CineMate 15/10. home theater system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CineMate 15/10. home theater system"

Transkript

1 CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning

2 Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren opmærksom på, at der i systemets kabinet kan være uisoleret farlig spænding, som kan være så kraftig, at der er risiko for elektrisk stød. En ligesidet trekant med et udråbstegn indeni gør brugeren opmærksom på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i brugervejledningen. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risikoen for brand eller elektrisk stød. Udsæt ikke dette apparat for dryp eller stænk, og placer ikke genstande, der er fyldt med væske, på eller nær ved apparatet. Som det gælder for alle elektriske apparater skal du passe på ikke at spilde væske på nogen dele af produktet. Hvis produktet udsættes for væske, kan det medføre fejl og/eller risiko for brand. Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn. Undgå at sluge batteriet fare for kemiske forbrændinger. CineMate 10-systemfjernbetjeningen, der følger med dette produkt, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer, hvilken kan være livsfarligt. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du ophøre med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn. Hvis du har mistanke om, at batteriet kan være blevet slugt eller er kommet ind et andet sted i kroppen, skal du straks søge læge. Mønt-/knapcellebatteriet kan eksplodere eller forårsage brand eller kemiske forbrændinger, hvis det ikke udskiftes korrekt, eller hvis det håndteres forkert. Undlad at genoplade batteriet, skille det ad, opvarme det til over 100 C eller brænde det. Må kun udskiftes med et institutgodkendt (f.eks. UL) CR2032 eller DL volt litiumbatteri. Bortskaf brugte batterier omgående. Må kun udskiftes med et AA (IEC LR06) alkaline-batteri (eller batterier). Placer ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt ved apparatet. FORSIGTIG: Foretag ikke nogen uautoriserede ændringer af produktet. Dette kan kompromittere sikkerheden, regeloverholdelsen og systemets ydeevne og kan medføre, at garantien bortfalder. ADVARSEL: Kan indeholde små dele, som kan udgøre en kvælningsfare. Egner sig ikke til børn under 3 år. ADVARSEL: Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion. NOTER: Hvis netstikket eller stikdåsen anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til. Dette produkt skal anvendes inden døre. Det er hverken designet eller testet til udendørs brug i fritidskøretøjer eller i lystbåde. Den højttalerledning og de tilslutningskabler, som følger med systemet, er ikke godkendt til installation i væggen. Kontroller de lokale bygningsregler for at få oplysninger om den type ledning og kabel, der kræves ved installation i væggen. Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring finder du på Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution eller anden brug af dette dokument eller dele heraf er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse. 2 - Dansk

3 Vigtige sikkerhedsoplysninger 8. Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeovne, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme. 9. Beskyt strømforsyningen eller netledningen mod at blive trådt på eller klemt, specielt ved stikket, stikkontakter, og hvor den kommer ud af udstyret. 10. Brug kun tilslutningsudstyr/tilbehør, der er angivet af producenten. 11. Afbryd strømmen til apparatet under tordenvejr, eller når det står ubrugt i lang tid. 12. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Et serviceeftersyn er påkrævet, når apparatet på nogen måde er beskadiget, hvis f.eks. strømforsyningen eller netledningen er beskadiget, der er blevet spildt væske, eller der er kommet objekter ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke virker normalt eller er blevet tabt. Bemærk: Dette udstyr er testet og det er blevet konstateret, at det overholder grænseværdierne for en digital enhed i Klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne forårsage skadelig interferens i forbindelse med radiokommunikation. Dette garanterer dog ikke, at der ikke kan forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i forbindelse med radio- og tv-modtagelsen, hvilket kan kontrolleres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugere til at forsøge at eliminere interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder: Ret modtageantennen i en anden retning, eller flyt antennen. Skab større afstand mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en radio/tv-tekniker for at få hjælp. Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Bose Corporation, kan ophæve brugerens ret til at betjene dette udstyr. Dette apparat overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Denne digitale Klasse B-enhed efterlever den canadiske ICES-003. CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B) Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer Giftige eller farlige stoffer og elementer Delens navn Bly (Pb) Kviksølv (Hg) Cadmium (Cd) Hexavalent (CR(VI)) Polybromeret biphenyl (PBB) Polybromeret diphenylether (PBDE) PCB er X O O O O O Metaldele X O O O O O Plastikdele O O O O O O Højttalere X O O O O O Kabler X O O O O O O: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i SJ/T X: Angiver, at dette giftige eller skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i SJ/T Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed: Serienumre findes på tilslutningspanelet på Acoustimass -modulet og på undersiden af soundbaren. Modelnummeret kan findes på tilslutningspanelet. Modulets serienummer: Soundbarens serienummer: Modelnummer: Købsdato: Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning. Dansk - 3

4 Indhold Indledning Om dit CineMate 15/10-hjemmebiografhøjttalersystem... 6 Systemegenskaber... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Udpakning af systemet...7 Trin 2: Placering af systemet... 8 Trin 3: Fastgørelse af gummipuderne på Acoustimass-modulet... 8 Trin 4: Tilslutning af soundbaren til Acoustimass -modulet... 9 Trin 5: Valg af lydkabel...10 Trin 6: Tilslutning af lydkablet til dit tv Trin 7: Tilslutning af lydkablet til soundbaren Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel Trin 8: Tilslutning af systemet til lysnettet Trin 9: Deaktivering af dine tv-højttalere Sådan kontrollerer du, at tv ets højttalere er deaktiveret Trin 10: Kontrol af lyden Trin 11: Justering af basniveauet Brug af alternative tilslutninger Alternative tilslutninger Tilslutning af systemet til et lydudgangsstik på en kabel-/satellitmodtager Tilslutning af systemet til tv ets hovedtelefonudgangsstik...17 Tilslutning af systemet til to enheder Dansk

5 Indhold Anvendelse af systemet Sådan tændes systemet...20 Anvendelse af den automatiske dvalefunktion...20 Sådan deaktiveres den automatiske dvalefunktion...20 Sådan genaktiveres den automatiske dvalefunktion...20 Sådan får du systemoplysninger Fjernbetjeningsknapper Programmering af CineMate 15-systemuniversalfjernbetjeningen Programmering af din fjernbetjening til at betjene din kilde Tilpasning af tænd/sluk-knappen Gensynkronisering af din kabel-/satellitmodtager og dit tv Sådan skifter du mellem kilder Regulering af lydstyrken Funktionsknapper Brug af CineMate 10-systemfjernbetjeningen CineMate 15-systemuniversalfjernbetjening (ekstraudstyr) Brug af fjernbetjening, der ikke er fra Bose Pleje og vedligeholdelse Fejlfinding Udskiftning af fjernbetjeningens batterier CineMate 15-systemfjernbetjening CineMate 10-systemfjernbetjening Rengøring...30 Kundeservice...30 Begrænset garanti...30 Tekniske oplysninger...30 Dansk - 5

6 Indledning Om dit CineMate 15/10- hjemmebiografhøjttalersystem CineMate 15/10-systemet fås i to konfigurationer: CineMate 15-systemet har en blank finish, metalfront og en programmerbar universalfjernbetjening. CineMate 10-systemet har en mat finish, stoffront og fjernbetjening. Systemegenskaber Slank og elegant designet soundbar Diskret Acoustimass -modul for dyb baslyd Nem opsætning giver dig mulighed for tilslutning direkte til dit tv med et enkelt lydkabel Programmerbar universalfjernbetjening tænder og slukker dit tv, din kabel-/ satellitmodtager og dit system med et tryk på en enkelt knap (CineMate 15-system) Videostage - og TrueSpace -teknologier leverer oplevelsen af et hjemmebiografsystem med fem højttalere med en enkelt soundbar 6 - Dansk

7 Trin 1: Udpakning af systemet Opsætning af systemet Pak omhyggeligt kassen ud, og kontroller, at følgende dele er med. Soundbar (med tilsluttet højttalerkabel) Acoustimass -modul Gummipuder Netledning Optisk kabel Koaksialkabel (kun Europa) Analogt kabel CineMate 15-systemuniversalfjernbetjening ELLER CineMate 10-systemfjernbetjening Den netledning, der passer til din region, følger med. Bemærk: Hvis en del af systemet er beskadiget, må du ikke anvende det. Kontakt din autoriserede Bose -forhandler eller Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen. Gem kassen og emballagen til transport eller opbevaring af systemet. Dansk - 7

8 Opsætning af systemet Trin 2: Placering af systemet For at opnå den bedste lydkvalitet skal du overholde følgende retningslinjer: Retningslinjer for placering Udstyr Acoustimass - modul Soundbar Placeringsanvisninger Placer modulet på dets fødder langs den samme væg som tv et eller langs en anden væg i rummets forreste tredjedel. Sørg for, at der er en stikkontakt i nærheden. Modulet kan anbringes op til tre meter fra soundbaren. Placer soundbaren foran tv et. Undgå at placere soundbaren inde i et skab. Trin 3: Fastgørelse af gummipuderne på Acoustimass-modulet Monter gummipuderne til Acoustimass -modulet for at beskytte gulvet. 1. Vend modulet, så undersiden vender opad. 2. Monter gummipuderne på bunden af modulet. Gummifod Bunden af modulet 3. Placer modulet på dets fødder. 8 - Dansk

9 Trin 4: Tilslutning af soundbaren til Acoustimass -modulet Opsætning af systemet Soundbarens højttalerkabel har to stik. 1. Hold de to stik, så Bose-logoet vender opad. 2. Sæt det venstre stik i stikket på modulet. 3. Sæt det højre stik i stikket på modulet. Forsigtig: Hvis stikket indsættes i den forkerte retning, kan det beskadige kablets ender eller Acoustimass -modulet. Dansk - 9

10 Opsætning af systemet Trin 5: Valg af lydkabel Dit system leveres muligvis med flere forskellige lydkabler. Brug kun ét lydkabel. Bemærk: Du skal tilslutte lydkablet via dit TV Audio OUT-tilslutningspanel. 1. På bagsiden af tv et finder du TV Audio OUT-tilslutningspanelet. Vælg kun ét lydkabel Fjern hætte Optisk (digital lyd) Brug dette stik for at opnå den bedste lyd. Koaksial (digital lyd) Brug dette stik, hvis det ikke er muligt at bruge en optisk udgang. Analog (stereolyd) Brug dette stik, hvis det ikke er muligt at bruge optiske eller koaksiale udgange. 2. Vælg lydkabel. Bemærk: Hvis dit tv ikke har nogen lydudgange, skal du bruge lydudgangene på en anden enhed (f.eks. en kabel-/satellitmodtager). Se Alternative tilslutninger på side Dansk

11 Trin 6: Tilslutning af lydkablet til dit tv Sæt lydkablets ene ende i det korrekte TV Audio OUT-stik. Forsigtig: Hvis du bruger et optisk kabel, skal du fjerne hætterne fra begge kablets ender. Hold stikket i den korrekte retning i forhold til TV Audio OUTstikket. Du skal muligvis dreje stikket på en anden måde i forhold til dit CineMate 15/10-system. Brug kun ét lydkabel Opsætning af systemet Dansk - 11

12 Opsætning af systemet Trin 7: Tilslutning af lydkablet til soundbaren Sæt lydkablets anden ende i det tilsvarende stik på soundbaren. Fjern hætte Forsigtig: Hvis du bruger et optisk kabel, kan du finde vigtige anvisninger på side Dansk

13 Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel 1. Fjern beskyttelseshætten fra begge kablets ender. Opsætning af systemet 2. Hold det optiske kabels stik, så Bose-logoet vender nedad. 3. Placer stikket ud for stikket på soundbaren, og sæt stikket forsigtigt i. Bemærk: Tilslutningsstikket har en låge med hængsler, som drejer indad, når stikket sættes i. Hængslet låge Forsigtig: Hvis stikket vender den forkerte vej, når det sættes i, kan stikket og tilslutningsstikket blive beskadiget. 4. Skub stikket helt ind i tilslutningsstikket, indtil du hører et klik. Dansk - 13

14 Opsætning af systemet Trin 8: Tilslutning af systemet til lysnettet 1. Sæt netledningen i stikket på Acoustimass -modulet. 2. Sæt den anden ende af netledningen i en stikkontakt. Trin 9: Deaktivering af dine tv-højttalere Hvis du vil opleve alle fordelene ved at høre tv-lyden via CineMate 15/10-systemet, skal du slukke for tv ets højttalere. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger. Sådan kontrollerer du, at tv ets højttalere er deaktiveret 1. Tryk på på CineMate 15/10-systemfjernbetjeningen. 2. Kontrollér, at der ikke kommer lyd fra dit tv Dansk

15 Opsætning af systemet Trin 10: Kontrol af lyden 1. Tænd dit tv. 2. Tryk på på fjernbetjeningen. Kontrollér, at statusindikatoren lyser hvidt. Statusindikator 3. Kontrollér, at der kommer lyd fra soundbaren. Bemærk: På side 14 kan du se, hvordan du kontrollerer, at tv ets højttalere er deaktiveret. Hvis du ikke kan høre lyd fra CineMate 15/10-systemet, kan du finde flere oplysninger under Fejlfinding på side 27. Trin 11: Justering af basniveauet Basknappen på Acoustimass -modulets bagside, giver dig mulighed for at ændre systemets basoutputniveau. Drej basknappen mod højre for at øge bassen, eller drej den mod venstre for at reducere bassen. Dansk - 15

16 Brug af alternative tilslutninger Alternative tilslutninger Det kan være nødvendigt at bruge en alternativ tilslutning: Hvis dit tv ikke har et lydudgangsstik eller ikke sender lyden til CineMate 15/10-systemet. Se Tilslutning af systemet til et lydudgangsstik på en kabel-/ satellitmodtager eller Tilslutning af systemet til tv ets hovedtelefonudgangsstik på side 17. Hvis du ikke får lyd fra en dvd-afspiller, der er tilsluttet til tv et. Se Tilslutning af systemet til to enheder på side 18. Tilslutning af systemet til et lydudgangsstik på en kabel-/ satellitmodtager Du kan tilslutte en kabel-/satellitmodtager til CineMate 15/10-systemet. Brug kun ét lydkabel. Forsigtig: Hvis du bruger et optisk kabel, kan du finde vigtige anvisninger på Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel på side På bagsiden af din kabel-/satellitmodtager finder du Audio Outtilslutningspanelet. Foretag kun én tilslutning Fjern hætte Audio OUT Kabel-/ satellitmodtager Audio IN CineMate 15/10-system 2. Vælg lydkabel. 3. Tilslut lydkablet fra din kabel-/satellitmodtagers Audio Out-tilslutningspanel til soundbaren Dansk

17 Brug af alternative tilslutninger Tilslutning af systemet til tv ets hovedtelefonudgangsstik Hvis dit tv kun har et hovedtelefonstik, skal du bruge et dobbelt RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke) til tilslutning til CineMate 15/10-systemet. 1. Sæt stereostikket i tv ets hovedtelefonstik. 2. Sæt det hvide stik i L-stikket på soundbaren. 3. Sæt det røde stik i R-stikket på soundbaren. 4. Kontrollér, at tv ets højttalere er tændt. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger. 5. For at sikre en optimal lydstyrkeregulering fra dit system bør du indstille tv ets lydstyrke til 75 procent af maksimum og derefter indstille systemets lydstyrke ved hjælp af fjernbetjeningen. Audio OUT Tv-hovedtelefoner eller anden variabel lydudgang Stereostik Denne tilslutning kræver et dobbelt RCA til 3,5 mm stereokabel (medfølger ikke). Audio IN CineMate 15/10-system Dansk - 17

18 Brug af alternative tilslutninger Tilslutning af systemet til to enheder Hvis du har en enhed som f.eks. en dvd-afspiller eller et spilsystem tilsluttet til tv et, og du ikke hører enhedens lyd komme fra CineMate 15/10-systemet, skal du muligvis foretage en separat tilslutning af enheden til systemet. Du kan tilslutte op til to enheder ad gangen (inkl. tv et). Bemærk: Når der er tilsluttet to enheder til CineMate 15/10-systemet, skal du slukke den enhed, der ikke er i brug. Denne alternative tilslutning fungerer ikke, hvis en af enhederne altid skal være tændt. Forsigtig: Hvis du bruger et optisk kabel, kan du finde vigtige anvisninger på Vigtige instruktioner for tilslutninger med optisk kabel på side På bagsiden af hver enhed finder du Audio Out-tilslutningspanelet. 2. Vælg et separat lydkabel til hver enhed ved hjælp af enten mulighed A eller mulighed B (se side 18). Bemærk: Du SKAL bruge enten mulighed A eller mulighed B. Brug ikke koaksialkablet og et optisk kabel på samme tid. 3. Foretag en separat tilslutning af det valgte lydkabel fra hver enheds Audio Out-tilslutningspanel til soundbaren. Mulighed A Denne figur viser to enhedstilslutninger ved hjælp af et optisk kabel og et analogt kabel. Brug kun ét lydkabel for hver enhed Audio OUT Tv eller kabel-/satellitmodtager Audio OUT Dvd-afspiller eller spil Audio IN CineMate -hjemmebiografsystem 18 - Dansk

19 Mulighed B Brug af alternative tilslutninger Denne figur viser to enhedstilslutninger ved hjælp af et koaksialkabel og et analogt kabel. Brug kun ét lydkabel for hver enhed Audio OUT Tv eller kabel-/satellitmodtager Audio OUT Dvd-afspiller eller spil Audio IN CineMate -hjemmebiografsystem Dansk - 19

20 Anvendelse af systemet Sådan tændes systemet Tryk på på fjernbetjeningen. Systemet slukkes efter en times inaktivitet. Se Anvendelse af den automatiske dvalefunktion. Anvendelse af den automatiske dvalefunktion Når CineMate 15/10-systemet er tændt, men ikke afspiller lyd, slukkes systemet efter en time. Sådan deaktiveres den automatiske dvalefunktion 1. Tryk på på fjernbetjeningen i 6-10 sekunder. Systemet udsender en lyd. 2. Slip. Sådan genaktiveres den automatiske dvalefunktion 1. Tryk på på fjernbetjeningen i 6-10 sekunder. Systemet udsender en lyd. 2. Slip Dansk

21 Sådan får du systemoplysninger Statusindikatoren på soundbarens front leverer oplysninger om systemaktivitet. Indikatoraktivitet Fra Tændt Systemtilstand Fra Tændt Anvendelse af systemet Blinker konstant Lydløs Blinker én gang Kommando modtaget fra fjernbetjening Blinker to gange Systemlydstyrken har nået maksimums- eller minimumsgrænsen Blinker tre gange Automatisk dvalefunktion deaktiveret/aktiveret (se side 20) Blinker 10 gange og Systemet er tilsluttet en stikkontakt forbliver derefter slukket Statusindikator Dansk - 21

22 Anvendelse af systemet Fjernbetjeningsknapper Brug fjernbetjeningen til at betjene kilder, der er sluttet til systemet, til at justere systemets lydstyrke, ændre kanaler, bruge funktioner til afspilning, aktivere funktioner på kabel-/satellitmodtager og navigere rundt i systemmenuen. Valg af kilde Vælger en kilde, der er sluttet til dit tv Sluk/tænd for Bose -systemet Navigationsfelt Tænder/slukker for en valgt kilde Viser en liste med indspillede DVRprogrammer Viser internet-tv ets hjemmeside Forrige kanal, kapitel eller spor Afspilningsknapper Tv-udseende Lukkede undertekster Tekst-tv-tilstand Funktionsknapper (se side 25) 22 - Dansk

23 Anvendelse af systemet Programmering af CineMate 15-systemuniversalfjernbetjeningen Du kan programmere universalfjernbetjeningen til at betjene dit tv, din dvd, Blu-ray Disc -afspiller, kabel-/satellitmodtager, spilsystem eller DVR. Programmering af din fjernbetjening til at betjene din kilde 1. Tænd din kilde. 2. Find koden til din kildes mærke i bogen med enhedskoder for universalfjernbetjening (medfølger). 3. På fjernbetjeningen skal du trykke og holde nede på den relevante kildeknap, indtil alle seks kildeknapper lyser, og slip den derefter. Hvis du f.eks. skal programmere dit tv, skal du trykke og holde nede på. Det er kun den relevante kildeknap, der lyser. 4. Indtast koden for kildens mærke med fjernbetjeningens taltastatur. Bemærk: Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du indtastet en ugyldig kode. Gentag trin 3 og Tryk på + på lydstyrkeknappen. 6. Test kildens grundlæggende funktioner: Tv: tryk på kanalknapperne. Tryk på. Indstillingsmenuen vises. Tryk på og for at navigere, Kabel-/satellitmodtager: tryk på. Programmeringsguiden vises. Tryk på og for at navigere, Dvd- eller Blu-ray Disc -afspiller: tryk på. Indstillingsmenuen vises. Tryk på og for at navigere, Spilsystem: tryk på og for at navigere gennem menuen. 7. Hvis din kilde reagerer på grundlæggende funktioner, skal du trykke på for at gemme dine indstillinger. Hvis dit tv ikke slukkes Brug fjernbetjeningens kodescanner til at finde koden til din kilde. 1. Tryk på + på lydknappen for at prøve en anden kode. Bemærk: Hvis alle seks knapper blinker tre gange, har du været igennem alle koder til din kilde. 2. Test kilden for grundlæggende funktioner (se trin 6 i Programmering af din fjernbetjening til at betjene din kilde ). 3. Gentag trin 1 og 2, indtil din kilde reagerer. 4. Tryk på for at gemme dine indstillinger. Bemærk: Din kilde er muligvis ikke kompatibel med universalfjernbetjeninger. Se brugervejledningen til din kilde for at få flere oplysninger. Dansk - 23

24 Anvendelse af systemet Tilpasning af tænd/sluk-knappen Du kan tilpasse (tænd/sluk-knappen) på din fjernbetjening til at tænde/slukke CineMate 15-systemet, tv et og kabel-/satellitmodtageren samtidig. 1. Programmér din fjernbetjening til at betjene dit tv eller din kabel-/ satellitmodtager (se side 23). 2. Tryk på og samtidigt, og hold dem nede i ti sekunder. Begge knapper blinker tre gange. Gensynkronisering af din kabel-/ satellitmodtager og dit tv Efter tilpasning af tænd/sluk-knappen er din kabel-/satellitmodtager og dit tv muligvis ikke længere synkroniseret og kan ikke tændes/slukkes samtidigt. Brug følgende trin til at synkronisere dit system igen. 1. Tryk på kildeknappen for den enhed, der ikke er synkroniseret. 2. Tryk på for at tænde/slukke kilden. 3. Tryk på. Dine enheder tændes/slukkes samtidig. Sådan skifter du mellem kilder Du kan skifte fra én kilde til en anden ved at trykke på den relevante kildeknap på fjernbetjeningen. Foruden at kontrollere den valgte kilde vil fjernbetjeningen altid kontrollere de grundlæggende højttalerfunktioner (tænd/sluk, lyd fra) i dit CineMate 15-system. Bemærk: Inden du begynder, skal du kontrollere, at du har programmeret dine kilder korrekt. 1. Tryk på knappen for den kilde, som du vil styre. Kildeknappen lyser. 2. Tryk på. Kilden tændes. 3. Tryk på for at vælge den korrekte indgang på dit tv. Du skal muligvis trykke på flere gange for at vælge tv-indgangen til kilden. På nogle tv er, viser en menu. Brug din CineMate 15/10- systemfjernbetjening til at vælge det korrekte tv-input og lukke denne menu Dansk

25 Regulering af lydstyrken Anvendelse af systemet På fjernbetjeningen: Tryk på + for at øge lydstyrken. Tryk på for at reducere lydstyrken. Tryk på for at slå lyden fra eller til. Bemærk: På side 14 kan du se, hvordan du kontrollerer, at tv ets højttalere er deaktiveret. Funktionsknapper Den røde, grønne, gule og blå knap på fjernbetjeningen svarer til de farvekodede funktionsknapper på din kabel-/satellitmodtager eller tekst-tv-funktioner. Funktioner på kabel-/satellitmodtager: se brugervejledningen til din kabel-/ satellitmodtager. Tekst-tv-funktioner: svarer til de farvekodede sidenumre, overskrifter eller genveje på et display med tekst-tv. Dansk - 25

26 Pleje og vedligeholdelse Brug af CineMate 10- systemfjernbetjeningen Brug CineMate 10-systemfjernbetjeningen til at styre systemet. Ret fjernbetjeningen mod systemets forside, og tryk på knapperne. Tænder/slukker systemet Øger (+) lydstyrken Reducerer ( ) lydstyrken Slår lyden til eller fra CineMate 15-systemuniversalfjernbetjening (ekstraudstyr) Bose tilbyder CineMate 15-systemuniversalfjernbetjening som separat køb. Fjernbetjeningen vil styre CineMate 10-systemet og kan programmeres til at styre dit tv samt andre kilder (f.eks. en kabel-/satellitmodtager). Kontakt Bose Corporation eller din lokale forhandler, hvis du ønsker flere oplysninger. Se adresselisten i kassen. Brug af fjernbetjening, der ikke er fra Bose Du kan programmere en fjernbetjening, der ikke er fra Bose, f.eks. fjernbetjeningen til din kabel-/satellitmodtager, til at betjene systemet. Se brugervejledningen til din fjernbetjening, der ikke er fra Bose, eller webstedet til kabel/satellit for at få instruktioner. Når fjernbetjeningen, der ikke er fra Bose, er programmeret, bør den betjene de grundlæggende funktioner som f.eks. tænd/sluk og lydstyrken Dansk

27 Fejlfinding Problem Ingen strøm Ingen lyd Fjernbetjeningen er uforudsigelig eller virker ikke Lyden er forvrænget Gør følgende Pleje og vedligeholdelse Tag modulets netledning ud af stikkontakten i ét minut. Fastgør modulets netledning. Sæt modulets netledning helt ind i stikkontakten igen. Indikatoren skal blinke 10 gange. Sørg for at bruge fjernbetjeningen til at tænde systemet. Sørg for, at CineMate 15/10-systemets lyd ikke er slået fra. Forøg lydstyrken. Kontrollér, at Acoustimass -modulet er tilsluttet en tændt stikkontakt. Kontroller, at lydkablet er sat i et stik på dit tv, der hedder Audio Output eller Audio OUT, ikke Audio Input eller Audio IN. Kontrollér, at alle kabelforbindelser er korrekt fastgjorte på soundbaren, tv et og andre tilsluttede kilder. Hvis du bruger et optisk kabel, kan du finde vigtige anvisninger på side 13. Kontrollér, at der er valgt det korrekte tv-input (se side 24). Kontrollér, at tv ets lydoutput er aktiveret. I vejledningen til fjernsynet kan du finde flere oplysninger. Hvis soundbaren er tilsluttet en tv-udgang mærket VARIABLE (VAR), skal du kontrollere, at tv ets højttalere er slukket, at tv ets lydstyrke er sat til 75 procent af maksimumslydstyrken, og at tv ets lyd ikke er slået fra. Det kan være nødvendigt at bruge en alternativ tilslutning (se side 16). Hvis du foretager en tilslutning via en tv-hovedtelefonudgang, skal du øge tv ets lydstyrke til maksimumsgrænsen. Hvis du foretager en tilslutning til to enheder, skal du sørge for, at du ikke bruger et optisk kabel og et koaksialkabel. Tag modulets netledning ud af stikkontakten i ét minut. Tjek, at batteriet er installeret korrekt, og om det skal udskiftes (se side 29). Kontrollér, at indikatoren på soundbaren blinker, når du trykker på fjernbetjeningens lydstyrkeknap eller. For CineMate 15-systemfjernbetjeningen: -- Ret fjernbetjeningen mod den enhed, som du vil kontrollere. -- Kontroller, at fjernbetjeningsknappen for den valgte kilde blinker, når du trykker på lydstyrkeknappen. Tag modulets netledning ud af stikkontakten i ét minut. Kontrollér, at alle kabeltilslutninger er korrekt fastgjorte på soundbaren, tv et og andre tilsluttede kilder. Hvis soundbaren er tilsluttet en tv-udgang ved navn VARIABLE (VAR), skal du reducere tv ets lydstyrke. Tag modulets netledning ud af stikkontakten i ét minut. Dansk - 27

28 Pleje og vedligeholdelse Problem Gør følgende Der kommer lyd fra tv et Sluk tv ets højttalere (se side 14). Reducer lydstyrken på dit tv til den laveste indstilling. Kabel-/ satellitmodtager og tv er ikke synkroniseret med fjernbetjeningen (kun CineMate 15) Kontrollér, at du har tilpasset tænd/sluk-knappen (se side 24). Synkroniser din kabel-/satellitmodtager og dit tv igen (se side 24) Dansk

29 Udskiftning af fjernbetjeningens batterier CineMate 15-systemfjernbetjening Pleje og vedligeholdelse Udskift begge batterier, når fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller når rækkevidden synes at være reduceret. Brug alkalinebatterier. 1. Skub låget af batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen. 2. Fjern begge batterier. Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de regler, der gælder i dit område. 3. Indsæt to AA (IEC-LR6) 1,5 V batterier eller tilsvarende. Sørg for, at symbolerne + og på batterierne svarer til markeringerne + og i batterirummet. 4. Skub låget til batterirummet på plads. CineMate 10-systemfjernbetjening Udskift batteriet, når fjernbetjeningen ikke længere fungerer, eller når rækkevidden synes at være reduceret. Brug et lithiumbatteri. 1. Ved hjælp af en mønt drejes batteridækslet en smule mod venstre. 2. Fjern dækslet, og sæt et nyt batteri (CR2032 eller DL2032) i med den flade side opad, så plussymbolet (+) kan ses. 3. Sæt dækslet tilbage på plads, og drej det mod højre, så det låses på plads. Dansk - 29

30 Rengøring Pleje og vedligeholdelse Rengør CineMate 15/10-systemets overflade med en blød, tør klud. Undlad at bruge forstøvere nær CineMate 15/10-systemet. Brug ikke opløsningsmidler, kemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak eller slibemiddel. Undgå at spilde væske i åbningerne. Soundbarens front kræver ingen særlig pleje, men du kan støvsuge den forsigtigt med en børstemund, hvis der er behov for det. Kundeservice Yderligere hjælp til fejlfinding får du ved at kontakte Boses kundeservice. Se adresselisten i kassen. Begrænset garanti Dit CineMate 15/10-system er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i kassen. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti. Tekniske oplysninger Nominel effekt 100 V-240 V 50/60 Hz 300 W Soundbar Mål: 8,5 cm H x 30,5 cm B x 7,0 cm D (3,3" x 12,0" x 2,8") Vægt: 1,3 kg Acoustimass -modul Mål: 36,7 cm H x 22,2 cm B x 48,5 cm D (14,5" x 8,8" x 19,1") Vægt: 10,6 kg 30 - Dansk

31 Pleje og vedligeholdelse Dansk - 31

32 2014 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA USA AM Rev. 02

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika Bruksanvisning Vigtige

Læs mere

Bose Solo 15/10 series II TV sound system

Bose Solo 15/10 series II TV sound system Bose Solo 15/10 series II TV sound system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató

Læs mere

CineMate 130. home theater system

CineMate 130. home theater system CineMate 130 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

CineMate 520. home theater system

CineMate 520. home theater system CineMate 520 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários Bruksanvisningen

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

CineMate 120, 130, 220 og 520

CineMate 120, 130, 220 og 520 CineMate 120, 130, 220 og 520 Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja

Læs mere

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems

Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Acoustimass 6 series V Acoustimass 10 series V home theater speaker systems Owner's Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

SIKKERHEDSINFORMATION

SIKKERHEDSINFORMATION Solo TV Sound System Operating Guide Betjeningsvejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale d uso Használati útmutató Bedieningshandleiding Instrukcji obsługi Operação Guia

Læs mere

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system

Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Acoustimass 5 series V Acoustimass 3 series V stereo speaker system Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del propietario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere og betjene

Læs mere

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning

SoundTouch 30/20. Wi-Fi -musiksystemer. Brugervejledning SoundTouch 30/20 Wi-Fi -musiksystemer Brugervejledning Sikkerhed Tag dig venligst tid til at læse disse vigtige sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt, og sørg for at følge dem. De vil hjælpe dig med at installere

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Vigtige sikkerhedsinstruktioner Owner s Guide Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Lynet med et pilehoved indeni en ligesidet trekant gør brugeren

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen B2 Bass Module Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Français Español

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do

Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Manual do Proprietário Bruksanvisning Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning

SoundLink Colour. Bluetooth højttaler. Brugervejledning SoundLink Colour Bluetooth højttaler Brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. Den ligesidede trekant

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all

Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all Setup Guide Installationsvejledning Einrichtungsanleitung Installatiehandleiding Guía de instalación Asennusopas Guide d installation Guida all installazione Üzembe helyezési útmutató Podręcznik konfiguracji

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Manuale di istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Manuale di istruzioni. Gebruiksaanwijzing. COMPANION 5 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Brugervejledning Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands Italiano Deutsch Dansk SIKKERHEDSINFORMATION Læs

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugervejledning Sikkerhedsinformation Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den hjælper dig med at installere og betjene systemet korrekt og nyde dets avancerede funktioner. Gem

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados

Bose SoundTrue. around-ear headphones II. diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Bose SoundTrue around-ear headphones II diseñado para dispositivos Samsung Galaxy y dispositivos Android seleccionados Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

for use with select ipod, iphone, and ipad models

for use with select ipod, iphone, and ipad models for use with select ipod, iphone, and ipad models Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

L1 model 1S system. with ToneMatch port

L1 model 1S system. with ToneMatch port L1 model 1S system with ToneMatch port Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

L1 model II system. with ToneMatch port

L1 model II system. with ToneMatch port L1 model II system with ToneMatch port Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía de usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Svenska Nederlands

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Hjemmebiografsystem Installationsvejledning HT-XT1 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 3 2 Installation 4 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lyt til lyden 9 Grundlæggende betjening Opleve

Læs mere

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning

CRT høreapparater. Betjeningsvejledning CRT høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse af høreapparaterne

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere