Børne- og Ungdomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomsudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Paul Rode Andersen (F) Anders Broholm (V) Bjarne Kvist (A) Jørgen Tousgaard (A) Jette Fabricius Toft (UP) Jeppe Nielsen Kyk (UP) Irene Hjortshøj (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Retning for folkeskolereformens udmøntning i Udmøntning af pulje for strukturændringer Underskrifter: Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 2 af 14

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben Reformøkonomien - bilag til BUU /13 Åben temamøde om skolereform, byrådet, 28 august 2013, slides (BUU ) /13 Åben Supplerende bilag til BUU vedr. skolereformen (BUU ) /13 Åben Sammenskrivning af indsamlede bemærkninger fra Høringsmødet den (BUU ) /13 Åben Samlede høringssvar udmøntning folkeskolereform (BUU ) /13 Åben May-Britt Nielsen og Bonny Nielsen - udtalelse bevar Bangsboklubben (BUU ) /13 Åben Skolelederforeningen - Udtalelse ifm høring folkeskolereform (BUU ) /13 Åben Skagen Skole - input til høring skolereform - fra personalet på skolens fritidsordning (BUU ) /13 Åben Børne- og Ungdomsudvalgets høringsmateriale af oktober /13 Åben Fælles slideshow om strukturbesparelser på de 3 områder familie, fritidscentre og dagtilbud fra budget 2013 (BUU ) /13 Åben Bilag - Afvikling af små enheder i Sæby og Frederikshavn (strukturbesparelsesforslag) (BUU ) /13 Åben Opsamling af høringssvar vedr. strukturbesparelser oktober 2013 (BUU ) /13 Åben Samlede høringssvar - strukturbesparelser 2013 (BUU ) /13 Åben BUPL - udtalelse strukturbesparelser (BUU ) Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 3 af 14

4 1. Retning for folkeskolereformens udmøntning i 2014 Sagsfremstilling I mødet vil Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats give en introduktion til folkeskolereformen samt forelægge oplæg til lokal udmøntning af reformen med henblik på udvalgets efterfølgende drøftelse. Åben sag Sagsnr: 13/2133 Forvaltning: CUTU Sbh: beto Besl. komp: BUU Indstilling Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. august 2013 Drøftet Sagen genoptages i Børne- og Ungdomsudvalgets ekstraordinære møde den 28. august 2013 kl. 18 med henblik på, at udvalget sætter retning på processen. Fraværende: Jørgen Tousgaard, Anders Broholm Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 28. august 2013 I forsommeren 2013 indgik et flertal af folketingets partier en aftale om en ny skolereform, som skal implementeres i henholdsvis august 2014 og august Reformen foreligger pt. som en aftaletekst, og forslag til selve lovteksten er i høring. Den 19. og 28. august 2013 blev der afholdt temamøder om skolereformen i henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet. Temamøderne indeholdte blandt andet en kort præsentation af reformens intention, mål og faglige indhold samt reformens økonomiske fundament. Herefter fulgte oplæg til politisk drøftelse af reformens betydning for Frederikshavn Kommune, herunder fire forhold, som kræver en politisk stillingtagen i forhold til budget 2014: personalesammensætningen i den understøttende undervisning nytænkning af vores SFO- og fritidstilbud etablering af faglig fordybelse og lektiecafé på skolerne øvrige tiltag i skolereformen Det økonomiske grundlag for reformens realisering pr. august 2014 Udmøntningen af skolereformen er forbundet med øgede omkostninger samt en række finansieringskilder. Den samlede økonomiske beregning viser: Øgede omkostninger, i alt Finansieringskilder, i alt Difference, i alt 40,9 mio. kr. 47,5 mio. kr. 6,6 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 4 af 14

5 Bilag 1 indeholder en mere detaljeret gennemgang af reformøkonomien. Personalesammensætningen i den understøttende undervisning Den understøttende undervisning består af blandt andet lektiecafé, faglig fordybelse, innovation, trivsel, motion og bevægelse. Alle årgange får timer til faglig fordybelse - mellem 5-7,7 timer om ugen. Den understøttende undervisning kan i forhold til reformudspillet varetages af lærere, pædagoger og andre fagpersoner (fx fra andre undervisere, fagfolk fra erhvervslivet, fritidsområdet med flere). Center for Børn og Kultur anbefaler, at personalesammensætningen i den understøttende undervisning normerings- og budgetmæssigt baseres på en gennemsnitlig lærer- og pædagog løn og udmøntet som en 50/50 %-fordeling heraf. Ud fra denne normering skal den enkelte skole tilrettelægge og udmønte den understøttende undervisning i overensstemmelse med reformens intentioner om faglighed, variation, nye samarbejder mm. Børne- og ungdomsudvalget skal drøfte og beslutte en model for normering / budgetlægningen af personalesammensætningen i den understøttende undervisning. Nytænkning af vores SFO og fritidstilbud Med reformen får eleverne flere timer i skolen, og dermed færre timer i SFO / fritidstilbud. Den kortere tid i SFO / fritidstilbud er med til at finansiere den længere tid i skolen. Reformen vil påvirke vores pasnings- og fritidstilbud meget direkte - elevernes pasningsbehov i tid bliver mindre, tilbuddenes budgetter reduceres tilsvarende og reduktionen tillægges reformøkonomien. De budgetmæssige konsekvenser for vores SFOer og fritidstilbud betyder, at Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats samt Center for Dag- og Fritidstilbud i tråd med reformteksten og økonomiaftalen, anbefaler, at vores nuværende SFO- og fritidstilbudsstruktur ændres pr. august Hensigten hermed er at etablere en ny struktur med en tilbudsvifte, der imødekommer elevernes og forældrenes behov for pasning før og efter skoletid, som har fokus på at sikre fritidstilbud af høj faglig kvalitet og som består af robuste og bæredygtige enheder - pædagogisk, personalemæssigt, økonomisk og organisatorisk. En ny struktur kan også medvirke til at skabe ensartethed i åbningstider og forældrebetaling. Etablering af faglig fordybelse og lektiecafé på skolerne Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 5 af 14

6 Alle folkeskoler skal pr. august 2014 tilbyde faglig fordybelse / lektiecafé til alle skolens årgange - indskoling og udskoling skal have 3 timer og mellemtrinet 2 timer om ugen. Det følger af reformteksten, at eleverne frit kan vælge, om de ønsker at benytte tilbuddet. Tilbuddet kan til- og fravælges på daglig basis og lektiecaféen skal skemalægges som skoledagens afslutning. Jf. reformteksten anbefaler Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, at faglig fordybelse / lektiecafé etableres med den forudsætning, at 100 % af alle elever benytter tilbuddet. I praksis vil der være familier / børn, som ikke ønsker at benytte tilbuddet. Det vil betyde, at vi får en udfordring i forhold til de elever som ikke ønsker lektiecafé, og som benytter et fritidstilbud efter skoletid - fordi fritidstilbuddet først åbner, når lektiecaféen af slut. Denne tilrettelæggelse er en normerings-/budgetmæssig forudsætning. Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte og beslutte forudsætninger for etablering af faglig fordybelse / lektiecafé. Blandt andet om lektiecaféen skal normeres til alle elever, og hvad vi gør i forhold til elever, der ikke ønsker lektiecafé, og som har fritidstilbud om eftermiddagen. Øvrige tiltag i skolereformen Reformen indeholder en række faglige tiltag, som skal udmøntes på skolerne, men som i budgetgrundlaget ikke er økonomisk fastlagt. Det er fx talentudvikling, innovation, flere valgfag, trivsel samt IT og digitalisering. Flere af disse tiltag vil være forbundet med øgede omkostninger. Blandt andet vil der være økonomi forbundet med at tilbyde flere valgfag og talentudviklingsforløb. Af mere praktiske forhold, kan det forventes, at den øgede brug af skolens faciliteter og den længere skoledag for både elever og personale vil medføre ændrede forbrugsmønstre med øgede udgifter til el, vand, varme, rengøring, fysiske rammer mm. Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats anbefaler, at reformøkonomiens beregnede difference (overskud) på 6,6 mio. kr. anvendes til at udmønte reformens øvrige faglige tiltag / dække andre ufinansierede omkostninger som følge af skolereformen. Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og beslutter 1. at personalesammensætningen i den understøttende undervisning, normerings- og budgetmæssigt fastlægges som 50% lærer og 50%pædagoger 2. at de timer, som SFO og fritidstilbud reduceres med, tillægges Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 6 af 14

7 reformøkonomien med 100% 3. om der er behov for at omstrukturere SFO- og fritidsområdets tilbud 4. finansieringen af lektiecafé og faglig fordybelse 5. at reformøkonomiens beregnede overskud anvendes til øvrige faglige tiltag samt driftsmæssige konsekvenser af reformen Børne- og Ungdomsudvalget 28. august 2013 Mødet aflyst. Dagsordenpunktet er i stedet optaget på dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møde den 5. september Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 5. september 2013 Frederikshavn Kommune har den 28. august 2013 modtaget information fra Økonomi og Indenrigsministeriet omkring fordeling af særligt tilskud til løft af folkeskolen. For Frederikshavn Kommunes vedkommende betyder det et tilskud på 1,8 mio. kr. og ikke 6,6 mio. kr. som tidligere beregnet. Det økonomiske grundlag for reformens realisering pr. august 2014 ser nu således ud: Udmøntningen af skolereformen er forbundet med øgede omkostninger samt en række finansieringskilder. Den samlede økonomiske beregning viser: Øgede omkostninger, i alt Finansieringskilder, i alt Difference, i alt 40,9 mio. kr. 42,7 mio. kr. 1,8 mio. kr. Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og beslutter 1. at personalesammensætningen i den understøttende undervisning, normerings- og budgetmæssigt fastlægges som 50% lærer og 50%pædagoger 2. at de timer, som SFO og fritidstilbud reduceres med, tillægges reformøkonomien med 100% 3. om der er behov for at omstrukturere SFO- og fritidsområdets tilbud 4. finansieringen af lektiecafé og faglig fordybelse 5. at reformøkonomiens beregnede overskud anvendes til øvrige faglige tiltag samt driftsmæssige konsekvenser af reformen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013 Et flertal i udvalget beslutter at fremsende det eksisterende materiale til drøftelse i samtlige berørte enheder, herunder bestyrelser, elevråd, faglige organisationer (BUPL, FOA og DLF). Formanden bemyndiges til, i samarbejde med administrationen, at præcisere spørgsmål til høring. Herudover fremsendes en problemblok til byrådet på 7 mio. kr. Følgevirkninger af folkeskolereformen som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets lavere tildeling Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 7 af 14

8 af ekstraordinært tilskud til finansiering af folkeskolereformen. Frist for indsendelse af høringssvar er 30. september Dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og repræsentanter for høringsparter afvikles 25. sept kl Venstre kan ikke tiltræde beslutningen, da Venstre finder det meget utilfredsstillende, at flertallet i udvalget endnu ikke har ønsket en indholdsdrøftelse af folkeskolereformen og dens konsekvenser. Venstre ønsker, at der drøftes og udarbejdes forskellige løsningsmuligheder, forinden en høring skal iværksættes. Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 10. oktober 2013 Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget valgte på sit sidste møde at sende et materiale til høring vedrørende elementer i skolereformen samt at afholde et høringsmøde med de høringsberettigede parter. Høringsperioden var den september 2013, og høringsmødet fandt sted den 25. september Administrationen for Børn og Kultur har modtaget høringssvar fra følgende: Skolebestyrelser: Bangsbostrand skole, Elling skole, Frydenstrandskolen, Gærum skole og Kernehuset, Hørby-Dybvad skole, Jerup skole, Nordstjerneskolen, Ravnshøj skole, Skagen skole, Stensnæsskolen, Strandby Skole, Sæby skole, Sæbygaardskolen, Aalbæk skole og Ungdomsskolen. Bestyrelser fra fritidstilbud: Bangsboklubben, Bødkergården, Kaj Bundvad Fritidscenter, Fritidsklubben Solsikken, Strandby Fritidscenter, Sæby Fritids- og Ungdomsklub med specialgruppe, Thorshøj Børnehus samt Ungdomsgården Hånbæk Ungdomshuset Sct. Laurentius har ingen bestyrelse, men henviser til BUPLs høringssvar. Faglige organisationer: BUPL, Lærerkreds Nord og FOA Derudover har administrationen modtaget udtalelser fra følgende: May-Britt Nielsen og Bonny Nielsen, "Bevar Bangsboklubben", Skolelederforeningen, Personalet fra Skagen Skoles Fritidsordning Det er administrationens vurdering, at høringssvarene indeholder mange konstruktive overvejelser, og administrationen finder, at følgende udsagn er hyppigt forekommende: Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 8 af 14

9 Skolerne anbefaler generelt en lokal udmøntning med råderum Fritidsområdet anbefaler, at pædagogernes kompetencer klart indgår i den understøttende undervisning, lektiecaféer m.m. Vigtigheden af et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger fremhæves og anbefales Vigtigt med lokale fritidstilbud før og efter skoletid af hensyn til eleverne, familierne og lokalsamfundet Vigtigt, at der andre findes andre tilbud til eleverne end skole Behov for at nytænke / udvikle fritidstilbuddene, jf. den længere skoledag Behov for at udvikle lektiecafé og faglig fordybelse bredt, både i tilrettelæggelse og indhold Begreberne lektie og lektiecafé problematiseres af flere, og der anbefales at nytænke benævnelserne og det indhold, der signaleres Fritidstilbuddenes fysiske rammer og stemning egner sig godt til lektiecafé eller lignende Bekymring for, at der processen p.t. ikke har tilstrækkeligt fokus på sårbare børn og elever i specialtilbud På høringsmødet havde deltagerne mulighed for at aflevere skriftlige bemærkninger, og disse er sammenskrevet og vedlagt sagen sammen med høringssvar og udtalelser. Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 1. tager høringssvar til efterretning 2. beslutter at personalesammensætningen i den understøttende undervisning, normerings- og budgetmæssigt fastlægges som 50% lærer og 50% pædagoger 3. beslutter at de timer, som SFO og fritidstilbud reduceres med, tillægges reformøkonomien med 100% 4. beslutter om der er behov for at omstrukturere SFO- og fritidsområdets tilbud 5. beslutter finansiering af lektiecafé og faglig fordybelse 6. beslutter at reformøkonomiens beregnede overskud anvendes til øvrige faglige tiltag samt driftmæssige konsekvenser af reformen Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. oktober 2013 Høringssvar taget til efterretning. Sagen drøftet. Sagen genoptages den 30. oktober 2013 Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 9 af 14

10 Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. oktober 2013 Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget er nået frem til en fælles forståelse af løsningerne på en række konkrete udfordringer i reformen, og har sammenskrevet disse med henblik på en ny høring blandt berørte parter. Se bilaget Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til udmøntning af elementer i folkeskolereformen. Udvalget ønsker, at der er høj grad af inddragelse i reformarbejdet og beslutningsprocessen og udvalget har på den baggrund ønsket at kredsen af de høringsberettigede parter udvides i forhold til den tidligere høring vedrørende udmøntning af folkeskolereformen. Handicaprådet, Integrationsrådet, Folkeoplysningsudvalget, LO og DA indgår således også som høringsberettigede parter. Materiale sendes i høring i perioden 31. oktober november 2013, begge dage inklusiv. Punktet genoptages i Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. december Jette Fabricius Toft kan ikke tiltræde flertallets beslutning. Bilag Reformøkonomien - bilag til BUU (dok.nr /13) temamøde om skolereform, byrådet, 28 august 2013, slides (BUU ) (dok.nr /13) Supplerende bilag til BUU vedr. skolereformen (BUU ) (dok.nr /13) Sammenskrivning af indsamlede bemærkninger fra Høringsmødet den (BUU ) (dok.nr /13) Samlede høringssvar udmøntning folkeskolereform (BUU ) (dok.nr /13) May-Britt Nielsen og Bonny Nielsen - udtalelse bevar Bangsboklubben (BUU ) (dok.nr /13) Skolelederforeningen - Udtalelse ifm høring folkeskolereform (BUU ) (dok.nr /13) Skagen Skole - input til høring skolereform - fra personalet på skolens fritidsordning (BUU ) (dok.nr /13) Børne- og Ungdomsudvalgets høringsmateriale af oktober 2013 (dok.nr /13) Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 10 af 14

11 2. Udmøntning af pulje for strukturændringer Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af budgetforlig for budget blev besluttet en pulje til Børne- og Ungdomsudvalgets udmøntning. Udvalget besluttede i december 2012 udmøntning af denne pulje, herunder strukturelle besparelser på 3,6 mio. kr. til udmøntning i Åben sag Sagsnr: 12/8645 Forvaltning: BK Sbh: bbni Besl. komp: BUU Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgets juni møde, at der skal afholdes temamøde vedrørende udmøntning af udvalgets besparelsespuljer i 2014 vedrørende struktur. Strukturændringer i Center for Familie med kr. Strukturændringer i dagtilbud med kr. Strukturændringer i fritid/klubber med kr. Oplæg til temamødet forelægges i mødet. Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 19. august 2013 Drøftet Sagen genoptages i udvalgets ordinære møde i september Fraværende: Jørgen Tousgaard Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013 Udvalget ønsker sagen i høring blandt de berørte enheders bestyrelser og MEDudvalg samt Handicaprådet. Frist for høringssvar er 30. september 2013, dog opfordres til hurtig besvarelse af hensyn til budgetlægningsprocessen. Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 10. oktober 2013 Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune besluttede på udvalgsmøde d. 5. september 2013, at sende sagen om Udmøntning af pulje for strukturændringer i høring hos de berørte enheders bestyrelser, MED-udvalg og Handicaprådet. Der er indkommet svar fra 30 af de 33 høringsberettigede parter samt 1 udtalelse fra BUPL Nordjylland (bilag 3). Høringssvarene er sammenskrevet i et opsamlingsskema i forhold til strukturbesparelser på de tre områder: Dagtilbud, fritidstilbud og familie (bilag 1). Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 11 af 14

12 Alle høringssvarene er desuden vedlagt i deres fulde længde som bilag (bilag 2). Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 1. tager indkomne høringssvar til efterretning 2. beslutter udmøntning af puljen for strukturændringer Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 10. oktober Høringssvar taget til efterretning 2. Strukturændringer i forbindelse med dagtilbud og fritid/klubber løses i forbindelse med beslutning om udmøntning af folkeskolereformen. Strukturændringer i Center for Familie udmøntes ved a. etablering af visitation i forhold til handicapsager og særlig indsats i forhold til børn med ADHD og deres familier 0,5 mio. kr. Arbejdet igangsættes straks. b. reduktion i Døgncenter Frederikshavn med 8 pladser ud af planlagte 32 pladser, herunder udfasning af afdeling Gaarden frem mod 2015, det vil sige, der indskrives ikke flere børn. Besparelse fra 2015 udgør 0,52 mio. kr. Gaarden afhændes, når udfaset. c. frasalg af Familiehus Sæby - forventet eengangsindtægt på 0,5 mio. kr. Fraværende: Jeppe Nielsen Kyk Supplerende sagfremstilling Børne.- og Ungdomsudvalget 30. oktober 2013 Sagen genoptages efter udvalgets møde den 10. oktober, hvor udvalget besluttede at strukturændringer i forbindelse med dagtilbud og fritid/klubber løses i forbindelse med beslutning om udmøntning af folkeskolereformen. Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 1. beslutter udmøntning af pulje for strukturændringer i dagtilbud med 1,3 mio. kr. og i fritid/klubber med 1,3. mio. kr. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 30. oktober 2013 Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at strukturændringer i forbindelse med dagtilbud og fritid/klubber er indarbejdet i økonomien, der fremgår af høringsmaterialet vedrørende folkeskolereformen jf. dagsordenens pkt. 1. Strukturbesparelserne indgår således i høring om folkeskolereformen. Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 12 af 14

13 Jette Fabricius Toft kan, afledt af pkt. 1, ikke tiltræde flertallets beslutning. Bilag Fælles slideshow om strukturbesparelser på de 3 områder familie, fritidscentre og dagtilbud fra budget 2013 (BUU ) (dok.nr /13) Bilag - Afvikling af små enheder i Sæby og Frederikshavn (strukturbesparelsesforslag) (BUU ) (dok.nr /13) Opsamling af høringssvar vedr. strukturbesparelser oktober 2013 (BUU ) (dok.nr /13) Samlede høringssvar - strukturbesparelser 2013 (BUU ) (dok.nr /13) BUPL - udtalelse strukturbesparelser (BUU ) (dok.nr /13) Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 13 af 14

14 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Christina Lykke Eriksen Pia Karlsen Paul Rode Andersen Anders Broholm Bjarne Kvist Jørgen Tousgaard Jette Fabricius Toft Jeppe Nielsen Kyk Irene Hjortshøj Børne- og Ungdomsudvalget - Referat oktober 2013 Side 14 af 14

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 17:45 Sted Mødelokale 5, Kattegatsiloen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 7. november 2013 Tid 15:00 Sted ML Fasanvej 1 NB. Fraværende Paul Rode Andersen og Jette Fabricius Toft deltog i pkt. 3-6 Jørgen Tousgaard deltog i

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 10. januar 2013 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 7. marts 2013 Tid 15:00 Sted Byrådssalen, Sæby Rådhus NB. Fraværende Pia Karlsen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Anders Broholm

Læs mere

Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014

Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014 Temamøde i Børne- og Ungdomsudvalget om skolereformen, den 9.1.2014 Skolereformen; en introduktion oplæg ved Vibeke Post Madsen, undervisningschef Vores udmøntning af reformen oplæg ved Vibeke Post Madsen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2010 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, stueetagen, lokale 2 NB. Fraværende Birthe Marie H. Pilgaard Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 24/9 2014 Dato 24. september 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Per Nilsson, Allan Juul Jensen, Torben Christensen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen

Læs mere

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM FOLKESKOLEREFORMEN Skolens navn: Dit navn: DEN ÅBNE SKOLE 1. Hvilke samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?(sæt evt. flere krydser) Skoleåret 2014/15 Skoleåret

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere

Høringssvar på budgetforslag 1215 på Børne- og ungdomsudvalget. Åben sag

Høringssvar på budgetforslag 1215 på Børne- og ungdomsudvalget. Åben sag Høringssvar på budgetforslag 1215 på Børne- og ungdomsudvalget Sagsfremstilling Hermed fremsendes budgetforslag fra Børne- og Ungdomsudvalget for Budget 2015. Åben sag Sagsnr: 14/430 Forvaltning: BKF Sbh:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie

Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie Præsentation af centre i Børn og Kultur Center for Dag- og Fritidstilbud Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Center for Familie BUU den 9. januar 2014 Center for Dag- og Fritidstilbud Side

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Høringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager

Høringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager Høringssvar fra Skolen ved Sundet (SvS), Amager Skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet forventer, at en sammenlægning af de nuværende fritidstilbud til skolens børn vil blive en realitet som følge af de

Læs mere

FOLKESKOLEreformen er en FAGLIG reform der skal FORANDRE praksis. Skolebestyrelsesmedlemmer Skole og Forældre København 22.

FOLKESKOLEreformen er en FAGLIG reform der skal FORANDRE praksis. Skolebestyrelsesmedlemmer Skole og Forældre København 22. FOLKESKOLEreformen er en FAGLIG reform der skal FORANDRE praksis Skolebestyrelsesmedlemmer Skole og Forældre København 22. februar 2014 1 Folkeskolereformen helt kort Den overordnede målsætning med reformen

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014.

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget  Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014. Halsnæs Kommune Rådhuset Udvalget for Skole, Familie og Børn 30. januar 2014 Høringssvar I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen

Læs mere

Folkeskolereform i København

Folkeskolereform i København Folkeskolereform i København Møde med skolebestyrelser d. 26. august 2013 Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen Trin 1 (fra skoleåret 2014/2015): Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne frivillig

Læs mere

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp Referat Kulturelt Samråd 15-2-2010 Dato 15. februar 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00 Fraværende Hanne Salling, Tove Therp Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO

Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO BUPL har i dagspressen (Nordjyske, torsdag den 3. september 2015) fremført, at der samlet set er brugt 20,4 mio. kr. mindre på dag- og fritidstilbud

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Årsmøde 2013/14 Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Dagsorden for årsmødet (18:00 20:30) Intro og velkomst (5 minutter) Årsberetning ved formand (10 minutter) Ny folkeskolereform hvordan bliver

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer.

Høringsperioden er nu ovre og der er indkommet 18 svar fra MED-organisationer, bestyrelser og faglige organisationer. 215. Folkeskolereform, efter høring Sagsnr: 17.01.00-G01-3-13 Sagsansvarlig: Jens Zachariasen Sagsfremstilling Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget behandlede på deres møder d. 22. oktober

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 3. april 2014 Tid 15:00 Sted Nordstjerneskolen, Rimmens Alle 75, Frederikshavn NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Hanne Bøgsted Flemming Rasmussen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. november 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. november 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 27. september 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 27. september 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Flemming Klougart deltog ikke i behandling af punkterne 1,2,3 og 5. Peter E. Nielsen deltog ikke i behandling

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:20 Mødested: Mødelokale 122,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 SkoleNyt oktober 2014 Indledning Så kom vi i gang med det nye skoleår. I skrivende stund har vi været igennem syv uger. Børn og voksne har mærket på deres

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 14. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer:

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til udmøntning af elementer i folkeskolereformen ( )

Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til udmøntning af elementer i folkeskolereformen ( ) Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til udmøntning af elementer i folkeskolereformen (159281-13) Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats, ved undervisningschef Vibeke Post Madsen Ultimo oktober

Læs mere

FSISU Børne- og Kulturområdet

FSISU Børne- og Kulturområdet Page 1 of 6 Referat FSISU Børne- og Kulturområdet Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Til stede 11. december 2006 12:00 Byrådssalen Efter mødet er der julefrokost. Inge Vedsted, Helle Bermann, Jytte

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer

EAN-Lokationsnumre. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden Børne- og Ungdomsudvalget Extraordinært møde Dato 1. december 2015 Tid 14:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ingen Ingen Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

HERNING KOMMUNE Ældrerådet

HERNING KOMMUNE Ældrerådet HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 09:30 B2.01 Fraværende: Henny Højland. Peter Olesen deltog ikke i pkt. 62-67. Mødet slut kl. 12.00 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt.

Læs mere

At den midlertidige ordning for ungdomsklubberne fra 01.08.2014 01.08.2015 godkendes.

At den midlertidige ordning for ungdomsklubberne fra 01.08.2014 01.08.2015 godkendes. Dagsordenpunkt Udviklingsprojekt for ungemiljøet i Beslutning Trine Græse stillede følgende ændringsforslag til 1. at-punkt: At Børne- og Undervisningsudvalget godkender igangsættelse af udviklingsprojekt

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen

Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen NOTAT Dato: 7. Januar 2014 Afdeling: CFD/CFS Sags nr.: 330-2013-89248 Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen Med afsæt i

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 19-05-2016 14:00 Mødeafholdelse: Scandic Hotel, konferencelokalet NB. Tilstede: Fraværende: Christina Lykke Eriksen (F) Formand Pia Karlsen

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere