortsat skal henvise til straffelovens

14 Straffelovens dagældende 224 om anden heteroseksuel kønslig omgængelse end samleje og 225 om homoseksuel kønslig omgængelse blev ved lovændringen samlet i en ny 225 om andet seksuelt forhold end samleje. Bestemmelserne i bl.a. 216, , 222 og 223 om samleje blev samtidig udvidet til ud over vaginalt samleje også at omfatte analt samleje, jf. de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 141 af 6. februar 2013, pkt Det foreslås derfor, at henvisningen til straffelovens dagældende 224 og 225, jf. 216 og 217, i udlændingelovens 9, stk. 10 og 9 j, stk. 4, erstattes af en henvisning til straffelovens 225, jf. 216, stk. 1. Det foreslås endvidere, at henvisningen i udlændingelovens 9, stk. 19, til straffelovens dagældende 224 og 225, jf , 222 eller 223, erstattes af en henvisning til straffelovens 225, jf. 216, , 222 eller 223. Det foreslås endelig, at henvisningen i udlændingelovens 22, stk. 1, nr. 6, til straffelovens dagældende 224 og 225, jf. 216 og 222, erstattes af en henvisning til straffelovens 225, jf. 216 og 222. Straffelovens dagældende 228, stk. 1, om rufferi m.v. blev flyttet til straffelovens 233, stk. 1, og 233 a. Det foreslås derfor, at henvisningen i udlændingelovens 9, stk. 10 og 19, og 9 j, stk. 4, ændres fra straffelovens 228 til straffelovens 233, stk. 1, og 233 a. Straffelovens dagældende 228, stk. 2, om medvirken til bestemte former for erhverv ved kønslig usædelighed blev omskrevet og flyttet til 224, stk. 1. Den dagældende bestemmelse vedrørte tilskyndelse eller bistand til en person under 21 år til at søge erhverv ved kønslig usædelighed, samt medvirken til en persons befordring ud af riget, for at denne i udlandet skulle drive erhverv ved kønslig usædelighed eller benyttes til sådan usædelighed, når den befordrede person var under 21 år eller uvidende om formålet. Den nugældende bestemmelse i straffelovens 224, stk. 1, vedrører medvirken til, at en person under 18 år mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en kunde. Hvor bestemmelsen tidligere var en supplerende bestemmelse om medvirken til visse former for prostitution, vedrører bestemmelsen nu udelukkende personer under 18 år. Det findes derfor hensigtsmæssigt at opretholde henvisningen for så vidt angår udlændingelovens 9, stk. 19, om familiesammenføring med børn, mens det foreslås at ophæve henvisningen til bestemmelsen i udlændingelovens 9, stk. 10, og 9 j, stk. 4, idet det bemærkes, at det foreslås, at der fortsat i disse bestemmelser skal henvises til straffelovens 233, stk. 1, om rufferi. 14

15 Straffelovens dagældende 229, stk. 1, om alfonseri blev med en sproglig modernisering flyttet til 233, stk. 2. Det foreslås derfor, at der i udlændingelovens 9, stk. 10 og 19, og 9 j, stk. 4, henvises til 233, stk. 2. Straffelovens dagældende 230 om optagelse af børnepornografi blev med en sproglig modernisering og en forenkling af strafferammen flyttet til straffelovens 226. Det foreslås derfor, at der i udlændingelovens 9, stk. 19, og 22, stk. 1, nr. 6, skal henvises til straffelovens 226. Straffelovens 232 om blufærdighedskrænkelse blev med en sproglig modernisering og en opdeling af strafferammen videreført. Det foreslås derfor, at der i udlændingelovens 9, stk. 19, fortsat skal henvises til straffelovens 232. Straffelovens 235 om salg mv. af børnepornografi blev sprogligt moderniseret. Det foreslås derfor, at der i udlændingelovens 9, stk. 19, og 22, stk. 1, nr. 6, fortsat skal henvises til straffelovens Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 15

16 10. Hørte myndigheder mv. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: [ ] 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvense r for stat, kommuner og regioner Administrati ve konsekvense r for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvense r for erhvervslive t Administrati ve konsekvense r for erhvervslive t Miljømæssi ge konsekvense r Administrati ve konsekvense r for Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudg ifter Ingen af betydning Ingen af betydning Ingen Ingen Ingen Ingen 16

17 borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter 17

18 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås at ændre boligkravet, således at der fremover stilles krav om, at den herboende råder over en selvstændig bolig. Det medfører, at det ikke længere vil være muligt at opfylde boligkravet ved at leje værelser i eksempelvis sine forældres ejerbolig, medmindre den udlejede del af boligen i sig selv fremstår som en selvstændig bolig. Der skal ved vurderingen af, om der foreligger en selvstændig bolig, hovedsagelig, lægges vægt på, om der er en selvstændig indgang til boligen, og om boligen fremstår som en enhed. Boligkravet vil kunne være opfyldt, selv om boligen ikke har eget køkken og/eller toilet. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis den herboende ægtefælle mv. råder over et kollegieværelse eller et klubværelse. Forslaget vil endvidere indebære, at fremleje af en bolig fremover vil kunne opfylde boligkravet. Desuden foreslås det, at kravet til en midlertidig lejekontrakts varighed nedsættes fra tre år, jf. boligkravsbekendtgørelsens 4, stk. 1, til 1 år og 6 måneder år fra ansøgningstidspunktet. Det gælder tilsvarende ved ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, jf. boligkravsbekendtgørelsens 5, stk. 1. Låneaftaler, hvorved forstås aftaler om vederlagsfri overdragelse af brugsretten, vil fortsat ikke kunne opfylde boligkravet. Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 2-5 Der foreslås en række ændringer af overvejende teknisk karakter som følge af vedtagelsen af lov nr. 633 af 12. juni Der henvises til pkt. 4.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 6 Det foreslås, at pligten til at orientere den relevante kommunalbestyrelse om udstedelse af registreringsbevis og opholdskort, jf. udlændingelovens 18

19 6 og EU-opholdsbekendtgørelsen, fremover skal påhvile Statsforvaltningen. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 7 Det foreslås præciseret, at Udlændingestyrelsen hvis der i forbindelse med et afslag på en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse meddeles forlængelse af en allerede eksisterende tidsbegrænset opholdstilladelse skal orientere den relevante kommunalbestyrelse herom i forbindelse med orienteringen om afslaget på tidsubegrænset opholdstilladelse. Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 2 Det foreslås i stk. 1, at loven skal træde i kraft den 1. juni Det foreslås i stk. 2, at justeringen af boligkravet skal finde anvendelse på ansøgninger om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1-3, og 9 c, stk. 1, som er indgivet efter lovens ikrafttræden, hvis der er stillet eller skal stilles boligkrav som betingelse for at henholdsvis meddele og forlænge en tilladelse. For udlændinge, der har indgivet ansøgning før lovens foreslåede ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse. Det foreslås i stk. 3, at ændringen i forhold til, hvilke bestemmelser i straffeloven der henvises til i de nævnte bestemmelser i udlændingeloven, skal finde anvendelse, hvis overtrædelsen er begået efter lovens ikrafttræden, dvs. den 1. juni 2015 eller senere. Hvis det relevante strafbare forhold er begået før den 1. juni 2015, finder de hidtil gældende regler anvendelse. De bestemmelser, som foreslås ændret ved forslagets 1, nr. 2-4, vedrører den situation, hvor en herboende udlænding eller dennes ægtefælle eller samlever er dømt for en overtrædelse af forskellige bestemmelser i straffeloven, som er begået mod henholdsvis en samlever eller ægtefælle, børn eller en au pair, og som medfører, at den pågældendes samlever eller ægtefælle, børn eller au pair som udgangspunkt er afskåret fra at få meddelt opholdstilladelse i en periode på 10 år, efter den herboende eller 19

20 dennes samlever eller ægtefælle ved endelig dom er straffet for overtrædelsen. Det medfører eksempelvis, at hvis en herboende udlænding vedrørende et forhold begået mod sin ægtefælle eller samlever før den 1. juli 2013 er dømt efter straffelovens dagældende 217, kan der som udgangspunkt ikke meddeles opholdstilladelse til den pågældendes ægtefælle eller samlever i 10 år efter endelig dom. Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland, men ved kongelig anordning helt eller delvis kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger. 20

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2014-15 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven

NOTAT. vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven INDENRIGSMINISTERIET Dato: Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 1999/7310-38 NOTAT vedrørende udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven Indledning I medfør af 66 i den danske

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven Dato: 11. november 2005 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2005/4000-69 Sagsbeh.: MMI Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2013 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, kildeskatteloven og integrationsloven (Adgang for

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 BTL 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 17. marts 2015 Betænkning over

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1818 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Lovforslag om en bedre au pair-ordning

Lovforslag om en bedre au pair-ordning - 1 Lovforslag om en bedre au pair-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget behandler på nuværende tidspunkt et lovforslag om nye regler for udlændinge, der kommer her til landet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.)

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.) Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Stine Busch Østergren Sagsnr.: 2013-9300-0007 Dok.: 910916 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Ida Wiegand Justesen Sagsnr.: 2014-9300-0013 Dok.: 1341392 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

2012/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0022 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bekendtgørelse af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning LBK nr 1096 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0017 Dok.: KFC40085 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere