(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G."

Transkript

1 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store <SrtItfofUib, bcgijudciifec ben Gtc 5lpril (5ra Millcnnial Star." 3>en fem cg trebibte STarSconfcrcncc forfamtebeå i STabernaflet i Store altfø.- (tab Sorébagen ben 6te Slpril Sti. 10 ^ormibbag. $ræfibcnt SBrigtyam )Oimg prcefiberebe. ^aa ftorfyøiningen bare af bet øberfte Spræfibentftab: 23rigbam }omtg og eber 6. ftimbafl. Stf bc tolto Slpoftler: Drfon r?be, 3ol)n 2ap>r, SBitforb SBoobruff, eorge SI. mitk Simafa 9«. %. (L 9ttd), orcnjo Snore, grantlin 3). $id)arb og eorge Q. Gannon. Spatriavl: Qofyn Sinitfj. Sif bet øb:vftc Sprcefibcntffab tftoer be $albfjerb3: Cebi 803. ancocf, SUbert $. SRpcfrooob, orace <S. Glfcrebge og 3oIm S3an Gott. Sif Sprasfibentffabet for DbcrprcefterVte? JQborum : Gbroin 2). SQSooIlety og Samuel SOS. 3ftid>arbS. Sif StabenS Spræfibenrjlafe : Daniel Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. Stille. $itttigftribcte: eorge 2). 2Batt og 3olm SS. Seng ; bcsuben et ftort Stntal Siiftoppcr og S lbfter. Gonferencen falbteg til Orben af?prce» fibent S3rigl>am gfoung. Gboret fang: Side Ijitfe ben fjertige Dag." SStbfte eorge SI. Smitb f)olbt Slab^ ning bønncn. Gboret fang:,,5?ab Sign«bcre tage bere fiibgløb. 53rccfibcnt >cber G. ftimbatt fagbe, at l)an glæbebc fig beb at mobe famtnen meb be ^cflige til 6onfcrer.ee. an babbe i S?obet af Sinteren iffc tæret i gorfam«lingerne i SUfcentaftet paa arhb af ban8 baarligc Jpelbrcb, ba ban bar meget ubfat fov at blibc forfjolet.. art l;at blcb'cn titraabct at tage SSare paa fig felb, paa bet San lunbc Iebe for at gaac tilbage til

2 290 2lcu$confcreuceu i tore Snltfoftab. 3acffon (Sountty, og I)au agtcbc at gjore bet. an onftebe, at golfct maatte forftaae, at ifte Stile ere Retlige, fom tatbc8 faatebes, og mcbminbre be lebe en cllig8?ib, fumte be ifte ntybe (Sbangelietø Slanb. Det (Snefte, be Retlige fhtlbe bære ftolte af og gtæbe fig i, er bet, [om bil lebe bem tit at blibe gobe og tit at gjore ub8 SBitlie. 3)e ffutbe boere uroffelige fom en Klippe og forcnebe fom et 3Siintræ mcb mange ren«. Jj?an tyenbifte til Stabenboringen angaaenbe KirfenS Seftyrelfe, bifenbe, IjborlebcS be, fom ere uttybige mob ub8 obe, ffutbe befyanbtes. >er for-»entes, at be, fom abltybe Sbangeliet, felb ftutbe arbeibe for beres grelfe, og iffc ftole paa, at Slnbrc jlutbe gjore bet for &em; ttyi Jperren anfbarlig for fine jerninger, og Sngen fan tyinbre en Slnben fra at tebe efter fin 3telt. gion, nei ifte mere enb babylonierne funbe forfyinbre 2)abib i ljan.8 3)age fra at btyrfe ub. an talte om be 35obe= lige bagfjeb og frobeligljeb, og Sjbør* lebe? ^etru blb oberbunben og forneg* tebe fin hefter, mebens fyan troebe, $an bar ftoerf og enbog pratebe af fin tyrfe..f>an raabebe tit SJiilbljeb mob ben bbjijte fabning og fremfarte nogte S3emcerf> ninger om ben Ijelbrebenbe Kraft, fom er i benne ftirfe, og tjbor mærfeligt ben»ar bleben tilfjenbegibet formebelft ub? tjeneres STro og Nonner., an efterfulgte? af eorge 21. mitfy, ber tigelebes gjorbe nogle Semærfninger, nabnlig om SDtenneffeneS 2ftanget paa ftorubfeenljeb og 9>ti bom tit at tilbeiebringe gorraab for bcre? gtoffe og gjorbe for en ftreng SSinter. Dette maatte ifær tilffribcs ben KjenbSgjerning, at bi b>bbe bæret betfignebe meb en 9iæffe af mitbe Sintre; men bi maae forføne o meb fourage i bore Settlementer til 3)r/rene SSinterfobring, berfom bi agte at betare bem. an talte om.ftanbelsaffærer og om, b>or farlig SRigboin er for be Retlige, forenb be fjabe lært at bruge ben til pbtyggelfen af ub8 SfJige; bet et ben Sllmægtige? enfigt at gjore atte trøfafte Redige rige faabet i ^enfeenbe tit b>ab ber fyenfiorer tit benne 3orb, fom meb Jpcnføn til fybab ber tyorer til Sbig» l)eben, faafnart be ere blebne tilbørliges oplærte. (Scoret fang, og røtbfte 3o$n Xa\)~ lor fluttebe ftorfamlingen meb Son. Sftermibbag. (Styoret fang: Den herlige ^Plan, fom ub b>r lagt." Son af Sgtbfte Orfon ijbe. (Scoret fang: ee ben mægtige (Snget ftybeube." Seibfte Sjra. Senfon følte, at bet bar et 5j3ribilegium at mobe meb fine 23røbre og oftre til (Sonference og talte om be SSelfignelfer, ber ere ubgtybte ober be it>fte-2)age3 Retlige; fagbe, at fyan ønffebe at fee Gsnfyber paa fin SplabS og rebe til at gjore bet, fom ubs Sjenere t)abbe lært fjam. (Sttjbert SDJeblem i benne Kirte fyar betspribilegtum, at funne mjbe ben Slanb, fom bil lebe bem fremab paa anbfyebens ti. Det er bor?pligt at lebe faatebes, at bi funne blibe (Styrtftu8 lig beb at banore i f^ani gobfpor^ mobftaae ftriftelfe og ftræbe at gjore $Ret beftanbig. 2)e fanbe ^elliges 2Jafyn tilijenbegioer en læbe og 3rcb, fom fun fan mebbele3 af ben J&eaig-5lanb. J&an formanebe til S3on, Sbmsjg^eb og røfafttyeb. ^>ræfibent Drfon. ^be talte om en befcbarenbe Sremabffriben. >a Scfep^ bleb falbet, tyerffebe ber aanbeligt SJJorfe og religiøs gorbirring, og bet Sr;8, fom ub aabenbarebe formebelft tyam, maatte gratbiis ucfolbes, forbi SJJcnnefTene iffe paa eengaug funbe laale be tyimmelfenbte runbfætninger, fom bare nøbbenbige for

3 $larfronfrreuccn i 6tore Saltfoftab. 291 ubg StigeS Cprettelfe paa Sorben for røbfte Cnrenjo non? gjorbe nogle ftlbrtg mere at onifttjrtes ; Ijentpbebe til opmuntrenbe 53emcerfninger om ben ftorfte fortfat Slabenbaring, bet beftanbig ftfenfeg formebelft bet lebenbe Srceftebømme, og paapegebe ben (tore ftordecl, be Redige nbbe, bob altib at t;abe be lebenbe Dratter iblanbt fig. an giorbe nogle ^emeerfninger om Organisationen af ^rceftebom«met i bets forffjellige forgreninger. 3&lb fe (Sfyarleg G. 9c.id) gab en tortfattet og interegfant beretning om ilftanben i 23ear Safe SBafleb. Sinteren fyabbe baret ftreng, men IjetbigbiiS Ijabbe SBrobrene baaret Dntforg for beres Srea= turer, neen bar falben tit tre $ob? 3)tybe i Dalen, og i be ncerliggenbe 23ierge enbnu btjbere. golfet neb en gob $eu breb, og fun tre Søbgfalb bare i Søbet af Sinteren inbtrnfne i bette (Bounty. (Sfjoret fang: SSi taffe 2)ig, o ub, for en æropfyet," Safftgeife af 9 tb[te SBilforb 2Boobruff. af ade ubg aber, nemlig bet ebige Ctb. 3)a t)an talte om be timelige SSelfignelfer, fom nu ere ubøfte ober be ibfte- Dageg Redige, bemcerfebe fjan, at atig«gjørelfens $lan, font er aabenbaret for og, er beregnet paa at bringe Sttfinber af be fattige Jpeflige, fom nu ere abfprebte blanfct kationerne, til faabanne Steber, fybor be fuune gjore fig Sibct behageligt og btibe Iqffetige i timelig en[eenbe, faint funne forøge bere ffunbffabcr og be Selfignelfer, ber b,enf)ore til bet ebige SiD. an talte om ben Sftobftanb og be griftelfer, fom be JpeClige tjabe at ftribe imob, bbilfet 5l(t b,an paabifte bar i en bit* >enftgt for at berebe >erren llbbalgte for ben 5 re, 3fnbflr>belfe og 9)iagt, fom be ere beftemte til at fomme t 23efibbelfe af, naar ub 3 ige f!al fomme til at [træffe fig fra globerne til Sorbeng "ber. Sroefifent Skigbam $oun ;} Ijolbt en fort og belcerenbe a(e om ftjobmcenb og Siften. Dm?lftenen bleb ber affjolbt en 3or* famting for $rcefteb;>mmet, i fyr-ilten ber pefulantcr, og ubpegebe be fljcenbige 93cbragerier, font beftanbig ere blebne ubebebe mob bette amfunb, i <SærbeIe6I)eb bleb fyolbt SLaler af 23iffop dunter og af i af bem, ber foregibe at bcere S?enner til 'Mtbfterne Scbi 2B. >ancocf, SSofjn Zaiy bette golf. ftapitalifterne bide iffe bringe lor og eo. 51. <3mitr) om be pligter og bet SInfbar, font paatigger ^rce[tebømmet. SStbfte eo mitfy befjenbtgjorbe, «t gorfamlingen ubfeetteg til næfte 9Jian* bag? g-ormibbag RI. 10, og inbbob Can» best Delegerebe til at afgibe 9ftøbe. be nøbbenbige SJiafftnerier inb i 5 errito» riet, fybilfet bilbe bcere tit golfets abn; be ettjfe at blibe rige i eet 3lar, og be«fpntre fig iffe om Slitbre enb bem felb. 9tajten ade be Raffiner, ber fanbteg i territoriet, fjabbe IjCin bragt inb, men fyan funbe iffe faae cbertatt pefulanter til at gorfamlingen aabnebeå meb ang og 33øn af ( jra. fang: $om Side, fom elfte Smma* nuelg Stabn." b^re mebbcetagtige i at bringe faabanne tng inb, fom golfet birfelig befyøbebe. ang af fyoret, og STaffigetfe af Sranftin 3). SRic^arbg. $ lbfte 2Biliiam 2B. ^elpg giorbe nogle faa 93emcerfninger om fin (Srfaring og tiblige eljtab meb ^ropfyeten Sofepfy, og bar SSibrte bv?rb om anbfyeben. GTtermtbbag. Sb,oretfang: /;.g)ører! 3ubden Sang." 33on af (lowarb S, loan.

4 292 3lar3coufcmiceii i tore Saltfoftab. ftølgenbe ang af Scoret: alig ben, font 9iaabe finbcr." SÆlbfte eorge 21. mitl) gab en fyiftorifl berfigt ober evangeliet«snbførelfe beb Sofepf) mitr/, ffilbrenbe paa en liblig Sftaabe ben SHobftanb bet møbte, baabc af onbe SJknneffer og )j[a>ble, pillet Sprøjteten og tøans SEilfycengere maatte Slrbeibere fra at emigrere for om muligt at funne beljolbe forretningerne i bere? egne jamber. (Scoret fang : SReig 3Mg, o fyerlige 3ion." SÆIbfte eorge }. 6annon fluttebe Gonfercncen meb 23on for igjen at famle* 5?øberbag SWorgen Sti. 10. ubr)olbe. an talte liflige om be cibili* ferebc kationer«ncerbcerenbe t'rigerfle SLiU ftanb og beres ftore gorbercbelfer til ftrig, ibet fyan fyenttybebe til fccves 23eftrcebelfcr for at øbergaae fybcranbre i at opfinbe nr/e belceggelfeg-srebflaber, og mebeng alle kationer faalebeg berebe fig tit 5!rig, gjore be Retlige, beilebte af ben SUmccgtige, gorbcrebelfer til greb og en tylle Ug 9iet» foerbigb.ebgregjering. $an talte enbbibere om fybor ftor gorbeel Snbførelfcn af 9Ka* ftinerier er for territoriet. ^>an paabifte 2Robbenbigr/eben af, at bi felb finoelte og forarbeibe bort Sern fantt fabrit'ere ade Iagg Ulb- og 23omulb tøier, paa bet Sion fan blibe uafhængig og berebt til at gaae tilbage til Qacffon (Sountr; for at Icegge runtbolben til ben meeft pragtfulbe tab, fom 23crbennogenfinbe Ijar feet. SSlbfte Qolm Sar/Ior talte om bet 2anb ftortrtnligb/eb, fom bi befibbe i bigfe fiøberbag Jtl. 10 gormibbag. 23øn af 2 lb le Drfoit tybe. ang af (Sfyorct: Stom alle i ^»ellige, fom paa Sorben boe." Sprcefibent S3rigr>am $oung fagbe til 93røbrene, at be ille befyøbcbe at boere cengftlige paa runb af bet filbige goraar, tlji bette 2lar bilbe blibe ligefaa frugtbart fom nogetfomt/elft iibligere, bi babe boeret belfignebe mcb l)cr i biéfe 2)ale. an raabebe be gamilier, ber boe paa labe trcelningcr, tit at bercbe fig til at ftr?tte til bjergene eller noget anbet fiffert teb, tfji fyan bcfrr/gtebe, ber bilbe blibe en Oberfbømmelfe i emmer; talte om sftobbenbigbeben af at lære jollet, I)bor* lebeg be flulbc frembringe fiibets 9R:btcnbigbeber, at plante grugtljaber og S3iingaarbe, for at be maatte blibe iftanb til at ernære fig fclb. «^»an t}abbc cnslabenbaring at mebbcle angaaenbe be 9ict8- >ale, og om ben gorbeel, bi cre i 23efibbelfe af beb at t)abe ligefaa gobe aanbbærtere iblanbt o», fom ber eflerg finbeg Icerbe, fom gibcsraab for 2Stnbing Fr;lb, noget anbetftcbs i SSerben, trillet forflaffer og ftorbele, font ntye Canbe fieiben nwbe, tb, i be fabulere ncefien 2llr, fybab bi be«fyøbe. 2)enne SPolitif ijpenfeenbe til elbforfr/ning og en ubftraft gabrieatietn bteb Slaiffagejt tit nglantg og grantngg 9?igbom og SHagt. an talte om Ubtoiftingen af SWaffinetSer i be gorenebe tater fra 35egr/nbelfen af, og paapegebe be 23 anfleligbebcr, fom goit'et arbeitebe unber,»eb at maatte inbførc SDÉaffiner fra 6ng» lanb tit taterne, H bet bar be britiffe. Sapitalifter? SJJolttU at forbjnbre buelige trillet forleber Slange til at fere 5j3roce2fer for at berige fig, og benne?labenbaring bar, at tre bilbe tabe tafigeliei«slanb og paa runb af beres Sbfcerb gaae til Jpelbebe mibt iblanbt be tbfte- 2)age6^eflige, forbi be føge at opbcetlc tyorfttjrrelfe og befhefbe fig fbr at retfeerbiggjøre be traff!ijlbige ^or SSijtbingc tylb. Sprcefibcnt.fieber 6. itimbah fagbe, at enbber af be Redige bilbe Fomme til at aflægge [Regnffab for ftn Dpft v rfel mob SProfbefevne og SIpoftlerne. S fine 23c-

5 i mærfninger om be Sjøbmænb, fom be* fjenbe jig at bære 2Reblemmer af Sirfen, fagbe ban, at be tåre btebne Iigegt)lbige»g føfeslofe meb tøentøn til bette amfunb8 Snfcrtfcfet, og faae alene b,en til tere egen ftorbcet iftebetfor at l;abe 38«rael3 alminbetige 33elfcerb for ie; men (Snfjber bil faae fin traf for be tynber, ban bar begaaet i Segemet. >an raabcbe be $eflige tit at bære pbmbge og U)bige i QlarSconferenccn i tore Saltfoftab. 293 &>itfeufomfyelft Stilling, be maatte femme tit at inbtage. Selærelfe an fremfarte ogfaa en fortræffelig angaaenbe ben perfonligc^cfliggiorelfc og om ben 2lrb, ber er forjættet be ftg Redige. (Scoret fang: 9tt id)ae(8 ønner, Ijan Sang, og berpaa Son af SStbfte eorge }. fang berpaa: O min gaber, 2)u, font tb>ner." rølbfte eorge Q. (Sannon præfen» terebesirfen8 autoriteter, b>ilfe alle blebe boterebe for i folgenbe Drben: Srigbam$oungfom^ræ[ibentfor3efu gbjiftt Sirfe af be ibftc= >age8 Retlige eber <5. Simbatt fom b>n8 forfte, og Daniel. SKettg fom bang anbendtaabgiber. Drfon i)be, Spræfibcnt for be tolb 2(poft(er8 Qbontm, og Drfon Spratt, [en., 3ob> ai)tor, SBitforb 2Boobruff, eorge 3(. mity, Slmafa 3R. 2»man, Sjra X. Senfon, Sb>rtø. 9fid), Sorenjo noro, draftu8 noro, granfim 2). Sfttdjarb? og eorge }. (Samton fom SWeblemmet af ncebnte Dborum. 3ob> mitf),'ipatriarcb for fyek Sirfen. 2>aniel pencer, ^ræfibent ober benne tab af 3ion, og 3)abib gfuffmer og eorge S. SBallace b>ns SRaabgibere. Sffiiltiam (Sbbington, 3o$n S. Song, 3ob> C. Slt)tb>, Qob,n %. 6aine, Sofepb; 933. Soung, ott>arb O. bencer, 6laubiu8 S. bencer, Qofyn quires, 2BU- Ham. Solfom, Emanuel 2J?. røurptytt, f)oma (5. Sercnttt, og eorge ;t)atdjer fom 9)ceblcmmcr af?øiraabet. Sofm Soung, Sprcefibent for DberbræfterneS Qtoorttm; (Sbvoin >. SBoofleb, og amuel 2. 9tidjarb8 b>n8 9caabgibere. 9øfé»$ $oung, ^rafibent for be oberfte ft)b Spræfibenter for be Jpalbfierb«finb8tt)be, og Sebi 9B. ancocf, enrb tøarriman, 5llbert «p. SRocftboob, Jporace. (Slbrebge, Sacob ate8 og 3ob> %an (Sort fom SJcebtemmer af bet oberfte $r<efibentjlab for be a(bfierbfinb8tt)be. SBiUiam quire, ^ræfibent for be røbftes Qborum, og 3ame8 min) og ^f?etcr Satfer ban SRaabgibere. (Sbroarb unter, præfiberenbe Siffop, og Seonarb 2B. arbt) og SeSfe 6. Cittle fyan SRaabgibere. amuel 21. SlTcoore, Spræfibent for kræfterne? jqborum, og $itf)arb 9B. SWcSlltifter og eorge Dpenrøatø ^an? gtaabgibere. 2(bam pierg, ^ræfibent for SærerneS Qborum, og Jpenri? 3. 3>oremu? og fortin 2enjt b^ang ^aabgibere. ^ob;n. (Sarbenter, 5præfibent for 2>iaconemc8 Jborum, og amuel. Cabb og Barren arbie b>n 9faabgibere. Srigb;am Soung bteb forcflaaet fom gforbalter for Sefu 6b"fti Sirfe af be ibfte=dageg Jpettige. Daniet %. %&dw, Dberobfr,ngmanb for be offentlige?trbeiber og 84«f > ar P b;an? ^febbiælper. SSittiam & Solfom, Sirfen«9lrd)iteft. Srig^am gtoung, Sefttjrer af bet Sebtarenbe Smigrationgfonb, beftemt tit be fattige«snb'amling. Jpeber (5. Simbatl, 2)aniei #. SBeiW og Ebfearb dunter f>n8 SOcebbjætpere og Slgenter for næbnte Sonb«eorge %. mitft, Sirfené Jjiftov::-

6 294 9Iat$confcrcnccn i <Store øaltfoftob. ffriber og cneral-9tegiftrator, og SBilforb SBoobruff l)an8 SKcbbjælber. 9<5Ibfte (51;arlc8 (. SRidj talte om ben SBelfignelfe bet bringer at bære tybig til bet lebente SPræftcbommeS 9iaab. Jpan talte fornemmelig om be etligc8 baglige pligter og om Sttaabcn, fyborbaa be ftulbe krebe [ig for ub8 SftigeS eier ober alle bet«jorbiffe gjenbcr. Det er ent>ber el» Iig8 Saligt at oberbeie og ubfore be 9iaab, font bet Retlige Spræftebomme giber 08. SDerfom be Retlige bilbe fjerne bet >nbe fra beres SSet og antage gobe runbfcetntnger, bilbe ber tffe bære nogen %axt for, at be bilbe falbe fra 9kaben. Spræfibent 33rigljam }oung fagbe, at tyan bilbe tiltjenbegibe JperrenS SSillie angaaenbe be eqige timelige Slnliggenber, og ben er, at be felb ftulbe fabulere bcres en Slib fiben t/abbe tytlret njte om, at nogle af bore Jfjobmænb ftulbe bringe SSarer b,ib til bette SØiarfeb og fælge bem til faabanne SPvifer, at bore ftjenber funbe blibe r)oibte ube; men baret bleto, at be bilbe obfblbe IjanS nffe, berfom b,an bilbe gibe bem fine bibler og fin 3nbftyteife. Uagtet alle be ftriftelfer og?prø> bclfer, fom ligge baa be Jpefltge«2Sei, bar ban glab beb at bibc, at be bare fremabftribente og bojebe i ub ftunbffab og Subigbeb tit b,an8 23ub. 3)en Slib er iffe fiern, ba erren bil gjore bette golf til bet rigefte og meeft uafhængige af alle Solf baa fycle Sorbem boret fang en SPfalme. 5(5lbfte $. 2>. 9ticr,arb8 fluttebe meb 33on. egne flæber, og bet faa f/urtigt, fom be ir.uligbu* funne. SDerfom be hellige enbelig ffulbe brite anbel og fbefulcre, forfor bille ba ilte be, fom gjore bet, famle 9?of af aoe lagg fer at bi funne Ijabe anbclcn unber bor egen kontrol? an tyenbifre tit Støbernes anbet meb Subeter og ftlæber. 9#eb enfon tit beres mbentelfe fagbe r)an, at be albrig toiqe troe, forenb Qefu? tommer igjen, og at Spræbifert itfe til Ijabc meressirtmng baa bent, enb ben lutte t>abe baa utfatben af (SainS (Sfterfcmmere. Staar alle oe»brige af 2iram Siffom ere biebne for* lofte, ba og itte før Dille (SainS Som blibe mebbeetaglige i be forjættebe 3Scl= fignelfer, fom r)øre til alle ing jeiiobrettelfe. S fine Semærfntnger om SJcenneffeftægtenS Sftebbærtigelfe og bere? Sortfjærnelfe fra Sanbfycben i be for* ffjetlige SlitSalbere, fagbe l;an, at SSerben albrig bar bæret uben erren Slanb, men SJienncfleflægten b,ar mange ange været labt uben be loblige 2)iiblcr til at lære bangelietij gt/ibe og blibe unbevbifte om bet8 Drbina;;cer. an fagbe, at ban for onbag Si, 10 gormibbag. Sang af Gtyoret, Son af StSlbfte corge 81. mitb,, og berefter Sang. røbfte Slmafa W. fir-man talte Hl Gonferencen. an8 rfaring fyabbe lært barn, at be Retlige lære meget langfomt, men b.an bar aoigebel glab ober at fee bem fovbebre fig og ffribe frcmab i Sanbl)eben8 Hunbftab. ^an talte om Umuligb,eben af at faae bore nffer og Segjaringer obfijlbte, mebmiubre bi lære at forftaae bet Slrbeibe og be pligter, ber b.btle baa o. 2>en ^lunbjtab, font gol= tctl Særere ere i Sefibbelfe af, maa nob-- benbigbiil ubbifles tso8 bem, be unber«bife. SDerfom bi rigtig opfatte SSærbien af be 9iaab, fom ere o gibne i timelig Jpcnfeenbe, bille bi ubaatbibleligt b,anble anbertebe enb bi b,abe gjort. 3)ct, fom bil banne o til Retlige, er ^unbftaben om b,bab bi ffutle gjore og en ubeelt Dbmærffomb.eb baa bore pligter. 3 6b,riftt Sirfe b.ar ber albrig bæret 9cogen, fom b,ar bæret faa ringe, at jo ^unbflabeus 5?ilbe b, ar bæret aabeu for b. am eller b, enbe,

7 8lar$coufcrciicen i tore altfoftab. 295 og efterfom fiffet ubbifleg, bil ogfaa SRcn«neffctg Jpanblemaabe blibe fulbromnere, filtet #: nøbbenbigtiil fabningengfulb«tomne Ubbifling. spraftbent gfoung giorbe nogle faa Semcerfninger angaaenbe Ubfenbelfen af SrøiSfionærer for at brcebife Gbangcliet, og iemebet meb at fenbe be Støcmb, fom nu bare balgte. eorge }. Ganuon oblcefte cerpaa en ifte meb Våbnene baa bem, frm bare fatbte tit at gaae baa SJiiSfion til torbritanien, fanbinabien og anb«nncbøewe. Jg.an oblcefte ogfaa SRegnjtabet fra 33ejtv/ielfen for bet bebvavenbe migrations«fonb ober Ubgtfterne for be SattigeS 3nb famting for Slaret 1881, ^bilfc Ubgifter beløb (ig til nceften 1,000,000 Sonar«. an bolbt berbaa en farbele? inreres«fant Sale om ben SllincegtigeS 9tetfcerbig«beb, SBarmbjertigbeb og Ubartiftbeb. (Scoret fang en jpfalme, og berbaa fluttebe ^rcefibent eber (S. Simbafl 5or«famlingen meb 23en. Sftermibbag. ang af boret og SJ en af røbfte SBilforb SBoobruff, ^^orefter (Scoret fang ceb Sig, min jcel, o b«b Sig." 33ifTob»erne unter, arbo, fiitile, Sabib bang, Sfcalcigb, Segler og bereg Sftebbjcelpcre abminiftrerebe kobberen. SPrcefibcnt eber. Simbafl brcebi«febe om Srettefcettelfe og be -Jpelligeg al«minbetige pligter; talte om SPrceftcbont«metg befeglenbe SRagt, faa at I;bab bet befeglcr paa Sorben, er befeglet i im* melcn. $an tilraabebe gulbenbelfen af bet ntye Sabernafcl i inbebcerenbc om«mer; giorbe nogle 33emærfninger om 5ol= fetg trange Saar i 33oinulb8lanbet, og fagbe, at SPræfibentcn, ban og Slubre babbe fenbt baabe Mcenb og SDiibler berben, men antog ift'e, at bet bleb baafrjonnet, men troebe, at bet bilbe blibe til abn for Kogle. S^an bctabebe, at SBrebrene bilbc giore 3ioget for at bl^p e ^ fattige i bbcn. $5tbfte Qobn Saijlor bræbifebe ora ben Spiigt, bcr baaligger be Retlige, at ubrv/bbe al Uretfcerbigbeb fra bercssjlibtc, btoorimob bi (tulle beftrcebe og for at beforbrc SReenbcb og Styb og fjerne Sllt, bbab ber er banbctligt og ugubeiigt, fra bor sflærbeb. Spwcpbent S3rtgb«ra $oung bebib«nebe, at be Sftaab og Særbomme, fom bare gibne i Konferencen, bare gobe. Sa ban talte om be ugubelige ftremmebe, fom ere ber, fagbe ban, at ber ere bceberlige Unb«tagelfer, og meb #enfon til SrirTe«og piaebufe fagbe ban, at ban bar af ben SKening, at tabeng røagiftrat bilbe negte Sitiabelfe bertil faafnart fom muligt, ber«fom bi fagbe, bi itfe onffebe bem. Jpan onftebe, at 33røbrene jfulbe bioelbe bem, ber boc i ben ft/btige Seel af territoriet, itfe beb aber, men beb Saan, og bet bar ban8 njte, at be flutbe betale enten meb Slrbeibe eller meb anben SScerbi. an giorbe nogle SSemcertninger ober bor ftore SRebublitø ncerbcerenbe bellagelige og forgelige Silftanb. Sa ban talte om bet ntye Sabernalel, bentærfebe b>n, at bcr iffe bilbe bcere nogen SSanfleligbeb for at faae bet fulb«enbt, berfom be nobbenbige Sftateriatter funbe iilbeiebringeg. $an belfignebe gol- Eet i ^erreng 9cabn. frer gfovflag af Wc\k eorge 21. mitb ubfatteg konferencen tit ben 6te October b. 31. ftl. 10 gormibbag. Sibn." Sborct fang: 9teig Sig, o b^lige ^atviavten 3obn mitb belfignebe Sfolfet cg giorbe folgenbe S3emcer!ninger: S3robve og øftre! Seg!an i onbbeb fige, at Jeg er blcben i)qii\^n op=

8 296 Slnrécouferciiccii i Store Snllfeftab. tygget og belært tort $mtb ber tr blcben talt f;cr i benne Genfcrence, cg jeg frier til at toelfigue (Sbcr 81de i ftrafr af mit Smbebe og ftalb, cg jeg beter ub nb«i)be fine SSelfignelfer at ri maatte Ictoe længe paa Sorten for ot gjore obt og ftittigen ftvcebe at fyolbe $an8 befalinger, at tot fnnbe blibe baubige til at mobtage aoe be SSetfignelfer, bor $imgaber I;ar i gorraab tit e. an cpforbrebe gorfamlingen til at reife fig og fhtttete meb følgeube 93on: 35i tat'fe Dig, toor Batset, for ben Deel af bin efligaanb, font fyar bcerct ibtantt oi i benne konference. 33i bebe Dig, bor fyimmetfle gaber, at be SRaab og Cærbomme, fom ere os mebbeelte, maatte blibe opbebarebe i oprigtige fjerter. 23iC(e Du labe bine bebfte 23etfignelfer b>ilepaa bin Sjener 33rigfyam og b>n8 SKaab, paa be totto Slpoftler og entjtoer Slut^oritet i bit SRige, og toetfign, o erre, afle bine eilige og Jjenere, cfterfom Du feer, be l>abe 93ot>ob ; gib bent bin ellig>2lanb, at be maatte»ære iftanb tit at forhjnbe bet cbige SitoS og aliggiorelfen«)rb for bit golf, og maatte bine jenere8 Drb tøltfe ttybt i be Oprigtige«fjerter, og mart ben &ib fnart tomme, ba be llgubelige {futte frtjgte og ffjcelbe. Selfign bit golf oberalt paa forben, og paaftynb Da= gen, ba < t)nbere i 3ion ffufle blibe bange, frjertre og flugte, at bi fom et golf maatte bære belftgnebe, og lebe paa Sorben for at ubpn-e ben jerning, fom er cg»aatagl 33i bebe Dig, bor fyimmclfte gaber, at gaae meb oå til bore forftjetlige Jpjem, og enbelig fretg 08 i bit 9tige. SSi bebe Dig om bigfe 93elfignelfer i bin 0118, Sefu ^rifti, 9?abn. 24men. 3ob> SS. ong, GonferencenS friber. Skandinaviens Stjerne. Den lfte Sult. 33t optage fra u Mi!!enniaI Star" følgenbe 23emærfninger af SPrfcfibent Daniel #. 2BeII i Conbon ben 23be april De runbfeetninger, font lareg af be ibftcdagcs eflige, ere iffe atminbeiige CcerbomSpunfter, men omfatte b>te 93erben8 grelfe, og berfor ere nb? Sjenere ubfenbte paa Sorben for at bcere 23ibneSb>b om beres anbfjeb. 33i b>e beeltaget i aframentet, forbi 3efu3 fagbe: jerer bette til min 3$ufommelfe, inbtil jeg lommer igjen." DiSfe Drb bife, at gor'øgninggbcerfet bengang it'fe bar ubfort i fm eetfjcb, og at ben ftore gulbenbelfe beraf bar forbefyolbt en tilf'ommenbe 2ib, ba erren atter bilbe befoge Sorben meb 3)kgt og megen erligb>. dominer errett igjen, ferenb ber bliber famlet og berebt et golf tit at mobtage b>m? 9cei, b>n gjor iffe. aitfaa, b>or er ber et golf paa Sorben, ber bereber fig til at mobtage am? $eg beeb og fan bebione, at be ibfte^dages feltige, fom et golf betragtet, giore bet og flue l;en til b>n8 anbet flomme, og Sngett er faa belfignct fom be, ber bente paa herren. 2flen enbfrjønbt be Redige bente paa b>n, mene be bog iffe at faae b>m at fee førenb be ere berebt?. Slntag, at herren bilbe fomme neb forenb noget golf bar berebt til at mobtage b>m, og b^an, feilb^. begmtbe at omftyrte SSor-

9 !)iebafrioneit$ 23cmærfuiiigct. 297 bene i templet, ligefom b>n gjorbe forbum, faa btlbé benne lagt bære ligefad rebe til at jlaae b>m itøcl [cm Sofcpf) mitr,, fcwfont ben Ijavbe 2flagt bertil, og bet af ben felvfainme Slarfag, fer b>ilfen be itøelflpge benne. ar femmer imiblertib iffe igjen fer at blibe ibjeljlagen, men for at ftraffe be Ugubelige og unbedcegge fig benne SSerbenS Stiger. Saber 08 berfor bære tafncmmclige for Sbaitgeltctl jenoprettelfe. De amle fvbbe fig, tl)i berfom be blot bente en fort ib, funne be fige ligefom imeon i gamle Dage: erre, nit (abe Du bin Sjener fare f)en i %f&, tøi mine Ørne fjabe feet bin ftrelfe." (Suc. 2, ) De Unge fnjbe fig i, at be leve i benne ib og ere beelagtige t bet ftore 9?ærf ; ifi et ftort 3>ærf maa blibe ubfort baabe for be Sebcnbe og be Døbe, ba be iffe funne fuibfcmmes uben og og et b>fler bi uben bent. "aber ogfaa o bæve tafnemmelige for be SSetfignelfer, nb ar tilbedt o?. SSi babe møbt (jer i (Sftcrmibbag t benne bbggelige al uben s )?ogen til at forftr/rre o?. De 5orrige»Dage Jpedige $abbe iffe altib bette ^Privilegium. De maatte gjennemgaae megen Sibetfe og gorfolgelfe; et tjeder fjabe be ibfte«dage Oeflige altib bæret faa gunftigt fttdebe, fom bi nit ere fjer. aflange fsabe ønffet, at maatte libe meb ub3 golf, naar be Ijabe ffuet tilbage faa be Sibelfer og ^røbelfer, fom be forrige JpeGtge Ijabe maartet gjennemgaae, og fjabe anfeet bet fem et $ribfleginm at erbolbe en TOait^rfrone, og Jeg l'an lotte enb>er ibfte=dage ftedig al ben ftorfølgelfe, fjan fan ubfyølbe, berfom b>n forbliber trofaft i fin?pagt. 3fJegle funne blibe prøbebe faa een SKaaba, Slubre faa en anben, men bet er iffe unber be ftørfte ^robelfer, bt ere meeft ubfatte for at faloe. Det er i $reb tib, naar man neblcegger fine SSaaben, at man letteft bliber oberbunben. SRogle af (Sber ere i begreb meb at emigrere, og 5 funne femme til at faae fee mange Ufulbfommenljeber og maajfee aabanr, fom mitligtoité er uret, b>s bem, ter ere beftiffebe til at lebe < ber; men f:tt> om enb>er af ub Stjenere flulbe gjøre uret, bet biibe bog iffe gjøre anbfjebcn til Søgn. enfigten og iemebet meb (Stangetiet er at gjøre Stennej!ene fulbfomne. $etru fagbe faa?pintfefeften Dag: Ombenber ber eg enb>er af (Sber labe fig bøbe i 3efu Sfjriftt 9>JatMt tit tmberneg fterlabelfe, og S ffuoe faae ben eaig= s 21anb3 abe. 2fn Gber 93ovn fjører ftoqærtelfen Hl og aoe bem, fem ere langt borte, b>ilfe herren bor ub bil falbe bertil." (21boft. j. 2, 38, 39.) 9cogfe ffribe hurtigere fremab i DmbenbelfeSbærfet enb 2tnbre, eg funne i nogle enfeenber fyneg at bære næften fulbfomne, men ftil be famme 9flemteffer unber anbre Dmftænbigfyeber, ba bifie bere Ufulbfemmenljcber blibe mere iønefalbenbe. 3St bøv berfor af bort ganffe fjerte flbnge 08 faft til (Svangeliet og iffe til SLAenne«jlet. Slntag, at en ub3 Sjener flulbe tage feil og gibe 08 forfeerte SRaab, faa btlbe bog erren ftyre bet til bet obe. Det er en ub8 SjeuerS $ligt at lebe og bjælpe Sftenneffene beb fine 9taab, og faa ritub fjeraf føge bt at faae be Redige til at reife tilfammen, faa bet be bebre maatte funne bjælpe Ijberanbre, lebebe beb ben famme Slanb og 3ltle ftræbenbe til bet famme SWaal. S5i enffe at bære forenebe t evangeliet for at fyabe Snbflpbelfe b>8 ub, faa at bt funne bære iflanb til at frelfe bem, fom ere forenebe meb 08 formebelft lægtffabetg 5Baanb. 3St bille tilfibft ubbrtbe Djæbeleu fra Serben, og enbffienbt IjanS 9J?agt er ubbrebt con fiele 3>erben^ tjabe bi bog tilbagetaget en liben $let fra barn, og tot ønfjte, at be Redige ffiide flt)e berljen, tlji ^erreu er ifærb meb at ubgbbe ftore traffebomme otoer 9iationente. an ^ar begrjnbt at gjore fin 9tet til ^errebommet ober Sorben gfælbenbe, og bil obe«

10 298 Øtcboftioueué S3ctnærfuiitfler. lægge be Ugubelige. 3)er er ingen anben Waabe at unbftye baa, enb beb at ablu>e (Sbangeliet og gaae ub fro 33ab»lon. ab berfor ($ul)bcr, font bil unbftye, forene fig meb ub3 9?ige og iffe boere bange for bagateller. 9iaar S fonune baa letterne, bille -3 blibe nobte til at lære Sftoget, font 3 for albtig fyabe t/abt 23rug for. 3)erfom 3 tyabe meget af ben e[lig.2lanb, bide 3 fomme bel affteb meb 2llt og t>are iftanb til at Icere 2llt, fybab ber er nobbenbigt baa en faaban 9teife; 3 bide lære at fjore Djer, og be biuc fefb Icere ber bet; men berfoin 8 bruge et upasfenbe prog, focerge og banbe Sirene, ba bil (Sber Dpforfel ogfaa fyabe Sinbflr/belfe paa bent. herren fyar fagt, fyan bil Ijabe et probct golf, og jeg antager, at bor gaber iffe fyabbe fcnbt 08 fertil for at itbfyolbe faa mange Sprobelfer, berfoin bet b^abbe baret muligt, at bi funbe blebet ligefaa bel berebte for ben tilfommenbe SSerben foruben bem. 3Si font bel igjennem bor forfte 5probeftanb, lab o3 ogfaa beftrcebe 08 for at fomme bel igjennem benne, at bi funbe blibe af bem, ber ffufle regjere. 2)er ftr>ber en lebenbe trom til Sltle, fom gjore ret, og bi nr>be flere SSelfignelfer enb noget anbet golf/ enbffjonbt bi iffe ere iftanb til at mobtage alle baa engang. Cabet 08 berfor befib^e bore joele i Saalmobigb^eb, inbtil bi tilfibft opnaac G^rifti gulb=fommenfyeb. Slmen. februar (gortfat fra ibc 285.) petitionen et meget lang og ben frem«ftillcr ben Uret, be beflage fig ober, meb golelfe og SSeltalenfyeb, retfcerbiggjør bete? egen og fftlbrer meb be fortefte garber beres Dpforfel, fom be falbe berc gor* følgere, og flutter meb at fige, at be iffe fee nogen Ubfigt til DpreiSning, meb= minbre be funbe erf/olbe ben af be gor* enebe taterg (JongreS, til fybilfen be fibft appellere font amcrifanffe borgere, Sliriftne og Sftenneffer, og benl Slfgiorelfe bille be unberfafte fig. 2>er paaftaaeg iffe, at ben Uret, be flage ober, er begaact af nogen af be gorenebe tatere Gsinbebgmcenb eoer af Smogen, fom ben i minbfte SDiaabe t/ar be» mijnbiget bertil. 2>e i petitionen frem«fatte ^aaftanbe angaae Sorgerne, SnNbaanerne og Slutr/oriteterne i taten Wlx$* fouri, af t/bitfen tat be bengang bare 53orgere eller Snbbaanere. 3)en 9?ob, be beflage fig ober, paa= ftaaes at boere bem paafort inbntfor taten SHtéfourig rcenbfcr. Unber bigfe (Scmmitteen r)ar ttnberfogt ben i?fe= tittonen frcmftillebe ag meb Dmb^gge* ligl)eb, og Ijar meb Dpmærffomfyeb tyort.beveg 2lgent gremftitling af fantme, og er efter uoiagtigoberbeielfe eenftetnmigen af t>m SJiening, at agen iffe er af en faaban 23effrtffenl;eb, at ben retfcerbiggior o5 i eqer bemt/tibiger og til at blanbe o Dmftcenbigfyeber anfeer ommitteen fig iffe berettiget til at erhmbige fig om enten be i SBonffrtftet anførte JtjenbSgjerninger ere fanbfeerbige eder iffe. >erfom be ere fanbfeerbige, funne be foge Dpreigning bcb taten SDiiofouris eller be gorenebe ta» ter 2)ontftole, fom be rette Slutfyoriteter, ber upaatbibleligt meb IRetfcevbigbeb og i ben. Ubartiptyeb bifbe labe bem bcberfarcg SRet;

11 3ofe )f> røitø«scbnctsiob. 299 eller om be anfee bet for rigtigt, funne be appellere til toten 3Wi8[ouri8 røbelmobigfyeb en Slppeflation, om fybilfen Gommittecn føler fig oberbebiift om iffe bilbe bære forgjcebes for be ftorurettebe og Unberru$e, Set fan albrig antaget at en tat tyberfen mangler 3ttagt eller SStllie til at fltbe DpreiSning for be ftorurcttelfer, fom ere ubobebe af ben8 egne borgere og in«ben bens egne rcenbfer, enten bisfe 5orurettelfer tyibrøre fra ben8 (SmbebSmambS ulobtige Stbfflerb eller fra Slnbre. Gom«mitteen foreflaaer berfor følgenbe 9iefo«lution SRefolberet, atssuftitgcommitteen blider fritaget for bibere at tage benne ag un* ber Doeibeielfe, og at Slnføgcrne faae be beblagte 35ofumcntcr tilbage. SCorøbag ben 5te. Sea doitnti), Soba STerritorium, ben 5te SJiartg eg 35aniel Sltoerij bebibner l;erbeb, at følgenbe cener fanbt teb i taten SJJtSfouri, og Ijbilfe jeg er perfonlig befjeubt mcb. Ub paa (Sfteraaret i 1838 bleb jeg ifølge taten SDitgfourig Jtriggret tilfalbt for at bcere behjælpelig i at befrie }bin* ker og 23orn, fybis 9D?amb og ftcebvc bare lebe af en 5 Søbelb,ob fra Omegnen af ranb SRiber. 23t fanbt ufet omringet af pøbelen, og Slange, ber bare gangne inb, truebe >inber og 33 om paa fiioet, berfom be iffe øiebliffelig forlobe bere? Gtenbom og (Sffefter og fulgte beres SDcænb og Sæbre. n familie miftebe bcb benne ei(igl)eb et S3arn, ba ber iffe bar^jogen til at tage SBare paa bet, ba 5.binbernc af bigfe Ufører blebe toungne til at flaffe bein 2ftab, fjbilfen be ogfaa maatte tilberefce. 35ette Kompagni af pøbelen bleb fommanberet af SameS SBelbin. Seg bar ogfaa ienbibne til, at omtrent r)albf}erbfinb?tl)be familier blebe ub= brebne fra 35 e SGBitt af en 5Pøbetfyob, ber fommanberebeg af arffyiel SCoob. 35en forfte Siften bar jeg behjælpelig meb at begrabe en $one, b,oi Sftebfomft iar inb» truffet et 5par SRcettcr tibligere, og bar for fbag til at funne ubfyolbe bigfe fitbelfer. 35en ncefte ceue, jeg faae, bar juft mebens jeg frebeligt reifte paa Sanbebeien. (Sn Sftanb beb *Raton $atifon D^anifon bleb jfubt lige beb mine 5'øbber. 35a bt fjabbe reift libt bibere frem, blebe SEo brcebte og ftlere faarebe. Seg erfarebe fiben, at benne 5pcbelb,ob anførte? af Samuel Sogart. (3ortfa>tte3.) blebne ubbrebne, fra at blibe migbanb* 3 D h c h c x. 35 a n m a r t Snbebrambte. )benfe, ben 13bc Sum. Gt uus paa Sreb 2flarf i SSisfenbevg ogn er breenbt i gormibbag?. 35c?bcerre ere fire røennejter fcerbeb rmfomne; en Kone forfogte nemlig at rcbbe 3 i ufet bcerenbe 23ørn, men unber beite 8or>g ftijrtcbe SEaget ncb, cg b,un tifligcmeb aoe 3 S3øtn intebrcenbte.

12 300 S^cber. Den 17be 3uni b>r ber rafet en forfcecbetig 3tbebranb i Wørrefunbby. 3 Søbet af 7 Sinter øbelagbes 53 aaibe cg ufé, fyborbcb 108 gamiler blebe b>u8«bitbe, men IjelbigbiiS ere ingen 9}?enncfEelit> gaaebe tabte. (Snglanb. (Sn SernbaneuUjtfe f?ar for iffe længe fiben tilbraget fig beb Sftebnal, en ration baa Sernbanen imellem fyrerosburb, cg CIfjcfter. C?t Softtrain baa 32 2Baggon3 begab fig fra Sibcrpoot til 33irmingbam, truffet af to 2ofomotitoer. finnevne bare nt>lig blebne leftebe paa benne Deel af 33anen, men font bet ftones, fjar Unberfaget iffe toceret tilbørligt faft. ^aa. bette teb fif Jogct, ber fjørte i fulb garr, et forfcnbeligt røb. 2Ran føgte forgjorte«at ftanbfe Srainet, ba be to Sofomotiber ptubfelig løb ub af finnerne. ( n ftor Deel af Sognene blebe fnufte; af be SPaSfagerer blebe 50 mere eller minbre farligt qvoeftebe, og iblanbt tumperne af Sognene fanbt man fiigene af 7 SSojne og to Søm, nceften 2tlle forfcevbeligt lemtceftebe. 3 bjerogburr,, fybor Hoffen allerebe bar befjenbt før Soget«Slnfomfr, abbe flere Sttfinbe røcnneffer forfamlet fig baa Sanegaarben for at fborgc efter Slægtninge og 33efjenbte, ber Ijabbe bceret meb r/fttøget.?lf be aarebe fragter man for, at mange iffe bide oberlebe bere«aar. Sernbaneulpffen paa ben flere SSeftbane er ben 9be bum bleben efterfulgt af et anbet Uljelb baa ijboftbanen. (St Jog, ber gif fra ftolfftone til Sonbon, ftyrtebe StU 2" 2 om (Sftermibbagen i SRærtyeben af taplefjuvft fra en Sro neb i globen; 10' 3Jtenneffer brufnebe og 20 blebe mere efler minbre t)aarbt qbecfrebe. 23lanbt Spaefagererne bar ogfaa ben befjenbte forfatter Gf)arle8 Dicfen?. an fab i ben SSogn, font fulgte umibbelbart efter Sofomotibet; beb Scénfewe, t)bormeb SSognen bar be» fceftet til Cofomotibet, bleb benne t)inbret fra at ftbrte neb, men forbleb fbcebenbe mellem Sroen og 23anbet; bet tyffebe«dicfens at frbbe gjennem SSinbuet og faalebe«at unbgaae ben truenbe gare. 3lu81aub. Den rugfiffe S^ronfolger«Sig bleb Ijøitibelig bifat i t. Petersborg ben 6te Suni. Slbebranbene eller rettere Sranbfttftelferue i SRuélanb bebblibe at gribe om fig. Corresp. Kusse giber følgenbe ftorregnelfe berober: Den 3bie Sum brcenbte otoer 300 ufe i SBitebff. Sranben bar nebbe jliffet i 2flinfl, førenb 400 ufe brcenbte i 9?abobt;en 33ori«foff. 3 Damboff blebe tre Slbebranbe fluffebe temmelig burtig; men tåben ÆoSIoff i oubernementet SCamboff er bleben nceften totalt et SRob for Suerne, t)bilfet er faa meget befto beflagetigere, fom raten, ber er belbig beliggenbe baa 2lftrafanbcien, Ijabbe taget et bctpbeligt Dpfbing i fommerciel og inbuftriel enfeenbe. ftlere ^erfoner omfont i flammerne, beriblanbt en ^m\t, fom iffe bilbe fortabe fin Sirfe. 3 oubernementet 9iiajan ere to tfanbsbper totalt op» brambte; 6 Serfouet omfom beb Sranben af ben førfte og 9 Sperfoner beb Sranbeu af ben anben, font ffqlbteg øgnefogbens Uforfigtigl)eb, icet f>an i berufet Silftanb ^abbe lagt fig til at fobe paa. et ^øloft meb en tcenbt 5pibe i SRunben. D-fanen b>r ligelebe? ifølge Corresp. Kusse anrettet betybelig fabe t SRullanb. S t. Petersborg truebeg man meb en Oberfbømmelfe af 9cebaen; flere af be ncerliggenbe Qbarterer fatte«birfetig unber Sknb, og nabnlig glt-bebroerne toge betrjbelig fabe. ^5aa fterfofbfteme og i ben finffe 5Jugt b,abe mange tranbinger funbet teb, f)boriblanbt af bet banjfe <Btib Zxt Sober" og be norfie fibe

13 Sftyljcbcr. 301 «S3ega," OTincrba," 6t.riftine," <Sl/irmcr," Slnna Slnbrina," gortuua" 03 Cubbig cg HJJaria, " t/bilfet fi t> ft e er forgaaet meb TOanb og 2KuuS. 9JJebcn8 (Spibemien i <St. Petersborg atter er i Slftagenbe, melbes fra oubernemcntet SRiåfan, at fteberen i foruroligenbe rab t/ar grebet om ftg, faa at be t/ges Slntal beløb fig tit 4, be jamme 2>iftrifter t/erftebe ben fiberiffe $eft btanbt JQoceget. Sf anbre (Sgnc er ber ubbrubt 9Hæ8lingeepibemier i gorbinbelfe mcb 33etcenbelfe af SDrefjertlernc (Parotitis). S tfiero berffer faa ftorsorfc, at S3ifEoppen f/ar Tabet foranftalte offentlige Siften* og SJforgenbonner. jtv/rfiet. %xa Sller,anbtia erfares, at ber i tåben er ubbrubt en (Sboferaepibemi. S 3 2)age er ber bob 49 ^erfoner. Slrabien. ftra 9Mfa og Sftebina er ber ligelebeg inbrruffetl/øift foruroligende efterretninger om en Sl/oleraepibemi, font f/erffer ber. Unber 93auam8fefien ffal ber bare blebct bortrebet iffc niinbre enb 46,000 ^illcgrimme, og omenbffjønbt pibe' mien nu er noget i Siftagen, flat Søbeligfyeben bog frembeles bære meget ftor. Snbbt/ggerne ere afie bortftt/gtebe, og aberne ere cpfr/lbte af gig. Sif petfiffe $pitle» grimme ere alene omkomne 5,000. SI me vi fa. SSi mebbele enbnu golgenbe om 3'efferfon DabiS tilfangetagen: an og ban golge blebe obertumplebe i betcs Selt, mebens be laae i ben bt/befte øbn, og gforbe ingen røobftanb. Oberft Spritd/arb fenbte en Slfbeling tfabafleri ub, ba ban formobebe bctr/belige SroppcmaSfer i Øtcerljeben, og bigfe font i aanb» gemæng meb en anben Slfbeling af Unioniftetnc, men 2)abi8 opløfte fine S3ebogtcre om, at bet maatte bæte beres egne golf, fom be ffiøb paa, ba f/an itfe fjabbe nogen toppefti/rfc i SRauf/eben. 2)abi og t/ans familie blebe af Spritcf/arbå golf bebanb* lebe mcb ben pberftc ^ofltgf/cb og mobtog unberbeis mangfolbige Segn paa S3efolf= ningeng Stjærligf/eb og Jpoiagtelfe, men anfommen til SBaff/ington bleb f/<w lagt t Cænfer. 2>a f>an imiblertib bcegrebe fig beb at tage færing til fig, faalange f/an bar Icenfebunben, bleb f/an enbelig efter Sægené $la.ad befriet fra Sænferne. 2>e norbamevifariff- SBlabe bcbblibe at rafe iinob l/am og forbre f)am misb,anblet paa alle SKaabev. 3 et Stab i Søffen ftirtes bet govflag, at man ffal labe alle 9tet6fotma» titeter fare og praj f/amge gj-^rcefibenten, men paa et faabant teb, at faa 2)?ange fom mulig fumte fee l/am. (Sn ftorrefponbent til et anbet 33tab bil f/abe, at f/an ffal f/«ttge i et fammenruflet UnionSflag; en 35ame i iffiaff/ington f/ar fenbt itrigsminiftercn et 9ieb, ber er forfærbiget af f/enbeg 2)lanb, meb Slnmobning om, at bet maatte blibe brugt beb hængningen, og for at bibtage Sit til at faae 6nbe paa difterien f/ar en SJJanb i SRorbfolf gfennem 33t/en8 S3lab tilbufct felb at bille bære SSøbbel. Unionétroppcrne babe befat S3roronbide; v/bftatgforrerne beb abinepasfet j/abe obergibet fig, og man benter, at albefton bil gjore bet famme. 3 iftafl/bifle $ax ber bceret en bolbfom Slbebranb, I;borbeb ber er blebeit»belagt for 10 røfl. 2>ollatS ^robiant etc. S Mobile er et ^rubtmagaftn fprunget i.guften og b,ar anrettet frt/gt«lig fabe.

14 302 23icmbinfler. SHaitbtttger. *til«g af en»omnlb8-$iantage og Øabrif paa anbioid)«- eerne. Si erfare, at r. S.». fcammonb fra Utab, ber forben i mange Kat bar boet paa Sabrina, nplig ar fjobt Canbgobfet Caie paa benne af $r. 2. X. Dougbertp. fiaie er beliggcnbe mellem flat-ufn og ftanula paa 8berfantenaf a$u, og inbbefatter fej eller fty tufinbe 2ltre anb, af friiu be ti tufinbe figeg at Pare gob, bprfbar Sorb, pasfenbe for 3>t>rfningen af ufferrør,»omulb og Zobat,,ligefom bet er en af abus bebfte roesgange og bet bebfte SHgerlanb paa ben Deel af en. Dette goretagenbe er begpnbt af r. $ammonb for at forfone Utab meb. Somulb og obaf, og man troer, at bisfe»triller funne faaes billigere berfra enb fra noget aubet teb unber ben ncerbærenbe Æilftanb i pben og be beraf folgenbe bete ^rifer. Q alk Silfcelbe er $an blepen bempnbiget af 33rig$am $oung til at ubføre bette goretagenbe paa ban«sbefoftning, og r,an Pil iffe fpare paa bibler for at gjore gorfoget. 3 bette iemeb bil en liben Koloni hormoner blioe anlagt paa Caie plantage, beftaaenbe af Sanbmamb, aanbba>rfere, SWafKnifter og en ingeniør. Omtrent eet ljunbrebe Sifre«Somulb bil blibe plantet inben otte Uger euer i f ør ftfommenbe Slpril 9Kaaneb, og faafnart man fan faae be nøtbenbige Stibeibere og SRebffaber, bille fanbfonligbiis 500 a 1,000 SttreS blibe beplantebe raeb Somulb og Sobaf. gor 9tørbauenbe er bet enfigten at ubføre ben raae 33omulb, ber bil blibe renfet og inbpaffet paa ^antagen for at forfone gabrifterne i Utab; men bi erfare, at $r.,, faafnart fcn fan erbolbe SWajfincrier, bil opføre en SomulMfabrif meb fra 1,500 til 2,000 pinbler til at forarbeibe bet raae tof, førenb bet ubjftbe3. Dette er upaatpbletigt bet ftorfie SlgerbprfmngSforetagenbe :foruben uf ferrafinaberiet), fom er begpnbt ber, og ba bet bliber unberftcttet fra Utak bil ber fanbfonltgbiig iffe mangle bibler til at ubføre bet. 1,000 2lfre3 fianb bil aarlig frembringe iffe minbre enb 500,000 $unb reen Somutfe, efter SHutibcnS Ørifer til en Ecerbi af 200,000 DoOar, fiffet Seløb bil bære en fulbfommen grftatning for Ublasgget til at begpnbe meb. Der bil faalebes blibe gjort et ftorartet ftorføg paa at frembringe to lag? bigtige gsrobufter, fiffet forben fun r)ar bceret prebet af ^ribate. SSi funne iffe fee nogen runb, bborfor bette goretagenbe iffe jfulbe IpffeS og bare forbeelagtigt for SSebfommenbe. hormonerne ere anfete for at bære et arbetbfomt, briftigt og frebfomme ligt golf, borjom elft be boe, og bi enffe bent alt muligt &etb i bette beres npe goretagenbe. (Honolulu Advertizer.) ^ bi be elefanter. De b>ibe elefanter forefomme fieiben, men faafnart man i kongeriget iam bar cpbaget en faaban, afgibes ber ftraj beretning berom til brtgbeben i Diftriftet, og benne træffer ba uopbblbelig ftoranftaltninger tit at fange Dpret, ber betragtes fom fongelig (Sienbom. Den, fom bringer brigbeben en btoib (Sle.'ant, erbolber tit Selonning en Canbeienbom, fom gaaer i Slrb til ban3 (Sfterfommere; ban bliber besuben fritaget for at ubrebe fat og for at gjore oberu arbeibe eller ftrigstjenefte; ban ftiger enbbibere op i en t>øiere Kla8fe, faa at ban,!)bi8 b«n «lo-ang (borgerlig), bliber jegraya-phra (2tteblem af ben pngre 2lbel-

15 Slanbiiifl«. 303 ftanb). 6r bet en fjed SanbSbr/, ber r)ar fanget elefanten, fritage«ben for fatter i en beftemt Z\t>. Den f)bibe Slefant føres, efter at bære fangen, meb ftor $ragt til Sangfof, >obeb[taben i Siam, Ijbor ben mobtages af ben førfte Konge (Siam Ijat nemlig to regjerenbe Sorger) og af Ijele Jpcffet i allabragt. 9)?an byber ben beb ben3 Slnfomft 9RH8 af et Sølbfab cg SrfiS-SlfMMt (Choum-choum) af en ulb» pofal. $lab anbifes ben bernaft i en Stalb, et fulbftænbigt SpalabS, Ijbor ben. træffer Kolleger af [amme ftavbe. StatSraabet trcebcr berpaa fammen for at gibe ben fongelig Sttel, KrouenS ulbfmeb forfcerbiger magfibe ulbiinge til at prt/be ben8 &uggetænbcr meb. Snbtit ben boer, opbavte8 ben af sprinbfer af 23lobet, fybitfet bog cv minbrc fccftmberligt, naar man beeb, at glerfoneri Ijerffer i Siam, og at [om golge beraf ben fongelige gamilie alene paa Sbærbfiben tæller $Prinbfer. 9Jaar en t)v>ib (Slcfant boer, begrabes ben m.b fongelige - æber?bebii3ninger, og ben finber enbog fin Siograf, ibct en Sfribcnt maa ftvibe ben et glimrenbe (Eftermæle. tor koncert i 3) re 8b en. Side ttjbjre Sangere ere inbbubte til en [tor Sangfeft i Dre»ben. 16,660 'Sangere fjabe atlcrebe melbt fig til Deeltagetfe i ge» [ten. 2lf bette Slntal ere be 8,800 fra Sadjfen, 3,500 fra 5pvcu8[cn og 1,000 fra Saiern. Csintnu er ber 5p(ab for 20,000 Sangere. (Sentralfomiteen f/ar tyenbenbt [ig til alle SpbfflanbS Komponifter og bebubet en Konfurrence om flere ubfatte præmier. Store $6 ro er. 3 9iærb>ben af 23ri[tol, beb Slifforb, forer en 33ro af 630 gob Spcenbing jernbanen ober 9lbon»globcn; hængebroen ober Wagarafaltet, lige lebes for Sernbauen, fyar 822 gobs 3Sibbe; Ceroi[toroe*33roen 1,043 $ob og Kentucfr/- 33roen 1,224 g-oo Spcenbing. Qngcniør dobling, font bpggebe ^ciagara^sbroen, agter nu at bygge en 53vo af 1,800 gob t)8bibbe meqem 9tcvo $orf og 33rooflpn, og oter girtfy of govtl) t/ar man til cnfigt at bygge en jernbanebro meb Slabninger af 2,000 gob. X)en enge!f!e ingeniør SSarloro ^ar forcflaaet at bygge en hængebro meb 3,000 gøb8 Spcenbing, fyængenbe paa 450 gob r)eie Sernpifler, tit gorbinbelfe. af SDcandjefter og 35irt'cnl)eab. SigelebeS tænfes ber paa at oberfpcenbe 3tte8fina? ftræbet, [om paa bet [mallejte Steb er 3,220 gob brebt, i een Spcenbing. Ub grab nin gerne i Pompeji, [om ifjor Ijabe bragt mange toærbifufbe $efuttatev, fortfættes frembeteg meb [tor Sber. ifølge ^Beretning til 5R. Stg." tyar man i goraaret ttbgrabet et Sfunotempel, i fjbiltet ber fanbtcs fyenbeb 300 Sfeletter. templet iubefyolber mange Statuer af SJtarmor og 23ronce, [om ffufle mobetlcre8 i Serracotta. 2M8[e Statuer ere [or bet mefte prybebe meb fcftbare Spcenbcr og SJinge paa ccuber og jobber. 3 bet paagjcelbenbe iqbartcer af 5pompeji ftude nabnlig aberne bcere bibuubertig bel con[erberebe og tidige forfynebe meb fortræffelig anlagte gortouge. Slrmftrongff e Kanoner. 2)et engeljfc Krig?minifterium t/ar [ra SJ?at 1863 til Styril 1864 anbenbt til arm[trong(!e Kanoner og bertit b>renbe 5projettiler 207,411 Sftrl. Sil benne Sum tommer enbnu en til bet beb. Kanonerne anbenbte SlrtiOeripcrfonale forbrugte (Sjtraubgift af 78,007 Cftrl. n nb, lille flanet er bleben opbaget af >r. kannibal be a?pari8. TenSr tanb8 er [om en Stjerne? af lobe Storvelfe. 2)et er ben 83be af be [maa $la«neter, [om ere opbagebe.

16 304 JBIanbiiiflti ( n c ien tomme li g g a n gf t. 3ra Jtorfior jtiivee unter 8be benne«i : 8t $ar ftiftere, fem i 2)iorge8 var ubc i Sjcibcn for at brage bercb ftroge, traf mibt i benne et fvommcnbe >r/r, ber veb nærmere (Sftcrfqn -vifte fig at være et Itøabtyr, fanbtønligviis ifærb mcb cber bit temmelig brebe SSanb at begive fig fra SBcilefyobeb til fouen paa go. Shjret blev optaget af giflerne og lebenbe bragt bertil. Saffyionabelt SBvtyUuv. (Sn SSegbenljeb, fom i fyoi rab b,ar interegferet fionbong ariftofratifle tfrebfe, er 2)?if8 (Svelina 9?otI)fd)ilt8 gormoeling meb b,cnbe8 gatter 23arcn fterbinanb 9?otI)fd)ilb ben lobe Sus i. 2)iif8 (Svelina er en 3)atter af fiinonel SHotb fdjilb, og formalingen blev r/eitibeligfyoltt meb mere enb fv/rftelig v ragt. Sif ben 9?otyfd)ilbffe familie bare iffe færre enb 26 55aroner og 23aronc8fer tifftebe; enbeel af ben fyoicfte engelflc Slbel bar inbbnbt tifligemeb ben franjte cg efterrigjte efanbr. SSielfeétalen b,olbtc8 af Dverrabiner 2)r. Slbler, fem a fiftercbe8 af tvenbe Unbcrrabbincre; 23mbevarret ftob unber en ftløilg S3albad)in, fom I)oIUc8 af fire SSrelfavalerer; 14 33rnbeviger lebfagebe ben ffjonne SDfifg Evelina/ ber albeleg var inbt>^oct i bvibe ftnivlinggjicn -. $ O t i t «. Simre Sftarie ftolfman, fobt terov, onf!er at vibe b>or b>ntes SBrobet greterif (Sari terov ovljolbcr fig. vlw8ninger besangaaenbc bebes tilftitlebe bettr «lab«sontoir. 3 n b \ o l b. ibe. Slargconfereneen i tore altføftab 289. SfteP. 23em. (25emcErfninger af $j}rcef. 3). $. S8ell8) 296. ibe. Sfofcpt) Smityø 2eVnet8lob (fortfat) h)b,et>er lanbinger 302. faubhiotocns tjente* ubfommer ben lfte og 15be i f)ner SDIaaneb og fancé paa (Somoirct i orenjjeu$gabe 9lr. 14 lfte at tiloettftre og yaa alle fougelige ^oftcontoiret. Uyvbcnhasm. Ufcgibct og forlagt af ibe r bor g. Stylt l)e$ ft. 8. Sorbing.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc

t>e Bet)ftc 09 ttpeftc t>e Bet)ftc 09 ttpeftc i i8ir. Samfcf. (rt>ft pg fprragf af 21 n 6. flere Sannift(Jræi>e Jto. 46. famirw Sfefc 28r -. otter dansene ovtmcfce cftcc "Vu fom nebfjeg fra bct $ o j e " ;..... 8 >.»ab er paa

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne 177 SfianOuiaoiens Stjerne. rpn før åt jfcdfte Dagrø idhf*. anbljeben, ftunbffaben, 2>tyben og STroen erc forenebe. 13. Jkilø!fr. 11 Den 15 Marts. 1864. Priis : 6 Sk. pr. h}. of^olbt i SEabeniaflct, tore

Læs mere

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe 12i* Sftanbtnaotens Stjerne. < rpn for de j5td(fte faørø {tilfør anbfjeben, ftunbflaben, 2>tyben og roen ere forenet- e«2(1. Aars. Ir. 9. Z)e Rattime* Ubfttelfe.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

enbnu b,ar Ijan lun naaet til et bift be« grcenbfet rbene $Propl)et, eer og 5labenbarer gibe tun tbettybige Sbeer, fpnes

enbnu b,ar Ijan lun naaet til et bift be« grcenbfet rbene $Propl)et, eer og 5labenbarer gibe tun tbettybige Sbeer, fpnes ; ; gaae 145 Sftanftinauiens Stjerne. tn far fe JIMffe n$t% Helligt anbc/eoen, 5?unbjtaben, 2>r;ben og Stroen erc forenebe. 13. Åarg. h. 10. Den 15. Februar. 1864. hh: 6 Sk. pr. Ei ^væftebømmet fra ^I&am

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere